32017L0541

o boji proti terorismu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (9)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména xx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xa stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),
v souladu s řádným legislativním postupem(2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Unie xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxadách demokracie a právního státu, které jsou členským státům společné.
(2) Teroristické činy představují jedno z nejzávažnějších porušení všeobexxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž jeden z nejzávažnějších útoků proti demokracii a právnímu státu, zásadám, které jsou členským státům společné a na nichž je Unie založena.
(3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxlečný pro všechny členské státy, a zejména harmonizované definice teroristických trestných činů slouží jako měřítko pro výměnu informací a spolupráxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013(7) a rámcových rozhodnutí Rady 2002/584/SVV(8) a 2002/465/SVV(9).
(4) V posledních letecx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxrorismu. Vracející se zahraniční terorističtí bojovníci představují zvýšenou bezpečnostní hrozbu pro všechny členské státy. Zahraniční teroristxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxbě ze strany jednotlivců inspirovaných nebo řízených zahraničními teroristickými skupinami, kteří ale zůstávají v Evropě.
(5) Rada bezpečnosti OSx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xlenské státy OSN k zajištění toho, aby činy související s tímto jevem byly podle vnitrostátního práva trestné. Rada Evropy v této souvislosti přijala v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxch států v rámci mezinárodního práva by ve všech členských státech mělo dojít k dalšímu sblížení definice teroristických trestných činů, trestných čixx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxními teroristickými bojovníky a financováním terorismu. Tyto formy jednání by měly být trestné i v případě, jsou-li páchány prostřednictvím internexx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxupráci v rámci členských států i mezi nimi navzájem, jakož i s příslušnými agenturami a institucemi Unie, včetně Eurojustu a Europolu, a mezi nimi navzáxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkovávané Eurojustem. Vzhledem ke globální povaze terorismu je zapotřebí mezinárodní reakce, k jejímuž zajištění je nutné, aby Unie a její čxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxskávání elektronických důkazů.
(8) Tato směrnice uvádí taxativní výčet řady závažných trestných činů, jako jsou útoky proti osobě, jakožto úmyslnýxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxbo protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby jednaly určitým způsobem nebo aby se jednání zdržely, nebo závažným způsobem destabixxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xy mělo být považováno rovněž vyhrožování spácháním takovýchto úmyslných činů, pokud se na základě objektivních okolností zjistí, že toto vyhrožovánx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxní zdržela, avšak nejsou v taxativním výčtu závažných trestných činů zahrnuty, se naproti tomu za teroristické trestné činy podle této směrnice nepovxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxných činů a umožnit teroristům a teroristickým skupinám udržovat a dále rozvíjet jejich trestnou činnost, což odůvodňuje kriminalizaci takového jedxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu nebo šíření zpráv či vyobrazení on-line a off-line, včetně těch souvisejících s oběťmi terorismu, jako způsob získávání podpory pro terorismus nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxždém konkrétním případě je při posuzování toho, zda je takové nebezpečí způsobeno, třeba vzít v úvahu konkrétní okolnosti daného případu, jako je autox x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxní ustanovení o veřejném podněcování v souladu s vnitrostátním právem.
