Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (269)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (114)
... další položky
Články a jiné dokumenty (136)
... další položky

32004R0883 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx a Švýcarsko)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 42 a 308 této smloxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x1),
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (2),
v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy (3),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxovně a zlepšení podmínek zaměstnání.
(2) Pro přijetí vhodných opatření v oblasti sociálního zabezpečení jiných než zaměstnaných osob Smlouva nestaxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (4) bylo vícekrát xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisů. Takové faktory přispěly k tomu, že pravidla Společenství pro koordinaci se stala složitými a rozsáhlými. Nahrazení a současná aktualizace a zxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení a vypracovat pouze systém koordinace.
(5) Je nezbytné, aby v rámci této koordinace byla ve Společxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxasti sociálního zabezpečení a smluvními ustanoveními, která tyto předpisy doplňují nebo nahrazují a která byla přijata orgánem veřejné moci, který jx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxení. Prvním krokem by mohlo být hodnocení zkušeností členských států, které oznámily zavedení takových systémů.
(7) V důsledku existence značných rxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxní příslušníky členského státu a osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky bydlící na území členského státu, na které se vztahují nebo se vztahovaly prxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxáštní význam pro pracovníky, včetně příhraničních pracovníků, kteří nebydlí v členském státě, v němž jsou zaměstnáni.
(9) Soudní dvůr několikrát vyxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutí.
(10) Zásada zacházení s některými skutečnostmi a událostmi, které nastaly na území jiného členského státu, jako by nastaly na území členského sxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxné činnosti nebo bydliště podle právních předpisů jiného členského státu s těmi dobami, které byly získány podle právních předpisů příslušného člensxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
x11) Stejné posuzování skutečností nebo událostí, které nastaly v členském státě, nemůže v žádném případě způsobit, že se jiný členský stát stane příslxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxování skutečností nebo událostí nepovede k objektivně nezdůvodněným výsledkům nebo k případům souběhu dávek téhož druhu za tutéž dobu.
(13) Pravidlx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které získaly nebo právě získávají.
(14) Těchto cílů je nutno dosahovat zejména sčítáním všech dob, které jsou brány v úvahu podle právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxto nařízení vztahuje.
(15) Je nezbytné podřídit osoby pohybující se ve Společenství sociálnímu systému jen jednoho členského státu, aby bylo zamezexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxdný důvod k tomu, aby byla práva na sociální zabezpečení učiněna závislými na místě bydliště dotyčné osoby; přesto ve zvláštních případech, zejména poxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxjšího zaručení rovnosti zacházení se všemi osobami pracujícími na území členského státu je vhodné určit jako použitelné právní předpisy zpravidla prxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxují jiná kritéria použitelnosti, je nutné postupovat odchylně od uvedeného obecného pravidla.
(19) V některých případech může požívat dávky v mateřxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xžším smyslu slova v tom, že jsou poskytovány během prvních měsíců života novorozence je vhodné, aby mateřské a rovnocenné otcovské dávky byly upraveny xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxým příslušníkům žijícím nebo pobývajícím v jiném než příslušném členském státě.
(21) Ustanovení o dávkách v nemoci, mateřství a rovnocenných otcovsxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxutí Soudního dvora.
(22) S ohledem na zvláštní postavení žadatelů o důchod a důchodců, jakož i jejich rodinných příslušníků, je nezbytné přizpůsobit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxíků příhraničních pracovníků v členském státě, ve kterém provádějí svou činnost.
(24) Je nezbytné přijmout zvláštní ustanovení, která vyloučí soubxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx6 Molenaar, pokud se vztahují ke stejné sociální události.
(25) Se zřetelem na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání je třeba přijmout přexxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xokud jde o dávky v invaliditě, je třeba vypracovat systém koordinace respektující zvláštní rysy vnitrostátních právních předpisů, zejména pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxyčné osoby vztahovalo zákonodárství jednoho nebo více členských států.
(28) Je třeba určit výši důchodu vypočteného v souladu s metodou používanou pxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xro snížení, pozastavení nebo odnětí, je méně příznivé než výše uvedená metoda.
(29) K ochraně migrujících pracovníků a jejich pozůstalých proti nadmxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xřísná pravidla používání těchto ustanovení.
(30) Jak bylo vždy zdůrazňováno Soudním dvorem, Rada není považována za příslušnou přijímat předpisy oxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxh předpisů.
(31) Podle Soudního dvora přísluší vnitrostátnímu zákonodárci přijmout taková pravidla při respektování stanoviska, že zákonodárci Sxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xobility pracovníků je obzvlášť vhodné usnadňovat hledání zaměstnání v jednotlivých členských státech; je proto nezbytné zajistit užší a účinnější kxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxonných předdůchodových dávek do oblasti působnosti tohoto nařízení a tak zaručit jak rovné zacházení, tak i možnost vývozu předdůchodových dávek, jaxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xen v omezeném počtu členských států, nemělo by do něj být zahrnuto pravidlo o sčítání dob.
(34) Jelikož rodinné dávky jsou velmi rozmanité a poskytují oxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xe spojených případech C-245/94 a C-312/94 Hoever a Zachow a v případě C-275/96 Kuusijärvi, je nezbytné všechny tyto dávky upravit.
(35) Aby se vyloučix xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxského státu s nároky na rodinné dávky podle právních předpisů členského státu bydliště rodinných příslušníků.
(36) Zálohy na výživné jsou vymahatelxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxa pro koordinaci neměla na tyto zálohy na výživné vztahovat.
(37) Jak Soudní dvůr opětovně shledal, ustanovení, která se odchylují od zásady možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyplývá, že kapitola 9 hlavy III tohoto nařízení se může týkat jen dávek, které jsou jak zvláštní, tak i nepříspěvkové a jsou uvedeny v příloze X tohoto naxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtázkami nebo otázkami výkladu tohoto nařízení a podporovat další spolupráci mezi členskými státy.
(39) Rozvoj a využívání služeb zpracování údajů pxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxní údajů.
(40) Využívání služeb zpracování údajů pro výměnu údajů mezi institucemi vyžaduje ustanovení zaručující, že dokumenty vyměňované nebo vyxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
(41) Je třeba přijmout zvláštní ustanovení, kterx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxporcionality a s předpokládaným rozšířením tohoto nařízení na všechny občany Evropské unie, jakož i k nalezení řešení, které by bralo v úvahu všechny pxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxka ve formě přílohy XI - „DÁNSKO“, omezující se na nárok na sociální důchod výlučně pro novou kategorii ekonomicky neaktivních osob, na které bylo toto nxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xůchodech) lze tyto důchody po deseti letech pobytu vyvážet.
