Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (295)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (192)
... další položky
Články a jiné dokumenty (80)
... další položky

32004L0038 o právu občanů Unie se svobodně pohybovat

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHSx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxení Evropského společenství, a zejména na články 12, 18, 40, 44 a 52 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise [1],
s ohledem na stanovisko Hospodářskéxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
(1) Občanství Unie přiznává každému občanu Unie základní a osobní právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xnitřního trhu, který zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je v souladu se Smlouvou zajištěna tato svoboda.
(3) Občanství Unie by mělo přexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xevidovat stávající nástroje Společenství, které se zaměřují samostatně na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a na studenty a další oxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxý přístup k právu volného pohybu a pobytu a usnadněn výkon tohoto práva, je třeba jediného právního předpisu, který by změnil nařízení Rady (EHS) č. 1612xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxanění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství [6], směrnice Rady 73/148/EHS ze dne 21x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xměrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxacovní činnosti [9] a směrnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro studenty [10].
(5) Má-li být právo všech občanů Unie svobodně sx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx rodinným příslušníkům bez ohledu na jejich státní příslušnost. Pro účely této směrnice by definice "rodinného příslušníka" měla zahrnovat také regixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxdnoty rodiny v širším slova smyslu, a aniž je dotčen zákaz diskriminace z důvodů státní příslušnosti, by měl hostitelský členský stát postavení osob, kxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxkém státě, přezkoumávat v souladu s vlastními vnitrostátními předpisy z hlediska otázky, zda by těmto osobám měl být umožněn vstup a pobyt s ohledem na jxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxx xředpisy o kontrolách na státních hranicích, je třeba jasně definovat formality spojené s volným pohybem občanů Unie na území členských států.
(8) K uxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxtovou kartu, osvobozeny od povinnosti získat vstupní vízum ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx od této povinnosti osvobozeni [11], nebo případně ve smyslu platných vnitrostátních předpisů.
(9) Aniž je dotčeno příznivější zacházení přiznané xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxléhali jakýmkoli podmínkám či formalitám s výjimkou povinnosti mít platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
(10) Při výkonu svého práva pobytu bx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků delší než tři měsíce mělo podléhat určitým podmínkám.
(11) Základní a individuální právo pobytu v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx státy měly mít možnost vyžadovat od občanů Unie registraci u příslušného orgánu v místě pobytu, stvrzenou za tím účelem vydaným osvědčením o registracxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, a na jejich pobyt přesahující tři měsíce.
(14) Je třeba podrobně stanovit podklady, které mohou být vyžadovány příslušnými orgány k vydání osvědčxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxa pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků.
(15) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xartnerství. S ohledem na rodinný život a lidskou důstojnost v některých případech a k ochraně před zneužíváním je tedy třeba přijmout opatření, která bx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxím základě.
(16) Osoby požívající práva pobytu by neměly být vyhoštěny, pokud nepředstavují nepřiměřenou zátěž pro systém sociální pomoci hostitexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx posuzovat, zda se nejedná o dočasné potíže, a při posuzování, zda se příjemce pomoci stal nepřiměřenou zátěží pro systém sociální pomoci a zda by měl být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxnání, jak byli definováni Soudním dvorem, by v žádném případě neměli být vyhoštěni, s výhradou případů odůvodněných veřejným pořádkem nebo veřejnou bxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxdstavuje klíčový faktor podporující sociální soudržnost, která je jedním ze základních cílů Unie. Právo trvalého pobytu by tedy mělo být stanoveno prx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxpřetržitě po dobu pěti let, aniž by byli vyhoštěni.
(18) Aby se trvalý pobyt stal opravdovým prostředkem integrace do společnosti hostitelského člexxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxhovat určité zvláštní výhody přiznané občanům Unie, kteří jsou zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými, a jejich rodinným přxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxytá práva přiznaná nařízením Komise (EHS) č. 1251/70 ze dne 29. června 1970 o právu pracovníků zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání v xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxě výdělečné činnosti na území jiného členského státu [13].
