32004L0018

o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (466)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (63)
... další položky
Články a jiné dokumenty (123)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dodávky a služby
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a čláxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxnovisko Výboru regionů [3],
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4], s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 9x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxdávání veřejných zakázek na služby [5], směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky [xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxní požadavků na zjednodušení a modernizaci vyjádřených veřejnými zadavateli a hospodářskými subjekty v jejich reakcích na Zelenou knihu, kterou přixxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxkého soudního dvora, zejména na judikatuře týkající se kritérií pro zadání zakázky, která upřesňuje možnosti veřejných zadavatelů vyhovět potřebám xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxjí-li veřejnému zadavateli neomezenou volnost výběru, budou-li výslovně uvedena a budou-i v souladu se základními zásadami uvedenými ve druhém bodu xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtů musí dodržovat zásady Smlouvy, zejména se zásadou volného pohybu zboží, zásadou svobody usazování a zásadou svobodného poskytování služeb a se zásxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx transparentnosti. Pro veřejné zakázky, které převyšují určitou hodnotu, je žádoucí, aby byla vypracována ustanovení zavádějící na úrovni Společenxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xtevření zadávání veřejných zakázek hospodářské soutěži. Tato koordinační ustanovení by proto měla být vykládána v souladu s výše uvedenými pravidly x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v jednotlivých členských státech.
(4) Členské státy by měly zajistit, aby účast uchazeče, který je veřejnoprávním subjektem, v zadávacím řízení vexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh v článku 3 Smlouvy, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje. Tato směrnice proto upřesňuje, jak mohou veřejní zadavatelé přispět k ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxx xxx x této směrnici by nemělo bránit zavedení nebo uplatňování opatření nutných k ochraně veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, zdrxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho působnosti, v rámxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xládních zakázkách (dále jen "Dohoda"), jejímž cílem je vytvořit mnohostranný rámec vyvážených práv a povinností týkajících se veřejných zakázek se zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxetí Dohody, jsou opatření, která se mají vztahovat na uchazeče a výrobky ze signatářských třetích zemí, stanoveny Dohodou. Dohoda nemá přímý účinek. Vxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxgnatáři Dohody, jednají tedy v souladu s Dohodou. Je také vhodné, aby tato směrnice zaručovala hospodářským subjektům ze Společenství podmínky pro účxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxed zahájením zadávacího řízení mohou veřejní zadavatelé prostřednictvím "technického dialogu" vyhledávat nebo přijímat informace, které mohou poxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch zakázek na stavební práce by veřejným zadavatelům mělo být umožněno stanovit buď společné, nebo oddělené zadávání zakázek na návrh a provádění stavxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxženo na kvalitativních a hospodářských kritériích, která mohou být vymezena vnitrostátním právem.
(10) Zakázka může být považována za veřejnou zaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxování jiných služeb nezbytných k provedení těchto činností. Veřejné zakázky na služby, zejména v oblasti správy majetku, mohou za určitých okolností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo doplňkem, skutečnost, že jsou zahrnuty do zakázky, není důvodem, aby byla posuzována jako veřejná zakázka na stavební práce.
(11) Je vhodné staxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice. Podle těchto pravidel, pokud veřejný zadavatel uzavře v souladu s touto směrnicí rámcovou dohodu, jež se týká zejména zveřejňování, lhxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxch v rámcové dohodě, nebo pokud nebyly všechny podmínky předem stanoveny v rámcové dohodě, obnovením soutěže xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxem je zaručit nezbytnou pružnost a dodržování obecných zásad, zejména zásady rovného zacházení. Ze stejných důvodů by doba platnosti rámcové dohody mxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xové elektronické techniky nákupu. Tyto techniky umožňují zvýšit hospodářskou soutěž a zlepšit efektivitu veřejných nákupů, zejména v oblasti časovxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxh využití je v souladu s pravidly této směrnice a se zásadami rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti. V tomto ohledu může mít nabídkx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxgu tohoto uchazeče, pokud tento katalog používá prostředky sdělování vybrané veřejným zadavatelem v souladu s článkem 42.
(13) S ohledem na rychlé rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch těmito systémy. Za této situace je nezbytné definovat plně elektronický dynamický nákupní systém pro nákupy pro běžnou potřebu a stanovit zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxnit. Každý hospodářský subjekt by měl mít možnost připojit se k takovému systému, pokud podal předběžnou nabídku v souladu se zadávací dokumentací a spxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxti připojit se poskytnuté novým uchazečům, disponovat poměrně širokým spektrem nabídek díky použitým elektronickým prostředkům, a tudíž zajistit oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxžeb je vhodné stanovit na úrovni Společenství definici těchto dražeb a stanovit pro ně zvláštní pravidla, aby bylo zajištěno, že budou probíhat plně v sxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pouze na zakázky na stavební práce, dodávky a služby, pro které mohou být stanoveny přesné specifikace. To může být zejména případ opakujících se zakázxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy. Používání elektronických dražeb umožňuje veřejným zadavatelům vyžadovat po uchazečích předložení nových snížených cen, a je-li zakázka zadána hxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xředmětem elektronických dražeb pouze prvky způsobilé k automatickému vyhodnocení elektronickými prostředky bez zásahu nebo vyhodnocování ze straxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xaopak hlediska nabídek, která vyžadují vyhodnocení nekvantifikovatelných prvků, by neměla být předmětem elektronických dražeb. V důsledku toho by xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxm elektronických dražeb.
(15) V členských státech se rozvinuly určité techniky centralizace nákupů. Několik veřejných zadavatelů je pověřeno proxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxtví definici ústředních nákupních subjektů používanou zadavateli. Rovněž by měly být vymezeny podmínky, za kterých mohou být v souladu se zásadami záxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo subjektu, považováni za vyhovující této směrnici.
(16) Aby byly vzaty v úvahu rozdíly existující v jednotlivých členských státech, měla by být člexxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxektronické dražby nebo soutěžní dialog, jak jsou definovány a upraveny touto směrnicí.
(17) Zvyšování počtu prahových hodnot pro použití koordinaxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xohoto důvodu by prahové hodnoty v eurech měly být stanoveny takovým způsobem, aby zjednodušovaly použití těchto ustanovení a zároveň zajistily soulax x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxidelné přezkoumávání těchto prahových hodnot vyjádřených v eurech, aby se, je-li to nutné, upravily podle případných odchylek v hodnotě eura ve vztahx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxzdělením do kategorií, které odpovídají určitým položkám jednotné nomenklatury, a jejich shromážděním ve dvou přílohách, II A a II B, podle režimu, ktxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxství pro dané služby.
(19) Pokud jde o veřejné zakázky na služby, mělo by být úplné uplatňování této směrnice na přechodnou dobu omezeno na zakázky, u kxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxedovány před tím, než bude přijato rozhodnutí o plném uplatňování této směrnice. Z tohoto důvodu musí být vymezen mechanismus pro toto sledování. Tentx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxmi zadavateli, kteří vyvíjejí činnost v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, spadající do rámce těchto činnostx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb [9]. Zakázky, které zadávají veřejní zadavatelé v souvislosti se svými činnxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xospodářské soutěže na trhu v odvětví telekomunikací po zavedení pravidel zaměřených na liberalizaci tohoto odvětví by veřejné zakázky v této oblastix xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxe vyloučeny. Tyto činnosti jsou vymezeny v souladu s definicemi uvedenými v článcích 1, 2 a 8 směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci pxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx nepoužije pro zakázky, které byly vyloučeny z oblasti působnosti směrnice 93/38EHS podle jejího článku 8.
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxtví nebo z důvodu použití zvláštních pravidel pro zakázky, která vyplývají z mezinárodních dohod týkajících se rozmístění ozbrojených sil nebo která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxnologické základny průmyslu Společenství a otevření veřejných zakázek na služby přispívá k tomuto cíli. Tato směrnice by se neměla vztahovat na spoluxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xej využil při provádění své činnosti za podmínky, že poskytovaná služba je zcela uhrazena veřejným zadavatelem, proto nejsou předmětem této směrnicex
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxí veřejných zakázek nevhodným.
(25) Zadávání veřejných zakázek na určité audiovizuální služby v oblasti vysílání by mělo brát v úvahu význam kulturxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xlužby, jejichž cílem je nákup, příprava, výroba nebo společná výroba hotových programů, a jiné přípravné, jako jsou služby týkající se scénářů nebo umxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxchnického zařízení nezbytného pro výrobu, společnou výrobu či vysílání těchto programů. "Vysíláním" se rozumí přenos a šíření prostřednictvím jakéxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxm, který se nemůže řídit pravidly pro zadávání zakázek.
(27) V souladu s Dohodou nezahrnují finanční služby, na které se vztahuje tato směrnice, nástxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxroji, zejména transakcí veřejných zadava telů, které mají za cíl peněžní či kapitálový zisk. Zakázky vztahující se k vydávání, nákupu, prodeji nebo přxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxměstnání a práce tvoří základní prvky pro zajištění rovnosti příležitostí pro všechny a přispívají k začlenění do společnosti. V této souvislosti přixxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx práce. Tyto dílny však nemusí být schopny získat zakázku za obvyklých podmínek hospodářské soutěže. V důsledku toho je vhodné stanovit, že členské stáxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtnání.
(29) Technické specifikace vypracované veřejnými kupujícími by měly umožnit otevření veřejných zakázek hospodářské soutěži. S tímto cílex xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxné praktickým výkonem a funkčními požadavky, a je-li činěn odkaz na evropskou normu, nebo pokud taková norma neexistuje, na normu vnitrostátní, měly bx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxžít jakéhokoli důkazu. Veřejní zadavatelé by měli být schopni odůvodnit každé rozhodnutí, že v daném případě rovnocennost neexistuje. Veřejní zadavxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxího prostředí, jako je určitá výrobní metoda nebo konkrétní vliv skupin výrobků nebo služeb na životní prostředí. Mohou, ale nejsou povinni, použít vhxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xa podmínky, že požadavky týkající se značky jsou stanoveny a přijaty na základě vědecké informace v řízení, kterého se mohou účastnit všechny dotčené sxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxka je přístupná a dostupná všem subjektům, které mají zájem. Kdykoli je to možné, měli by veřejní zadavatelé stanovit technické specifikace tak, aby byxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxsně uvedeny takovým způsobem, aby všichni uchazeči věděli, co požadavky stanovené veřejným zadavatelem zahrnují.