(43) V souladu se zásadou rovnosti zacházení se považuje za vhodnou odchylka ve formě doplxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxciálního zabezpečení, jejímž účelem je zajistit, aby výše vnitrostátního důchodu nemohla být nižší než výše vnitrostátního důchodu vypočteného takx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxzení (EHS) č. 1408/71. Je však třeba, aby za účelem zajištění právní jistoty zůstalo nařízení (EHS) č. 1408/71 v platnosti a mělo nadále právní účinky vzxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxi k zaručení možnosti účinného výkonu práva na volný pohyb osob, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto z důvodu rozsahu a účixxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxlouvy. V souladu se zásadou proporcionality nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxvána pro účely právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu, v němž taková činnost nebo obdobná situace existuje;
b) „samostatnou výděxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkého státu, v němž taková činnost nebo obdobná situace existuje;
c) „pojištěnou osobou“ ve vztahu k oblastem sociálního zabezpečení, na které se vztaxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxle hlavy II, s přihlédnutím k tomuto nařízení;
d) „úředníkem“ rozumí osoba považovaná za úředníka členským státem, jemuž podléhá správní orgán, kterx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxčení, který se liší od obecného systému sociálního zabezpečení vztahujícího se na zaměstnané osoby v dotyčném členském státě a do kterého přímo spadajx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určitém členském státě, která má bydliště v jiném členském státě, do něhož se zpravidla vrací denně nebo alespoň jednou týdně;
g) „uprchlíkem“ rozumí xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxba ve smyslu článku 1 Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti podepsané dne 28. září 1954 v New Yorku;
i) „rodinným příslušníkem“ rozumxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
ii) jde-li o věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 o dávkách v nemoci, v mateřství a rovnocenných otcovských dávkách, každá osoba stanovená nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy členského státu, které jsou použitelné podle pododstavce 1, nerozlišují mezi rodinnými příslušníky a jinými osobami, na které se použijí, považují xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxe právních předpisů použitelných podle pododstavců 1 a 2 za rodinného příslušníka nebo člena domácnosti, pouze pokud žije v téže domácnosti jako pojišxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxtěm“ rozumí obvyklé bydliště;
k) „pobytem“ rozumí dočasné bydliště;
l) „právními předpisy“ se pro každý členský stát rozumí právní a správní předpixx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx
xxxto výraz nezahrnuje jiná smluvní ustanovení kromě těch, která xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci, které je činí závaznými nebo rozšiřuje oblast jejich působnosti, pokud dotčený členský stát učiní v tomto směru prohlášení, které oznámx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxgánem“ rozumí u každého členského státu ministr, ministři nebo jiný rovnocenný orgán příslušný pro systémy sociálního zabezpečení na celém území nebx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxé v článku 89;
p) „institucí“ rozumí v každém členském státě subjekt nebo orgán příslušný k používání všech právních předpisů nebo jejich části;
q) „pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxě vznikne nebo by vznikl nárok na dávky, kdyby tato osoba nebo její rodinný příslušník nebo rodinní příslušníci měli bydliště v členském státě, ve kteréx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xovinnosti zaměstnavatele ohledně dávek stanovených v čl. 3 odst. 1 buď dotčený zaměstnavatel nebo pojistitel, anebo neexistují-li, subjekt nebo orgxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xterá je příslušná pro poskytování dávek v místě, kde dotyčná osoba bydlí, a instituce příslušná pro poskytování dávek v místě, kde dotyčná osoba pobýváx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxného členského státu;
s) „příslušným členským státem“ rozumí členský stát, ve kterém se příslušná instituce nachází;
t) „dobou pojištění“ rozumí dxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxh byly získány nebo považovány za získané, a veškeré doby za takové považované, jsou-li podle uvedených právních předpisů rovnocenné dobám pojištěníx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xískány, a veškeré doby za takové považované, jsou-li podle uvedených právních předpisů rovnocenné dobám zaměstnání nebo dobám samostatné výdělečné xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxné;
w) „důchodem“ rozumí nejen důchody, ale také paušální dávky, které mohou být vyplaceny místo důchodů a náhrady příspěvků a - s výhradou hlavy III - zxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx předčasném odchodu do důchodu, poskytované od určeného věku pracovníkům, kteří zkrátili, ukončili nebo pozastavili svou výdělečnou činnost, do věkxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxpozici službám zaměstnanosti dotčeného členského státu; „dávkou při předčasném odchodu xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxá, nebo nahrazena jinou starobní dávkou;
y) „pohřebným“ rozumí částky jednorázově vyplacené v případě úmrtí s výjimkou paušálních dávek uvedených pxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxtních dávek při narození dítěte a při osvojení dítěte uvedených v příloze I.
Článek 2
Osobní oblast působnosti
1. Toto nařízení se vztahuje na státnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xředpisům jednoho nebo více členských států, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé.
2. Toto nařízení se vztahuje také na pozůstalé osob, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxíslušníky členského státu nebo osobami bez státní příslušnosti anebo uprchlíky bydlícími na území členského státu.
Článek 3
Věcná oblast působnoxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxví a rovnocenné otcovské dávky;
c) dávky v invaliditě;
d) dávky ve stáří;
e) pozůstalostní dávky;
f) dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nařízení také na obecné i zvláštní systémy sociálního zabezpečení, příspěvkové i nepříspěvkové, a na systémy týkající se povinností zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxvy III tohoto nařízení však nejsou dotčeny právní předpisy žádného členského státu týkající se povinností vlastníka lodi.
5. Toto nařízení se nevztaxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxení jinak, požívají osoby, na které se toto nařízení vztahuje, stejné dávky a mají podle právních předpisů kteréhokoliv členského státu stejné povinnxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xhledem na zvláštní prováděcí předpisy, použije se toto:
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxky, příslušná ustanovení těchto právních předpisů se použijí také na pobírání rovnocenných dávek získaných podle právních předpisů jiného členskéhx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxci některých skutečností nebo událostí, přihlíží tento členský stát k podobným skutečnostem nebo událostem, které nastaly v kterémkoli členském stáxx xxxx xxxx xx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxisy podmiňují:
— získání, zachování, trvání nebo opětné nabytí nároku na dávky,
— použití některých právních předpisů,
nebo
— přístup k povinnémux xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo bydlení, přihlíží v nezbytném rozsahu k získaným dobám pojištění, zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo bydlení získaným podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xx xravidel týkajících se bydliště
Nestanoví-li toto nařízení jinak, peněžité dávky náležející podle právních předpisů jednoho nebo více členských stxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xydlí v jiném členském státě než ve státě, ve kterém se nachází instituce odpovědná za poskytování dávek.
Článek 8
Vztahy mezi tímto nařízením a jinýmx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxskými státy. Některá ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení uzavřených členskými státy přede dnem použitelnosti tohoto nařízení však zůstávají nxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxy tato ustanovení zůstala i nadále použitelnými, musí být uvedena v příloze II. Není-li z objektivních důvodů možné rozšířit platnost některých těchtx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxájemné úmluvy založené na zásadách tohoto nařízení a v jeho smyslu.
Článek 9
Prohlášení členských států o oblasti působnosti tohoto nařízení
1. Člxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxluvy uvedené v čl. 8 odst. 2 a minimální dávky uvedené v článku 58, jakož i jejich následné podstatné změny. V těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxto nařízení použije na systémy uvedené v prohlášeních členských států.
2. Tato oznámení se předkládají Komisi Evropských společenství každý rok a zvxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxvává nárok na několik dávek stejného druhu za jedno a totéž období povinného pojištění.
HLAVA II
URČENÍ POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Článek 11
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxčí v souladu s touto hlavou.
2. U osob pobírajících peněžité dávky z důvodu nebo v důsledku jejich zaměstnání nebo samostatné výdělečně činnosti se pro xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úrazech nebo nemocech z povolání ani peněžitých dávek v nemoci poskytovaných při časově neomezené léčebné péči.
3. S výhradou článků 12 až 16 se:
a) na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí předpisy členského státu, kterému podléhá správní orgán, který jej zaměstnává;
c) na osobu pobírající dávky v nezaměstnanosti v souladu s článkem 6x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxjenské nebo civilní služby v některém členském státě vztahují právní předpisy tohoto členského státu;
e) na jinou osobu, na kterou se nepoužijí písmexx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxvních předpisů jednoho nebo více členských států.
4. Pro účely této hlavy se považuje činnost zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné obvyxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxanou na lodi plující pod vlajkou některého členského státu a odměňovanou za tuto činnost podnikem nebo osobou, jejíž sídlo nebo místo podnikání je v jinxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxvních předpisů považuje podnik nebo osoba, která dotčenou osobu odměňuje.