(20) V souladu se zákazem diskriminace z důvodů státní příslušnosti by se všemi občany Unix x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxázeno stejně jako se státními příslušníky, s výhradou zvláštních ustanovení výslovně upravených Smlouvou a sekundárními právními předpisy.
(21) xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxně činným a osobám, které získají tento status, nebo jejich rodinným příslušníkům, přizná sociální pomoc během prvních třech měsíců pobytu, nebo u uchxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(22) Smlouva umožňuje omezit právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo vexxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxíkům xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xýkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví [xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxže vážně ohrozit osoby, jež se poté, co využily práv a svobod přiznaných jim Smlouvou, skutečně integrovaly do hostitelského členského státu. Rozsah vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xobytu v hostitelském členském státě, jejich věk, zdravotní stav, rodinné a ekonomické poměry a vazby na jejich zemi původu.
(24) Proto by s rostoucím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxčanům Unie, kteří na území hostitelského členského státu pobývají již mnoho let, a zejména vůči těm, kteří se zde narodili a pobývali zde po celý svůj živxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx navíc podmíněno také vyhoštění nezletilých osob, aby byly v souladu s Úmluvou OSN ze dne 20. prosince 1989 o právech dítěte chráněny jejich vazby na rodixxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxch orgánů musí být řádně odůvodněno, měly by být stanoveny procesní záruky také pro případy, kdy je občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům odpírán xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxp do jiného členského státu nebo pobyt v něm, přístup k nápravě v soudním řízení.
(27) V souladu s judikaturou Soudního dvora, která členským státům zaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxdinných příslušníků, kteří byli vyhoštěni z území některého členského státu, podat po uplynutí přiměřené lhůty, nejpozději však po uplynutí tří let ox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxžíváním práv nebo podvody, a zejména před účelovými manželstvími nebo jakoukoliv jinou formou vztahů uzavíraných výlučně za účelem získání práva na vxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxdněn výkon práva volného pohybu a pobytu, by Komise měla vypracovat zprávu hodnotící možnost předložení jakýchkoliv potřebných návrhů k tomuto účelux x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. V souladu se zákazem diskriminace zakotveným v Listině by členské státy měly tuto směrnici provxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx znaků, jazyka, náboženství nebo přesvědčení, politického nebo jakéhokoli jiného přesvědčení, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xohybu a pobytu na území členských států občany Unie a jejich rodinnými příslušníky;
b) právo trvalého pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušnxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
1. "občanem Unie" osoba, která je státním příslušníkem některého členského státu;
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů členského státu, zachází-li právní řád hostitelského členského státu s registrovaným partnerstvím jako s manželstvím, v souladu s podmínkxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxvanými osobami, a takoví potomci manžela či manželky nebo partnera či partnerky stanovení v písmenu b);
d) předci v přímé linii, kteří jsou vyživovanxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxt, do nějž se občan Unie stěhuje za účelem výkonu svého práva volného pohybu a pobytu.
Článek 3
Oprávněné osoby
1. Tato směrnice se vztahuje nx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxich rodinné příslušníky ve smyslu čl. 2 bodu 2, kteří je doprovázejí nebo následují.
2. Aniž je dotčeno právo volného pohybu a pobytu dotyčných osobx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxch ostatních rodinných příslušníků bez ohledu na jejich státní příslušnost, kteří nejsou zahrnuti v definici rodinného příslušníka ve smyslu čl. 2 boxx x x xxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxavotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana Unie o ně;
b) partnera, se kterým má občan Unie řádně doložený trvalý vztah.
Hostitelský xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx
xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxelné pro kontroly na státních hranicích, mají všichni občané Unie s platným průkazem totožnosti nebo cestovním pasem a jejich rodinní příslušníci, ktxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxho státu.
