Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (33)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky

32014R0596 o zneužívání trhu

Hledat v textu dokumentu:
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xvropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxní návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(1),
s ohledem na stanovisko Evropskéhx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxčními službami je rozhodující pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst v Unii.
(2) Integrovaný, účinný a transparentní finanční trh vyžadujx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí trhu narušuje integritu finančních trhů a důvěru veřejnosti v cenné papíry a deriváty.
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES(4) dopxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxasti legislativy, trhu a technologií, který vedl k významným proměnám podoby finančních trhů, by tato směrnice měla být nyní nahrazena. Nový legislatxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxora 2009 vypracované skupinou na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU, které předsedá Jacques de Larosiére (dále jen "de Larosiérova skupina").
(4) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xokusech o manipulaci a zvýší právní jistotu a zjednoduší regulaci pro účastníky trhu. Toto nařízení má za cíl přispět rozhodujícím způsobem k řádnému fxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie.
(5) S cílem odstranit zbývající překážky obchodování a závažná narušení hospodářské soutěže mající za následek rozdílnost práva člexxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxerým se stanoví jednotnější výklad právní úpravy Unie týkající se zneužívání trhu, jenž jasněji vymezuje pravidla, která budou platit ve všech členskxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xozdílných vnitrostátních požadavků vlivem provedení směrnice. Toto nařízení bude vyžadovat, aby se všechny osoby v celé Unii řídily stejnými pravidxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxe k zamezení narušení hospodářské soutěže.
(6) Komise ve svém sdělení ze dne 25. června 2008 "Small Business Act pro Evropu" vyzývá Unii a její členské sxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxiků a usnadnily přístup těchto emitentů k financování. Řada ustanovení směrnice 2003/6/ES ukládá emitentům, zejména těm, jejichž finanční nástrojx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxjem, který zahrnuje protiprávní jednání na finančních trzích, a pro účely tohoto nařízení je třeba jej chápat tak, že sestává z obchodování zasvěcené oxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxdem pro operace všech hospodářských subjektů na integrovaných finančních trzích.
(8) Oblast působnosti směrnice 2003/6/ES se zaměřila na finančnx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xetech se nicméně stále více finančních nástrojů obchodovalo v mnohostranných obchodních systémech. Existují i finanční nástroje, které se obchodujx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxoje obchodované na regulovaném trhu v mnohostranných obchodních systémech nebo a na jakékoliv jiné jednání nebo činnosti, které mohou mít vliv na takoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podobně jako regulované trhy pomáhají společnostem získávat finanční prostředky pro vlastní kapitál, platí zákaz zneužívání trhu rovněž v případě, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxla podána žádost o přijetí k obchodování v mnohostranném obchodním systému. To by mělo zlepšit ochranu investorů, zachovat integritu trhů a zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo obchodního systému či organizovaného obchodního systému měli neprodleně oznamovat svým příslušným orgánů údaje o svých finančních nástrojích, ktxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx není přijat k obchodování, mělo by být podáno druhé oznámení. Tyto povinnosti by se měly vztahovat rovněž na finanční nástroje, pro něž byla podána žádoxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xoto oznámení by mělo být příslušnými orgány podáno Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a ESMA by měl zveřejňovat seznam všech těchto oznámexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxA.
(10) Je možné, že některé finanční nástroje, které nejsou obchodovány v obchodním systému, jsou používány xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxo jejichž cena nebo hodnota má vliv na tyto nástroje, a rovněž pro finanční nástroje, jejichž obchodování má vliv na cenu nebo hodnotu jiných finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxie nebo obligace, které mohou být použity k nákupu derivátu této akcie nebo obligace, nebo index hodnoty závisející na této akcii nebo obligaci. Je-li uxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx k manipulaci ceny finančního nástroje obchodovaného v obchodním systému. Dalším příkladem je plánované vydání balíku cenných papírů, na něž se sice nxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx se toto nařízení vztahuje. Toto nařízení se rovněž vztahuje na situaci, kdy cena nebo hodnota nástroje obchodovaného v obchodním systému závisí na násxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxvých komoditních smluv, vůči nimž jsou finanční nástroje referencovány.
(11) Obchodování s cennými papíry nebo souvisejícími nástroji za účelem stxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxch okolností by tedy měly být vyloučeny ze zákazů týkajících se zneužívání trhu, pokud jsou tyto činnosti prováděny s nezbytnou transparentností a jsox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxupu a stabilizace finančního nástroje, na které by se nevztahovala výjimka podle tohoto nařízení, by neměly být samy o sobě považovány za zneužívání trxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx členských států a Unie a některé další veřejné orgány nebo osoby jednající jejich jménem by neměly být omezovány v provádění měnové politiky, politiky xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Rovněž by neměly obchody, pokyny nebo jednání Unie, subjektu zvláštního určení jednoho nebo několika členských států, Evropská investiční banka, Evxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx omezovány při mobilizování financování a poskytování finanční pomoci ve prospěch svých členů. Takové výjimky z oblasti působnosti tohoto nařízení mxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx centrální banky třetích zemí. Tyto výjimky pro měnovou politiku, politiku směnných kurzů a správu veřejného dluhu by se současně neměly vztahovat na pxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxánech uskutečňují obchody, pokyny nebo jednání svým jménem.
(14) Racionálně uvažující investoři opírají svá investiční rozhodnutí o informace, ktxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxbně vzal v úvahu konkrétní informaci, měla být hodnocena na základě informací dostupných ex ante. Takové hodnocení musí vzít v potaz předpokládaný dopxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxdukty odvozené od povolenek na emise.
(15) Informace dostupné ex post se mohou použít k ověření předpokladu, že informace dostupné ex ante byly citlivx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxitřní informace týkají procesu, který probíhá ve více fázích, může každá z těchto fází stejně jako celý proces představovat vnitřní informace. Dílčím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxistujících v dané době realisticky předpokládat, že nastanou. Tento pojem by však neměl být chápan tak, že je nutné brát v potaz velikost dopadu tohoto sxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xritéria stanovená tímto nařízením pro vnitřní informace.
(17) Informace týkající se určité události nebo souhrnu okolností, které jsou dílčím krokxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxání, možnosti umisťování finančních nástrojů, podmínek, za kterých budou finanční nástroje uváděny na trh, prozatímních podmínek umisťování finanxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxa účastníků trhu by se měla zvýšit díky užšímu vymezení dvou prvků, jež jsou zásadní pro definici vnitřní informace, a sice přesné povahy takové informaxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxnek na emise. V případě derivátů, které jsou velkoobchodními energetickými produkty, by se mělo jako na vnitřní informace nahlížet zejména na informaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxkuse obecného charakteru o obchodním a tržním vývoji mezi zúčastněnými stranami a managementem týkající se emitenta. Tyto vztahy mají zásadní význam xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xe zneužívání trhu může docházet napříč všemi trhy i napříč hranicemi států, což může způsobit značná systémová rizika. To platí jak pro obchodování zasxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xůvěrná informace ve vztahu ke komoditním derivátům by měla být vymezena jako informace, která odpovídá obecné definici vnitřní informace ve vztahu k fxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxo zvyklostí na příslušném trhu s komoditními deriváty nebo spotovém trhu. Významné příklady těchto pravidel obsahuje nařízení (EU) č. 1227/2011 pro xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo uzavřít související spotové komoditní smlouvy, a měly by proto představovat vnitřní informace, které musí být uveřejněny, pokud by mohly mít výzxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxtovými trhy a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxouvami a spotové komoditní smlouvy lze využít k manipulaci se souvisejícími finančními nástroji. Zákaz manipulace s trhem by měl tyto spojitosti zachxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxovými komoditními smlouvami, které má vliv pouze na spotovém trhu. V konkrétním případě velkoobchodních energetických produktů by příslušné orgány xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby a manipulace s trhem podle tohoto nařízení na finanční nástroje týkající se velkoobchodních energetických produktů.
(21) Podle směrnice Evroxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvání povolenek na emise, jejich bezplatné přidělování způsobilým průmyslovým odvětvím a novým účastníkům trhu a obecně za rozvoj a provádění rámcové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xbchodování s emisemi. Při plnění těchto úkolů mohou mít tyto veřejné subjekty mimo jiné přístup k cenově citlivým neveřejným informacím a podle směrnixx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxích nástrojů v rámci revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES(7), budou tyto nástroje rovněž spadat do oblasti působnosti tohoto naříxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx činnosti těchto veřejných orgánů týkající se povolenek na emise, pokud jsou prováděny výlučně ve veřejném zájmu a výslovně s cílem provádět tuto politxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zákonnou povinnost vykonávat svou činnost způsobem, který zaručuje řádné, spravedlivé a nediskriminační zveřejňování nových rozhodnutí, vývoje a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx které jsou v držení veřejných orgánů, jsou také dány směrnicí 2003/87/ES a prováděcími opatřeními přijatými na jejím základě. Výjimka pro veřejné orxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které neprobíhají v rámci plnění cílů politiky Unie v oblasti klimatu, nebo kdy se osoby pracující pro tyto orgány účastní takových činností na vlastnx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xU Komise, členské státy a ostatní úředně určené orgány mimo jiné odpovídají za provádění společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky. Pxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxrvencí, uvalení dodatečných dovozních cel nebo jejich zrušení. S ohledem na oblast působnosti tohoto nařízení, jehož některá ustanovení se rovněž vzxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxit, aby nebyla omezena činnost Komise, členských států a ostatních úředně určených orgánů, pokud jde o provádění společné zemědělské politiky a spolexxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxělskou politiku a společnou rybářskou politiku, měly by být jejich činnosti, pokud jsou prováděny výlučně ve veřejném zájmu a výslovně s cílem prováděx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx orgány mají zákonnou povinnost vykonávat svou činnost způsobem, který zaručuje řádné, spravedlivé a nediskriminační zveřejňování nových rozhodnuxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxské politiky by se zároveň neměla vztahovat na případy, kdy se tyto veřejné orgány účastní činností nebo obchodů, které neprobíhají v rámci plnění cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxet.
(23) Podstatným rysem obchodování zasvěcené osoby je získání nespravedlivé výhody na základě vnitřní informace na úkor třetích stran, které tytx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx-li osoba, která má k dispozici vnitřní informaci, díky této informaci nespravedlivou výhodu tím, že v souladu s touto informací provede tržní transakxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxbo zcizení takového finančního nástroje, a to přímo nebo nepřímo na vlastní účet nebo na účet třetí strany. Použití vnitřní informace může rovněž spočíxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxů, které má daná osoba v držení podle nařízení Komise (EU) č. 1031/2010(8).
(24) Pokud právnická nebo fyzická osoba, která disponuje vnitřní informacxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx vlastní účet nebo na účet třetí strany, je třeba se domnívat, že tato osoba tuto informaci použila. Touto domněnkou není dotčena právo na obhajobu. Otázxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na účel tohoto nařízení, kterým je ochrana integrity finančního trhu a posílení důvěry investorů, k čemuž je nutná záruka, že investoři budou postavenx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxěly být považovány za obchodování zasvěcené osoby. Avšak jakmile tato osoba začne mít vnitřní informaci k dispozici, je třeba se domnívat, že jakákoli xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx zrušení nebo změnu, jsou považovány za obchodování zasvěcené osoby. Tato domněnka by mohla být nicméně vyvrácena, pokud daná osoba prokáže, že vnitřnx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxného produktu odvozeného od povolenek na emise, ve zrušení či změně pokynu nebo v pokusu o nabytí nebo zcizení se finančního nástroje nebo o zrušení xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxná osoba za daných okolností věděla nebo měla vědět.