(11) Kriminalizace podstoupení výcviku k terorismu doplňuje stávající tresxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxckých trestných činů, včetně těch, které nakonec páchají samostatně. Podstoupení výcviku k terorismu zahrnuje získávání znalostí, dokumentace nebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxní v jiných výukových materiálech, pokud je výsledkem aktivního jednání a daná osoba se ho dopustí s úmyslem spáchat teroristický trestný čin nebo se na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxobu výbušnin za účelem spáchání teroristického trestného činu. Za podstoupení t výcviku k terorismu se podle této směrnice naproti tomu nepovažuje poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxozby a nutnosti zastavit zejména příliv zahraničních teroristických bojovníků je nezbytné kriminalizovat vycestování za účelem terorismu, tedy nexxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxinalizovat samotný akt vycestování jako takový. Rostoucí bezpečnostní hrozbu kromě toho představuje i přicestování na území Unie za účelem terorismxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdou řešit tím, že budou kriminalizovat přípravné činy, které mohou zahrnovat plánování nebo spiknutí s cílem spáchat teroristický trestný čin nebo se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxání finančních prostředků se pro teroristické skupiny stal nedovolený obchod s palnými zbraněmi, ropou, drogami, cigaretami, padělaným zbožím a kulxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxjí sílící vazby mezi skupinami zabývajícími se organizovanou trestnou činností a teroristickými skupinami, a orgány členských států činné v trestníx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxedcházení využívání finančního systému Unie k praní peněz nebo financování terorismu. Jako doplněk k tomuto preventivnímu přístupu by v členských stxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh činů měla vztahovat nejen na financování teroristických činů, ale také na financování teroristické skupiny, jakož i jiných trestných činů spojenýcx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí podpory terorismu prostřednictvím osob činných v dodávkách nebo pohybu služeb, aktiv a zboží, včetně obchodních transakcí zahrnujících vstup do nexx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxě přemístěného z oblasti ovládané v době přemístění teroristickou skupinou, nebo prostřednictvím osob působících při takových dodávkách či pohybu jxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx-li o jednání s vědomím, že tyto operace nebo výnosy z nich mají zcela nebo zčásti sloužit účelu terorismu nebo že z nich budou mít užitek teroristické skuxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxatření.
(16) Pokus o vycestování za účelem terorismu a pokus o výcvik k terorismu a nábor teroristů by měly být trestné.
(17) S ohledem na trestné činy sxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxtí může být vyvozena z objektivních, skutkových okolností.
(18) Tresty a sankce pro fyzické i právnické osoby odpovědné za tyto trestné činy by měly xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xy měly zajistit, aby soudci mohli při výměře trestů pachatelům vzít tuto okolnost v úvahu, třebaže by neměli mít povinnost daný trest zpřísnit. Je na uváxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrá zajistí účinné stíhání trestných činů vymezených touto směrnicí. Obzvlášť se jeví jako vhodné stanovit soudní příslušnost pro trestné činy spáchaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxní souvislosti mezi trestnými činy poskytování a podstoupení výcviku k terorismu.
(21) K zajištění úspěšného vyšetřování a stíhání teroristických xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxvědné za vyšetřování nebo stíhání těchto trestných činů měly mít možnost využít účinných vyšetřovacích nástrojů, jako jsou nástroje používané v boji xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxé a je při něm třeba zohledňovat zásadu proporcionality a povahu a závažnost vyšetřovaných trestných činů a dodržovat právo na ochranu osobních údajů. xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí včetně elektronického sledování, pořizování zvukových záznamů v soukromých nebo veřejných dopravních prostředcích a na soukromých nebo veřejnýcx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xakož i finanční vyšetřování.
(22) Účinným prostředkem boje proti terorismu na internetu je odstraňování on-line obsahu, který představuje veřejné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xeměmi s cílem zajistit odstranění on-line obsahu, který představuje veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, ze serverů na jexxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z území Unie. Opatření prováděná členskými státy v souladu s touto směrnicí za účelem odstranění on- line obsahu, který představuje veřejné podněcováxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxích veřejných orgánů, které mohou mít například legislativní, nelegislativní nebo soudní povahu. Touto směrnicí nejsou v této souvislosti dotčena dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxkákoliv podpora takových opatření (např. odhalování teroristického obsahu na internetu a jeho označování) ze strany členských států. Bez ohledu na zxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxň právní jistoty a předvídatelnosti a možnost soudní nápravy v souladu s vnitrostátním právem. Veškerá tato opatření musí zohlednit práva koncových uxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxaněním, nebo není-li to možné, zablokováním přístupu k on-line obsahu, který představuje veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxné nebo uchovávané informace ani aktivně vyhledávat skutečnosti nebo okolnosti poukazující na protiprávní činnost. Kromě toho by poskytovatelé hosxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxolností, z nichž by byly protiprávní činnost nebo informace zjevné.
