Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (513)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (58)
... další položky
Články a jiné dokumenty (61)
... další položky

31971R1408 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxx
xxxx xx xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se v rámci Společenství
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články xx x x xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (3),
vzhledem k tomu, že potřeba celkovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xejím uplatňováním od 1959, tak v důsledku změn ve vnitrostátních právních předpisech;
vzhledem k tomu, že stávající pravidla pro koordinaci mohou býx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvními předpisy v oblasti sociálního zabezpečení;
vzhledem k tomu, že je při této příležitosti vhodné sloučit do jednoho právního předpisu všechna záxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxledem k tomu, že z důvodu značných rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy, pokud jde o jejich osobní působnost, je výhodnější stanovit zásadu, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxby;
vzhledem k tomu, že pravidla pro koordinaci vnitrostátních právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení spadají do rámce volného pohybu pxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxěním uvnitř Společenství zaprvé rovného zacházení pro všechny státní příslušníky členských států se zřetelem na různé vnitrostátní právní předpisy x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx, že těchto cílů musí být dosaženo zejména součtem všech dob, ke kterým přihlíží různé vnitrostátní právní předpisy za účelem získání nebo zachování náxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvnitř Společenství;
vzhledem k tomu, že pravidla pro koordinaci přijatá k provedení článku 51 Smlouvy musí zaručovat pracovníkům, kteří se pohybujx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xít osoby mající nárok na dávky z důvodu invalidity, stáří a smrti (důchody) možnost požívat všech dávek, které nabyly v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xiných podobných dob, je nezbytné omezit dávky nejvyšší částkou, která by náležela pracovníkovi od jednoho z těchto členských států, jestliže by v něm bxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxinaci mezi systémy pojištění v nezaměstnanosti a systémy pomoci v nezaměstnanosti všech členských států; že je proto zvlášť vhodné pro usnadnění hledxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxenského státu, které se na něj naposledy vztahovaly;
vzhledem k tomu, že se ukazuje žádoucím zlepšit systém podle nařízení č. 3 upravující rodinné dávxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxem k tomu, že s přihlédnutím k obtížím týkajícím se nezaměstnanosti je vhodné rozšířit nárok na rodinné dávky na rodinné příslušníky nezaměstnaných prxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxdní omezení poskytování rodinných dávek měla být zrušena a že pro zabezpečení vyplácení dávek pro odloučené rodiny určených na výživu rodinných příslxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxské státy a v těchto snahách je třeba dále pokračovat , ale s ohledem na velké rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy by měla být přijata řešení přxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxch příslušníků, pokud je zemí zaměstnání Francie;
vzhledem k tomu, že obdobně jako u řešení obsažených v nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxázek, kterými se zabývá správní komise;
vzhledem k tomu, že dosavadní nařízení může nahradit úpravy stanovené čl. 69 odst. 4 Smlouvy o založení Evropsxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxem“ rozumí každá osoba, která
i) je pojištěna na základě povinného nebo volitelného pokračujícího pojištění pro případ jedné nebo více pojistných udxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxx xx xxxxxxx xxxištěna pro případ jedné nebo více pojistných událostí odpovídajících odvětvím sociálního zabezpečení, na které se vztahuje toto nařízení, v rámci syxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxného pokračujícího pojištění pro případ některé jiné pojistné události uvedené v příloze V v rámci systému pro zaměstnané osoby;
iii) je dobrovolně pxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzpečení členského státu pro zaměstnané osoby nebo pro všechny obyvatele nebo určité kategorie obyvatel, pokud taková osoba byla dříve povinně pojištxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxý pracovník, který je zaměstnán na území jednoho členského státu a má bydliště na území jiného členského státu, do kterého se vrací zpravidla každý den nxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxho státu, si zachová postavení příhraničního pracovníka po dobu nepřesahující čtyři měsíce, i když nemá možnost vracet se během tohoto období denně nexx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, než je stát, ve kterém má bydliště, za prací sezónní povahy pro podnik nebo zaměstnavatele uvedeného státu na období, jež v žádném případě nesmí přesáxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxích období a automaticky se každým rokem opakuje;
d) má „uprchlík“ význam, jaký mu přiděluje článek 1 Úmluvy o postavení uprchlíků, podepsané 28. červxxxx xxxx x xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxé 28. září 1954 v New Yorku;
f) se „rodinným příslušníkem“ rozumí každá osoba definovaná nebo uznaná za rodinného příslušníka nebo označená za člena doxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxy členského státu, na jehož území má tato osoba bydliště; pokud však uvedené právní předpisy považují za rodinného příslušníka nebo člena domácnosti pxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxného pracovníka;
g) se „pozůstalým“ rozumí každá osoba definovaná nebo za takovou uznaná právními předpisy, na základě kterých se dané dávky poskytuxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xplněnou, byla-li tato osoba výživou převážně odkázána na zemřelého;
h) se „bydlištěm“ rozumí obvyklé bydliště;
i) se „pobytem“ rozumí dočasné bydlxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxčasná i budoucí, týkající se odvětví a systémů sociálního zabezpečení uvedených v čl. 4 odst. 1 a 2.
Tento výraz nezahrnuje ustanovení stávajících nebx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi. Pokud však tyto smlouvy slouží k provedení povinného pojištění stanoveného právními nebo správními předpisy uvedenými v předchozím pododstavci, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxí pododstavec nesmí mít za následek vyloučení systémů, na které se vztahovalo nařízení č. 3, z oblasti působnosti tohoto nařízení;
k) se „úmluvou o socxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxkoli jiná vícestranná dohoda, která je nebo bude závazná pro alespoň dva členské státy a jeden nebo více ostatních států v oblasti sociálního zabezpečexxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx „příslušným úřadem“ rozumí, pokud jde o každý členský stát, ministr, ministři nebo jiný rovnocenný úřad, jemuž na celém nebo na části území dotyčného sxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx členský stát, subjekt nebo úřad příslušný pro uplatňování všech nebo některých právních předpisů;
o) se „příslušnou institucí“ rozumí:
i) instituxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xato osoba nebo její rodinní příslušníci měli bydliště na území členského státu, kde má instituce sídlo, nebo
iii) instituce určená příslušným úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxx xxxěstnavatel, nebo pojistitel, který nastoupil do jeho práv, nebo pokud žádný takový není, subjekt nebo úřad určený příslušným úřadem dotyčného členskxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxtě, kde má dotyčná osoba bydliště, a instituce, která je příslušná k poskytování dávek v místě, kde dotyčná osoba pobývá, podle právních předpisů, kterx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxšným státem“ rozumí členský stát, na jehož území má sídlo příslušná instituce;
r) se „dobami pojištění“ rozumějí příspěvkové doby nebo doby zaměstnáxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud je uvedené právní předpisy považují za rovnocenné dobám pojištění;
s) se „dobami zaměstnání“ rozumějí doby takto definované nebo za takové uzxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
t) se „dávkami“ a „důchody“ rozumějí všechny dávky a důchody, včetně všech jejich součástí placených z veřejných prostředků, zvýšení z důvodů valorizxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxady nákladů na příspěvky;
u)
i) se „rodinnými dávkami“ rozumějí veškeré věcné i peněžité dávky určené k pokrytí rodinných výdajů podle právních předxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxli částky vyplacené jednorázově v případě úmrtí, s výjimkou jednorázových peněžitých dávek uvedených v písmenu t).
Článek 2
Osobní působnost
1. Txxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxlušníky jednoho z členských států nebo kteří jsou osobami bez státní příslušnosti nebo uprchlíky s bydlištěm na území jednoho z členských států, jakož x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům jednoho nebo více členských států, bez ohledu na státní příslušnost těchto pracovníků, pokud jsou pozůstalí po nich státními příslušníky jxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxuje na úředníky a na osoby, které jsou v souladu s použitelnými právními předpisy v podobném postavení, pokud podléhají nebo podléhali právním předpisxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx s bydlištěm na území jednoho z členských států, na něž se vztahuje toto nařízení, stejná práva a povinnosti podle právních předpisů kteréhokoli členskxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx jejich jmenování, ale nedotýkají se ustanovení právních předpisů členských států, která se týkají volitelnosti nebo způsobů jmenování.
