31996L0061

o integrované prevenci a omezování znečištění

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxní Evropského společenství, a zejména na čl. 130s odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise [1],
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociáxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxečenství, které byly vytyčeny v článku 130r Smlouvy, spočívají zejména v prevenci, snižování a pokud možno úplném vyloučení znečištění, přičemž předxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtí" a se zásadou prevence znečištění;
(2) vzhledem k tomu, že pátý akční program pro životní prostředí, jehož obecný nástin schválila Rada a zástupci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxvoje [4], považuje integrovaný přístup k omezování znečištění za prioritní součást úsilí o dosažení trvalejší rovnováhy mezi lidskou činností a socixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxrovaného přístupu ke snižování znečištění vyžaduje zásah na úrovni Společenství a přizpůsobení a doplnění právních předpisů Společenství, které se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxčišťování ovzduší z průmyslových zařízení [5] byl zaveden obecný rámec pro požadavek, aby jakákoli činnost či podstatná úprava zařízení průmyslovéxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxrnicí Rady 76/464/EHS ze dne 4. května 1976 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství [6] byl zaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxí k boji proti znečišťování ovzduší a k prevenci či minimalizaci vypouštění nebezpečných látek do vody, chybí dosud srovnatelné předpisy Společenstvx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xodporovat přenos znečištění mezi těmito jednotlivými složkami, než aby chránily životní prostředí jako celek;
(8) vzhledem k tomu, že účelem integxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxx xde to možné není, alespoň minimalizovat xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx integrovanou prevenci a omezování znečištění; že zároveň zakládá i opatření nezbytná k použití integrovaného přístupu k prevenci a omezování znečišxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zásady udržitelného rozvoje;
(10) vzhledem k tomu, že ustanovení této směrnice se nedotýkají ustanovení směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxí informace či závěry získané podle ustanovení zmíněné směrnice, není provádění směrnice 85/337/EHS touto směrnicí nijak dotčeno;
(11) vzhledem k xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xásadami vymezujícími určité základní povinnosti; že k tomu účelu postačí, jestliže příslušné orgány vezmou zmíněné obecné zásady v úvahu při stanovoxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle této směrnice učiněna do určitého pevně stanoveného termínu a jiná až v průběhu provádění této směrnice;
(13) vzhledem k tomu, že v zájmu účinněxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xdělena příslušnému orgánu či orgánům, aby si tyto orgány mohly před udělením povolení ověřit, že byla přijata veškerá vhodná opatření k prevenci či omexxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxřejného povědomí; že žádosti o povolení podle této směrnice musí tudíž obsahovat určité minimální údaje;
(14) vzhledem k tomu, že nejvyšší možné úroxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxínky pro udělení povolení plně koordinovány;
(15) vzhledem k tomu, že příslušný orgán či orgány budou moci udělit či změnit jakékoli povolení pouze txxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxatření ke splnění podmínek, jimiž je povolení vázáno, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí jako celku; že bez dotčení postupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxalentní ukazatele technického charakteru by měly být založeny na nejlepších dostupných technikách, aniž by bylo předepsáno použití jediné určité texxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jehož se postup udělení povolení týká; že ve všech případech musí být v podmínkách, na jejichž základě je povolení udělováno, obsažena i opatření k minxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxí členských států, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v místě, kde se zařízení nachází;
(19) vzhledem k tomu, že pokud určitá norma kvality životního prostředí vyžaduje splnění přísnějších podmínek, nex xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xy byla dotčena ostatní opatření, která mají být přijata v zájmu dodržení norem kvality životního prostředí;
(20) vzhledem k tomu, že obsah pojmu "nejxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxmovány;
(21) vzhledem k tomu, že změny stávajícího zařízení mohou být příčinou znečištění; že každá změna, která by mohla ovlivnit životní prostředxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxice;
(22) vzhledem k tomu, že podmínky, pro něž je toto povolení udělováno, musí být pravidelně sledovány a v případě nezbytnosti i aktualizovány; že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xožných účincích na životní prostředí, jakož i k zajištění průhlednosti povolovacího postupu v rámci celého Společenství, musí mít veřejnost přístup x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí, stejně jako k povolením samotným, k jejich aktualizacím a k příslušným údajům získaným na základě monitorování;
(24) vzhledem k tomu, že za význaxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxsí a jejich zdrojů; že tento soupis vypracuje Komise za pomoci regulativního výboru;
(25) vzhledem k tomu, že získávání a výměna informací o nejlepší xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxních hodnot a metod používaných ve Společenství a napomůže členským státům při účinném provádění této směrnice;
(26) vzhledem k tomu, že musí být praxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxciálem znečišťování, a tedy i šíření znečištění přes hranice států; že žádosti o povolení nových zařízení nebo podstatných změn stávajících zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxů nových zařízení či podstatných změn stávajících zařízení musí být přístupné veřejnosti ve státech, které by mohly být postiženy;
(28) vzhledem k txxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xa které se tato směrnice vztahuje; že takové mezní hodnoty emisí stanoví Rada v souladu s ustanoveními Smlouvy;
(29) vzhledem k tomu, že ustanovení téxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxikajícího v důsledku činností, které jsou uvedeny v příloze I. Směrnice stanoví opatření, která mají vyloučit anebo, pokud to není možné, snížit emise x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxko celku, aniž je dotčena směrnice 85/337/EHS a další příslušná ustanovení Společenství.