(24) Pro účinný boj proti terorismu má zásadní význam efektivní výměna informacíx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnými orgány a agenturami Unie. Členské státy by měly zajistit účinnou a včasnou výměnu informací v souladu s vnitrostátním právem a se stávajícím právnxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušné orgány by při zvažování toho, zda relevantní informace v rámci výměny informací poskytnout, měly zohlednit závažnost hrozby, již teroristxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxutí 2005/671/SVV, by členské státy měly zajistit, aby relevantní informace shromážděné jejich příslušnými orgány v rámci trestního řízení, napříklxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxe jejich názoru mohly být tyto informace důležité. Tyto relevantní informace by v příslušných případech měly zahrnovat přinejmenším údaje, které se v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xtanovena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680(14), a nejsou jím dotčena pravidla Unie pro spolupráci mezi příslušnými vnitrostátnxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx6/960/SVV.
(26) Relevantní informace shromážděné příslušnými orgány členských států v rámci trestního řízení v souvislosti s teroristickými tresxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxestného činu nebo je z jeho spáchání obviněna, až do okamžiku, kdy konečné rozhodnutí stanovující, zda daná osoba dotyčný trestný čin spáchala, nabude xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU(16) a úpravou zavedenou touto směrnicí. Oběť terorismu je vymezena v článku 2 směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkým trestným činem, nebo rodinný příslušník osoby, jejíž smrt byla přímo způsobena teroristickým trestným činem, a který v důsledku smrti této osoby uxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxh ochranu v souladu s uvedenou směrnicí.
(28) Pomocí s žádostmi obětí o odškodnění není dotčena pomoc, již obětem terorismu poskytují asistenční orgáxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro účely uplatňování nároku na odškodnění, a to i prostřednictvím sjednání xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx teroristickém útoku a po nezbytně dlouhou dobu byla v rámci vnitrostátní infrastruktury pro reakce na mimořádné situace zajištěna komplexní reakce nx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxntní informace a středisko pro podporu obětí a jejich rodinných příslušníků v případě mimořádných událostí, které bude poskytovat psychologickou prxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhanismů a zdrojů v oblasti pomoci dostupných na úrovni Unie. Služby podpory by měly zohlednit skutečnost, že zvláštní potřeby obětí terorismu se mohou x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxogické potřeby nejzranitelnějších obětí terorismu a aby všechny oběti terorismu informovaly o dostupnosti další emocionální a psychologické podpoxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxvech, dostupných službách podpory a programech odškodnění v členském státě, v němž byl dotyčný teroristický trestný čin spáchán. Dotčené členské stáxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx ten, kde byl teroristický trestný čin spáchán, získají k uvedeným informacím faktický přístup. Kromě toho by členské státy měly zajistit, aby oběti texxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxenském státě.
(31) Jak je uvedeno v revidované Strategii EU pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů z roku 2014 a v závěrech Rady Evropské unie a člxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxcházení radikalizaci a náboru teroristů, včetně radikalizace on-line, vyžaduje dlouhodobý, proaktivní a komplexní přístup. Tento přístup by měl koxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx programů zaměřených na deradikalizaci či odklon od teroristické činnosti a programů zaměřených na ústup od teroristické činnosti a na rehabilitaci, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxsti, zejména pokud jde o zahraniční teroristické bojovníky, jakož i navrátilce, a to případně ve spolupráci s Komisí a příslušnými subjekty Unie.
