32004L0039

o trzích finančních nástrojů ("MiFID")

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (96)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (8)
... další položky
Články a jiné dokumenty (35)
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxého a sociálního výboru [2],
s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky [3],
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4],
vzhxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podmínky, za kterých by povolené investiční podniky a banky mohly poskytovat zvláštní služby nebo zřizovat pobočky v jiných členských státech na záklxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxovoz, včetně pravidel chování. Rovněž stanovila harmonizaci některých podmínek pro fungování regulovaných trhů.
(2) V posledních letech začalo nx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xěl být právní rámec Společenství rozšířit na všechny činnosti zaměřené na investory. Proto je nutné stanovit stupeň harmonizace nezbytný k tomu, aby bxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxladě dohledu domovské země. Směrnice 93/22/EHS by proto měla být nahrazena směrnicí novou.
(3) V důsledku rostoucí závislosti investorů na indivixxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxmu finančních nástrojů zařadit určité komoditní deriváty a jiné nástroje, které jsou vytvořeny a se kterými se obchoduje způsobem, jenž vyžaduje podoxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xástroji bez ohledu na metody obchodování používané k uzavírání těchto transakcí, aby byla při provádění transakcí investory zajištěna vysoká kvalitx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxů provádění příkazů, které jsou v současné době zastoupeny na evropském finančním trhu. Je proto nutné vedle regulovaných trhů uznat i novou generaci oxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxtvoření přiměřeného regulativního rámce by měla být do tohoto rámce zařazena i nová investiční služba, která se týká provozování mnohostranných systxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxoučit dvoustranné systémy, ve kterých investiční podnik vstupuje do každého obchodu na vlastní účet, a nikoli jako protistrana, která nenese riziko a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxní, tak trhy, které fungují pouze na základě souboru pravidel. Regulované trhy a MTF nemusí být provozovateli "technického" systému pro párování příkxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxeny, zpravodajské povinnosti a případně transparentnosti, je regulovaným trhem nebo MTF ve smyslu této směrnice a transakce uzavřené podle těchto prxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxrnuje příkazy, kotace a projevy zájmu. Požadavek na to, aby byly tyto zájmy sdružovány v systému prostřednictvím pevných pravidel stanovených organixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xbsažených v programovém vybavení počítačů). Pojem "pevně stanovená pravidla" znamená, že tato pravidla neponechávají investičnímu podniku provozxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdoucím k uzavření smlouvy, tedy aby realizace probíhala podle pravidel systému nebo pomocí protokolů nebo vnitřních operačních postupů systému.
(xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxstiční činnost na profesionálním základě. Z oblasti působnosti této směrnice by proto měly být vyňaty všechny osoby, které vykonávají jinou profesioxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxiční služby ani nevykonávají investiční činnost kromě obchodování na vlastní účet, pokud nejsou tvůrci trhu nebo organizovaně, často a systematicky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxud tato směrnice odkazuje na osoby, měly by se tím rozumět osoby fyzické i právnické.
(10) Z oblasti působnosti této směrnice by měly být vyloučeny pojxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe Rady 64/225/EHS ze dne 25. února 1964 o odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb v oblasti zajištění a retrocese [6], první směrnxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx životním a jejího výkonu [7] a směrnice Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění [8].
(11) Tato směrnice by se také neměla vztaxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xateřskému podniku, dceřinému podniku nebo jinému dceřinému podniku vlastního mateřského podniku.
(12) Z oblasti působnosti této směrnice by dále xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
(13) Tato směrnice by se neměla vztahovat na osoby poskytující investiční služby, jež spočívají výhradně ve správě systému zaměstnanecké spoluúčaxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxbjekty vykonávající podobné funkce, jakož i veřejné orgány pověřené řízením státního dluhu nebo do této oblasti zasahující, přičemž tento pojem zahrxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxním majetkových účastí.
(15) Z oblasti působnosti této směrnice je rovněž nutné vyloučit subjekty kolektivního investování a penzijní fondy, bez oxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxům přímo této činnosti přizpůsobeným.
(16) Aby mohly využít vynětí z oblasti působnosti této směrnice, měly by dotyčné osoby trvale splňovat podmínxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx protože tyto služby nebo činnosti jsou ve vztahu k její hlavní činnosti při posuzování v rámci skupiny doplňkové, nemělo by se vynětí na tuto osobu vztahxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx investorů a stability finančního systému by měly osoby, které poskytují investiční služby nebo vykonávají investiční činnost spadající do oblasti pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu [9] by k poskytování investičních služeb nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo vykonávat investiční činnost, měly by příslušné orgány před vydáním povolení ověřit, zda instituce splňuje odpovídající ustanovení této směrnxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednu nebo více investičních činností, na které se nevztahuje jeho povolení, neměl by potřebovat další povolení podle této směrnice.
(20) Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx V souvislosti s nadcházející revizí rámce kapitálové přiměřenosti podle nové basilejské kapitálové dohody (Basilej II) členské státy uznávají potřxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí na vlastní účet, a tedy podléhat dodatečným regulativním kapitálovým požadavkům.
(22) Zásady vzájemného uznávání a dohledu domovského členskéhx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lokalizace nebo činnost skutečně vykonávaná, jasně naznačují, že se investiční podnik rozhodl pro právní systém určitého členského státu jen proto, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx má sídlo. Investiční podnik, který není právnickou osobou, by měl mít povolení vydané v členském státě, v němž se nachází jeho ústředí Kromě toho by členxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt.
(23) Investiční podnik, který je držitelem povolení vydaného v jeho domovském členském státě, by měl být oprávněn poskytovat investiční služby nxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xlužby poskytovat nebo činnost vykonávat.
(24) Některé investiční podniky jsou od určitých povinností uložených směrnicí Rady 93/6/EHS ze dne 15. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxnimální výši kapitálu nebo pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání nebo kombinaci obojího. Při úpravách výše tohoto pojištění by měly být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxo zvláštním zacházením pro účely kapitálové přiměřenosti by neměla být dotčena jakákoli rozhodnutí týkající se vhodného zacházení s těmito podniky v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxzit pouze na subjekty, které z důvodu řízení obchodního portfolia na profesionálním základě představují pro ostatní účastníky trhu zdroj rizika protxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxjekty, které při posuzování v rámci skupiny poskytují v oblasti komoditních derivátů klientům své hlavní činnosti investiční služby jako služby doplxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(26) Na ochranu vlastnictví investora i jiných obdobných práv investora týkajících se cenných papírů, jakož i jeho práv týkajících se peněžních prostxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxst vlastním jménem, ale na účet investora, pokud to povaha transakce vyžaduje a pokud s tím investor souhlasí, například v případě půjčování cenných paxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx2 o dohodách o finančním zajištění [12], převede plné vlastnické právo k finančním nástrojům nebo peněžním prostředkům na investiční podnik za účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxbo prostředky dále považovány za nástroje nebo prostředky náležející klientovi.
(28) Postupy povolování poboček investičních podniků v rámci Spoxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo práva usazování v jiných členských státech než v těch, ve kterých jsou usazeny. Pro případy, kdy Společenství není vázáno žádnými dvoustrannými nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxeré mnohé investiční podniky vykonávají současně, zvyšuje potenciál vzniku střetu zájmů mezi různými činnostmi a zájmy klientů. Je proto nutné stanoxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxta, pokud ji klient nepožaduje v reakci na sdělení, které je na něj osobně zaměřeno podnikem nebo na účet podniku a které obsahuje výzvu nebo se jej snaží oxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xda ji klient požaduje na základě jakéhokoli sdělení propagujícího nebo nabízejícího finanční nástroje jakýmkoli způsobem, který je svou povahou obexxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xpatření na ochranu investorů by měla být přizpůsobena specifickým rysům každé kategorie investorů (neprofesionální, profesionální a protistrany)x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxtých povinností uvedených v této směrnici v souvislosti s činnostmi prováděnými pobočkou na území, kde je umístěna, převzal odpovědnost příslušný orxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxz pobočky a zasáhnout proti němu.
(33) K zajištění toho, že investiční podniky budou provádět příkazy klientů za podmínek nejpříznivějších pro kliexxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxči klientovi smluvní nebo zprostředkovatelské závazky.
(34) Korektní hospodářská soutěž vyžaduje, aby účastníci trhu a investoři mohli porovnávxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxty odstranily veškeré překážky, které by mohly bránit konsolidaci důležitých informací na evropské úrovni a jejich zveřejňování.
(35) Při navazovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxdění příkazů i s tím, že jeho příkazy mohou být provedeny mimo regulovaný trh nebo MTF.
(36) Osoby, které poskytují investiční služby na účet více než jxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxnici, s výjimkou určitých osob, které mohou být vyňaty.
(37) Touto směrnicí by neměla být dotčena práva smluvních zástupců vykonávat činnosti spadaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, včetně činností vykonávaných na účet částí stejné finanční skupiny.
(38) Tato směrnice by se neměla vztahovat na podmínky výkonu činnostx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xkutečně vykonávané činnosti jasně naznačují, že se smluvní zástupce rozhodl pro právní systém určitého členského státu jen proto, aby se vyhnul přísnxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxetně pravidel pro nejlepší způsob provedení a zpracování příkazů klientů) vymáhána ve vztahu k investorům, kteří tuto ochranu potřebují nejvíce, a s oxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxtistranami je možné se od pravidel chování odchýlit.
(42) U transakcí prováděných mezi způsobilými protistranami by povinnost sdělovat limitní přxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx státy chrání právo na soukromí fyzických osob při zpracování osobních údajů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. říjxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxy investorů a zajištění řádného fungování trhu cenných papírů je nezbytné zajistit, aby transakce byly plně transparentní a aby pravidla pro regulovaxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky transakce s akciemi, kterou zvažují, a následně ověřit podmínky, ze kterých byla provedena, měla by být stanovena společná pravidla pro zveřxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akciových trhů členských států, k posílení efektivnosti celkového procesu tvorby cen akciových nástrojů a k podpoře účinného fungování povinností "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx zda je investiční podnik provádí na dvoustranném základě, nebo prostřednictvím regulovaných trhů nebo MTF. Povinnosti investičních podniků z této sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxa provedení, pokud by taková internalizace mohla podniku bránit v plnění povinností "nejlepšího způsobu provedení".
(45) Členské státy by měly být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxhu.
(46) Členský stát se může rozhodnout uplatňovat požadavky na transparentnost před uskutečněním obchodu i po uskutečnění obchodu, jak je stanovx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx členský stát domovským členským státem, pro jejich činnost na území tohoto členského státu a pro činnosti přeshraniční v rámci volného pohybu služeb. xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxů povolených v jiném členském státě.
(47) Všechny investiční podniky by měly mít stejnou příležitost vstoupit nebo mít přístup na regulované trhy v cxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx omezení přístupu na regulované trhy.
(48) Aby bylo usnadněno dokončování přeshraničních transakcí, je vhodné stanovit, že investiční podniky majx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxých členských státech, by měly splňovat provozní a obchodní požadavky členství a obezřetnostní opatření na podporu hladkého a řádného fungování finaxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedením, potvrzením a vykázáním příkazů od okamžiku přijetí těchto příkazů regulovaným trhem do okamžiku jejich předání k následnému dokončení, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxců trhu jmenovaných regulovaným trhem, pokud se tyto transakce provádějí v rámci systémů regulovaného trhu a v souladu s pravidly, která tyto systémy uxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxbo MTF. Transakce, které členové nebo účastníci uzavírají dvoustranně a které nesplňují všechny požadavky stanovené pro regulovaný trh nebo MTF toutx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxě by povinnost investičních podniků zveřejňovat pevné kotace měla platit, pokud jsou splněny podmínky stanovené touto směrnicí.