(30) Dodatečné informace týkajxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xeřejní zadavatelé, kteří provádějí obzvláště složité projekty, mohou, aniž by za to mohli být podrobeni kritice, zjistit, že je objektivně nemožné vyxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxanční či právní řešení. Tato situace může vzniknout zejména při provádění důležitých integrovaných projektů dopravní infrastruktury, rozsáhlých pxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x jaké použití otevřeného nebo omezeného řízení neumožňuje zadání takových zakázek, je potřebné přijmout takovou úpravu průběhu řízení, která zachovx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxkové řízení nesmí být použito způsobem, který by omezoval nebo narušoval hospodářskou soutěž, zejména změnami podstatných prvků zakázek nebo vnucovxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xa účelem podpory přístupu malých a středních podniků na trh veřejných zakázek je vhodné začlenit ustanovení o subdodávkách.
(33) Podmínky plnění zaxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxtaci. Mohou mít zejména za cíl podporu odborné přípravy na místě, zaměstnávání osob, které čelí zvláštním těžkostem v začlenění, boj proti nezaměstnaxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xezaměstnané nebo provádět vzdělávací opatření pro nezaměstnané nebo pro mládež, dodržovat podstatu ustanovení základních úmluv Mezinárodní organxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vnitrostátní právní předpisy.
(34) Právní předpisy a kolektivní smlouvy jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Společenství, které platí v oblaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxu s právem Společenství. V přeshraničních situacích, kdy pracovníci z jednoho členského státu poskytují služby v jiném členském státě za účelem plněnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxíkům splněny. Jestliže vnitrostátní právo obsahuje ustanovení k tomuto účelu, může být nedodržení těchto závazků považováno za vážné pochybení nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxzení veřejné zakázky.
(35) S přihlédnutím k novým informačním a komunikačním technologiím a ke zjednodušením, která mohou přinést při zveřejňovánx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělování a výměny informací. Vybrané prostředky a technologie by měly být co nejvíce slučitelné s technologiemi užívanými v ostatních členských stáxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxateli z členských států byla zveřejňována v celém Společenství. Informace obsažené v těchto oznámeních musí umožnit hospodářským subjektům ve Spolexxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xteré jsou s ní spojeny. Je proto třeba zajistit lepší zviditelnění veřejných oznámení prostřednictvím vhodných nástrojů, jakými jsou standardní forxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxpského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 [12], jako referenční nomenklatura pro veřejné zakázky. V omezených řízeních je zveřejnění ještě výraznějx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xodání nabídek podle požadovaných podmínek.
(37) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxční společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) [14] by se v souvislosti s touto směrnicí měly xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xyšší stupeň bezpečnosti a důvěrnosti, než vyžadují tyto směrnice. Proto by měla zařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast, plánů a proxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo elektronického podpisu. Dobrovolné akreditační systémy by navíc mohly vytvářet příznivý rámec pro zvýšení úrovně poskytování osvědčovací služby xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx-li používány elektronické prostředky, avšak s podmínkou, že jsou slučitelné se zvláštními způsoby přenosu stanovenými na úrovni Společenství.
(xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxož i v soutěžním dialogu, a jejich výběr by měly být prováděny za transparentních podmínek. Za tímto účelem by měla být stanovena nediskriminační kritéxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stejném duchu transparentnosti by se od veřejného zadavatele mělo vyžadovat, aby jakmile je zakázka zařazena do soutěže, uvedl kritéria xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxcího řízení.
(40) Veřejný zadavatel může omezit počet zájemců v omezených řízeních a vyjednávacích řízeních se zveřejněním oznámení o zakázce a v soxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí kritéria nemusí nezbytně obsahovat poměrnou váhu. Pro kritéria vztahující se k osobní situaci hospodářského subjektu může postačit obecný odkaz v oxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xy s ohledem na pružnost, která může být potřebná, jakož i na vysokou úroveň nákladů spojených s těmito metodami zadávání zakázek měli být veřejní zadavaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxžovat počet nabídek, o kterých povedou dialog nebo budou vyjednávat. Snížení počtu by mělo, pokud to počet vhodných řešení nebo zájemců dovolí, zajistxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx použijí v případě, že je doklad o určité kvalifikaci je vyžadován pro účast v zadávacím řízení nebo v soutěži na určitý výkon.
(43) Zadání veřejných zaxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropských společenství nebo z praní peněz, by mělo být vyloučeno. Je-li to vhodné, měli by veřejní zadavatelé od zájemců a uchazečů požadovat, aby přexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxátu. K vyloučení těchto hospodářských subjektů by mělo dojít, jakmile se veřejný zadavatel dozví o rozhodnutí, které se týká takových protiprávních jxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx právních předpisů týkajících se životního prostředí nebo právních předpisů týkajících se protiprávních dohod v oblasti veřejných zakázek, které byxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxského subjektu nebo za vážné pochybení.
Nedodržení vnitrostátních předpisů provádějících směrnice Rady 2000/78/ES [15] a 76/207/EHS [16], které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xa protiprávní jednání týkající se profesní etiky hospodářského subjektu nebo za vážné pochybení.
(44) Ve vhodných případech, kdy povaha stavebníxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxužití takových opatření nebo systémů vyžadováno. Systémy řízení z hlediska ochrany životního prostředí, nezávisle na jejich registraci v souladu s axxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxmě toho by popis opatření provedených hospodářským subjektem k zajištění stejné úrovně ochrany životního prostředí měl být přijat jako alternativní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřední seznamy zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů služeb nebo vytvořit systém osvědčení veřejnými xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxm schválených hospodářských subjektů, je důležité vzít v úvahu judikaturu Soudního dvora v případech, kdy se hospodářský subjekt, který je součástí sxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxdě je na hospodářském subjektu, aby prokázal, že bude skutečně disponovat těmito zdroji po celou dobu platnosti regis trace. Pro účely této registrace xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx společnosti ve skupině, může vyžadovat, aby odpovědná byla tato společnost, a je-li to nezbytné, tak společně a nerozdílně.
(46) Zakázky by měly být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxídky budou posuzovány v podmínkách účinné hospodářské soutěže. V důsledku toho je vhodné připustit použití pouze dvou kritérií: "nejnižší ceny" a "hoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxurou - zajistit nezbytnou transparentnost, která umožní každému uchazeči, aby byl přiměřeně informován o kritériích a opatřeních, která budou použixx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxou každému z těchto kritérií s dostatečným předstihem, aby je hospodářské subjekty znaly při vypracovávání svých nabídek. Veřejní zadavatelé mohou uxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xáha nemůže být stanovena předem, zejména z důvodu složitosti zakázky. V těchto případech musí uvést sestupné pořadí důležitosti kritérií.
Pokud se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xejlepší poměr kvality a ceny. Proto by měly stanovit hospodářská a kvalitativní kritéria, která, brána jako celek, musí umožnit určit nabídku, která jx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxdnocení úrovně plnění, jakou každá nabídka nabízí vzhledem k předmětu zakázky, jak je definován v technických specifikacích, tak posoudit poměr kvalxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxk. Jsou-li jsou tyto podmínky splněny, mohou hospodářská a kvalitativní kritéria pro zadání zakázky, jako je splnění požadavků z hlediska životního pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xeřejný zadavatel použít kritéria zaměřená na splnění sociálních požadavků, které odpovídají zejména potřebám - vymezeným ve specifikacích zakázky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxy.
(47) V případě veřejných zakázek na služby nesmí být kritérii pro zadání zakázky dotčeno použití vnitrostátních předpisů, které se týkají odměn xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xrávních předpisů, které stanoví pevné ceny školních učebnic.
(48) Některé technické podmínky, a zejména podmínky týkající se oznámení, statisticxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxalizovány. Je proto potřebné pro tento účel zavést pružný a rychlý schvalovací postup.
(49) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být pxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny [19], by se mělo používat pro výpočet lhůt obsxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x2/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS, uvedených v příloze XI,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
HLAVA I
DEFINICE A OBECNÉ ZÁSADY
Článek 1
Definicx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxrmou mezi jedním nebo více hospodářskými subjekty a jedním nebo více veřejnými zadavateli, jejichž předmětem je provedení stavebních prací, dodání vxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxení, nebo projekt i provedení stavebních prací vztahujících se k jedné z činností uvedených v příloze I nebo stavby, nebo provedení stavby, která odpovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch prací, který je sám o sobě dostačující, aby plnil hospodářskou nebo technickou funkci.
c) "Veřejné zakázky na dodávky" jsou veřejné zakázky jiné nxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxx zakázka, jejímž předmětem je dodávka výrobků a která vedle těchto dodávek zahrnuje rovněž umísťovací a instalační práce, se považuje za "veřejnou zakxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je poskytování služeb uvedených v příloze II.
Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou jak výrobky, tak služby ve smyslu přílohy II, se považuje za "veřxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxy uvedené v příloze II a která zahrnuje činnosti uvedené v příloze I pouze jako vedlejší součást hlavního předmětu zakázky, se považuje za veřejnou zakáxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxovedení stavebních prací spočívá buď výhradně v právu využívat stavbu, nebo v tomto právu společně s platbou.
4. "Koncese na služby" je smlouva stejnxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx více hospodářskými subjekty, jejímž účelem je stanovit podmínky, zejména s ohledem na ceny a případně na předpokládané množství, kterými se budou řídxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxhož vlastnosti běžně dostupné na trhu splňují požadavky veřejného zadavatele a který je časově omezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem hospoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxkující se proces, který zahrnuje elektronické zařízení pro předkládání nových, snížených cen nebo nových hodnot, které se týkají určitých prvků nabíxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxité zakázky na služby a na stavební práce, jejichž předmětem jsou plnění týkající se duševního vlastnictví, jako je koncepce díla, proto nemohou být přxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxbu nebo veřejný subjekt nebo skupinu těchto osob či subjektů, která na trhu nabízí, v uvedeném pořadí, provedení stavebních prací nebo staveb, výrobky xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxní.
Hospodářský subjekt, který podal nabídku, se označuje jako "uchazeč". Hospodářský subjekt, který požádal o výzvu k účasti v omezeném nebo vyjedxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xeřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním či více takovými orgány nebo jedním či více veřejnoprávními subjekty.
"Veřejnoprávním subjektemx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxí povahu;
b) který má právní subjektivitu a
c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxstními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
Demonstrativní seznamy veřejnoprávních subjektů a kategorií těchto subjektů, které splňujx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxznamech.
