32000L0012

o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (33)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (6)
... další položky
Články a jiné dokumenty (16)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 první a třetí větu této smlouvy,
s ohledxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxm k těmto důvodům:
(1) Směrnice Rady 73/183/EHS ze dne 28. června 1973 o odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatnou čxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxjících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu (4), směrnice Rady 89/299/EHS ze dne 17. dubna 1989 o kapitálu úvěrových institucí (5xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxitucí a jejího výkonu (6), směrnice Rady 89/647/EHS ze dne 18. prosince 1989 o ukazateli kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí (7), směrnice Raxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx o sledování a kontrole velké úvěrové angažovanosti úvěrových institucí (9) byly vícekrát podstatně změněny. Je proto třeba z důvodů jasnosti a racioxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxti usazování a poskytování služeb, jež by se zakládalo na státní příslušnosti nebo na skutečnosti, že podnik není usazen v členském státě, kde jsou dané xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xředpisy členských států, které upravují právní postavení těchto institucí.
(4) Tato směrnice je z hlediska svobody usazování i z hlediska volného poxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxe Komise.
(5) Z důvodů ochrany úspor i k vytvoření rovných podmínek hospodářské soutěže mezi úvěrovými institucemi se musí koordinační opatření týkaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x k jejich úkolům, jak je stanoví vnitrostátní právní předpisy.
(6) Proto musí být oblast působnosti těchto opatření co nejširší, aby se vztahovala na vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxvné vydávání dluhopisů a obdobných cenných papírů a poskytování úvěru na vlastní účet. Je nutné stanovit výjimky pro některé úvěrové instituce, na něž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti nebo provozovat určité druhy operací.
(7) Účelem přijatého přístupu je dosáhnout pouze nezbytné základní harmonizace, dostatečné k zajišxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxu, že obezřetnostní dohled vykonává domovský členský stát. Na požadavek, aby byl předložen obchodní plán, je tudíž třeba pohlížet pouze jako na prvek uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xožadavcích na právní formu úvěrových institucí a v ochraně názvů bank.
(8) Úvěrové instituce musí podléhat rovnocenným finančním požadavkům, aby byxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxordinace je třeba stanovit vhodné strukturální ukazatele, které umožní v rámci spolupráce mezi vnitrostátními orgány sledovat postavení srovnatelxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxých v členských státech. Je nicméně nutné rozlišovat mezi ukazateli zaměřenými na zajištění řádného řízení úvěrových institucí od ukazatelů stanovexxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxgány každého členského státu nevydaly povolení nebo je odňaly v případech, kdy z okolností, např. z obchodního plánu, z rozmístění nebo ze skutečně proxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxnského státu, na jehož území hodlá provozovat nebo provozuje převážnou část své činnosti. Úvěrová instituce, která je právnickou osobou, musí být povxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxa povolena. Členské státy musí dále vyžadovat, aby se skutečné sídlo úvěrové instituce vždy nalézalo v jejím domovském členském státě a aby tam skutečnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xnstitucí a jinými fyzickými nebo právnickými osobami bránit účinně vykonávat jejich dohlížecí funkce. Již povolené úvěrové instituce jsou rovněž poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xtátům, aby ji uplatnily také na jiné situace, než které výslovně uvádí. Samotná skutečnost nabytí významného podílu na základním kapitálu určité spolxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxožňoval ovlivňovat strukturu nebo finanční politiku úvěrové instituce.
(11) Odkaz na účinný výkon dohlížecích funkcí orgány dohledu se vztahuje i nx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxadech musí mít orgány, kterým se podává žádost o povolení, možnost určit, které orgány jsou příslušné k výkonu dohledu nad danou úvěrovou institucí na kxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxdla uvedená v čl. 5 odst. 1 prvním pododstavci a odstavci 2 a v článcích 7, 16, 30, 51 a 65.
(13) Zrušení nutnosti povolení pro pobočky úvěrových institucí xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xznávání provozovat v celém Společenství některé nebo všechny činnosti uvedené v seznamu v příloze I tím způsobem, že zřídí pobočky nebo poskytují služxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xicméně vhodné rozšířit vzájemné uznání na činnosti uvedené v seznamu, pokud jsou provozovány finanční institucí, jež je dceřiným podnikem úvěrové inxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxdniků, které nebyly ve svém domovském členském státě povoleny jako úvěrové instituce, a u činností neuvedených v seznamu může hostitelský členský stáx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou-li tyto předpisy slučitelné s právem Společenství a odůvodněny obecným zájmem a nepodléhají-li tyto úvěrové instituce nebo činnosti srovnatelxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vzájemného uznávání, bylo možno bez překážek provozovat stejným způsobem jako v domovském členském státě, nejsou-li v rozporu s právními předpisy hoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtečňovanou na základě jiných právních předpisů Společenství. Opatření týkající se liberalizace bankovních činností musí být v každém případě v soulxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xěly odpovídat ve všech členských státech. Je důležité zajistit, aby tyto předpisy nebyly příznivější než ty, jež se vztahují na pobočky podniků z jinéhx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxskytnou pobočkám stejné zacházení na jeho území. Na pobočky úvěrových institucí, které mají sídlo mimo Společenství se nevztahuje volný pohyb služeb xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxiku nebo o nabytí účasti podávané podnikem, který se řídí právem třetí země, se vyřizují postupem, jehož účelem je zajistit, aby se úvěrovým institucím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxgány, budou mít platnost v celém Společenství podle této směrnice a nikoliv vnitrostátní jako dosud. Tím pozbudou účinku dosavadní doložky o vzájemnoxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxvřeny ostatnímu světu, a proto není účelem tohoto postupu uzavřít finanční trhy Společenství, ale spíše rozšířit liberalizaci celosvětových finančxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxut opatření k pozastavení přijímání nových žádostí o povolení nebo k omezení nových povolení.
(21) Je žádoucí, aby bylo na základě vzájemnosti dosažexx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(22) Odpovědnost za dohled nad finančním zdravím úvěrových institucí a zvláště nad jejich platební schopností xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxled nad likviditou a měnovou politikou. Dohled nad tržními riziky musí být předmětem úzké spolupráce mezi příslušnými orgány hostitelského a domovskxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxlušnými orgány členských států. Pokud se jedná o posuzování otázek týkajících se jednotlivých úvěrových institucí, zůstává nejvhodnějším fórem konxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xýměna informací nicméně nenahrazuje dvoustrannou spolupráci podle článku 28. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou, aniž tím je dotxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxdnětu ověřovat, zda je činnost úvěrové instituce na území domovského členského státu vykonávána v souladu s právními předpisy a se zásadami řádných spxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ze své funkce pomáhají posilovat stabilitu finančního systému.
Pro zachování důvěrnosti sdělovaných informací musí být přísně vymezen okruh jejicx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxo systému také v případech, kdy se jedná o jiné podniky než úvěrové instituce.
(27) Je nutno stanovit podmínky, na jejichž základě je uvedená výměna infxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxmínit svůj souhlas splněním přísných podmínek.
(29) Měla by být rovněž schválena výměna informací mezi příslušnými orgány na straně jedné a centrálnxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxmi systémy na straně druhé.
(30) Za účelem posílení dohledu nad úvěrovými institucemi a ochrany klientů úvěrových institucí by mělo být stanoveno, že xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx při výkonu své činnosti a které mohou mít vážný dopad na finanční situaci nebo na řídící a účetní organizaci úvěrové instituce. S ohledem na sledovaný cíx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxosti v podniku, který má úzká propojení s některou úvěrovou institucí. Povinnost auditorů oznamovat příslušným orgánům, je-li to vhodné, některé skuxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jejich činnosti v daném podniku ani způsob, kterým musí své úkoly v tomto podniku vykonávat.
(31) Společné základní normy pro kapitál úvěrových instixxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxhranu úspor. Tato harmonizace posílí dohled nad úvěrovými institucemi a přispěje k další koordinaci v bankovnictví.
(32) Tyto normy se musí vztahovax xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxi zisky. Kapitál také slouží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxím trhu v oblasti bankovnictví mezi sebou úvěrové instituce přímo soutěží, a proto musí být definice a normy týkající se kapitálu jednotné. Proto nesměxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxmům Společenství, neboť zabrání narušením hospodářské soutěže a posílí bankovní soustavu Společenství.
(35) Definice kapitálu stanovená v této smxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xěkteré tyto položky nebo zda přijme nižší limity pro kvalifikující částky.
(36) Tato směrnice upřesňuje kvalifikační kritéria pro některé položky kxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxly všechny položky tvořící kapitál v jednotlivých členských státech.
(38) Podle povahy rozlišuje tato směrnice položky tvořící kapitál jednak na poxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxou stejné povahy jako položky tvořící vlastní kapitál, je třeba je nezahrnovat do kapitálu v částce vyšší než 100 % vlastního kapitálu. Navíc výše určitxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxsmějí veřejné úvěrové instituce zahrnovat do svého kapitálu záruky, které jim poskytly členské státy nebo orgány místní správy.
(41) Bude-li v rámci xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxchnika, jež má být použita pro výpočet kapitálu a kapitálové přiměřenosti a pro hodnocení soustředění angažovanosti, musí brát na zřetel ustanovení sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcí (1), jež obsahuje některé úpravy směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založené na čl. 44 odst. 2 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetnxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxatná v nejvýznamnějších zemích.
(44) Komise vypracuje zprávu a bude pravidelně přezkoumávat ustanovení týkající se kapitálu, aby je zpřísnila a tím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
(45) Ustanovení týkající se ukazatele kapitálové přiměřenosti jsou výsledkem práce Poradního výboru pro bankovnictví, který má za úkol podávat Koxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ústřední úlohu při dohledu nad úvěrovými institucemi.
(47) Ukazatel, který oceňuje aktiva a podrozvahové položky podle stupně úvěrového rizika, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxaveným úvěrovému riziku je tudíž základní součástí harmonizace potřebné k dosažení vzájemného uznávání metod dohledu a tím dotvoření vnitřního trhu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxizují základní metody dohledu nad úvěrovými institucemi.
(50) Na společném bankovním trhu musí instituce mezi sebou přímo soutěžit a přijetí společxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí.
(51) Tato směrnice stanoví rozdílné oceňování záruk poskytovaných různými finančními institucemi. Komise se proto zavazuje přezkoumat, zda směxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxa je zapotřebí nápravy.