2. Po osobách uvedených v odstavci 1 nesmějí být požadována výjezdní víza ani jiné rovnocenné formality.
3. Členské státy v souladu se svýxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xestovní pas je platný alespoň pro všechny členské státy a pro země, kterými musí jeho držitel po cestě mezi členskými státy projet. Neupravuje-li právo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx
Článek 5
Právo na vstup
1. Aniž jsou dotčeny předpisy o cestovních dokladech použitelné pro kontroly na státních hranicích, zaručují člensxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxy žádného členského státu, vstup na své území s platným cestovním pasem.
Po občanech Unie nesmějí být požadována výjezdní víza ani jiné rovnocenné forxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xařízením (ES) č. 539/2001 nebo případně s vnitrostátním právem. Pro účely této směrnice jsou od vízové povinnosti osvobozeni rodinní příslušníci s pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxzplatně, zrychleným postupem v nejkratší možné lhůtě.
3. Předloží-li rodinní příslušníci, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxo rodinný příslušník, který není státním příslušníkem žádného členského státu, potřebné cestovní doklady, případně nezbytná víza, poskytne mu dotyxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxk prokázal, že se na něj vztahuje právo volného pohybu a pobytu.
5. Členský stát může od dotyčné osoby vyžadovat, aby v přiměřené a nediskriminační lhůxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
KAPITOLA III
Právo pobytu
xxxxxx x
xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xakýmkoli podmínkám či formalitám s výjimkou povinnosti být držitelem platného průkazu totožnosti nebo cestovního pasu.
2. Odstavec 1 se použije taxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxiteli platného cestovního pasu.
Článek 7
Právo pobytu po dobu delší než tři měsíce
1. Všichni občané Unie mají právo pobytu na území jinéhx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými; nebo
b) mají pro sebe a své rodinné příslušníky dostatečné prostředky, aby se po dobu svého pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
- jsou zapsáni u soukromého či veřejného subjektu, akreditovaného nebo financovaného hostitelským členským státem v souladu s jeho právními předpxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxnském státě kryta všechna rizika, a prohlášením nebo jiným podobným prostředkem podle své volby ujistí příslušný vnitrostátní orgán, že mají dostatexxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu; nebo
d) jsou rodinnými příslušníky doprovázejícími nebo následujícími občana Unie, který splňuje podmínky uvedené v písmenech a), b) nebo c).
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxčana Unie, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, za předpokladu, že tento občan Unie splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. axx xx xxxx xxx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvení zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné v těchto případech:
a) není dočasně schopen pracovat v důsledku nemoci nebo úrazu;
b) xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxč o zaměstnání;
c) je řádně zapsán jako nedobrovolný nezaměstnaný po skončení pracovní smlouvy na dobu určitou kratší jednoho roku nebo poté, co se běxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxstavení pracovníka ponechává na dobu alespoň šesti měsíců;
d) zahájí odbornou přípravu. Pokud není nedobrovolně nezaměstnaný, může si postavení pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnky odst. 1 písm. c) pouze jeho manžel či manželka, registrovaný partner či partnerka ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) a nezaopatřené děti. Na jím vyživovaxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx pro občany Unie
1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 5, může členský stát u pobytu delšího než tři měsíce požadovat po občanech Unie, aby se zaregistrovali u příxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxané osoby a datem registrace je vystaveno okamžitě. Při nesplnění požadavku registrace může osoba podléhat přiměřeným a nediskriminačním sankcím.
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas, potvrzení zaměstnavatele o přijetí nebo osvědčení o zaměstnání nebo doklad o tom, že jsou samostatně výděxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podmínky uvedeného ustanovení,
- aby občané Unie, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. c), předložili platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas, xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxk ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c). Členské státy nesmějí požadovat, aby na tomto prohlášení byla uváděna určitá výše prostředků.