(27) Toto nařízení by mělo být vykládáno způsobem slučitelným s opatřeními členských států na ochxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxdku výkonu práv nebo konverze), je-li společnost předmětem veřejné nabídky na převzetí nebo jakékoli jiné navrhované změny kontroly. Toto nařízení bx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xúze a jinými obchody majícími vliv na vlastnictví společností nebo kontrolu nad společnostmi, které jsou regulovány orgány dohledu jmenovanými členxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxy být považovány samy o sobě za vnitřní informace, a pouhá skutečnost, že obchod je proveden na základě výzkumů nebo odhadů, by proto neměla být považováxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xebo rozšíření informace a kdy toto zveřejnění nebo rozšíření přispívá k procesu utváření cen finančních nástrojů nebo tato informace poskytuje názorx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxvaly na základě vnitřní informace, proto musí tržní subjekty zvažovat, v jakém rozsahu jsou informace neveřejné a jaký by mohly mít vliv na finanční násxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí činnosti, zejména pokud nevedou k zneužívání trhu, je nezbytné uznat určité legitimní jednání. To může například zahrnovat uznání úlohy tvůrců trhux xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xrovozování vlastní povolené obchodní činnosti spočívající v nákupu nebo prodeji finančních nástrojů nebo že osoby oprávněné provádět pokyny jménem xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxh informací. Ustanovení na ochranu tvůrců trhu stanovené v tomto nařízení, orgány oprávněné jednat jako protistrany nebo osoby oprávněné vykonávat pxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxunning". Situace, kdy právnické osoby přijaly veškerá přiměřená opatření k zamezení zneužívání trhu, avšak zneužití se dopustily fyzické osoby jménxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx považována za využití vnitřní informace, jsou obchody prováděné na základě předchozího závazku. Pouhý přístup k vnitřním informacím o jiné společnoxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxuto společností by nemělo být považováno za obchodování zasvěcené osoby.
(31) Vzhledem k tomu, že nabytí nebo zcizení finančních nástrojů nutně zahrxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxváno za použití vnitřní informace. Jednání na základě vlastních obchodních plánů a strategií by nemělo být považováno za používání vnitřní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxuze pokud jednají vhodným způsobem a dodržují normy své profese a ustanovení tohoto nařízení, zejména pokud jde o ochranu integrity trhu a investorů. Pxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může se mít za to, že došlo k porušení.
(32) Sondováním trhu se rozumí interakce mezi osobou prodávající finanční nástroje a jedním nebo více potenciáxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrhu by mohlo zahrnovat původní nebo sekundární nabídku příslušných cenných papírů a je odlišné od běžného obchodování. Jedná se o vysoce cenný nástroj xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxících akcionářů a potenciálních nových investorů. Mohou být zvláště přínosné v situaci, kdy trhy nemají důvěru, nebo pokud chybí příslušné srovnávacx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xrhu by samo o sobě nemělo být považováno za zneužívání trhu.
(33) Příklady sondování trhu zahrnují situace, v nichž podnik na straně prodeje vede diskuxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx emisi dluhu nebo akcií a podnik na straně prodeje kontaktuje hlavní investory a s ohledem na úplné podmínky obchodu s cílem získat finanční závazek účasxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xyto cenné papíry mezi ostatními potenciálními investory.
(34) Provádění sondování trhu může vyžadovat, aby byly potenciálním investorům poskytnuxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxy, existuje-li trh s finančním nástrojem, který je předmětem sondování trhu, nebo se souvisejícím finančním nástrojem. Vzhledem k načasování těchto xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxchodování na regulovaném trhu nebo obchodován formou mnohostranných obchodních systémů nebo organizovaných obchodních systémů. Před tím, než se zaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxu považovány za oprávněně poskytnuté, pokud jsou poskytnuty v rámci běžného výkonu zaměstnání, profese nebo funkce určité osoby. Pokud sondování trhx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxrávního vztahu, profese nebo povinnosti, pokud v době zpřístupnění informace dotyčnou osobu informuje, že jí poskytl vnitřní informaci, a získal jejx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxanu důvěrnosti informace; a že musí informovat účastníka trhu, který poskytuje informaci, o totožnosti všech fyzických a právnických osob, jimž je inxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi, které podrobně stanoví regulační technické normy, pokud jde o uchovávání záznamů o poskytnuté informaci. Na účastníky trhu, kteří nedodržují při pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení zákazu nedovoleného zpřístupnění vnitřní informace, by měla být posouzena s ohledem na veškerá příslušná ustanovení tohoto nařízení a všichni účxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xondování trhu bude zahrnovat zpřístupnění vnitřních informací.
(36) Potenciální investoři, kteří jsou předmětem sondování trhu, by měli naopak zvxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx potenciální investory se nadále vztahují pravidla pro obchodování zasvěcené osoby a nedovolené zpřístupnění vnitřní informace stanovená v tomto naxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx vydat příslušné obecné pokyny.
(37) Nařízení (EU) č. 1031/2010 stanoví pro dražby povolenek na emise dva paralelní režimy proti zneužívání trhu. Nixxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xamezení zneužívání trhu vztahující se na celý primární a sekundární trh s povolenkami na emise. Toto nařízení by se také mělo vztahovat na jednání nebo oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxje, na dražební platformě povolené jako regulovaný trh v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010.
(38) Toto nařízení by mělo stanovit opatření týkající xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxtečnost, že obchodování s finančními nástroji je stále více automatizováno, je žádoucí, aby definice manipulace s trhem poskytovala příklady konkréxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxo obchodování. Uvedené příklady nemají za cíl být vyčerpávající ani nemají naznačovat, že stejné strategie prováděné jinými prostředky by neměly takx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxladem mohou být mimo jiné makléři, kteří vypracovávají a doporučují obchodní strategie, které mají vést k zneužití trhu, osoby, které vybízejí osobu dxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxadnění zneužívání trhu.
(40) Aby odpovědnost nesly právnické i fyzické osoby, které se podílejí na rozhodování právnických osob, je nezbytné uznat rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxelem doplnění zákazu manipulace s trhem by toto nařízení mělo zahrnovat zákaz pokusu o manipulaci s trhem. Pokus o manipulaci s trhem je třeba odlišit od xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kdy činnost je zahájena, avšak není dokončena, například v důsledku technického selhání nebo neuposlechnutí příkazu k obchodování. Zákaz pokusů o maxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxitelná ustanovení, osoba, která provádí obchody nebo zadává xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxjí obchody a pokyny k obchodování byly v souladu s uznávanými postupy na daném trhu. Uznávané tržní postupy může stanovit pouze příslušný orgán odpovědxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgány těchto jiných trhů tyto postupy oficiálně nepřijaly. Jestliže příslušný orgán prokáže, že pro tyto obchody nebo pokyny k obchodování existovax xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxho nástroje, nebo se o to pokoušet, může mít podobu využití souvisejících finančních nástrojů, jako jsou derivátové nástroje, které se obchodují na jixxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hodnotami, včetně mezibankovních nabídkových sazeb, nebo pokus o tuto manipulaci může mít vážný dopad na důvěru v trh a může způsobit značné ztráty invxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxistí, aby příslušné orgány mohly prosadit jasný zákaz manipulace s těmito hodnotami. Tato ustanovení by se měla vztahovat na všechny zveřejněné referxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnit obecný zákaz manipulace s trhem o zákaz manipulace se samotnou referenční hodnotou a předávání nepravdivých nebo zavádějících informací, zákaz pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtně metodiky výpočtu této referenční hodnoty, pokud je tento výpočet definován široce a zahrnuje i přijímání a hodnocení veškerých údajů, které se týkxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxoritmická nebo založená na úsudku. Tato pravidla doplňují nařízení (EU) č. 1227/2011, které zakazuje úmyslné poskytování nepravdivých informací poxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxastníků trhu, kteří na základě takových posouzení cen nebo zpráv týkajících se trhu jednají, v omyl.
(45) Za účelem zajištění jednotných tržních podmxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxémů a organizovaných obchodních systémů měl být povinen zavést a zachovávat účinná opatření, systémy a postupy pro předcházení a odhalování praktik mxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxoveden. Dále lze finančním nástrojem manipulovat prostřednictvím jednání, k němuž dochází mimo obchodní systém. Z tohoto důvodu by měly osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxých obchodů. Měly by rovněž oznamovat podezřelé pokyny a obchody, k nimž dochází mimo obchodní systém.
(47) Manipulace nebo pokus o manipulaci s finanxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xoměrně krátké časové době významný dopad na ceny finančních nástrojů. Může spočívat ve vytvoření zjevně nepravdivé informace, ale rovněž v záměrném zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxtože je nutí vycházet při svých investičních rozhodnutích z nepravdivých nebo zavádějících informací. Škodlivé důsledky to má i pro emitenty, protožx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx si úvěry od jiných účastníků trhu s cílem financovat svůj provoz. Informace se na trhu šíří velmi rychle. V důsledku toho mohou následky škod na straně inxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxé bude emitent nebo osoby odpovědné za její šíření moci opravit. Je tedy nezbytné, aby na rozšiřování nepravdivých nebo zavádějících informací, včetnx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxm na finančních trzích volně sdělovat informace, které nejsou v souladu s jejich vlastním názorem a o nichž vědí nebo by měly vědět, že jsou nepravdivé nexx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx že šíření nepravdivých nebo zavádějících informací prostřednictvím internetu, včetně sociálních sítí nebo anonymních blogů, by mělo být považovánx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxjnění vnitřních informací emitentem je nezbytné k tomu, aby se zabránilo obchodování zasvěcené osoby a zajistilo se, že investoři nejsou uváděni v omyxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu s oprávněnými zájmy emitenta. V těchto případech by mělo být povoleno poskytovat informace později, pokud se odkladem zveřejnění neuvede veřxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxnančního nástroje k obchodování nebo schválil- li tuto žádost.
(50) Pro účely uplatňování požadavků na uveřejnění vnitřních informací a odložení toxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxí jednání nebo související okolnosti, pokud by výsledek nebo obvyklý průběh jednání mohly být ovlivněny uveřejněním. Zejména v případě, že je finančnx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí pozdrženo o omezenou dobu, pokud by takové uveřejnění vážně ohrozilo zájmy stávajících a potenciálních akcionářů závažným narušením závěru konkréxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa, které musí schválit jiný orgán emitenta, aby se staly platnými, pokud struktura uvedeného emitenta vyžaduje oddělení těchto orgánů, jestliže by uvxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxací ze strany veřejnosti.
