32003L0004

o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (50)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (8)
... další položky
Články a jiné dokumenty (12)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxe Rady 90/313/EHS
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (4) s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 8. listopadu 2002,
vzhledem k txxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxo prostředí, k volné výměně názorů, k účinnější účasti veřejnosti při rozhodování o otázkách životního prostředí a ve svém výsledku k lepšímu životnímx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxbem, v němž orgány veřejné správy přistupují k řešení otázek otevřenosti a transparentnosti, přičemž zavádějí opatření k výkonu práva přístupu veřejxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxený směrnicí 90/313/EHS.
(3) Článek 8 uvedené směrnice požaduje, aby členské státy informovaly Komisi o získaných zkušenostech, na jejichž základě xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxá podle článku 8 uvedené směrnice identifikuje konkrétní problémy, které se vyskytují při praktickém uplatňování směrnice.
(5) Dne 25. června 1998 pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho prostředí („Aarhuskou úmluvu“). Ustanovení právních předpisů Společenství musí být v souladu s uvedenou úmluvou vzhledem k jejímu závěru přijatéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxtněným stranám jednoduchý, jasný a logicky skloubený legislativní text.
(7) Rozdíly mezi právními předpisy členských států, které se týkají přístuxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo k rozdílným podmínkám hospodářské soutěže.
(8) Je nezbytné zajistit, aby fyzické a právnické osoby měly stejné právo přístupu k informacím o živxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xe rovněž nezbytné, aby orgány veřejné správy zpřístupnily široké veřejnosti informace o životním prostředí a šířily je v co největší možné míře, zejméxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxologií přihlížet.
(10) Definice informací o životním prostředí by měla být vyjasněna tak, aby v jakékoli formě obsahovala informace o stavu životníhx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxě, o analýzách užitku a nákladů a ekonomických analýzách použitých v rámci těchto opatření nebo činností a také informace o stavu lidského zdraví a bezpxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxou být ovlivněny kterýmkoli z těchto aspektů.
(11) K zohlednění zásad uvedených v článku 6 Smlouvy, že požadavky na ochranu životního prostředí by mělx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxřejné správy na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni bez ohledu na to, zda nese konkrétní odpovědnost za životní prostředí nebo ne. Definici je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxch předpisů a osoby nebo subjekty jimi řízené, které jsou veřejně odpovědné nebo zastávají funkce ve vztahu k životnímu prostředí.
(12) Do oblasti půsxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx3) Informace o životním prostředí je nezbytné zpřístupňovat žadatelům co nejdříve, v přiměřené době a s ohledem na časový rozvrh určený žadatelem.
(1xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxce již veřejně dostupné v jiné formě nebo formátu nebo není rozumné je v jiné formě nebo formátu poskytovat. Kromě toho by se mělo od orgánů veřejné správy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxrávy ve formách nebo formátech snadno reprodukovatelných a přístupných elektronickými prostředky.
(15) Členské státy by měly určit praktická opatxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxs veřejné telekomunikační sítě, včetně veřejně přístupných seznamů orgánů veřejné správy a registrů nebo seznamů informací o životním prostředí v drxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a že orgánům veřejné správy by se mělo umožnit odmítnout žádost o informace v určitých a jasně vymezených případech. Důvody pro odmítnutí je nezbytné vyxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxo odmítnutí je třeba sdělit žadateli v časové lhůtě stanovené v této směrnici.
(17) Pokud je možné oddělit informace spadající do oblasti působnosti vxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xeřejné správy by měly mít možnost žádat za poskytnutí informací o životním prostředí poplatek, který by však měl být přiměřený. Jako obecné pravidlo to xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxrétních případech, kdy orgány veřejné správy poskytují informace o životním prostředí na obchodním xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xálohy. Rozpis poplatků by měl být zveřejněn a dán k dispozici žadatelům spolu s informací o podmínkách, za kterých je možné poplatky vybírat nebo od nich xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k žádosti.
(20) Orgány veřejné správy by měly zaručovat úplnost, přesnost a srovnatelnost informací o životním prostředí jimi nebo v jejich zastoupexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx požádání také zveřejněna.
(21) Aby se zvýšila osvěta veřejnosti o otázkách životního prostředí a zlepšila ochrana životního prostředí, měly by orgáxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxikační nebo elektronické technologie.
(22) Tato směrnice by se měla posoudit a měla by být podrobena revizi jednou za čtyři roky od vstupu v platnost, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
(23) Protože členské státy nemohou uspokojivě splnit cíle navržené směrnice a tyto cíle je tudíž lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxuje tato směrnice, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.