Článek 2
Definice
Pro účely této směrnice se:
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxifikovaných organismů ve smyslu směrnice 90/219/EHS [9] a směrnice 90/220/EHS [10];
2. "znečištěním" rozumí lidskou činností přímo či nepřímo zpxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxalitu životního prostředí, které může vést ke škodám na hmotném majetku anebo omezit či narušit harmonii životního prostředí a další jiné zákonné způsxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxe I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dotyčném místě a mohly by ovlivnit exxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxisů platných přede dnem použitelnosti této směrnice anebo je předmětem žádosti o vydání povolení řádně podané u příslušného orgánu za předpokladu, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxní látek, vibrací, tepla nebo hluku z bodových nebo difúzních zdrojů v zařízení do ovzduší, vody či půdy;
6. "mezními hodnotami emisí" rozumí objem vyxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxkročena; mezní hodnoty emisí mohou být též stanoveny pro určité skupiny, druhy či kategorie látek, zejména pro ty, které jsou uvedeny v příloze III;
Mexxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxání; v případě nepřímých výpustí do vody může být při určování mezních hodnot emisí pro příslušné zařízení vzat v úvahu čisticí efekt úpravny vody za přexxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to aniž by byla dotčena směrnice 76/464/EHS nebo další směrnice, které ustanovení zmíněné směrnice provádějí;
7. "normou kvality životního proxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxlečenství;
8. "příslušným orgánem" rozumí orgán či orgány nebo instituce, které jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xísemného rozhodnutí (nebo několik takových rozhodnutí), které uděluje oprávnění k provozu celého zařízení nebo jeho části za předpokladu splnění urxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxízení, pokud jsou na stejném místě a provozované stejným provozovatelem;
10.
a) "změnou provozu" rozumí změna v povaze, funkci či rozsahu funkcx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxánu významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí;
11. "nejlepší dostupnou technikou" rozumí nejúčinnější a nejpokročilejšx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, a pokud to není možné, alespoň tyto emise omezit a zabránit tak nepříznivým dopadům na životní prostředí jakx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xinnosti,
- "dostupnou" technikou rozumí technika, která byla vyvinuta v měřítku umožňujícím její zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekoxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxáběna, pokud je provozovateli za rozumných podmínek dostupná,
- "nejlepší" technikou rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké úroxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxoze IV;
12. "provozovatelem" rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zařízení provozuje nebo řídí, nebo, pokud to vyžadují vnitrosxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xákladních povinností provozovatele
Členské státy přijmou nezbytná opatření k tomu, aby příslušné orgány zajistily provoz zařízení takovým způxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxlo k významnému znečišťování;
c) se předcházelo vzniku odpadů v souladu se směrnicí Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [11]; jestližx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxů na životní prostředí;
d) byla energie využívána účinně;
e) byla přijata nezbytná opatření, která mají předcházet výskytu havárií a omezovat jejxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xplnění ustanovení tohoto článku postačí, jestliže členské státy zajistí, aby příslušné orgány vzaly při stanovení podmínek pro udělení povolení v úvxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xádné nové zařízení nebude provozováno bez povolení uděleného v souladu s touto směrnicí, aniž jsou dotčeny výjimky uvedené ve směrnici Rady 88/609/EHx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxy pro udělení povolení pro stávající zařízení
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, že se příslušné orgány na základě povolení poxxx xxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xlánků 3, 7, 9, 10, 13, čl. 14 první a druhé odrážky a čl. 15 odst. 2, a to nejpozději do osmi let ode dne použitelnosti této směrnice, aniž jsou dotčeny zvláštxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x x xx článků 16 a 17 a čl. 18 odst. 2 používala na stávající zařízení, počínaje dnem použitelnosti této směrnice.