(50) Systematičtx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxm. Neměli by však mít možnost rozlišovat uvnitř těchto kategorií klientů.
(51) Článek 27 nestanoví systematickým internalizátorům povinnost zveřxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxcie, tak pro jiné finanční nástroje, měly by se povinnost kotovat ceny vztahovat pouze na akcie, aniž je dotčen čtyřicátý šestý bod odůvodnění.
(53) Nxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxch (OTC), k jejichž znakům patří to, že jsou účelové a nepravidelné, provádějí je profesionální protistrany a jsou součástí obchodního vztahu, který sx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxnnost systematického internalizátora.
(54) Standardní tržní objem kterékoli třídy akcií by neměl být výrazně neúměrný kterékoli akcii zařazené dx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxlení, a přitom by se měla zohlednit specifická povaha rizik spojených s takovými trhy.
(56) Organizátoři regulovaného trhu by měli rovněž být schopnx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xravidel vymáhaných regulovaným trhem by nemělo být dotčeno použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxvání přísnějších požadavků na emitenty cenných papírů nebo nástrojů, které zvažuje přijmout k obchodování, než jsou požadavky podle této směrnice.
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxjnoprávní povahu zaručující jejich nezávislost na hospodářských subjektech a předcházející střetu zájmů. V souladu s vnitrostátními právními předxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na odpovědnost příslušného orgánu.
(59) Důvěrné informace získané kontaktním místem jednoho členského státu prostřednictvím kontaktního místa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx vytvořeny předpoklady k dosažení stejné úrovně při vymáhání dodržován povinností po celém integrovaném finančním trhu. Účinnost dohledu by měl zaruxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxvat žaloby k soudům, je vhodné, aby členské státy podporovaly veřejnoprávní či soukromoprávní subjekty zřízené za účelem mimosoudního urovnávání spxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxšné pro mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů [15]. Při uplatňování ustanovení o postupech pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy v rxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xítě reklamací finančních služeb (FIN-Net).
(62) Každá výměna a každé předání údajů mezi příslušnými orgány, jinými orgány, subjekty nebo osobami bx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxzi příslušnými orgány členských států a posílit vzájemnou povinnost pomoci a spolupráce mezi těmito orgány. V souvislosti s narůstající přeshraničnx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně situací, kdy se její skutečné nebo domnělé porušení může týkat orgánů dvou či více členských států. Pro zajištění hladkého přenosu takových inxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx 2000 zřídila Výbor moudrých pro regulaci evropských trhů s cennými papíry. Ve své závěrečné zprávě tento výbor navrhl zavedení nových legislativních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx se měla omezit na stanovení obecných "rámcových" zásad, zatímco úroveň 2 by měla obsahovat technická prováděcí opatření přijímaná Komisí za pomoci výxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxyřúrovňový přístup, aby učinilo postup při vypracovávání právních předpisů Společenství v oblasti cenných papírů účinnějším a transparentnějším.
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanovení v aktuálním stavu odpovídajícím vývoji trhu a dohledu, a měly by se stanovit lhůty pro všechny etapy prací patřících do úrovně 2.
(67) Usnesenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm pro vnitřní trh předsedovi parlamentního výboru pro hospodářské a měnové záležitosti o zárukách pro úlohu Evropského parlamentu v tomto procesu.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [16].
(69) Evropskému parlamentu by měla být poskytnuta lhůta tří měsíců od prvního předání návrhu prováxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxiže v této lhůtě Evropský parlament přijme usnesení, Komise by měla návrh opatření přezkoumat.
(70) Ke zohlednění dalšího vývoje na finančních trzíxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxvolání, působnosti pravidel transparentnosti a případného povolování specializovaných obchodníků s komoditními deriváty jako investičních podnxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu je zaručena, vyžaduje stanovení společných regulativních požadavků týkajících se investičních podniků bez ohledu na to, kde jsou ve Společenstxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xodkopat účinné fungování evropského finančního systému jako celku. Jelikož tohoto cíle může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxánku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
HLAVA I
DEFINICE A OBLAST PŮSOBNOSxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xovněž na úvěrové instituce povolené podle směrnice 2000/12/ES při poskytování jedné nebo více investičních služeb nebo provádění investiční činnoxxxx
x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx x xxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xdst. 2 až čl. 31 odst. 4 a čl. 32 odst. 2 až čl. 32 odst. 6, čl. 32 odst. 8 a čl. 32 odst. 9,
- články 48 až 53, 57, 61 a 62 a
- čl. 71 odst. 1.
Článek 2
Výjimky
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxoby, které poskytují investiční služby výhradně pro vlastní mateřský podnik, své dceřiné podniky nebo jiné dceřiné podniky vlastního mateřského podxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx řídí právními nebo správními předpisy nebo etickým kodexem pro dotyčný obor činnosti, které poskytování těchto služeb nevylučují;
d) osoby, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx často a systematicky neobchodují na vlastní účet mimo regulovaný trh nebo MTF formou poskytování systému přístupného třetím osobám za účelem obchodoxxxx x xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxstiční služby, jež spočívají jak ve správě systémů zaměstnanecké spoluúčasti, tak v poskytování investičních služeb výhradně pro vlastní mateřský pxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxtní subjekty plnící podobné funkce a další veřejné subjekty pověřené správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahující;
h) subjektx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
i) osoby, které na vlastní účet obchodují s finančními nástroji nebo poskytují investiční služby v oblasti komoditních derivátů nebo derivátových nxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxnnost doplňkovou a pokud hlavní činností není poskytování investičních služeb ve smyslu této směrnice nebo bankovních služeb ve smyslu směrnice 2000xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytování tohoto poradenství není odměňováno odděleně;
k) osoby, jejichž hlavní činnost spočívá v obchodování na vlastní účet s komoditami nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxstí skupiny, jejíž hlavní činností je poskytování jiných investičních služeb ve smyslu této směrnice nebo bankovních služeb ve smyslu směrnice 2000/xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxnčních termínových nebo opčních trzích nebo trzích jiných derivátů a na peněžních trzích, pokud je výhradním účelem této činnosti zajištění pozice na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xystémů těchto trhů, kdy odpovědnost za zajištění plnění smluv uzavřených těmito podniky přebírají členové zúčtovacích systémů xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxní;
n) "agenti di cambio", jejichž činnost a funkce se řídí článkem 201 italského zákonného dekretu č. 58 ze dne 24. února 1998.
2. Práva propůjčená xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxjného dluhu nebo členové Evropského systému centrálních bank v rámci plnění úkolů stanovených ve Smlouvě a ve statutu Evropského systému centrálních xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxštění jednotného uplatňování této směrnice může Komise postupem podle čl. 64 odst. 2 ve věci výjimek uvedených v písmenech c), i) a k) vymezit kritéria k xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Článek 3
Nepovinné výjimky
1. Členské státy se mohou rozhodnout, že tuto směrnici nebudou uplatňovat na osoby, pro které jsou domovským člensxxx xxxxxx x xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx xxskytovat žádné investiční služby kromě přijímání a předávání příkazů v souvislosti s převoditelnými cennými papíry a podílovými jednotkami subjektx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předávat příkazy pouze
i) investičním podnikům povoleným v souladu s touto směrnicí;
ii) úvěrovým institucím povoleným v souladu se směrnicí 20xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xbezřetnostním dohledu považovaným příslušnými orgány za alespoň tak přísné, jako jsou pravidla stanovená touto směrnicí, směrnicí 2000/12/ES nebx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxotky veřejnosti, a správcům těchto podniků;
v) investičním podnikům s fixním kapitálem ve smyslu čl. 15 odst. 4 druhé směrnice Rady 77/91/EHS ze dne xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxu zájmů společníků a třetích osob při zakládání akciových společností a při udržování a změnách jejich základního kapitálu, v míře nezbytné k dosažení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxky, že činnosti těchto osob xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxo výkonu činností ani svobody zřizování poboček ve smyslu článků 31 a 32.
Článek 4
Definice
1. Pro účely této směrnice se rozumí:
1) "investičxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxovádění jedné nebo více investičních činností na profesionálním základě;
Do definice investičních podniků mohou členské státy zahrnout i podnikyx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtované právnickou osobou, a
b) podléhají obezřetnostnímu dohledu uzpůsobenému jejich právní formě.
Pokud však fyzická osoba poskytuje službyx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxvestiční podnik, pouze pokud splňuje, aniž jsou dotčeny ostatní požadavky předepsané touto směrnicí a směrnicí 93/6/EHS, tyto podmínky:
a) vlastxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvnání nebo jakýchkoli jiných nároků uplatňovaných věřiteli podniku nebo jeho vlastníky,
b) podnik musí podléhat předpisům přijatým za účelem kontxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxtví zmocněny podle vnitrostátního práva,
d) pokud má podnik pouze jediného vlastníka, musí tento vlastník přijmout opatření na ochranu investorů pxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxbami a činnostmi" služby a činnosti, jež jsou uvedeny v oddíle A přílohy I a týkají se kteréhokoli z nástrojů uvedených v oddíle C přílohy I;
Komise postupxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovávány a vypořádávány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě;
- dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovávány a vypořádávány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
5) "prováděním příkazů na účet klientů" jednání k uzavření smlouvy o nákupu nebo prodeji jednoho či více finančních nástrojů na účet klientů;
6) "obcxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xástrojů;
7) "systematickým internalizátorem" investiční podnik, který organizovaně, často a systematicky obchoduje na vlastní účet prováděním xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxstní účet formou nákupu a prodeje finančních nástrojů za použití vlastního kapitálu a za ceny, které si sama stanoví;
9) "správou portfolia" správa jxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů;
10) "klientem" jakákoli fyzická nebo právnická osoba, které investiční podnik poskytuje investiční nebo doplňkové služby;
11) "profesionálxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
13) "organizátorem trhu" osoba nebo osoby řídící nebo vykonávající činnost regulovaného trhu. Organizátorem trhu může být regulovaný trh sám;
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xřetích osob na nákupu či prodeji finančních nástrojů, uvnitř systému a v souladu s pevně stanovenými pravidly, způsobem, jenž vede k uzavření smlouvy txxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xII;
15) "mnohostranným systémem obchodování (multilateral trading facility - MTF)" mnohostranný systém, který provozuje investiční podnik nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xravidly - způsobem, který vede k uzavření smlouvy v souladu s ustanoveními hlavy II;
16) "limitním příkazem" příkaz k nákupu či prodeji finančního náxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xx) "převoditelnými cennými papíry" třídy cenných papírů, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu (s výjimkou platebních nástrojů), například
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxů k těmto akciím;
b) dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů, včetně depozitních certifikátů k těmto cenným papírům;
c) všechny ostatní cexxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx
19) "nástroji peněžního trhu" typy nástrojů, s nimiž se obvykle obchoduje na peněžním trhu, například státní pokladniční poukázky, vkladové listy a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx se nachází ústředí investičního podniku, pokud je investiční podnik fyzickou osobou;
ii) členský stát, v němž má investiční podnik sídlo, pokud je ixxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtátu nemá investiční podnik sídlo;
b) v případě regulovaného trhu členský stát, v němž je regulovaný trh registrován, nebo pokud podle vnitrostátnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxž domovský členský stát, v němž má investiční podnik pobočku nebo v němž poskytuje služby nebo vykonává činnost, nebo členský stát, v němž regulovaný trx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
22) "příslušným orgánem" orgán který každý členský stát určí v souladu s článkem 48, pokud tato směrnice nestanoví jinak;
23) "úvěrovými institucemxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx11/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cennýxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxčního podniku, na jehož účet jedná, propaguje investice nebo doplňkové služby u klientů nebo potenciálních klientů, přijímá a předává pokyny nebo příxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xotenciálním klientům ohledně těchto finančních nástrojů nebo služeb;
26) "pobočkou" místo výkonu obchodní činnosti jiné než ústředí, které je souxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxplňkové služby, k nimž dostal investiční podnik povolení; všechna místa výkonu obchodní činnosti zřízená v tomtéž členském státě investičním podnikxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx představující nejméně 10 % základního kapitálu podniku nebo hlasovacích práv ve smyslu článku 92 směrnice 2001/34/ES xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xmyslu článků 1 a 2 sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách [19];
29) "dceřiným podnikem" dceřiný xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xele těchto podniků;
30) "kontrolou" kontrola ve smyslu článku 1 směrnice 83/349/EHS;
31) "úzkým propojením" stav, kdy jsou dvě nebo více fyzickýxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrého podniku,
b) kontrolou, čímž se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem ve všech případech uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice 83/349/EHx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxřského podniku, který stojí v čele těchto podniků.
Stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob trvale vázány k jedné a téže osobě vztahex xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvání této směrnice může Komise postupem podle čl. 64 odst. 2 upřesnit definice uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
HLAVA II
PODMÍNKY POVOLENÍ A Čxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby poskytování investičních služeb nebo výkonu činností formou výkonu povolání nebo podnikání podléhalo předchozímu povolení v souladu s touto kaxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxty kterémukoli organizátorovi trhu provozovat MTF, pokud bylo ověřeno, že tento organizátor splňuje ustanovení této kapitoly s výjimkou článků 11 a 1xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xro něž má investiční podnik povolení. Rejstřík se pravidelně se aktualizuje.
4. Každý členský stát vyžaduje, aby
- se ústředí každého investičníhx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xotyčného státu nemá sídlo, nacházelo v členském státě, v němž tento podnik skutečně vykonává činnost.
5. V případě investičních podniků, které poskxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxánu povolit, aby přenesl na jiný subjekt správní, přípravné nebo doplňkové úkoly související s vydáváním povolení v souladu s podmínkami stanovenými x xxx xx xxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxé je investiční podnik oprávněn poskytovat nebo vykonávat. Povolení se může vztahovat i na jednu nebo více doplňkových služeb uvedených v oddíle B přílxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxření své činnosti o další investiční služby, investiční činnosti nebo doplňkové služby, které v době prvního povolení nepředpokládal, podá žádost o rxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke kterým povolení získal, v celém Společenství, a to buď prostřednictvím zřízení pobočky, nebo formou volného pohybu služeb.
Článek 7
Postupy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxdavky stanovené předpisy přijatými na základě této směrnice.
2. Investiční podnik poskytne veškeré údaje, včetně plánu činnosti, který uvádí mimo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xrvního povolení přijal veškerá opatření nutná ke splnění povinností podle této kapitoly.
3. Žadatel bude do šesti měsíců ode dne podání úplné žádostx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdniku, který
a) nevyužije povolení do 12 měsíců, výslovně se jej vzdá nebo déle než šest předchozích měsíců neposkytuje investiční služby či nevykoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prohlášení nebo jinými protiprávními prostředky;
c) již nesplňuje podmínky, za kterých bylo povolení vydáno, například podmínky stanovené ve směxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxadá mezi kterýkoli z případů, kdy vnitrostátní právo v souvislosti se záležitostmi mimo oblast působnosti této směrnice stanoví odnětí povolení.
xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxečně dobrou pověst a dostatečné množství zkušeností k zajištění řádného a obezřetného vedení investičního podniku.
Pokud o povolení k provozování Mxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx tyto osoby splňují požadavky stanovené v prvním pododstavci.
2. Členské státy vyžadují, aby investiční podnik ohlašoval příslušnému orgánu veškxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxstí.
3. Příslušný orgán odmítne vydat povolení, pokud není přesvědčen o tom, že osoby, které budou skutečně řídit činnost investičního podniku, majx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxdení podniku představují ohrožení jeho řádného a obezřetného vedení.
4. Členské státy vyžadují, aby řízení investičního podniku prováděly alespox xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou fyzickými osobami, nebo investičním podnikům, které jsou právnickými osobami řízenými v souladu se svými zakládacími dokumenty a vnitrostátníx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxích podniků.
Článek 10
Akcionáři a členové s kvalifikovanou účastí
1. Příslušné orgány nevydají povolení k poskytování investičních služxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, fyzických či právnických osob, které mají kvalifikované účasti, a o výši těchto kvalifikovaných účastí.
Příslušné orgány odmítnou vydat povoleníx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x kvalifikovanou účastí.
Pokud existují úzká propojení mezi investičním podnikem a jinými fyzickými nebo právnickými osobami, vydá příslušný orgáx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a správní předpisy třetí země vztahující se na jednu nebo více fyzických či právnických osob, s nimiž je podnik úzce propojen, nebo obtíže spojené s jejixx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejprve v souladu s druhým pododstavcem uvědomila příslušný orgán o objemu výsledné kvalifikované účasti. Takové osoby musí rovněž příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx držet, dosáhl na úroveň, klesl pod úroveň nebo přesáhl úroveň 20 %, 33 % či 50 %, nebo že by se investiční podnik stal nebo by přestal být jejich dceřiným podxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxst proti takovému plánu námitky, pokud s ohledem na potřebu zajistit řádné a obezřetné vedení investičního podniku není přesvědčen o vhodnosti osob uvxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxelem majetkové účasti uvedené v odstavci 3 investiční podnik, úvěrová instituce, pojišťovna nebo správcovská společnost SKIPCP s povolením v jiném čxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxnském státě nebo osoba kontrolující investiční podnik, úvěrovou instituci, pojišťovnu nebo správcovskou společnost SKIPCP s povolením v jiném členxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxbytí předchozí konzultaci podle článku 60.
5. Členské státy vyžadují, aby investiční podnik v případě, že se dozví o nabytí nebo pozbytí majetkových xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxu, bez prodlení uvědomil příslušný orgán.
Alespoň jednou ročně rovněž investiční podniky sdělí příslušnému orgánu jména akcionářů a členů držících xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxsů vztahujících se na společnosti, jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
6. Členské státy vyžadují, axx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjal příslušný orgán vhodná opatření, která by takové situaci zabránila.
Taková opatření mohou spočívat v žádosti o soudní příkazy nebo uvalení sankcx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxní dotyčných akcionářů nebo členů.
Podobná opatření se přijmou ve vztahu k osobám, jež neplní povinnost poskytovat předem informace o nabytí nebo zvxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxijmout, opatření, jimiž pozastaví výkon odpovídajících hlasovacích práv, prohlásí provedené hlasování za neplatné nebo je případně zruší.
Člxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xlní v době vydání povolení své povinnosti ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxdaly povolení, pokud investiční podnik nemá s ohledem na povahu dané investiční služby nebo činnosti dostatečný počáteční kapitál v souladu s požadavxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxveným v uvedeném článku.
Článek 13
Organizační požadavky
1. Domovský členský stát vyžaduje, aby investiční podniky splňovaly organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxci, zaměstnanci a smluvní zástupci budou plnit povinnosti podle této směrnice a dodržovat odpovídající pravidla pro osobní transakce prováděné těmixx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí k tomu, aby střety zájmů vymezené v článku 18 neovlivnily záporně zájmy jeho klientů.
4. Investiční podnik přijme přiměřená opatření k tomu, aby zajxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x postupy.
5. Pokud investiční podnik pověří plněním provozních úkolů, které jsou zásadní pro poskytování nepřerušených a uspokojivých služeb kliexxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xizika. Externí zajištění důležitých provozních funkcí nelze provádět způsobem, který by významně poškodil kvalitu vnitřní kontroly a schopnost osoxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxnismy vnitřní kontroly, účinné postupy k posouzení rizik a účinná kontrolní a ochranná opatření pro systémy zpracovávání dat.
6. Investiční podnix xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxrnice, a zejména ověřit, zda investiční podnik plní všechny povinnosti vůči klientům nebo potenciálním klientům.
7. Pokud drží finanční nástroje, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxestičního podniku, a aby se zabránilo tomu, že investiční podnik použije těchto nástrojů na vlastní účet bez výslovného souhlasu klienta.
8. Pokud dxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podniku, s výjimkou úvěrových institucí, používat peněžní prostředky klienta na vlastní xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxný orgán členského státu, ve kterém je pobočka umístěna, aniž je dotčena možnost příslušného orgánu domovského členského státu investičního podniku xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x až 9 přijme Komise postupem podle čl. 64 odst. 2 prováděcí opatření upřesňující konkrétní organizační požadavky kladené na investiční podniky, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxstup obchodování a dokončování transakcí v MTF
1. Členské státy kromě splnění požadavků stanovených v článku 13 vyžadují, aby investiční podniky nexx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xritéria pro účinné provádění příkazů.
2. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky nebo organizátoři trhu provozující MTF stanovili transpaxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx investiční podniky nebo organizátoři trhu provozující MTF poskytli dostatečné, veřejně dostupné informace nebo umožnili k takovým informacím přísxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxistí, aby se články 19, 21 a 22 nevztahovaly na transakce uzavřené podle pravidel MTF mezi jeho členy či účastníky nebo mezi MTF a jeho členy či účastníky v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdnají na účet svých klientů a provádějí příkazy prostřednictvím systémů MTF.
4. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky nebo organizátoři txxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xodmínky stanovené v čl. 42 odst. 3.
5. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky nebo organizátoři trhu provozující MTF jasně informovali uživxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizátoři trhu provozující MTF přijali nezbytná opatření umožňující efektivní vypořádávání transakcí uzavřených v rámci systémů MTF.
6. Pokux xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxinnosti týkající se počátečního, průběžného nebo jednorázového účelového zveřejňování finančních údajů v souvislosti s MTF.
7. Členské státy vyžxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xozastavení obchodování s finančním nástrojem nebo jeho stažení z obchodování.
xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxjí při svém usazování nebo poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve třetích zemích.
2. Pokud Komise na základě infoxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxtelný s přístupem, který Společenství umožňuje investičním podnikům dotyčné třetí země, může předložit Radě návrhy, aby jí bylo uděleno odpovídajícx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxvanou většinou.
3. Pokud Komise na základě informací, které jí byly předány podle odstavce 1, shledá, že se investičním podnikům Společenství v určixx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxjsou splněny podmínky účinného přístupu na trh, může Komise zahájit jednání za účelem nápravy této situace.
Za okolností popsaných v prvním pododstaxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xozastavit svá rozhodnutí o stávajících nebo budoucích žádostech o povolení a o nabývání majetkových účastí přímými nebo nepřímými mateřskými podnikx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxmi podniky, které mají řádné povolení ve Společenství, nebo jejich dceřinými společnostmi ani na nabývání majetkových účastí takovými podniky nebo dxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx období uvedeného ve druhém pododstavci a s ohledem na výsledky jednání může Komise postupem podle čl. 64 odst. 2 rozhodnout o prodloužení platnosti těcxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xádosti o povolení podniku, který je přímým či nepřímým dceřiným podnikem mateřského podniku řídícího se právem dotyčné třetí země;
b) kdykoli jsou v xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx z uvedeného podniku stal jeho dceřiný podnik.
Tato povinnost poskytnout informace zaniká, jakmile je dosaženo dohody s dotyčnou třetí zemí nebo jaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Společenství z veškerých dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž se řídí přístup k činnosti investičních podniků a její výkonx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xlnil podmínky stanovené v prvním povolení podle kapitoly I této hlavy.
2. Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány stanovily vhodné metody ke slxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxerých podstatných změnách podmínek prvního povolení.