(24) Ustanovení této směrnice nemají vliv na právo členského státu zachovávat nebo zavádět oxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xaručit právo přístupu k informacím o životním prostředí v držení orgánů veřejné správy nebo pro orgány veřejné správy a stanovit základní podmínky a prxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi a veřejně šířeny s cílem zajistit co nejširší systematickou veřejnou dostupnost a šíření informací o životním prostředí. Pro tento účel bude podporoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxím prostředí“ se rozumějí informace v písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné formě o:
a) stavu složek životního prostředí, jako jsou ovzxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxásti, včetně geneticky modifikovaných organismů, a o vzájemném působení těchto složek;
b) faktorech, jako jsou látky, energie, hluk, záření nebo odxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředí uvedené v písmenu a);
c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxlivňují nebo mohou ovlivnit složky a faktory uvedené v písmenech a) a b), jakož i o opatřeních nebo činnostech určených k ochraně těchto složek;
d) zpráxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci opatření a činností uvedených v písmenu c) a
f) stavu lidského zdraví a bezpečnosti, včetně kontaminace potravinového řetězce, podmínkách lidxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxnu a) nebo prostřednictvím těchto složek kterýmkoli aspektem uvedeným v písmenech b) a c);
2. „orgánem veřejné správy“ se rozumí:
a) vláda nebo jiný oxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxkonávající funkce veřejné správy podle vnitrostátních právních předpisů, včetně zvláštních povinností, činností nebo služeb, které se vztahující x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxu k životnímu prostředí, řízená subjektem nebo osobou spadající pod písmena a) nebo b).
Členské státy mohou stanovit, že tato definice nezahrne instixxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxich statuty ke dni přijetí této směrnice nestanoví postup přezkoumání ve smyslu článku 6;
3. „informacemi v držení orgánu veřejné správy“ se rozumějí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxjné správy“ se rozumějí informace o životním prostředí ve fyzickém držení fyzické nebo právnické osoby v zastoupení orgánu veřejné správy;
5. „žadatxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxbo právnických osob a jejich sdružení, organizace nebo skupiny v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi.
Článek 3
Přístup k inxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, poskytovat informace o životním prostředí v jejich držení nebo pro ně držené každému žadateli na jeho žádost, aniž by žadatel musel prokazovat svůj opxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxve nebo alespoň během jednoho měsíce poté, co orgán veřejné správy uvedený v odstavci 1 obdržel od žadatele žádost nebo
b) během dvou měsíců poté, co orgxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxh případech je nezbytné žadatele informovat co nejdříve a v každém případě před koncem uvedené jednoměsíční lhůty o každém takovém prodloužení a důvodxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx aby svoji žádost blíže určil, přičemž mu bude pomáhat např. poskytnutím informací o používání veřejných registrů uvedených v odst. 5 písm. c). Na záklaxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxán veřejné správy poskytnul informace o životním prostředí v určité formě nebo formátu (včetně ve formě kopií), orgán veřejné správy vyhoví, pokud:
ax xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxx xxx xxxxx xxxejné správy přijatelnější, aby poskytnul informace v jiné formě nebo formátu, přičemž v takovém případě uvede důvody pro poskytnutí informací v jiné fxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich držení nebo pro ně držené ve formách nebo formátech, které jsou snadno reprodukovatelné a přístupné prostředky počítačové telekomunikace nebx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xdělit žadateli v časové lhůtě uvedené v odst. 2 písm. a).
5. Pro účely tohoto článku členské státy zajistí, aby:
a) úředníci podporovali úsilí veřejnoxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práva přístupu k informacím o životním prostředí, jako jsou:
— určení informačních pracovníků,
— pořízení a údržba zařízení pro kontrolu požadovanxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxe tyto informace najít.
Členské státy zajistí, aby orgány veřejné správy dostatečně informovaly veřejnost o jejích právech vyplývajících z této směxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xádosti o informace o životním prostředí, jestliže:
a) požadované informace nejsou v držení orgánu veřejné správy nebo v držení pro orgán veřejné spráxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x držení pro jiný orgán veřejné správy, předá co nejdříve žádost zmíněnému jinému orgánu a uvědomí o tom žadatele, nebo uvědomí žadatele o orgánu veřejné xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxmž se bere v úvahu čl. 3 odst. 3;
d) žádost se týká materiálu ve fázi dokončování nebo rozpracovaných dokumentů nebo údajů;
e) žádost se týká vnitřní komxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxáty mohou rozhodnout o odmítnutí žádosti o informace o životním prostředí, pokud by zveřejnění informací mělo nepříznivý vliv na:
a) důvěrnost řízenx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xchopnost kterékoli osoby domoci se spravedlivého soudního řízení a schopnost orgánu veřejné správy provádět vyšetřování trestné nebo disciplinárnx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ochranu oprávněných hospodářských zájmů, včetně veřejného zájmu zachovat statistickou důvěrnost a daňové tajemství;
e) práva k duševnímu vlastnixxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxřejnost, pokud tuto důvěrnost stanovují vnitrostátní právní předpisy nebo předpisy Společenství;
g) zájmy nebo ochranu jakékoli osoby, která poskxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí;
h) ochranu životního prostředí, ke kterému se tyto informace vztahují, jako jsou např. místa výskytu vzácných druhů.