Článek 6
Žádosti o povolení
1x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxtí,
- surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energie, která je v zařízení používána anebo jím produkována,
- zdrojů emisí ze zařízení,
- pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxků těchto emisí na životní prostředí,
- navrhované technologie a dalších metod určených pro předcházení nebo, pokud to není možné, ke snížení emisí zx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dodržování obecných pravidel základních povinností provozovatele podle ustanovení článku 3,
- opatření plánovaných k monitorování emisí do živoxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xednotlivými odrážkami.
2. Pokud informace podaná v souladu s požadavky směrnice Rady 85/337/EHS nebo bezpečnostní zpráva vypracovaná v souladx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxedpisem splňuje některý z požadavků tohoto článku, je možné tuto informaci do žádosti zahrnout nebo ji k žádosti přiložit.
Článek 7
Integrovxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxušný orgán, byly podmínky pro udělení povolení a povolovací řízení plně zkoordinovány, aby byl zaručen účinný integrovaný přístup všech orgánů, kterx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxlečenství, udělí příslušný orgán povolení obsahující podmínky, jejichž splnění zaručí, že zařízení vyhovuje požadavkům této směrnice; pokud tyto pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxněných na ochranu ovzduší, vody a půdy, jak ukládá tato směrnice.
Článek 9
Podmínky povolení
1. Členské státy zajistí, aby v povolení byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxího prostředí jako celku prostřednictvím ochrany ovzduší, vody a půdy.
2. V případě nového zařízení nebo podstatné změny zařízení, na které se vztahxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 5, 6 a 7 uvedené směrnice.
3. Povolení obsahují mezní hodnoty emisí pro znečišťující látky, zejména pro látky uvedené v příloze III, které by mohly být xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxípadě nutnosti bude povolení obsahovat i odpovídající požadavky na ochranu půdy a podzemní vody, jakož i opatření k nakládání s odpady, které v zařízenx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxých v příloze I bodu 6.6 musí stanovení mezních hodnot emisí podle tohoto odstavce brát v úvahu i praktická hlediska provozu zařízení těchto kategorií.
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxepší dostupné techniky, se zřetelem k technickým charakteristikám dotyčného zařízení, k jeho zeměpisné poloze a podmínkám životního prostředí v mísxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí obsahovat ustanovení týkající se minimalizace dálkového přenosu znečištění či znečištění přesahujícího hranice států a zajištění vysoké úrovně oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxekvence měření, postupu vyhodnocování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxtahujících se k tomuto odstavci brány v úvahu i náklady a přínos těchto opatření.
6. Povolení obsahuje opatření pro případ situací odlišných od normxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xeúmyslného úniku látek, krátkodobých přerušení a definitivního ukončení provozu zařízení.
Povolení může též obsahovat dočasné výjimky z požadavkx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxe posuzovaný projekt vede ke snížení znečištění.
7. Povolení může obsahovat další zvláštní podmínky, jejichž splnění v rámci uplatnění této směrnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxsat určité požadavky pro určité kategorie zařízení formou obecně závazných pravidel místo zařazení těchto požadavků do podmínek jednotlivých povolxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
Nejlepší dostupná technika a normy kvality životního prostředí
Pokud určitá norma kvality životního prostředí vyžaduje dodržení přísnějších pxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xstatních opatření, která mohou být v zájmu dosažení souladu s normami kvality životního prostředí učiněna.
Článek 11
Vývoj nejlepší dostupxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Změny zařízení uskutečňované provozovatelem
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující to, aby provozovatel vždy uvědomil příslušnx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxí anebo podmínek povolení.
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření zajišťující, aby žádná podstatná změna v provozu zařízení ve smyslu čl. 2 odstx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxného orgánu se musí vztahovat na části zařízení a hlediska uvedená v článku 6, které mohou být takovou změnou ovlivněny. Příslušná ustanovení článků 3 a x xx xx x xxx xx xxxxx xx x x x xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xřijmou nezbytná opatření zajišťující, aby příslušné orgány pravidelně přezkoumávaly a v případě nutnosti aktualizovaly podmínky xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx mezní hodnoty emisí uvedené v povolení anebo do povolení zahrnout mezní hodnoty nové,
- podstatné změny v oblasti nejlepší dostupné techniky umožňuxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxužita jiná technika či jiné metody,
- vyžadují to nová ustanovení právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxržoval podmínky povolení,
- provozovatel pravidelně informoval příslušný orgán o výsledcích monitorování výpustí a neprodleně oznámil jakoukolx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxerou nezbytnou pomoc při jakékoli inspekci zařízení, při odebírání vzorků a shromažďování veškerých potřebných informací, které jsou pro plnění povxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx je dotčena platnost směrnice Rady 90/313/EHS ze dne 7. června 1990 o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí [14], přijmou členské státy nezxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xylo možné podat připomínky dříve, než příslušný orgán dospěje k rozhodnutí.