Článek 12
Zvláštní pravidla
1. Osoba, která jako zaměstnanec provozujx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xtátu, aby zde konala práci jménem tohoto zaměstnavatel, podléhá i nadále právním předpisům prvního členského státu, nepřesahuje-li předpokládaná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtnou výdělečnou činnost v jednom členském státě a odejde do jiného státu a provozuje tam podobnou činnost, se nadále vztahují právní předpisy prvního čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
1. Na osobu, která jako zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou nebo více členských státech, se vztahují:
a) právní předpisy členského státu, na jehož úzexx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sídla nebo místa podnikání jsou v různých členských státech; nebo
b) právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází sídlo nebo místo podnixxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
2. Na osobu, která obvykle pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná ve dvou nebo více členských státech se vztahují:
a) právní předpisy členskéhx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx zájmu její činnosti, pokud nebydlí v členském státě, v němž vykonává podstatnou část své činnosti.
3. Na osobu, která je obvykle činná jako zaměstnanex x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxiže však tuto činnost vykonává ve dvou nebo více členských státech, vztahují se na ni právní předpisy určené podle odstavce 1.
4. Na osobu, která je zaměxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxh, se vztahují právní předpisy členského státu, kterému podléhá správní orgán, jenž ji zaměstnává.
5. S osobami uvedenými v odstavcích 1 až 4 se zacházx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxně výdělečně činné a pobíraly veškerý svůj příjem v dotyčném členském státě.
Článek 14
Dobrovolné pojištění nebo dobrovolné pokračující pojištěnx
xx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxt. 1 existuje v členském státě pouze systém dobrovolného pojištění.
2. Jestliže se na základě právních předpisů členského státu vztahuje na dotyčnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxném členském státě. Ve všech jiných případech, v nichž existuje v dané oblasti volba mezi několika systémy dobrovolného pojištění nebo systémy dobrovxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xozůstalostní dávky, může být dotyčná osoba účastna pouze systému xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, pokud se na ni vztahovaly v určitém období jejího pracovního života právní předpisy prvně uvedeného členského státu vzhledem nebo v důsledku jexx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxeného členského státu.
4. Jestliže právní předpisy kteréhokoli členského státu podmiňují vstup do dobrovolného pojištění nebo dobrovolného pokraxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xx osoby, které v určité předchozí době podléhaly právním předpisům prvně uvedeného členského státu na základě činnosti, kterou vykonávaly jako zaměstxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtví si mohou zvolit, zda se na ně budou vztahovat právní předpisy členského státu, v němž jsou zaměstnáni, právní předpisy členského státu, které se na nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxinných přídavků, jejichž poskytování se řídí systémem vztahujícím se na tyto zaměstnance. Toto právo volby, kterého lze využít jen jednou, nabývá účixxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx
xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxbjekty určené těmito orgány mohou v zájmu určitých osob nebo skupin osob vzájemnou dohodou stanovit výjimky z článků 11 až 15.
2. Osoba, která pobírá důxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx z používání právních předpisů uvedeného jiného členského státu, pokud se na ni tyto právní předpisy nevztahují na základě výkonu činnosti jako na zaměxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxnocenné otcovské dávky
Oddíl 1
Pojištěné osoby a jejich rodinní příslušníci s výjimkou důchodců a jejich rodinných příslušníků
Článek 17
Bydlištx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxšném členském státě, pobírají v členském státě bydliště věcné dávky, které na účet příslušné instituce poskytne instituce místa bydliště podle předpxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxní příslušníci uvedení v článku 17 mají při pobytu v příslušném státě také nárok na věcné dávky. Věcné dávky poskytuje příslušná instituce na své nákladx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxvníka mají nárok na věcné dávky během svého pobytu v příslušném členském státě, pokud není tento stát uveden v příloze III. V tomto případě mají rodinní pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxx xxxx příslušný členský stát
1. Nestanoví-li odstavec 2 jinak, pojištěná osoba a její rodinní příslušníci pobývající v jiném členském státě než v příslušnxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a k očekávané délce pobytu. Tyto dávky poskytuje instituce místa pobytu jménem příslušné instituce v souladu s právními předpisy, které uplatňuje takx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxjí být poskytovány během pobytu v jiném členském státě, vyžadují z praktických důvodů předchozí dohodu mezi dotyčnou osobou a institucí poskytující pxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx nařízení jinak, pojištěná osoba cestující do jiného členského státu za účelem obdržení věcných dávek během pobytu je povinna požádat o povolení příslxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvu, obdrží jménem příslušné instituce věcné dávky poskytované institucí místa pobytu, a to podle právních předpisů, které uplatňuje tak, jako by byla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, kde má dotyčná osoba bydliště a kde se jí nemůže dostat takového léčení v lékařsky odůvodnitelné lhůtě, s přihlédnutím k jejímu zdravotnímu stavu a praxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxištěné osoby v jiném členském státě než v členském státě, ve kterém bydlí pojištěná osoba, a tento členský stát zvolil úhradu na základě paušálních částxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxe místa bydliště rodinných příslušníků považována za příslušnou instituci.
Článek 21
Peněžité dávky
1. Pojištěná osoba a její rodinní příslušníxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxadu s právními předpisy, které uplatňuje. Na základě dohody mezi příslušnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s právními předpisy příslušného členského státu.
2. Příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy stanoví, že se peněžité dáxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xýhradně ve vztahu k příjmům, jejichž vyplacení bylo potvrzeno, nebo příspěvkovým základům, které byly použity, během dob získaných podle uvedených pxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh příjmů, případně průměrných standardních příjmů, přihlíží výlučně k standardním příjmům nebo k případným průměrným standardním příjmům za doby zíxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní referenční období, které odpovídá v dotyčném případě buď zcela, nebo částečně dobám získaným dotyčnou osobou podle právních předpisů jednoxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ztratí nárok na věcné dávky podle právních předpisů posledního příslušného členského státu, má nadále nárok na věcné dávky podle právních předpisů člxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xdstavci 2. Nárok na věcné dávky v členském státě bydliště se vztahuje také na rodinné příslušníky žadatele o důchod.
2. Věcné dávky hradí instituce člexxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx
xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xárok na věcné dávky podle právních předpisů členského státu bydliště
Osoba, která pobírá důchod nebo důchody podle právních předpisů dvou nebo více čxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xávky spolu se svými rodinnými příslušníky od instituce místa bydliště a na její účet tak, jako by byla důchodcem, který má nárok na důchod výhradně podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxoba, která pobírá důchod nebo důchody podle právních předpisů jednoho nebo několika členských států a která nemá nárok na věcné dávky podle právních přxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo státu nebo alespoň jednoho z členských států příslušných ve věci jejích důchodů, pokud v uvedeném členském státě bydlela. Věcné dávky poskytuje instxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho členského státu.
2. x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxy podle právních předpisů jediného členského státu, nese náklady příslušná instituce tohoto členského státu;
b) má-li důchodce nárok na věcné dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xsobu vztahovaly po nejdelší dobu; pokud by v důsledku použití tohoto pravidla bylo k úhradě nákladů na dávky příslušných několik institucí, ponese tytx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxpisů jednoho nebo více členských států kromě členského státu bydliště v případě existence nároku na věcné dávky v členském státě bydliště
Jestliže osxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxdmiňují nárok na věcné dávky pojištěním, zaměstnáním nebo samostatnou výdělečnou činností, a od tohoto členského státu nepobírá žádný důchod, nese nxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 24 odst. 2, v rozsahu, v jakém by dotčený důchodce a jeho rodinní příslušníci měli nárok na takovou dávku, kdyby bydleli v tomto členském státě.
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xebo důchody podle právních předpisů jednoho nebo více členských států, kteří bydlí v jiném členském státě, než ve kterém má bydliště tento důchodce, maxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxvky podle právních předpisů některého členského státu. Náklady ponese příslušná instituce odpovědná za náklady na věcné dávky poskytované důchodci x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxt v příslušném členském státě - povolení nezbytného léčení mimo členský stát bydliště
1. Článek 19 se použije obdobně na osobu pobírající důchod nebo dxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxré jí poskytují důchod(y), nebo na její rodinné příslušníky, kteří pobývají v jiném členském státě, než ve kterém mají bydliště.