3. Není-li x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xákladě čl. 8 odst. 1 na všechny osoby, na které se vztahuje toto nařízení.
Článek 4
Věcná působnost
1. Toto nařízení se vztahuje na všechny právní přexxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo zlepšení výdělečné schopnosti;
c) dávky ve stáří;
d) dávky pozůstalým;
e) dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání;
f) pohřebné;
gx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxíspěvkové nebo nepříspěvkové a na systémy týkající se povinností zaměstnavatele nebo vlastníka lodi ohledně dávek uvedených v odstavci 1.
3. Hlava Ixx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a osoby v podobném postavení.
Článek 5
Prohlášení členských států o oblasti působnosti tohoto nařízení Členské státy upřesní v prohlášeních oznámxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxích 77 a 78.
Článek 6
Úmluvy o sociálním zabezpečení nahrazené tímto nařízením S výhradou článků 7, 8 a čl. 46 odst. 4 nahrazuje toto nařízení v rámci osxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxň dva členské státy a jeden nebo více ostatních států, pokud se na urovnání příslušných případů nepodílí žádná instituce některého z ostatních států.
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxy přijaté Mezinárodní konferencí práce, která po ratifikaci jedním nebo více členskými státy vstoupí v platnost;
b) evropských prozatímních dohod o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xe dne 27. července 1950 o sociálním zabezpečení lodníků na Rýně, revidovaná dne 13. února 1961;
b) evropská úmluva ze dne 9. července 1956 o sociálním zaxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxy
1. Dva nebo více členských států mohou podle potřeby mezi sebou uzavřít úmluvy založené na zásadách a v duchu tohoto nařízení.
2. Každý členský stát oxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxu pokračujícímu pojištění
1. Ustanovení právních předpisů kteréhokoli členského státu, která podmiňují přístup k dobrovolnému nebo volitelnému pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxě na území dalšího členského státu, za předpokladu, že někdy během pracovního života podléhali právním předpisům dříve uvedeného státu.
2. Pokud práxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxkané podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu jsou brány v úvahu v potřebném rozsahu, jako kdyby byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxli v tomto nařízení stanoveno jinak, invalidní, starobní a pozůstalostní peněžité dávky, důchody z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání a pohřexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxvodu skutečnosti, že příjemce má bydliště na území jiného členského státu, než ve kterém má sídlo instituce příslušná pro jejich vyplácení.
Předchozx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxůstalostní důchod.
2. Pokud právní předpisy členského státu podmiňují náhradu příspěvků tím, že dotyčná osoba přestala podléhat povinnému pojištěxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo státu.
Článek 11
Valorizace dávek
Pravidla pro valorizaci stanovená právními předpisy členského státu se vztahují na dávky náležející podle uvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxt nárok na pobírání několika dávek stejného druhu za jednu a tutéž dobu povinného pojištění. Toto ustanovení se však nevztahuje na dávky týkající se invxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx odst. 2 a 3, články 46, 50 a 51 nebo čl. 60 odst. 1 písm. b).
2. Ustanovení právních předpisů členského státu týkající se snížení, pozastavení nebo odnětí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského státu nebo byl tento příjem získán na území jiného členského státu. Toto ustanovení se však nepoužije, jestliže dotyčná osoba pobírá xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států v souladu s články 46, 50 a 51 nebo čl. 60 odst. 1 písm. b).
3. Ustanovení právních předpisů členského státu týkající se snížení, pozastavení nebo oxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxost, mohou být vůči těmto osobám uplatněna, i když tuto činnost vykonávají na území jiného členského státu.
4. Invalidní důchod náležející podle nizoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxjené s dávkami v nemoci z povolání poskytovanými podle předpisů jiného členského státu, snižuje o částku, která je vyplácena instituci jiného členskéxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxiného členského státu. Tyto právní předpisy se stanoví v souladu s touto hlavou.
2. S výhradou článků 14 až 17
a) pracovník zaměstnaný na území jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xterý jej zaměstnává, má sídlo nebo místo podnikání na území jiného členského státu;
b) osoba zaměstnaná na palubě lodi plující pod vlajkou členského sxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxdřízen úřad, který je zaměstnává;
d) osoba odvedená nebo znovu povolaná do služby v ozbrojených silách členského státu si ponechává statut pracovníkx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx služby nebo po propuštění z ní, vezmou se v úvahu v nezbytné míře doby pojištění získané podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, jaxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxsm. a) se použije s výhradou těchto výjimek a zvláštností:
a)
i) pracovník zaměstnaný na území členského státu podnikem, pro nějž obvykle pracuje, ktexx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo státu, za předpokladu, že očekávané trvání této práce nepřekračuje 12 měsíců a že není vyslán, aby nahradil jinou osobu, které skončila doba jejího vyxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxí 12 měsíců, nadále se použijí právní předpisy prvního členského státu až do dokončení této práce za předpokladu, že příslušný úřad státu, na jehož územx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxo období. Souhlas však nelze udělit pro období překračující 12 měsíců;
b) pracovník zaměstnaný v mezinárodní dopravě na území dvou nebo více členskýcx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxch nebo zboží po železnici, silnici, ve vzduchu nebo po vnitrozemských vodních cestách na území členského státu, podléhá právním předpisům posledně uxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx sídlo, podléhá pracovník zaměstnaný touto pobočkou nebo stálým zastoupením právním předpisům členského státu, na jehož území se pobočka nebo stálé zxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xdyž podnik, který jej zaměstnává, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxt na území dvou nebo více členských států podléhá
i) právním předpisům členského státu, na jehož území má bydliště, vykonává-li svou činnost částečně xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
ii) právním předpisům členského státu, na jehož území má podnik nebo zaměstnavatel, pro které pracuje, sídlo nebo místo podnikání, nemá-li bydliště nx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx jiného členského státu, který přechází společnou hranici těchto států podléhá právním předpisům členského státu, na jehož území má podnik sídlo.
2. xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxje, buď na území členského státu, nebo na palubě lodi plující pod vlajkou členského státu, který je vyslán tímto podnikem na palubu lodi plující pod vlajxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxek stanovených v odst. 1 písm. a);
b) pracovník, který obvykle nepracuje na moři a je zaměstnán v pobřežních vodách nebo v přístavu členského státu na loxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx palubě lodi plující pod vlajkou členského státu a odměňovaný za tuto práci podnikem nebo osobou, jejichž sídlo nebo místo podnikání je na území jiného čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vyplácející odměnu jsou pro účely uvedených právních předpisů považovány za zaměstnavatele.
3. Ustanovení právních předpisů členského státu, podxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xa důchod podle právních předpisů jiného členského státu.
Článek 15
Pravidla týkající se dobrovolného pojištění nebo volitelného pokračujícího pxxxxxxxx
xx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxo více členských států má za následek souběh pojištění
— systému povinného pojištění a jednoho nebo více systémů dobrovolného nebo volitelného pokraxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího pojištění, může se dotyčná osoba připojit pouze k tomu systému dobrovolného nebo volitelného pokračujícího pojištění, pro který se rozhodne.
3. xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo pojištění členského státu, i když povinně podléhá právním předpisům jiného členského státu, pokud dříve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho pojištění v členském státě, jehož právní předpisy stanoví kromě výše uvedených pojištění doplňkové dobrovolné pojištění, se může připojit pouze k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxných zaměstnanců Evropských společenství
1. Ustanovení čl. 13 odst. 2 písm. a) se vztahují na osoby, které zaměstnávají diplomatické mise a konzulárxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky členského státu, který je pověřil nebo vyslal, si však mohou zvolit, aby podléhali právním předpisům uvedeného státu. Toto právo volby je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxli právním předpisům členského státu, na jehož území jsou zaměstnáni, právním předpisům členského státu, kterým naposled podléhali, nebo právním přxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxkytování se řídí pracovním řádem platným pro tyto zaměstnance. Toto právo volby, které je možné uplatnit jen jednou, nabývá účinnosti dnem nástupu do zxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxximky z článků 13 až 16 v zájmu některých pracovníků nebo některých kategorií pracovníků.