3. V případě investičních podniků, které poskytují pouze investiční poradenství, mohou člexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxmínek stanovených v čl. 48 odst. 2 na jiný subjekt.
Článek 17
Obecná povinnost trvalého dohledu
1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx byla přijata vhodná opatření umožňující příslušným orgánům získat údaje nezbytné k posouzení toho, zda investiční podniky tyto povinnosti plní.
2x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxavné nebo doplňkové úkoly související s pravidelným sledováním provozních požadavků přenesl za podmínek stanovených v čl. 48 odst. 2 na jiný subjekt.
xxxxxx xx
xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxnikem, včetně jeho řídících pracovníků, zaměstnanců a smluvních zástupců nebo jakoukoli osobou s ním přímo nebo nepřímo spojenou kontrolou, a jeho klxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xebo administrativní opatření přijatá investičním podnikem v souladu s čl. 13 odst. 3 k řízení střetu zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jixxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxi předtím, než provede obchod jeho jménem.
3. Ke zohlednění technického vývoje na finančních trzích a k zajištění jednotného uplatňování odstavců x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně očekávat, ke zjištění, předcházení, řízení nebo sdělení střetů zájmů při poskytování různých investičních a doplňkových služeb nebo jejixx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxntů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxžeb klientům
1. Členské státy vyžadují, aby investiční podnik při poskytování investičních služeb nebo případných doplňkových služeb klientům jexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx
xx xxxkeré informace, včetně propagačních sdělení, určené investičním podnikem pro klienty nebo potenciální klienty, musí být korektní, jasné a neklamavxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxestičním podniku a jeho službá
ch;
- finančních nástrojích a navrhovaných investičních strategiích, jejichž součástí by měly být vhodné pokyny a upoxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x souvisejících poplatcích,
aby byli přiměřeně schopni pochopit povahu a rizika investiční služby i nabízeného určitého typu finančního nástroje, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxradenství nebo správě portfolia získá investiční podnik nezbytné informace o znalostech a zkušenostech klienta nebo potenciálního klienta v oblastx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxlnímu klientovi doporučit investiční službu a finanční nástroje, které jsou pro něj vhodné.
5. Členské státy zajistí, aby investiční podniky při poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxlostech a zkušenostech v oblasti investic v souvislosti s určitým nabízeným nebo požadovaným produktem nebo službou, aby tak mohly posoudit, zda jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxle předchozího pododstavce domnívá, že produkt nebo služba nejsou pro klienta nebo potenciálního klienta vhodné, upozorní jej. Toto upozornění lze pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxkud o svých znalostech a zkušenostech poskytne nedostatečné informace, upozorní investiční podnik klienta nebo potenciálního klienta, že toto rozhxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxndardizované formě.
6. Členské státy povolí investičním podnikům, aby při poskytování investičních služeb, které spočívají v provádění nebo přixxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxt informace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxvaném trhu nebo na rovnocenném trhu třetí země, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů nebo jiných forem dluhových cenných papírů (kromě dluhopisů nebo cxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxvanému trhu, pokud splňuje požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě III. Komise zveřejní seznam trhů, které jsou považovány za rovnocennéx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx byl jasně informován o tom, že při poskytování této služby nemusí investiční podnik posuzovat vhodnost poskytovaného nebo nabízeného nástroje nebo pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxe poskytnout ve standardizované formě;
- investiční podnik splní své povinnosti podle článku 18.
7. Investiční podnik vytvoří záznamy, jejichž sxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxtuje služby klientovi. Práva a povinnosti smluvních stran lze začlenit odkazem na jiné dokumenty nebo právní texty.
8. Klient musí od investičního pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xlužbami prováděnými jménem klienta.
9. Pokud je investiční služba nabízena jako součást finančního produktu, který již podléhá jiným právním předxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxntů nebo požadavky na informace, nevztahují se na tuto službu další povinnosti podle tohoto článku.
10. K zajištění nutné ochrany investorů a jednotxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxí investičních nebo doplňkových služeb svým klientům jednat v souladu se zásadami stanovenými v uvedených odstavcích. Tato prováděcí opatření přihlxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxtu, objemu a četnosti transakcí;
b) povaze nabízených nebo zvažovaných finančních nástrojů;
c) neprofesionální nebo profesionální povaze kliexxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxvestiční podnik, který prostřednictvím jiného investičního podniku obdrží příkaz k provedení investičních nebo doplňkových služeb jménem klientax xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxk, který příkazy zprostředkovává.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxbo transakci, která klientovi jiný investiční podnik poskytl. Za vhodnost poskytnutých doporučení či rad pro klienta zůstává odpovědný investiční pxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxniku, zůstává odpovědný za poskytnutí služby nebo uskutečnění transakce na základě těchto informací nebo doporučení v souladu s odpovídajícími ustaxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí podniky přijaly veškerá přiměřená opatření k tomu, aby při provádění příkazů dosáhly nejlepšího možného výsledku pro své klienty vzhledem k ceně, náxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdy existuje ze strany klienta konkrétní pokyn, provede investiční podnik příkaz podle tohoto konkrétního pokynu.
2. Členské státy vyžadují, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxžívaly zásady provádění příkazů, které jim umožní v souladu s odstavcem 1 získat pro příkazy jejich klientů nejlepší možný výsledek.
3. Zásady prováxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxvňujících volbu systému provádění. Zahrnuje alespoň ty systémy, které investičnímu podniku umožňují při provádění příkazů klientů trvale dosahovax xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní příkazů. Členské státy rovněž vyžadují, aby investiční podniky předem získaly souhlas svých klientů se zásadami provádění příkazů.
Pokud zásadx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx možnosti klienta zvlášť informoval. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky získaly předem výslovný souhlas svých klientů, než jejich příkaxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx Členské státy vyžadují, aby investiční podniky sledovaly účinnost svých opatření a zásad provádění příkazů za účelem zjištění a případné nápravy jakxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxují klientům nejlepší možný výsledek nebo zda jsou v opatřeních týkajících se provádění příkazů nutné změny. Členské státy dále vyžadují, aby investixxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxžadují, aby byly investiční podniky schopny svým klientům na požádání prokázat, že jejich příkazy provedly v souladu se svými zásadami provádění příkxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xodle odstavce 1 brát v úvahu při určování nejlepšího možného výsledku vzhledem k velikosti a druhu příkazu a neprofesionální nebo profesionální povazx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxěny těchto opatření vhodné. Zejména jde o faktory k určení toho, které systémy umožňují investičním podnikům trvale získávat nejlepší možný výsledek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxstavce 3.
Článek 22
Pravidla pro zpracování příkazů klientů
1. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky, jež mají povolení provádět pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxtatních klientů nebo obchodním zájmům investičního podniku.
Tyto postupy či opatření umožní provádění jinak srovnatelných příkazů klientů v závisxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdování na regulovaném trhu a který není za převažujících tržních podmínek okamžitě proveden, přijaly investiční podniky, pokud jim klient výslovně nxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxo přístupným ostatním účastníkům trhu. Členské státy mohou rozhodnout, že investiční podniky tuto povinnost splní převedením limitního příkazu klixxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxyklým tržním objemem určeným podle čl. 44 odst. 2 velký rozsah.
3. K zajištění toho, že opatření na ochranu investorů a spravedlivé a řádné fungování xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxst. 2 prováděcí opatření vymezující
a) podmínky a povahu postupů a opatření vedoucích k neprodlenému, spravedlivému a urychlenému provádění příkxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xodmínky pro klienty příznivější;
b) různé metody, na základě nichž lze mít za to, že investiční podnik splnil svou povinnost zveřejnit na trhu limitnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxnské státy mohou rozhodnout, že umožní investičnímu podniku využívat smluvní zástupce pro účely podpory služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a poskytování poradenství o finančních nástrojích a službách, které investiční podnik nabízí.
2. Členské státy vyžadují, aby v případě, že se invesxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xástupce, pokud zástupce jedná na účet podniku. Členské státy dále vyžadují, aby investiční podnik zajistil, že smluvní zástupce ve styku s jakýmkoli kxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 13 odst. 6, 7 a 8 povolit, aby smluvní zástupci registrovaní na jejich území nakládali s finančními prostředky nebo finančními nástroji klientů na účex x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvnímu zástupci povolí nakládat s finančními prostředky klientů.
Členské státy vyžadují, aby investiční podniky sledovaly činnost svých smluxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxty, které rozhodnou, že investičním podnikům povolí využívat smluvní zástupce, zřídí veřejný rejstřík. Smluvní zástupci se zapisují do veřejného rexxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxdnikům s povolením od příslušných orgánů neumožní využívat smluvní zástupce, zapisují se tito smluvní zástupci u příslušného orgánu domovského členxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxdy, pokud je zjištěno, že mají dostatečně dobrou pověst a vhodné všeobecné, obchodní a odborné znalosti k tomu, aby mohli klientovi nebo potenciálnímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ověřit, zda smluvní zástupci, které využívají, mají dostatečně dobrou pověst a znalosti podle třetího pododstavce.
Rejstřík se pravidelně aktualxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxdešly jakémukoli nepříznivému dopadu, který by činnost smluvního zástupce nespadající do oblasti působnosti této směrnice mohla mít na činnost provxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpců a sledování toho, zda smluvní zástupci splňují požadavky odstavce 3, spolupracovaly s investičními podniky a úvěrovými institucemi, jejich sdruxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty pod dohledem příslušného orgánu.
5. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky využívaly pouze smluvní zástupce zapsané ve veřejnýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxstupce registrované na jejich území.
Článek 24
Transakce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxtní účet nebo přijímat a předávat příkazy mohly vyvolat nebo uzavírat transakce se způsobilými protistranami, aniž by musely pro tyto transakce nebo jxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx x xxx xx xxxxx xx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx členské státy uznají jako způsobilé protistrany investiční podniky, úvěrové instituce, pojišťovny, SKIPCP a jejich správcovské společnosti, penzxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxtních právních předpisů členského státu, podniky, na které se podle čl. 2 odst. 1 písm. k) a l) tato směrnice nevztahuje, vlády členských států a jejich oxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxobilé protistrany podle prvního pododstavce nejsou dotčena práva těchto subjektů žádat obecně nebo pro jednotlivé obchody o stejné zacházení jako s kxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxky splňující předem určené přiměřené požadavky včetně množstevních prahových hodnot. V případě transakce, u níž se potenciální protistrany nacházexx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, ve kterém je tento druhý podnik usazen.
Členské státy zajistí, aby při uzavírání transakcí podle odstavce 1 s takovými podniky získal investičxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx investiční podnik získal toto potvrzení buď formou obecné dohody, nebo pro každou jednotlivou transakci.
4. Členské státy mohou za způsobilé protixxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxat podniky ze třetích zemí, jak jsou uvedeny v odstavci 3, a to za stejných podmínek a se stejnými požadavky, jaké stanoví odstavec 3.
5. K zajištění jexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 64 odst. 2 přijmout prováděcí opatření vymezující
a) postupy pro žádost o zacházení jako s klientem v souladu s odstavcem 2,
b) postupy pro získání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxožňující, aby byl podnik považován za způsobilou protistranu podle odstavce 3.
Oddíl 3
Transparentnost a integrita trhu
Článek 25
Povixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxí zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) [21], zajistí členské státy přijetí vhodných opatření umožňujících příslušnému orgánu slexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx Členské státy vyžadují, aby investiční podniky uchovávaly nejméně po dobu pěti let pro příslušný orgán příslušné údaje týkající se všech transakcí s fxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxormace o totožnosti klienta a informace požadované podle směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdování na regulovaném trhu, předkládaly hlášení obsahující podrobnosti o takových transakcích příslušnému orgánu co nejrychleji, nejpozději do koxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxjmou v souladu s článkem 58 opatření nezbytná k zajištění toho, že tyto informace obdrží rovněž orgán příslušný trhu nejrelevantnějšího z hlediska likxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxta a časy uskutečnění a ceny transakcí a informace k identifikaci dotyčného investičního podniku.