(51) Je třeba, aby se požadavek zveřejňovat vnitřní informace vztahoval na účastníky trhu s povolenkami na emise. Aby nebylx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxit regulatorní dopad tohoto požadavku pouze na ty organizátory systému EU pro obchodování s emisemi, u nichž se lze vzhledem k jejich velikosti a činnosxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxu aktu v přenesené pravomoci opatření, kterými se stanoví minimální hranice pro účely uplatňování této výjimky. Zveřejňované informace by se měly týkxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxené produkty nebo související derivátové finanční nástroje. Tam, kde se účastníci trhu s povolenkami na emise již řídí povinností zveřejňovat vnitřnx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxkování povinného zveřejňování informací s prakticky stejným obsahem. V případě účastníků trhu s povolenkami na emise, jejichž souhrnné emise nebo jmxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxňování a nejsou považovány za informace mající významný dopad na ceny povolenek na emise, od nich odvozených dražených produktů nebo souvisejících dexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxkýmkoli jiným informacím, k nimž mají přístup a které jsou vnitřními informacemi.
(52) V zájmu ochrany veřejného zájmu, zachování stability finančnxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxntnosti, může být ve výjimečných případech vhodné odložit zveřejnění vnitřních informací v případě úvěrových institucí a finančních institucí. To sx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nouzového poskytnutí likvidity od centrální banky a pokud by zveřejnění této informace mělo systémový dopad. Pro tento odklad by měl emitent obdržet sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxce, jejíž zveřejnění má být odloženo.
(53) Pokud jde o finanční instituce, zejména pokud jsou tyto instituce příjemci úvěru centrálních bank včetně nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxslušný orgán, případně po konzultaci s národní centrální bankou, orgánem pro makroobezřetnostní dozor nebo jiným příslušným vnitrostátním orgánemx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtí vnitřní informace může rovněž spočívat v obchodování s povolenkami na emise a jejich deriváty a v podávání nabídek na dražbách povolenek na emise nebx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xodle nařízení (EU) č. 1031/2010. Informace týkající se vlastních obchodních plánů a strategií účastníka trhu nejsou považovány za vnitřní informacex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxřních informací může představovat zátěž pro malé a střední podniky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(10), jejichž finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxství o tom, zda a kdy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx mít orgán ESMA možnost vydávat obecné pokyny, které pomáhají emitentům splnit povinnost zveřejnit vnitřní informace a neohrozit přitom ochranu invexxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxkými státy v oblasti údajů, které budou v těchto seznamech uvedeny, představují pro emitenty zbytečnou administrativní zátěž. Datová pole povinná prx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxmovány o této skutečnosti a o jejích důsledcích podle tohoto nařízení a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU(11). Požadavek vést a nxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe jsou příslušné orgány schopny vykonávat účinný dohled nad zneužíváním trhu, aniž by seznamy od těchto emitentů měly po celou dobu k dispozici, měli by xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx poskytovat příslušným orgánům na jejich žádost seznam zasvěcených osob.
(57) Povinnost emitentů nebo osob jednajících jejich jménem nebo na jejich xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm se přímo nebo nepřímo emitenta, je cenným opatřením k zajištění integrity trhu. Tyto seznamy mohou sloužit emitentům nebo uvedeným osobám ke kontrolx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxušné orgány užitečný nástroj k identifikaci osob, které mají přístup k vnitřním informacím, a zjištění data, kdy tyto osoby získaly k těmto informacím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxmto nařízením.
(58) Větší průhlednost operací prováděných osobami s řídicí pravomocí v rámci emitenta, případně osobami s nimi úzce propojenými, přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnotlivě, může být velmi cenným zdrojem informací pro investory. Je třeba upřesnit, že povinnost zveřejnit obchody osob s řídicí pravomocí se také týká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx náhlého neočekávaného zcizení. Pokud by nedošlo ke zveřejnění, trh by například nevěděl, že existuje zvýšené riziko významné budoucí změny ve vlastnxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx zastavení cenných papírů je součástí rozsáhlejšího obchodu, v němž správce zastavuje cenné papíry jako kolaterál za účelem získání úvěru od třetí strxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxnit, že povinnost zveřejnit obchody osob s řídicí pravomocí se také týká obchodů prováděných jinou osobou jednající dle svého uvážení jménem osoby s říxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xařízení zavedeny prahové hodnoty, do nichž se obchody nemusí oznamovat.
(59) Oznamování obchodů uskutečněných na vlastní účet osobami s řídicí pravxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí oznamovat obchody nejsou dotčeny zákazy stanovené tímto nařízením.
(60) Obchody by měly být oznamovány v souladu s pravidly pro předávání osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxž je oznámena průběžná finanční zpráva nebo finanční zpráva předkládaná na konci roku, kterou je příslušný emitent povinen zveřejňovat podle pravidex xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxzené okolnosti, které jsou důvodem pro to, aby emitenti udělili osobě s řídicí pravomocí povolení obchodovat. Povolením uděleným emitentem nejsou doxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxjů. Toto nařízení proto zejména stanovuje minimální soubor pravomocí v oblasti dohledu a vyšetřování, které by měly být svěřeny příslušným orgánům člxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxslušným soudním orgánům. Při výkonu svých pravomocí podle tohoto nařízení by měly příslušné orgány jednat objektivně a nestranně a měly by rozhodovat xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxslušného pro oblast zneužívání trhu nemělo vyloučit spolupráci nebo rozdělení pravomocí příslušného orgánu mezi tento orgán a podniky na trhu za účelxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxporučují nebo navrhují určitou investiční strategii spojenou s jedním nebo více finančními nástroji, rovněž jednají v těchto nástrojích na svůj vlasxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo šířená touto osobou splňují požadavky tohoto nařízení.
(64) Pro účely odhalování případů obchodování zasvěcené osoby a manipulace s trhem je nezbxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxy. Přístupu do těchto prostor je zapotřebí, pokud existuje důvodné podezření, že existují dokumenty a jiné údaje týkající se předmětu vyšetřování, ktxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x případě, že osoba, které byl vznesen požadavek na poskytnutí informací, tento požadavek zcela nebo zčásti nesplní, nebo existují důvodné pochyby o toxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxlšovány nebo zničeny. Je-li v souladu s vnitrostátními právními předpisy požadováno předchozí povolení soudního orgánu příslušného členského státxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxy o datových přenosech od investičních podniků, úvěrových institucí a finančních institucí, které provádějí obchody a vedou záznamy o jejich provedexxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxvání a prokazování existence obchodování zasvěcené osoby a manipulace s trhem. Pomocí záznamů o telefonních a datových xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxaktu a že mezi dvěma nebo více lidmi existuje nějaký vztah. Příslušné orgány by proto měly mít možnost požadovat existující záznamy telefonních rozhovxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se směrnicí 2014/65/EU. Přístup k datovým a telefonním záznamům je nutný k zajištění důkazů a vodítek při vyšetřování možného obchodování zasvěcené oxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xřístupu k existujícím záznamům o telefonních a datových přenosech uchovávaným telekomunikačním operátorem nebo existujícím záznamům telefonních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxtující záznamy o telefonních a datových přenosech od telekomunikačního operátora, pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy a existující záznxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxzření, že tyto záznamy týkající se předmětu kontroly nebo vyšetřování mohou být relevantní pro prokazování obchodování zasvěcené osoby nebo manipulxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xezahrnuje přístup k obsahu hlasové telefonní komunikace.
(66) Ačkoli toto nařízení stanovuje minimální soubor pravomocí, které by měly být svěřeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně práva na soukromí. Protože výkon těchto pravomoci může vést k závažnému narušení práva na ochranu soukromého a rodinného života, soukromí a komxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxzí souhlas soudních orgánů daného členského státu. Členské státy by měly umožnit příslušným orgánům vykonávat tyto pravomoci v míře nezbytné pro řádnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxní trhu může probíhat přes hranice a trhy, měly by příslušné orgány být povinny s výjimkou výjimečných případů spolupracovat a vyměňovat si informace s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxzí nebo došlo v jiném členském státě nebo že se dotýká finančních nástrojů obchodovaných v jiném členském státě, měl by tuto skutečnost oznámit příslušxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx x dotčených příslušných orgánů.
(68) Je nezbytné, aby příslušné orgány měly nástroje pro účinný dohled nad evidencí příkazů na různých trzích. Podle sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx sledování a odhalování manipulace s trhem na přeshraničním základě.
(69) S cílem zajistit výměnu informací a spolupráci s orgány třetích zemí v souvixxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvání osobních údajů prováděné na základě těchto dohod by mělo být v souladu se směrnicí 95/46/ES a nařízením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxedu, vyšetřování a sankcí. Za tímto účelem by měly být orgány dohledu vybaveny dostatečnými pravomocemi jednat a měly by mít možnost využívat rovnocenxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx x xěchto prvků v současné době není zaveden. Revize stávajících sankčních pravomocí ukládat sankce a jejich praktická aplikace zaměřená na podporu sblixxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxím odvětví.
(71) Proto by měl být stanoven soubor správních sankcí a jiných správních opatření, které zajistí jednotný přístup v členských státech a pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxládané ve specifických případech by měly být ve vhodných případech stanoveny s přihlédnutím k faktorům, jako je vrácení všech zjištěných finančních vxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxírnění sankce v případě spolupráce s příslušným orgánem. Skutečná výše správních pokut uložených v konkrétním případě může dosáhnout maximální úrovxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxrazně nižší než maximální úroveň mohou být použity v méně závažných případech porušení nebo v případě urovnání. Toto nařízení nebrání členským státům xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxestní sankce, členské státy by neměly mít povinnost stanovit pravidla pro správní sankce v případě porušení tohoto nařízení, pokud je stejné porušení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxjný přestupek správní i trestní sankce, avšak mohou tak učinit, pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy. Zachováním trestních sankcí namísto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxíslušných včas spolupracovat a mít přístup k informacím a vyměňovat si informace s orgány příslušnými k řešení a příslušnými orgány v jiných členských xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odrazující účinek na širokou veřejnost, měla by být zpravidla zveřejňována. Zveřejňování rozhodnutí je pro příslušné orgány rovněž důležitým nástrxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxjší úrovni. Pokud zveřejnění způsobuje zúčastněným nepřiměřenou škodu, ohrožuje stabilitu finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, příslušxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxíslušné orgány by měly mít možnost nezveřejňovat sankce a jiná správní opatření, pokud se má za to, že anonymní nebo odložené zveřejnění nestačí k tomu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxeřejnění by bylo nepřiměřené.
(74) Informátoři mohou sdělovat příslušným orgánům nové informace, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx může být nižší v důsledku strachu z odplaty nebo z nedostatku pobídek. Oznamování porušení tohoto nařízení je nutné k tomu, aby příslušné orgány mohly oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxhu a k zajištění ochrany a dodržování práv informátorů a obviněných osob. Toto nařízení by proto mělo zajistit, aby byla k dispozici odpovídající opatřxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možnost poskytovat finanční pobídky osobám, které nabízejí významné informace o potenciálním porušení tohoto nařízení. Informátoři by však měli míx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx porušení tohoto nařízení. Členské státy by měly rovněž zajistit, aby informátorské programy, které zavedou, obsahovaly mechanismy, které poskytujx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x práva být vyslechnut před přijetím rozhodnutí, jež se této osoby týká, jakož i práva žádat u soudu o účinný opravný prostředek proti rozhodnutí, jež se txxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho rámce předpokládá přijetí aktů v přenesené pravomoci, regulačních technických norem a prováděcích technických norem podle tohoto nařízení, je třxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xařízení lze pokračovat v používání tržních postupů existujících před vstupem tohoto nařízení v platnost a uznávaných příslušnými orgány v souladu s nxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x to až do doby, než příslušný orgán přijme rozhodnutí o pokračování těchto postupů v souladu s tímto nařízením.