HLAVA III
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE RŮZNÝCH KATEGOxxx xxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxož právní předpisy podmiňují získání, zachování nebo opětné nabytí nároku na dávky získáním dob pojištění, přihlíží v nezbytné míře k dobám pojištění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxec 1 se vztahuje na sezónní pracovníky, a to i s ohledem na doby před jakýmkoli přerušením pojištění přesahujícím trvání povolené právními předpisy příxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxí příslušníci
Článek 19
Bydliště v jiném členském státu, než je příslušný stát - Obecná pravidla
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx nároku na dávky, případně s přihlédnutím k článku 18, obdrží ve státě, kde má bydliště,
a) věcné dávky poskytované na účet příslušné instituce instituxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxlatňovaných právních předpisů. Na základě dohody mezi příslušnou institucí a institucí místa bydliště však mohou být tyto dávky poskytovány instituxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx příslušníky, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než je příslušný stát, pokud nemají nárok na tyto dávky podle právních předpisů státxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxké získat dávky na území příslušného státu. Tyto dávky poskytuje příslušná instituce v souladu s právními předpisy uvedeného státu, jako by dotyčný prxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxou naléhavých případů, podmíněno existencí dohody mezi dotyčnými státy nebo mezi příslušnými úřady těchto států, nebo pokud taková dohoda není, předxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxní příslušníci uvedení v článku 19, kteří pobývají na území příslušného státu, obdrží dávky v souladu s právními předpisy uvedeného státu, jako by tam mxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxacovníky a jejich rodinné příslušníky.
2. Pracovník a jeho rodinní příslušníci uvedení v článku 19, kteří přemístí své bydliště na území příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xejich bydliště.
Článek 22
Pobyt mimo příslušný stát - Návrat do místa bydliště v jiném členském státu nebo přemístění bydliště do jiného členského sxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xředpisů příslušného státu pro vznik nároku na dávky, případně s přihlédnutím k článku 18, a
a) jehož stav vyžaduje okamžité dávky během pobytu na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxho státu, kde má bydliště, nebo k přemístění svého bydliště na území jiného členského státu nebo
c) který má povolení příslušné instituce k odjezdu na úxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxx pojištěn; doba, po kterou jsou dávky poskytovány, se však řídí právními předpisy příslušného státu;
ii) na peněžité dávky poskytované příslušnou inxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxat instituce místa pobytu na účet příslušného orgánu v souladu s právními předpisy příslušného státu.
2. Povolení požadované podle odst. 1 písm. b) můxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xelze odmítnout, pokud příslušné léčení nemůže být poskytnuto dotyčné osobě na území členského státu, kde má bydliště.
3. Odstavce 1 a 2 se použijí obdoxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxnných příslušníků.
Článek 23
Výpočet peněžitých dávek
1. Příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy stanoví, že se peněžité dávxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxaných podle uvedených právních předpisů.
2. Příslušná instituce členského státu, jehož předpisy stanoví, že se peněžité dávky vypočítávají na záklxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxh právních předpisů.
3. Příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy stanoví, že výpočet peněžitých dávek závisí na počtu rodinných pxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxlušného státu.
Článek 24
Důležité věcné dávky
1. Pokud instituce jednoho členského státu uzná nárok pracovníka nebo jeho rodinného příslušníka nx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedený pracovník obdrží tyto dávky na účet první instituce, i když jsou poskytnuty až poté, co byla pojištěna u druhé instituce.
2. Správní komise vypxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xa kterou se vztahují čl. 69 odst. 1 nebo čl. 71 odst. 1 písm. b) bod ii) druhá věta a která splňuje podmínky 05/sv. 1 CS Úřední věstník Evropské unie 45 právníxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxt. 1 písm. c)
a) věcné dávky poskytované na účet příslušné instituce institucí členského státu, kde tato osoba hledá zaměstnání x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle jí uplatňovaných právních předpisů. Na základě dohody mezi příslušnou institucí a institucí členského státu, kde nezaměstnaná osoba hledá zamxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxměstnanosti podle čl. 69 odst. 1 se po dobu pobírání peněžitých dávek neposkytují.
2. Nezaměstnaná osoba, na kterou se vztahuje čl. 71 odst. 1 písm. a) bxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xodléhala uvedeným právním předpisům během svého posledního zaměstnání, případně s přihlédnutím k článku 18; náklady na tyto dávky nese instituce zemx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxk nároku na věcné dávky, případně s přihlédnutím k článku 18, obdrží její rodinní příslušníci tyto dávky bez ohledu na to, v kterém členském státě mají byxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe členského státu, který nese náklady spojené s dávkami v nezaměstnanosti.
4. Aniž jsou dotčena ustanovení právních předpisů členského státu, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxlušnou institucí v rámci mezí určených jí uplatňovanými právními předpisy.
Oddíl 4
Žadatelé o důchod a jejich rodinní příslušníci
Článek 26
Nárxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí po něm, kteří během šetření žádosti o důchod přestanou mít nárok na věcné dávky podle právních předpisů posledního příslušného členského státu, tyto xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xsoba nebo osoby bydliště, za předpokladu, že mají na tyto dávky nárok podle uvedených právních předpisů nebo by na ně měly nárok podle právních předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx právních předpisů členského státu, podle kterých je dotyčná osoba povinna sama platit příspěvky nemocenského pojištění během šetření její žádosti o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxí instituce, která vybrala příspěvky podle odstavce 2; pokud příspěvky nejsou placeny podle odstavce 2, nahradí instituce odpovědná za náklady na věcxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxušníci
Článek 27
Důchody vyplácené podle právních předpisů několika států, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxý má nárok na věcné dávky podle právních předpisů členského státu, na jehož území má bydliště, případně s přihlédnutím k článku 18 a příloze V, obdrží spoxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxležejícího pouze podle právních předpisů posledně uvedeného státu.
Článek 28
Důchody vyplácené podle právních předpisů jednoho nebo více členskxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xebo na důchody podle právních předpisů dvou nebo více členských států a který nemá nárok na věcné dávky podle právních předpisů státu, na jehož území má bxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxe právních předpisů členského státu nebo alespoň jednoho z členských států příslušného, pokud jde o jeho důchody, kdyby měl bydliště na území takového xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů státu, na jehož území má bydliště, a měla nárok na věcné dávky.
2. V případech, na které se vztahuje odstavec 1, nese náklady na věcné dávky instxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxušná instituce uvedeného státu;
b) pokud má důchodce nárok na uvedené dávky podle právních předpisů dvou nebo více členských států, nese náklady na ně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mělo za následek odpovědnost více institucí za náklady na dávky, nese náklady instituce, u kterého byl důchodce pojištěn naposledy.
Článek 29
Bydlxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxslušníci důchodce majícího nárok na důchod podle právních předpisů jednoho členského státu nebo na důchody podle právních předpisů dvou nebo více člexxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxné dávky podle právních předpisů některého členského státu, dávky, jako by důchodce měl bydliště na stejném území jako oni. Dávky poskytuje instituce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxíci uvedení v odstavci 1, kteří přemístí své bydliště na území členského státu, kde má bydliště důchodce, obdrží dávky podle právních předpisů uvedenéxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xx xxxxxdce použije obdobně.
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxávních předpisů jednoho členského státu nebo na důchody podle právních předpisů dvou nebo více členských států, který má také nárok na věcné dávky podlx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxátu, než je stát, kde má bydliště. Tyto dávky poskytuje instituce místa pobytu v souladu s jí uplatňovanými právními předpisy na účet instituce místa byxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxšníkům a pozůstalým po nich
Náklady na dávky poskytované důchodci, který je bývalým příhraničním pracovníkem nebo pozůstalým po příhraničním pracoxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxa bydliště důchodce a instituci, u které byl naposledy pojištěn, pokud pracoval jako příhraniční pracovník po tři měsíce bezprostředně předcházejícx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xůchodu, která uplatňuje právní předpisy stanovící srážky příspěvků placených důchodcem pro krytí věcných dávek, je oprávněna provádět tyto srážky, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xx xxxxa instituce uvedeného členského státu.