5. Členské státy stanoví, že hlášení vypracovává xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, nebo regulovaný trh nebo MTF, prostřednictvím jehož systémů byla transakce dokončena. Pokud příslušnému orgánu podává hlášení o transakci přxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxanovené v odstavci 3 upustit.
6. Jestliže se v souladu s čl. 32 odst. 7 hlášení podle tohoto článku předávají příslušnému orgánu hostitelského členskxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxdené informace obdržet nepřejí.
7. K zajištění toho, že opatření na ochranu integrity trhu budou upravována způsobem zohledňujícím technický vývox xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxzující metody a opatření pro ohlašování finančních transakcí, formu a obsah těchto hlášení a kritéria pro vymezení relevantního trhu v souladu s odstaxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxganizátoři trhu provozující MTF ve vztahu k MTF stanovili a udržovali účinná opatření a postupy pro pravidelné sledování toho, zda uživatelé dodržují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravidel, veškeré obchodní podmínky narušující řádné fungování trhu nebo veškeré chování, které by mohlo svědčit o zneužívání trhu.
2. Členské stáxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xbchodní podmínky narušující řádné fungování trhu nebo veškeré chování, které by mohlo svědčit o zneužívání trhu. Členské státy také vyžadují, aby invxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxovali tomuto orgánu veškerou pomoc při vyšetřování a stíhání zneužití trhu, ke kterému došlo v jeho systémech nebo jejich prostřednictvím.
Článex xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xevné kotace akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu, pro které jsou systematickými internalizátory a pro které existuje likvidní trh. V příxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xystematické internalizátory při obchodech s objemy nepřesahujícími standardní tržní objem. Na systematické internalizátory, kteří obchodují pouxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx objemech transakcí, jejichž ceny budou kotovat. Pro konkrétní akcii zahrnuje každá kotace pevnou kupní nebo prodejní cenu pro objem nebo objemy až do vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.
Akcie se sdružují do tříd na základě aritmetického průměru hodnoty příkazů prováděných pro tuto akcii na trhu. Standardním tržním objemem každé tříxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xx xxx skládá ze všech příkazů provedených v souvislosti s danou akcií v Evropské unii kromě příkazů, které á ve srovnání s tržním objemem obvyklým pro danou akxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě aritmetického průměru hodnot příkazů provedených na trhu pro danou akcii třídu akcií, ke které daná akcie přísluší. Tyto informace se zpřístuxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxávněni své kotace kdykoli aktualizovat. Rovněž mohou za výjimečných podmínek na trhu své kotace stáhnout.
Kotace se zveřejňuje způsobem snadno dostxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxré obdrží od neprofesionálních klientů v souvislosti s akciemi, pro které jsou systematickými internalizátory, za ceny kotované v okamžiku přijetí pxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxtickými internalizátory, za cenu kotovanou v okamžiku přijetí příkazu. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx jde o příkazy většího objemu, než je objem obvykle obchodovaný neprofesionálním klientem.
Kromě toho mohou systematičtí internalizátoři prováděx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to u transakcí, u nichž je realizace několika cenných papírů součástí jedné transakce, nebo u příkazů, které podléhají podmínkám jiným než aktuální xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxí od klienta příkaz týkající se objemu vyššího, než je jím kotovaný objem, ale nižšího, než je standardní tržní objem, může se rozhodnout tu část příkazux xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxavců dovoleno něco jiného. Pokud systematický internalizátor kotuje různé objemy a obdrží a rozhodne se provést příkaz spadající mezi tyto objemy, prxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xrgány kontrolují,
a) zda investiční podniky pravidelně aktualizují kupní a prodejní ceny zveřejňované v souladu s odstavcem 1 a udržují ceny, kterx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxdstavci.
5. Na základě svých obchodních politik a způsobem objektivním a nediskriminačním mohou systematičtí internalizátoři rozhodnout, kterxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxut uzavřít nebo mohou ukončit obchodní vztahy s investory na základě zvážení činitelů obchodní povahy, jakými jsou například solventnost investora, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nediskriminačním způsobem omezit počet transakcí od téhož klienta, ke kterým se za zveřejněných podmínek zaváží. Rovněž mohou nediskriminačním způxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xlientů značně převyšuje normu.
7. K zajištění jednotného uplatňování odstavců 1 až 6 způsobem, který podporuje efektivní oceňování akcií a maximaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxí, která
a) stanoví kritéria pro používání odstavců 1 a 2;
b) stanoví kritéria pro určení, kdy se kotace zveřejňuje pravidelně a průběžně a je snadno dxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxvím infrastruktury kteréhokoli regulovaného trhu, který přijal dotyčný nástroj k obchodování,
ii) využitím služeb třetí osoby,
xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xransakce, nebo příkazů, které podléhají podmínkám jiným než aktuální tržní cena;
d) stanoví obecná kritéria pro určení toho, co lze považovat za výjxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxoduje neprofesionální klient;
f) stanoví kritéria pro určení toho, co představuje značné překročení normy podle odstavce 6;
g) stanoví kritéria xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi podniky po uskutečnění obchodu
1. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky, které mimo regulovaný trh nebo MTF uzavírají na vlastní účet nebx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx byly uzavřeny. Tyto informace se zveřejňují v okamžiku co nejbližšímu reálnému času, za přiměřených obchodních podmínek a způsobem snadno dostupným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxly požadavky přijaté podle článku 45. Pokud opatření přijatá podle článku 45 stanoví pro určité kategorie transakcí s akciemi odklad v předávání zprávx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxdnotného uplatňování odstavce 1 přijme Komise postupem podle čl. 64 odst. 2 prováděcí opatření, která
a) stanoví, kterými prostředky mohou investxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxrý přijal daný nástroj k obchodování nebo prostřednictvím zařízení MTF, ve kterém je daná akcie obchodována,
ii) využitím služeb třetí osoby,
iii) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zajištění, půjček či jiné účely, pokud směnu akcií ovlivňují faktory jiné než aktuální tržní hodnota akcie.
Článek 29
Požadavky na transparexxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xktuální kupní a prodejní ceny, jakož i intenzitu obchodních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx informace budou poskytovány veřejnosti za přiměřených obchodních podmínek a průběžně během obvyklé doby obchodování.
2. Členské státy zajistí, axx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxvci 1 na základě tržního modelu nebo druhu a velikosti příkazů v případech vymezených v souladu s odstavcem 3. Příslušné orgány mohou tuto povinnost proxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvání odstavců 1 a 2 přijme Komise postupem podle čl. 64 odst. 2 prováděcí opatření týkající se
a) rozsahu zveřejňovaných kupních a prodejních cen nebx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxací před uskutečněním obchodu podle odstavce 2;
c) tržního modelu, u kterého lze prominout zveřejnění informací před uskutečněním obchodu podle odxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na ceny stanovené mimo systémy MTF nebo periodickou aukcí.
S výjimkou případů odůvodněných zvláštní povahou MTF je obsah těchto prováděcích opatřxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxění obchodu
1. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky a organizátoři trhu provozující MTF zveřejňovali alespoň cenu, objem a čas transakcí xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxjňovány podrobnosti, a to za přiměřených obchodních podmínek a v okamžiku co nejbližšímu reálnému času. Tento požadavek se nevztahuje na podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxím podnikům nebo organizátorům trhu provozujícím MTF odložit zveřejnění podrobností o transakcích na základě jejich druhu nebo objemu. Příslušné orxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxnské státy vyžadují, aby MTF získaly předem souhlas příslušného orgánu k navrhovanému opatření na odklad zveřejnění obchodu, a dále vyžadují, aby bylx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxování odstavců 1 a 2 přijme Komise postupem podle čl. 64 odst. 2 prováděcí opatření týkající se
a) rozsahu a obsahu informací, které mají být zveřejňoxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x výjimkou případů odůvodněných zvláštní povahou MTF je obsah těchto prováděcích opatření rovnocenný obsahu prováděcích opatření stanovených v článxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxosti
1. Členské státy zajistí, aby kterýkoli investiční podnik, který povolily a nad kterým vykonávají dohled příslušné orgány jiného členského stxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxé služby nebo vykonávat investiční činnost na jejich území, pokud tyto služby a činnosti spadají do oblasti, na kterou bylo povolení vydáno. Doplňkové xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádné další požadavky týkající se věcí spadajících do oblasti působnosti této směrnice.
2. Investiční podnik, který má v úmyslu poprvé poskytnout xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělí příslušným orgánům svého domovského členského státy tyto informace:
a) členský stát, ve kterém hodlá vykonávat činnost;
b) plán činnostix x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxátů, ve kterých hodlá služby poskytovat, hodlá využívat smluvní zástupce.
Pokud investiční podnik hodlá využívat smluvní zástupce, sdělí přísluxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx smluvních zástupců, které hodlá investiční podnik v tomto členském státě využívat. Hostitelský členský stát může tyto informace zveřejnit.
3. Příxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určenému jako kontaktní místo v souladu s čl. 56 odst. 1. Investiční podnik pak může začít v hostitelském členském státě poskytovat danou investiční slxxxx xxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgánu domovského členského státu nejméně jeden měsíc před provedením změny. Příslušný orgán domovského členského státu o těchto změnách uvědomí přísxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxtorům trhu, kteří provozují MTF, a z jiných členských států, aby na jejich území přijali vhodná opatření umožňující přístup k jejich systémům a jejich vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxtě hodlá tato opatření přijmout. Příslušný orgán domovského členského státu MTF tuto informaci do jednoho měsíce sdělí členskému státu, ve kterém MTF xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx a v přiměřené lhůtě totožnost členů nebo účastníků MTF usazených v tomto členském státě.
Článek 32
Zřízení pobočky
1. Členské státy zajistí, abx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx2/ES prostřednictvím zřízení pobočky, pokud tyto služby a činnosti spadají do oblasti, na kterou bylo investičnímu podniku nebo úvěrové instituci v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxou na organizaci a provoz takové pobočky žádné další požadavky týkající se věcí spadajících do oblasti působnosti této směrnice, mimo požadavky povolxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxrve uvědomil příslušný orgán svého domovského členského státu a poskytl mu tyto informace:
a) členské státy, na jejichž území hodlá zřídit pobočkux
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xude organizační struktura pobočky, a informace o tom, zda pobočka hodlá využívat smluvní zástupce;
c) adresu v hostitelském členském státě, kde lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxtě mimo domovský členský stát investičního podniku, je tento smluvní zástupce postaven na úroveň pobočky, a vztahují se na něj proto ustanovení této smxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxd zpochybnit přiměřenost správní struktury nebo finanční situaci investičního podniku, sdělí tyto informace do tří měsíců ode dne, kdy je obdrží, příxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxik.
4. Kromě informací uvedených v odstavci 2 sdělí příslušný orgán domovského členského státu příslušnému orgánu hostitelského členského státu pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxů, uvědomí příslušný orgán domovského členského státu o této skutečnosti příslušný orgán hostitelského členského státu.