(52) Příloha III určuje způsob zacházení s podrozvahovými položkami v souvislosti s výpočtem požadavků na kapitál úvěrových xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxlovat o to, aby jejich příslušné orgány oceňovaly smlouvy o novaci a dohody o započtení jednotně. Příloha III přihlíží k práci mezinárodního fóra, na něxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xapitál pro krytí některých operací na základě čistých částek namísto hrubých, existují-li právně závazné dohody zajišťující, že je úvěrové riziko omxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxátovými nástroji mezinárodně působících úvěrových institucí a skupin úvěrových institucí, které konkurují úvěrovým institucím Společenství. Totx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxh budoucích úvěrových rizik. Mimoburzovní zúčtování (OTC) derivátových nástrojů, uskutečňované clearingovými středisky jednajícími jako centráxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xizika a souvisejícího systémového rizika v rámci posuzování úvěrového rizika z hlediska obezřetnosti. Je nutné plně pokrýt současná i možná budoucí rxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx až by přesáhla tržní hodnotu zajištění (kolaterálu), aby se zúčtovaným OTC derivátovým nástrojům dostalo pro přechodné období stejného posouzení z hxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxrží a pohyblivých marží a na kvalitu a úroveň ochrany poskytovanou zajištěním (kolaterálem). Příloha III vytváří pro úvěrové instituce členských stáxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxidla jsou dobře vyvážená i vhodná pro další posílení výkonu obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi. Příslušné orgány členských států mělx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx posiluje úroveň kapitálu úvěrových institucí ve Společenství. Sazba 8 % byla přijata po statistickém průzkumu kapitálových požadavků platných na poxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxly mít možnost přijímat přísnější ustanovení než ta, která stanoví tato směrnice.
(55) Sledování a kontrola angažovanosti úvěrové instituce je nedíxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxnosti úvěrové instituce.
(56) Na vnitřním trhu v oblasti bankovnictví vstupují úvěrové instituce do přímé vzájemné hospodářské soutěže, podmínky dxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xrávně závazných pravidel na úrovni Společenství a nemohou být nechána plně na uvážení členských států. Přijetí společných pravidel pak nejlépe posloxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxovení týkající se ukazatele kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí obsahují klasifikaci angažovanosti nesené úvěrovými institucemi. Tato kxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxvé váhy nebo stupně rizika stanovené ve zmíněných ustanoveních. Tyto rizikové váhy a stupně rizika byly určeny pro stanovení obecných požadavků na kapxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx úvěrová instituce utrpět kvůli jednomu klientu nebo jedné ekonomicky spjaté skupině klientů. Je proto vhodné použít obezřetný přístup, který by jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxtituce nabude angažovanosti vůči vlastnímu mateřskému podniku nebo vůči jiným dceřiným podnikům tohoto mateřského podniku, je zapotřebí zvláštní oxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na jakékoliv jiné okolnosti než tyto zásady. Ustanovení této směrnice stanoví, že v případech, kdy vliv osob, které drží přímou nebo nepřímou kvalifikxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxní tohoto stavu. V oblasti velké angažovanosti by měly být také stanoveny zvláštní normy pro angažovanost nabytou úvěrovou institucí vůči vlastní skuxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxem finanční holdingová společnost nebo úvěrová instituce nebo jsou-li jinými dceřinými podniky buď úvěrové či finanční instituce, nebo podniky pomoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe sledování skupiny podniků na konsolidovaném základě dostatečný dohled a nevyžaduje uplatnění přísnějších limitů angažovanosti. Při tomto přístuxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxěvadž umožňuje všestrannější úroveň dohledu.
(59) Aby byl účinný, musí být dohled na konsolidovaném základě uplatňován vůči všem bankovním skupináx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxo dohled vykonávat.
(60) V případě skupin s diverzifikovanou činností, ve kterých mateřský podnik kontroluje alespoň jeden dceřiný podnik, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxenské státy stanovit vhodné metody konsolidace pro dosažení cílů této směrnice. Příslušné orgány musí mít přinejmenším prostředky k získání informaxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxé státy mohou navíc nevydat nebo odejmout bankovní povolení v případě některých skupinových struktur, jež považují ze nevhodné pro provozování bankoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx 7 odst. 1 prvním pododstavci a odstavci 2, v čl. 14 odst. 1 písm. c) a v článku 16 za účelem zajištění řádného a obezřetného řízení úvěrových institucí.
(6xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud se takové struktury stanou běžnými, je třeba doplnit tuto směrnici tak, aby se vztahovala i na ně.
(63) Dohled na konsolidovaném základě musí zaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxlidovaném základě. Definice finanční instituce musí proto pokrývat tyto činnosti.
(64) Směrnice 86/635/EHS spolu se směrnicí 83/349/EHS stanovilx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxtody, které by měly být používány při výkonu obezřetnostního dohledu na konsolidovaném základě.
(65) Dohled nad úvěrovými institucemi na konsolidoxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxvání otázek v oblastech, na něž se vztahuje tato směrnice a jiné směrnice o činnosti úvěrových institucí, zejména s výhledem na bližší koordinaci, vyžaxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxtýká jiných forem spolupráce mezi orgány dohledu v oblasti povolování úvěrových institucí a dohledu nad nimi, zejména spolupráce v rámci kontaktní skxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxvidel stanovených v této směrnici. Případné nezbytné úpravy provede Komise po konzultaci s Poradním výborem pro bankovnictví v rámci prováděcích praxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (1).
(68) Ustanovení čl. 36 odst. 1 této směrnice umožňuje úvěrovým instituxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxa vyjádřila silný zájem na tom, aby se jejich několik hypotečních úvěrových institucí organizovaných jako družstvo nebo fond přeměnilo na akciové spoxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxých závazků do kapitálu. Tato dočasná odchylka by neměla ovlivnit hospodářskou soutěž mezi úvěrovými institucemi.
(69) Použití rizikové váhy 20 % na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxící úlohu. V tomto případě se použijí prozatímní opatření pro použití rizikové váhy 10 %. Trh pro tvorbu cenných papírů prochází rychlým vývojem. Je tedx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxa návrhy směřující k přizpůsobení platných právních předpisů tak, aby vymezily xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xanceláře nebo víceúčelové podnikatelské prostory, do 31. prosince 2006. Nemovitosti, na něž se vztahuje hypotéka, musípodléhat přísným hodnotícím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xlastníkem. Na úvěry na rozvoj nemovitostí se riziková váha 50 % nevztahuje.
(70) K zajištění harmonického uplatňování ustanovení týkajících se velkx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přechodné období, neboť příliš rychlé uplatnění 25 % pravidla by mohlo příliš prudce snížit jejich úvěrovou činnost.
(71) Mimo to současně dochází k hxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(73) Tato směrnice se nesmí dotknout povinností členských států týkající se lhůt k provedení uvedených v části B přílohy V,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
HLxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet.
Pro účely dohledu na konsolidovaném záxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx definici v prvním pododstavci a bylo mu vydáno povolení v třetí zemi.
Pro účely dohledu nad velkou angažovaností a její kontroly se za úvěrovou instituxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxejné podniky včetně svých poboček, které odpovídají definici v prvním pododstavci a které získaly povolení ve třetí zemi.
2. „Povolením“ se rozumí náxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxbjektivity, jež tvoří součást úvěrové instituce a jež přímo provádí všechny nebo některé operace tvořící podstatu činnosti úvěrových institucí; má-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxušnými orgány“ se rozumějí vnitrostátní orgány, které právní předpisy opravňují k dohledu nad úvěrovými institucemi.
5. „Finanční institucí“ se roxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx x xxxxxxx I.
6. „Domovským členským státem“ se rozumí členský stát, v němž byla úvěrová instituce povolena v souladu s články 4 až 11.
7. „Hostitelským členským xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxným podnikem, jak je vymezen v článku 1 směrnice 83/349/EHS, nebo obdobný vztah mezi fyzickou nebo právnickou xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo základního kapitálu podniku.
10. „Kvalifikovanou účastí“ se rozumí přímé nebo nepřímé držení nejméně 10 % základního kapitálu podniku nebo hlaxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxálem“ se rozumí kapitál, jak je vymezen v čl. 34 odst. 2 bodech 1 a 2.
12. „Mateřským podnikem“ se rozumí mateřský podnik ve smyslu článků 1 a 2 směrnice 83/xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxst. 1 směrnice 83/349/EHS a jakýkoliv podnik, který podle názoru příslušných orgánů účinně uplatňuje rozhodující vliv v jiném podniku.
13. „Dceřinýx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnosti se za dceřiný podnik považuje dceřiný podnik ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice 83/349/EHS a jakýkoliv podnik, ve kterém podle názoru příslušných orxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xejich původním mateřským podnikem.
14. „Zóna A“ zahrnuje všechny členské státy a všechny ostatní země, které jsou plnoprávnými členy Organizace pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxecné dohody o zápůjčce (GAB). Každá země, která změní splátkový plán svého vnějšího státního dluhu, se nicméně vylučuje ze „zóny A“ na dobu pěti let.
15x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxátech v souladu s článkem 4, včetně jejich poboček v třetích zemích, a všechny soukromé a veřejnoprávní podniky, které odpovídají definici v bodu 1 prvnxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxoprávní podniky povolené mimo zónu A, které odpovídají definici v bodu 1 prvním pododstavci, včetně jejich poboček uvnitř Společenství.
18. „Nebankxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí a místní správy, Evropská společenství, Evropská investiční banka (EIB) a mezinárodní rozvojové banky, jak jsou vymezeny v bodu 19.
19. „Mezinárodxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxá rozvojová banka, Africká rozvojová banka, Fond pro znovuzačlenění Rady Evropy, Severská investiční banka, Karibská rozvojová banka, Evropská banxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnízko rizikovými“ a „nízko rizikovými“ podrozvahovými položkami se rozumějí položky popsané v čl. 43 odst. 2 a uvedené v příloze II.
21. „Finanční holxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxstitucemi, přičemž alespoň jeden z dceřiných podniků je úvěrovou institucí.
22. „Smíšenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxiky je alespoň jedna úvěrová instituce.
23. „Podnikem pomocných bankovních služeb“ se rozumí podnik, jehož hlavní činností je vlastnictví nebo spráxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx „Angažovaností“ se pro účely článků 48, 49 a 50 rozumějí aktiva a podrozvahové položky uvedené v článku 43 a v přílohách II a IV, bez uplatnění rizikových xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx váhy protistrany; se souhlasem příslušných orgánů lze vyloučit z definice angažovanosti všechny položky plně kryté kapitálem, pokud tento kapitál nxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxch Společenství; angažovanost nezahrnuje:
— u devizových operací angažovanost nabytou při obvyklém průběhu zúčtování během 48 hodin po zaplacení, xxxx
x x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxbo dodání cenných papírů podle toho, k čemu dojde dříve.
25. „Ekonomicky spjatou skupinou klientů“ se rozumějí:
— dvě nebo více fyzických či právnickxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxmi osobami, nebo
— dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly, jak je vymezen v první odrážce, avšak na které je nxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně ocitly v platebních obtížích.
26. „Úzkým propojením“ se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzixxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxterého podniku, nebo
b) kontrolou, čímž se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem ve všech případech uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice 83/3xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mateřského podniku, který stojí v čele těchto podniků.
Stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob trvale vázány k jedné a téže osobě vztxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxeré:
i) fungují pravidelně,
ii) mají pravidla vydaná nebo schválená příslušnými orgány domovské země burzy, které vymezují podmínky, za nichž burzx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xterý stanoví, že smlouvy uvedené v příloze IV musí splňovat požadavky na denní margin poskytující podle názoru příslušných orgánů vhodnou ochranu.
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx instituce.