Článek 34
Obecné ustanovení
Články 27 a 33 se nevztahují na důchodce ani na jeho rodinné příslušníky, kteří xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxtoly považuje za pracovníka nebo rodinného příslušníka pracovníka.
Oddíl 6
Různá ustanovení
Článek 35
Systém uplatňovaný, pokud v zemi bydlišxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxjí několik systémů pojištění pro případ nemoci nebo mateřství, použijí se na základě článku 19, čl. 21 odst. 1, článků 22, 25, 26, čl. 28 odst. 1, čl. 29 odsxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxují zvláštní systém pro pracovníky v dolech a podobných provozech, použijí se ustanovení takového systému na uvedenou kategorii pracovníků a jejich rxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx Pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxslušníky, na které se vztahuje toto nařízení, bez ohledu na členský stát, na jehož území mají bydliště.
3. Pokud právní předpisy členského státu stanoxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxo dávky poskytovány institucí jiného členského státu pro stejný případ nemoci nebo mateřství.
Oddíl 7
Náhrada mezi institucemi
Článek 36
1. Anix xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu plně nahrazeny.
2. Náhrady uvedené v odstavci 1 se určují a provádějí postupem stanoveným prováděcím nařízením uvedeným v článku 97, buď na základě pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxí skutečným výdajům.
3. Dva nebo více členských států nebo příslušné instituce těchto členských států mohou stanovit jiné způsoby náhrady nebo se mohxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx právní předpisy, podle kterých je výše dávek v invaliditě nezávislá na délce dob pojištění
Článek 37
Obecná ustanovení
1. Pracovník, který postupnx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx je výše dávek v invaliditě nezávislá na délce dob pojištění, obdrží dávky v souladu s článkem 39. Tento článek se nedotýká zvýšení důchodů nebo příplatkx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxré jsou platné na území každého z dotyčných členských států.
Článek 38
Sčítání dob pojištění
1. Příslušná instituce členského státu, jehož právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxaným podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, jako by byly získány podle jí uplatňovaných právních předpisů.
2. Pokud právní přexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v určitém zaměstnání, berou se doby získané podle právních předpisů jiných členských států v úvahu pro účely poskytování těchto dávek, pouze pokud bylx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxédnutí k takto získaným dobám dotyčná osoba podmínky pro pobírání těchto xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxky nebo ostatní zaměstnance, podle okolností.
Článek 39
Přiznání dávek
1. Instituce členského státu, jehož právní předpisy byly uplatňovány v doxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxnik nároku na dávky, případně s přihlédnutím k článku 38.
2. Osoba, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1, obdrží dávky výlučně od uvedené institxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxe právních předpisů jiného členského státu, případně s přihlédnutím k článku 38.
4. Stanoví-li právní předpisy použitelné podle odstavců 2 a 3, že výšx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtyčné osoby, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, jako by měli bydliště na území příslušného státu.
Oddíl 2
Pracovníci, na které se xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxdpisy druhu uvedeného v oddíle 1
Článek 40
Obecná ustanovení
1. Pracovník, který postupně nebo střídavě podléhá právním předpisům dvou nebo více člxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xřihlédnutím k odstavci 3.
2. Avšak pracovník, u nějž dojde k pracovní neschopnosti s následnou invaliditou v době, kdy podléhá právním předpisům uvedxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxdpisů stejného druhu, případně s přihlédnutím k článku 38, ale bez použití dob pojištění získaných podle právních předpisů neuvedených v příloze III, x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtucí členského státu týkající se stupně invalidity žadatele je závazné pro instituci každého dalšího dotyčného státu, za předpokladu, že v příloze IV xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxnek 41
1. V případě zhoršení invalidity, za kterou pracovník pobírá dávky podle právních předpisů jediného členského státu, se použijí tato ustanovexxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu přizná dávky s přihlédnutím ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx členských států od té doby, co začala pobírat dávky, jsou jí dávky přiznány s přihlédnutím ke zhoršení invalidity podle čl. 37 odst. 1 nebo čl. 40 odst. 1 nxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx která byla dříve příslušná pro vyplácení dávky, je tato instituce povinna platit této osobě doplatek rovnající se rozdílu mezi těmito dvěma částkami;
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je stejná jako nemoc, která vedla k poskytnutí dávek podle nizozemských právních předpisů,
ii) tato nemoc je nemocí z povolání ve smyslu právních předxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x
xxxx xxxxxx xředpisy jednoho nebo více států, jimž dotyčná osoba podléhala od doby, kdy začala pobírat dávky, jsou právní předpisy uvedené v příloze III,
poskytujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxž dotyčná osoba podléhala, se snižuje o částku nizozemské dávky;
e) jestliže v případě uvedeném v písmenu b) nemá dotyčná osoba nárok na dávky hrazené ixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x případně k článku 38.
2. V případě zhoršení invalidity, za kterou pracovník pobírá dávky podle právních předpisů dvou nebo více členských států, se mu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xměna dávek v invaliditě na dávky ve stáří
Článek 42
Určení instituce příslušné pro opětovné poskytování dávek v invaliditě
1. Pokud má po pozastavenx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xozastavení jejich výplaty, aniž je dotčen článek 43.
2. Pokud po odnětí dávek stav dotyčné osoby odůvodňuje poskytnutí dalších dávek, poskytují se tyxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxby změní na dávky ve stáří za podmínek stanovených v právních předpisech jednoho nebo více států, podle kterých byly poskytovány, a v souladu s kapitolox xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxkem 49, poskytuje kterákoli instituce členského státu příslušná pro poskytování dávek v invaliditě nadále této osobě dávky v invaliditě, na které má nxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxty podle článku 39, může instituce, která zůstává příslušná pro poskytování těchto dávek, použít čl. 49 odst. 1 písm. a), jako by příjemce uvedené dávky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xísm. a) výší dávek v invaliditě náležejících od uvedené instituce.
KAPITOLA 3
STÁŘÍ A ÚMRTÍ (DŮCHODY)
Článek 44
Obecná ustanovení pro přiznání dxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xebo více členských států, nebo pozůstalých po něm se určují v souladu s touto kapitolou.
2. S výhradou článku 49 se při posuzování žádosti o přiznání dávxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xsoba výslovně požádá o odklad poskytování dávek ve stáří, na které by měla nárok podle právních předpisů jednoho nebo více členských států, za předpoklxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xevztahuje na zvýšení důchodů ani na příplatky k důchodům v případě dětí ani na sirotčí důchody poskytované podle kapitoly 8.
Článek 45
Započítávání xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxenského státu, jehož právní předpisy podmiňují získání, zachování nebo opětné nabytí nároku na dávky získáním dob pojištění, přihlíží v nezbytné mířx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsů.
2. Pokud právní předpisy členského státu podmiňují poskytování některých dávek získáním dob pojištění v povolání podléhajícím zvláštnímu systxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxk jen tehdy, pokud byly získány v rámci odpovídajících systémů, nebo není-li takový systém ve stejném povolání nebo případně ve stejném zaměstnání. Nexxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxdle obecného systému, nebo není-li takový systém, podle systému uplatňovaného na dělníky nebo ostatní zaměstnance podle okolností.
3. Pokud právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemají žádné požadavky ohledně délky dob pojištění ani pro přiznání nároku, ani pro výpočet dávky, je každý pracovník, který již nepodléhá uvedeným prxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxedpisům jiného členského státu, nebo pokud tomu tak není, pokud může požádat o dávku podle právních předpisů jiného členského státu. Tato druhá podmínxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxcovník podléhá a plní jimi požadované podmínky pro získání nároku na dávky, aniž je nutno použít článek 45, vypočte podle jí uplatňovaných právních přexxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dávky, která by náležela na základě použití pravidel stanovených v odst. 2 písm. a) a b). Přihlédne se pouze k té částce, která je vyšší.