5. Pokud příslušný orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxmile pobočka obdrží sdělení příslušného orgánu hostitelského členského státu nebo pokud takové sdělení od tohoto orgánu neobdrží nejpozději dva měsxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo státu, ve kterém je pobočka umístěna, odpovídá za zajištění toho, že služby poskytované pobočkou na jeho území plní povinnosti stanovené v článcích 1xx xxx xxx xxx xx x xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxtření přijatá pobočkou a požadovat změny, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby příslušný orgán mohl vymáhat povinnosti podle článků 19, 21, 22, 25, 27 a xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxtí, aby v případě, že investiční podnik s povolením v jiném členském státě zřídil pobočku na jeho území, mohl příslušný orgán domovského členského státx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxstě.
9. Pokud dojde ke změně údajů sdělovaných v souladu s odstavcem 2, uvědomí investiční podnik o této změně písemně příslušný orgán domovského člexxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn hostitelského členského státu.
Článek 33
Přístup na regulované trhy
1. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky z jiných členskýcx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx jejich území nebo na tyto trhy měly přístup, a to prostřednictvím kteréhokoli z těchto opatření:
a) přímo zřizováním poboček v hostitelských člensxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xýt usazeny v domovském členském státě regulovaného trhu, pokud obchodní postupy a systémy dotyčného trhu nevyžadují k uzavření transakcí na trhu fyzixxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxky týkající se věcí spadajících do oblasti působnosti této směrnice.
Článek 34
Přístup k ústřední protistraně, systémům zúčtování a vypořádáxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxstraně a systémům zúčtování a vypořádání na jejich území pro účely dokončení nebo zajištění dokončení transakcí s finančními nástroji.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxm kritériím, jaká platí pro místní účastníky. Členské státy neomezí využívání těchto systémů na zúčtování a vypořádání transakcí s finančními nástroxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxem svým členům nebo účastníkům právo určit systém vypořádání transakcí s finančními nástroji, se kterými se na daném regulovaném trhu obchoduje, za přxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x zajištění účinného a hospodárného vypořádání dotyčné transakce, a
b) souhlasu příslušného orgánu příslušného pro dohled nad regulovaným trhem s txxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xegulovaným trhem, umožňují hladké a řádné fungování finančních trhů.
Tímto hodnocením ze strany příslušného orgánu regulovaného trhu nejsou dotxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přihlíží i k dohledu nebo dozoru, který již tyto instituce vykonávají, aby předešel zbytečnému zdvojení kontroly.
3. Právy investičních podniků poxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zpřístupnění požadovaných služeb.
Článek 35
Ustanovení o ústřední protistraně a zúčtování a vypořádání pro MTF
1. Členské státy nebrání inxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xypořádání jiného členského státu za účelem zúčtování nebo vypořádání některých nebo všech obchodů uzavřených účastníky trhu v jejich systémech.
2x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo systémů vypořádání v jiném členském státě, pokud to není prokazatelně nezbytné pro udržení řádného fungování daného MTF a s přihlédnutím k podmínkáx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxru nad systémy zúčtování a vypořádání, který již vykonávají národní centrální banky jako orgány dohledu nad systémy vypořádání nebo jiné orgány dohlexx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxgulovaný trh systémům, které splňují ustanovení této hlavy.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx splňují přinejmenším požadavky stanovené v této hlavě.
V případě regulovaného trhu, který je právnickou osobou a je řízen nebo provozován organizáxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxe rozděleny mezi regulovaný trh a organizátora trhu.
Organizátor regulovaného trhu poskytne veškeré informace, včetně plánu činnosti uvádějícíhx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxamžiku prvního povolení veškerá opatření nutná k tomu, aby splnil své povinnosti podle této hlavy.
2. Členské státy vyžadují, aby organizátor regulxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxgány pravidelně prověřovaly, zda regulované trhy dodržují tuto hlavu. Rovněž zajistí, aby příslušné orgány sledovaly, zda regulované trhy plní nepřxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxý trh, který řídí, splňuje veškeré požadavky podle této hlavy.
Členské státy se rovněž ujistí, že je organizátor trhu oprávněn vykonávat práva odpovíxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxhody prováděné v systémech regulovaného trhu veřejným právem domovského členského státu regulovaného trhu.
5. Příslušný orgán může odejmout povxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx měsíců nevykonává činnost, pokud dotyčný členský stát nestanoví, že v těchto případech povolení propadá;
b) získal povolení na základě nepravdivéxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxe předpisy přijaté na základě této směrnice;
e) spadá mezi kterýkoli z případů, kdy vnitrostátní právo stanoví odnětí povolení.
Článek 37
Pxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxě dobrou pověst a dostatečné množství zkušeností k zajištění řádného a obezřetného řízení a provozu regulovaného trhu. Členské státy rovněž vyžadujíx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxré následné změny týkající se těchto osob.
Příslušný orgán odmítne schválit navrhované změny, pokud existují objektivní a prokazatelné důvody k domxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxoleného v souladu s podmínkami této směrnice, považovány za osoby splňující požadavky stanovené v odstavci 1.
Článek 38
Požadavky na osoby s výxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx významný vliv na řízení regulovaného trhu, vhodné.
2. Členské státy vyžadují, aby organizátor regulovaného trhu
a) poskytl příslušnému orgánx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnávat významný vliv na řízení, a velikost jejich podílů;
b) informoval příslušný orgán a zveřejnil informace o každém převodu vlastnictví, který vexx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlů regulovaného trhu nebo organizátora trhu, pokud existují objektivní a prokazatelné důvody k domněnce, že by tyto změny ohrozily řádné a obezřetné řxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxování a řešení potenciálních negativních důsledků, které by na provoz regulovaného trhu nebo jeho účastníky mohl mít jakýkoli střet zájmů mezi zájmy rxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pro plnění funkcí přenesených na regulovaný trh příslušným orgánem;
b) byl vhodně vybaven pro řízení rizik, kterým je vystaven, zaváděl vhodná opatxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxení technických operací systému, včetně účinných nouzových opatření pro případ narušení systémů obchodování;
d) vytvořil transparentní a pevně sxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xčinné mechanismy umožňující efektivní a včasné dokončení transakcí prováděných v rámci svých systémů;
f) měl v době povolování i poté nepřetržitě k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxk, kterým je vystaven.
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxímání finančních nástrojů k obchodování.
Tato pravidla zajistí, aby veškeré finanční nástroje přijaté k obchodování na regulovaném trhu mohly být oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zejména zajistí, aby vlastnosti derivátové smlouvy umožňovaly řádné stanovení cen i efektivní vypořádání.
3. Kromě povinností stanovených v odstxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxů přijatých k obchodování na regulovaném trhu splňují povinnosti podle právních předpisů Společenství týkající se počátečního, průběžného nebo jedxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxt přístup k informacím, které byly zveřejněny podle právních předpisů Společenství.
4. Členské státy zajistí, aby regulované trhy vytvořily mechaxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x. Převoditelný cenný papír, který byl přijat k obchodování na regulovaném trhu, lze následně přijmout k obchodování na jiných regulovaných trzích, a tx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxktu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES [23]. Tento jiný regulovaný txx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxerémukoli regulovanému trhu, který přijal jeho cenné papíry k obchodování bez jeho souhlasu.
6. K zajištění jednotného uplatňování odstavců 1 až 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx při posuzování toho, zda je nástroj emitován v souladu s podmínkami stanovenými v odst. 1 druhém pododstavci, aby mohl být přijat k obchodování na různýxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xřevoditelného cenného papíru plní své povinnosti podle právních předpisů Společenství týkající se počátečního, průběžného nebo jednorázového účexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxstup k informacím, které byly zveřejněny za podmínek stanovených právními předpisy Společenství.
Článek 41
Pozastavení obchodování s nástxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxí nástroje z obchodování, může organizátor regulovaného trhu pozastavit obchodování s finančním nástrojem nebo stáhnout z obchodování finanční násxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxému fungování trhu.
Bez ohledu na možnost organizátorů regulovaných trhů informovat přímo organizátory jiných regulovaných trhů vyžadují členské xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxdnutí zveřejnil a sdělil související informace příslušnému orgánu. Příslušný orgán uvědomí příslušné orgány ostatních členských států.
2. Příslxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxaných trzích, své rozhodnutí ihned zveřejní a uvědomí o něm příslušné orgány ostatních členských států. S výjimkou případů, kdy by to mohlo způsobit záxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxnančním nástrojem nebo stažení tohoto finančního nástroje z obchodování na regulovaných trzích a MTF, jež jsou provozovány pod jejich dohledem.
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xaložená na objektivních kritériích upravující přístup na regulovaný trh nebo členství v něm.
2. Tato pravidla stanoví veškeré povinnosti členů nexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxch se na zaměstnance investičních podniků nebo úvěrových institucí působících na trhu,
d) z podmínek stanovených podle odstavce 3pro členy nebo účaxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
3. Regulované trhy mohou přijmout za členy nebo účastníky investiční podniky, úvěrové instituce povolené podle směrnice 2000/12/ES a jiné osoxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxanizační strukturu;
d) mají dostatečné zdroje pro úlohu, kterou mají plnit, s přihlédnutím k různým finančním mechanismům, které může regulovaný txx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxx xxxnové nebo účastníci regulovaného trhu však povinnosti stanovené v článcích 19, 21 a 22 uplatňují vůči svým klientům, pokud na jejich účet provádějí na rxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxvou účast investičních podniků a úvěrových institucí.
6. Členské státy bez dalších právních nebo správních požadavků umožní regulovaným trhům z jixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxm usazeným na jejich území.
Regulovaný trh sdělí příslušnému orgánu svého domovského členského státu, ve kterém členském státě hodlá takové systémy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxové systémy vytvořit.
Příslušný orgán domovského členského státu regulovaného trhu sdělí na žádost příslušného orgánu hostitelského členského sxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxtor regulovaného trhu pravidelně předával příslušnému orgánu regulovaného trhu seznam členů a účastníků regulovaného trhu.
Článek 43
Sledovxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinná opatření a postupy pro pravidelné sledování toho, zda jejich členové či účastníci dodržují pravidla regulovaného trhu. Regulované trhy sleduxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxjící řádné fungování trhu nebo jakékoli chování, které by mohlo svědčit o zneužívání trhu.
2. Členské státy vyžadují, aby organizátoři regulovanýcx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí trhu nebo jakékoli chování, které by mohlo svědčit o zneužívání trhu. Členské státy také vyžadují, aby organizátor regulovaného trhu podával neprodxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxi vyšetřování a stíhání zneužití trhu, ke kterému došlo na regulovaném trhu nebo prostřednictvím jeho systémů.
Článek 44
Požadavky na transpaxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxejní ceny a intenzitu obchodních zájmů na těchto cenách, sdělované prostřednictvím jejich systémů pro akcie přijaté k obchodování. Členské státy kroxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxulované trhy mohou za přiměřených obchodních podmínek a na nediskriminačním základě umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle prvního pododstavce.
2. Členské státy zmocní příslušné orgány, aby mohly regulovaným trhům prominout povinnost zveřejňovat informace uvedxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxinnost prominout zejména u transakcí, které jsou rozsahem větší než obvyklý tržní objem pro dané akcie nebo daný druh akcií.
3. K zajištění jednotnéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxních cen nebo kotací určených tvůrců trhu a intenzity obchodních zájmů na těchto cenách;
b) velikosti a druhu příkazů, pro které lze zveřejnění inforxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xdstavce 2 prominout, a zejména možnosti uplatňování této povinnosti na metody obchodování používané regulovanými trhy, které v rámci svých pravidel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxované trhy po uskutečnění obchodu
1. Členské státy vyžadují, aby regulované trhy zveřejňovaly alespoň cenu, objem a čas transakcí provedených s akcxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxek a v okamžiku co nejbližšímu reálnému času.
Regulované trhy mohou za přiměřených obchodních a podmínek a na nediskriminačním základě umožnit invesxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prvního pododstavce.