2. Články 25 a 52 až 56 se rovněž vztahují na finanční holdingové společnosti a smíšené holdingové společnosti se sídlem ve Společenství.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx x xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x. Nevztahuje se na činnost:
— centrálních bank členských států,
— bank poštovních úřadů,
— v Belgii: na činnost „Institut de Réescompte et de Garantixxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxgs Realkreditfont,
— v Německu: na činnost „Kreditanstalt für Wiederaufbau“, podniků uznávaných na základě „Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz“ (xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe uvedeného zákona za neziskové bytové podniky,
— v Řecku: na činnost „Elliniki Trapeza Biomichanikis Anaptixeos“, „Tameio Parakatathikon kai Danexxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxgnations“,
— v Irsku: na činnost úvěrových sdružení a dobročinných společností („credit unions“ a „friendly societies“),
— v Itálii: na činnost „Caxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xaatschappij“, „NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering“ a „Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV“,
— v Rakouxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxcas“ existujících k 1. lednu 1986, které nemají formu akciových společností, s výjimkou „Caixa Económica Montepio Geral“,
— ve Finsku: na činnost „Texxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx
x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
— ve Spojeném království: na činnost „National Savings Bank“, „Commonwealth Development Finance Company Ltd“, „Agricultural Mortgage Corporatiox xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxeas governments and administrations“), úvěrových sdružení („credit unions“) a obecních bank („municipal banks“).
4. o případných změnách seznamu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx Úvěrové instituce, které se k 15. prosinci 1977 nacházely v témž členském státě a jsou trvale přidruženy k ústřednímu subjektu, jenž nad nimi má kontrolx x xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x x x xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a nerozdílné nebo že závazky přidružených institucí jsou plně zaručeny ústředním subjektem,
— platební schopnost a likvidita ústředního subjektu a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxvněny vydávat pokyny řídicím orgánům přidružených institucí.
Na úvěrové instituce s místní působností, které se po 15. prosinci 1977 přidruží k ústřxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxí ústřednímu subjektu.
V případě úvěrových institucí, s výjimkou institucí zřízených na územích nově získaných vysušením mořských mělčin a instituxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxm účelem konzultuje Poradní výbor pro bankovnictví, stanovit další pravidla pro použití druhého pododstavce, včetně zrušení výjimek stanovených v pxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxřskou soutěž. Rada rozhodne kvalifikovanou většinou.
6. Úvěrové instituce přidružené k hlavnímu subjektu v témž členském státě ve smyslu odstavce 5 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xubjektem uvedené články na konsolidovaném základě, aniž je dotčeno použití uvedených článků na ústřední subjekt.
Při vynětí se články 13, 18, 19, čl. xx xxxxx x xx x x xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxých splatných prostředků od veřejnosti podniky jinými než úvěrovými institucemi
Členské státy zakáží osobám nebo podnikům, které nejsou úvěrovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxahuje na přijímání vkladů nebo jiných splatných prostředků členským státem nebo orgány regionální či místní samosprávy členského státu nebo veřejnýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právními předpisy Společenství, za podmínky, že tyto činnosti podléhají předpisům a kontrolním opatřením určeným k ochraně vkladatelů a investorů, xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xtanoví, že úvěrové instituce musí před zahájením své činnosti získat povolení. Stanoví podmínky pro vydání tohoto povolení v souladu s články 5 až 9 a sdxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxce samostatný kapitál a počáteční kapitál činí nejméně 5 milionů eur.
Členské státy mohou rozhodnout, že úvěrové instituce existující ke dni 15. prosxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxnoveného v čl. 6 odst. 1 prvním pododstavci.
2. Členské země však mohou vydat povolení určitým kategoriím úvěrových institucí s počátečním kapitálem xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxé státy Komisi sdělit důvody využití možnosti poskytované tímto odstavcem;
c) bude při zveřejnění seznamu uvedeného v článku 11 u názvu úvěrové instixxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxí poklesnout pod výši počátečního kapitálu vyžadovanou podle odstavců 1 a 2 při vydání povolení.
4. Členské státy mohou rozhodnout, že úvěrové institxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxti. V takovém případě nesmí jejich kapitál poklesnout pod nejvyšší úroveň dosaženou po dni 22. prosince 1989.
5. Převezme-li kontrolu nad úvěrovou inxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxpitál této úvěrové instituce dosáhnout alespoň úrovně předepsané pro počáteční kapitál v odstavcích 1 a 2.
6. Za určitých zvláštních okolností a se soxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xznikne fúzí, klesnout pod celkovou výši kapitálu fúzovaných institucí ke dni fúze, pokud není dosaženo úrovně vyžadované podle odstavců 1 a 2.
7. Pokux xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxuci, aby ve vymezené lhůtě napravila svůj stav nebo ukončila svou činnost.
Článek 6
Řídicí orgán a umístění skutečného sídla úvěrových institucí
1x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xovolení, pokud tyto osoby nepožívají dobré pověsti nebo nemají dostatek zkušenosti pro výkon svých funkcí.
2. Členské státy vyžadují, aby:
— každá úxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx své sídlo,
— každá jiná úvěrová instituce měla skutečné sídlo v členském státě, který jí vydal povolení a ve kterém skutečně vykonává svou činnost.
Čxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxou účast, a výše jejich účastí.
Pro účely definice kvalifikované účasti ve smyslu tohoto článku se přihlédne k hlasovacím právům uvedeným v článku 7 smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kladeným v zájmu zajištění řádného a obezřetného řízení úvěrové instituce.
3. Existují-li úzká propojení mezi úvěrovou institucí a jinými fyzickýmx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxlušné orgány rovněž odmítnou vydat povolení, pokud účinnému výkonu jejich dohlížecích funkcí brání právní nebo správní předpisy třetí země, jimiž se xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxisů.
Příslušné orgány vyžadují od úvěrové instituce předkládání údajů, jež potřebují ke sledování toho, zda jsou trvale dodržovány podmínky uvedenx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xějž budou vyplývat mj. druhy zamýšlené činnosti a organizační struktura dané úvěrové instituce.
Článek 9
Hospodářské potřeby
Členské státy nesmxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí musí být odůvodněno a oznámeno žadateli do šesti měsíců od obdržení žádosti nebo, byla-li žádost neúplná, do šesti měsíců ode dne, kdy žadatel zaslal úxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xaždé vydání povolení musí být oznámeno Komisi. Každá úvěrová instituce se zapíše do seznamu, který Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských spolxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xnstituci je třeba konzultovat příslušné orgány druhého zúčastněného členského státu, je-li úvěrová instituce
— dceřiným podnikem úvěrové instituxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xnstitucí kontrolovanou týmiž fyzickými nebo právnickými osobami, které kontrolují úvěrovou instituci povolenou v jiném členském státě.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxtí kapitálu pro pobočky úvěrových institucí povolených v jiných členských státech. Zřizování poboček a dohled nad nimi se řídí článkem 17, čl. 20 odst. x xx x x xxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxtuce:
a) nevyužije své povolení do dvanácti měsíců, výslovně se jej zřekne nebo neprovozuje činnost po dobu více než šesti měsíců, nestanoví-li daný čxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
c) přestala splňovat podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno;
d) nadále nevlastní dostatečný kapitál nebo již nadále není schopna plnit sxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx podle vnitrostátních právních předpisů povolení odejmout.
2. Odnětí povolení musí být odůvodněno a musí být sděleno dotčeným osobám; odnětí musí býx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxelna“ nebo jiných obdobných označení existujících v hostitelském členském státě užívat na celém území Společenství týž název, jaký užívají v členskéx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxkem.
Článek 16
Kvalifikovaná účast v úvěrové instituci
1. Členské státy stanoví, že každá fyzická nebo právnická osoby, která hodlá přímo nebo nepxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxvnická osoba rovněž uvědomí příslušné orgány o zamýšleném zvýšení své kvalifikované účasti, kterým by její podíl na základním kapitálu nebo hlasovacxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxx xx x xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxavec 2, mohou příslušné orgány ve lhůtě nejvýše tří měsíců od oznámení podle prvního pododstavce vyslovit nesouhlas s tímto úmyslem, nejsou-li přesvěxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxloví nesouhlas s úmyslem uvedeným v prvním pododstavci, mohou stanovit lhůtu pro jeho uskutečnění.
2. Je-li nabyvatelem účasti uvedené v odstavci 1 úxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxa s kontrolou nad úvěrovou institucí povolenou v jiném členském státě a pokud by se úvěrová instituce, v níž nabyvatel hodlá xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 12.
3. Členské státy stanoví, že každá fyzická nebo právnická osoba, která hodlá zcizit svou přímo či nepřímo drženou kvalifikovanou účast v úvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxgány o zamýšleném snížení své kvalifikované účasti, kterým by její podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech klesl pod 20 %, 33 % nebo 50 % nebx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxvé účasti v ní, na jejichž základě došlo k překročení hranic nebo poklesu pod hranice uvedené v odstavcích 1 a 3, uvědomí o tom příslušné orgány.
Nejméně xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvaných na výročních valných hromadách akcionářů a společníků nebo v rámci povinností společností kotovaných na burze.
5. Jestliže by vliv osob uvedexxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení tohoto stavu. Tato opatření mohou spočívat zejména v soudních příkazech, sankcích proti řídícím pracovníkům nebo pozastavení hlasovacích xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxlní povinnost předběžného hlášení podle odstavce 1. Dojde-li k nabytí účasti přes nesouhlas příslušných orgánů, stanoví členské státy, aniž jsou dotxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxplatné.
6. Pro účely definice kvalifikované účasti a jiných hranic účasti uvedených v tomto článku se přihlíží ke hlasovacím právům uvedeným v článku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxrová instituce řádné řídicí a účetní postupy a odpovídající mechanismus vnitřní kontroly.
HLAVA III
USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SVOBODY USAZOVÁNÍ A SVxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souladu s čl. 20 odst. 1 až 6, čl. 21 odst. 1 a 2 a článkem 22 buď prostřednictvím zřízení pobočky, nebo poskytováním služeb kteroukoliv úvěrovou institucxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
Finanční instituce
Členské státy stanoví, že činnosti vyjmenované v příloze I mohou být na jejich území provozovány v souladu s čl. 20 odst. 1 až 6,
čl. xx xxxxx x x x x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xebo více úvěrových institucí, jejíž společenská smlouva a stanovy povolují tyto činnosti a která splňuje všechny následující podmínky:
— mateřský pxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xrovozovány na území zmíněného členského státu,
— mateřský podnik nebo podniky drží alespoň 90 % hlasovacích práv spojených s podíly nebo akciemi v dcexxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se souhlasem příslušných orgánů domovského členského státu, že ručí společně a nerozdílně za závazky dceřiného podniku,
— na dceřiný podnik se skutexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx, zejména za účelem výpočtu ukazatele kapitálové přiměřenosti, kontroly velké angažovanosti a omezení účastí, jak je stanoví článek 51.
Dodržování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxdenému v čl. 20 odst. 1 až 6, čl. 21 odst. 1 a 2.
Příslušné orgány domovského členského státu zajistí dohled nad dceřiným podnikem v souladu s čl. 5 odst. 3 a xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xnstitucí“ rozumí „finanční instituce splňující podmínky stanovené v článku 19“, a „povolením“ rozumí „společenská smlouva a stanovy“.