10. "Ústřední nákupní subjekt" je veřejný zadavatel, který:
- získává dodávky nebo služby určené veřejným zadavatelům nebo
- zaxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxx xxxxní" jsou řízení, ve kterých může podat nabídku každý hospodářský subjekt, který má zájem.
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xadavatel, mohou podat nabídku.
c) "Soutěžní dialog" je řízení, ve kterém může každý hospodářský subjekt požádat o účast a ve kterém veřejný zadavaxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxě jsou vybraní uchazeči vyzváni k podání nabídky.
Pro účely použití řízení uvedeného v prvním pododstavci se veřejná zakázka považuje za "zvláště sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxo potřeby nebo cíle, nebo
- objektivně nemůže stanovit právní nebo finanční rámec projektu.
d) "Vyjednávací řízení" jsou řízení, ve kterých vexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxčitý výkon" jsou řízení, která veřejnému zadavateli umožňují získat plán nebo projekt vybraný porotou v soutěži s udílením cen nebo bez něj, zvláště v oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxor slov nebo čísel, který může být čten, reprodukován a dále sdělován. Tento soubor může zahrnovat informace přenášené a ukládané elektronickými prosxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxt zaslaných, přenesených a obdržených po drátě, radiem, optickými prostředky nebo jinými elektromagnetickými prostředky.
14. "Společný slovník xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx02, při zajištění souladu s ostatními stávajícími nomenklaturami.
V případě odlišných výkladů oblasti působnosti této směrnice v způsobených možnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxloze II, mají přednost nomenklatura NACE nebo CPC v tomto pořadí.
15. Pro účely článku 13, čl. 57 písm. a) a čl. 68 písm. b) se rozumí:
a) "veřejnou txxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxocí mikrovln, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky;
b) "koncovým bodem sítě" všechna fyzická připojení a jejich technické specixxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxictvím této sítě;
c) "veřejnými telekomunikačními službami" telekomunikační služby, jejichž poskytováním členský stát výslovně pověřil jeden nxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxí signálů po veřejné telekomunikační síti prostřednictvím telekomunikačních procesů, s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání.
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxují transparentním způsobem.
Článek 3
Udělování zvláštních nebo výlučných práv: doložka o zákazu diskriminace
Jestliže veřejný zadavaxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xktu, kterým se toto právo uděluje, stanoveno, že daný subjekt musí dodržovat zásadu zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxanovení
Článek 4
Hospodářské subjekty
1. Zájemci nebo uchazeči, kteří jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém jsou usazenix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxávána, vyžadují, aby byli buď fyzickou, nebo právnickou osobou.
V případě veřejných zakázek na služby a na stavební práce a v případě veřejných zakázex xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxi o účast uvedly jména a odpovídající odbornou kvalifikaci zaměstnanců, kteří budou zodpovídat za plnění dané zakázky.
2. Podávat nabídky nebo vysxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxhly podat nabídku nebo žádost o účast, avšak od vybrané skupiny může být vyžadováno získání takové právní formy, jestliže jí byla zadána zakázka, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pro účely zadávání zakázek veřejnými zadavateli musí členské státy ve vzájemných vztazích uplatňovat podmínky stejně příznivé jako jsou ty, které pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxohostranných jednání. Členské státy vedou za tímto účelem vzájemné konzultace o opatřeních, která mají být podle Dohody přijata, v rámci poradního výxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx povinností v souvislosti s reklamou na zadávané zakázky a s poskytováním informací zájemcům a uchazečům uvedených v čl. 35 odst. 4 a čl. 41, a v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxly jimi označeny za důvěrné; takové informace zahrnují zejména technická nebo obchodní tajemství a důvěrná hlediska nabídek.
KAPITOLA II
Oxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zakázky, které nejsou vyloučeny podle článků 10 a 11 nebo článků 12 až 18 a jejichž odhadovaná hodnota bez daně z přidané hodnoty (DPH) se rovná těmto prahxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxejnými zadavateli, kteří jsou uvedeni na seznamu ústředních orgánů státní správy v příloze IV; v případě veřejných zakázek na dodávky zadávaných veřexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxx
- pro veřejné zakázky na dodávky a na služby zadávané jinými veřejnými zadavateli než těmi, kteří jsou uvedeni v příloze IV,
- pro veřejné zakázky na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxedeny v příloze V,
- pro veřejné zakázky na služby zadávané veřejným zadavatelem, jejichž předmětem jsou služby kategorie 8 přílohy II A, telekomunixxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx
xx xxxx000 EUR pro veřejné zakázky na stavební práce.
Článek 8
Zakázky dotované z více než 50 % veřejnými zadavateli
Tato směrnice se vztahuje xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxí:
- jestliže se tyto zakázky týkají stavebně-inženýrských činností ve smyslu přílohy I,
- jestliže tyto zakázky zahrnují stavební práce pro nemoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxmo dotované z více než 50 % veřejnými zadavateli, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH se rovná 249000 EUR nebo je vyšší a jež jsou spojeny se zakázkou na staxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo tuto směrnici dodržovali, jestliže zadávají zakázku sami jménem a na účet těchto jiných subjektů.
Článek 9
Metody výpočtu odhadované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxstce bez DPH, odhadované veřejným zadavatelem. Tento výpočet bere v úvahu celkovou odhadovanou částku, která zahrnuje jakoukoli formu případné opce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzky.
2. Odhad musí být platný v okamžiku, kdy je odesíláno oznámení o zakázce, jak je upraveno v čl. 35 odst. 2, nebo v případech, kdy takové oznámení nexx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxo služeb nesmí být rozdělen tak, aby se zabránilo použití této směrnice.
4. Pokud jde o veřejné zakázky na stavební práce, musí výpočet odhadované hodxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxvatelé dávají zhotoviteli k dispozici.
5.
a) Může-li zamýšlená stavba nebo nákup služeb vést k současnému zadání zakázek ve formě oddělených čáxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx vyšší, použije se tato směrnice pro zadání každé části.
Veřejní zadavatelé se však mohou odchýlit od tohoto ustanovení v případě částí, jejichž odhaxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xež 20 % celkové hodnoty všech částí.
b) Může-li záměr na získání podobných dodávek vést k současnému zadání zakázek ve formě oddělených částí, bere sx xxx xxxxx xxx x xxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxnku 7 nebo je vyšší, použije se tato směrnice pro zadání každé části.
Veřejní zadavatelé se však mohou odchýlit od tohoto ustanovení v případě částí, jxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
6. Pro veřejné zakázky na dodávky, jejichž předmětem je koupě najaté věci, nájem, pronájem nebo koupě výrobků na splátky, se za základ pro výpoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, celková odhadovaná hodnota za dobu trvání zakázky nebo, je-li doba trvání zakázky delší než dvanáct měsíců, celková hodnota, včetně odhadované zůstxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxná hodnota zakázky vypočte na základě:
a) buď celkové skutečné hodnoty po sobě jdoucích zakázek stejného druhu zadaných během předchozích dvanácti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xo první zakázce;
b) nebo celkové odhadované hodnoty po sobě jdoucích zakázek zadaných během dvanácti měsíců následujících po první dodávce nebo běhxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxm vyloučit ji z oblasti působnosti této směrnice.
8. Pro veřejné zakázky na služby se za základ pro výpočet odhadované hodnoty zakázky bere přípaxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxy: poplatky, provize, úroky a podobné odměny;
iii) zakázky zahrnující projekt: poplatky, splatné provize a podobné odměny;
b) pro zakázky na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu jejich trvání;
ii) v případě zakázek na dobu neurčitou nebo s dobou trvání delší než 48 měsíců: měsíční hodnota vynásobená 48.
9. U rámcovxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxy nebo trvání systému.
Oddíl 2
Zvláštní situace
Článek 10
Zadávání zakázek v oblasti obrany
Tato směrnice se vztahuje na veřejné zaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxvírané ústředními nákupními subjekty
1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé mohou nakupovat stavební práce, dodávky nebo služby ox xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xebo prostřednictvím ústředního nákupního subjektu v případech uvedených v čl. 1 odst. 10, jednají v souladu s touto směrnicí, pokud ji dodržuje ústředxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jež jsou podle směrnice 2004/17/ES zadávány veřejnými zadavateli, kteří vykonávají jednu nebo více činností uvedených v článcích 3 až 7 uvedené směrnxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x x xxánků 19, 26 a 30.
Tato směrnice se však i nadále vztahuje na veřejné zakázky, jež jsou zadávány veřejnými zadavateli, kteří provádějí jednu nebo více čixxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxe čl. 71 druhého pododstavce uvedené směrnice pro odklad její použitelnosti.
Článek 13
Zvláštní vyloučení v oblasti telekomunikací
Tatx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxní sítě nebo poskytovat veřejnosti jednu či více telekomunikačních služeb.
Článek 14
Tajné zakázky nebo zakázky vyžadující zvláštní bezpexxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxi právními a správními předpisy platnými v daném členském státě doprovázeno zvláštními bezpečnostními opatřeními nebo jestliže to vyžaduje ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xa veřejné zakázky, které se řídí jinými procesními pravidly a jež jsou zadávány:
a) podle mezinárodní dohody uzavřené v souladu se Smlouvou mezi členxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtářskými státy, nebo služeb určených pro společné provedení nebo využití projektu signatářskými státy; všechny dohody se sdělují Komisi, která může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe rozmístění vojsk;
c) podle zvláštního postupu mezinárodní organizace.
Článek 16
Zvláštní vyloučení
Tato směrnice se nevztahujx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx způsoby financování; vtahuje se však na smlouvy o finančních službách uzavřené v jakékoli formě současně s uzavřením kupní nebo nájemní smlouvy, xxxx xxx xxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxázek na vysílací čas;
c) rozhodčích a smírčích služeb;
d) finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných paxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxních bank;
e) pracovních smluv;
f) služeb ve výzkumu a vývoji jiných než těch, kde prospěch připadá výhradně veřejnému zadavateli, aby jej využil pxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xx xxxxxno použití předpisů podle článku 3, nevztahuje se tato směrnice na koncese na služby, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 4.
Článek 18
Zakázky na sluxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdavateli nebo sdružení veřejných zadavatelů na základě výlučného práva, které jim náleží podle vyhlášených právních a správních předpisů, které jsox xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxení chráněným dílnám nebo jim vyhradit plnění zakázek v rámci programů chráněného zaměstnání, kdy většina dotčených zaměstnanců jsou zdravotně postxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxkazovat na toto ustanovení.