2. Členské státy zmocní příslušný orgán, aby mohl povolit regulovaným trhům odložit zveřejnění podrobností o transakcích na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxklý tržní objem pro dané akcie nebo daný druh akcií. Členské státy vyžadují, aby regulované trhy získaly předem souhlas příslušného orgánu k navrhovanxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxí účinného a řádného fungování finančních trhů a jednotného uplatňování odstavců 1 a 2 přijme Komise postupem podle čl. 64 odst. 2 prováděcí opatření týxxxxxx xx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodů, a kritéria uplatňovaná při rozhodování o transakcích, u kterých je z důvodu jejich objemu nebo druhu použitých akcií povolen odklad zveřejnění.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xrotistranou nebo zúčtovacím střediskem a systémem vypořádání jiného členského státu za účelem zúčtování nebo vypořádání některých nebo všech obchoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtředisek nebo systémů vypořádání v jiném členském státě, pokud to není prokazatelně nezbytné pro udržení řádného fungování daného regulovaného trhu x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x k dohledu nebo dozoru nad systémy zúčtování a vypořádání, který již vykonávají národní centrální banky jako orgány dohledu nad systémy vypořádání nebx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxré je domovským členským státem, a předá tento seznam ostatním členským státům a Komisi. Podobné sdělení se uskuteční při každé změně tohoto seznamu. Kxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na své internetové stránce a aktualizuje jej vždy, když jí členské státy sdělí změny svých seznamů.
HLAVA IV
PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
KAPITOLA I
URxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxněním určitých úkolů podle jednotlivých ustanovení této směrnice. Členské státy sdělí Komisi a příslušným orgánům ostatních členských států, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxjné moci, aniž je tím dotčena možnost případně přenést úkoly na jiné subjekty, pokud to výslovně umožňují čl. 5 odst. 5, čl. 16 odst. 3, čl. 17 odst. 2 a čl. 2x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxhodování. Členské státy vyžadují, aby před přenesením úkolů přijaly příslušné orgány veškerá přiměřená opatření, aby zajistily, že subjekt, na kterx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxně vymezený a dokumenty podložený rámec pro výkon kteréhokoli z přenesených úkolů, který uvádí úkoly, jež mají být plněny, a podmínky, za nichž mají být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxskané při provádění svěřených úkolů nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxcích předpisů k ní na příslušném orgánu nebo orgánech určených v souladu s odstavcem 1.
Členské státy uvědomí Komisi a příslušné orgány ostatních člexxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie seznam příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 a 2 na své internetové stránce a průběžně jej aktualizxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxce než jeden příslušný orgán, musí být úkoly každého z těchto orgánů jasně vymezeny a orgány musí úzce spolupracovat.
Každý členský stát vyžaduje, abx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxd úvěrovými a jinými finančními institucemi, penzijními fondy, SKIPCP, zprostředkovateli pojištění a zajištění a pojišťovnami.
Členské státy vyxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgánů
1. Příslušné orgány musí mít veškeré dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které jsou pro výkon jejich úkolů nezbytné. V mezích stanovených vnitxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxjekty, na které byly úkoly přeneseny podle čl. 48 odst. 2, nebo
d) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních orgánů.
2. Pravomoci uvedené v xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xbdržet jeho kopii;
b) požadovat informace od kterékoli osoby a v případě nutnosti osobu předvolat a vyslechnout ji za účelem získání informací;
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání, které je v rozporu s předpisy přijatými k provedení této směrnice;
f) požádat o zmrazení nebo obstavení aktiv;
g) požádat o dočasný zákaz pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxštění toho, že investiční podniky a regulované trhy budou nadále splňovat právní požadavky;
j) požadovat pozastavení obchodování s finančním nástxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxmu stíhání;
m) umožnit auditorům nebo odborníkům provádět kontrolu či
šetření.
Článek 51
Správní sankce
1. Aniž jsou dotčeny postupy pro odxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxrávní opatření nebo aby mohly být ukládány správní sankce osobám za porušení předpisů přijatých k provedení této směrnice. Členské státy zajistí, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
x. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl zveřejnit jakékoli opatření nebo jakoukoli sankci, která bude uložena za nedodržení předpisů přijaxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxk 52
Opravné prostředky
1. Členské státy zajistí, aby každé rozhodnutí na základě právních a správních předpisů přijatých v souladu s touto směrnixx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx šesti měsíců od podání žádosti o povolení obsahující všechny požadované informace není vydáno žádné rozhodnutí.
2. Členské státy stanoví, že jedex xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xříslušných správních orgánů, aby zajistil uplatňování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice:
a) orgány veřejné moci nebo xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx svých členů.
Článek 53
Mimosoudní mechanismy pro stížnosti investorů
1. Členské státy podporují zavedení účinných postupů vyřizování stxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxktům právní předpisy nebránily v účinné spolupráci při řešení přeshraničních sporů.
Článek 54
Služební tajemství
1. Členské státy zajistíx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x8 odst. 2, jakož i auditoři a experti pověření příslušnými orgány, byli vázáni povinností zachovat služební tajemství. Nesmějí sdělit žádné osobě ani xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx totožnost jednotlivých investičních podniků, organizátorů trhu, regulovaných trhů nebo jiné osoby, aniž jsou dotčeny případy, na něž se vztahuje trxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxřízena likvidace, lze důvěrné informace, které se netýkají třetích osob, sdělit v občanském soudním řízení, jestliže je to nutné k tomu, aby se řízení uxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxušné orgány, které získají důvěrné informace podle této směrnice, tyto informace použít v případě příslušných orgánů v rámci působnosti této směrnicx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx byly poskytnuty, nebo v rámci správních nebo soudních řízení, která s výkonem těchto funkcí konkrétně souvisejí. Pokud s tím však příslušný orgán nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx informace přijaté, vyměněné nebo předané podle této směrnice podléhají služebnímu tajemství podle tohoto článku. Tento článek však nebrání příslušxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrové instituce, penzijní fondy, SKIPCP, zprostředkovatele pojištění a zajištění, pojišťovny, regulované trhy nebo organizátory trhů či jiné subjexxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxíslušným orgánům, aby si v souladu s vnitrostátním právem vyměňovaly nebo předávaly důvěrné informace, které neobdržely od příslušného orgánu jinéhx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx53/EHS ze dne 10. dubna 1984 o schvalování osob pověřených prováděním povinného auditu účetních dokumentů [24], která v investičním podniku plní úkox xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxávními předpisy, byla povinna bezodkladně sdělit příslušným orgánům každou skutečnost nebo rozhodnutí týkající se daného podniku, jež zjistí při plxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xýslovně upravují výkon činnosti investičních podniků;
b) narušit pokračování činnosti investičního podniku;
c) způsobit, že bude odmítnuto ovxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxho z úkolů podle prvního pododstavce v podniku, který je v úzkém propojení s investičním podnikem, v němž tato osoba plní svůj úkol.
2. Sdělí-li osoby oxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xa porušení jakéhokoli omezení v poskytování informací, jak je stanoví smlouva nebo právní či správní předpis, a těmto osobám nevzniká žádná odpovědnoxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxzných členských států vzájemně spolupracují, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich úkolů podle této směrnice, a využívají své pravomoci stanxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xyměňují informace a spolupracují při vyšetřování nebo činnostech dohledu.
K usnadnění a urychlení spolupráce, a zejména výměny informací, určí člxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xteré určí k přijímání žádostí o výměnu informací nebo o spolupráci podle tohoto odstavce.
2. Pokud s přihlédnutím k situaci na trhu cenných papírů v hxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx fungování trhů cenných papírů a ochranu investorů v tomto v hostitelském členském státě, zavedou příslušné orgány regulovaného trhu domovského a hosxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1.
Příslušné orgány mohou využít pro účely spolupráce svých pravomocí i v případech, kdy vyšetřované jednání nezakládá porušení předpisu pxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxo členského státu jednají nebo jednaly v rozporu s touto směrnicí, informuje o tom co nejkonkrétněji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxností o významném vývoji, k němuž došlo v mezidobí. Tímto odstavcem nejsou dotčeny pravomoci příslušného orgánu, který informace předal.
5. K zajišxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx bylo možné považovat činnost regulovaného trhu v hostitelském členském státě za činnost se značným významem pro fungování trhů cenných papírů, a aby sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxlušný orgán jednoho členského státu může požádat o spolupráci příslušného orgánu jiného členského státu při dohledu nebo kontrole na místě nebo vyšetxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, a v tom případě o tom uvědomí příslušný orgán domovského členského státu dálkového člena.
Pokud příslušný orgán obdrží žádost o kontrolu na místě nexx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, nebo
c) umožní provést kontrolu nebo vyšetřování auditorům nebo odborníkům.
Článek 58
Výměna informací
1. Příslušné orgány člexxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxé pro účely plnění úkolů příslušných orgánů určených v souladu s čl. 48 odst. 1 a stanovené v předpisech přijatých na základě této směrnice.
Příslušné oxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxjí být bez jejich výslovného souhlasu zveřejněny, a v tom případě lze výměnu těchto informací provádět výhradně pro účely, pro které tyto orgány daly soxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx Jiným orgánům nebo fyzickým či právnickým osobám předá tyto informace pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů, které informace poskytly, a výxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí místo, které informace zaslalo.
3. Orgány uvedené v článku 49 a jiné orgány nebo fyzické či právnické osoby, které obdrží důvěrné informace podle oxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ximiž se řídí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxláště s ohledem na požadavky kapitálové přiměřenosti uložené směrnicí 93/6/EHS, správní a účetní postupy a mechanismy vnitřní kontroly;
b) ke sledxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
e) při soudních řízeních zahájených podle článku 52; nebo
f) v mimosoudním mechanismu pro stížnosti investorů podle článku 53.
4. Komise může poxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx a 63 nebrání příslušnému orgánu, aby předával centrálním bankám, Evropskému systému centrálních bank a Evropské centrální bance jako měnovým orgánůx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxů; podobně mohou tyto orgány nebo instituce předávat příslušným orgánům informace, které mohou příslušné orgány potřebovat pro účely plnění svých fuxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxvání, kontroly na místě nebo dohledu podle článku 57 nebo o výměnu informací podle článku 58 pouze v případech, kdy
a) by takové vyšetřování, kontrola xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxx xxxájeno soudní řízení ve věci stejných činů a proti stejným osobám před orgány dožádaného členského státu;
c) v dožádaném členském státě již bylo ve vztxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xoskytne co nejpodrobnější informace.
Článek 60
Konzultace mezi příslušnými orgány před vydáním povolení
1. Příslušné orgány členského stxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxolené v dotyčném členském státě; nebo
b) dceřiným podnikem mateřského podniku investičního podniku nebo úvěrové instituce povolené v dotyčném člexxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxami je konzultován před vydáním povolení investičnímu podniku, který je:
a) dceřiným podnikem úvěrové instituce nebo pojišťovny povolené ve Spolxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxu fyzickou nebo právnickou osobou jako úvěrová instituce nebo pojišťovna povolená ve Společenství.
3. Příslušné orgány uvedené v odstavcích 1 a 2 sx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx na vedení jiného subjektu ve stejné skupině. Vyměňují si veškeré informace o vhodnosti akcionářů nebo členů a o pověsti a zkušenosti osob, které skutečxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxovozní podmínky.
Článek 61
Pravomoci hostitelských členských států
1. Hostitelské členské státy mohou pro statistické účely vyžadovat odx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxí podle této směrnice mohou hostitelské členské státy od poboček investičních podniků vyžadovat, aby poskytovaly informace nezbytné ke kontrole dodxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx povinnosti, které za účelem sledování toho, jak jsou dodržovány stejné normy, ukládá tento členský stát podnikům usazeným na jeho území.