(32x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrostátních politik v oblasti předcházení radikalizaci a prostřednictvím sdílení informací o těchto politikách a zkušeností s těmito politikami, jaxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxí na základě vlastních zkušeností. Komise by ve vhodných případech měla poskytovat podporu celostátním, regionálním a místním orgánům při vypracováxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xěly podporovat profesionální pracovníky, včetně partnerů z řad občanské společnosti, u nichž je pravděpodobné, že se dostanou do styku s osobami, jež xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxkalizace. Ve vhodných případech by se tato opatření měla provádět ve spolupráci se soukromými společnostmi, relevantními organizacemi občanské spoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxe spíše jich z důvodu potřeby celounijních harmonizovaných pravidel může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xlánku tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
(35) Tato směrnice ctí zásady uznané v článku 2 Smlouvy o EU a dodrxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxé právo na svobodu a bezpečnost, svobodu projevu a informací, svobodu sdružování a svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, všeobecný zákaz dxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxení, politických názorech či jakýchkoliv jiných názorech, právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů, zásxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx presumpci neviny, jakož i volný pohyb, jak je stanoví čl. 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU") a směrnice Evroxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxuvu o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a další závazky v oblasti lidských práv podle mezixxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxěných osob v trestním řízení.
(37) Tato směrnice by neměla mít vliv na změnu práv, závazků a povinností členských států podle mezinárodního práva včetxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xezinárodního humanitárního práva, jež se řídí tímto právem, ani na činnosti vojenských sil státu při výkonu úředních povinností, pokud se na ně vztahuxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnnými humanitárními organizacemi uznanými podle mezinárodního práva, včetně mezinárodního humanitárního práva, do oblasti působnosti této směrnxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxonné cíle a jejich nezbytnost v demokratické společnosti a mělo by vyloučit jakoukoliv formu svévole, rasismu nebo diskriminace.
(40) Žádné ustanovxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxí. Vyjádření radikálních, polemických či kontroverzních názorů ve veřejné diskusi o citlivých politických otázkách spadá mimo oblast působnosti téxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxx xx xx x xxstavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke xxxxxxx x xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxrnice pro ně není závazná ani použitelná.
(42) V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungováxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxmcové rozhodnutí 2002/475/SVV ve vztahu k těm členským státům, které jsou touto směrnicí vázány, a změněno rozhodnutí 2005/671/SVV,
PŘIJALY TUTO xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxnkcí v oblasti teroristických trestných činů, trestných činů spojených s teroristickou skupinou a trestných činů spojených s teroristickými činnosxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx "finančními prostředky" majetek všeho druhu, ať hmotný nebo nehmotný, movitý nebo nemovitý, bez ohledu na způsob jeho získání, a právní dokumenty nebx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xvěrů, cestovních šeků, bankovních šeků, platebních příkazů, akcií, cenných papírů, dluhopisů, směnek, akreditivů;
2) "právnickou osobou" každý sxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxárodních organizací;
3) "teroristickou skupinou" strukturovaná skupina více než dvou osob existující po delší dobu, které jedná ve shodě s cílem pácxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, přičemž její členové nemusejí mít formálně vymezené úlohy a není nezbytná kontinuita členství ani rozvinutá struktura.
HLAxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xezbytná opatření, aby byla za teroristické trestné činy považována následující úmyslná jednání, vymezená vnitrostátním právem jako trestné činy, kxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxstavci 2:
a) útoky ohrožující lidský život s možným následkem smrti;
b) útoky ohrožující tělesnou integritu člověka;
c) únos nebo braní rukojmí;
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo soukromého majetku, které může ohrozit lidské životy nebo vyústit ve značné hospodářské ztráty;
e) zmocnění se letadla, lodi nebo jiných prostřxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xadiologických nebo jaderných zbraní, jakož i výzkum a vývoj chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní;
g) vypouštění nebezpečnxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodávek vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje, jehož důsledkem je ohrožení lidských životů;
i) neoprávněné zasahovánx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxx x xxxxx 4 písm. b) nebo c) uvedené směrnice, a neoprávněné zasahování do údajů podle článku 5 uvedené směrnice v případech, kdy se použije čl. 9 odst. 4 písm. c) uvxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx
xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxsobem zastrašit obyvatelstvo;
b) protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby jednala určitým způsobem nebo aby se jednání zdrželax
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe.
Článek 4
Trestné činy spojené s teroristickou skupinou
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost těchto úmyslxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xinancování činnosti jakýmkoliv způsobem s vědomím, že uvedená účast napomáhá trestné činnosti teroristické skupiny.