Zmíněné rozhodnutí, obsahující alespoň kopii povolení, musí být též zpřxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxolení podle článku 9, které jsou v držení příslušného orgánu, musí být rovněž zpřístupněny veřejnosti.
3. Komise na základě údajů předkládaných člexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxse v souladu s postupem stanoveným v článku 19.
V souladu s uvedeným postupem může Komise dále navrhnout opatření, která zajistí vzájemnou porovnatelxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 3 platí s výhradou omezení stanovených v čl. 3 odst. 2 a 3 směrnice 90/313/EHS.
Článek 16
Výměna informací
xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxe, předložily Komisi reprezentativní údaje o mezních hodnotách, které stanovily pro určité kategorie činností podle přílohy I, a případně též informxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxaje doplní postupy podle odstavce 3 tohoto článku.
2. Mezi členskými státy a odvětvími průmyslu, které přicházejí v úvahu, zorganizuje Komise výměnx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxise každé tři roky zveřejní.
3. Zprávy o provádění této směrnice a o její účinnosti v porovnání s jinými nástroji, které využívá Společenství k ochranx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx počátku provádění této směrnice podle článku 21. Komise předloží zmíněné zprávy Radě v případě potřeby spolu s dalšími návrhy.
4. Členské státy zřídx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x x x xxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxí hranice států
1. Jestliže si je členský stát vědom, že by provoz určitého zařízení mohl mít významné nepříznivé účinky na životní prostředí jiného čxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxdána žádost o povolení podle článku 4 nebo čl. 12 odst. 2, druhému členskému státu informaci poskytovanou podle článku 6, a to ve stejnou dobu, kdy ji zpříxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx členskými státy na základě vzájemnosti a rovnoprávnosti.
2. V rámci svých dvoustranných vztahů členské státy zajistí, aby v případech uvedených v oxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxužít práva na podání připomínek předtím, než příslušný orgán dospěje k rozhodnutí.
Článek 18
Mezní hodnoty emisí Společenství
1. Na náxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xpadajících pod kategorie 5.1 a 5.4 zmíněné přílohy,
a
- znečišťující látky uvedené v příloze III,
u nichž byla shledána potřeba opatření na úrovnx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvené podle této směrnice, je třeba pro provádění této směrnice za minimální mezní hodnoty emisí pro zařízení vyjmenovaná v příloze I považovat příslušxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xožadavky této xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxi Smlouvou.
Článek 19
Postup při jednání výboru podle čl. 15 odst. 3
Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterémx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxseda nehlasuje.
Komise zamýšlená opatření přijme, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.
Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanovixxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxikovanou většinou.
Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předložen, přijme navrhovaná opatření Komise.
Článek xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xařízeních pro činnosti uvedené v příloze I ustanovení směrnice 84/360/EHS, ustanovení článků 3, 5, čl. 6 odst. 3 a čl. 7 odst. 2 směrnice 76/464/EHS a příxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxrnici 88/609/EHS.
2. Příslušná ustanovení týkající se systému udělování povolení, obsažená ve směrnicích uvedených v odstavci 1, se nepoužijí na nxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxe budou na zařízení učiněna opatření podle ustanovení článků 4, 5 nebo 12, přestane pro zařízení v oblasti působnosti této směrnice platit výjimka podlx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxe dnem zrušení směrnice 84/360/EHS uvedeným v prvním pododstavci přizpůsobena požadavkům této směrnice.
Článek 21
Použitelnost
1. Člexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxprodleně o tom uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejicx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 22
Tato směrnice vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxdkyně
E. Fitzgerald
--------------
Pozn. ASPI: Text dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.eurxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxt. C 87, 25.3.1996, s. 8) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. května 1996 (Úř. věst. C 166, 10.6.1996).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxíků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření (Úř. věstník č. L 246, 17.9.1980, s. 1), ve znění směrnice 84/467/EHS (Úř. věst. L 26xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xx znění směrnice Komise 94/51/ES (Úř. věst. L. 297, 18.11.1994, s. 29).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx 8.5.1990, s. 15) ve znění směrnice Komise 94/15/ES (Úř. věst. L 103, 22.4.1994, s. 20).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.