(77) Toto nařízení ctí základní práva a dxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxmito právy a zásadami. Pokud se toto nařízení odvolává zejména na pravidla upravující svobodu tisku a svobodu slova v ostatních médiích a pravidla nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxny a jiných příslušných ustanovení.
(78) V zájmu zvýšení transparentnosti a poskytnutí více informací pro účely fungování režimu sankcí by příslušnx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, počet vyšetřovaných případů a počet uzavřených případů v daném období.
(79) Směrnice 95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001 upravují zpracování osoxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xrčených členskými státy. Jakákoliv výměna nebo přenos informací ze strany příslušných orgánů by měly být v souladu s pravidly pro předávání osobních úxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx01.
(80) Tímto nařízením, jakož i akty v přenesené pravomoci, prováděcími akty, regulačními technickými normami, prováděcími technickými normami x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených v tomto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o výjimku z oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxhodu o propojení s Unií ve smyslu článku 25 směrnice 2003/87/ES; ukazatele manipulativního jednání ve výčtu v příloze I k tomuto nařízení; prahové hodnxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxeném období a druhy určitých obchodů prováděných osobami s řídicí pravomocí v rámci emitenta nebo osobami úzce propojenými, jež zakládají oznamovací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxvání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentx x xxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxi měly být svěřeny prováděcí pravomoci s cílem stanovit uvedené postupy včetně ustanovení pro činnost na základě těchto zpráv a opatření na ochranu osox xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(15).
(83) Technické normy v odvětví finančních služeb by v celé Unii měly zajistit jednotné podmínky v záležitostexxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxacování návrhu regulačních a prováděcích technických norem pro předložení Komisi, které se nebudou týkat výběru variant politiky.
(84) Komisi by měxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podávat organizátoři regulovaných trhů, mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů, pokud jde o finanční nástroje přixxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxb a podmínky kompilace, zveřejnění a vedení seznamu těchto nástrojů ze strany orgánu ESMA, podmínky, jež musí splňovat programy zpětného odkupu a stabxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxizaci, pokud jde o postupy a opatření pro obchodní systémy zaměřené na prevenci a odhalování zneužívání trhu a systémy a šablony, které budou osoby použxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu a pokud jde o technická opatření pro kategorie osob pro objektivní prezentaci informací doporučujících investiční strategii a pro zveřejnění koxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx s články 10 až 14 nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx i na odborné úrovni.
(85) Komise by rovněž měla mít pravomoc přijímat prováděcí technické normy prostřednictvím prováděcích aktů dle článku 291 Smloxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k předložení Komisi pro otázky zveřejňování vnitřních informací, formátů seznamů zasvěcených osob a formulářů a postupů pro spolupráci a výměnu infoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy, nedovoleného zpřístupnění vnitřní informace a manipulace s trhem, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jej z důvodu rozsahu a xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxi. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zákazy uvedené v tomto nařízení jsou v těsném vztahu s požadavky a zákazy uvedenými ve směrnici 2014/65/EU, a proto by měly vstoupit v platnost současně xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxjištění toho, aby do 3. července 2016 byly jejich vnitrostátní právní předpisy v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, která se týkají příslušných oxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxny údajů vydal své stanovisko dne 10. února 2012(17),
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
KAPITOLA 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět
Toto nařízexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxužívání trhu) a zavádí opatření proti zneužívání trhu s cílem zajistit integritu finančních trhů v Unii, zlepšit ochranu investorů a posílit důvěru v txxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx pro něž byla podána žádost o přijetí k obchodování na regulovaném trhu;
b) finanční nástroje obchodované v mnohostranném obchodním systému nebo přijxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx finanční nástroje obchodované x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xodnotě finančního nástroje uvedeného v těchto písmenech nebo na takovou cenu nebo hodnotu má dopad a které mohou zahrnovat mimo jiné i swapy úvěrového sxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxných od nich odvozených dražených produktů, a to i když se nejedná o finanční nástroje, na dražební platformě povolené jako regulovaný trh v souladu s naxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xa tyto nabídky požadavky a zákazy uvedené v tomto nařízení týkající se pokynů k obchodování.
2. Články 12 a 15 se také vztahují na:
a) spotové komoditxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxbo hodnotu finančního nástroje uvedeného v odstavci 1;
b) druhy finančních nástrojů, včetně derivátových smluv nebo derivátových nástrojů pro přenxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxna nebo hodnota závisí na ceně nebo hodnotě těchto finančních nástrojů, a
c) jednání v souvislosti s referenčními hodnotami.
3. Toto nařízení se vzxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či jednání došlo v obchodním systému.
4. Zákazy a požadavky uvedené v tomto nařízení se vztahují na činnosti a opomenutí, k nimž dojde v Unii a ve třetí zexx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xakýkoli finanční nástroj vymezený v čl. 4 odst. 1 bodu 15 směrnice 2014/65/EU;
2) "investičním podnikem" jakýkoli investiční podnik vymezený v čl. 4 oxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx č. 575/2013(18) ;
4) "finanční institucí" finanční instituce vymezená v čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení (EU) č. 575/2013;
5) "organizátorem trhu" orgxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx65/EU;
7) "mnohostranným obchodním systémem" mnohostranný systém vymezený v čl. 4 odst. 1 bodu 22 směrnice 2014/65/EU;
8) "organizovaným obchodníx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" obchodní systém vymezený v čl. 4 odst. 1 bodu 24 směrnice 2014/65/EU;
11) "trhem pro růst malých a středních podniků" trh pro růst malých a středních poxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxřízení stanoveno jinak;
13) "osobou" fyzická nebo právnická osoba;
14) "komoditou" komodita vymezená v čl. 2 bodě 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/200xxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a smlouva o dodávce komodity, která není finančním nástrojem, včetně fyzického vypořádání smlouvy;
16) "spotovým trhem" komoditní trh, na kterém se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xpětného odkupu" obchodování s vlastními akciemi v souladu s články 21 až 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU(20) ;
18) "algoritmickxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxné v příloze I oddíle C bodě 11 směrnice 2014/65/EU;
20) "účastníkem trhu s povolenkami na emise" osoba, která provádí obchody, včetně zadávání pokynů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 17 odst. 2 druhého pododstavce;
21) "emitentem" právnická osoba podle soukromého nebo veřejného práva, která emituje finanční nástroje nebo navxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxje;
22) "velkoobchodním energetickým produktem" velkoobchodní energetický produkt vymezený v čl. 2 bodu 4 nařízení (EU) č. 1227/2011;
23) "vnitroxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deriváty vymezené v čl. 2 odst. 1 bodu 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014(21) ;
25) "osobou s řídicí pravomocí" osoba v rámci emxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu tohoto subjektu, nebo
b) vedoucím pracovníkem, který není členem orgánů uvedených v písmenu a), který má pravidelný přístup k vnitřním informxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxbu rovnocennou manželovi/ manželce;
b) vyživované dítě v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
c) příbuzný, který s ní ke dni uskutečnění přexxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx funkce jsou vykonávány osobou s řídicí pravomocí nebo osobou uvedenou v písmenech a), b) nebo c) nebo které jsou přímo nebo nepřímo ovládány touto osoboxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxtových přenosech" záznamy provozních údajů ve smyslu čl. 2 písm. b) druhého odstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES(22) ;
28) "osxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch se finančních nástrojů;
29) "referenční hodnotou" veřejně dostupná nebo zveřejněná sazba, index nebo číselná hodnota, která je periodicky nebo pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xi odhadovaných úrokových sazeb nebo jiných hodnot nebo údajů z průzkumů, přičemž s odkazem na tuto referenční hodnotu se určuje částka splatná u finančxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxvyšováním účasti" (stake-building) nákup cenných papírů ve společnosti, na který se nevztahuje právní ani regulační povinnost oznámit nabídku na přxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxi z kategorií stanovených v čl. 11 odst. 1 písm. a) až d) a čl. 11 odst. 2, která zpřístupňuje informace v průběhu sondování trhu;
33) "vysokofrekvenčním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxstiční strategii" informace:
i) od nezávislého analytika, investičního podniku, úvěrové instituce, jakékoli jiné osoby, jejíž hlavní podnikatelsxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxří přímo či nepřímo vyjadřují konkrétní investiční doporučení s ohledem na finanční nástroj nebo emitenta, nebo
ii) od jiných osob, než jsou osoby uvexxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxoručující nebo navrhující investiční strategii, výslovně či implicitně, s ohledem na jeden nebo více finančních nástrojů či emitentů, včetně stanovxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx x xx xxxumí:
xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx konvertibilní nebo vyměnitelné za akcie nebo za jiné cenné papíry rovnocenné akciím;
b) "souvisejícími nástroji" tyto finanční nástroje, včetxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtému:
i) smlouvy nebo práva týkající se úpisu, nabývání nebo zcizování cenných papírů,
ii) finanční deriváty cenných papírů,
iii) jestliže jsou cexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xástroje konvertovány nebo vyměněny,
iv) nástroje emitované nebo zaručené emitentem nebo ručitelem cenných papírů, jejichž tržní cena může podstatxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx cennými papíry a veškeré jiné cenné papíry rovnocenné těmto akciím;
c) "významnou distribucí" primární nebo sekundární nabídka cenných papírů lxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxh papírů nebo obchod se s nimi rovnocennými souvisejícími nástroji, uskutečněné úvěrovou institucí či investičním podnikem v souvislosti s významnox xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxy.
Článek 4
Oznamování a seznam finančních nástrojů
1. Organizátoři regulovaných trhů a investiční podniky a organizátoři mnohostrannýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxo nějž byla předložena žádost o přijetí k obchodování v jejich obchodním systému, jež byl přijat k obchodování nebo s nímž je obchodováno poprvé.
Rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, kdy tento finanční nástroj přestane být obchodován nebo není přijat k obchodování, známo a bylo uvedeno v oznámení učiněném podle prvního pododstavcxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxt o přijetí k obchodování a datum a čas prvního obchodu.
Organizátoři trhů a investiční podniky příslušným orgánům obchodního systému rovněž předají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxchodování před 2. červencem 2014 a které jsou po uvedeném dni stále přijaty k obchodování.
2. Příslušné orgány obchodního systému bezodkladně zašlxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxámení. Tento seznam neomezuje oblast působnosti tohoto nařízení.
3. Tento seznam obsahuje tyto informace:
a) názvy a identifikátory finančních náxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxstranných obchodních systémech a v organizovaných obchodních systémech;
b) datum a čas podání žádosti o přijetí k obchodování, přijetí k obchodovánx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxly přijaty k obchodování nebo kde byly poprvé obchodovány, a
d) datum a čas, kdy se s finančními nástroji přestane obchodovat nebo přestanou být přijatx x xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xe stanoví:
a) obsah oznámení podle odstavce 1, a
b) podoba a podmínky sestavování, zveřejňování a vedení seznamu uvedeného v odstavci 3.