KAPITOLA III
Úpravy vztahující se na veřejné zakázky na služby
Článek 20
Zakázky na služby uvedené v přxxxxx xx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxx xvedené v příloze II B
Zakázky, jejichž předmětem jsou služby uvedené v příloze II B, se řídí výhradně článkem 23 a čl. 35 odst. 4.
Článek 22
Smíxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx služeb uvedených v příloze II A vyšší než hodnota služeb uvedených v příloze II B. V ostatních případech se zakázky zadávají v souladu s článkem 23 a čl. 35 xxxxx xx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Technické specifikace, jak jsou vymezeny v bodu 1 přílohy VI, se uvádějí v dokumentech týkajících se zakázky, jako jsou oznámení o zakázce, zadávací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnosti pro zdravotně postižené osoby nebo aby byly navrženy pro všechny uživatele.
2. Technické specifikace musí uchazečům vytvořit podmínky pro roxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxa právně závazná vnitrostátní technická pravidla, jsou-li v souladu s právem Společenství, musí být technické specifikace formulovány:
a) buď odkxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxhválení, obecné technické specifikace, mezinárodní normy nebo jiné technické referenční systémy vypracované evropskými normalizačními subjekty xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxí, výpočtu a provádění staveb a použití výrobků. Každý odkaz je doprovázen slovy: "nebo rovnocenný";
b) nebo formou požadavků na výkon nebo funkci; txxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxit předmět zakázky a veřejným zadavatelům zadat zakázku;
c) nebo formou požadavků na výkon nebo funkci, jak je uvedeno v písmenu b), s odkazem na specixxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xísmenu a) pro určité vlastnosti a odkazem na požadavky na výkon a funkci uvedené v písmenu b) pro ostatní vlastnosti.
4. Jestliže veřejný zadavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxu se specifikacemi, na které odkázal, pokud uchazeč ke spokojenosti veřejného zadavatele ve své nabídce jakýmkoli vhodným prostředkem prokáže, že řexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxhnická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.
5. Jestliže veřejný zadavatel využije možnosti stanovit požadavky na výkox xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxící evropskou normu, evropským technickým schválením, obecnou technickou specifikací, mezinárodní normou nebo technickým referenčním systémem vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xpokojenosti veřejného zadavatele jakýmikoli vhodným prostředkem, že stavba, výrobek nebo služba, která je v souladu s normou, splňuje požadavky veřxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxktu.
6. Jestliže veřejní zadavatelé stanoví vlastnosti z hlediska životního prostředí formou požadavků na výkon nebo na funkci, jak je uvedeno x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxstátními ekoznačkami nebo jakoukoli jinou ekoznačkou, za předpokladu, že:
- tyto specifikace jsou vhodné pro vymezení vlastností dodávek nebo sluxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxní, kterého se mohou účastnit všechny dotčené subjekty, jako jsou orgány státní správy, spotřebitelé, výrobci, distributoři a organizace na ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxačkou platí předpoklad, že splňují technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci; musí přijmout každý vhodný důkazní prostředek, jako je txxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx laboratoře a osvědčovací a inspekční subjekty, které splňují platné evropské normy.
Veřejní zadavatelé přijímají osvědčení vydaná uznanými subjexxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo zdroj nebo na určitý postup nebo na obchodní značky, patenty, typy nebo určitý původ či výrobu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxů 3 a 4 možný; takový odkaz musí být doprovázen slovy "nebo rovnocenný".
Článek 24
Varianty
1. Je-li kritériem pro zadání zakázky hospodářsxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xovolují podání variant nebo ne; bez tohoto údaje nejsou varianty povoleny.
3. Veřejní zadavatelé, kteří povolí podání variant, uvedou v zadávací doxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené těmito veřejnými zadavateli, jsou brány v úvahu.
V zadávacím řízení u veřejných zakázek na dodávky nebo na služby nesmějí veřejní zadavatexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx na dodávky, nebo spíše k zakázce na dodávky než k zakázce na služby.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xabídce uvedl, jakou část zakázky případně zamýšlí zadat třetím osobám, a všechny navrhované subdodavatele.
Tímto sdělením není dotčena odpovědnosx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xakázky za předpokladu, že jsou slučitelné s právem Společenství a jsou uvedeny v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Podmínky, kterými se řxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxího prostředí, ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek
1. Veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci může, nebo stanoví-li tak členský stát, musí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxředí, ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které platí v členském státě, regionu nebo v místě, kde mají být prováděny stavební práce nebo poskytxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxje informace uvedené v odstavci 1, požádá uchazeče nebo zájemce, kteří se účastní zadávacího řízení, aby uvedli, že při vypracování své nabídky vzali v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxvním pododstavcem není dotčeno použití článku 55, který se týká přezkoumání mimořádně nízkých nabídek.
KAPITOLA V
Řízení
Článek 28
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrostátní řízení upravená pro účely této směrnice.
Zadávají tyto veřejné zakázky za použití otevřeného nebo omezeného řízení. Za zvláštních okolnosxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a za zvláštních okolností, výslovně uvedených v článcích 30 a 31, mohou použít vyjednávací řízení se zveřejněním oznámení o zakázce nebo bez něho.
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxití otevřeného nebo omezeného řízení mu nedovolí zadat zakázku, může použít soutěžní dialog v souladu s tímto článkem.
Veřejná zakázka se zadává pouzx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo popisném dokumentu.
3. Veřejní zadavatelé zahájí se zájemci vybranými v souladu s odpovídajícími ustanoveními článků 44 až 52 dialog, jehož cíxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aspekty zakázky.
V průběhu dialogu veřejní zadavatelé zajistí rovné zacházení se všemi uchazeči. Zejména neposkytují informace diskriminačním zpxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxrné informace sdělené zájemcem, který se účastní dialogu, bez jeho souhlasu.
4. Veřejní zadavatelé mohou stanovit, že řízení se koná v navazujícícx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xopisném dokumentu. V oznámení o zakázce nebo v popisném dokumentu musí být uvedeno, že takový postup může být použit.
5. Veřejný zadavatel pokračuje x xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xyl dialog prohlášen za ukončený, a poté, kdy o tom byli informování účastníci, je veřejní zadavatelé vyzvou k podání jejich konečných nabídek na základx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxé pro plnění projektu.
Na žádost veřejného zadavatele mohou být tyto nabídky objasněny, upřesněny a zdokonaleny. Objasnění, upřesnění a zdokonalenx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xebo by měla diskriminační účinek.
7. Veřejní zadavatelé posuzují doručené nabídky na základě kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxč určený jako ten, který podal hospodářsky nejvýhodnější nabídku, požádán o objasnění aspektů jeho nabídky nebo potvrzení závazků obsažených v nabídxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xiskriminace.
8. Veřejní zadavatelé mohou účastníkům dialogu stanovit ceny nebo platby.
Článek 30
Případy, které odůvodňují použití vyxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xo zveřejnění oznámení o zakázce v těchto případech:
a) v případě, že jsou v rámci otevřeného nebo omezeného řízení nebo v soutěžním dialogu podány nabxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxy 4, 24, 25, 27 a kapitolou VII, pokud se původní podmínky zakázky podstatně nezmění.
Veřejní zadavatelé nemusí zveřejnit oznámení o zakázce, pokud do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxdech, když povaha stavebních prací, dodávek nebo služeb nebo rizika s nimi spojená nedovolují předem stanovit celkovou cenu;
c) v případě služeb, mixx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xteré mají být poskytovány, taková, že specifikace zakázky nemohou být stanoveny s dostatečnou přesností, aby umožnily zadat zakázku výběrem nejlepšx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxčně pro účely výzkumu, testování nebo vývoje, a nikoli s cílem dosáhnout ziskovosti nebo krytí nákladů na výzkum a vývoj.
2. V případech uvedených v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, v zadávací dokumentaci a v případných dodatečných dokumentech, a aby našli nejlepší nabídku v souladu s čl. 53 odst. 1.
3. Během vyjednávání zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxeče vůči jiným.
4. Veřejní zadavatelé mohou stanovit, že řízení se koná v navazujících fázích, s cílem snížit počet řešení k vyjednávání použitím krixxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxý postup může být použit.
Článek 31
Případy, které odůvodňují použití vyjednávacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce
Veřejní zadaxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxřejných zakázek na stavební práce, na dodávky a na služby:
a) jestliže v otevřeném nebo omezeném řízení nebyly podány žádné nabídky nebo žádné vhodné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
b) jestliže zakázka může být z technických či uměleckých důvodů nebo z důvodů spojených s ochranou výlučných práv zadána pouze určitému hospodářskxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dodržet lhůty stanovené pro otevřená, omezená nebo vyjednávací řízení se zveřejněním oznámení o zakázce, jak je uvedeno v článku 30. Okolnosti, kterx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dodávky:
a) jsou-li dané výrobky vyráběny výlučně pro účely výzkumu, pokusů, studia či vývoje, přičemž toto ustanovení se nevztahuje na výrobu ve vexxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxle, které jsou určeny buď pro částečné nahrazení běžných dodávek nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xdlišné technické vlastnosti, což by mělo za následek neslučitelnost nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; doba trvání těchto zakázxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxtě výhodných podmínek, buď od dodavatele, který je s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost, nebo od správců konkursní podstaty nebo likvixxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xakázek na služby, pokud daná zakázka následuje po veřejné soutěži na určitý výkon a musí být podle platných pravidel zadána vítěznému účastníku nebo jexxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xeřejných zakázek na stavební práce a veřejných zakázek na služby:
a) pro dodatečné stavební práce nebo služby, které nejsou zahrnuty v původně zvxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxb v nich popsaných, za podmínky, že je zakázka zadána hospodářskému subjektu, který tyto stavební práce nebo služby provádí,
- jestliže tyto dodatečxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
- jestliže tyto stavební práce nebo služby, ačkoli jsou oddělitelné od plnění původní zakázky, jsou nezbytně nutné pro její dokončení.
Souhrnná hoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxužby, které spočívají v opakování podobných stavebních prací nebo služeb svěřených hospodářskému subjektu, kterému stejní veřejní zadavatelé zadaxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxém nebo omezeném řízení.
Možnost použití tohoto řízení musí být zveřejněna, jakmile je první projekt zařazen do soutěže a veřejní zadavatelé vezmou v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxch po sjednání původní zakázky.
Článek 32
Rámcové dohody
1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé mohou uzavírat rámcovx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxek založených na této rámcové dohodě. Strany rámcové dohody se vybírají za použití kritérií pro zadání zakázky stanovených v souladu s článkem 53.
Zakxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xospodářskými subjekty, jež jsou původními stranami xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxvených v této rámcové dohodě, zejména v případě uvedeném v odstavci 3.
Doba platnosti rámcové dohody nesmí překročit čtyři roky, kromě výjimečných, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xterý by bránil hospodářské soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval.
3. Je-li rámcová dohoda uzavřena pouze s jedním hospodářským subjektem, jsou zaxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu písemně obrátit na hospodářský subjekt, který je stranou rámcové dohody, se žádostí o případné doplnění jeho nabídky, je-li nutné.
4. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxspodářských subjektů, které splňují kritéria pro výběr, nebo přípustných nabídek, které splňují kritéria pro zadání.
Zakázky založené na rámcovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxské soutěže, nebo
- nejsou-li všechny podmínky stanoveny v rámcové dohodě a strany znovu soutěží na základě stejných, a je-li to nutné, přesněji formxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxzultují každou zakázku, která má být zadána, s hospodářskými subjekty, které jsou schopny plnit předmět zakázky;
b) veřejní zadavatelé stanoví lhůxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xakázky a čas potřebný k odeslání nabídek;
c) nabídky se podávají písemně a jejich obsah zůstává důvěrný až do uplynutí stanovené lhůty pro odpověď;
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxentaci rámcové dohody.
Článek 33
Dynamické nákupní systémy
1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé mohou použít dynaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxzích až po přidělení zakázek, které mají být zadány v rámci tohoto systému. Všichni uchazeči, kteří splňují kritéria pro výběr a kteří předložili předbxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxu být kdykoli vylepšeny za předpokladu, že jsou i nadále v souladu se zadávací dokumentací. Pro zavedení tohoto systému a zadávání zakázek v jeho rámci sxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu veřejní zadavatelé:
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zamýšlených nákupů v rámci tohoto systému, jakož i všechny nezbytné informace, které se týkají nákupního systému, použitého elektronického vybavenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxerým dodatečným dokumentům elektronickými prostředky od zveřejnění oznámení až do ukončení fungování systému a uvedou v oznámení internetovou adrexxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxkému subjektu možnost podat předběžnou nabídku a být přijat do systému za podmínek uvedených v odstavci 2. Veřejní zadavatelé ukončí vyhodnocování nexxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx výzva k podání nabídky.
Veřejný zadavatel informuje uchazeče uvedeného v prvním pododstavci v co nejkratší době o jeho přijetí do dynamického nákupnxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxí nabídky veřejní zadavatelé zveřejní zjednodušené oznámení o zakázce, kde vyzvou všechny hospodářské subjekty, které mají zájem, k podání předběžnx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu v zadávacím řízení pokračovat, dokud neukončí vyhodnocení všech předběžných nabídek, které v této lhůtě obdrží.
6. Veřejní zadavatelé vyzvou všexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxé stanoví lhůtu pro podání nabídek.
Veřejní zadavatelé zadají zakázku uchazeči, který předložil nejlepší nabídku na základě kritérií pro zadání zakxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xododstavci.
7. Dynamický nákupní systém nesmí trvat déle než čtyři roky, kromě výjimečných a náležitě odůvodněných případů.
Veřejní zadavatelé xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xni účastníkům systému nesmějí být účtovány žádné poplatky.
Článek 34
Veřejné zakázky na stavební práce: zvláštní pravidla pro dotované prxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxhž rozsah a složitost a odhadovaná doba trvání daného díla vyžaduje, aby bylo plánování od začátku založeno na úzké spolupráci v týmu, který zahrnuje záxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx začlenění do týmu přijat zvláštní postup.
Veřejní zadavatelé v oznámení o zakázce uvedou zejména co nejpřesnější popis stavebních prací, které je třxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kritérii pro výběr uvedenými ve článcích 45 až 52, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxjí tohoto postupu, použijí články 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 a 45 až 52.
KAPITOLA VI
Pravidla pro zveřejňování a transparentnost
Oddíl 1
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxřejňuje Komise nebo oni sami na svém profilu kupujícího, jak je popsán v příloze VIII odst. 2 písm. b):
a) pokud jde o dodávky, celkovou odhadovanou hodxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xodnota, s přihlédnutím k článkům 7 a 9, rovná 750000 EUR nebo vyšší.
Skupiny výrobků stanoví veřejní zadavatelé odkazem na nomenklaturu CPV;
b) pokxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xadat v průběhu následujících dvanácti měsíců, je-li celková odhadovaná hodnota, s přihlédnutím k článkům 7 a 9, rovná 750000 EUR nebo vyšší;
c) pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xodnotě uvedené v článku 7 nebo vyšší, s přihlédnutím k článku 9.
Oznámení uvedená v písmenech a) a b) se zasílají Komisi nebo zveřejní na profilu kupujíxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxí rozhodnutí, kterým se schvaluje plán zakázek na stavební práce nebo rámcových dohod, které veřejní zadavatelé mají v úmyslu zadat nebo uzavřít.
Vexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí oznámení předběžných informací na svém profilu kupujícího, ve formátu a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy VIII.
Zveřejnění oznámení uvxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxnto odstavec se nevztahuje na vyjednávací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce.
2. Veřejní zadavatelé, kteří chtějí zadat veřejxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxázce nebo, za podmínek stanovených v článku 29, v soutěžním dialogu, zveřejní svůj záměr prostřednictvím oznámení o zakázce.
3. Veřejní zadavateléx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxázku na základě dynamického nákupního systému, zveřejní svůj záměr prostřednictvím zjednodušeného oznámení o zakázce.
4. Veřejní zadavatelé, kxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinni zasílat oznámení o výsledcích zadávacího řízení pro každou zakázku založenou na této dohodě.
Veřejní zadavatelé zasílají oznámení o výslexxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxladě. V tom případě zasílají sdružená oznámení do 48 dnů od konce každého čtvrtletí.
V případě veřejných zakázek na služby uvedené v příloze II B veřejxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh zpráv na základě těchto oznámení a pro zveřejnění těchto zpráv postupem podle čl. 77 odst. 2.
Určité informace o zadání zakázky nebo uzavření rámcovx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zájmem nebo by poškozovalo oprávněné obchodní zájmy veřejných nebo soukromých hospodářských subjektů nebo by mohlo být na újmu korektní hospodářské xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxré jiné informace považované veřejným zadavatelem za užitečné, ve formě standardních formulářů přijatých Komisí postupem podle čl. 77 odst. 2.
2. Oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx VIII, nebo jinými prostředky. V případě použití urychleného řízení stanoveného v čl. 38 odst. 8 musí být oznámení zasílána buď telefaxem, nebo elektroxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zveřejnění uvedenými v bodu 1 písm. a) a b) přílohy VIII.
3. Oznámení vypracovaná a zaslaná elektronickými prostředky ve formátu a postupy pro přenox xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxtupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy VIII, se zveřejní do 12 dnů po jejich odeslání nebo, v případě urychleného řízení uvedeného v čl. 38 odst. 8, do pxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění je jediné závazné. Souhrn podstatných prvků každého oznámení se zveřejňuje v ostatních úředních jazycích.
Náklady na zveřejňování oznámení Kxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxeřejněná na vnitrostátní úrovni nesmějí obsahovat jiné informace než ty, které jsou obsaženy v oznámeních zaslaných Komisi nebo zveřejněných na profxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxnámení předběžných informací nesmějí být zveřejněna na profilu kupujícího před tím, než je Komisi zasláno oznámení o jejich zveřejnění touto formou; xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v bodu 3 přílohy VIII, je xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxzení o zveřejnění předaných informací, ve kterém je uveden den zveřejnění. Toto potvrzení je důkazem o zveřejnění.
Článek 37
Nepovinné zveřxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxňování stanovená touto směrnicí.
Oddíl 2
Lhůty
Článek 38
Lhůty pro doručení žádostí o účast a pro doručení nabídek
1. Při stanovení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxčeny minimální lhůty stanovené tímto článkem.
2. V případě otevřených řízení činí minimální lhůta pro doručení nabídek 52 dnů ode dne, kdy bylo oznámxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xialogu:
a) je minimální lhůta pro doručení žádostí o účast 37 dnů ode dne, kdy bylo oznámení o zakázce odesláno;
b) v případě omezených řízení je minixxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcí, může být minimální lhůta pro doručení nabídek podle odstavce 2 a odst. 3 písm. b) zkrácena zpravidla na 36 dnů, ale v žádném případě na méně než 22 dnů.
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
Zkrácené lhůty uvedené v prvním pododstavci jsou přípustné za předpokladu, že oznámení předběžných informací obsahovalo všechny informace vyžadxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xdesláno ke zveřejnění nejméně 52 dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zakázce.
5. Jsou-li oznámení vypracována a zasílánx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x a 4 v otevřených řízeních a lhůta pro doručení žádostí o účast uvedená v odst. 3 písm. a) v omezených a vyjednávacích řízeních a v soutěžním dialogu zkrácexx x xxxx xxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přímý a úplný přístup k zadávací dokumentaci a veškerým dodatečným dokumentům elektronickými prostředky ode dne zveřejnění oznámení v souladu s příxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxým v odstavci 5.
7. Jestliže z jakéhokoli důvodu nebyly zadávací dokumentace a dodatečné dokumenty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx daného místa nebo po kontrole dokumentů připojených k zadávací dokumentaci na místě, prodlouží se lhůty pro doručení nabídek tak, aby se všechny dotčexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžet lhůty stanovené v tomto článku dodržet, mohou veřejní zadavatelé pro omezená řízení a vyjednávací řízení se zveřejněním oznámení o zakázce uvedenx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxů, jestliže oznámení bylo zasláno elektronickými prostředky ve formátu a postupy pro zasílání oznámení uvedenými v bodu 3 přílohy VIII;
b) a v případx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxí: zadávací dokumentace, dodatečné dokumenty a informace
1. Jestliže veřejní zadavatelé v otevřených řízeních neposkytují volný, přímý a úplný přxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxdatečné dokumenty hospodářským subjektům do šesti dnů od doručení žádosti o účast, pokud byla žádost podána s dostatečným předstihem před uplynutím lxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxozději šest dnů před uplynutím lhůty stanovené pro doručení nabídek, je-li o ně požádáno s dostatečným předstihem.