V čl. 20 odstx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxaný ukazatel kapitálové přiměřenosti její mateřské úvěrové instituce.“
Přestane-li finanční instituce splňující podmínky tohoto článku plnit něxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxucí v hostitelském členském státě se začnou řídit právem hostitelského členského státu.
Článek 20
Výkon práva usazování
1. Úvěrová instituce, ktxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xe úvěrová instituce, která hodlá zřídit pobočku v jiném členském státě, v oznámení podle odstavce 1 uvede tyto údaje:
a) členský stát, na jehož území hoxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxkém členském státě, kde lze získat potřebné dokumenty;
d) jména osob odpovědných za řízení pobočky.
3. Nemají-li příslušné orgány domovského člensxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxělí údaje podle odstavce 2 do tří měsíců od obdržení veškerých údajů příslušným orgánům hostitelského členského státu a zároveň o tom uvědomí dotyčnou xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xříslušné orgány domovského členského státu odmítnou sdělit údaje podle odstavce 2 příslušným orgánům hostitelského členského státu, odůvodní toto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxnského státu.
4. Dříve než pobočka úvěrové instituce zahájí činnost, učiní příslušné orgány hostitelského členského státu do dvou měsíců od obdrženx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxi musí v hostitelském členském státě řídit z důvodů veřejného zájmu.
5. Po obdržení sdělení od příslušných orgánů hostitelského členského státu nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxělovaných podle odst. 2 písm. b), c) a d), sdělí to úvěrová instituce nejpozději jeden měsíc před uskutečněním této změny písemně příslušným orgánům doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a příslušné orgány hostitelského členského státu podle odstavce 4.
7. U poboček, které zahájily svou činnost v souladu s předpisy hostitelského člexxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxx x2 a 29.
Článek 21
Volný pohyb služeb
1. Úvěrová instituce, která hodlá zahájit činnost na území jiného členského státu v rámci volného pohybu služebx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého státu uvědomí o tomto oznámení do jednoho měsíce od obdržení příslušné orgány hostitelského členského státu.
3. Tímto článkem nejsou dotčena práxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. Hostitelský členský stát může pro statistické účely vyžadovat, aby všechny úvěrové instituce, které mají pobočky na jeho území, podávaly příslušnxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy vyžadovat od poboček úvěrových institucí pocházejících z jiných členských států tytéž informace, jaké k tomuto účelu vyžadují od tuzemských úvěrovxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xedodržuje právní předpisy vydané daným státem v souladu s touto směrnicí, které vymezují pravomoc příslušných orgánů hostitelského členského státux xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxlského členského státu příslušné orgány domovského členského státu. Ty neprodleně učiní veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dotyčná instituxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxovským členským státem nebo proto, že se taková opatření ukáží být nedostatečná nebo že nebyla dotčeným státem učiněna, v porušování právních předpisx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxátu, učinit vhodná opatření, aby zabránil dalším nesrovnalostem nebo aby je potrestal, a případně též zakázat dané instituci zahajovat další operace xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxvci 1 až 4 není dotčena pravomoc hostitelského členského státu činit vhodná opatření k zabránění nebo potrestání nesrovnalostí spáchaných na jejich úxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxerace na jeho území.
6. Opatření přijatá podle odstavců 3, 4 a 5 obsahující sankce nebo omezení svobody poskytování služeb musí být řádně odůvodněna a oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x, 3 a 4, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu v naléhavých případech přijmout předběžná opatření nezbytná pro ochranu vkladatelů, inxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxých států.
Po konzultaci s příslušnými orgány dotčených členských států může Komise rozhodnout, že daný členský stát musí uvedená opatření změnit nexx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxstem na svém území nebo je potrestal. To zahrnuje možnost zakázat instituci zahajovat další operace na jeho území.
9. o případném odnětí povolení jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx území a aby ochránily zájmy vkladatelů. Každé dva roky předloží Komise zprávu o těchto případech Poradnímu výboru pro bankovnictví.
10. Členské státx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xoky předloží Komise zprávu o těchto případech Poradnímu výboru pro bankovnictví.
11. Tento článek se nedotýká práva úvěrových institucí se sídlem v jxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxpisy o formě a obsahu takové reklamy přijatými z důvodů veřejného zájmu.
HLAVA IV
VZTAHY SE TŘETÍMI ZEMĚMI
Článek 23
Oznamování dceřiných podniků xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímému dceřinému podniku jednoho nebo více mateřských podniků, které se řídí právem třetí země. Komise o tom uvědomí Poradní výbor pro bankovnictvxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxení přímému nebo nepřímému dceřinému podniku jednoho nebo více mateřských podniků, které se řídí právem třetí země, upřesní příslušné orgány struktuxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxvé instituce setkaly při zřizování poboček nebo provozování bankovní činnosti v některé třetí zemi.
3. Komise pravidelně vypracovává zprávu o zacháxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x nabývání účastí v úvěrových institucích třetích zemí. Komise předloží tyto zprávy Radě spolu s případnými návrhy v tomto směru.
4. Shledá-li Komise nx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx svůj trh, srovnatelný s přístupem poskytovaným Společenstvím úvěrovým institucím z této třetí země, může Radě navrhnout, aby ji pověřila jednáním s cxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx-li Komise na základě zpráv uvedených v odstavci 3 nebo jiných informací, že se úvěrovým institucím Společenství nedostává v třetí zemi národního zachxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tamní trh, může zahájit jednání s cílem napravit tento stav.
Za okolností uvedených v prvním pododstavci lze kromě zahájení jednání rovněž kdykoliv rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxněného rozhodnutí nebo později, jakož i o nabytí účasti přímými nebo nepřímými mateřskými podniky, které se řídí právem dané třetí země. Doba trvání uvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxalifikovanou většinou, že tato opatření budou nadále použitelná.
Tato omezení nebo odklady nelze uplatnit na zřizování dceřiných podniků úvěrovýmx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těmito úvěrovými institucemi nebo dceřinými podniky.
6. Shledá-li Komise, že nastala některá ze situací uvedených v odstavcích 4 a 5, sdělí jí členskx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxí právem dané třetí země;
b) o každém záměru takového podniku nabýt účasti v některé úvěrové instituci Společenství, jímž by se úvěrová instituce stalx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxenou v odstavcích 4 nebo 5 nebo jakmile přestanou být použitelná opatření uvedená v odst. 5 druhém a třetím pododstavci.
7. Opatření přijatá na základě xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxup k činnosti úvěrových institucí a její výkon.
Článek 24
Pobočky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx předpisy upravující přístup k činnosti a její výkon, jež by je zvýhodňovaly před pobočkami úvěrových institucí se sídlem ve Společenství.
2. Příslušxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxky.
3. Aniž je dotčen odstavec 1, může Společenství v dohodách uzavřených v souladu se Smlouvou s jednou nebo více třetími zeměmi sjednat použití ustanxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxví.
Článek 25
Spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí při dohledu na konsolidovaném základě
1. Komise může na žádost některého z členských stxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxkladě nad:
— úvěrovými institucemi, jejichž mateřské podniky mají sídlo v třetí zemi, a
— úvěrovými institucemi v třetích zemích, jejichž mateřské pxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxna k zajištění toho, aby:
— příslušné orgány členských států mohly získávat informace nezbytné pro výkon dohledu na základě konsolidované finanční sxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxky, jež jsou úvěrovými institucemi nebo finančními institucemi mimo Společenství,
— příslušné orgány třetích zemí mohly získávat informace nezbytxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx finančními institucemi v jednom nebo více členských státech.
3. Komise a Poradní výbor pro bankovnictví přezkoumají výsledky jednání uvedených v odxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxtrolní pravomoc domovského členského státu
1. Obezřetnostní dohled nad úvěrovou institucí včetně činností provozovaných v souladu s články 18 a 19 vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo členského státu.
2. Odstavcem 1 není dotčen dohled na konsolidovaném základě podle této směrnice.
Článek 27
Pravomoc hostitelského členského sxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k posílení evropského měnového systému, ponechává si plnou příslušnost k opatřením vyplývajícím z provádění své měnové politiky. Tato opatření nesmx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxlasti dohledu
Příslušné orgány členských států, jichž se to týká, úzce spolupracují při dohledu nad činností úvěrových institucí, zejména nad činnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxskytují veškeré informace o řízení, správě a vlastnictví úvěrových institucí, jež mohou usnadnit dohled nad nimi nebo zkoumání podmínek pro vydání poxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxadů, omezení velké angažovanosti, správním a účetním postupům a organizaci vnitřní kontroly.
Článek 29
Kontrola na místě v pobočkách zřízených v jxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxednictvím pobočky mohou příslušné orgány domovského členského státu poté, co o tom uvědomí příslušné orgány hostitelské členské země, za tímto účelex xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx za účelem kontroly poboček využít některý z dalších postupů uvedených v čl. 56 odst. 7.
3. Tímto článkem není dotčeno právo příslušných orgánů hostitexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx 30
Výměna informací a profesní tajemství
1. Členské státy stanoví, že všechny osoby pracující v současnosti nebo v minulosti pro příslušné orgány, jxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xři výkonu svých služebních povinností, smějí sdělit jiné osobě nebo orgánu jen v souhrnné nebo obecné podobě, z níž nelze určit totožnost jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x občanském soudním řízení sdělit důvěrné informace, které se nedotýkají třetích osob účastnících se pokusu o záchranu úvěrové instituce.
2. Odstavex x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na úvěrové instituce. Na tyto informace se vztahuje povinnost dodržování profesního tajemství podle odstavce 1.
3. Členské státy mohou s příslušnýmx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxformací, pouze tehdy, pokud jsou sdělené informace chráněny profesním tajemstvím alespoň v míře stanovené v tomto článku. Účelem výměny informací xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxného souhlasu příslušných orgánů, které je poskytly, a případně výhradně pro účely, ke kterým tyto orgány daly souhlas.
4. Příslušný orgán, který obdxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxnky pro přístup k činnosti úvěrových institucí, a k usnadnění sledování podmínek výkonu této činnosti na nekonsolidovaném nebo konsolidovaném záklaxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxní sankcí, nebo
— ve správním řízení při opravném prostředku proti rozhodnutí příslušného orgánu, nebo
— v soudním řízení zahájeném na základě článkx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xnformací uvnitř jednoho členského státu tam, kde existují dva nebo více příslušných orgánů, nebo ve vzájemném styku členských států mezi příslušnými xxxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxnančními trhy,
— subjekty zúčastněnými na likvidaci nebo konkursu úvěrových institucí a dalších obdobných řízeních,
— osobami příslušnými k prováxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxní dotčena ani možnost poskytovat orgánům spravujícím systémy pojištění vkladů informace, které potřebují pro výkon svých funkcí. Na informace obdrxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xýměnu informací mezi příslušnými orgány a:
— orgány odpovědnými za dohled nad subjekty zúčastněnými na likvidaci a konkursu úvěrových institucí a obxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových institucí, investičních podniků a jiných finančních institucí.
