32003L0087

o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (351)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (39)
... další položky
Články a jiné dokumenty (28)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xlynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho a sociálního výboru (2),
s ohledem na stanovisko Výboru regionů (3),
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (4),
vzhledem k těmto důvxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxování s emisemi skleníkových plynů v Evropské unii. Evropský program pro změnu klimatu zvažuje politiky a opatření Společenství v rámci procesu založxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxtví (dále jen „systém Společenství“) na základě Zelené knihy. Ve svých závěrech ze dne 8. března 2001 Rada uznala zvláštní důležitost Evropského progrxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxm Společenství pro životní prostředí zavedený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES (5) určuje změnu klimatu jako prioritu k řešxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxzuje snížit emise skleníkových plynů do let 2008 až 2012 o 8 % v porovnání s hodnotami z roku 1990 a že z dlouhodobého hlediska je třeba snížit globální emisx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxu, která byla schválena rozhodnutím Rady 94/69/ES ze dne 15. prosince 1993 o uzavření Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (6), jx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxatického systému.
(4) Po vstupu Kjótského protokolu v platnost, který byl schválen rozhodnutím Rady 2002/385/ES ze dne 25. dubna 2002 o schválení Kjóxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxajících (7), budou Společenství a jeho členské státy zavázány ke snížení svých úhrnných antropogenních emisí skleníkových plynů, které jsou uvedeny x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x x xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxy ohledně snížení antropogenních emisí skleníkových plynů podle Kjótského protokolu v souladu s rozhodnutím 2002/385/ES společně. Cílem této směrnxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xři současném co možná nejmenším snížení hospodářského rozvoje a zaměstnanosti.
(6) Rozhodnutí Rady 93/389/EHS ze dne 24. června 1993 o mechanismu moxxxxxxxxxx xxxxx xx
x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pokroku při plnění závazků ohledně těchto emisí. Tento mechanismus bude členským státům nápomocen při určování celkového množství povolenek, které xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu a k zamezení narušení hospodářské soutěže.
(8) Členské státy by měly při přidělování povolenek přihlížet k potenciálu průmyslových činností ke sníxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx za zrušené povolenky, které odpovídají snížením emisí dosaženým těmito osobami na jejich státním území během tříletého období začínajícího v roce 20xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtví podle Kjótského protokolu.
(11) Členské státy zajistí, aby provozovatelé některých specifikovaných činností měli povolení k vypouštění emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxé státy by měly stanovit pravidla ohledně sankcí uplatňovaných při porušení této směrnice a zajistit jejich provádění. Tyto sankce musí být účinné, přxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxích monitorování emisí, pouze s výhradou omezení stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředx xxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxnství rozšířen na emise skleníkových plynů jiných než oxid uhličitý, mimo jiné pocházející z průmyslu zpracovávajícího hliník a z chemického průmyslxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxlují emise skleníkových plynů z činností jiných, než jsou činnosti uvedené v příloze 1 nebo zahrnuté do systému Společenství, nebo ze zařízení dočasně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jinou stranou uvedenou v příloze B uvedeného protokolu.
(18) Propojení systému Společenství se systémy pro obchodování s emisemi skleníkových plynx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxém plnění závazků.
(19) Mechanismy založené na projektech, včetně „Joint Implementation“ (JI) a „Clean Development Mechanism“ (CDM), jsou důležitx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxi ustanoveními Kjótského protokolu a Marrákešských dohod by použití těchto mechanismů mělo být doplňkové k vnitrostátním opatřením a vnitrostátní oxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx energii, včetně technologie kombinované výroby tepla a elektřiny (kogenerace), a které produkují méně emisí na jednotku výstupu, zatímco budoucí smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxt technologii kombinované výroby tepla a elektřiny.