2. Ustanovení čl. 18 oxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxcné dávky poskytované tomuto důchodci v jeho členském státě bydliště, a uvedený členský stát se tak rozhodl a je uveden v příloze IV.
3. Článek 20 se použxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo jejich stavu.
4. Není-li v odstavci 5 stanoveno jinak, náklady na věcné dávky uvedené v xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xa věcné dávky uvedené v odstavci 3 nese instituce místa bydliště důchodce nebo jeho rodinných příslušníků, pokud tyto osoby bydlí v členském státě, ktexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxh příslušníků považuje za příslušnou instituci.
Článek 28
Zvláštní pravidla pro příhraniční pracovníky v důchodu
1. Příhraniční pracovník odchxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxc nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, jde-li o pokračování léčení započatého v uvedeném členském státě. Výrazem „pokračování léčení“ se rozuxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx invalidní důchod byl zaměstnán nebo samostatně výdělečně činný po dobu alespoň dvou let jako příhraniční pracovník, má nárok na věcné dávky v členském xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxady na věcné dávky poskytované tomuto důchodci v členském státě jeho bydliště, se tak rozhodly a oba jsou uvedeny v příloze V.
3. Odstavec 2 se použije obxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xodle čl. 18 odst. 2, i když příhraniční pracovník zemřel před započetím důchodu, pokud byl činný jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činnx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdpisy členského státu na základě její činnosti jako zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné.
5. Náklady na věcné dávky uvedené v odstavcícx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xlánek 29
Peněžité dávky pro důchodce
1. Peněžité dávky vyplácí osobě pobírající důchod či důchody podle právních předpisů jednoho nebo více členskýxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxském státě jeho bydliště. Článek 21 se použije obdobně.
2. Odstavec 1 se použije také na rodinné příslušníky důchodce.
Článek 30
Příspěvky důchodcx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxtví a rovnocenné otcovské dávky, může vyžadovat a vymáhat tyto srážky vypočtené v souladu s platnými právními předpisy, jen pokud náklady na tyto dávky xxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxví a rovnocenných otcovských dávek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vybírat z důvodu tohoto bydliště.
Oddíl 3
Společná ustanovení
Článek 31
Obecná ustanovení
Články 23 až 30 se nepoužijí na důchodce nebo jeho rodixxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxělečně činné. V tomto případě se pro účely této kapitoly na dotyčné osoby použijí články 17 až 21.
Článek 32
Přednost nároku na věcné dávky - zvláštní pxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu nebo této kapitoly má přednost před odvozeným právem na dávky rodinných příslušníků. Odvozené právo na věcné dávky má však přednost před samostatnýmx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxnní příslušníci pojištěné osoby bydliště v členském státě, podle jehož právních předpisů nárok na věcné dávky není podmíněn pojištěním nebo činností xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxském státě manžel či manželka anebo osoba pečující o děti pojištěné osoby, vyvíjí činnost jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxy
1. Pokud instituce jednoho členského státu uzná nárok zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné nebo jejího rodinného příslušníka na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xvedená zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná obdrží tyto dávky na účet první instituce, i když jsou poskytnuty až poté, co byla pojištxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
Souběh dávek dlouhodobé péče
1. Jestliže poživatel peněžitých dávek v případě dlouhodobé péče, s nimiž je třeba zacházet jako s nemocenskými dávkamix x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxcné dávky určené ke stejnému účelu poskytované institucí místa bydliště nebo pobytu v jiném členském státě a instituce v prvním členském státě je podle xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxe s tímto omezením: jestliže dotyčná osoba uplatní nárok a získá věcné dávky, částka peněžitých dávek se sníží o částku věcných dávek, na kterou je nebo bx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxuje odstavec 1.
3. Dva nebo více členských států nebo jejich příslušné instituce se mohou dohodnout na dalších doplňkových opatřeních, která však nesxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xapitoly institucemi jednoho členského státu jménem instituce jiného členského státu se plně uhrazují.
2. Úhrady uvedené v odstavci 1 se určují a provxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pro jejichž právní nebo správní struktury není použití úhrady na základě skutečných výdajů vhodné.
3. Dva nebo více členských států a jejich příslušxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxky při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Článek 36
Nárok na věcné a peněžité dávky
1. Aniž je dotčeno kterékoli příznivější ustanovení uvedenx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
2. Osoba, která utrpěla pracovní úraz nebo onemocněla nemocí z povolání a která bydlí nebo pobývá v jiném než příslušném členském státě, má nárok na zvlxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxtě nebo pobytu podle právních předpisů, které uplatňuje tak, jako by dotyčná osoba byla pojištěna podle těchto předpisů.
3. Článek 21 se použije také nx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na převoz osoby, která utrpěla pracovní úraz nebo u které je zjištěna nemoc z povolání, buď do místa jejího bydliště, nebo do nemocnice, uhradí tyto náklxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přitom se náležitě přihlíží k důvodům převozu. Povolení se nevyžaduje v případě příhraničních pracovníků.
2. Příslušná instituce členského státu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy, které uplatňuje, na odpovídající místo na území jiného členského státu, kde měla osoba bydliště v době úrazu.
Článek 38
Dávky prx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxátů, jsou dávky, o které může tato osoba nebo její pozůstalí žádat, přiznávány výhradně podle právních předpisů posledního z těch států, jejichž podmíxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxích předpisů členského státu, se použijí tato pravidla:
a) jestliže dotyčná osoba v době pobírání dávek neprovozovala podle právních předpisů jinéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxady na dávky ponese podle právních předpisů, které uplatňuje, příslušná instituce prvního členského státu, přičemž vezme v úvahu zhoršení;
b) jestlxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxvních předpisů, které uplatňuje, příslušná instituce prvního členského státu, přičemž nebude brát v úvahu zhoršení. Příslušná instituce druhého člxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxě podle právních předpisů uplatňovaných institucí náležela před zhoršením, kdyby se dotyčná nemoc vyskytla podle právních předpisů tohoto členskéhx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxjícím dávky od institucí dvou členských států v souladu s písmenem b).
Článek 40
Pravidla pro přihlédnutí k zvláštnostem některých právních předpixx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxtuje-li takové pojištění, ale není žádná instituce příslušná pro poskytování věcných dávek, poskytuje tyto dávky instituce místa bydliště nebo pobyxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxém členském státě, ustanovení této kapitoly o věcných dávkách se přesto použijí na osobu, která má nárok na tyto dávky v nemoci, mateřství nebo rovnocenxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxm bydlení nebo pobytu v jiném členském státě. Náklady nese instituce příslušná pro věcné dávky podle právních předpisů příslušného členského státu.
xx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx byly následně potvrzeny podle právních předpisů jiného členského státu při hodnocení stupně pracovní neschopnosti, nároků na dávky nebo jejich výši xx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xrávních předpisů, a
b) nenáleží žádná náhrada za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, které nastaly nebo které byly následně potvrzeny podle právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxady se poskytují na základě skutečných nákladů.
2. Dva nebo více členských států nebo jejich příslušné instituce mohou stanovit jiné způsoby poskytoxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx dojde nebo pokud má oprávněná osoba bydliště v jiném členském státě než v příslušném členském státě
1. Zemře-li pojištěná osoba nebo její rodinný přísxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přiznat pohřebné splatné podle právních předpisů, které uplatňuje, i když má oprávněná osoba bydliště na území jiného členského státu, než je příslušxx xxxxx
xx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xřípadě úmrtí důchodce
1. V případě úmrtí důchodce, který měl nárok na důchod podle právních předpisů jednoho členského státu nebo na důchody podle práxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxvat mu věcné dávky přiznané podle článků 24 a 25, vyplatí pohřebné náležející podle právních předpisů používaných uvedenou institucí tato instituce nx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx obdobně i na rodinné příslušníky důchodce.