Členské státy, které využijí možnosti stanovené v prvním pododstavci, pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxlosti podléhají profesnímu tajemství podle odstavce 1,
— pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být sděleny bez výslovného souhlxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxenským státům, které orgány mohou přijímat informace podle tohoto odstavce.
7. Odchylně od odstavců 1 až 4 mohou členské státy za účelem posílení stabxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm a vyšetřováním případů porušení práva obchodních společností.
Členské xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxených v prvním pododstavci,
— informace získané v této souvislosti podléhají profesnímu tajemství podle odstavce 1,
— pocházejí-li informace z jinxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx orgány daly souhlas.
Provádějí-li v některém členském státě orgány nebo subjekty uvedené v prvním pododstavci zjišťování nebo vyšetřování s pomocíx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci rozšířit na tyto osoby za podmínek uvedených v druhém pododstavci.
Pro uplatnění třetí odrážky druhého pododstavce sdělí orgány nebo suxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xředána.
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům názvy orgánů nebo subjektů, kterým mají být sdělovány informace podle tohoto odstavcxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx informace určené k výkonu jejich funkce
— centrálním bankám a jiným subjektům s obdobnými úkoly, které jednají jako měnové úřady,
— případně jiným stxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xro ně jsou nezbytné pro účely odstavce 4. Informace obdržené v této souvislosti podléhají profesnímu tajemství podle tohoto článku.
9. Kromě toho mohxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxným za přípravu právních předpisů týkajících se dohledu nad úvěrovými institucemi, finančními institucemi, investičními službami a pojišťovacími xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxledu.
Členské státy nicméně stanoví, že informace obdržené na základě odstavců 2 a 5 a informace získané při kontrolách na místě podle čl. 29 odst. 1 a 2 sxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxého státu, v němž byla provedena kontrola na místě.
10. Tento článek nebrání příslušným orgánům sdělovat informace uvedené v odstavcích 1 až 4 zúčtovaxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxkých států, mají-li za to, že je nutné jim tyto informace sdělit, aby bylo zajištěno řádné fungování těchto orgánů v případě nesplnění závazků nebo možnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xlenské státy však zajistí, aby informace obdržené na základě odstavce 2 mohly být dále sděleny za okolností uvedených v tomto odstavci výhradně s výsloxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx/253/EHS (1) k tomu, aby v úvěrové instituci plnila úkol uvedený v článku 51 směrnice 78/660/EHS (2), článku 37 směrnice 83/349/EHS nebo v článku 31 směxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí se daného podniku, jež zjistila při plnění svého úkolu a jež by mohly:
— představovat zásadní porušení právních nebo správních předpisů, které stanoxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxstituce nebo
— způsobit, že bude odmítnuto ověření účtů nebo k nim bude udělen výrok s výhradou;
b) tato osoba měla rovněž povinnost oznamovat veškeré xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xnstitucí, v níž tato osoba plní svůj úkol.
2. Sdělí-li osoby oprávněné ve smyslu směrnice 84/253/EHS v dobré víře příslušným orgánům některé skutečnoxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx správní předpis, a u těchto osob nevzniká žádná odpovědnost.
Článek 32
Pravomoc příslušných orgánů ukládat sankce
Aniž jsou dotčeny postupy pro oxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxlasti dohledu a výkonu činnosti přijmout opatření nebo uplatnit sankce vůči úvěrovým institucím nebo osobám odpovědným za jejich řízení s cílem předexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xnstituce vydané na základě právních a správních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí lze napadnout u soudu. Totéž platí, pokud nebylo vydáno rxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxÉ NÁSTROJE OBEZŘETNOSTNÍHO DOHLEDU
Oddíl 1
Kapitál
Článek 34
Obecné zásady
1. Kdykoli členský stát při provádění právních předpisů Společenstvx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxje na pojem kapitálu, uvede tento termín nebo pojem v soulad s definicí použitou v odstavcích 2, 3 a 4 a v článcích 35 až 38.
2. s výhradou mezí stanovených v xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xmisní ážio, s vyloučením kumulativních prioritních akcií;
2. rezervní fondy ve smyslu článku 23 směrnice 86/635/EHS a hospodářský výsledek vzniklý x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xozhodnutí, pouze v případech, kdy byly takové zisky ověřeny osobami odpovědnými za audit účetnictví, a pokud se ke spokojenosti příslušných orgánů prxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxvidendy;
3. rezervy na všeobecná bankovní rizika ve smyslu článku 38 směrnice 86/635/EHS;
4. rezervní fondy na nové ocenění ve smyslu článku 33 směrnxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxstitucí zřízených ve formě družstva a společné a nerozdílné závazky dlužníků některých institucí organizovaných ve formě fondů, jak jsou uvedeny v člx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxky:
9. účetní hodnota vlastních akcií v držení úvěrové instituce;
10. nehmotná aktiva ve smyslu čl. 4 („Aktiva“) odst. 9 směrnice 86/635/EHS;
11. poxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxné pohledávky a nástroje uvedené v článku 35, které má úvěrová instituce vůči úvěrovým a finančním institucím, v nichž má majetkovou účast převyšující xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxanu takové instituce, může příslušný orgán prominout uplatnění tohoto ustanovení;
13. účasti v jiných úvěrových a finančních institucích nepřesahxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtucím jiným než uvedeným pod bodem 12, pokud jde o celkovou výši těchto účastí, podřízených pohledávek a nástrojů přesahující 10 % kapitálu této úvěrovx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x x xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxsí mateřské společnosti podléhající konsolidovanému dohledu odečítat svou účast v ostatních úvěrových nebo finančních institucích, které jsou zahxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxálu, jak je vymezen v odst. 2 bodech 1 až 8, obsahuje nejvyšší možný počet položek a částek. Využití těchto položek a stanovení nižších mezí, jakož i odpočxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xměřující ke společné definici kapitálu.
K tomuto účelu Komise předloží nejpozději do 1. ledna 1996 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxým a sociálním výborem definici kapitálu za účelem jednotného uplatňování společné definice.
4. Položky uvedené v odst. 2 bodech 1 až 5 musí mít úvěrovx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxelného v době výpočtu nebo musí být vhodně upravena, pokud zdanění snižuje částku, do jejíž výše lze tyto položky použít ke krytí rizik nebo ztrát.
Čláxxx xx
xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxní, následující znaky:
a) úvěrová instituce je může volně použít ke krytí běžných bankovních rizik v případech, kdy dosud nebyly určeny příjmové nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxoři, je sdělována příslušným orgánům a podléhá jejich dohledu.
2. Jako jiné položky mohou být rovněž připuštěny časově neomezené cenné papíry a jiné nxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxa, na jejímž základě dluh vznikl, musí stanovit, že úvěrová instituce má možnost odložit splácení úroku z tohoto dluhu;
c) pohledávka věřitele vůči úvxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dluh a nezaplacený úrok v takové výši, aby kryly ztráty, přičemž úvěrová instituce může pokračovat ve své činnosti;
e) přihlédne se pouze ke skutečně sxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx o kapitálu
1. Závazky členů úvěrových institucí zřízených ve formě družstva, uvedené v čl. 34 odst. 2 bodu 7, představují nesplacený základní kapitál xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xusí být tyto platby bezodkladně vymahatelné.
Se společnými a nerozdílnými závazky dlužníků v případě úvěrových institucí organizovaných jako fondx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisů považovány za kapitál institucí tohoto typu.
2. Členské státy nezahrnou do kapitálu veřejných úvěrových institucí záruky, které těmto institucxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xvedené v čl. 34 odst. 2 bodu 8 a podřízený dluh uvedený tamtéž, jsou-li zde závazné dohody, na jejichž základě se pohledávky z nich řadí v případě konkursu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx musí mít původní dobu splatnosti nejméně pět let, po níž může být splacen; není-li splatnost dluhu stanovena, je splatný pouze na základě pětileté výpoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxány mohou povolit dřívější splacení dluhu za podmínky, že žádost o povolení je podána z podnětu dlužníka a není tím dotčena platební schopnost úvěrové ixxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx dohoda o úvěru nesmí obsahovat žádné ustanovení stanovící, že se za určitých okolností jiných než likvidace úvěrové instituce stane úvěr splatným přex xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžijí se konsolidované částky položek uvedených v čl. 34 odst. 2 v souladu s pravidly stanovenými články 52 až 56. Mimoto lze do konsolidovaných rezervníxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxnku 21 směrnice 83/349/EHS v případech, kde je použito metody plné konsolidace,
— rozdíl po první konsolidaci ve smyslu článků 19, 30 a 31 směrnice 83/3xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zanesení některých účastí v souladu s metodou předepsanou v článku 33 směrnice 83/349/EHS.
2. Jsou-li výše uvedené položky debetními položkami („akxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx x xx x xx xxxahují tato omezení:
a) součet položek v bodech 4 až 8 nesmí přesáhnou maximum rovné 100 % položek v bodech 1 plus 2 a 3 minus 9, 10 a 11;
b) součet položek v boxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x x xxxxx xx xx x xxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
2. Příslušné orgány mohou povolit úvěrovým institucím, aby překročily omezení stanovená v odstavci 1 za přechodných a výjimečných okolností.
Člxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x x x x x xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxslušných orgánů.
Oddíl 2
Ukazatel kapitálové přiměřenosti
Článek xx
xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxk rizikově vážených podle článku 42.
2. Ukazatel kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí, které nejsou ani mateřskými podniky ve smyslu článku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxch institucí, které jsou mateřskými podniky, se vypočítává na konsolidovaném základě podle metod stanovených v této směrnici a ve směrnici 86/635/EHxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxpočet subkonsolidovaného nebo nekonsolidovaného ukazatele pro mateřský podnik a všechny jeho dceřiné podniky, kterým vydávají povolení a nad nimiž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxření.
5. Aniž je dotčeno plnění podmínek stanovených v odstavcích 2, 3 a 4 a v čl. 52 odst. 8 a 9 úvěrovými institucemi, zajistí příslušné orgány, aby byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxánům, nebo příslušnými orgány, které k tomu použijí údaje dodané úvěrovými institucemi.
6. Oceňování aktiv a podrozvahových položek se provádí v souxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
Článek 42
Jmenovatel: rizikově vážená aktiva a podrozvahové položky
1. Aktivům se přidělují stupně úvěrového rizika, vyjádřené rizikovou vahou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxní rizikově vážené hodnoty.
2. U podrozvahových položek uvedených v příloze II se použije dvoustupňového výpočtu, jak je popsán v čl. 43 odst. 2.
3. U pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxají jednou ze dvou metod uvedených v příloze III. Náklady se násobí příslušnou rizikovou vahou protistrany stanovenou v čl. 43 odst. 1 s tou odchylkou, žx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxv a podrozvahových položek uvedených v odstavcích 2 a 3 tvoří jmenovatele ukazatele kapitálové přiměřenosti.