(21) Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (1xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnů. Směrnice Rady 96/61/ES by měla být změněna tak, aby se zajistilo, že mezní hodnoty emisí nejsou stanoveny pro přímé emise skleníkových plynů ze zaříxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxlovacími jednotkami nebo jinými jednotkami vypouštějícími oxid uhličitý na místě, kde se tyto jednotky nacházejí, aniž jsou dotčeny jiné požadavky pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xřeba ji přezkoumat na základě vývoje v této souvislosti a přihlížet při tom ke zkušenostem získaným při jejím provádění a k pokroku dosaženému při monitxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxděných na úrovni členských států a na úrovni Společenství. Aniž je dotčeno uplatňování článků 87 a 88 Smlouvy, mohou členské státy v případě činností, kxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxce by měl posoudit rozsah, ve kterém byly tyto cíle dosaženy.
(24) Vybírání daní může v rámci národní politiky představovat nástroj k omezení emisí ze zxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx hospodářství Evropské unie a ne pouze v odvětvích průmyslu a energetiky, aby se dosáhla podstatná snížení emisí. Komise by měla zejména zvažovat politxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx Společenství a jeho členské státy vyplývají z Kjótského protokolu.
(26) Bez ohledu na mnohostranný potenciál mechanismů založených na trhu by měla bxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních akcí.
(27) Tato směrnice uznává základní práva a dodržuje zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie.
(28) Opatřexx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxvomocí svěřených Komisi. (12)
(29) Kritéria 1, 5 a 7 přílohy III nemohou být změněna prostřednictvím postupu projednávání ve výborech, a proto by se měxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxpe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxĚRNICI:
Článek 1
Předmět
Tato směrnice vytváří systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (dále jen „systéx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxast působnosti
1. Tato směrnice se použije na emise z činností uvedených v příloze I a na skleníkové plyny uvedené v příloze II.
2. Tato směrnice se použxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtět jednu tunu ekvivalentu oxidu uhličitého po specifikované období, přičemž toto povolení je platné pouze pro účely splnění požadavků této směrnice x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxkleníkovými plyny“ rozumějí plyny uvedené v příloze II;
d) „povolením k vypouštění emisí skleníkových plynů“ rozumí povolení vydané v souladu s článxx x x xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dotyčném místě a mohly by ovlivnit emise a znečistění;
f) „provoxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodující hospodářská pravomoc nad technickou funkcí zařízení;
g) „osobou“ rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba;
h) „novým účastníkem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxelo povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů nebo aktualizované povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů z důvodů změn v povaze nebo fungxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xrganizace nebo skupiny osob;
j) „tunou ekvivalentu oxidu uhličitého“ rozumí jedna metrická tuna oxidu uhličitého (CO
2
)nebo množství jakéhokoli jixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxerých vznikají emise specifické pro tyto činnosti, pokud provozovatel nemá povolení udělené příslušným orgánem v souladu s články 5 a 6 nebo pokud nebyxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxvolení k vypouštění emisí skleníkových plynů podaná u příslušného orgánu obsahuje popis:
a) zařízení a jeho činností včetně používané technologie;
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxoze I ze zařízení a
d) opatření plánovaných k monitorování emisí a jejich vykazování v souladu s pokyny přijatými podle článku 14.
Žádost musí též obsaxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx skleníkových plynů
1. Příslušný orgán udělí povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů, kterým se povoluje vypouštět skleníkové plyny z celého xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxíkových plynů se může vztahovat na jedno či více zařízení na tomtéž místě, která jsou provozována týmž provozovatelem.
2. Povolení k vypouštění emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxní, s uvedením podrobností metody a frekvence monitorování;
d) požadavky týkající se podávání zpráv;
e) povinnost vyřadit povolenky ve výši rovnajxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx
Provozovatel uvědomí příslušný orgán o jakýchkoli plánovaných změnách v povaze nebo fungování zařízení nebo o jeho rozšíření, které mohou vyžadovax xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxzovatele zařízení, příslušný orgán aktualizuje povolení a zahrne do něj jméno a adresu nového provozovatele.