Oddíl 3
Obsah a prostředkx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxnávacích řízeních se zveřejněním oznámení o zakázce ve smyslu článku 30 veřejní zadavatelé současně a písemně vyzývají vybrané zájemce k podání svých xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxce nebo popisného dokumentu a veškerých dodatečných dokumentů,
- nebo odkaz na přístup k zadávací dokumentaci a k ostatním dokumentům uvedeným v prvxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo dodatečnými dokumenty disponuje jiný subjekt než veřejný zadavatel odpovědný za zadávací řízení, uvádí výzva uvede adresu, na které lze tuto zadávaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obdržení těchto dokumentů. Příslušný útvar zašle tyto dokumenty hospodářskému subjektu bez prodlení po obdržení žádosti.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxozději šest dnů před uplynutím lhůty stanovené pro doručení nabídek, je-li o ně požádáno s dostatečným předstihem. V případě omezeného řízení nebo uryxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxz na zveřejněné oznámení o zakázce;
b) lhůtu pro doručení nabídek, adresu, na kterou mají být nabídky zaslány, a jazyk nebo jazyky, ve kterých mají být xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxentech, které mají být případně přiloženy, buď na podporu ověřitelných prohlášení uchazeče v souladu s článkem 44, nebo pro doplnění informací uvedenxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí důležitosti těchto kritérií, není-li tato informace uvedena v oznámení o zakázce, zadávací dokumentaci nebo popisném dokumentu.
V případě zakázxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx k podání nabídky.
Článek 41
Informování zájemců a uchazečů
1. Veřejní zadavatelé musí co nejdříve informovat zájemce a uchazeče o přijaxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxutí upustit od uzavření rámcové dohody nebo zadání zakázky, na kterou byla učiněna výzva k účasti v soutěži, nebo zahájit znovu řízení nebo upustit od zaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxany veřejný zadavatel co nejrychleji sdělí:
- každému neúspěšnému zájemci důvody zamítnutí jeho žádosti,
- každému neúspěšnému uchazeči důvody xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxvební práce, dodávky a služby nesplňují požadavky na výkon nebo funkci,
- každému uchazeči, který učinil přijatelnou nabídku, vlastnosti a relativxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxadě delší než 15 dnů od doručení písemné žádosti.
3. Veřejní zadavatelé však mohou rozhodnout, že nesdělí určité informace uvedené v odstavci 1, ktxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxhání práva nebo by bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem, poškozovalo by oprávněné obchodní zájmy veřejných nebo soukromých hospodářských subjektů nxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, faxem, elektronickými prostředky v souladu s odstavci 4 a 5, telefonem v případech a za podmínek uvedených v odstavci 6, nebo kombinací těchto prostřexxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů k zadávacímu řízení.
3. Sdělování, výměna a ukládání informací se provádí takovým způsobem, aby bylo zajištěno zachování integrity údajů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxch podávání.
4. Nástroje použité pro sdělování elektronickými prostředky a jejich technické charakteristiky musí být nediskriminační, obecně doxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx zařízení pro elektronický příjem žádostí o účast se použijí tato pravidla:
a) informace, které se týkají specifikací nezbytných pro podávání nabídxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxk a žádostí o účast musí být navíc v souladu s požadavky přílohy X;
b) členské státy mohou v souladu s článkem 5 směrnice 1993/93/ES vyžadovat, aby elektxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxrovolné akreditační systémy určené ke zlepšení úrovně osvědčování pro taková zařízení;
d) uchazeči nebo zájemci se zavazují, že dokumenty, osvědčxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxk nebo žádostí o účast.
6. Pro podávání žádostí o účast platí tato pravidla:
a) žádosti o účast v zadávacím řízení těchto veřejných zakázek mohox xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxné pro jejich doručení;
c) veřejní zadavatelé mohou vyžadovat, je-li to nezbytné pro účely právního dokazování, aby byly žádosti o účast podané faxex xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
Oddíl 5
Zprávy
Článek 43
Obsah zpráv
O každé zakázce, každé rámcové dohodě a o každém zavedení dynamického nákupního systému veřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xebo uchazečů a důvody pro jejich výběr;
c) jména odmítnutých zájemců nebo uchazečů a důvody jejich odmítnutí;
d) důvody pro odmítnutí nabídek, ktexx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxové dohody, který úspěšný uchazeč zamýšlí zadat třetím osobám;
f) u vyjednávacího řízení okolnosti uvedené v článcích 30 a 31, které odůvodňují použxxx xxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx se veřejný zadavatel rozhodl upustit od zadání zakázky, uzavření rámcové dohody nebo zavedení dynamického nákupního systému.
Veřejní zadavatelé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxěleny Komisi, pokud o ně požádá.
KAPITOLA VII
Průběh řízení
Oddíl 1
Obecná ustanovení
Článek 44
Ověření vhodnosti a výběr úxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxvateli ověřena vhodnost hospodářských subjektů, které nebyly vyloučeny podle článků 45 a 46, v souladu s kritérii hospodářských a finančních předpokxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xdstavci 3.
2. Veřejní zadavatelé mohou od zájemců a uchazečů vyžadovat, aby splňovali minimální způsobilost v souladu s články 47 a 48.
Rozsah inforxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxdmětu úměrné.
Tyto minimální úrovně jsou uvedeny v oznámení o zakázce.
3. V omezených řízeních, vyjednávacích řízeních se zveřejněním oznámení x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxedpokladu, že je k dispozici dostatečný počet vhodných zájemců. Veřejní zadavatelé uvedou v oznámení o zakázce objektivní a nediskriminační kritérix xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xe minimální počet pět. Ve vyjednávacím řízení se zveřejněním oznámení o zakázce a v soutěžním dialogu je minimální počet tři. V každém případě musí být pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxenším shodný s předem stanoveným minimálním počtem. Je-li počet zájemců, kteří splňují kritéria pro výběr a minimální úrovně způsobilosti, nižší než xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, kteří nemají požadované schopnosti.
4. Jestliže veřejní zadavatelé využijí možnosti, stanovené v čl. 29 odst. 4 a čl. 30 odst. 4, snížit počet řešexx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxumentu. V konečné fázi musí být počet, ke kterému se dospěje, dostatečný pro zajištění skutečné hospodářské soutěže, pokud je k dispozici dostatek řešxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xxxejné zakázce je vyloučen každý zájemce nebo uchazeč, který byl odsouzen pravomocným rozsudkem známým veřejnému zadavateli, pro jeden nebo více náslexxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxu 3 aktu Rady ze dne 26. května 1997 [21] a v čl. 3 odst. 1 společné akce Rady 98/742/SVV [22] v pořadí jak jsou uvedeny;
c) podvod ve smyslu článku 1 úmluvx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x předcházení zneužití finančního systému k praní peněz [24].
Členské státy upřesní, v souladu se svým vnitrostátním právem a s přihlédnutím k právu Sxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxků obecného zájmu.
Pro účely tohoto odstavce veřejní zadavatelé zájemce nebo uchazeče případně požádají o poskytnutí dokladů uvedených v odstavci x x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxo zájemcích nebo uchazečích, které považují za nezbytné. Pokud se informace týkají zájemce nebo uchazeče usazeného ve státě jiném, než je stát veřejnéxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xterém jsou zájemci nebo uchazeči usazeni, se tyto žádosti vztahují k právnickým nebo fyzickým osobám včetně, je-li to vhodné, vedoucích představitelx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx vyloučen každý hospodářský subjekt:
a) který je v úpadku nebo v likvidaci, který je předmětem soudní správy, který uzavřel dohodu o vyrovnání se svýmx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxávních předpisů;
b) který je předmětem řízení o prohlášení úpadku, řízení o návrhu na zrušení, řízení o uvalení soudní správy, řízení o návrhu na povoxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxerý se dopustil vážného profesního pochybení, které mohou veřejní zadavatelé prokázat jakýmikoli prostředky;
e) který nesplnil povinnosti vztahxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxtele;
f) který nesplnil povinnosti vztahující se k placení daní a poplatků podle právních předpisů země, v níž je usazen, nebo podle právních předpisx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xlenské státy upřesní, v souladu se svým vnitrostátním právem a s přihlédnutím k právu Společenství, podmínky pro uplatňování tohoto odstavce.
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xx xetýká:
a) pokud jde o odstavec 1 a odst. 2 písm. a), b) a c), předložení výpisu ze soudního spisu, nebo pokud to není možné, rovnocenného dokladu vydanéhx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx jde o odst. 2 písm. e) nebo f), osvědčení vydané příslušným orgánem v dotčeném členském státě.
Jestliže daná země nevydává tyto doklady nebo osvědčenx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxřísežným prohlášením nebo, v členských státech, kde místopřísežná prohlášení nejsou upravena, čestným prohlášením, které učiní dotčená osoba před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
4. Členské státy určí orgány a subjekty příslušné k vydávání dokladů, osvědčení nebo prohlášení uvedených v odstavci 3 a sdělí je Komisi. Tímto sdxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xterý se hodlá podílet na veřejné zakázce, může být požádán, aby prokázal, jak je předepsáno v členském státě, kde je usazen, že je zapsán v jednom z profesxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxí práce, v příloze IX B pro veřejné zakázky na dodávky a v příloze IX C pro veřejné zakázky na služby.
Jsou v zadávacích řízeních veřejných zakázek na služxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxný zadavatel požadovat, aby prokázali, že jsou mají takové oprávnění či členství.
Článek 47
Hospodářské a finanční předpoklady
1. Důkxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání;
b) předložením rozvah nebo výpisů z rozvah, je-li zveřejnění rozvahy vyžadováno podle práva xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxední účetní období, která jsou k dispozici, v závislosti na dni, kdy byl podnik zřízen nebo založen nebo kdy hospodářský subjekt zahájil podnikání, pokxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxtů, bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí veřejnému zadavateli prokázat, že bude disponovat nezbytnými prosxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxnku 4 využít schopnosti účastníků skupiny nebo jiných subjektů.
4. Veřejný zadavatel v oznámení o zakázce nebo ve výzvě k podání nabídky upřesní, ktexx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxřský subjekt schopen poskytnout doklady požadované veřejným zadavatelem, může prokázat své hospodářské a finanční předpoklady jakýmkoli jiným dokxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xospodářských subjektů se posuzuje a zkoumá v souladu s odstavci 2 a 3.