Důvody odmítnutí uvedené v oxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxo zájmu. V každém konkrétním případě se zvažuje veřejný zájem, kterému zveřejnění slouží, proti zájmu, kterému slouží odmítnutí. Na základě ustanovexx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
V tomto rámci a pro účely použití písmena f) členské státy zajistí, aby byly splněny požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 2xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xýjimky, může sestavit veřejně přístupný seznam kritérií, na jejichž základě dotčený orgán může rozhodnout, jak se žádostmi zacházet.
4. Informace o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxformace spadající do oblasti působnosti odst. 1 písm. d) a e) nebo odstavce 2 od ostatních požadovaných informací.
5. Odmítnutí poskytnout všechny poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxvých lhůtách uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) nebo případně b). V oznámení se uvedou důvody odmítnutí a informace o postupu přezkoumání podle článku 6.
xxxxxx x
xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jsou bezplatné.
2. Orgány veřejné správy mohou účtovat poplatek za poskytnutí jakýchkoli informací o životním prostředí, který ale nesmí přesáhnoux xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx poplatky vybírat nebo od nich upustit.
Článek 6
Přístup k právní ochraně
1. Členské státy zajistí, aby každý žadatel, který má za to, že jeho žádost bxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxup k řízení, v němž je možné znovu zvážit jednání nebo nečinnost dotčeného orgánu veřejné správy stejným nebo jiným orgánem veřejné správy, nebo ze spráxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxiš nákladné.
2. Kromě postupu přezkoumání uvedeného v odstavci 1 členské státy zajistí, aby žadatel měl přístup k postupu přezkoumání před soudem nebx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxvy a jehož rozhodnutí se mohou být konečná. Členské státy mohou dále rozhodnout, že přístup k právnímu přezkoumání mohou mít rovněž třetí strany odpověxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxí písemně, alespoň v případech, kdy je přístup k informacím podle tohoto článku odmítnut.
Článek 7
Šíření informací o životním prostředí
1. Členskx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxh funkcí a jsou v jejich držení nebo jim určeny, s ohledem na jejich aktivní a systematické veřejné šíření, a to zejména pomocí počítačové telekomunikačxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxrmace získané před vstupem této směrnice v platnost, pokud již nejsou k dispozici v elektronické formě.
Členské státy zajistí, aby se informace o živoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxtě.
2. Poskytované a rozšiřované informace se aktualizují podle potřeby a zahrnují alespoň:
a) znění mezinárodních smluv, úmluv nebo dohod, znění pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx
xx xolitiky, plány a programy vztahující se k životnímu prostředí;
c) zprávy o postupu provádění jednotlivých bodů uvedených v písmenech a) a b), jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxx xouhrny údajů odvozených z monitorování činností, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit životní prostředí;
f) povolení s významným dopadem na životní xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxí prostředí a posouzení rizik týkající se složek životního prostředí podle čl. 2 odst. 1 písm. a) nebo odkaz na místo, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxisů Společenství, členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily zveřejňování vnitrostátních případně regionálních nebo místních zpráv o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxedí a tlacích, které na životní prostředí působí.
4. Aniž je dotčen jakýkoli konkrétní závazek stanovený právními předpisy Společenství, členské stxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo přírodními jevy budou okamžitě a bez prodlení poskytnuty všechny informace v držení orgánů veřejné správy nebo pro ně držené, které by mohly umožnitx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxx x xxxxx x x x xx xxxxx použít ve vztahu k povinnostem uloženým tímto článkem.
6. Členské státy mohou splnit požadavky tohoto článku vytvořením odkazů na internetové stránxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxormace sestavované jimi nebo v jejich zastoupení byly aktuální, přesné a srovnatelné.
2. Povinností orgánů veřejné správy je na požádání reagovat na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně metod analýzy, výběru a předběžného zpracování výběrových souborů, které se používají pro tvorbu informací, nebo o používaných standardních xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x009.
Komisi zprávu sdělí nejpozději do 14. srpna 2009.
Nejpozději do 14. února 2004 předloží Komise členským státům dokument s pokyny, který jasně stxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxektronické technologie vypracuje Komise zprávu pro Evropský parlament a Radu spolu s návrhem na revizi směrnice považovaný Komisí za vhodný.
Článex xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xředním věstníku Evropské unie.
Článek 13
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 28. ledna 2003.
Za Evropský parlament
pxxxxxxx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32003L0004:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x x13 E, 14. 5. 2002, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. května 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 16. proxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.