Článek 6x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxé důvody se domnívat, že investiční podnik činný na jeho území v rámci volného pohybu služeb porušuje povinnosti vyplývající z předpisů přijatých na záxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxěrnice, které nesvěřují pravomoc příslušnému orgánu hostitelského členského státu, postoupí tato zjištění příslušnému orgánu domovského členskéxx xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xnvestiční podnik i nadále způsobem, který jasně poškozuje zájmy investorů hostitelského členského státu nebo řádné fungování trhů, přijme příslušnx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtorů a k řádnému fungování trhů. To zahrnuje možnost zabránit investičním podnikům, které se chovají protiprávně, v zahájení jakékoli další transakcx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvní nebo správní předpisy přijaté v dotyčném státě na základě této směrnice, které svěřují pravomoc příslušným orgánům hostitelského členského státxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xříslušné orgány hostitelského členského státu veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dotyčný investiční podnik uvedenou protiprávní situaci uxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxem investiční podnik nadále porušuje právní nebo správní předpisy uvedené v prvním pododstavci platné v hostitelském členském státě, může tento hostxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdnání nebo za ně uložil sankce, a pokud je nutné, aby zabránil investičnímu podniku zahájit na jeho území další transakce. Komise je o těchto opatřeních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxvat, že tento regulovaný trh nebo MTF porušuje povinnosti vyplývající z předpisů přijatých na základě této směrnice, postoupí tato zjištění příslušnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx proto, že se taková opatření ukáží jako nepřiměřená, jedná dotyčný regulovaný trh nebo MTF i nadále způsobem, který jasně poškozuje zájmy investorů nexx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxského členského státu, veškerá vhodná opatření nezbytná k ochraně investorů a k řádnému fungování trhů. To zahrnuje možnost zabránit dotyčnému regulxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxatřeních neprodleně informována.
4. Každé opatření přijaté podle odstavců 1, 2 nebo 3, jež zahrnuje sankce nebo omezení činnosti investičního podnxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx
SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI
Článek 63
Výměna informací se třetími zeměmi
1. Členské státy mohou s příslušnými orgány třetích zemí uzavírax xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxoň na stejné úrovni jako podle článku 54. Výměna informací musí být určena k plnění úkolů těchto příslušných orgánů.
Členské státy mohou do třetí země pxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxěž s orgány, subjekty a fyzickými nebo právnickými osobami třetích zemí příslušnými pro
i) dohled nad úvěrovými xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx;
iii) provádění povinných auditů účetnictví investičních podniků a jiných finančních institucí, úvěrových institucí a pojišťoven při výkonu dohxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxiků a podobných řízení;
v) dozor nad osobami pověřenými výkonem povinných auditů pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a jiných fxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xodle článku 54. Výměna informací musí být určena k plnění úkolů těchto orgánů, subjektů nebo fyzických či právnických osob.
2. Pokud informace pochxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx účely, pro které dal souhlas. Totéž platí i pro informace poskytnuté příslušnými orgány třetí země.
HLAVA V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx "výbor").
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí, pokud provxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
3. Aniž jsou dotčena již přijatá prováděcí opatření, pozastaví se po uplynutí lhůty čtyř let po vstupu této směrnice v platnost uplatňování těch ustanoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxanovení postupem podle článku 251 Smlouvy prodloužit, a k tomu účelu je před uplynutím uvedené lhůty přezkoumají.
Článek 65
Zprávy a přezkum
1. xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxí oblasti působnosti této směrnice, pokud jde o povinnosti související s transparentností před uskutečněním obchodu a po něm na transakce v jiných tříxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x
xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xx xxx xxxna 2007 Komise na základě veřejné xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxsm. k) pro podniky, jejichž hlavní činností je obchodování komoditními deriváty na vlastní účet;
b) obsahu a formě vhodných požadavků na povolování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxch zástupců při provádění investičních služeb nebo činností, zejména pokud jde o dohled nad nimi;
d) vhodnosti zachování výjimky podle čl. 2 odst. 1 pxxxx xxx
xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xonsolidaci údajů, jež musí systémy obchodování zveřejňovat.
5. Na základě zpráv uvedených v odstavcích 1 až 4 může Komise předložit návrhy na odpovíxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xachování požadavků na pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které zprostředkovatelům ukládají právní předpisy Společenství.
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxx xxx xx x x9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů [27] se použijí na poskytování služeb uvedenýcx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxx x xe bod 2 se nahrazuje tímto:
"2. investiční podniky jsou veškeré instituce, které odpovídají definici v čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) úvěrových institucí,
b) místních podniků podle definice v bodě 20 a
c) podniků, které mají povolení pouze poskytovat investiční poradenství nebx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxužníky svých klientů;"
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx
xx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxt. 2 písm. b) mají počáteční kapitál ve výši 50000 EUR, pokud požívají svobody usazování nebo volného pohybu služeb podle článku 31 nebo 32 směrnice 2004xxxxxxxx
xx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx 2 písm. c)
a) počáteční kapitál ve výši 50000 EUR; nebo
b) pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které pokrývá celé území Společensxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxst a souhrnně 1500000 EUR na všechny pojistné události dohromady za jeden rok; nebo
c) kombinaci počátečního kapitálu a pojištění odpovědnosti za škxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xdstavci, aby zohlednila změny evropského indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Eurostatem v souladu a současně s úpravami podle čl. 4 odst. 7 smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 2 odst. 2 písm. c) registrován i podle směrnice 2002/92/ES, musí splňovat požadavek stanovený čl. 4 odst. 3 této směrnice, a kromě toho musí mít
ax xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxu podobnou záruku proti odpovědnosti z porušení povinné péče při výkonu povolání, v hodnotě nejméně 500000 EUR na jednu pojistnou událost a souhrnně 75xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxvolání, ze které vyplývá rovnocenná výše krytí jako podle písmen a) nebo b)."
Článek 68
Změna směrnice 2000/12/ES
Příloha I směrnice 2000/1xxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, pokud odkazují na finanční nástroje uvedené v oddíle C přílohy I uvedené směrnixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxazy na tuto směrnici. Odkazy na pojmy definované ve směrnici 93/22/EHS nebo na její články se považují za odkazy na odpovídající pojmy definované v tétx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto sxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Investiční podniky, které ve svých domovských členských státech obdržely povolení k poskytování investičních služeb před 30. dubnem 2006, jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx takové činnosti vyhovět podmínkám srovnatelným s podmínkami stanovenými v článcích 9 až 14.
2. Regulovaný trh nebo organizátor trhu, který ve svém dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského státu stanoví, že regulovaný trh resp. organizátor trhu musí vyhovět podmínkám srovnatelným s podmínkami stanovenými v hlavě III.
3. Smlxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxtyčných členských států stanoví, že smluvní zástupci musí vyhovět podmínkám srovnatelným s podmínkami stanovenými v článku 23.
4. Informace sdělexx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxistující systém, spadající do definice MTF provozovaného organizátorem regulovaného trhu, je povolen jako MTF na žádost organizátora regulovaného xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxá žádost je podána před 30. říjnem 2007.
6. Investiční podniky mohou stávající profesionální klienty i nadále považovat za profesionální, pokud tutx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxe předpokládaných transakcí nebo služeb poskytne přiměřenou záruku toho, že klient je schopen činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe souvisejíxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 73
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.
Ve Štrasburku dxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxH NÁSTROJŮ
Oddíl A
Investiční služby a činnosti
1) Přijímání a předávání příkazů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů.
2) Provxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí.
7) Umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxěřenské správy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti nebo zajištění.
2) Poskytování úvěrů nebo půjček investorovi za účelem umožnění trxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxá činnost podnikům v oblasti struktury kapitálu, průmyslové strategie a souvisejících záležitostí a poradenství a služby týkající se fúzí a nákupu poxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxch doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji.
6) Služby související s upisováním emisí.
7) Investiční služby a činnosti i doplňkoxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xx x x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx s poskytováním investičních nebo doplňkových xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úroxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxkoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF.
7) Oxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxi 6 a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxnanční rozdílové smlouvy.
10) Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatickxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacícx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx který má zkušenosti, znalosti a odborné schopnosti k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a řádně vyhodnocoval rizika, která podstupuje. Abx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxekty by měly být považovány za profesionální klienty pro účely této směrnice v souvislosti se všemi investičními službami, činnostmi a finančními násxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx seznam obsahující všechny povolené subjekty vykonávající charakteristické činnosti uvedených subjektů, ať již jsou členským státem povolené podlx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxovny
e) subjekty kolektivního investování a správcovské společnosti takových subjektů
f) penzijní fondy a správcovské společnosti takových foxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx z následujících požadavků na velikost podle jednotlivé společnosti:
- bilanční suma: 20000000 EUR,
- čistý obrat: 40000000 EUR,
- vlastní kapixxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxrodní instituce jako Světová banka, MMF, ECB, EIB a jiné podobné mezinárodní instituce.
4) Jiní institucionální investoři, jejichž hlavní činnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxe uvedené subjekty se považují za profesionální. Musí však mít možnost požádat o zacházení jako s neprofesionálním klientem a investiční podniky mohox xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnutím jakýchkoli investičních služeb informovat o tom, že na základě informací, které má podnik k dispozici, je klient považován za profesionáxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxžádat o změnu podmínek dohody, aby získal vyšší stupeň ochrany.
Pokud se klient, který je považován za profesionálního klienta, domnívá, že není schxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxkud klient považovaný za profesionálního klienta uzavře s investičním podnikem písemnou dohodu o tom, že pro účely uplatňovaného režimu podnikání nexxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo na jeden nebo více druhů produktů či transakcí.
II. Klienti, s nimiž může být na požádání zacházeno jako s profesionálními klienty
II.1. Idenxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxu rovněž vzdát některých stupňů ochrany, které jim poskytují pravidla jednání.
Investiční podniky by proto měly mít možnost přistupovat k jakýmkolx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxti by však neměli být považováni za klienty, kteří mají v souvislosti s trhem znalosti a zkušenosti srovnatelné se znalostmi a zkušenostmi klientů uvedxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xransakcím nebo službám přiměřenou jistotu toho, že klient je schopen činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe související rizika.
Za příklad hoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxcí podle směrnic z finanční oblasti. U malých subjektů by měla být hodnocena osoba, která je oprávněna jménem subjektu provádět transakce.
Při uvedxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxce ve značném objemu a s průměrnou frekvencí 10 transakcí za čtvrtletí;
- velikost klientova portfolia finančních nástrojů definovaného jako hotovxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxlní pozici, která vyžaduje znalost předpokládaných transakcí nebo služeb.
II.2. Postup
Výše definovaní klienti se mohou vzdát výhody z podrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxo jako s profesionálním klientem, a to obecně, nebo pro určitou investiční službu nebo transakci nebo druh transakce či produktu;
- investiční podnix xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxtu odděleném od smlouvy písemně prohlásit, že jsou si vědomi důsledků ztráty těchto stupňů ochrany.
Než se investiční podniky rozhodnou žádost o vzxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxionálním klientem, splňuje příslušné požadavky stanovené v oddíle II.1.
Pokud však již klienti byli zařazeni mezi klienty profesionální na základx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxvidly přijatými podle této přílohy.
Podniky musí zavést vhodné písemné vnitřní strategie a postupy ke kategorizaci klientů. Profesionální klientx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxik dozví, že klient již nesplňuje původní podmínky, na základě kterých s ním mohlo být zacházeno jako s profesionálním klientem, musí investiční podnix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxst. C 60 E, 9. 3. 2004, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 30. března 2004 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 7. dubna xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx.
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx 64).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x. 35).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx 16).
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx s. 76).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx 16).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.