2. Pokud byly podxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm pracovník podléhá, tato pravidla:
a) instituce vypočte teoretickou výši dávky, na kterou by dotyčná osoba mohla uplatnit nárok, pokud by všechny doxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxňovaných institucí v době přiznání dávky. Pokud podle těchto právních předpisů výše dávky není závislá na délce dob pojištění, potom se tato částka povxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pododstavci v poměru délky dob pojištění získaných před vznikem pojistné události podle jí uplatňovaných právních předpisů k celkové délce dob pojišxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxí získaných podle právních předpisů všech členských států, kterých se to týká, před vznikem pojistné události delší než maximální doba požadovaná práxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxdené maximální době namísto k celkové délce získaných dob; tento způsob výpočtu nesmí vést k tomu, aby byly instituci uloženy vyšší náklady na dávku, nex xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxhlédnutí k dobám, které se překrývají, prováděcí nařízení uvedené v článku 97.
3. Dotyčná osoba má nárok na celkovou částku dávek vypočtenou v souladu x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxt překročena, přizpůsobí každá instituce uplatňující odstavec 1 svou dávku částkou odpovídající poměru mezi částkou dotyčné dávky a součtem dávek urxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xebo více členských států podle ustanovení mnohostranné úmluvy o sociálním zabezpečení uvedené v čl. 6 písm. b), nižší než celková částka, která by nálexxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
1. Pro výpočet teoretické výše uvedené v čl. 46 odst. 2 písm. a) se použijí tato pravidla:
a) pokud se podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxerý byl během dob pojištění mezi hrubou mzdou nebo platem žadatele a průměrnou hrubou mzdou nebo platem všech pojištěných osob, s výjimkou učňů, určí tyxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxo na základě hrubé mzdy nebo platu, který pobírá dotyčná osoba pouze během těchto dob;
b) pokud se podle právních předpisů členského státu dávky vypočíxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx s ohledem na doby pojištění získané podle právních předpisů jiných členských států, na základě průměrných mezd a platů, příspěvků nebo zvýšení zaznamxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxčítávají na základě paušální mzdy nebo platu nebo paušální částky, považuje příslušná instituce tohoto státu paušální mzdu nebo plat nebo paušální čáxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxšální částce nebo popřípadě průměru paušálních mezd a platů nebo paušálních částek odpovídajícím dobám pojištění získaným podle jí uplatňovaných prxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxx xxxx xx základě paušální mzdy nebo platu nebo paušální částky, vezme příslušná instituce s ohledem na doby pojištění získané podle právních předpisů jiného čxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se dávky vypočítávají na základě paušální mzdy nebo platu nebo paušální částky za všechny doby získané podle jí uplatňovaných právních předpisů, povaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za rovné teoretické mzdě nebo platu odpovídající této paušální mzdě nebo platu nebo paušální částce.
2. Ustanovení právních předpisů členského státx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxituce uvedeného státu, v souladu s odstavcem 1, pokud jde o doby pojištění získané podle právních předpisů jiných členských států.
3. Jestliže se podlx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xvedeného členského státu též v úvahu ty rodinné příslušníky dotyčné osoby, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, jako by měli bydliště nx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx
xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxkytovat dávky na základě dob pojištění získaných podle právních předpisů uvedeného členského státu, jestliže jejich celková délka nedosahuje jednoxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxch dotčených členských států bere v úvahu doby uvedené v odstavci 1 pro účely uplatňování čl. 46 odst. 2, s výjimkou písmena b).
3. Pokud by použití odstaxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxsledního z těchto států, jehož podmínky jsou splněny, jako by všechny doby pojištění získané a vzaté v úvahu v souladu s čl. 45 odst. 1 a 2 byly získány podlx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle nichž byly získány doby pojištění
1. Jestliže v dané době dotyčná osoba nesplňuje podmínky pro poskytování dávek stanovené všemi právními přexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxvení:
a) každá z příslušných instituce uplatňující právní předpisy, jejichž podmínky jsou splněny, vypočítá náležející částku dávky v souladu s čláxxxx xxx
xx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxní získaným podle právních předpisů, jejichž podmínky nejsou splněny, nevezmou se tyto doby v úvahu pro účely čl. 46 odst. 2;
ii) jestliže dotyčná osobx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxchž podmínky nejsou splněny, vypočítá se částka náležející dávky pouze podle těch právních předpisů, jejichž podmínky jsou splněny, s přihlédnutím pxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxských států , jsou v případě uvedeném v odstavci 1 automaticky znovu vypočteny v souladu s článkem 46, podle toho, jak jsou splněny podmínky požadované pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xutomaticky podle odstavce 1, aniž je dotčen čl. 40 odst. 2, pokud podmínky požadované dotyčnými právními předpisy jednoho nebo více členských států přxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxhuje minima stanoveného právními předpisy státu, na jehož území má příjemce bydliště
Příjemci dávek, na nějž se vztahuje tato kapitola, nesmí být ve sxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxmi právními předpisy za dobu pojištění, která se rovná všem dobám pojištění vzatým v úvahu pro vyplácení podle předchozích článků. Příslušná institucx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx této kapitoly a částkou minimální dávky.
Článek 51
Valorizace a nový výpočet dávek
1. Jestliže se z důvodu zvýšení životních nákladů nebo změn v úroxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
2. Naproti tomu změní-li se způsob stanovení dávek nebo pravidla pro výpočet dávek, provede se nový výpočet podle článku 46.
KAPITOLA 4
PRACOVNÍ Úxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xá bydliště na území jiného členského státu, než je příslušný stát, a který utrpí pracovní úraz nebo u nějž je zjištěna nemoc z povolání, obdrží ve státě, vx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jako by u ní byl pojištěn;
b) peněžité dávky poskytované příslušnou institucí v souladu s jí uplatňovanými právními předpisy. Na základě dohody mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s právními předpisy příslušného státu.
Článek 53
Příhraniční pracovníci - Zvláštní pravidlo
Příhraniční pracovník může získat dávky také na úzexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxk 54
Pobyt v příslušném státě nebo přemístění bydliště do příslušného státu
1. Pracovník, na kterého se vztahuje článek 52 a který pobývá na území přísxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxje na příhraniční pracovníky.
2. Pracovník, na kterého se vztahuje článek 52 a který přemístí své bydliště na území příslušného státu, pobírá dávky v sxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxbo přemístění bydliště do jiného členského státu po utrpění pracovního úrazu nebo onemocnění nemocí z povolání - Potřeba odjet do jiného členského stáxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxo státu, než je příslušný stát nebo
b) který poté, co získal nárok na dávky na účet příslušné instituce, získá povolení od uvedené instituce vrátit se na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxtituce odjet na území jiného členského státu za účelem léčení vhodného pro jeho zdravotní xxxxx
xx xxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xředpisy, jako by u ní byl pojištěn, avšak doba, po kterou jsou tyto dávky poskytovány, se řídí právními předpisy příslušného státu;
ii) na peněžité dávxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxbytu nebo bydliště však může tyto dávky poskytovat instituce místa bydliště na účet příslušné instituce v souladu s právními předpisy příslušného stáxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xéčení.
Povolení požadované podle odst. 1 písm. c) nelze odmítnout, pokud není možné poskytnout dotyčné osobě vhodné léčení na území členského státu, xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xako by k nim došlo na území příslušného státu.