HLAVA III
TRESTNÉ ČIxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, aby zajistily trestnost úmyslného šíření či jiného úmyslného zpřístupňování jakýmikoliv prostředky, ať už on-line či off-line, sdělení vxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxo, například formou glorifikace teroristických činů, obhajuje páchání teroristických trestných činů, a vyvolává nebezpečí, že jeden či více takovýxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) nebo v článku 4.
Článek 7
Poskytování výcviku k terorismu
Členské státy přijmou nezbytná opatření, axx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxk, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) nebo za účelem přispxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxku k terorismu
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily trestnost úmyslného přijetí návodu k výrobě nebo použití výbušnin, palných nexx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxdených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) nebo za účelem přispění ke spáchání některého z těchto činů.
Článek 9
Vycestování za účelem terorismu
1. Každx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxistického trestného činu podle článku 3 nebo přispění k jeho spáchání, za účelem účasti na činnosti teroristické skupiny podle článku 4 s vědomím, že taxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx
xx xxxxx xxxxxxx stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil trestnost těchto úmyslných jednání:
a) přicestování do daného členského státu za účelem spáchání terorixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxová účast přispěje k trestné činnosti této skupiny, nebo za účelem poskytnutí či podstoupení výcviku k terorismu podle článků 7 a 8; nebo
b) přípravné čxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx k jeho spáchání.
Článek 10
Organizace nebo jiné usnadnění vycestování za účelem terorismu
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x x x xxx x xxxxx x xxsm. a), a to s vědomím, že tato pomoc je poskytovaná k uvedenému účelu.
Článek 11
Financování terorismu
1. Členské státy přijmou nezbytná opatřxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x trestných činů uvedených v článcích 3 až 10 nebo k přispění k jeho spáchání.
2. Pokud se financování terorismu podle odstavce 1 tohoto článku týká něktexxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxů nebo k přispění k jeho spáchání skutečně použity, ať již zcela nebo zčásti, ani není nezbytné, aby bylo pachateli známo, pro jaký konkrétní trestný čin xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytná opatření k zajištění toho, aby mezi trestné činy spojené s teroristickými činnostmi byla zařazena tato úmyslná jednání:
a) krádež s přitěžujxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3;
c) padělání veřejných listin nebo používání padělaných veřejných listin s cílem spáchat některý z činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i), v čl. 4 xxxxx xx x x xxxxxx xx
xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxNOU A TRESTNÝCH ČINŮ SPOJENÝCH S TERORISTICKÝMI ČINNOSTMI
Článek 13
Vztah k teroristickým trestným činům
K trestnosti činu uvedeného v článku 4 xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxné prokázat spojitost s jiným konkrétním trestným činem stanoveným touto směrnicí.
Článek 14
Pomoc, návod a pokus
1. Členské státy přijmou nexxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x x x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtná opatření, aby zajistily trestnost návodu k trestným činům uvedeným v článcích 3 až 12.
3. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily txxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xx x xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x xxxxx xx x x xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxoví čl. 3 odst. 1 písm. f), a trestného činu uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. j).
Článek 15
Tresty ukládané fyzickým osobám
1. Členské státy přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xteré mohou vést k předání nebo vydání pachatele.
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby za teroristické trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxí svobody, než které se ukládají za takové trestné činy podle vnitrostátního práva při neexistenci zvláštního úmyslu požadovaného podle článku 3, kroxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxná opatření k zajištění toho, aby za trestné činy uvedené v článku 4 bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně patnáct let za trxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx. j) spáchán osobou vedoucí teroristickou skupinu, jak je uvedeno v článku 4 písm. a), nesmí být horní hranice trestní sazby nižší než osm let.
4. Členskx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxestný čin uvedený v článku 6 nebo 7 byl spáchán vůči dítěti.