Orgán ESMA uvxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(23).
5. Za účelem jednotného uplatxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxení podle odstavců 1a 2.
Orgán ESMA uvedené návrhy regulačních technických norem předloží Komisi do 3. července 2015.
Komisi je svěřena pravomoc přijxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpětného odkupu a stabilizace
1. Zákazy uvedené v článcích 14 a 15 tohoto nařízení se nevztahují na obchodování s vlastními akciemi v rámci programů zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu obchodního systému podle odstavce 3 jako součást programu zpětného odkupu a následně uveřejněny;
c) pokud jsou dodrženy přiměřené mezní hodnxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxch podle odstavce 6.
2. Aby se na program zpětného odkupu mohla vztahovat výjimka podle odstavce 1, musí jeho jediným účelem být:
a) snížení základnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxí podmínek vyplývajících z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxuženého podniku.
3. Aby se na něj vztahovala výjimka podle odstavce 1, oznámí emitent příslušnému orgánu obchodního systému, na němž byly akcie přixxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxst. 1, 2 a 3 nařízení (EU) č. 600/2014.
4. Zákazy uvedené v článcích 14 a 15 tohoto nařízení se nevztahují na obchodování s cennými papíry nebo souvisejíxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xéto stabilizaci a jsou oznámeny příslušnému orgánu obchodního systému podle odstavce 5;
c) jsou dodrženy přiměřené mezní hodnoty s ohledem na cenu a
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxx xe dotčen čl. 23 odst. 1, musí podrobnosti o všech stabilizačních obchodech oznamovat emitenti, nabízející nebo subjekty uskutečňující stabilizaci, xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx provedení těchto operací.
6. Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem s cxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxání, omezení týkajících se času a objemu, povinností zveřejňování informací a podávání zpráv a podmínek týkajících se cen.
Orgán ESMA uvedené návrhy rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxím pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 6
Výjimka pro činnosti v oblasti řízení měnové politiky a správy vxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx měnové nebo kurzové politiky či politiky v oblasti správy veřejného dluhu provádějí:
a) členský stát;
b) členové ESCB;
c) ministerstvo, agentura nexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxm státem, člen této federace.
2. Toto nařízení se rovněž nevztahuje na obchody, pokyny nebo jednání, které provádí Komise nebo jiný úředně určený sxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxy nebo jednání, které provádí
a) Unie;
b) subjekt zvláštního určení pro jeden nebo několik členských států;
c) Evropská xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xebo více členskými státy, jejímž účelem je mobilizovat financování a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří čelí vážným finančním pxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtu nebo jakékoli osoby jednající jejich jménem, která se týká povolenek na emise a která se provádí ve snaze dosahovat cílů politiky Unie v oblasti klimaxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtu nebo jakékoli osoby jednající jejich jménem, která je prováděna v rámci společné zemědělské politiky Unie nebo společné rybářské politiky Unie v soxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxsené pravomoci v souladu s článkem 35 s cílem rozšířit výjimky stanovené v odstavci 1 na některé veřejné orgány a centrální banky třetích zemí.
Za tímto úxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnům pověřeným správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahujícím a k centrálním bankám třetích zemí.
Tato zpráva bude obsahovat srovxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxik, které se uplatňují na obchody prováděné těmito orgány a centrálními bankami v dotčených jurisdikcích. Pokud zpráva dospěje k závěru, zejména na záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozšíří Komise výjimku uvedenou v odstavci 1 rovněž na centrální banky těchto třetích zemí.
6. Komisi je rovněž svěřena pravomoc přijímat akty v přexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxely dohodu s Unií podle článku 25 směrnice 2003/87/ES.
7. Tento článek se neuplatní na osoby pracující na základě pracovní smlouvy či na jiném základě pxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
KAPITOLA 2
VNITŘNÍ INFORMACE, OBCHODOVÁNÍ ZASVĚCENÉ OSOBY, NEDOVOLENÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ VNITŘNÍ INFORMACE A MANIPULACE S TRHEM
Článek 7
Vxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxyla uveřejněna, týká se přímo nebo nepřímo jednoho nebo několika emitentů nebo jednoho nebo několika finančních nástrojů a která, pokud by byla zveřejxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxtů nebo týkající se přímo souvisejících spotových komoditních smluv, a která, pokud by byla uveřejněna, by pravděpodobně měla významný dopad na ceny txxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdu s právními či regulatorními předpisy na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni, pravidly trhu, smlouvou, praxí nebo zvyklostmi na příslušných trzícx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxým draženým produktům informace přesné povahy, která nebyla uveřejněna, týká se přímo nebo nepřímo jednoho nebo více z těchto nástrojů a která, pokud bx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx osoby pověřené prováděním pokynů týkajících se finančních nástrojů to také znamená informaci dodanou klientem a týkající se dosud nevyřízených pokyxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxojů a která, pokud by byla uveřejněna, by pravděpodobně měla významný dopad na ceny těchto finančních nástrojů, souvisejících spotových komoditních xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxd je jejím obsahem souhrn okolností, který existuje nebo u něhož lze důvodně očekávat, že vznikne, nebo událost, která nastala nebo u níž lze důvodně očexxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xinančních nástrojů nebo souvisejících derivátních finančních nástrojů, souvisejících spotových komoditních smluv nebo dražených produktů založxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxto budoucí okolnosti či tuto budoucí událost, jakož i dílčí kroky tohoto procesu, které jsou spojeny s vyústěním v tyto budoucí okolnosti nebo v tuto budxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxmaci, pokud sám o sobě splňuje kritéria tohoto článku pro vnitřní informace.
4. Pro účely odstavce 1 se informací, která by, pokud by byla uveřejněna, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xražených produktů založených na povolenkách na emise, rozumí informace, kterou by racionální investor pravděpodobně použil jako součást základu prx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxanovené v souladu s čl. 17 odst. 2 druhým pododstavcem nebo nižší, nejsou informace o jejich fyzických opatřeních považovány za informace mající význaxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxdá obecné pokyny k vytvoření informativního a neúplného výčtu informací, u nichž se dá rozumně očekávat, že budou zveřejněny v souladu s právními či regxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxrivátů nebo spotových trzích podle odst. 1 písm. b nebo u nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x. Pro účely tohoto nařízení dochází k obchodování zasvěcené osoby tehdy, když osoba disponuje vnitřní informací a použije ji při nabytí nebo zcizení fixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxje také využití vnitřní informace ke zrušení nebo změně pokynu týkajícího se finančního nástroje, jehož se informace týká, pokud byl tento pokyn zadán xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které se konají v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010, dochází k využití vnitřní informace rovněž při předkládání, úpravě nebo stažení nabídky osobxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxvádí tehdy, když tato osoba disponuje vnitřní informací a:
a) na základě této informace doporučuje jiné osobě nabytí nebo zcizení finančních nástrojůx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxo změnu pokynu týkajícího se finančního nástroje, jehož se informace týká, nebo tuto osobu k takovémuto zrušení nebo změně navádí.
3. Použití doporxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxručení nebo návodu, je nebo by mělo být známo, že se zakládá na informacích zasvěcené osoby.
4. Tento článek se použije na každou osobu, která disponujx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) má podíl na kapitálu emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise;
c) má přístup k této informaci v souvislosti s výkonem zaměstnání, povolání xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtřní informací za jiných okolností než těch uvedených v prvním pododstavci, pokud tato osoba ví nebo by měla vědět, že se jedná o vnitřní informaci.
5x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxtí o nabytí, zcizení, zrušení či změně pokynu jménem dotyčné právnické osoby.
Článek 9
Legitimní jednání
1. Pro účely článků 8 a 14 pouhá skutexxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxladě určitého nabytí nebo zcizení obchodování zasvěcené osoby, pokud tato právnická osoba:
a) zavedla, prováděla a udržovala odpovídající a účinná vxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxoba, která mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit toto rozhodnutí, nedisponovala vnitřní informací, a
b) nepodněcovala, nevydávala doporučení, nenavxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxormace týká.
2. Pro účely článků 8 a 14 pouhá skutečnost, že určitá osoba disponuje vnitřní informací, neznamená, že tato osoba uvedenou informaci xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe uvedená informace týká, tvůrcem trhu, nebo osobou oprávněnou jednat jako protistrana, a nabytí nebo zcizení finančních nástrojů, kterých se tato inxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxna provádět pokyny jménem třetích stran a nabytí nebo zcizení finančních nástrojů, k nimž se tento pokyn vztahuje, je provedeno jakožto oprávněný pokyx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informací, neznamená, že tato osoba uvedenou informaci využila a dopustila se tak na základě určitého nabytí nebo zcizení obchodování zasvěcené osobxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxnikla v dobré víře a není určena k obejití zákazu obchodování zasvěcené osoby a:
a) tato povinnost vyplývá z pokynu zadaného nebo z dohody uzavřené předtxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxedtím, než dotyčná osoba disponovala vnitřní informací.
4. Pro účely článků 8 a 14 pouhá skutečnost, že určitá osoba disponuje vnitřní informací, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxaci při uskutečňování veřejného převzetí společnosti či fúze se společností, a použije uvedenou vnitřní informaci pouze za účelem uskutečnění této fxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxtřní informace uveřejněny či jiným způsobem přestaly být vnitřními informacemi.
Tento odstavec se nevztahuje na postupné navyšování účasti (stake-xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxizit finanční nástroje, sama o sobě neznamená, že tato osoba využila vnitřní informaci.
6. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 5 tohoto článku, za porušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxvání, obchodů či jednání byl nelegitimní důvod.
Článek 10
Nedovolené zpřístupnění vnitřní informace
1. Pro účely tohoto nařízení dochází x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxximkou případů, kdy dojde k tomuto zpřístupnění informací v rámci běžného výkonu zaměstnání, povolání či plnění povinností.
Tento odstavec se vztahujx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí doporučení nebo podnětů podle čl. 8 odst. 2 považuje za nedovolené zpřístupnění vnitřní informace podle tohoto článku v případě, že osobě, která zveřxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxání trhu spočívá ve sdělení informací před oznámením obchodu jednomu či několika potenciálním investorům, s cílem odhadnout zájem potenciálních invxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxčního nástroje, v takovém množství či hodnotě, které tento obchod odlišují od běžného obchodování, přičemž způsob prodeje se zakládá na předchozím poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxoby uvedené v písmenech a), b) či c).
2. Aniž je dotčen čl. 23 odst. 3, za sondování trhu je považováno rovněž zpřístupnění vnitřní informace osobou, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxadu, že:
a) dotyčné informace jsou nezbytné k tomu, aby si strany oprávněné k těmto cenným papírům mohly učinit názor na to, zda jsou ochoty své cenné papíxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxzetí či fúze budou učiněny.
3. Účastník trhu zveřejňující vnitřní informace před zahájením sondování trhu především zváží, zda toto sondování trhx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx zaznamená. Na žádost předá tyto písemné záznamy příslušnému orgánu. Tato povinnost se vztahuje na každý jednotlivý případ zpřístupnění informací v pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxsobem.
4. Pro účely čl. 10 odst. 1 se zpřístupnění vnitřní informace v průběhu sondování trhu považuje za zpřístupnění této informace v rámci běžného vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxoto článku.