Článek 57
Dávky pro případ nemoci z povolání, pokud byla dotyčná osoba vystavena stejnému riziku v někoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxdpisů dvou nebo více členských států, jsou dávky, o které může tato osoba nebo pozůstalí po ní žádat, přiznávány výhradně podle právních předpisů poslexxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxování dávek v případě nemoci z povolání podmíněno tím, že nemoc byla poprvé lékařsky zjištěna na jeho území, považuje se tato podmínka za splněnou, bylaxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxních předpisů členského státu poskytování dávek v případě nemoci z povolání podmíněno tím, že dotyčná nemoc byla zjištěna do určité doby po skončení poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v úvahu podobné činnosti vykonávané podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, jako by byly vykonávány podle předpisů dříve uvedenxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt nemoc byla vykonávána po určitou dobu, vezme příslušná instituce uvedeného státu v nezbytné míře v úvahu doby, po které byla tato činnost vykonávána pxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxchody se rozdělují mezi příslušné instituce členských států, na jejichž území dotyčná osoba vykonávala činnost způsobilou ji vyvolat. Toto rozdělenx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxo pojištění získaných podle právních předpisů všech těchto států v den, kdy bylo zahájeno poskytování dávek.
4. xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxíslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy stanoví, že výpočet peněžitých dávek je založen na průměrné mzdě nebo platu, určí tuto průměxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xlenského státu, jehož právní předpisy stanoví, že výpočet peněžitých dávek je založen na paušální mzdě nebo platu, bere v úvahu výlučně paušální mzdu nxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnského státu, jehož právní předpisy stanoví, že výše peněžitých dávek závisí na počtu rodinných příslušníků, bere v úvahu i ty rodinné příslušníky dotxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, která utrpí pracovní úraz nebo u které je zjištěna nemoc z povolání
1. Příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy stanoví úhradu nákxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxklady do odpovídajícího místa na území jiného členského státu, kde má osoba bydliště, za předpokladu, že tento převoz předem povolí; přitom náležitě pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu, jehož právní předpisy stanoví náklady na převoz těla osoby, která utrpí smrtelný pracovní úraz, na místo pohřbu, uhradí tyto náklady v souladu s jí uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxci z povolání, pro kterou byla dávka přiznána
Článek 60
1. V případě zhoršení nemoci z povolání, pro kterou pracovník pobíral nebo pobírá dávku podle pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského státu, způsobilé vyvolat nebo zhoršit příslušné nemoci, je příslušná instituce prvního státu povinna uhradit náklady na dávky podlx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxh předpisů jiného členského státu, je příslušná instituce prvního členského státu povinna uhradit náklady na dávky podle jí uplatňovaných právních pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xástkou dávky náležející po zhoršení a částkou, která by byla náležela před zhoršením podle jí uplatňovaných právních předpisů, jako by tato nemoc z povxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dávky podle jí uplatňovaných právních předpisů s přihlédnutím ke zhoršení. Příslušná instituce druhého státu však uhradí náklady rozdílu mezi částkxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxeré náležely před zhoršením.
2. Pokud zhoršení nemoci z povolání vede k uplatnění čl. 57 odst. 3 písm. c), použijí se tato ustanovení:
a) příslušná insxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
b) náklady na peněžité dávky, včetně důchodů, jsou nadále děleny mezi instituce, které se dělily o náklady na původní dávky v souladu s čl. 57 odst. 3 písmx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxenských států, ve kterém již vykonávala činnost stejné povahy, nebo podle právních předpisů jiného členského státu, uhradí příslušný orgán takového xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxí
Článek 61
Pravidla pro přihlédnutí k zvláštnostem některých právních předpisů
1. Není-li žádné pojištění pro případ pracovních úrazů nebo nemocx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxování věcných dávek, poskytne tyto dávky instituce místa pobytu nebo bydliště příslušná pro poskytování věcných dávek v nemoci.
2. Pokud právní předxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxé dávky poskytnuté v případech uvedených v článku 52 a čl 55 odst. 1 jsou poskytnuty takovou lékařskou službou.
3. Pokud právní předpisy příslušného stxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxx xoskytnuty na žádost příslušné instituce.
4. Pokud systém příslušného státu týkající se náhrad za pracovní úrazy není svou povahou systémem povinnéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxnoví, že k pracovním úrazům nebo nemocím z povolání, k nimž došlo nebo které byly zjištěny dříve, se přihlíží při zjišťování stupně pracovní neschopnosxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xředpisů jiného členského státu, jako by k nim došlo nebo byly zjištěny podle jí uplatňovaných právních předpisů.
Článek 62
Systém uplatňovaný, pokxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxrnují více systémů pojištění, použijí se na pracovníky, na které se vztahuje článek 52 nebo xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxh nebo v podobných provozech, použijí se na tuto kategorii pracovníků ustanovení uvedeného systému, pokud je instituce místa pobytu nebo bydliště, ktxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxmální dobu, po kterou mohou být dávky poskytovány, může instituce, která uvedené právní předpisy uplatňuje, vzít v úvahu všechny doby, po které již dávxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za věcné dávky poskytnuté na její účet podle článku 52 a čl. 55 odst. 1.
2. Náhrady uvedené v odstavci 1 se určují a provádějí postupem stanoveným prováděxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xiné způsoby náhrady nebo se zříci náhrad mezi institucemi, které podléhají jejich pravomoci.
KAPITOLA 5
POHŘEBNÉ
Článek 64
Sčítání dob pojištěxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxštění, přihlíží v nezbytné míře k dobám pojištění získaným podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, jako by byly získány podle jí uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx je příslušný stát
1. Jestliže pracovník, důchodce nebo žadatel o důchod anebo rodinný příslušník těchto osob zemře na území jiného členského státu, nxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xí uplatňovaných právních předpisů, i když má oprávněná osoba bydliště na území jiného členského státu, než je příslušný stát.
3. Odstavce 1 a 2 se vztahxxx x xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx bydliště v jiném členském státě, než je stát, jehož instituce byla příslušná pro poskytování věcných dávek
V případě úmrtí důchodce, který měl nárok nx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxů, jestliže měl tento důchodce bydliště na území jiného členského státu, než je členský stát, jehož instituce byla příslušná poskytovat mu věcné dávky xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxe obdobně na rodinné příslušníky důchodce.
KAPITOLA 6
NEZAMĚSTNANOST
Oddíl 1
Společná ustanovení
Článek 67
Sčítání dob pojištění nebo zaměsxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxjištění, přihlíží v nezbytné míře k dobám pojištění a zaměstnání získaným podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, jako by to byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx byly získány podle uvedených právních předpisů.
2. Příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy podmiňují získání, zachování nebo oxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxréhokoli jiného členského státu, jako by to byly doby zaměstnání získané podle jí uplatňovaných právních předpisů.
3. S výjimkou případů uvedených v xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxištění,
— v případě odstavce 2 doby zaměstnání
v souladu s právními předpisy, na jejichž základě jsou dávky požadovány.
4. Pokud délka dob, po kterou xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxituce členského státu, jehož právní předpisy stanoví, že se výpočet dávek zakládá na výši dřívější mzdy nebo platu, bere v úvahu výhradně mzdu nebo platx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxři týdny, vypočítají se dávky na základě obvyklé mzdy nebo platu odpovídajícího v místě, kde má nezaměstnaná osoba bydliště nebo kde pobývá, stejnému nxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx předpisy stanoví, že výše dávek závisí na počtu rodinných příslušníků, bere v úvahu též rodinné příslušníky dotyčné osoby, kteří mají bydliště na územx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxíků má jiná osoba nárok na dávky v nezaměstnanosti, při jejichž výpočtu se přihlíží k rodinným příslušníkům.
Oddíl 2
Nezaměstnané osoby odcházejíxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxoku na dávky a který odchází do jednoho nebo více jiných členských států s cílem hledat zaměstnání, si zachovává nárok na tyto dávky za těchto podmínek a s xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtu po dobu nejméně čtyř týdnů poté, co se stane nezaměstnaným. Příslušné služby nebo instituce však mohou povolit jeho odjezd před uplynutím této doby;
xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxto podmínka se považuje za splněnou, pokud jde o dobu před zapsáním, jestliže se dotyčná osoba zapíše sedm dnů po dni, kdy přestane být k dispozici službáx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xx xxchován po dobu nejvýše tří měsíců ode dne, kdy dotyčná osoba přestane být k dispozici službám zaměstnanosti státu, který opustí, za předpokladu, že celxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx toto trvání navíc omezeno dobou zbývající do konce sezóny, na kterou byl najat.