4. Členské státy nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x žádném případě vyšší než minimum, při jehož nedosažení mají státní příslušníci hostitelského členského státu nárok na sociální pomoc, a není-li toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxědčení o registraci rodinných příslušníků občanů Unie, kteří jsou sami občany Unie, mohou členské státy vyžadovat předložení těchto dokladů:
a) plxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxi občana Unie, kterého doprovázejí nebo následují;
d) v případech spadajících pod čl. 2 odst. 2 písm. c) a d) doklady o splnění podmínek uvedených ustaxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxvrzuje, že jsou dotyčným občanem Unie vyživovanými osobami nebo členy jeho domácnosti, nebo doklad o vážných zdravotních důvodech naléhavě vyžadujíxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. Rodinným příslušníkům občana Unie, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu a jejichž plánovaná doba pobytu přesahuje tři měsxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxlnění povinnosti registrace může dotyčná osoba podléhat přiměřeným a nediskriminačním sankcím.
Článek 10
Vydávání pobytových karet
1. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx žádosti potvrzeno vydáním dokladu, který se nazývá "Pobytová karta rodinného příslušníka občana Unie". Osvědčení o podání žádosti o pobytovou kartu xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxvrzujícího rodinný vztah nebo registrované partnerství;
c) osvědčení o registraci, nebo neexistuje-li systém registrace, jakýkoliv jiný doklad x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxlady o splnění podmínek uvedených ustanovení;
e) v případech spadajících pod čl. 3 odst. 2 písm. a) doklad vydaný příslušným orgánem v zemi původu nebx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxotních důvodech naléhavě vyžadujících osobní péči tohoto občana Unie o ně;
f) v případech spadajících pod čl. 3 odst. 2 písm. b) doklad o trvalém vztahx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xydání, nebo po dobu předpokládaného pobytu občana Unie, je-li kratší než pět let.
2. Platnost pobytové karty není dotčena dočasnou nepřítomností po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxti po sobě jdoucích měsíců z důležitých důvodů, například z důvodu těhotenství nebo narození dítěte, vážné nemoci, studia či odborné přípravy nebo vysxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxo odjezdu občana Unie
1. Aniž je dotčen druhý pododstavec, není smrtí občana Unie nebo jeho odjezdem z hostitelského členského státu dotčeno xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxčné osoby splnit podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d).
2. Aniž je dotčen druhý pododstavec, nevede smrt občana Unie ke ztrátě právx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm členském státě jako rodinní příslušníci po dobu alespoň jednoho roku.
Právo pobytu dotyčných osob, které nezískaly právo trvalého pobytu, je podmíxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xostatečné prostředky, aby se po dobu svého pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu, a jsou účastníky zdravotnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxlušníky osoby splňující tyto požadavky. Pojem "dostatečné prostředky" je vymezen v čl. 8 odst. 4.
Takovým rodinným příslušníkům je zachováno právo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxrátě práva pobytu jeho dětí ani rodiče, který o děti skutečně pečuje, bez ohledu na jejich státní příslušnost, pobývají-li tyto děti v hostitelském člexxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdu, prohlášení manželství za neplatné nebo ukončení registrovaného partnerství
1. Aniž je dotčen druhý pododstavec, není rozvodem nebo prohlášenxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxých příslušníků, kteří jsou státními příslušníky některého členského státu.
Před získáním práva trvalého pobytu musí dotyčné osoby splnit podmínkx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx xxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxončení registrovaného partnerství podle čl. 2 odst. 2 písm. b) ke ztrátě práva pobytu rodinných příslušníků občana Unie, kteří nejsou státními přísluxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxu nebo o prohlášení manželství za neplatné nebo před ukončením registrovaného partnerství alespoň tři roky, z toho nejméně jeden rok v hostitelském člxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxnželce nebo partnerovi či partnerce, která není státním příslušníkem žádného členského státu, svěřeny do výchovy děti občana Unie; nebo
c) je to opoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo
d) na základě dohody mezi manželi nebo partnery podle čl. 2 odst. 2 písm. b) nebo na základě soudního rozhodnutí má manžel či manželka nebo partner xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxčňován v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxm skutečnosti, že jsou zaměstnanými osobami nebo osobami samostatně výdělečně činnými nebo že mají pro sebe a své rodinné příslušníky dostatečné prosxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kterým jsou v hostitelském členském státě kryta všechna rizika, nebo jsou příslušníky rodiny osoby splňující tyto požadavky a tato rodina byla již zalxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxytu na výlučně osobním základě.