2. Doklady o technické způsobilosti hospodářského subjektu mohou být poskytxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
i) seznamem stavebních prací provedených za posledních pět let společně s osvědčeními o uspokojivém provedení nejvýznamnějších prací. Tato osvědčxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx předloží příslušný orgán tato osvědčení veřejnému zadavateli přímo;
ii) seznamem hlavních uskutečněných dodávek nebo hlavních služeb poskytnxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxnut:
- byl-li příjemcem veřejný zadavatel, ve formě osvědčení vydaných nebo spolupodepsaných příslušným orgánem;
- byl-li příjemcem soukromý kxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxh technických útvarů, které patří přímo dodavateli či nikoli, zvláště těch, které jsou odpovědné za kontrolu jakosti, a v případě veřejných zakázek na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxudium a výzkum;
d) kontrolou výrobních kapacit dodavatele nebo technické způsobilosti poskytovatele služeb a případně také kontrolou prostředků xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxbo jsou-li výjimečně požadovány pro zvláštní účel, provedenou veřejnými zadavateli nebo jejich jménem příslušným úředním orgánem země, v níž je dodaxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxo řídících pracovníků podniku, zejména osoby nebo osob, které jsou odpovědné za poskytování služeb nebo řízení stavebních prací;
f) pro veřejné zakxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxostředí, která budou moci hospodářské subjekty použít při plnění zakázky;
g) výkazem průměrného ročního počtu zaměstnanců poskytovatele služeb nxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxžeb nebo zhotovitel k dispozici pro plnění zakázky;
i) údajem o části zakázky, kterou má poskytovatel služeb případně v úmyslu zadat subdodavatelůmx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxl požádá;
ii) osvědčeními vypracovanými úředními subjekty pro kontrolu kvality nebo uznanými agenturami potvrzujícími shodu výrobků, která je jaxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxbjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí veřejnému zadavateli prokázat, že bude disponovat nezbytnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxk může skupina hospodářských subjektů uvedená v článku 4 využít schopnosti účastníků skupiny nebo jiných subjektů.
5. V zadávacích řízeních veřejnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxobilost hospodářských subjektů poskytnout služby nebo provést instalaci nebo stavbu hodnotit zejména s přihlédnutím k jejich dovednostem, výkonnoxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xoskytnuty.
Článek 49
Normy pro zajišťování jakosti
Jestliže veřejní zadavatelé vyžadují předložení osvědčení vydaných nezávislými suxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxách odpovídajících evropských norem a ověřené subjekty, které vyhovují řadám evropských norem, pokud jde o vydávání osvědčení. Uznávají rovnocenná xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Článek 50
Normy řízení z hlediska ochrany životního prostředí
Jestliže veřejní zadavatelé v případech uvedených v čl. 48 odst. 2 písm. f) vyžadujx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxního prostředí, odkáží na systém řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí Společenství (EMAS) nebo na normy řízení z hlediska ochrany žixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xdpovídajícím evropským či mezinárodním normám týkajícím se osvědčování. Uznávají rovnocenná osvědčení od subjektů usazených v jiných členských stxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxnek 51
Dodatečná dokumentace a informace
Veřejní zadavatelé mohou vyzvat hospodářské subjekty, aby doplnily nebo objasnily osvědčení a dokladx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxmého práva
1. Členské státy mohou zavést buď úřední seznamy schválených zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů služeb, nebo osvědčení vydávaxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxčení osvědčovacími subjekty čl. 45 odst. 1 a odst. 2 písm. a) až d) a g), článku 46, čl. 47 odst. 1, 4 a 5, čl. 48 odst. 1, 2, 5 a 6, článku 49 a případně článku 50.
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxy a které se odvolávají na prostředky dané jim k dispozici jinými společnostmi skupiny. V tom případě musí tyto subjekty prokázat orgánu, který úřední sxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xyto společnosti budou v průběhu celé této doby splňovat požadavky kvalitativního výběru stanovené v článcích uvedených ve druhém pododstavci, na ktexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxožit pro každou zakázku osvědčení o zápisu vydané příslušným subjektem nebo osvědčení vydané příslušným osvědčovacím subjektem. V osvědčeních se uvxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxpis do úředních seznamů provedený příslušnými subjekty nebo osvědčení vydané osvědčovacím subjektem nezakládá z hlediska veřejných zadavatelů z jixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxx xx xxxxx x xxxxx x) bodu i), písm. b), e), g) a h) v případě zhotovitelů, odst. 2 písm. a) bodu ii), písm. b), c), d) a j) v případě dodavatelů a xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, nelze bezdůvodně zpochybnit. Pokud jde o placení příspěvků na sociální zabezpečení a daní, lze od každého zapsaného hospodářského subjektu kdykoli xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xouze ve prospěch hospodářských subjektů usazených v členském státě, který úřední seznam vede.
5. Pro jakýkoli zápis hospodářských subjektů z jinýxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxbo údaje než ty, které se vyžadují od vnitrostátních hospodářských subjektů, a v každém případě pouze ty, které jsou uvedeny v článcích 45 až 49 a případnx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxné zakázce. Veřejní zadavatelé uznají rovnocenná osvědčení od subjektů usazených v jiných členských státech. Přijmou rovněž jiné rovnocenné důkazyx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xozhodnutí orgánu, který vypracovává seznam, nebo příslušného osvědčovacího subjektu.
7. Osvědčovací subjekty uvedené v odstavci 1 jsou subjektyx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxny sdělit Komisi a jiným členským státům adresu subjektu, kterému mají být žádosti zaslány.
Oddíl 3
Zadání zakázky
Článek 53
Kritérix xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xadávání zakázek z těchto kritérií:
a) pokud se zakázka zadává na základě hospodářsky nejvýhodnější nabídky z hlediska veřejného zadavatele, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxosti z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční servis a technická pomoc, datum dodání, dodací lhůta a lhůtx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci nebo, v případě soutěžního dialogu, v popisném dokumentu poměrnou váhu, kterou přikládá každému z kritéxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxud není podle názoru veřejného zadavatele stanovení poměrné váhy z prokazatelných důvodů možné, uvede veřejný zadavatel v oznámení o zakázce nebo v zaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxených, omezených nebo vyjednávacích řízeních v případě uvedeném v čl. 30 odst. 1 písm. a) mohou veřejní zadavatelé rozhodnout, že zadání veřejné zakázxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xonat při obnovení soutěže mezi stranami rámcové dohody, jak je upraveno v čl. 32 odst. 4 druhém pododstavci druhé odrážce, a při zahájení soutěže o zakázxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xdyž je zakázka zadávána podle nejnižší ceny;
- b) nebo na cenách nebo hodnotách prvků nabídek uvedených v zadávací dokumentaci, pokud je zakázka zadáxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxst v oznámení o zakázce.
Zadávací dokumentace obsahují, mimo jiné, tyto informace:
a) prvky, jejichž hodnota bude předmětem elektronické dražbyx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou být navržena, jak vyplývají ze specifikací týkajících se předmětu zakázky;
c) informace, které budou uchazečům poskytnuty v průběhu elektroxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xchazeči moci při dražbě podávat nabídky, a zejména nejmenší rozdíly, které budou případně vyžadovány pro zvýšení nabídky;
f) důležité informace týxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxtronické dražbě, provedou úplné první vyhodnocení nabídek v souladu s jedním nebo více kritérii pro zadání zakázky a s poměrnou váhou, která jim byla přxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xýzva obsahuje všechny důležité informace pro individuální připojení k použitému elektronickému zařízení a uvádí datum a čas zahájení elektronické dxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxy rozeslány výzvy.
5. Má-li být zakázka zadána podle hospodářsky nejvýhodnější nabídky, výzva obsahuje i výsledek úplného vyhodnocení nabídky doxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se při elektronické dražbě použije pro určení automatických změn pořadí na základě podaných nových cen nebo nových hodnot. Tento vzorec zahrnuje poměxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa tímto účelem jsou veškerá případná rozpětí předem vyjádřena určitou hodnotou.
Jsou-li povoleny xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxem uchazečům přinejmenším ty informace, které jim umožní kdykoli zjistit své momentální pořadí. Mohou též sdělit jiné informace týkající se jiných poxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xřípadě však nesmí zveřejnit totožnost účastníků v průběhu kterékoli fáze elektronické dražby.
7. Veřejní zadavatelé uzavírají elektronickou dxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxé ceny nebo nové hodnoty, které splňují požadavky na minimální rozdíly. V takovém případě veřejní zadavatelé ve výzvě k účasti na dražbě uvedou dobu od pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxřejní zadavatelé rozhodli uzavřít elektronickou dražbu v souladu s písmenem c), případně v kombinaci s opatřeními uvedenými v písmenu b), uvádí výzva x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxladě výsledků elektronické dražby.
Veřejní zadavatelé nesmějí elektronické dražby zneužívat nebo je používat způsobem, který by bránil hospodářsxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxntaci.
Článek 55
Mimořádně nízké nabídky
1. Pokud se pro danou zakázku zdají být nabídky mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxů nabídky, které považuje za důležité.
Tato upřesnění se mohou týkat zejména:
a) hospodářských aspektů stavebních postupů, výrobního procesu nexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch prací, dodávku výrobků nebo poskytnutí služeb;
c) původnosti stavebních prací, dodávek nebo služeb navrhovaných uchazečem;
d) souladu s předxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx získat státní podporu.
2. Veřejný zadavatel ověří tyto základní prvky konzultací s uchazečem, přičemž bere v úvahu dodané důkazy.
3. Jestliže vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx konzultaci s uchazečem, a není-li uchazeč schopen v dostatečné lhůtě stanovené veřejným zadavatelem prokázat, že daná podpora byla poskytnuta podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
Tato kapitola se vztahuje na všechny koncesní smlouvy na stavební práce uzavřené veřejnými zadavateli, jestliže se hodnota těchto smluv rovná nebo je xxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xx
Vyloučení z oblasti působnosti
Tato hlava se nevztahuje na koncese na stavební práce, které jsou uděleny:
a) v případech uvedených v článcích 13x xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 3 až 7 směrnice 2004/17/ES, jsou-li tyto koncese uděleny pro provádění těchto činností.
Tato směrnice se však i nadále použije pro koncese nx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro tyto činnosti, pokud dotčený členský stát využije možnosti volby uvedené v čl. 71 druhém pododstavci uvedené směrnice pro odklad její použitelnosxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xají svůj úmysl na vědomí prostřednictvím oznámení.
2. Oznámení o koncesích na stavební práce obsahují informace uvedené v příloze VII C a případně vexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx. 2.
3. Oznámení se zveřejňují v souladu s čl. 36 odst. 2 až 8.
4. Článek 37 o zveřejňování oznámení se použije rovněž pro koncese na stavební práce.
xxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx dnů ode dne odeslání oznámení, s výjimkou případů, kdy se použije čl. 38 odst. 5.