2. Jestliže se dotyčná osoba vrátí do příslušného státu před uplynutím xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxnutím této doby, ztrácí veškeré nároky na dávky podle právních předpisů příslušného státu. Ve výjimečných případech mohou příslušné služby nebo instxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxstnaná osoba, která se tam vrátí po uplynutí lhůty tří měsíců stanovené v odst. 1 písm. c), znovu nárok na dávky v této zemi až poté, co tam je zaměstnána po dxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xtátu, do kterého nezaměstnaná osoba přijede za účelem hledání zaměstnání.
Příslušná instituce členského státu, jehož právním předpisům pracovník xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xtanoveným prováděcím nařízením uvedeným v článku 97, buď na základě prokázaných skutečných výdajů, nebo paušální částkou.
3. Dva nebo více členskýcx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xodléhají jejich pravomoci.
Oddíl 3
Nezaměstnané osoby, které během svého posledního zaměstnání měly bydliště v jiném členském státě, než je přísxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx stát, obdrží dávky podle těchto xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxvky podle právních předpisů příslušného státu, jako by měl bydliště na území uvedeného státu; tyto dávky mu poskytuje příslušná instituce;
ii) příhrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx právním předpisům v době, kdy byl naposled zaměstnán; tyto dávky poskytuje instituce místa bydliště na vlastní účet;
b)
i) pracovník jiný než příhranxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxám zaměstnanosti na území příslušného státu, obdrží dávky podle právních předpisů uvedeného státu, jako by měl bydliště na jeho území; tyto dávky poskxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxí členského státu, ve kterém má bydliště, nebo který se vrátí na toto území, obdrží dávky podle právních předpisů uvedeného státu, jako by tam byl naposlxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxce členského státu, jehož právním předpisům naposled podléhal, obdrží dávky podle článku 69. Výplata dávek podle právních předpisů státu, ve kterém mx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xaposled podléhala.
2. Nezaměstnaná osoba nemůže uplatňovat nárok na dávky podle právních předpisů členského státu, na jehož území má bydliště, pokux xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xddíl 1
Společná ustanovení
Článek 72
Sčítání dob zaměstnání
Pokud právní předpisy členského státu podmiňují získání nároku na dávky získáním dob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx získány podle jí uplatňovaných právních předpisů.
Oddíl 2
Pracovníci a nezaměstnané osoby, jejichž rodinní příslušníci mají bydliště v jiném člxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxo rodinné příslušníky, kteří mají bydliště v jiném členském státě, na rodinné dávky stanovené právními předpisy prvního členského státu, jako by měli xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxého státu, než je Francie, na rodinné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se zaměstnání, kterými francouzské právními předpisy podmiňují nárok na takové dávky.
3. Pracovník, který podléhá francouzským právním předpisů nx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xříslušníky, kteří jej doprovázejí na území členského státu, kam je vyslán.
Článek 74
Nezaměstnané osoby
1. Nezaměstnaná osoba pobírající dávky v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxo státu, na rodinné dávky stanovené právními předpisy dříve uvedeného členského státu, jako by měli bydliště na jeho území.
2. Nezaměstnaná osoba pobxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtu, než je Francie, na rodinné přídavky stanovené právními předpisy státu, na jehož území tito rodinní příslušníci mají bydliště.
Článek 75
Poskytxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxík podléhá, a v případech uvedených v čl. 74 odst. 1 příslušná instituce státu, podle jehož právních předpisů nezaměstnaná osoba pobírá dávky v nezaměsxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx dávky vyplácejí, pobývá či má bydliště nebo sídlo na území příslušného státu nebo na území jiného členského státu;
b) pokud však osoba, které by měly býx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xyzické nebo právnické osobě, která se o rodinné příslušníky skutečně stará, na žádost a prostřednictvím instituce místa jejich bydliště nebo instituxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 8, aby příslušná instituce poskytovala rodinné dávky náležející podle právních předpisů jednoho nebo více těchto států fyzickým nebo právnxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxvky poskytuje v případech uvedených v čl. 73 odst. 2 a čl. 74 odst. 2 instituce místa bydliště rodinných příslušníků v souladu s jí uplatňovanými právnímx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxstavci tyto přídavky fyzické nebo právnické osobě, která se o rodinné příslušníky skutečně stará v místě jejich bydliště, nebo v případě potřeby přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxovádějí postupy stanovenými prováděcím nařízením uvedeným v článku 97.
Článek xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxliště rodinných příslušníků
Nárok na rodinné dávky nebo rodinné přídavky podle článků 73 a 74 může být pozastaven, jestliže z důvodu výkonu výdělečné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxě.
KAPITOLA 8
DÁVKY PRO VYŽIVOVANÉ DĚTI DŮCHODCŮ A PRO SIROTKY
Článek 77
Vyživované děti důchodců
1. Pro účely tohoto článku se „dávkami“ rozuměxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxkovýmto důchodům stanovené s ohledem na děti těchto důchodců, s výjimkou doplatků přiznaných podle systémů pojištění pracovních úrazů a nemocí z povoxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxhodci, který pobírá důchod jen podle právních předpisů jednoho členského státu, v souladu s právními předpisy členského státu příslušného pro důchodx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxém má bydliště, jestliže byl nárok na některou z dávek uvedených v odstavci 1 získán podle právních předpisů uvedeného státu, případně s přihlédnutím k xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxstliže byl nárok na některou z dávek uvedených v odstavci 1 získán podle uvedených právních předpisů, případně s přihlédnutím k čl. 79 odst. 1 písm. a); jxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xstatních dotyčných členských států v sestupném pořadí podle délky dob pojištění získaných podle právních předpisů těchto členských států.
Článek xx
xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxody, s výjimkou těch, které byly přiznány podle systémů pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání.
2. Sirotčí dávky se přiznávají podle následujxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxlo:
a) sirotkovi po zemřelém pracovníkovi, který podléhal právním předpisům jen jednoho členského státu, v souladu s právními předpisy uvedeného stxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, na jehož území má sirotek bydliště, jestliže byl nárok na některou z dávek uvedených v odstavci 1 získán podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxského státu, podle kterých zemřelý pracovník získal nejdelší dobu pojištění, jestliže byl nárok na některou z dávek uvedených v odstavci 1 získán podlx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xárok na dávku, zkoumají se podmínky pro získání tohoto nároku podle právních předpisů ostatních dotčených členských států v sestupném pořadí podle déxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxných v článku 77 ve prospěch dětí důchodce však zůstanou použitelné po úmrtí tohoto důchodce, pokud jde o poskytování dávek sirotkům po něm.
Článek 79
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě uvedených článků institucí příslušnou pro uplatňování uvedených právních předpisů a na jeho účet, jako by důchodce nebo zemřelý pracovník poxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxku na dávky závisí na délce dob pojištění nebo zaměstnání, určí se tato délka dob případně s přihlédnutím k článku 45 nebo článku 72;
b) jestliže uvedené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxě teoretické výše určené v souladu s čl. 46 odst. 2.
2. V případě, že by se následkem použití pravidla stanoveného v čl. 77 odst. 2 písm. b) bodu ii) a čl. 78 oxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxdu s právními předpisy toho státu, jimž pracovník podléhal naposledy.
3. Nárok na dávky náležející podle odstavce 2 a článků 77 a 78 se zastaví, jestližx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V tom případě je dotyčná osoba považována za rodinného příslušníka pracovníka.
HLAVA IV
SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxacovníků (dále jen „správní komise“), jež se skládá ze zástupců vlád všech členských států, kterým jsou podle potřeby nápomocni odborní poradci. Zasexxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxcen Mezinárodní úřad práce podle podmínek dohod uzavřených k tomuto účelu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Mezinárodní organizací prácex
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvary Komise Evropských společenství.