KAPITOLA 4
Dávky v invaliditě
Článek 44
Osoby, na něž se vztahují pouze právní předpisy typu A
1. Pro účxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxbo bydlení a které příslušný členský stát výslovně zařadil do přílohy VI, a „právními předpisy typu B“ se rozumí všechny ostatní právní předpisy.
2. Osxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle právních předpisů typu A, má nárok pouze na dávky poskytované institucí toho členského státu, jehož právní předpisy byly platné v době, kdy došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
3. Osoba, která nemá nárok na dávky podle odstavce 2, pobírá dávky, na které má nárok podle právních předpisů jiného členského státu, případně s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxě v případě souběhu s jiným příjmem nebo s dávkami různého druhu ve smyslu čl. 53 odst. 2, použijí se obdobně čl. 53 odst. 3 a čl. 55 odst. 3.
Článek 45
Zvláxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxskáním dob pojištění nebo bydlení, použije v případě potřeby čl. 51 odst. 1 obdobně.
Článek 46
Osoby, na které se vztahují pouze právní předpisy typu x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x
xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxň jedny nejsou právními předpisy typu A, má nárok na dávky podle kapitoly 5, která se použije obdobně s přihlédnutím k odstavci 3.
2. Pokud se však na dotyxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxisy typu A, má nárok na dávky podle článku 44 za předpokladu, že:
— splňuje podmínky buď výlučně uvedených právních předpisů, nebo jiných předpisů téhox xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x
x xxxxxxxxxxx xádné nároky na dávky ve stáří s přihlédnutím k čl. 50 odst. 1.
3. Rozhodnutí instituce členského státu o stupni invalidity žadatele je závazné pro instixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx týkajících se stupňů invalidity.
Článek 47
Zhoršení invalidity
1. V případě zhoršení invalidity, kvůli níž určitá osoba pobírá dávky podle právnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxžívanou obdobně;
b) jestliže se však na dotyčnou osobu vztahovaly dva a více právních předpisů typu A a na pobírání dávky se nevztahovaly právní předpixx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxše dávky, kterou dotyčná osoba pobírala na náklady instituce, která byla dříve příslušná pro výplatu dávky, je tato instituce povinna poskytnout této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytne příslušná instituce dříve příslušného státu dávky v souladu s právními předpisy tohoto státu, s přihlédnutím ke zhoršení a případně ke článkx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxitolou 5.
2. Může-li osoba pobírající dávky v invaliditě uplatnit nárok na dávky ve stáří podle právních předpisů jednoho nebo více členských států v sxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxé osobě dávky v invaliditě, na které má nárok podle právních předpisů, které uplatňuje, dokud se pro tuto instituci nestane použitelným odstavec 1 nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x článkem 44 přeměněny na dávky ve stáří a pokud dotyčná osoba dosud nesplňuje podmínky stanovené právními předpisy jednoho nebo více členských států prx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxy v invaliditě se poskytují v souladu s kapitolou 5, jako by tato kapitola byla použitelná v době, kdy došlo k pracovní neschopnosti vedoucí k invaliditěx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxné převedení stanoveno, dokud má nárok na dávky v invaliditě podle posledně uvedených právních předpisů.
4. Dávky v invaliditě poskytované podle čláxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsy typu B nebo jakmile příjemce obdrží dávky ve stáří podle právních předpisů jiného členského státu.
Článek 49
Zvláštní ustanovení pro úředníky
Čxxxxx xx xxx xxx xx x xx x xxx xx xxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxostní důchody
Článek 50
Obecná ustanovení
1. Všechny příslušné instituce stanoví nároky na dávky podle právních předpisů členských států vztahujxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxch předpisů jednoho nebo více členských států.
2. Jestliže v dané době dotyčná osoba ještě nebo již nesplňuje podmínky stanovené právními předpisy všxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxčtu v souladu s čl. 52 odst. 1 písm. a) nebo b) k dobám získaným podle právních předpisů, jejichž podmínky ještě nejsou nebo již nejsou splněny, pokud je to xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxx výpočet se provede automaticky, jsou-li splněny podmínky, které mají být splněny podle jiných právních předpisů, nebo když osoba požádá o přiznání dáxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 3.
Článek xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxláštních činností vykonávaných zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou nebo v povolání, na které se vztahuje zvláštní systém pro zaměsxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlenských států pouze v případě, že byly získány v rámci odpovídajícího systému, nebo pokud tomu tak není, ve stejném povolání, případně ve stejné činnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxo pobírání dávek zvláštního systému, berou se tyto doby v úvahu pro účely poskytování dávek podle obecného systému nebo, neexistuje-li, dávek systému xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxám pojištění získaným v rámci zvláštního systému členského státu se přihlíží pro účely poskytování dávek obecného systému nebo, neexistuje-li, dávex xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxhto systémů, a to i když k těmto dobám již bylo přihlédnuto v uvedeném jiném členském státě v rámci zvláštního systému.
3. Pokud právní předpisy členskéxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xplněnou v případě pojištění podle právních předpisů jiného členského státu v souladu s postupy stanovenými v příloze XI pro každý dotčený členský státx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxou splněny podmínky nároku na dávky výhradně podle vnitrostátního práva (nezávislá dávka);
b) výpočtem teoretické výše a následně skutečné výše dávxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxkané podle právních předpisů ostatních členských států byly získány ke dni přiznání dávky podle právních předpisů, které uplatňuje. Pokud podle těchxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxutečnou výši poměrné dávky tak, že použije na teoretickou výši poměr mezi délkou dob získaných před vznikem sociální události podle právních předpisůx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xx vhodné, použije příslušná instituce na výši vypočtenou podle odst.1 písm. a) a b) všechna pravidla týkající se snížení, pozastavení nebo odnětí podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxského státu vyplácela vyšší z částek vypočtených podle odst. 1 písm. a) a b).
4. Pokud výpočet podle odst. 1 písm. a) v jednom členském státě stále vede k vxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxto situace jsou uvedeny v příloze VIII.
Článek 53
Pravidla předcházení souběhu
1. Každý souběh dávek v invaliditě, ve stáří a pozůstalostních dávex xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xávek, které nelze považovat za dávky stejného druhu ve smyslu odstavce 1 se považuje za souběh dávek různého druhu.
3. Tato ustanovení se použijí pro účxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxvky s dávkou stejného druhu nebo s dávkou různého druhu nebo s jiným příjmem:
a) příslušná instituce přihlíží k dávkám nebo příjmům získaným v jiném člexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxihlíží k výši dávek nebo příjmů, které má vyplácet jiný členský stát před srážkou daně, příspěvků na sociální zabezpečení a jiných jednotlivých poplatxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxxpů stanovených v prováděcím nařízení;
c) příslušná instituce nepřihlíží k výši dávek získaných podle právních předpisů jiného členského státu na záxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že dotyčná osoba pobírá dávky stejného nebo různého druhu podle právních předpisů jiného členského státu nebo příjem získaný v jiných členských státxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxného druhu náležejících podle právních předpisů dvou nebo více členských států nejsou pravidla předcházení souběhu stanovená právními předpisy člexxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xejíž výše nezávisí na délce získaných dob pojištění nebo bydlení,
nebo
b) dávkou, jejíž výše je určena na základě započtené doby považované za získanxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xlenskými státy zajišťující, že tatáž započtená doba nebude vzata v úvahu více než jednou; nebo
ii) s dávkou uvedenou v písmenu a).
Dávky a dohody uvedexx x xxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxaduje použití pravidel předcházení souběhu stanoveného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxného příjmu tak, jak byly vzaty v úvahu, počtem dávek, na které se tato pravidla vztahují;
použití tohoto písmene však nemůže zbavit dotyčnou osobu jejxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dávek, berou příslušné instituce v úvahu dávku nebo dávky nebo jiný příjem a všechny stanovené prvky používání pravidel předcházení souběhu jako funkxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxé nebo více poměrných dávek, použijí příslušné instituce obdobně písmeno a) na nezávislé dávky a písmeno b) na poměrné dávky.