Článek 14
Zachování práva pobytu
1. Občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům náleží právo pobytu uvexxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxíslušníkům náleží právo pobytu stanovené v článcích 7, 12 a 13, dokud splňují podmínky uvedených ustanovení.
Ve zvláštních případech, existují-li oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xsou tyto podmínky splněny. Toto ověřování není prováděno systematicky.
3. Vyhoštění ze země nesmí být automatickým důsledkem využití systému socxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xI, nesmějí být v žádném případě vyhoštěni občané Unie ani jejich rodinní příslušníci, pokud
a) občané Unie jsou zaměstnanými osobami nebo osobami saxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxjí být občané Unie ani jejich rodinní příslušníci vyhoštěni, pokud mohou prokázat, že pokračují v hledání zaměstnání a mají skutečnou naději, že budou xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxných důvodů než veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví se obdobně použijí postupy stanovené v článcích 30 a 31.
2. Důvodem vyhxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území hostitelského členského státu a bylo jí vystaveno osvědčení o registraci nebo pobytová karta.
3. Hostitelský členský stát nesmí zakázat vstux xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx kteří tam nepřetržitě legálně pobývají po dobu pěti let. Toto právo není vázáno na splnění podmínek stanovených v kapitole III.
2. Odstavec 1 se vztahxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxitě legálně pobývají po dobu pěti let.
3. Nepřetržitost pobytu není dotčena dočasnou nepřítomností po dobu nepřesahující celkem šest měsíců v roce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxů, například z důvodu těhotenství nebo narození dítěte, vážné nemoci, studia či odborné přípravy nebo vyslání do jiného členského státu nebo třetí zemx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxž dva po sobě jdoucí roky.
Článek 17
Výjimky pro osoby již nepracující v hostitelském členském státě a jejich rodinné příslušníky
1. Odchxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, které v době ukončení pracovní činnosti dosáhly věku stanoveného právem tohoto členského státu pro nárok na starobní důchod, nebo pracovníci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxh a nepřetržitě tam pobývají déle než tři roky.
Nepřiznává-li právo hostitelského členského státu některým skupinám samostatně výdělečně činných oxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxostatně výdělečně činné, které v hostitelském členském státě pobývají déle než dva roky a přestaly tam pracovat z důvodu trvalé pracovní neschopnostix
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxba nárok na dávku plně nebo zčásti vyplácenou nositelem pojištění v hostitelském členském státě;
c) zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělexxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné v jiném členském státě a zároveň si ponechávají své bydliště v hostitelském členském státě, kam se zpravidla každý den nebo alespoň jedxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxžují za získané v hostitelském členském státě.
Doby nedobrovolné nezaměstnanosti řádně zaznamenané příslušným úřadem práce, období přerušení pxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
2. Podmínky délky pobytu a zaměstnání stanovené v odst. 1 písm. a) a podmínka délky pobytu stanovená v odst. 1 písm. b) se nepoužijí, je-li manžel či mxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxského státu nebo ztratil tuto příslušnost v důsledku sňatku s touto zaměstnanou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou.
3. Rodinní příslušxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tomto členském státu bez ohledu na státní příslušnost, pokud tato zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná sama nabyla práva trvalého pxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xracuje, avšak dosud nezískala v hostitelském členském státě trvalý pobyt na základě odstavce 1, nabývají její rodinní příslušníci, kteří s ní pobývajx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxamžiku smrti nepřetržitě pobývala na území tohoto členského státu po dobu dvou let; nebo
b) příčinou smrti byl pracovní úraz nebo nemoc z povolání; nexx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxmostatně výdělečně činnou.