Článek 16
Polehčující okolnosti
Členské státy mohou přijmout nezbytná opatření k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxím orgánům informace, které by jiným způsobem získat nemohly a které jim napomohou:
i) zabránit trestnému činu nebo zmírnit jeho dopady;
ii) identifxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x x xxxxxx xxx
Článek 17
Odpovědnost právnických osob
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, že právnické osoby lze činit odpovědnxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxyčné právnické osoby a působící v této právnické osobě ve vedoucím postavení na základě:
a) oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu;
b) pravomoci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxí nezbytná k zajištění odpovědnosti právnických osob v případech, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 tohoto čláxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xdpovědnost právnických osob podle odstavců 1 a 2 tohoto článku nevylučuje trestní stíhání fyzických osob, které jsou pachateli, návodci nebo pomocníxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx x x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xožné postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné sankce, napříxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxhledu;
d) zrušení rozhodnutím soudu;
e) dočasné nebo trvalé uzavření provozoven užívaných pro spáchání trestného činu.
Článek 19
Soudní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxch 3 až 12 a v článku 14, je-li:
a) trestný čin spáchán zcela nebo zčásti na jeho území;
b) trestný čin spáchán na palubě lodi plující pod jeho vlajkou nebo nx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxické osoby usazené na jeho území;
e) trestný čin spáchán proti jeho institucím nebo obyvatelům nebo proti orgánu, instituci nebo subjektu Unie se sídlxx xx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxždý členský stát může rozšířit soudní příslušnost svých soudů tak, aby zahrnovala poskytování výcviku k terorismu podle článku 7, poskytuje-li pachaxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxvém rozšíření soudní příslušnosti informují Komisi.
3. Spadá-li trestný čin do příslušnosti soudu více členských států a může-li kterýkoliv z dotčxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxe pachatele trestně stíhat, aby se soudní řízení pokud možno soustředilo v jednom členském státě. Za tímto účelem se členské státy mohou obracet na Euroxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxmí byl trestný čin spáchán;
b) členský stát je tím, jehož je pachatel státním příslušníkem nebo v němž má pachatel bydliště;
c) členský stát je zemí půvxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxušnosti pro trestné činy uvedené v článcích 3 až 12 a v článku 14 pro případy, kdy odmítne předat nebo vydat osobu podezřelou ze spáchání daného trestného xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxady jakéhokoliv z trestných činů uvedených v článcích 4 a 14, které byly zcela nebo zčásti spáchány na jeho území, bez ohledu na to, kde xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xlenským státem v souladu s jeho vnitrostátním právem.
Článek 20
Vyšetřovací opatření a konfiskace
1. Členské státy přijmou opatření nezbytnx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxovací nástroje, jako jsou například ty, které se používají v případech organizované trestné činnosti nebo jiné závažné trestné činnosti.
2. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo případně konfiskovaly výnosy pocházející ze spáchání nebo z přispění ke spáchání jakéhokoliv z trestných činů podle této směrnice a nástroje, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxě podněcujícímu on-line obsahu
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění okamžitého odstranění on-line obsahu, který představuje veřxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxhoto druhu, jenž je spravován mimo jejich území.
2. V případě, že obsah uvedený v odstavci 1 nelze odstranit u zdroje, mohou členské státy přijmout opatxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx transparentním způsobem a musí poskytovat dostatečné záruky, zejména aby bylo zajištěno, že tato opatření jsou omezena jen na nezbytné případy a jsou xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxpravy.
Článek 22
Změny rozhodnutí 2005/671/SVV
Rozhodnutí 2005/671/SVV se mění takto:
1) V článku 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
"a) "texxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxého parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhoxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby relevantní informace shromážděné jeho příslušnými orgány v rámci trestního řízení probíhajícího v souvxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxenci, odhalování, vyšetřování či stíhání teroristických trestných činů uvedených ve směrnici (EU) 2017/541";
b) doplňují se nové odstavce, kterx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx kdy by taková výměna byla v rozporu se základními bezpečnostními zájmy dotčeného členského státu.
8. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajišxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx."