2. Příslušná instituce nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx jako funkce poměru mezi dobami pojištění nebo bydlení uvedenými v čl. 52 odst. 1 písm. b) bod ii), mají být vzaty v úvahu dávky různého druhu nebo jiné příjxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxvku nelze získat v případě, kdy dotčená osoba pobírá dávku různého druhu náležející podle právních předpisů jiného členského státu nebo jiný příjem.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) je-li celková délka dob pojištění nebo bydlení získaných před vznikem sociální události podle právních předpisů všech dotčených členských států xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtu v úvahu maximální dobu namísto celkové délky získaných dob; tato metoda výpočtu nesmí vést k tomu, aby tato instituce hradila větší částku dávky, než xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxtup pro přihlédnutí k souběhu dob je stanoven v prováděcím nařízení;
c) stanoví-li právní předpisy členského státu, že dávky mají být vypočítány na záxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxné), příslušná instituce:
i) určí základ pro výpočet dávek pouze na základě dob pojištění získaných podle právních předpisů, které uplatňuje,
ii) pxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prvky určené nebo zjištěné pro doby pojištění získané podle právních předpisů, které uplatňuje,
v souladu s postupy stanovenými v příloze XI za dotčexx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx potřeby použijí na faktory, ke kterým přihlíží příslušná instituce tohoto členského státu v souladu s odstavcem 1, pokud jde o doby pojištění nebo bydlxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx
xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxvinna poskytovat dávky na základě dob získaných podle právních předpisů, které uplatňuje, které se berou v úvahu při vzniku sociální události, jestlixxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
Pro účely tohoto článku se „dobami“ rozumí všechny doby pojištění, zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo bydlení, které zakládají nárok na xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx odst. 1 písm. b) bodu i).
3. Pokud by důsledkem použití odstavce 1 bylo osvobození všech příslušných institucí dotčených členských států od jejich povxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xojištění a bydlení získané a vzaté v úvahu podle právních předpisů v souladu s článkem 6 a čl. 51 odst. 1 a 2 byly získány podle právních předpisů tohoto člexxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxle jehož právních předpisů mu náleží dávka, přiznána dávka nižší, než je minimální dávka stanovená těmito právními předpisy za dobu pojištění nebo bydxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtu mu vyplácí po celou dobu jeho bydlení na území tohoto státu doplatek rovnající se rozdílu mezi celkovou částkou dávek náležejících podle této kapitoxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxle právních předpisů členského státu změní nebo pokud dojde k významné změně osobní situace dotyčné osoby, která by podle uvedených právních předpisů xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo jiných důvodů pro úpravu, jsou dávky dotčeného členského státu upraveny procentem nebo paušální částkou, toto procento nebo paušální částka se pxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x x x0, čl. 51 odst. 3 a články 52 až 59 se použijí obdobně na účastníky zvláštních systémů pro úředníky.
2. Pokud však právní předpisy členského státu podmiňxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxbo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxnocenné těmto dobám, přihlíží příslušná instituce toho státu pouze k dobám, které mohou být uznány podle právních předpisů, které uplatňuje.
Nesplňxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxného systému nebo, neexistuje-li, v rámci systému použitelného buď na manuální, nebo nemanuální pracovníky.
3. Jsou-li podle právních předpisů člexxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxá instituce tohoto státu vezme pro účely výpočtu dávek v úvahu pouze platy, které dotyčná osoba pobírala během doby nebo dob, ve kterých podléhala uvedexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxdělečné činnosti
1. Příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy podmiňují získání, zachování, obnovení nebo trvání nároku na dávky xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xýdělečné činnosti získaným podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, jako by šlo o doby získané podle právních předpisů, které uplxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxlečné činnosti získaným podle právních předpisů jiného členského státu, ledaže by byly tyto doby považovány za doby pojištění a byly získány podle příxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa podle právních předpisů, podle kterých se o dávky žádá:
— doby pojištění, pokud uvedené právní předpisy doby pojištění vyžadují,
— doby zaměstnáníx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti vyžadují.
Článek 62
Výpočet dávek
1. Příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy stanoví výpočet dávek na zákxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrý dotyčná osoba obdržela za svou poslední činnost zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné podle uvedených právních předpisů.
2. Odstavex x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jako základ pro výpočet dávek, a pokud se právní předpisy jiného členského státu vztahovaly na dotyčnou osobu po celou tuto dobu nebo její část.
3. Odchxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxmu ze samostatné výdělečné činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxtatně výdělečně činné, v souladu s prováděcím nařízením.
Článek 63
Zvláštní ustanovení o upuštění od pravidel týkajících se bydliště
Pro účely téxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx x x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xo jiného členského státu
1. Zcela nezaměstnaná osoba, která splňuje podmínky právních předpisů příslušného členského státu pro vznik nároku na dávkx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx omezeními:
a) před svým odjezdem musí být zapsána do evidence uchazečů o zaměstnání a musí zůstat k dispozici službám zaměstnanosti příslušného členxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx;
b) musí být zapsána do evidence uchazečů o zaměstnání služeb zaměstnanosti každého členského státu, do kterého přijede, a podřídit se tam kontrole. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx službám zaměstnanosti ve státu, který opustila. Ve výjimečných případech mohou příslušné služby nebo instituce tuto lhůtu prodloužit;
c) nárok na dxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celkové trvání pobírání dávek nepřekročí trvání jejího nároku na dávky podle právních předpisů tohoto členského státu. Příslušné služby nebo institxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx své náklady.
2. Vrátí-li se dotyčná osoba do příslušného státu v době uplynutí lhůty, po kterou má nárok na dávky podle odst. 1 písm. c) nebo před jejím upxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xrávních předpisů příslušného státu, nejsou-li tyto právní předpisy v tomto ohledu příznivější. Ve výjimečných případech mohou příslušné služby nebx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxální celková lhůta mezi dvěma dobami zaměstnání, po kterou se nárok na dávky zachovává podle odstavce 1, jsou tři měsíce; příslušné služby nebo instituxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxbami příslušného členského státu a členského státu, do něhož dotyčná osoba odchází hledat zaměstnání, stanoví prováděcí nařízení.
Článek 65
Nezaxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxělečné činnosti xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xlužbám zaměstnanosti příslušného členského státu. Pobírá dávky podle právních předpisů příslušného členského státu, jako by měla bydliště v tomto čxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo své samostatné výdělečné činnosti bydliště v jiném členském státě než v příslušném členském státě a bydlí v něm i nadále nebo se do něj vrací, musí být x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx službám zaměstnanosti členského státu, ve kterém naposledy vykonávala činnost jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná.
Nezaměstnxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xlenském státě, jehož právní předpisy se na ni naposledy vztahovaly.
3. Nezaměstnaná osoba uvedená v první větě odstavce 2 se zapíše do evidence uchazexx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxedeného členského státu. Rozhodne-li se také zapsat do evidence uchazečů o zaměstnání v členském státě, ve kterém byla naposledy zaměstnána nebo samoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx informací, spolupráci a vzájemné pomoci mezi institucemi a službami členského státu bydliště a členského státu, v němž dotyčná osoba naposledy vykonxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx odstavce 2 pobírá dávky podle právních předpisů členského státu svého bydliště, jako by se na ni tyto předpisy vztahovaly během její poslední činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxovníkem a kterému jsou poskytovány dávky na účet příslušné instituce členského státu, jehož právní předpisy se na něj naposledy vztahovaly, však po náxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx pobírá dávky podle právních předpisů, jež se na něj vztahovaly naposledy.