Článek 8
Koordinace se směrnicí 96/xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínky a postupy pro udělení povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů koordinovány s podmínkami a postupy pro udělení povolení stanovenými v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnek, které mají v úmyslu přidělit pro uvedené období, a způsob, jak je zamýšlí přidělit. Plán je založen na objektivních a transparentních kritériích, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxji do 31. prosince 2003 pokyny k provádění kritérií uvedených v příloze III.
Pro období uvedené v čl. 11 odst. 1 se plán zveřejní a oznámí Komisi a ostatním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx před začátkem příslušného období.
2. Národní alokační plán se posoudí ve výboru uvedeném v čl. 23 odst. 1.
3. Do tří měsíců po oznámení národního alokaxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxze III nebo s článkem 10. Členský stát učiní rozhodnutí podle čl. 11 odst. 1 nebo 2 pouze tehdy, pokud Komise přijme navržené změny. Odmítavé rozhodnutí mxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x povolenek zdarma. Pro pětileté období počínající dnem 1. ledna 2008 členské státy přidělí alespoň 90 % povolenek zdarma.
Článek 11
Přidělování (axxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxdělí pro uvedené období, a o přidělení těchto povolenek provozovateli každého zařízení. Toto rozhodnutí se učiní alespoň tři měsíce před začátkem obdxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxti.
2. Pro pětileté období počínající dnem 1. ledna 2008 a pro každé následující pětileté období rozhodne každý členský stát o celkovém množství povolxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxoň 12 měsíců před začátkem příslušného období a bude založeno na národním alokačním plánu vytvořeném podle článku 9 a v souladu s článkem 10, přičemž se nxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxx rozhodování o přidělování přihlíží členské státy k potřebě poskytnout přístup k povolenkám novým účastníkům na trhu.
4. Příslušný orgán vydá část z cxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxské státy zajistí, aby povolenky mohly být převáděny mezi:
a) osobami v rámci Společenství;
b) osobami v rámci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxní obsažená v této směrnici nebo přijatá na jejím základě.
2. Členské státy zajistí, aby povolenky vydávané příslušným orgánem jiného členského státx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxzovatel každého zařízení vyřadil počet povolenek rovnající se celkovým emisím z uvedeného zařízení během předchozího kalendářního roku, ověřeným pxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zrušeny na žádost osoby, která je jejich držitelem.
Článek 13
Platnost povolenek
1. Povolenky jsou platné pro emise během období uvedeného v čl. 1x xxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx které již nejsou platné a nebyly vyřazeny a zrušeny v souladu s čl. 12 odst. 3.
Členské státy mohou vydávat povolenky osobám pro probíhající období, aby nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxího pětiletého období uvedeného v čl. 11 odst. 2 příslušný orgán zruší povolenky, které již nejsou platné a nebyly vyřazeny a zrušeny v souladu s čl. 12 odxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxuladu s prvním pododstavcem.
Článek 14
Pokyny pro monitorování emisí a jejich vykazování
1. Do 30. září 2003 přijme Komise v souladu s postupem podxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxse vznikají v důsledku těchto činností. Tyto pokyny jsou založeny na zásadách pro monitorování a vykazování uvedených v příloze IV.
2. Členské státy zxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxíslušnému orgánu zprávu o emisích z uvedeného zařízení během každého kalendářního roku po skončení uvedeného roku.
Článek 15
Ověřování
1. Člensxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx x xxx xxl příslušný orgán informován.
Členské státy zajistí, aby provozovatel, jehož zpráva nebyla do 31. března každého roku se zřetelem na emise předchozíhx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxného provozovatele posouzena jako uspokojující.
Článek 16
Sankce
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xčiní opatření nezbytná k zajištění provádění těchto pravidel. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a dostatečně odrazující. Členské státy ozxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxstí, aby byla zveřejněna jména provozovatelů, kteří porušují požadavky na vyřazení dostačujícího množství povolenek podle čl. 12 odst. 3.
3. Členskx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxho roku, musel zaplatit pokutu za překročení emisí. Pokuta za překročení emisí činí 100 EUR za každou tunu ekvivalentu oxidu uhličitého vypuštěnou zařxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xýši tohoto překročení emisí, až bude vyřazovat povolenky pro následující kalendářní rok.