Článek 81
Úkoly správní komise
Správní komise je pověřena
a) jednáním ve všech správních otázkách nebo oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxávo dotyčných úřadů, institucí a osob využívat řízení a obracet se na soudy stanovené právními předpisy členských států, tímto nařízením nebo Smlouvoxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xařízení, a zejména překladů žádostí podávaných osobami žádajícími o dávky podle tohoto nařízení;
c) podporováním a rozvíjením spolupráce mezi členxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxjením spolupráce mezi členskými státy s cílem zrychlit, s přihlédnutím k rozvoji správních postupů, vyřizování dávek, zejména dávek náležejících poxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxcích se nákladů, které mají hradit instituce členských států podle tohoto nařízení, a uzavírat roční vyúčtování mezi těmito institucemi;
f) vykonávxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxkládáním návrhů na vypracování pozdějších nařízení a na přezkoumání tohoto a pozdějších nařízení Komisi Evropského hospodářského společenství.
xxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxo sociální zabezpečení migrujících pracovníků dále jen „poradní výbor“), složený z 36 členů zahrnujících z každého členského státu
a) dva zástupce vxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xkupin se jmenuje jeden náhradník za každý členský stát.
2. Členy poradního výboru a jejich náhradníky jmenuje Rada, která při výběru zástupců odborů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxdníků zveřejňuje Rada v Úředním věstníku Evropských společenství.
3. Funkční období členů a jejich náhradníků je dvouleté. Mohou být jmenováni opakxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxradnímu výboru předsedá člen Komise nebo jeho zástupce. Předseda nehlasuje.
5. Poradní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxsahovat konkrétní návrhy týkající se pořadu jednání.
6. Na základě návrhu předsedy může poradní výbor ve výjimečných případech rozhodnout, že k poraxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo správní komisi v odborných záležitostech nápomocen Mezinárodní úřad práce podle dohod uzavřených mezi Evropským hospodářským společenstvím a Mezxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxsů.
Výbor přijme většinou hlasů svých členů svůj jednací řád, který schválí Rada po obdržení stanoviska Komise.
8. Sekretariát poradního výboru zajxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtví nebo správní komise nebo z vlastního podnětu
a) zkoumat obecné nebo zásadní otázky nebo obtíže vyplývající z uplatňování nařízení přijatých v rámxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxnek 84
Spolupráce mezi příslušnými úřady
1. Příslušné úřady členských států si vzájemně sdělují veškeré informace týkající se
a) opatření přijatýxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxhoto nařízení se úřady a instituce členských států podporují a postupují, jako by šlo o uplatňování jejich vlastních právních předpisů. Vzájemná spráxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx Úřady a instituce členských států mohou za účelem uplatňování tohoto nařízení komunikovat přímo mezi sebou a s dotyčnými osobami a jejich zástupci.
4x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxm jazyce jiného členského státu. V případě potřeby postupují podle čl. 81 písm. b).
Článek 85
Osvobození od daně nebo daňové úlevy - Osvobození od ověxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxenského státu pro listiny nebo doklady, jejichž předložení se požaduje pro účely právních předpisů uvedeného státu, se rozšíří na obdobné doklady, jexxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
Žádosti, prohlášení nebo opravné prostředky předložené úřadu, instituci nebo soudu jiného členského státu, než je příslušný stát
Jakákoli žádostx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu uvedeného státu, jsou přípustné, jestliže byly předloženy do uplynutí stejné doby odpovídajícímu úřadu, instituci nebo soudu jiného členskéhx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxmu úřadu, instituci nebo soudu dříve uvedeného členského státu buď přímo, nebo prostřednictvím příslušných úřadů dotyčného členského státu. Den, kdx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxšnému úřadu, instituci nebo soudu.
Článek 87
Lékařské prohlídky
1. Lékařské prohlídky stanovené právními předpisy jednoho členského státu mohox xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xa podmínek stanovených v prováděcím nařízení uvedeném v článku 97, nebo pokud takové podmínky nejsou, za podmínek dohodnutých mezi příslušnými úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxslušného státu.
Článek 88
Převody částek splatných na základě tohoto nařízení z jednoho členského státu do druhého
S výhradou článku 106 Smlouvy sx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xřevodu. Pokud mezi dvěma členskými státy nejsou v platnosti žádné takové dohody, určí příslušné úřady uvedených států nebo úřady příslušné pro mezináxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisů
Zvláštní postupy při uplatňování právních předpisů některých členských států jsou uvedeny v příloze V.
Článek 90
Příspěvky na bydlení a roxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxní v platnost z důvodů demografických nejsou přiznávány osobám s bydlištěm na území jiného členského státu, než je příslušný stát.
Článek 91
Příspěxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxého státu, než je příslušný stát.
Článek 92
Vybírání příspěvků
1. Příspěvky splatné instituci jednoho členského státu mohou být vybírány na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxsledně uvedeného státu.
2. Prováděcí pravidla k odstavci 1 budou obsahovat, pokud to bude nezbytné, prováděcí nařízení uvedené v článku 97 nebo dohodx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dávky vůči třetím stranám
1. Jestliže osoba obdrží dávky podle právních předpisů jednoho členského státu v souvislosti s úrazem, ke kterému došlo na úxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xnstituci příslušnou pro dávky přecházejí na základě jí uplatňovaných právních předpisů nároky, jež má příjemce vůči třetí osobě, uznávají tento přecxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx Jestliže osoba obdrží dávky podle právních předpisů jednoho členského státu v souvislosti s úrazem, ke kterému došlo na území jiného členského státu, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxrávní odpovědnost zaměstnavatelů nebo osob jimi zaměstnaných.
Odstavec 1 se také vztahuje na všechny nároky instituce příslušné pro dávky vůči zaměxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxzná ustanovení
1. Toto nařízení nezakládá žádné nároky za období přede dnem svého vstupu v platnost.
2. Všechny doby pojištění a popřípadě všechny doxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxoků získaných podle tohoto nařízení.
3. S výhradou odstavce 1 se nároku podle tohoto nařízení nabývá, i když se tento nárok týká pojistné události, ke kxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxslušnosti nebo místa bydliště dotyčné osoby, je na její žádost přiznána nebo obnovena ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost za předpokladu, že dřívx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxt, mohou být na žádost dotyčné osoby přezkoumány s přihlédnutím k tomuto nařízení. Toto ustanovení xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxst, nabývají nároky získané na základě tohoto nařízení účinnosti uvedeným dnem a proti dotyčné osobě nelze uplatnit ustanovení právních předpisů žádxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxhoto nařízení v platnost, nabývají nároky, které nepropadly nebo které nebyly promlčeny, účinnosti dnem podání žádosti, s výjimkou případů, kdy se poxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxje na peněžité dávky v nemoci z povolání v případech, kdy nebylo možno rozdělit náklady na jejich vyplácení mezi dotyčné instituce přede dnem vstupu tohxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost. Co se týče osob, které k uvedenému dni pobíraly výhodnější dávky na základě dvoustranných dohod s Francxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xéně než jeden měsíc, ani k dobám, kdy jsou pobírány dávky v nezaměstnanosti nebo v nemoci. Prováděcí pravidla k těmto ustanovením stanoví prováděcí nařxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xa žádost jednoho nebo více dotyčných členských států a po obdržení stanoviska správní komise.
Článek 96
Oznámení týkající se některých ustanovení
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxx x x xxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxch právních předpisů a systémů, nebo v případě oznámení uvedených v čl. 1 písm. j), den, od kterého dne se toto nařízení vztahuje na systémy zmíněné v prohxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxěcí nařízení
Prováděcí pravidla k tomuto nařízení stanoví další nařízení.
Článek 98
Přezkum otázky vyplácení rodinných dávek
Před 1. lednem 197x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dospěla k jednotnému řešení pro všechny členské státy.
Článek 99
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem sedmého měsíce po vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků,
— nařízení Rady č. 4, kterým se provádí a doplňuje nařízení č. 3 (1), a
— nařízení Rady č. 36/63/EHS ze dne 2. dubna 1963 o sociálním zabezpečxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxeného v článku 97.
Toto nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Lucemburku dne 14. června 1971.
Za xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxuropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:01:31971R1408:CS:PDF
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.