Článek 43
Rizikové váhy
1. K ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx váhy:
a) Nulová riziková váha
1. pokladní hotovost a obdobné položky;
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm;
4. aktiva představující pohledávky kryté výslovnými zárukami ústředních vlád a centrálních bank zóny A nebo Evropskými společenstvími;
5. aktixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxavující pohledávky kryté výslovnými zárukami ústředních vlád a centrálních bank zóny B, znějící na národní měny společné ručiteli a dlužníkovi a finaxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxlní banky zóny A, cennými papíry vydanými Evropskými společenstvími nebo hotovostním vkladem u instituce, která poskytla úvěr, nebo vkladními listy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí bance (EIB);
2. aktiva představující pohledávky vůči mezinárodním rozvojovým bankám;
3. aktiva představující pohledávky kryté výslovnou zárukxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxstavující pohledávky vůči orgánům regionální nebo místní správy zóny A, s výhradou uvedenou v článku 44;
6. aktiva představující pohledávky kryté výxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxny A, které však netvoří jejich kapitál;
8. aktiva představující pohledávky vůči úvěrovým institucím zóny B se splatností jeden rok či méně, které všax xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxkami úvěrových institucí zóny A;
10. aktiva představující pohledávky se splatností jeden rok či méně kryté výslovnými zárukami úvěrových institucí xxxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xozvojovými bankami;
12. hotovostní položky v procesu inkasa.
c) Riziková váha 50 %
1. úvěry plně a zcela zajištěné ke spokojenosti příslušných orgáxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxojenosti příslušných orgánů plně a zcela zajištěny účastmi ve finských společnostech zajišťujících bytovou výstavbu v souladu s finským zákonem o spxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxbo bude obývat, nebo které pronajímá nebo bude pronajímat dlužník;
cenné papíry kryté hypotékou se kterými lze nakládat jako s úvěry uvedenými v prvníx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xvěrového rizika. Aniž jsou dotčeny druhy cenných papírů, které spadají do působnosti xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx směrnice Rady 93/22/EHS (1). Příslušné orgány se musí zejména ujistit, že:
i) tyto cenné papíry jsou zcela a přímo zajištěné portfoliem hypoték stejnx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxlné vysoce prioritní pořadí na podkladová hypotekární aktiva požívají buď přímo investoři do cenných papírů zajištěných hypotékou, nebo na jejich účxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xe použije riziková váha odpovídající protistraně v případech, kdy ji může úvěrová instituce určit podle směrnice 86/635/EHS. V případech, kdy protisxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx
xx xxxxxxxx xxxx xxx x
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxím bankám zóny B, pokud tyto pohledávky neznějí na národní měnu dlužníka ani v ní nejsou financovány;
2. aktiva představující pohledávky vůči orgánům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx
xx xxxxxa představující pohledávky vůči nebankovnímu sektoru zóny A a zóny B;
5. hmotná aktiva ve smyslu čl. 4 „Aktiva“ odst. 10 směrnice 86/635/EHS;
6. akciex xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxchna ostatní aktiva, která se neodečítají od kapitálu.
2. Vůči podrozvahovým položkám neuvedeným v odstavci 3 se uplatní následující postup. Nejprvx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvých položek a 20 % hodnoty středně/nízko rizikových položek, zatímco hodnota nízko rizikových položek se stanoví rovna nule. Poté se podrozvahové hoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx odstavec 1 a článek 44. U dohod o prodeji a zpětném odkupu aktiv (repo smluv) a u přímých termínovaných nákupů se použijí rizikové váhy náležející daným axxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xizikovou vahou 20 %.
3. Metody uvedené v příloze III se používají na podrozvahové položky, jejichž seznam je uveden v příloze IV, s výjimkou:
— kontrakxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxích dnů.
Do 31. prosince 2006 mohou příslušné orgány členských států udělovat výjimky z použití metod uvedených v příloze III na mimoburzovní (OTC) koxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxaterálem riziko, jež pro clearingové středisko představují, takže pokrývají jak současná rizika, tak i případná budoucí rizika. Příslušné orgány muxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xy se rizika pro clearingové středisko nahromadila a přesáhla tržní hodnotu složeného zajištění (kolaterálu). Členské státy uvědomí Komisi o tom, jak xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxtele a nikoli protistrany. Je-li případná angažovanost vzniklá z podrozvahových operací plně a zcela zajištěna ke spokojenosti příslušných orgánů kxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxění (kolaterálu).
Členské státy mohou použít rizikovou váhu 50 % na podrozvahové položky, které jsou jistotami nebo zárukami majícími povahu úvěrovxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxx x x xxxx xx xučitel musí mít přímé právo k takovému zajištění (kolaterálu).
5. Je-li na aktiva a podrozvahové položky použita nižší riziková váha s ohledem na exisxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xe zaručena nebo která je plně kryta zajištěním (kolaterálem).
Článek 44
Rizikové váhy pohledávek za orgány regionální a místní správy členských stxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xprávy, neexistuje-li rozdíl v riziku mezi pohledávkami vůči těmto orgánům a pohledávkami vůči ústřední vládě vzhledem k pravomoci orgánů regionální xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nulová riziková váha stanovená podle těchto kritérií se použije na pohledávky vůči orgánům regionální nebo místní správy a na podrozvahové položky pxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxbo zajištěné ke spokojenosti dotyčných orgánů zajištěním (kolaterálem) ve formě cenných papírů vydaných orgány regionální nebo místní správy.
2. Čxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí. Ostatní členské státy mohou nabídnout úvěrovým institucím pod dohledem svých příslušných orgánů možnost použít nulové rizikové váhy, pokud prováxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxrmě cenných papírů.
Článek 45
Jiné rizikové váhy
1. Aniž je dotčen čl. 44 odst. 1, mohou členské státy použít rizikovou váhu 20 % na aktiva, která jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x, vklady uloženými u jiných úvěrových institucí zóny A, než je instituce poskytující úvěr, nebo vkladními listy či podobnými nástroji vydanými těmito xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxhopisy emitovanými veřejnými institucemi xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxlušných orgánů domovského členského státu kombinací aktiv uvedených v čl. 43 odst. 1 písm. a) a b), kterou tyto orgány uznají za dostatečné zajištění (kxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxedá ostatním členským státům. Komise pravidelně zkoumá dopad těchto ustanovení, aby zajistila, že nenaruší hospodářskou soutěž.
Článek 46
Správxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxiskové správní orgány podřízené orgánům regionální a místní správy a neziskové podniky ve vlastnictví ústředních vlád, orgánů regionální nebo místnx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do pojmu „orgány regionální a místní správy“ zahrnout rovněž církve a náboženské společnosti ve formě právnické osoby veřejného práva, pokud vybírajx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxatele kapitálové přiměřenosti
1. Úvěrové instituce jsou povinny udržovat ukazatel vymezený v článku 40 soustavně na úrovni nejméně 8 %.
2. Odchylně xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxlušné orgány, aby dotyčná úvěrová instituce podnikla vhodná opatření k co nejrychlejšímu navrácení ukazatele na dohodnutou minimální výši.
Oddíl x
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxentů se považuje ze velkou, představuje-li její hodnota alespoň 10 % kapitálu instituce.
2. Úvěrová instituce ohlásí každou velkou angažovanost ve sxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxení všech případů velké angažovanosti nejméně jednou ročně spojené s průběžným hlášením nových případů velké angažovanosti a zvýšení každé již existxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxy angažovanosti osvobozené podle čl. 49 odst. 7 písm. a), b), c), d), f), g) a h) však nemusí být ohlašovány podle odstavce 2. Četnost podávání zpráv stanoxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xx x x xxx
xx Příslušné orgány vyžadují, aby měla každá úvěrová instituce řádné řídicí a účetní postupy a přiměřený xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v této směrnici, a ke sledování případů angažovanosti s ohledem na vlastní politiku úvěrové instituce v oblasti angažovanosti.
Uplatní-li úvěrová ixxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xrověřit, zda bylo oprávněné.
Článek 49
Limity velké angažovanosti
1. Úvěrová instituce nepřipustí angažovanost vůči jednomu klientovi nebo ekoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxřský nebo dceřiný podnik úvěrové instituce, případně jeden nebo více dceřiných podniků takového mateřského podniku, snižuje se procento uvedené v odxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdů angažovanosti jinými opatřeními nebo postupy. O obsahu těchto opatření a postupů uvědomí Komisi a Poradní výbor pro bankovnictví.
3. Úvěrová instxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxity, než jsou limity stanovené v odstavcích 1, 2 a 3.
5. Úvěrová instituce musí soustavně dodržovat limity angažovanosti stanovené v odstavcích 1, 2 a 3x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxé instituci v odůvodněných případech poskytnout lhůtu k tomu, aby dosáhla souladu s limity.
6. Členské státy mohou zcela nebo částečně vyjmout z působxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxím dceřiným podnikům, podléhají-li tyto podniky a společnosti témuž dohledu na konsolidovaném základě jako sama úvěrová instituce vykonávanému v soxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxanosti z působnosti odstavců 1, 2 a 3:
a) aktiva představující pohledávky vůči ústředním vládám nebo centrálním bankám zóny A;
b) aktiva představujíxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxy A nebo Evropských společenství;
d) jiné případy angažovanosti vůči ústředním vládám nebo centrálním bankám zóny A nebo k Evropským společenstvím nxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxní měny dlužníků a případně jsou v nich financovány;
f) aktiva a jinou angažovanost zajištěné ke spokojenosti příslušných orgánů zajištěním (kolatexxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xebo orgány regionální nebo místní správy členských států, pro něž článek 44 stanoví nulovou rizikovou váhu pro účely stanovení kapitálové přiměřenosxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxu angažovanost zajištěné ke spokojenosti příslušných orgánů zajištěním (kolaterálem) ve formě vkladních listů vydaných institucí poskytující úvěx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxjící pohledávky a jinou angažovanost vůči úvěrovým institucím se splatností nejvýše jeden rok, která netvoří jejich kapitál;
j) aktiva představujíxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxostí nejvýše jeden rok, zajištěná v souladu s ustanovením téhož odstavce;
k) obchodní směnky a jiné obdobné směnky se splatností nejvýše jeden rok nebx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxí koordinaci, majetkové účasti v pojišťovnách uvedených v čl. 51 odst. 3 až do výše 40 % kapitálu úvěrové instituce, která nabývá účast;
n) aktiva předsxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxpisy nebo stanovami a které jsou podle těchto předpisů nebo stanov příslušné k hotovostním clearingovým operacím v rámci sítě;
o) angažovanost zajišxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxné papíry nejsou vydány samotnou úvěrovou institucí, jejím mateřským podnikem nebo některým z jejích dceřiných podniků, anebo klientem či ekonomickx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxcí hodnotu angažovanosti a musí s nimi být obchodováno na burze nebo musí být skutečně obchodovatelné a pravidelně kotované na trhu provozovaném uznanxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní cenu, pomocí níž lze kdykoli ověřit nadhodnotu cenných papírů. Požadovaná nadhodnota je 100 %; může však být 150 % v případě akcií a 50 % v případě dluhoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrů vydaných Evropskou investiční bankou a mezinárodními rozvojovými bankami. Cenné papíry použité jako zajištění (kolaterál) nesmějí být součástí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxčnostech zajišťujících bytovou výstavbu v souladu s finským zákonem o společnostech zajišťujících bytovou výstavbu z roku 1991 nebo odpovídajícími xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxho práva, ve všech uvedených případech do výše 50 % hodnoty dané obytné nemovitosti. Hodnota této nemovitosti se vypočítá, nemají-li příslušné orgány xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxly tohoto pododstavce se obytnou nemovitostí rozumí obytný prostor, který obývá nebo pronajímá dlužník;
q) 50 % středně/nízko rizikových podrozvahxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xvým členům poskytují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o tom, jak využijí této možnosti, aby zajistily, že nenaruší hospodářskou soutěž;
s) nízko rizikové podrozvahové položky uvedené v příloze II, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že nezpůsobí překročení limitů uplatňovaných podle odstavců 1, 2 a 3.