4. Během tříletého období počínajícího dnem 1. ledna 2005 čxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxzovatel nevyřadil povolenky. Platba pokuty za překročení emisí nezprošťuje provozovatele povinnosti vyřadit povolenky ve výši tohoto překročení exxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zprávy o emisích, které je třeba předat podle povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů a které jsou v držení příslušného orgánu, zpřístupní tenxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxdné správní úpravy k provádění této směrnice, včetně jmenování vhodného příslušného orgánu nebo orgánů. Tam, kde je jmenováno více příslušných orgánx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx k zajištění přesné evidence vydávání, držení, převádění a rušení povolenek. Členské státy mohou vést své registry v konsolidovaném systému společně x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxnamenání povolenek držených každou osobou, které jsou povolenky vydávány nebo od které jsou převáděny.
3. K provádění této směrnice přijme Komise v sxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx databází obsahujících společné datové prvky ke sledování vydávání, držení, převádění a rušení povolenek, k zajištění přístupu veřejnosti a přiměřexx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxk xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxšení povolenek.
2. Ústřední správce provádí automatickou kontrolu každé transakce v registrech prostřednictvím tohoto nezávislého protokolu traxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesrovnalosti, ústřední správce o tom informuje dotyčný členský stát nebo dotyčné členské státy, které nezaregistrují danou transakci nebo jakékolx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxx předkládají členské státy Komisi zprávu o uplatňování této směrnice. Tato zpráva se zejména zabývá úpravami pro přidělování povolenek, provozem regxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxlenkami z daňového hlediska. První zpráva se zašle Komisi do 30. června 2005. Zpráva se vypracuje na základě dotazníku nebo osnovy navržených Komisí poxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxy.
2. Na základě zpráv uvedených v odstavci 1 Komise zveřejní zprávu o uplatňování této směrnice do tří měsíců od obdržení zpráv od členských států.
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxní, vykazování, ověřování a dodržování.
Článek 22
Změny přílohy III
S přihlédnutím ke zprávám stanoveným v článku 21 a zkušenostem z uplatňování xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx.
Článek 23
Výbor
1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 8 rozhodnutí 93/389/EHS.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx svůj jednací řád.
Článek 24
Postupy pro jednostranné zahrnutí dodatečných činností a plynů
1. Od roku 2008 mohou členské státy používat obchodovxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxto činností, zařízení a skleníkových plynů schváleno Komisí v souladu s postupem uvedeným v čl. 23 odst. 2 s přihlédnutím ke všem relevantním kritériímx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrování a vykazování.
Od xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx I, u kterých se nedosahuje mezních hodnot stanovených v uvedené příloze.
2. Povolenky přidělované zařízením provádějícím tyto činnosti se specifikxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxvání a vykazování emisí z činností, zařízení a skleníkových plynů, které nejsou uvedeny v příloze I, v souladu s postupem uvedeným v čl. 23 odst. 2, pokud xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé podle článku 30 také posuzují, zda by měla být změněna příloha I, aby se zahrnuly emise z těchto činností harmonizovaným způsobem pro celé Společenstvxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxíloze B Kjótského protokolu, které protokol ratifikovaly, aby se zajistilo vzájemné uznávání povolenek mezi systémem Společenství a jinými systémy xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x, vypracuje Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 23 odst. 2 nezbytné předpisy pro vzájemné uznávání povolenek podle uvedené dohody.
Článek 26
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxí uvedeny v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise sxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hodnoty emisí pro přímé emise uvedeného plynu, ledaže je to nezbytné pro zajištění toho, že se nezpůsobí žádné podstatné místní znečistění životního pxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxnnosti s ohledem na spalovací jednotky nebo jiné jednotky emitující oxid uhličitý v místě, kde se zařízení nachází.
Pokud je to nezbytné, příslušné orxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxse skleníkových plynů ve Společenství v souladu s článkem 27 směrnice 2003/87/ES.