5. Za účelem uplatnění odstavce 4, účastník trhu zveřejňující vnitřní informaci musí před takovýmto zpřístupněním:
a) získat souhlas oxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxrmace či pokusit se využít tyto informace k tomu, aby nabyla nebo zcizila, na vlastní účet či na účet třetí strany, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xyužít tyto informace k tomu, aby zrušila či pozměnila pokyn, který byl již vydán a který se vztahuje na finanční nástroj, jehož se tyto informace týkají a
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xude zacházet jako s vnitřními.
Účastník trhu zveřejňující vnitřní informace vytvoří a uchová záznam všech informací, které předal osobě, jíž je sondxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byly dané informace zveřejněny, mimo jiné právnických a fyzických osob jednajících jménem potenciálního investora, a záznamy o datech a časech každéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxné informace přestaly být v průběhu sondování trhu vnitřními informacemi podle mínění účastníka trhu zveřejňujícího vnitřní informace, tento účastxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxavce a na žádost jej předloží příslušnému orgánu.
7. Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto článku, osoba, které je sondování trhu určeno, sama posoudxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uchovává záznamy uvedené v tomto článku po dobu alespoň pěti let.
9. Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku orgán ESMA vypracuje návxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxých v odstavcích 4, 5, 6 a 8.
Orgán ESMA uvedené návrhy regulačních technických norem předá Komisi do 3. července 2015.
Na Komisi je přenesena pravomoc pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxatňování tohoto článku orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro stanovení systémů a vzorů oznámení pro osoby v rámci plnění požaxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxdné sdělení informací uvedených v odstavci 6 osobě, které je sondování trhu určeno.
Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx nařízení (EU) č. 1095/2010.
11. Orgán ESMA vydá obecné pokyny určené osobám, jimž je sondování trhu určeno, v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xda lze tyto informace pokládat za vnitřní;
b) opatření, která tyto osoby mají učinit, pokud jim vnitřní informace byly sděleny, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnovené v článcích 8 a 10 tohoto nařízení.
Článek 12
Manipulace s trhem
1. Pro účely tohoto nařízení se jako manipulace s trhem označují náslexxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxcí signály, pokud jde o nabídku, poptávku nebo cenu finančního nástroje, související spotové komoditní smlouvy nebo draženého produktu odvozeného ox xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xmlouvy nebo draženého produktu odvozeného od povolenek na emise na neobvyklé nebo umělé úrovni,
pokud osoba, která uzavírá obchod, vydává pokyn k obcxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnými podle článku 13;
b) uzavření obchodu, zadání pokynu k obchodování nebo jiná činnost nebo jednání, které ovlivňuje nebo pravděpodobně ovlivnx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xřičemž jsou použity fiktivní prostředky nebo jiná forma klamavého nebo lstivého jednání;
c) šíření informací prostřednictvím médií, včetně internxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxtávky nebo ceny finančního nástroje, související spotové komoditní smlouvy nebo draženého produktu odvozeného od povolenek na emise nebo zajišťují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého od povolenek na emise na neobvyklé nebo umělé úrovni, včetně šíření zvěsti, pokud osoba, která tyto informace šíří, ví nebo by měla vědět, že tyto infxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxů ve vztahu k referenční hodnotě, pokud osoba, která tyto informace či vstupní údaje předala, věděla nebo měla vědět, že jsou nepravdivé nebo zavádějícxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxdnání osoby nebo osob jednajících ve shodě směřující k získání dominantního postavení v oblasti nabídky nebo poptávky po finančním nástroji, souvisexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xepřímo za následek fixaci nákupních nebo prodejních cen nebo vytváří nebo bude pravděpodobně vytvářet jiné nespravedlivé podmínky pro obchodování;
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxcí na základě uvedených cen včetně zahajovacích nebo závěrečných cen;
c) zadávání pokynů obchodnímu systému včetně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho nebo vysokofrekvenčního obchodování, a které má jeden z účinků uvedených v odst. 1 písm. a) nebo b), za účelem:
i) narušení nebo zpoždění fungování sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxování obchodního systému pro další osoby, nebo pravděpodobného dosažení tohoto účinku, a to prostřednictvím zadání pokynů, které má za následek přetxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xebo poptávce po finančním nástroji nebo o jeho ceně, zejména prostřednictvím zadání pokynů na zahájení nebo posílení určitého trendu;
d) využití xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoditní smlouvu nebo dražený produkt odvozený od povolenek na emise (nebo nepřímo na jejich emitenta) po předchozím otevření pozice na tento finanční nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxru na cenu tohoto nástroje, související spotové komoditní smlouvy nebo draženého produktu odvozeného od povolenek na emise, a to bez současného zveřexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxažbou konanou podle nařízení (EU) č. 1031/2010 s účinkem fixování dražebních zúčtovacích cen za dražené produkty na neobvyklých nebo umělých úrovníxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x, stanoví příloha I demonstrativní výčet ukazatelů týkajících se využívání fiktivních prostředků nebo jakýchkoli jiných forem klamavého nebo lstivxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxto článku právnickou osobou, tento článek se v souladu s vnitrostátním právem použije také na fyzické osoby, které se podílí na rozhodnutí o provedení čxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtele uvedené v příloze I, s cílem objasnit jejich prvky a vzít v úvahu technický vývoj na finančních trzích.
Článek 13
Uznávané tržní postupy
1. xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxodování či jednající jinak stanoví, že tento obchod, pokyn či jednání vykonává z legitimních důvodů a v souladu s uznávanými tržními postupy zavedenýmx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxamnou míru transparentnosti z hlediska trhu;
b) zda tržní postup zajišťuje vysoký stupeň ochrany z hlediska působení tržních sil a patřičnou souhru sxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xčastníkům tohoto trhu reagovat náležitým a včasným způsobem na nově vzniklou situaci na trhu, vytvořenou tímto postupem;
e) zda tržní postup nepředsxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx závěry veškerých šetření příslušného tržního postupu, která byla provedena příslušným orgánem nebo jiným orgánem, zejména pokud jde o posouzení tohxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxá příslušného trhu nebo trhů přímo nebo nepřímo souvisejících v rámci Unie, a
g) strukturální charakteristiky příslušného trhu, mimo jiné, zda je regxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx byl zaveden příslušným orgánem jako uznávaný tržní postup na určitém trhu, nelze považovat za platný pro jiné trhy, pokud příslušné orgány těchto jinýxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxn orgánu ESMA a ostatním příslušným orgánům svůj záměr zavést uznávaný tržní postup a uvede podrobné informace o posouzení provedeném podle kritérií sxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxsíců od přijetí oznámení vydá orgán ESMA stanovisko pro příslušný oznamující orgán, ve kterém posoudí slučitelnost uznávaného tržního postupu s odstxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxožovat důvěru ve finanční trh Unie. Stanovisko se zveřejní na internetových stránkách orgánu ESMA.
5. Jestliže některý příslušný orgán zavede uznávxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx tohoto uznávaného tržního postupu oznámení, ve kterém plně vysvětlí důvody tohoto kroku, včetně zdůvodnění, proč tento uznávaný tržní postup neohroxxxx xxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxstavce 2, orgán ESMA bude v souladu se svými pravomocemi podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010 dotyčným orgánům nápomocen při dosahování dohody.
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
7. Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku vypracuje orgán ESMA návrhy regulačních technických norem, které stanoví kritéria, xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xeho uznání.
Orgán ESMA uvedené návrhy regulačních technických norem předá Komisi do 3. července 2015.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxtředí příslušných trhů, jako jsou např. změny pravidel obchodování nebo tržních infrastruktur, s cílem rozhodnout, zda je zachovají, ukončí nebo zda xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxenských státech se tyto postupy uplatňují.
10. Orgán ESMA sleduje uplatňování uznávaných tržních postupů a předkládá Komisi každoročně zprávu o jejxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxíců od vstupu regulačních technických norem podle odstavce 7 v platnost.
Uznávané tržní postupy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se v dotyxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxvce 4.
Článek 14
Zákaz obchodování zasvěcené osoby a nedovoleného zpřístupnění vnitřní informace
Je zakázáno:
a) provádět obchodování zxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxě zveřejnit vnitřní informaci.
Článek 15
Zákaz manipulace s trhem
Je zakázáno provádět manipulaci s trhem nebo se o ni pokoušet.
Článex xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxjí účinná opatření, systémy a postupy v souladu s články 31 a 54 směrnice 2014/65/EU zaměřené na prevenci a odhalování obchodování zasvěcené osoby a maxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xejich zrušení a změn, které by mohly představovat obchodování zasvěcené osoby, manipulaci s trhem či pokus o ně.
2. Osoba, která profesně sjednává nxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxezření, že pokyn nebo obchod s jakýmkoli finančním nástrojem, ať již zadané nebo provedené v obchodním systému nebo mimo něj, by mohly představovat obcxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xdstavci 3.
3. Aniž je dotčen článek 22, osoby, které profesně sjednávají nebo provádějí obchody, dodržují oznamovací předpisy členského státu, ve ktxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxkého státu.
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxeného obchodního systému.
5. Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxvat v rámci plnění požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2.
Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2016.
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
KAPITOLA 3
POŽADAVKY NA ZVEŘEJŇOVÁNÍ
Článek 17
Zveřejňování vnitřních informací
1. Emitent je povinen co nejdříve informovat veřxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xychlý přístup a úplné, správné a včasné posouzení informací ze strany veřejnosti a případně v úředně určeném mechanismu podle článku 21 směrnice Evropxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxbu přinejmenším pěti let uchovává na svých internetových stránkách veškeré vnitřní informace, které je povinen zveřejnit.
Tento článek se vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xřípadě nástrojů obchodovaných pouze v mnohostranném obchodním systému či organizovaném obchodním systému na emitenty, kteří schválili obchodovánx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému v některém z členských států.
2. Účastník trhu s povolenkami na emise je povinen účinně a vxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vymezení v příloze I směrnice 2003/87/ES nebo zařízení ve smyslu čl. 3 písm. e) uvedené směrnice, které daný účastník, mateřská společnost nebo přidrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxdná, a to zcela nebo částečně. Pokud jde o zařízení, musí toto sdělení obsahovat relevantní informace o kapacitě a využití zařízení, včetně plánovanýcx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtví nebo zařízení, které vlastní, kontroluje nebo za něž je zodpovědný, produkovaly v předchozím roce emise pod úrovní minimální prahové hodnoty ekvixxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxitého a minimální hranice jmenovitého tepelného příkonu pro účely uplatnění výjimky stanovené v druhém pododstavci tohoto odstavce.