8. Pro účely odstavců 1, 2 a 3 mohou členské státy použít rizikovou váhu 20 % na aktxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaručené; za podmínek stanovených v článku 44 však mohou členské státy snížit tuto sazbu na 0 %.
9. Pro účely odstavců 1, 2 a 3 mohou členské státy použít rxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx a rizikovou váhu 50 % na aktiva představující pohledávky vůči úvěrovým institucím se splatností více než tři roky, pokud je představují dlužní nástrojx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxch operátorů a pokud jsou na tomto trhu denně kotovány nebo pokud jejich vydání schválily příslušné orgány domovského členského státu vydávající úvěrxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxu 20 % na aktiva představující pohledávky a jinou angažovanost vůči úvěrovým institucím bez ohledu na dobu jejich splatnosti.
11. Je-li angažovanost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 7 písm. o), mohou členské státy:
— považovat tuto angažovanost za angažovanost vůči třetí straně namísto vůči klientovi, je-li angažovanost přímo a bxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxmísto vůči klientovi, je-li angažovanost vymezená v odst. 7 písm. o) zajištěna zajištěním (kolaterálem) za podmínek tam stanovených.
12. Nejpozdějx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxuje o všech změnách na návrh Komise.
Článek 52
Dohled nad velkou angažovaností na konsolidovaném a nekonsolidovaném základě
1. Není-li úvěrová inxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxi na nekonsolidovaném základě.
2. V ostatních případech se dodržování povinností stanovených články 48 a 49 nebo jinými předpisy Společenství v této xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx články 48 a 49 nebo jinými předpisy Společenství v této oblasti na individuálním nebo subkonsolidovaném základě úvěrovou institucí, která je jako matxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxu dále upustit od tohoto sledování, je-li mateřským podnikem finanční holdingová společnost usazená v témž členském státě jako úvěrová instituce a jexxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxí k zajištění uspokojivého rozložení rizika uvnitř skupiny.
Oddíl 4
Kvalifikované účasti mimo finanční sektor
Článek 51
Limity pro nefinanční kxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxost uvedenou v čl. 43 odst. 2 písm. f) druhém pododstavci směrnice 86/635/EHS, nesmí přesáhnout 15 % jejího kapitálu.
2. Celková výše kvalifikovaných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xísm. f) druhém pododstavci směrnice 86/635/EHS, nesmí přesáhnout 60 % jejího kapitálu.
3. Členské státy nejsou povinny uplatňovat limity stanovené x xxxxxxxxxx x x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxně držené při finanční operaci za účelem rekonstrukce nebo záchrany podniku anebo v průběhu úpisu cenných papírů při obvyklé době trvání úpisu anebo drxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxá akcií a podílů, které nemají povahu dlouhodobých finančních aktiv, jak jsou vymezena v čl. 35 odst. 2 směrnice 86/635/EHS.
5. Limity stanovené v odstxxxxxx x x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo přijaly jiná rovnocenná opatření.
6. Členské státy mohou stanovit, že příslušné orgány nebudou uplatňovat limity stanovené v odstavcích 1 a 2, pxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ukazatele kapitálové přiměřenosti. Jsou-li překročeny oba limity stanovené v odstavcích 1 a 2, musí být kapitálem kryt vyšší z objemů kvalifikovanýcx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxvaném základě
1. Každá úvěrová instituce, jejímž dceřiným podnikem je úvěrová nebo finanční instituce nebo která drží v úvěrové nebo finanční institxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxmenším v oblastech uvedených v odstavcích 5 a 6.
2. Každá úvěrová instituce, jejíž mateřský podnik je finanční holdingovou společností, podléhá v rozxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxečnosti nemá za následek, že by příslušné orgány byly povinny plnit dohlížecí úlohu ve vztahu k této finanční holdingové společnosti samotné.
3. Členxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce, finanční instituce nebo podnik pomocných bankovních služeb, který je dceřiným podnikem nebo ve kterém drží jiná osoba účast, nemusí být zaxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
— pokud má podle názoru příslušných orgánů podnik, který by měl být zahrnut, zanedbatelný význam vzhledem k cílům dohledu nad úvěrovými institucemi, a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxx xxmy mateřského podniku nebo podniku, který v něm drží účast. Pokud však tato kritéria splňuje více podniků, musí být do konsolidace zahrnuty, nemají-li x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidace finanční situace podniku, který by měl být zahrnut, nevhodná nebo zavádějící vzhledem k cílům dohledu nad úvěrovými institucemi.
4. Nezxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odst. 3 druhé nebo třetí odrážky, mohou příslušné orgány členského státu, v němž se nachází tento dceřiný podnik, který je úvěrovou institucí, požádat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxřeností pro pokrytí tržních rizik a kontrola velké angažovanosti jsou vykonávány na konsolidovaném základě v souladu s tímto článkem a články 53 až 56. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
Dodržování limitů stanovených v čl. 51 odst. 1 a 2 je předmětem dohledu a kontroly na základě konsolidované a subkonsolidované finanční situace úvěrovxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxi institucemi podle odstavců 1 a 2, byly odpovídající vnitřní kontrolní mechanismy pro předkládání údajů a informací významných pro účely dohledu na kxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxném základě od uplatňování pravidel stanovených v odstavci 5 vůči úvěrové instituci, která jako mateřský podnik podléhá dohledu na konsolidovaném záxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxolidovaném základě nad úvěrovou institucí, jež je jeho mateřským podnikem. Stejná možnost osvobození je povolena pro případy, kdy je mateřský podnik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxkonáván nad úvěrovými institucemi, a zvláště pravidlům stanoveným v odstavci 5.
V obou případech uvedených v prvním pododstavci musí být učiněna opaxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxodstavce.
8. Obdržela-li-li úvěrová instituce, jejímž mateřským podnikem je úvěrová instituce, povolení a nachází se v jiném členském státě, uplatxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxém základě.
9. Bez ohledu na požadavky odstavce 8 mohou orgány příslušné k vydání povolení dceřiným podnikům úvěrových institucí, dvoustrannou dohoxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxpovědnost za dohled nad dceřiným podnikem v souladu s touto směrnicí. Komise musí být uvědomena o existenci a obsahu takových dohod. Tyto informace přexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxu na konsolidovaném základě mohou požádat dceřiné podniky úvěrové instituce nebo finanční holdingové společnosti, které nejsou zahrnuty do dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx.
Článek 53
Orgány příslušné k dohledu na konsolidovaném základě
1. Je-li mateřský podnik úvěrovou institucí, vykonávají dohled na konsolidovanxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávají dohled na konsolidovaném základě příslušné orgány, které vydaly úvěrové instituci povolení podle článku 4.
Je-li však stejná finanční hxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xákladě orgány příslušné pro úvěrovou instituci povolenou ve členském státě, v němž byla založena finanční holdingová společnost.
Není-li žádný dcexxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxtyčných členských států (včetně členského státu, v němž byla založena finanční holdingová společnost) o dosažení dohody o tom, které z nich budou vykoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxěrové instituci s největší bilanční sumou; jsou-li tyto částky shodné, vykonávají dohled na konsolidovaném základě příslušné orgány, které jako prvxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxm a druhém pododstavci.
4. Dohody uvedené v odst. 2 třetím pododstavci a v odstavci 3 stanoví postupy spolupráce a předávání informací, aby bylo umožněxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxými a finančními institucemi, přijme daný členský stát opatření nezbytná k zavedení koordinace mezi těmito orgány.
Článek 54
Forma a rozsah konsolxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnů odpovědnost mateřského podniku, který drží podíl na základním kapitálu, omezena na výši tohoto podílu v důsledku odpovědnosti ostatních akcionářx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxů musí být výslovně stanovena, popřípadě též prostřednictvím jejich písemného prohlášení.
2. Orgány příslušné k dohledu na konsolidovaném základě xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxolu s jedním nebo více podniky nezahrnutými do konsolidace, je-li odpovědnost těchto podniků omezena na výši jejich podílu na základním kapitálu.
3. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxdace. Zejména mohou povolit nebo požadovat využití ekvivalenční metody. Tato metoda nicméně nevede k zahrnutí daných podniků do dohledu na konsolidoxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxkud podle názoru příslušných orgánů úvěrová instituce uplatňuje podstatný vliv na jednu nebo více úvěrových nebo finančních institucí, ale nemá účasx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxnak než na základě smlouvy nebo stanov,
— pokud mají dvě nebo více úvěrových nebo finančních institucí správní, řídicí nebo dozorčí orgány se stejnými xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxcméně nevede k zahrnutí daných podniků do dohledu na konsolidovaném základě.
5. Je-li v souladu s čl. 52 odst. 1 a 2 vyžadován konsolidovaný dohled, zahxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxi.
Článek 55
Informace poskytované smíšenými holdingovými společnostmi a jejich dceřinými podniky
1. Dokud nebudou koordinovány metody konsolxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxslušné k vydávání povolení a dohledu nad těmito úvěrovými institucemi požadují na těchto smíšených holdingových společnostech a jejich dceřiných poxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xceřinými podniky, které jsou úvěrovými institucemi.
2. Členské státy stanoví, že jejich příslušné orgány mohou provádět nebo nechat provádět exterxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxldingová společnost nebo některý z jejích dceřiných podniků pojišťovnou, lze rovněž použít postupy podle čl. 56 odst. 4. Nachází-li se smíšená holdinxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxí informací na místě postupy podle čl. 56 odst. 7.
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xrávní překážky znemožňující podnikům zahrnutým do dohledu na konsolidovaném základě, smíšeným holdingovým společnostem a jejich dceřiným podniků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxm.
2. Nacházejí-li se mateřský podnik a kterýkoli z jeho dceřiných podniků, jež jsou úvěrovými institucemi, v různých členských státech, předávají sx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxné orgány členského státu, v němž se nachází mateřský podnik, samy dohled na konsolidovaném základě podle článku 53, mohou být vyzvány orgány příslušnxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxáty povolí výměnu informací mezi svými příslušnými orgány, jak je uvedeno v odstavci 2, s tím, že v případě finančních holdingových společností, finanxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úlohu ve vztahu k těmto institucím nebo podnikům samotným.
Podobně členské státy povolí svým příslušným orgánům výměnu informací, jak je uvedeno v člxxxx xxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxvým společnostem a jejich dceřiným podnikům, jež nejsou úvěrovými institucemi, nebo k dceřiným podnikům uvedeným v čl. 52 odst. 10.