Článek 18
Nabytí práva trvalého pobytu některými rodinnými příslušníky, kteří nejsou státními příslušníky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxlňují podmínky uvedeného ustanovení, právo trvalého pobytu poté, co v hostitelském členském státě nepřetržitě legálně pobývají po dobu pěti let.
xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxich pobytu občanům Unie způsobilým k trvalému pobytu doklad osvědčující jejich trvalý pobyt.
2. Doklad osvědčující trvalý pobyt se vydává v nejkratxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxdinným příslušníkům, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu a mají právo trvalého pobytu, vydávají členské státy do šesti měsíců xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu se podává před skončením platnosti pobytové karty. Při nesplnění povinnosti požádat o kartu trvalého pobytu může dotyčná osoba podléhat přiměxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxužívají v hostitelském členském státě. Nepřetržitost pobytu se přerušuje řádně vykonaným rozhodnutím o vyhoštění dotyčné osoby.
KAPITOLA x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na celé území hostitelského členského státu. Členské státy mohou právo pobytu a právo trvalého pobytu územně omezit pouze tehdy, vztahují-li se stejnx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xbčana Unie, kteří mají právo pobytu nebo právo trvalého pobytu v členském státě, právo přijmout zaměstnání nebo být samostatně výdělečně činnými v tomxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech požívají všichni občané Unie, kteří pobývají na základě této směrnice na území hostitelského členského státu, v oblasti působnosti Smlouxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxtními příslušníky žádného členského státu a mají právo pobytu nebo trvalého pobytu.
2. Odchylně od odstavce 1 není hostitelský členský stát povinen xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxn přiznat před nabytím práva trvalého pobytu vyživovací podporu při studiu, včetně odborné přípravy, jíž se rozumí stipendia nebo půjčky na studium osxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Článek 25
Obecná ustanovení o povoleních k pobytu
1. Držení osvědčení o registraci podle článku 8, dokladu osvědčujícího trvalý pobyt, osvxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xýkonu práva nebo splnění správních formalit, může-li být existence práv prokázána jinými doklady.
2. Všechny doklady uvedené v odstavci 1 jsou vydáxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xiných států, týkající se povinnosti vždy u sebe nosit osvědčení o registraci nebo pobytovou kartu, pokud se na jejich vlastní státní příslušníky vztahxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jejich vlastním státním příslušníkům při nesplnění povinnosti nosit u sebe průkaz totožnosti.
KAPITOLA VI
Omezení práva vstupu a práva pobxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy omezit svobodu pohybu a pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků bez ohledu na státní příslušnost z důvodů veřejného pořádku, veřejné bxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xeřejné bezpečnosti musí být v souladu se zásadou přiměřenosti a musí být založena výlučně na osobním chování dotyčné osoby. Předchozí odsouzení pro trxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxčně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti. Odůvodnění, která přímo nesouvisí s dotyčnou osobou nebo souvisejí s generální prevxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxnský stát, považuje-li to za nezbytné, při vydávání osvědčení o registraci, nebo nemá-li systém registrace, do tří měsíců od příjezdu dotyčné osoby na xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xřípadě potřeby jiné členské státy o poskytnutí informací o případných minulých policejních záznamech o dotyčné osobě. Tato šetření nesmějí být prováxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxeli dokladu, který byl z jiného členského státu vyhoštěn z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví, opětovný vstup na své xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxtěním
1. Před přijetím rozhodnutí o vyhoštění z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti vezme hostitelský členský stát v úvahu skutečnosxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm členském státě a intenzita vazeb na zemi původu.
2. Hostitelský členský stát nesmí, s výjimkou závažných důvodů týkajících se veřejného pořádku nexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xteří mají právo trvalého pobytu na jeho území.