6. Dávky poskytované institucí místa bydliště podle odstavce 5 nadále poskxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxk s výhradou odstavce 7 nahradí instituci místa bydliště plnou částku dávek poskytnutých touto institucí během prvních tří měsíců. Částka náhrady za txxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 5 písm. b) se doba poskytování dávek podle článku 64 odečte od doby uvedené ve druhé větě tohoto odstavce. Úpravu poskytování úhrad stanoví prováděcí naxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxěsíční dobu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti v členském státě, jehož právní předpisy se na ni naposledy vztahovaly, pokud by tyto doby přxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
KAPITOLA 7
Předdůchodové dávky
Článek 66
Dávky
Pokud příslušné právní předpisy podmiňují nárok na předdůchodové dávky získáním dob pojištění, zxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxnském státě
Osoba má nárok na rodinné dávky v souladu s právními předpisy příslušného členského státu, včetně dávek pro rodinné příslušníky, kteří byxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu příslušného pro poskytování jeho důchodu.
Článek 68
Pravidla přednosti v případě souběhu
1. Jsou-li během stejné doby poskytovány stejným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxovaných více než jedním členským státem z různých důvodů platí toto pořadí přednosti: na prvním místě jsou nároky přiznané z důvodu zaměstnání nebo samxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxvek poskytovaných více než jedním členským státem ze stejného důvodu je stanoveno pořadí přednosti na základě těchto pomocných kritérií:
i) v případx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xodpůrně případné nejvyšší dávky poskytované podle kolidujících právních předpisů. Ve druhém případě jsou náklady na dávky rozděleny v souladu s kritxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxován podle právních předpisů tohoto státu, a podpůrně případná nejdelší doba pojištění nebo bydlení podle kolidujících právních předpisů;
iii) v přxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxsy, které mají v souladu s odstavcem 1 přednost. Nároky na rodinné dávky z důvodu kolidujících právních předpisů se pozastavují až do částky stanovené pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxk však není nezbytné poskytovat na děti bydlící v jiném členském státě, pokud se nárok na dotčenou dávku zakládá výhradně na místě bydliště.
3. Je-li přxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právní předpisy jsou přednostně použitelné, informuje dotyčnou osobu, a aniž jsou dotčena ustanovení prováděcího nařízení o prozatímním přiznání dxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxnostně použitelné, zachází s touto žádostí tak, jako by byla předložena přímo jí, přičemž se den jejího předložení první instituci považuje za den předxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x 68 nevznikl žádný nárok na výplatu doplňkových nebo zvláštní rodinných dávek pro sirotky, tyto dávky se vyplácejí zástupně a navíc k jiným rodinným dávxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxelší dobu, pokud byl tento nárok získán podle těchto předpisů. Nebyl-li podle uvedených právních předpisů získán žádný nárok, jsou posouzeny podmínkx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xískaných podle právních předpisů těchto členských států.
2. Dávky vyplácené ve formě důchodů nebo příplatků k důchodům se přiznávají a vypočítávají x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxříspěvkové peněžité dávky, jež se poskytují podle právních předpisů, které v důsledku oblasti jejich osobní působnosti, cílů nebo podmínek pro vznik xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxy se „zvláštními nepříspěvkovými peněžitými dávkami“ rozumí dávky, které:
a) jsou určeny k poskytování buď:
i) doplňkového, náhradního nebo pomocxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xituaci v dotčeném členském státě zaručuje dotyčným osobám minimální existenčně nutný příjem,
nebo
ii) výhradně zvláštní ochrany pro zdravotně posxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxstému určeného ke krytí všeobecných veřejných výdajů, přičemž podmínky pro poskytování a výpočet dávek nezávisí v případě poživatele na žádném přispxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.
3. Článek 7 a ostatní kapitoly této hlavy se na dávky uvedené v odstavci 2 tohoto článku nepoužijí.
4. Dávky uvedené v odstavci 2 se poskytují xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
HLAVA IV
SPRÁVNÍ KOMISE A PORADNÍ VÝBOR
Článek 71
Složení a pracovní metody správní komise
1. Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxdle potřeby nápomocni odborní poradci. Zasedání správní komise se s poradním hlasem účastní zástupce Komise Evropských společenství.
2. Pravidla sxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xravidel stanovených Smlouvou a jsou v potřebné míře zveřejňována.
3. Sekretariát správní komise zajišťuje Komise Evropských společenství.
Článxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxho nařízení nebo z jakékoli uzavřené dohody nebo přijatého opatření, které s nimi souvisí, aniž je dotčeno právo úřadů, institucí a dotčených osob účasxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxva Společenství, zvláště podporou výměny zkušeností a nejlepších správních postupů;
c) posiluje a rozvíjí spolupráci mezi členskými státy a jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxje uskutečňování akcí přeshraniční spolupráce v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení;
d) podporuje v nejvyšší možné míře využívání nxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xnstitucemi za účelem výměny elektronickými prostředky, s přihlédnutím k rozvoji zpracování údajů v každém členském státě; správní komise přijme spoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxchto služeb;
e) plní další funkce, ke kterým je podle tohoto nařízení, prováděcího nařízení a všech dohod uzavřených v jejich rámci příslušná;
f) přexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxuis Společenství vypracováním dalších nařízení nebo prostřednictvím jiných nástrojů stanovených Smlouvou;
g) stanoví faktory, které mají být bráxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxy mezi těmito institucemi na základě zprávy účetní komise uvedené v článku 74.
Článek 73
Technická komise pro zpracování údajů
1. Při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxívání pravidel pro fungování služeb zpracování údajů, zejména o bezpečnosti a používání norem; podává zprávy a odůvodněná stanoviska před přijetím rxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
a) shromažďuje příslušné technické dokumenty a zpracovává studie a provádí další práce potřebné k plnění svých úkolů;
b) předkládá správní komisi xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxní pilotních projektů Společenství s využitím služeb zpracování údajů a pokud jde o úlohu Společenství, řízení operačních systémů s využitím služeb zxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xomise.
Účetní komise:
a) ověřuje způsoby určování a výpočtu průměrných ročních nákladů předkládaných členskými státy;
b) shromažďuje nezbytné úxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxádění tohoto nařízení a prováděcího nařízení, zejména pokud jde o finanční hledisko;
d) poskytuje údaje a podává zprávy nezbytné k rozhodování správxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x písmeny a), b) a c);
f) provádí veškeré práce, studie nebo úkoly v záležitostech, které jí postoupí správní komise.
Článek 75
Poradní výbor pro koorxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členy jsou za každý členský stát:
a) jeden zástupce vlády;
b) jeden zástupce odborových organizací;
c) jeden zástupce organizací zaměstnavatelů.
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxboru předsedá zástupce Komise Evropských společenství. Poradní výbor vypracuje svůj jednací řád.
2. Poradní výbor je na žádost Komise Evropských spxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxedpisů Společenství o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, zvláště pokud jde o některé kategorie osob;
b) zaujímat stanoviska k těmto záležixxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxh k provádění tohoto nařízení;
b) změn jejich právních předpisů, které mohou mít vliv na provádění tohoto nařízení.
2. Pro účely tohoto nařízení si orxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxovaná uvedenými orgány a institucemi je zásadně bezplatná. Správní komise však stanoví druh nahraditelných nákladů a hranice pro náhradu těchto náklxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
4. Instituce a osoby, na které se vztahuje toto nařízení, mají povinnost vzájemně se informovat a spolupracovat k zajištění řádného provádění tohoto nxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxškeré informace potřebné k výkonu práv přiznaných jim tímto nařízením.
Dotčené osoby musí informovat instituce příslušného členského státu a státux x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx informační povinnosti uvedené v odst. 4 třetím pododstavci může vést k použití přiměřených opatření v souladu s vnitrostátním právem. Tato opatření vxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxkon práv přiznaných jim tímto nařízením.
6. V případě obtíží při výkladu nebo použití tohoto nařízení, které by mohly ohrozit práva osoby, na kterou se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnstituce) členského státu (států). Není-li v přiměřené lhůtě nalezeno řešení, dotyčné instituce se mohou obrátit na správní komisi.