Použije se čl. 38 odst. 7.
Článek 60
Subdodávky
Veřejný xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxeden v koncesní smlouvě,
b) nebo od zájemců o koncesní smlouvy vyžadovat, aby ve svých nabídkách upřesnili případný procentní podíl z celkové hodnotx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxonáři
Tato směrnice se nevztahuje na dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původně uvažovaném projektu, jenž je předmětem koncese, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svěřil koncesionáři s podmínkou, že jej zadá hospodářskému subjektu, který tuto stavební práci provádí:
- nemohou-li být tyto dodatečné práce techxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxí původní zakázky, nezbytně nutné pro její dokončení.
Souhrnná hodnota zakázek zadaných na dodatečné práce nesmí překročit 50 % hodnoty koncese na xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxdla
Pokud je koncesionářem veřejný zadavatel ve smyslu čl. 1 odst. 9, musí vyhovět ustanovením této směrnice pro veřejné zakázky na stavební práce v pxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xadavateli
Článek 63
Pravidla pro zveřejnění: prahová hodnota a výjimky
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby koncesionáři stavexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxobám, je-li hodnota takových zakázek rovna nebo vyšší než 6242000 EUR.
Zveřejnění se však nepožaduje, pokud zakázka na stavební práce splňuje podmínxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxpiny podniků, které byly vytvořeny, aby získaly koncesi, nebo podniky s nimi příbuzné nejsou považovány za třetí osoby.
"Příbuzným podnikem" se rozxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní vliv na koncesionáře, nebo který, jako koncesionář, podléhá dominantnímu vlivu jiného podniku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxo nebo nepřímo:
a) drží většinu upsaného základního kapitálu podniku;
b) ovládá většinu hlasů, které plynou z akcií vydaných podnikem;
c) může jxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxi o koncesi. Tento seznam je aktualizován po všech následných změnách ve vztazích mezi těmito podniky.
Článek 64
Zveřejnění oznámení
1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxí prostřednictvím oznámení.
2. Oznámení obsahují informace uvedené v příloze VII C a případně veškeré jiné informace považované koncesionářem staxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 36 odst. 2 až 8.
4. Článek 37 o dobrovolném zveřejnění oznámení se rovněž použije.
Článek 65
Lhůta pro doručení žádostí o účast a pro doruxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xtanovená koncesionářem pro doručení žádostí o účast kratší než 37 dnů ode dne odeslání oznámení o zakázce a lhůta pro doručení nabídek kratší než 40 dnů oxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx x x xx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxTÝ VÝKON V OBLASTI SLUŽEB
Článek 66
Obecná ustanovení
1. Pravidla pro organizaci veřejné soutěže na určitý výkon musí být v souladu s články 66 xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx být omezeno:
a) odkazem na území nebo část území členského státu;
b) z důvodu, že by podle práva členského státu, v němž je veřejná soutěž na určitý výxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxdu s touto hlavou soutěže na určitý výkon organizují:
a) veřejní zadavatelé, kteří jsou uvedeni v příloze IV jako ústřední orgány státní správy, pokux xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxí než 249000 EUR;
c) všichni veřejní zadavatelé, pokud je prahová hodnota rovna nebo vyšší než 249000 EUR, týkají-li se veřejné soutěže na určitý výkox xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx6 nebo službám uvedeným v příloze II B.
2. Tato hlava se vztahuje na:
a) veřejné soutěže na určitý výkon organizované jako součást řízení vedoucxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xrahovou hodnotou rozumí odhadovaná hodnota veřejné zakázky na služby, bez DPH, včetně případných cen nebo plateb účastníkům.
V případech uvedenýcx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xásledně zadána podle čl. 31 odst. 3, jestliže veřejný zadavatel takové zadání nevyloučí v oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.
Článek 6x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxganizovány veřejnými zadavateli vykonávajícími jednu nebo více činností uvedených v článcích 3 až 7 uvedené směrnice a jsou organizovány pro výkon těxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx použije pro veřejné soutěže na určitý výkon zadávané veřejnými zadavateli, kteří provádějí jednu nebo více činností uvedených v článku 6 směrnice 200xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxad její použitelnosti;
b) veřejné soutěže na určitý výkon, které jsou organizovány ve stejných případech, jako jsou případy uvedené v článcích 13, xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxž na určitý výkon, dají na vědomí svůj úmysl prostřednictvím oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.
2. Veřejní zadavatelé, kteří uspořádali souxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
Pokud by zveřejnění informací o výsledku veřejné soutěže na určitý výkon bylo na překážku prosazování práva, bylo v rozporu s veřejným zájmem či poškoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xlužeb, nemusí být takové informace zveřejněny.
3. Článek 37 týkající se zveřejnění oznámení se použije rovněž pro veřejné soutěže na určitý výkon.
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxedené v příloze VII D v souladu se standardními formuláři oznámení přijatými Komisí postupem podle čl. 77 odst. 2.
2. Oznámení se zveřejňují v souladu x xxx xx xxxxx x xx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx x x x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxěže na určitý výkon.
2. Sdělování, výměna a ukládání informací se provádí způsobem, který zajistí, že jsou integrita a důvěrná povaha všech informacx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxní.
3. Pro zařízení pro elektronický příjem plánů a projektů se použijí tato pravidla:
a) informace vztahující se k nezbytným specifikacím pro pxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxm plánů a projektů musí být navíc v souladu s požadavky přílohy X;
b) členské státy mohou zavést nebo provozovat dobrovolné akreditační systémy určenx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxny na určitý počet účastníků, stanoví veřejní zadavatelé jasná a nediskriminační kritéria pro výběr. Počet zájemců vyzvaných k účasti musí být v každéx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxvislé na účastnících veřejné soutěže na určitý výkon. Je-li od účastníků veřejné soutěže na určitý výkon vyžadována zvláštní odborná kvalifikace, muxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxích a stanoviscích nezávislá.
2. Zkoumá plány a projekty, které zájemci podali, anonymně a pouze na základě kritérií, která byla uvedena v oznámení o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxě s poznámkami poroty a všemi body, které případně vyžadují objasnění.
4. Anonymita musí být zachována až do doby, než porota dospěje ke stanovisku nexx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
HLAVA V
STATISTICKÉ POVINNOSTI, VÝKONNÉ PRAVOMOCI A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 75
Statistické povinnosti
S cílem umožnit posouxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxánkem 76, která se odděleně zabývá veřejnými zakázkami na dodávky, služby a stavební práce zadanými veřejnými zadavateli během předchozího roku.
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxším:
a) počet a hodnota zadaných zakázek zahrnutých do této směrnice,
b) počet a celková hodnota zakázek zadaných odchylně od Dohody.
Údaje uvedxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xodle stavebních prací, jak jsou uvedeny v příloze I, a výrobků a služeb, jak jsou uvedeny v příloze II, označené kategorií nomenklatury CPV,
c) státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxedené v prvním pododstavci písm. a) rovněž podrobně rozepsány podle okolností uvedených ve článcích 30 a 31 a musí být uveden počet a hodnota zadaných zaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedena v příloze IV, podrobně uvede přinejmenším:
a) počet a hodnota zadaných zakázek, podrobně rozepsaných v souladu s odst. 1 druhým pododstavcexx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Dohody vyžadována.
Informace uvedené v prvním pododstavci se určují postupem podle čl. 77 odst. 2.
Článek 77
Poradní výbor
1. Komisi je nxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
3. Výbor přijme svůj jednací řád.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxde-li to nutné, přezkoumá je postupem podle čl. 77 odst. 2.
Výpočet hodnoty těchto prahových hodnot je založen na průměrné denní hodnotě eura, vyjádřexx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx takto přezkoumaných prahových hodnot se případně zaokrouhlí dolů na tisíce eur, aby bylo zajištěno, že platné prahové hodnoty stanovené Dohodou, vyjxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxené v čl. 8 prvním pododstavci písm. a), v článku 56 a v čl. 63 odst. 1 prvním pododstavci podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro veřejné zakázxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xlatných pro veřejné zakázky na služby zadávané veřejnými zadavateli uvedenými v příloze IV;
c) prahovou hodnotu stanovenou v čl. 67 odst. 1 písm. b) a xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxahová hodnota stanovená podle odstavce 1 v národních měnách členských států, které se neúčastní měnové unie, se v zásadě upravuje každé dva roky počínaxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xnem měsíce srpna, který předchází přezkoumání s účinkem od 1. ledna.
4. Přezkoumané prahové hodnoty uvedené v odstavci 1 a jejich odpovídající hodnoxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxkoumání.
Článek 79
Změny
1. Komise může postupem podle čl. 77 odst. 2 změnit:
a) technické postupy pro metody výpočtu uvedené v čl. 78 odxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx, 58, 64 a 69 a statistických zpráv uvedených v čl. 35 odst. 4 čtvrtém pododstavci a v článcích 75 a 76;
c) postupy pro zvláštní odkazy v oznámeních na konkxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xznámení členských států, ukáží jako nutné;
e) seznamy ústředních orgánů státní správy v příloze IV, po úpravách nutných k plnění Dohody;
f) referexxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxí v této nomenklatuře;
g) referenční čísla v nomenklatuře uvedená v příloze II, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, a postupy pro odkazx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxistrativních důvodů;
i) technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický příjem uvedené v písmenech a), f) a g) přílohy X.
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx6. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxh předpisů, která přijmou v oblasti zahrnuté do této směrnice.
Článek 81
Mechanismy sledování
V souladu se směrnicí Rady 89/665/EHS ze dne xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxáce [26] zajišťují členské státy provádění této směrnice účinnými, dostupnými a transparentními mechanismy.
Za tímto účelem mohou, mimo jiné, určxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zrušují s účinkem ode dne uvedeného v článku 80, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států ohledně lhůt pro provedení a používání uvedených v přílozx xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 84
Určení
Tato směrnice je určxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
x-------------
Pozn. ASPI: Text dokumentu včetně příloh naleznete xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x 147 E ze dne 24.6.2003, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 2. července 2003 (dosud neuveřejněný v Úředním věstníku). Legislativní usnesení Evrxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx2.2000, s. 16).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (Úř. věst. L 39, 14.2.1976, s.40). Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/Ex xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxhrany životního prostředí (EMAS) (Úř. věst. L 114, 24.4.2001, s. 1).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. L 344, 28.12.2001, s. 76).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.