31988L0220

změna směrnice 85/611/EHS

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (1)
Vztah
... další položky
xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve vztahu k investičním metodám některých SKIPCP
(88/220/EHS)
RADA EVROPSKÝCx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
s ohledem na návrh Komise [1],
ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],
vzhledxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 %, což je limit, který může být v případě potřeby zvýšen na 10 %;
vzhledem k tomu, že tento limit představuje zvláštní problémy pro SKIPCP působící v Dáxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xnstitucí emitujících takové dluhopisy je velmi malý;
vzhledem k tomu, že tyto hypoteční zástavní listy podléhají v Dánsku zvláštním pravidlům a dohxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxhledem k tomu, že čl. 22 odst. 3 směrnice 85/611/EHS představuje odchylku od odstavců 1 a 2 tohoto článku v případě dluhopisů vydaných nebo zaručených čxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxezenějším rozsahu, je opodstatněná ve vztahu k dluhopisům soukromého sektoru, které však i při absenci státní záruky nabízejí investorovi speciální xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxjí stanovená kritéria a přitom ponechat na členských státech sestavení seznamu dluhopisů, pro které zamýšlí ve vhodných případech povolení odchylkyx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
"4. Členské státy mohou zvýšit limit stanovený v odstavci 1 na maximálně 25 % v případě určitých dluhopisů emitovaných úvěrovou institucí, která má svx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxe těchto dluhopisů musí být investovány v souladu se zákonem především do aktiv, která jsou schopna během celého období platnosti dluhopisů pokrýt nárxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxho výnosu.
Investuje-li SKIPCP více než 5 % svých prostředků do dluhopisů uvedených v prvním pododstavci a vydaných jedním emitentem, nesmí celková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxegorií dluhopisů společně s kategoriemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxria. K těmto seznamům bude přiloženo sdělení specifikující status nabízených záruk. Platí postup stanovený v čl. 20 odst. 2.
5. Pro účely uplatnění lxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxí být kombinovány a investice do převoditelných cenných papírů emitovaných stejným orgánem, prováděné v souladu s odstavci 1 až 4, nesmí tedy za žádnýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí nejpozději ve stejných lhůtách, jaké jsou stanoveny ve směrnici 85/611/EHS. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Článek 3
Tato směrnice je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxxxx zveřejněné v Úř. věst. C 125, 11.5.1987, s. 162 a rozhodnutí ze dne 10. února 1988 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
[3] Úř. věst. C 333, 29.12.1xxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.