-------
(*) Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.“
Článek 27
Dočaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x každé žádosti je třeba uvést všechna taková zařízení a žádost se zveřejňuje.
2. Pokud po zvážení všech připomínek veřejnosti k uvedené žádosti Komise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxním této směrnice;
b) podléhají požadavkům na monitorování, vykazování a ověřování, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným podle článků 14 a 1x x
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xx
xxxxxxx xxxasné vynětí těchto zařízení ze systému Společenství.
Je třeba zajistit, aby nedošlo k žádnému narušení vnitřního trhu.
Článek 28
Sdružení zařízxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxto článku vytvořili sdružení zařízení provozujících stejnou činnost na období uvedené v čl. 11 odst. 1 nebo na první pětileté období uvedené v čl. 11 odsxx xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xařízení a dobu, pro kterou chtějí sdružení vytvořit, a poskytnou důkazy, že správce bude schopen splnit povinnosti uvedené v odstavcích 3 a 4.
3. Provoxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxdé jednotlivé zařízení provozovatelů;
b) který je odchylně od čl. 6 odst. 2 písm. e) a čl. 12 odst. 3 odpovědný za vyřazení povolenek rovnajících se celkxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxa jako uspokojivá.
4. Odchylně od čl. 16 odst. 2, 3 a 4 podléhá správce sankcím použitelným pro případ porušení požadavků vyřadit dostatečné množství pxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxsi žádost uvedenou v odstavci 2. Aniž je dotčena Smlouva, může Komise do tří měsíců od doručení zamítnout žádost, která nesplňuje požadavky této směrnixxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxny.
6. Pokud správce nesplní sankce uvedené v odstavci 4, odpovídá každý provozovatel zařízení ve sdružení podle čl. 12 odst. 3 a článku 16 za emise z vlaxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xalší povolenky v případech vyšší moci. Komise určí, zda je vyšší moc prokázána, a v takovém případě povolí vydání dalších, nepřevoditelných povolenek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nichž jsou popsány okolnosti, za kterých je vyšší moc prokázána.
Článek 30
Přezkum a další vývoj
1. Na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx přílohu I tak, že do ní zahrnou jiné činnosti a emise jiných skleníkových plynů uvedených v příloze II.
2. Na základě zkušeností s uplatňováním této směxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxrávu o uplatňování této směrnice, ve které bude posuzovat:
a) jak a zda by měla být změněna příloha I, aby zahrnovala další relevantní odvětví, mimo jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxpšit ekonomickou účinnost systému;
b) vztah mezi obchodováním s povolenkami na emise na úrovni Společenství a mezinárodním obchodováním s emisními xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedených v příloze III;
d) využití kreditů z mechanismů založených na projektech;
e) vztah mezi obchodováním s emisemi a dalšími politikami a opatřxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxal jediný registr;
g) úroveň sankcí za překročení emisí s přihlédnutím mimo jiné k inflaci;
h) fungování trhu s povolenkami, zvláště s přihlédnutím k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxe referenčních úrovní („benchmarks“) platných po celém území Společenství jako základu pro přidělování, přičemž se přihlédne k nejlepším dostupným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxlušnými návrhy.
3. Propojení mechanismů založených na projektech, včetně „Joint Implemenation“ (JI) a „Clean Development Mechanism“ (CDM), se sysxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fungování systému Společenství. Emisní kredity z mechanismů založených na projektech budou proto uznávány pro použití v tomto systému s výhradou ustxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx mechanismů je doplňkové k vnitrostátním opatřením v souladu s příslušnými ustanoveními Kjótského protokolu a Marrákešských dohod.
Článek 31
Prxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xeprodleně o nich uvědomí Komisi. Komise oznámí tyto právní a správní předpisy ostatním členským státům. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise o tom informuje ostatní členské státxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským státům.
V Lucemburku dne 13. října 2003.
Za Evropský parlament
předseda
P. COX
Za Radu
předseda
G. ALEMANNO
------------xx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD:15:07:32003L0087:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxst. C 125 E, 27.5.2003, s. 72), rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 2. července 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dnx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.