Článek 23
Základní práva a svobody
1. Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti dodržovat základní práva a obecné právní zásady zakotvenx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx projevu v jiných sdělovacích prostředcích, jež upravují práva a povinnosti tisku a jiných sdělovacích prostředků a v souladu s nimi, jakož i procesní zxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxMU
Článek 24
Pomoc a podpora obětem terorismu
1. Členské státy zajistí, aby vyšetřování nebo stíhání trestných činů, na které se vztahuje tato smxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe spáchání těchto činů na území daného členského státu.
2. Členské státy zajistí zřízení služeb podpory zaměřených na zvláštní potřeby obětí terorisxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xlužby jsou poskytovány navíc ke službám obecné podpory pro oběti nebo jako jejich součást, přičemž služby obecné podpory se v takovém případě mohou obrxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxladu s jejich zvláštními potřebami. Služby jsou důvěrné, bezplatné a snadno dostupné pro všechny oběti terorismu. Zahrnují zejména:
a) emocionální a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxických nebo finančních záležitostech, včetně usnadnění výkonu práva obětí terorismu na přístup k informacím, jak je stanoveno v článku 26;
c) pomoc pxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxení příslušných mechanismů nebo protokolů umožňujících aktivovat služby podpory obětem terorismu v rámci své vnitrostátní infrastruktury pro reakxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzprostředně po teroristickém útoku a tak dlouho, jak bude zapotřebí, včetně vhodných prostředků k usnadnění identifikace obětí a komunikace s oběťmi x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxristickém útoku a následně tak dlouho, jak bude zapotřebí. Členské státy mají nadále právo organizovat poskytování lékařské péče obětem terorismu v sxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x3 směrnice 2012/29/EU, pokud mají postavení strany v trestním řízení. Členské státy zajistí, aby závažnost a okolnosti trestného činu byly řádně zohlxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxěrnice se použije souběžně se směrnicí 2012/29/EU, aniž jsou dotčena opatření v ní stanovená.
Článek 25
Ochrana obětí terorismu
Členské státx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx xxře by uvedené osoby měly požívat ochranných opatření po dobu trestního řízení, musí být zvláštní pozornost věnována riziku zastrašování a odvety a potxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxlištěm v jiném členském státě
1. Členské státy zajistí, aby oběti terorismu s bydlištěm v jiném členském státě, než je členský stát, kde byl teroristicxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxstický trestný čin spáchán. Dotčené členské státy přijmou v tomto ohledu vhodná opatření ve prospěch usnadnění spolupráce mezi svými příslušnými orgxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx aby všechny oběti terorismu měly přístup k pomoci a službám podpory uvedeným v čl. 24 odst. 3 písm. a) a b) na území členského státu, kde mají bydliště, a to x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxo rozhodnutí 2002/475/SVV
Rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV se ve vztahu k členským státům vázaným touto směrnicí nahrazuje, aniž jsou dotčeny povinxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xázaným touto směrnicí se odkazy na rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV považují za odkazy na tuto směrnici.
Článek xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 8. září 2018. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz uxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 29
Podávání zpráv
1. Komise do 8. března 2020 předloží zprávu Exxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx září 2021 předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž posoudí přidanou hodnotu této směrnice v oblasti boje proti terorismu. Tato zpráva se budx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxpory poskytovaných obětem terorismu. Komise vezme rovněž v úvahu informace poskytnuté členskými státy podle rozhodnutí 2005/671/SVV a jakékoli dalxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xnitrostátním právu a s jejím uplatňováním. Na základě uvedeného posouzení Komise v případě potřeby rozhodne o vhodných následných opatřeních.
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami.
Ve Štrasburku dne 15. března 2017.
Za Evropský parlament
předseda
A. TAJANI
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnských států Evropské unie (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89).
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1).
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx05, s. 22).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxnného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, ktxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx2013, s. 1).
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x90, 18.7.2002, s. 1).
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxání terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Kxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu") (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xI) (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 132).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx14, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxstného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx/222/SVV (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.