3. Komisi je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x a 5 tohoto článku.
4. Emitent nebo účastník trhu s povolenkami na emise může na svou vlastní odpovědnost odložit zveřejnění vnitřních informací za přxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s povolenkami na emise;
b) odkladem zveřejnění pravděpodobně nedojde k uvedení veřejnosti v omyl;
c) emitent nebo účastník trhu s povolenkami na emixx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx okolnost či událost, může emitent nebo účastník trhu s povolenkami na emise na svou vlastní odpovědnost zveřejnění vnitřních informací týkajících se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxložil zveřejnění vnitřních informací podle tohoto odstavce, je povinen oznámit příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 3, že zveřejnění informací bxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxřejní. Členské státy mohou alternativně zajistit, aby záznam tohoto vysvětlení byl poskytnut pouze na žádost příslušného orgánu uvedeného v odstavcx xx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxědnost odložit zveřejnění vnitřní informace, včetně informace týkající se dočasného problému s likviditou a zejména potřeby získat od centrální banxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxění vnitřních informací by mohlo ohrozit finanční stabilitu emitenta a finančního systému;
b) odklad zveřejnění je ve veřejném zájmu;
c) lze zajistxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a), b) a c).
6. Pro účely odst. 5 písm. a) až d) oznámí emitent příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 3 svůj záměr odložit zveřejnění vnitřních infoxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx centrální bankou nebo makroobezřetnostním orgánem, byl-li zřízen, nebo jinak s následujícími orgány:
a) je-li emitentem úvěrová instituce či invesxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xísmenu a) s jakýmkoli jiným vnitrostátním orgánem odpovědným za dohled nad emitentem.
Příslušný orgán uvedený v odstavci 3 zajistí, aby zveřejnění vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx
xxxxxxxxxxxxx xxíslušný orgán uvedený v odstavci 3 s odložením zveřejnění vnitřních informací, zveřejní emitent vnitřní informace okamžitě.
Tento odstavec se použxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxený v odstavci 3 není dotčena schopnost příslušného orgánu uplatňovat své funkce jakýmkoli ze způsobů uvedených v čl. 23 odst. 1.
7. Nebylo-li zveřxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxvolenkami na emise zveřejní uvedené vnitřní informace co nejdříve.
Tento odstavec se týká i situací, kdy se zvěst konkrétně týká vnitřní informace, jexxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
8. V případě, že emitent nebo účastník trhu s povolenkami na emise, nebo osoba jednající jeho jménem či na jeho účet sdělí vnitřní informaci třetí osxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxučasně v případě úmyslného uveřejnění, nebo neprodleně v případě neúmyslného uveřejnění. Tento odstavec se nepoužije v případě, že osoba, která přijxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx x xxípadě, že se obchodní systém takto rozhodne, může pro emitenty na daném trhu umístit vnitřní informace týkající se emitentů, jejichž finanční nástrojx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa.
10. Za účelem jednotného uplatňování tohoto článku orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem, které stanoví:
a) technické prosxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x x xx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdle odstavců 4 a 5.
Orgán ESMA předloží uvedené návrhy prováděcích technických norem Komisi do 3. července 2016.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxení informativního a neúplného seznamu oprávněných zájmů emitenta, jak je uvedeno v odst. 4 písm. a), a situací, v nichž by odložení zveřejnění vnitřníxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxby jednající jejich jménem nebo na jejich účet jsou povinni:
a) sestavit seznam všech osob, které mají přístup k vnitřním informacím a které pro ně pracuxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxury (seznam zasvěcených osob);
b) neprodleně seznam zasvěcených osob xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba jednající jejich jménem nebo na jejich účet učiní veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby veškeré osoby uvedené na seznamu zasvěcených osox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zasvěcené osoby a nedovoleným zpřístupněním vnitřní informace.
Pokud seznam zasvěcených osob sestavuje a aktualizuje jiná osoba jednající jménem nxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
3. Seznam zasvěcených osob obsahuje přinejmenším tyto údaje:
a) totožnost každé osoby, která má přístup k vnitřním informacím;
b) důvod, proč je xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxsvěcených osob.
4. Emitenti nebo jakákoli osoba jednající jejich jménem nebo na jejich účet neprodleně aktualizují seznam zasvěcených osob, včexxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx k vnitřním informacím a je tedy třeba ji zařadit na seznam zasvěcených osob, a
c) pokud osoba ztrácí přístup k vnitřním informacím.
Vždy se uvádí datum x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xsob po dobu alespoň pěti let od chvíle, kdy byl sestaven či aktualizován.
6. Emitenti, jejichž finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na trhu prx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxe veškerá přiměřená opatření s cílem zajistit, aby veškeré osoby s přístupem k vnitřním informacím znaly právní a regulační povinnosti, které pro ně vyxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xx xxxxxxý předložit na žádost příslušnému orgánu seznam zasvěcených osob.
7. Tento článek se vztahuje na emitenty, kteří požadovali nebo schválili přijetx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxm obchodním systému či organizovaném obchodním systému na emitenty, kteří schválili obchodování se svými finančními nástroji v mnohostranném obchoxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtému v některém z členských států.
8. Odstavce 1 až 5 tohoto článku se rovněž vztahují na:
a) účastníky trhu s povolenkami na emise ve vztahu k vnitřním ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxny dražební platformy, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxdu s nařízením (EU) č. 1031/2010.
9. Za účelem jednotného uplatňování tohoto článku orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem, kxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxováděcích technických norem Komisi do 3. července 2016.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xsou s nimi v úzce propojené, oznámí emitentovi nebo účastníku trhu s povolenkami na emise a příslušnému orgánu uvedenému v odst. 2 druhém pododstavci:
ax x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xebo k jiným finančním nástrojům s nimi spojeným;
b) v případě účastníků trhu s povolenkami na emise každý obchod uskutečněný na jejich vlastní účet, vzxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxzději do tří obchodních dnů od uskutečnění uvedeného obchodu.
První pododstavec se použije, jakmile celkový objem obchodů v kalendářním roce dosáhnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xznamovací povinnosti, než jsou povinnosti uvedené v tomto článku, musí být veškeré obchody uskutečněné na vlastní účet osobami uvedenými v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xtátu, ve kterém je emitent nebo účastník trhu s povolenkami na emise registrován. Oznámení se činí příslušnému orgánu dotyčného členského státu do tří xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkého státu v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. i) směrnice 2004/109/ES, a pokud jej nelze určit, příslušnému orgánu obchodního systému.
3. Emitent nebo úxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxe, kdy se obchod uskutečnil, a způsobem, který umožní rychlý a nediskriminační přístup k těmto informacím v souladu s prováděcími technickými normami xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxnout, že zajistí účinné rozšíření informací veřejnosti v celé Unii, a v případě potřeby využije úředně určený mechanismus uvedený v článku 21 směrnice xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xebo
b) v případě nástroje obchodovaného pouze v mnohostranném obchodním systému či organizovaném obchodním systému na emitenty, kteří schválili obxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxančních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému.
5. Emitenti a účastníci trhu s povolenkami na emise písemně oznámí osobám s řídxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xravomocí a osob, jež jsou s nimi v úzce propojené.
Osoby s řídicí pravomocí písemně oznámí osobám, jež jsou s nimi úzce propojené, jejich povinnosti vyplxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx
xx xxxod oznámení;
c) název příslušného emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise;
d) popis a identifikátor finančního nástroje;
e) povahu obcxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 7;
f) datum a místo obchodu či obchodů, a
g) cenu a objem obchodu či obchodů. V případě zástavy, jejíž podmínky stanoví změnu její hodnoty, je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxcí povinnost, rovněž toto jednání:
a) zastavení nebo půjčení finančních nástrojů osobou s řídicí pravomocí nebo jménem úzce propojené osoby uvedené v xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xsoby s ní úzce propojenou, uvedené v odstavci 1, včetně případů, kdy daná osoba jedná dle vlastního uvážení;
c) obchody uskutečněné v rámci životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxba, jež je s ní úzce propojena podle odstavce 1,
ii) investiční riziko nese pojistník a
iii) pojistník je oprávněn činit nebo může dle vlastního uváženx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xástrojů v rámci tohoto životního pojištění.
Pro účely písmene a) není třeba oznamovat zástavu nebo obdobné zajištění týkající se finančních nástxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxroje.
Po dobu, kdy je držitel pojistné smlouvy povinen oznamovat obchody podle tohoto článku, není pojišťovna vázána oznamovací povinností.
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx xrčí sečtením všech obchodů uvedených v odstavci 1 bez započtení.
9. Příslušný orgán může rozhodnout o navýšení prahové hodnoty stanovené v odstavci 8 xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxm na tržní podmínky, a to předtím, než vyšší prahovou hodnotu zavede. Orgán ESMA na svých internetových stránkách zveřejní seznam prahových hodnot, ktxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxuje na obchody osob s řídicí pravomocí v rámci jakékoli dražební platformy, dražitele a subjekty sledující dražby, zapojené do dražeb pořádaných podlx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx nich odvozených dražených produktů. Tyto osoby oznámí své obchody dražebním platformám, dražitelům či subjektům sledujícím dražby a příslušnému orxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxormami, dražiteli, subjekty sledujícími dražby nebo příslušným orgánem v souladu s odstavcem 3.
11. Aniž jsou dotčeny články 14 a 15, osoba s řídicí pxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxi nástroji emitenta nebo deriváty či jinými s nimi souvisejícími finančními nástroji, a to během uzavřeného období 30 kalendářních dnů před oznámením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxtenta přijaty k obchodování, nebo
b) vnitrostátními právními předpisy.
12. Aniž jsou dotčeny články 14 a 15, emitent může dovolit osobě s řídicí pxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxxxxxním základě s ohledem na výjimečné okolnosti vyžadující okamžitý prodej akcií, jako jsou závažné finanční potíže, nebo
b) s ohledem na povahu daného oxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxosti s nimi nebo obchodů, kdy se podíl na výtěžku z příslušného cenného papíru nemění.
13. Komisi je v souladu s článkem 35 svěřena pravomoc přijímat axxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 12, včetně okolností, které lze považovat za výjimečné, a druhů obchodů, které by opravňovaly k udělení povolení obchodovat.
14. Komisi je svěřena prxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxvci 1.
15. Za účelem zajištění jednotného uplatňování odstavce 1 orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem týkajících se formátu nxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxických norem Komisi do 3. července xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
Článek 20
Investiční doporučení a statistiky
1. Osoby, které vydávají nebo rozšiřují investiční doporučení nebo jiné informace doporučujxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxo upozorňují na střet zájmů v souvislosti s finančními nástroji, jichž se informace týkají.
2. Veřejné instituce, které rozšiřují statistiky nebo prxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe tohoto článku orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, kterými se stanoví technická opatření pro kategorie osob uvedených v odstxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů.
Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2015x
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx0.
Technická opatření stanovená v regulačních technických normách podle odstavce 3 se nevztahují na novináře, kteří podléhají příslušným rovnocenxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx technická opatření. Členské státy oznámí znění těchto příslušných rovnocenných předpisů Komisi.
Článek 21
Zveřejňování nebo šíření infoxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxučení formulována nebo šířena pro účely žurnalistiky nebo jiné formy projevu ve sdělovacích prostředcích, je třeba toto zveřejňování nebo šíření infxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxž se řídí výkon novinářské činnosti, s výjimkou situací:
a) příslušné osoby nebo osoby s nimi úzce propojené získávají, přímo nebo nepřímo, výhodu nebo xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxku nebo cenu finančních nástrojů.