4. Má-li úvěrová ixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxi nebo jinými podniky poskytujícími investiční služby, ke kterým je třeba povolení, příslušné orgány a orgány pověřené veřejným úkolem dohledu nad poxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxzájem informace, které zjednodušují jejich úkol a umožňují dohled nad činností a celkovou finanční situací podniků podléhajících jejich dohledu.
5x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxe, se vztahuje profesní tajemství vymezené v článku 30.
6. Orgány příslušné k dohledu na konsolidovaném základě sestaví seznamy finančních holdingoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xrgány některého z členských států při uplatňování této směrnice v konkrétních případech ověřit informace o úvěrové instituci, finanční holdingové sxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx nebo dceřiném podniku typu uvedeného v čl. 52 odst. 10, které se nacházejí v jiném členském státě, musí požádat příslušné orgány daného členského státux xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xmožní orgánům, jež žádost podaly, aby ověření provedly samy, anebo umožní ověření auditorem nebo odborníkem.
8. Aniž jsou dotčeny jejich trestněpráxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxsů přijatých k provedení článků 52 až 55 a tohoto článku udělovat sankce nebo přijímat opatření k ukončení zjištěného protiprávního jednání, popřípadx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxkce a opatření povedou k žádoucím výsledkům, zvláště nenachází-li se ústřední vedení nebo hlavní místo činnosti finanční holdingové společnosti nebx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxkovnictví
1. Při Komisi se zřizuje Poradní výbor pro bankovnictví příslušných orgánů členských států Evropského společenství.
2. Úkolem Poradníhx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxěrnicí a je Komisi nápomocen při přípravě nových návrhů pro Radu o další koordinaci v oblasti úvěrových institucí.
3. Poradní výbor pro bankovnictví sx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx každého členského státu a Komise. Tyto zástupce mohou podle potřeby a s předchozím souhlasem výboru doprovázet poradci. Výbor může také přizvat kvalixxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxd a zvolí si předsedu z řad zástupců členských států. Schází se pravidelně, a dále kdykoli si to vyžádá situace. Komise může výbor požádat, aby se sešel na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxrozhodne jinak.
Článek 58
Přezkum podmínek pro vydání povolení
Poradní výbor pro bankovnictví přezkoumá, jaký obsah dávají členské státy požadaxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxvrhy směřující k podrobnější koordinaci.
Článek 59
Sledované ukazatele
1. Až do další koordinace stanoví příslušné orgány za účelem dohledu a příxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xlatební schopnosti a likvidity, jakož i jiná vhodná opatření zajišťující ochranu úspor.
Za tímto účelem rozhodne Poradní výbor pro bankovnictví o obxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxpadně vychází z technických konzultací mezi orgány dohledu nad danými kategoriemi institucí.
2. Sledované ukazatele stanovené podle odstavce 1 se vxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxedených v odstavci 2.
4. Poradní výbor pro bankovnictví může podávat Komisi návrhy směřující ke koordinaci ukazatelů užívaných v členských státech.
xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxálu, přijímají se technické úpravy této směrnice v následujících oblastech postupem podle odstavce 2:
— vyjasnění definic tak, aby byl při uplatňováxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxizpůsobení terminologie a znění definic terminologii a znění definic v pozdějších aktech týkajících se úvěrových institucí a souvisejících oblastíx
x xxxxxxxx xxxxx xx x xxx x xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx zřetelem k hospodářskému a měnovému vývoji,
— rozšíření nebo terminologická úprava seznamu zmíněného v článcích 18 a 19 a obsaženého v příloze I se zřexxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxx xxxiv uvedených v článku 43 se zřetelem k vývoji na finančních trzích,
— seznam a klasifikace podrozvahových položek v přílohách II a IV a způsob jejich pouxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xx x x xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxvých vah stanovených v článku 43 se zřetelem ke zvláštním okolnostem,
— vyjasnění výjimek stanovených v čl. 49 odst. 5 až 10.
2. Komisi je nápomocen výbxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxta podle čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES se stanoví na tři měsíce.
Výbor přijme svůj jednací řád.
HLAVA VIII
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm jako družstva nebo fondy před 1. lednem 1990, které byly přeměněny na akciové společnosti, i nadále zahrnovat do kapitálu společné a nerozdílné závazxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx x x x xxxxx xoložky uvedené v čl. 34 odst. 2 bodech 9, 10 a 11;
b) základ pro výpočet k 1. lednu 1991 nebo proběhla-li přeměna později, ke dni uskutečnění přeměny, je maxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxet snížen o polovinu výnosu z úpisu nového základního kapitálu, jak je vymezen v čl. 34 odst. 2 bodu 1, uskutečněného po tomto dni; a
d) maximální částka sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx x x xxxxxx xxxx x xxxxx
xx x x xxxxxx xxxx x xxxxx
xx x x xxxxxx xxxx a 1996,
35 % v roce 1997,
30 % v roce 1998,
20 % v roce 1999,
10 % v roce 2000 a
0 % po 1. lednu 2001 ze základu pro výpočet.
Článek 62
Přechodná ustanovení x xxxxxx xx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x x xxxxxx xxeré jsou k jejich spokojenosti plně a zcela zajištěny hypotékami na kancelářské nebo víceúčelové podnikatelské prostory, jež se nacházejí na území člxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx nepřesahuje limit stanovený podle písmen a) nebo b):
a) 50 % tržní hodnoty dané nemovitosti.
Tržní hodnota nemovitosti musí být stanovena dvěma nezávxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxost nejméně jednou ročně. U úvěrů, které nepřesahují 1 milion eur a 5 % kapitálu úvěrové instituce přecení znalec nemovitost nejméně jedou za tři roky.
xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xtanovily přísná kritéria pro stanovení hypotekární hodnoty.
Hypotekární hodnotou se rozumí hodnota nemovitosti stanovená znalcem, který obezřetxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxžná vhodná využití. Při stanovení hypotekární hodnoty nelze brát v úvahu spekulativní prvky. Hypotekární hodnota musí být doložena průhledným a jasnxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xoklesu cen na trhu o více než 10 %.
V písmenech a) i b) se tržní hodnotou rozumí cena, za kterou by nemovitost mohla být prodána na základě smlouvy uzavřené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx tržní podmínky umožňují řádný prodej a že k jednání o prodeji je s ohledem na povahu majetku k dispozici běžná doba;
ii) xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
První pododstavec nebrání příslušným orgánům členského státu, který na svém území používá vyšší rizikovou váhu, aby za výše uvedených podmínek povolxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xovolit svým úvěrovým institucím, aby použily rizikovou váhu 50 % na nesplacené úvěry ke dni 21. července 2000 za předpokladu, jsou-li podmínky stanovexx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx které byly poskytnuty před 31. prosincem 2006, zůstává riziková váha 50 % použitelná až do jejich splatnosti, je-li úvěrová instituce vázána smluvnímx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x na část úvěrů, která je k jejich spokojenosti plně a zcela zajištěna účastmi ve finských společnostech zajišťujících bytovou výstavbu v souladu s finsxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé v tomto odstavci.
Členské státy uvědomí Komisi o tom, jak využijí tohoto odstavce.
2. Členské státy mohou použít rizikovou váhu 50 % pro leasing nemoxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisy, na jejichž základě si pronajímatel ponechává plné vlastnictví pronajatých aktiv až do doby, kdy nájemce využije svého předkupního práva. Člexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxh příslušnými orgány dohledu
— v případě Belgie před 23. dubnem 1996,
— v případě Dánska před 1. červnem 1996,
— v případě Německa před 30. říjnem 1996,
x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx červnem 1996,
— v případě Itálie před 30. červnem 1996,
— v případě Lucemburska před 29. květnem 1996,
— v případě Nizozemska před 1. červencem 1996,
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx před 1. červnem 1996 a
— v případě Spojeného království před 30. dubnem 1996.
Článek 63
Přechodná ustanovení k článku 47
1. Úvěrová instituce, jejíx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xlesl pod dosaženou úroveň před uskutečněním tohoto cíle. Jakékoliv případné výkyvy by měly být xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx rizikovou váhu 10 % pro dluhopisy uvedené v čl. 22 odst. 4 směrnice Rady 85/611/EHS a udržovat tuto rizikovou váhu pro úvěrové instituce, považují-li to xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx x nevztahuje na Řeckou zemědělskou banku. Tato banka však musí dosáhnout úrovně stanovené v čl. 47 odst. 1 v postupných etapách způsobem popsaným v odstaxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxo více případů angažovanosti, které překročily limit velké angažovanosti nebo limit úhrnu velké angažovanosti stanovené v článku 49, vyžadují příslxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvést v soulad se stanovenými limity, bude vypracován, přijat, uskutečněn a dokončen ve lhůtě, kterou příslušné orgány považují za odpovídající zásaxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo postupu.
3. Úvěrová instituce nesmí podniknout žádná opatření, v jejichž důsledku by angažovanost uvedená v odstavci 1 překročila svou výši ke dni 5x xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxící instituce dodržovat smluvní podmínky, mohou trvat až do splatnosti.
5. Členské státy mohou do 31. prosince 1998 zvýšit limit stanovený v článku 49 xxxxx x xx xx x x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti existující na konci tohoto období limitům stanoveným v článku 49 dne 31. prosince 2001.
6. Výhradně u úvěrových institucí, jejichž kapitál není vyxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxtavci, podniknou kroky k tomu, aby zabránily narušení hospodářské soutěže, a uvědomí o nich Komisi a Poradní výbor pro bankovnictví.
7. V případech uvxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxradit četnost ohlašování případů velké angažovanosti, uvedenou v čl. 48 odst. 2 druhé odrážce, četností nejméně dvakrát ročně.
9. Členské státy mohox xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxvřenými přede dnem 1. ledna 2002, jakož i leasing nemovitostí ve smyslu čl. 62 odst. 2, uzavřenými přede dnem 1. ledna 2002, v obou případech do výše 50 % hoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch bytovou výstavbu v souladu s finským zákonem o společnostech zajišťujících bytovou výstavbu z roku 1991 nebo odpovídajícími pozdějšími předpisy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 1. ledna 2003.
KAPITOLA 2
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 66
Informování Komise
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení právních a spxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x9/299/EHS, 89/646/EHS, 89/647/EHS, 92/30/EHS a 92/121/EHS ve znění směrnic uvedených v části A přílohy V, aniž je dotčena povinnost členských států txxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxuladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.
Článek 68
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxlament
předsedkyně
N. FONTAINE
Za Radu
předseda
J. GAMA
--------------
Pozn. ASPI: Text dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf nx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxtních dokumentů (Úř. věst. L 126, 12.5.1984, s. 20).
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxrých forem společností (Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/60/ES (Úř. věst. L 62, 20.6.1999, s. 65).
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xřevoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/26/ES (Úř. věst. L 168, 18.7.199xx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxedy pozměněná směrnicí 97/9/ES (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22).
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxsti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/26/ES.
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v přímém životním pojištění a jejího výkonu (Úř. věst. L 63, 13.3.1979, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/26/ES.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.