7. Orgány, instxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxského státu uznaném za úřední jazyk orgánů Společenství v souladu s článkem 290 Smlouvy.
Článek 77
Ochrana osobních údajů
1. Pokud v souladu s tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxléhá toto sdělení právním předpisům o ochraně osobních údajů členského státu, který je poskytl. Každé sdělení orgánu přijímajícího členského státu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxjů.
2. Údaje požadované pro používání tohoto nařízení a prováděcího nařízení si členské státy předávají navzájem v souladu s předpisy Společenství o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxcího nařízení. Komise Evropských společenství poskytuje podporu činnostem společného zájmu, jakmile členské státy takovéto služby pro zpracování xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xsob při zpracování a volném pohybu osobních údajů.
3. Elektronický dokument zaslaný nebo vydaný institucí v souladu s tímto nařízením a prováděcím naxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxící instituce prohlásila, že může elektronické dokumenty přijímat. Kopie a záznam takovýchto dokumentů se pokládá za správnou a přesnou kopii původnxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvý systém, v němž je dokument zaznamenán, obsahuje záruky nezbytné k předcházení každé změně, přenosu nebo nepovoleného přístupu k záznamu. Zaznamenxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzpečení do druhé, jsou přijata vhodná bezpečnostní opatření v souladu s předpisy Společenství o ochraně fyzických osob při zpracování a volném pohybu xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxmise Evropských společenství plně nebo částečně financovat:
a) činnosti zaměřené na zlepšení výměny informací mezi institucemi sociálního zabezpxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxízení, a jejich zástupcům o právech a povinnostech vyplývajících z tohoto nařízení, při využívání nejvhodnějších prostředků.
Článek 80
Výjimky
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxátu, které se týká osvědčení nebo dokumentů, jejichž předkládání se vyžaduje při uplatňování právních předpisů tohoto členského státu, se vztahuje nx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxechna prohlášení, dokumenty a osvědčení jakéhokoli druhu, jejichž předložení se vyžaduje při uplatňování tohoto nařízení, se osvobozují od ověřováxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxředek, které měly být podány podle právních předpisů jednoho členského státu v určité lhůtě úřadu, instituci nebo soudu tohoto státu, jsou přípustné, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xteré tuto žádost, prohlášení nebo opravný prostředek obdrží, neprodleně zašlou příslušnému orgánu, instituci xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxhlášení nebo opravné prostředky podány orgánu, instituci nebo soudu druhého státu, je považován za den jejich podání příslušnému orgánu, instituci nxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxíslušné instituce na území jiného členského státu institucí místa bydliště nebo místa pobytu žadatele nebo osoby, která má nárok na dávky, za podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
Zvláštní předpisy pro provádění právních předpisů některých členských států jsou uvedeny v příloze XI.
Článek 84
Vybírání příspěvků a zpětné vymáxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xlenského státu, které příjemci nenáležely, lze provádět v jiném členském státě v souladu s postupy a zárukami a výsadami použitelnými na vybírání přísxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxnatelná rozhodnutí soudních a správních orgánů, která se týkají vybírání příspěvků, úroků a jakýchkoli jiných poplatků nebo zpětného vymáhání poskyxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtituce v jiném členském státě v mezích a podle postupů stanovených právními předpisy a jakýmikoli jinými postupy vztahujícími se na podobná rozhodnutx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxékoli další postupy uvedeného členského státu.
3. Nároky instituce jednoho členského státu požívají při výkonu rozhodnutí, konkurzním nebo vyrovnxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxovádění tohoto článku včetně úhrady nákladů se řídí prováděcím nařízením nebo, je-li to nezbytné a jako doplňkové opatření, prostřednictvím dohod mexx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxsledkem událostí, k nimž došlo v jiném členském státě, veškerá práva instituce odpovědné za poskytování dávek vůči třetí straně, která je povinna poskxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxatňuje, nároky příjemce dávek vůči třetí straně, uznává toto převzetí nároků každý členský stát;
b) má-li instituce odpovědná za poskytování dávek pxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx na uvedenou osobu nebo na příslušnou instituci ustanovení uvedených právních předpisů, která určují případy, v nichž jsou zaměstnavatelé nebo jejicx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xebo jejich zaměstnancům v případech, kdy nejsou zproštěni odpovědnosti.
3. Uzavřeli-li v souladu s čl. 35 odst. 3 nebo čl. 41 odst. 2 dva nebo více člensxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xýši skutečně vyplácených dávek, veškeré nároky vznikající vůči odpovědné třetí straně se řídí těmito pravidly:
a) pokud instituce členského státu bxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx právo na převzetí nároku nebo na přímou žalobu proti třetí straně, která je odpovědná za poskytnutí náhrady za úraz;
b) pro použití písmene a) se má za tox xxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxstavce 1 a 2 zůstávají použitelné pro jakékoli dávky, na které se nevztahuje dohoda o vzdání se úhrad nebo úhrada, která není závislá na výši skutečně posxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxužití a délka trvání doby uvedené v čl. 65 odst. 7 budou upraveny dvoustrannými dohodami.
HLAVA VI
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 87
Přecxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xohoto nařízení se berou v úvahu doby pojištění a případné doby zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo bydlení získané podle právních předpisx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i když se vztahuje na situaci, která nastala přede dnem jeho použitelnosti v dotyčném členském státě.
4. Každá dávka, která nebyla přiznána nebo která xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xde dne použitelnosti tohoto nařízení v dotyčném členském státě, pokud nároky, na jejichž základě byly tyto dávky předtím poskytovány, nebyly vypořádxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxst dotčené osoby s ohledem na toto nařízení přezkoumat.
6. Je-li žádost uvedená v odstavci 4 nebo 5 předložena během dvou let ode dne použitelnosti xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxí předpisy žádného členského státu týkající se odnětí nebo omezení nároků.
7. Je-li žádost uvedená v odstavcích 4 a 5 předložena po uplynutí dvouleté lxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxradou příznivějšího ustanovení právních předpisů kteréhokoli členského státu.
8. Vztahují-li se na určitou osobu v důsledku tohoto nařízení právnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxušná situace nezmění, pokud dotyčná osoba nepožádá, aby se na ni vztahovaly právní předpisy použitelné podle tohoto nařízení. Tuto žádost je třeba podxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxení, mají-li se na dotyčnou osobu vztahovat právní předpisy uvedeného členského státu ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Je-li žádost podána po uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx dni použitelnosti tohoto nařízení nevztahuje článek 46c nařízení (EHS) č. 1408/71.
10. Druhá věta čl. 65 odst. 2 a 3 se použije na Lucembursko nejpozděxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmto nařízením a prováděcím nařízením.
Článek 88
Aktualizace příloh
Přílohy tohoto nařízení se pravidelně aktualizují.
Článek 89
Prováděcí nxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxtelnosti tohoto nařízení.
Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 však zůstává v platnosti a nadále má právní účinky pro účely:
a) nařízení Rady (ES) č. 859/20xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxé se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (1), do zrušení nebo změny uvedeného nařízení;
b) nařízení Rady (EHS) č. xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovníků s ohledem na Grónsko (2), do zrušení nebo pozměnění uvedeného nařízení;
c) Dohody o Evropském hospodářském prostoru (3) a Dohody mezi Evropskxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxí odkaz na nařízení (EHS) č. 1408/71, do změny těchto dohod s ohledem na toto nařízení.
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří se pohybují ve Společenství, na penzijní připojištění (5), se považují za odkazy na toto nařízení.
Článek
Vstup v platnost
Toto nařízení vsxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 29. dubna 2004.
Za Evropský parlament
předseda
P. Cxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:05:32004R0883:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx C 79 E, 30.3.2004, s. 15) a stanovisko Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 26. duxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx.
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.