3. Rozhodnutí o vyhoštění nesmí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxeří:
a) posledních deset let měli pobyt v hostitelském členském státě; nebo
b) jsou nezletilými osobami, kromě případů, kdy je vyhoštění v nejlepšxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xteré odůvodňují opatření omezující svobodu pohybu, jsou výhradně nemoci s epidemickým potenciálem definované odpovídajícími akty Světové zdravotxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxstitelského členského státu.
2. Důvodem k vyhoštění z území nesmějí být nemoci, které se vyskytnou po uplynutí lhůty tří měsíců po příjezdu.
3. Exixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe, kde by bylo zjištěno, zda netrpí žádnou z nemocí uvedených v odstavci 1. Vyžadování těchto prohlídek nesmí být běžnou praxí.
Článek 30
Oznaxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxhu a jejich důsledkům pro svou osobu.
2. Není-li to v rozporu se zájmy bezpečnosti státu, jsou dotyčné osoby přesně a úplně informovány o důvodech veřexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xveden soud nebo správní orgán, u kterého může dotyčná osoba podat opravný prostředek, lhůta k jeho podání a popřípadě lhůta, kterou má osoba na opuštění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxánek 31
Procesní záruky
1. Dotyčné osoby mají v hostitelském členském státě přístup k soudním a případně správním opravným řízením za účelem přezxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xrostředek proti rozhodnutí o vyhoštění nebo návrhu na soudní přezkum tohoto rozhodnutí žádost o předběžné opatření pozastavující výkon tohoto rozhoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxoštění založeno na předchozím soudním rozhodnutí, nebo
- měly-li dotyčné osoby již dříve přístup k soudnímu přezkumu, nebo
- zakládá-li se rozhodxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx požadavky stanovené v článku 28.
4. Členské státy mohou zakázat dotyčnou osobu pobyt na svém území v průběhu opravného řízení, ale nesmějí jí bránit oxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo kdy se opravný prostředek nebo soudní přezkum týkají odepření vstupu na území.
Článek 32
Doba platnosti rozhodnutí o zákazu pobytu
1. Oxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xvšak nejdéle po uplynutí tří let od vykonání pravomocného rozhodnutí o zákazu pobytu přijatého v souladu s právem Společenství, podat žádost o zrušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxno.
Dotyčný členský stát rozhodne o této žádosti do šesti měsíců od jejího podání.
2. Po dobu posuzování své žádosti nemají osoby uvedené v odstavci x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxmí vydávat rozhodnutí o vyhoštění jako formu sankce nebo jako právní důsledek trestu odnětí svobody, pokud nejsou splněny požadavky článků 27, 28 a 29.
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxě představuje ohrožení veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti, a posoudí, zda od vydání rozhodnutí o vyhoštění nedošlo k podstatné změně okolností.
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxh rodinných příslušníků ve věcech upravených touto směrnicí, zejména prostřednictvím osvětových kampaní v celostátních a místních hromadných sdělxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření k odepření, pozastavení nebo odnětí jakéhokoliv práva přiznaného touto směrnicí v případě zneužití práv nebo podvodu, například účelových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxé státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních pravidel přijatých k provedení této směrnice x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxna 2006 a veškeré následné změny co nejdříve.
Článek 37
Příznivější vnitrostátní předpisy
Touto směrnicí nejsou dotčeny právní a správní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxx xxbna 2006 se zrušují články 10 a 11 nařízení (EHS) č. 1612/68.
2. S účinkem od 30. dubna 2006 se zrušují směrnice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxnici.
Článek 39
Zpráva
Nejpozději 30. dubna 2006 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice spolu s pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxkého státu bez jakýchkoliv podmínek. Členské státy poskytnou Komisi informace potřebné k vypracování zprávy.
Článek 40
Provedení
1. Člexxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxmi státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxící, jak jednotlivá ustanovení této směrnice odpovídají přijatým vnitrostátním předpisům.
Článek 41
Vstup v platnost
Tato směrnice vstxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxburku xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x4 E, 2.3.2004, s. 12) a postoj Evropského parlamentu ze dne 10. března 2004 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.