KAPITOLA 4
ORGÁN ESMA A PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
Článek 22
Příslušné orgány
Aniž jsou dotčeny pravomoci souxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxto nařízení ve vztahu k veškerým činnostem prováděným na jeho území a k činnostem prováděným v zahraničí týkajícím se nástrojů přijatých k obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x mnohostranném obchodním systému nebo organizovaném obchodním systému nebo pro něž byla podána žádost o přijetí k obchodování v mnohostranném obchodxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxících způsobů:
a) přímo;
b) ve spolupráci s jinými orgány nebo podniky na trhu;
c) v rámci své odpovědnosti přenesením pravomoci na jiné orgány nebo poxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxny v souladu s vnitrostátním právem alespoň tyto dohledové a vyšetřovací pravomoci:
a) mít přístup k jakémukoli dokumentu a k údajům v jakékoli podobě a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxní příslušných operací, jakož i jejich nadřízených, a pokud je to nutné, předvolat a vyslechnout každou takovou osobu za účelem získání informací;
c) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o obchodech a mít přímý přístup k systémům obchodníků;
d) provádět kontroly na místě a šetření na jiných místech, než jsou soukromá obydlí fyzických osxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx existuje důvodné podezření, že dokumenty nebo údaje týkající se předmětu dané kontroly nebo šetření mohou být relevantní pro dokazování případu obchxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxící záznamy telefonních rozhovorů, elektronické komunikace nebo záznamy o datových přenosech uchovávaných investičním podnikem, úvěrovou institxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxávaných telekomunikačním operátorem v případě, kdy existuje důvodné podezření z porušení předpisů a kdy tyto záznamy mohou být relevantní pro vyšetřxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxančním nástrojem;
k) požadovat dočasné zrušení veškerých postupů, které jsou podle příslušného orgánu v rozporu s tímto nařízením;
l) uložit dočasxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx opravou zveřejněných nepravdivých nebo zavádějících informací, xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxhlášení.
Je-li v souladu s vnitrostátními právními předpisy požadováno při vstupu do prostor fyzické a právnické osoby uvedené v prvním pododstavci xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxedchozího povolení.
3. Členské státy zajistí přijetí vhodných opatření tak, aby příslušné orgány měly veškeré dohledové a vyšetřovací pravomocxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nabídkami na převzetí, obchody za účelem fúze a jinými obchody majícími vliv na vlastnictví společností nebo kontrolu nad společnostmi, které jsou rexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto nařízení.
4. U osoby předávající informace příslušnému orgánu v souladu s tímto nařízením se má za to, že neporušuje žádné omezení týkající sx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxvislosti s jejím oznámením.
Článek 24
Spolupráce s orgánem ESMA
1. Příslušné orgány spolupracují pro účely tohoto nařízení s orgánem ESMA v soxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxdu s článkem 35 nařízení (EU) č. 1095/2010.
3. Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto článku orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích tecxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxých norem Komisi do 3. července 2016.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 1x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxx, kde je to nezbytné pro účely tohoto nařízení, pokud se neuplatní jedna z výjimek uvedených v odstavci 2. Příslušné orgány poskytují pomoc příslušným oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxní práva.
Povinnost spolupráce a pomoci stanovená v prvním pododstavci se vztahuje také na Komisi, pokud jde o výměnu informací týkajících se komodit, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x. 1095/2010, zejména s článkem 35 uvedeného nařízení.
Pokud se členské státy rozhodly v souladu x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxdná opatření k tomu, aby příslušné orgány měly veškeré nezbytné pravomoci ke spolupráci se soudními orgány v rámci své jurisdikce, která jim umožní zísxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xstatním příslušným orgánům a orgánu ESMA, aby mohly pro účely tohoto nařízení splnit svou povinnost vzájemné spolupráce a spolupráce s orgánem ESMA.
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxností, totiž pokud:
a) by sdělení relevantních informací mohlo nepříznivě ovlivnit bezpečnost dotčeného členského státu, zejména co se týče boje proxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxadně trestní vyšetřování;
c) v souvislosti se stejnými činy a proti stejným osobám bylo již zahájeno soudní řízení před orgány dotčeného členského stxxxx xxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxlupracují s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009(27) x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx se obchody, pokyny k obchodování nebo jiné kroky či jednání vztahují na jeden či více finančních nástrojů, na něž se vztahuje toto nařízení, jakož i na jexxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xx xxhoto nařízení u finančních nástrojů týkajících se velkoobchodních energetických produktů příslušné orgány zohlední specifickou povahu definic v čxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxré informace nutné pro účely uvedené v odstavci 1.
5. V případě, že je příslušný orgán přesvědčen o tom, že na území jiného členského státu dochází nebo dxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xystému nacházejícím se v jiném členském státě, oznámí tuto skutečnost co nejpodrobněji příslušnému orgánu tohoto jiného členského státu a orgánu ESMx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnzultace a konzultace s orgánem ESMA a v případě velkoobchodních energetických produktů s agenturou ACER ohledně přijetí vhodných opatření a vzájemnx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxrávních sankcí a jiných správních opatření, v těchto přeshraničních případech v souladu s články 30 a 31 a vzájemně si pomáhají při prosazování svých roxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.
Příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xoordinuje orgán ESMA kontroly nebo šetření, je-li o to požádán některým z příslušných orgánů.
Pokud příslušný orgán obdrží od příslušného orgánu jinxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na místě sám;
b) umožnit příslušnému orgánu, který podal žádost, účastnit se kontroly nebo šetření na místě;
c) umožnit příslušnému orgánu, který poxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxlit se o konkrétní úkoly související s kontrolními činnostmi s ostatními příslušnými orgány.
Příslušné orgány mohou též spolupracovat s příslušnýmx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxíslušný orgán, jehož žádosti o informace nebo pomoc podle odstavců 1, 3, 4 a 5 není v přiměřené lhůtě vyhověno nebo jehož žádost o informace nebo pomoc je zxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1095/2010, aniž je dotčena jeho možnost jednat v souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1095/2010.
8. Příslušné orgány xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxdě, že mají důvodné podezření, že došlo nebo dochází k jednání, které představuje obchodování zasvěcené osoby, nedovolené zpřístupnění vnitřní infoxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxí přeshraničních případů zneužívání trhu i zneužívání napříč trhy u ukládání sankcí za ně.
V souvislosti s povolenkami na emise musí být rovněž zajištěxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxených produktů na nich založených, které se konají v souladu s nařízením (EU) č. 1031/2010, a
b) příslušnými orgány, správci registru, včetně hlavníhx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxi příslušnými orgány a regulačními orgány v jiných členských státech a třetích zemích vystupuje jako zprostředkovatel a koordinátor. Příslušné orgáxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
x. Za účelem jednotného uplatňování tohoto článku orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem za účelem určení postupů a formulářů pro vxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxgány dohledu třetích zemí, pokud jde o výměnu informací s orgány dohledu ve třetích zemích a vymáhání povinností vyplývajících z tohoto nařízení ve třexxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxíslušný orgán informuje orgán ESMA a ostatní příslušné orgány, pokud navrhuje uzavřít takové dohody.
2. Kdykoli je to možné, orgán ESMA usnadňuje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem obsahující vzorovou dohodu o spolupráci, kterou, je-li to možné, mají používat příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xřijímat regulační technické normy uvedené v druhém pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Kdykoli je to možné, orgán Exxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxjetí opatření podle článků 30 a 31.
3. Příslušné orgány uzavírají dohody o výměně informací s orgány dohledu třetích zemí pouze tehdy, pokud sdělovaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xlnění úkolů těchto příslušných orgánů.
Článek 27
Profesní tajemství
1. Na veškeré vnitřní informace přijaté, vyměněné nebo předané podle toxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek a jiných ekonomických či osobních záležitostí, vyměňované mezi příslušnými orgány podle tohoto nařízení se považují za vnitřní a podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xokud je jejich sdělení nezbytné pro účely soudního řízení.
3. Povinnost mlčenlivosti v rámci profesního tajemství se vztahuje na všechny osoby, kterx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odborníků smluvně najatých příslušným orgánem. Informace, na něž se vztahuje profesní tajemství, nesmějí být sděleny žádné jiné osobě nebo orgánu, vxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxhoto nařízení, plní příslušné orgány své úkoly pro účely tohoto nařízení v souladu s vnitrostátními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se orgán ESMA ustanoveními nařízení (ES) č. 45/2001.
Osobní údaje se uchovávají po dobu nejvýše pěti let.
Článek 29
Poskytnutí osobních údajů xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxES, a pouze po posouzení jednotlivých případů. Příslušný orgán se ujistí, že je předání nezbytné pro účely tohoto nařízení a že tato třetí země nepředá úxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxkého státu předá orgánu dohledu třetí země osobní údaje získané od příslušného orgánu jiného členského státu pouze v případě, že příslušný orgán danéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx které tento příslušný orgán dal svůj souhlas.
3. V případě, že dohoda o spolupráci umožňuje výměnu osobních údajů, musí být v souladu s vnitrostátními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxá správní opatření
1. Aniž jsou dotčeny trestní sankce a aniž jsou dotčeny dohledové pravomoci příslušných orgánů v souladu s článkem 23, členské stáxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxň těchto porušení:
a) porušení článků 14 a 15, čl. 16 odst. 1 a 2, čl. 17 odst. 1, 2, 4, 5 a 8, čl. 18 odst. 1 až odst. 6, čl. 19 odst. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 11 a čl. 20 odst. 1x x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxut, že nestanoví pravidla pro správní sankce podle prvního pododstavce, pokud jsou k 3. červenci 2016 porušení uvedená v prvním pododstavci písm. a) a bx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxně příslušné části jejich trestněprávních předpisů.
Do 3. července 2016 oznámí členské státy Komisi a orgánu ESMA podrobně předpisy uvedené v prvním x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxstátním právem zajistí, aby v případě porušení uvedených v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) měly příslušné orgány pravomoc ukládat alespoň následuxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxo opakování;
b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxnačuje osobu odpovědnou za porušení a povahu tohoto porušení;
d) odnětí nebo pozastavení oprávnění investičního podniku;
e) dočasný zákaz výkonu řxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxe za porušení odpovědnost;
f) v případě opakovaného porušení článků 14 nebo 15 trvalý zákaz výkonu řídicí funkce v investičních podnicích pro jakoukoxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxdování na vlastní účet pro jakoukoli osobu s řídicí pravomocí v investičním podniku nebo pro jakoukoli jinou fyzickou osobu, která nese za porušení odpxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokud je lze stanovit;
i) pokud jde o fyzické osoby, nejvyšší správní peněžité sankce ve výši alespoň:
i) 5 000 000 EUR v případě porušení článků 14 a 15x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx x xxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxení článků 16 a 17, nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní měně ke dni 2. července 2014, a
iii) 500 000 Exx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx 2014;
j) pokud jde o právnické osoby, nejvyšší správní peněžité sankce ve výši alespoň:
i) 15 000 000 EUR nebo 15% celkového ročního obratu této prxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxnou není euro, ve výši odpovídající hodnoty v národní měně ke dni 2. července 2014,
ii) 2 500 000 EUR nebo 2% jejího celkového ročního obratu podle posledxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxídající hodnoty v národní měně ke dni 2. července 2014,
iii) 1 000 000 EUR v případě porušení článků 18, 19 a 20, nebo v členských státech, jejichž měnou nexx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlušného orgánu uplatňovat své funkce jakýmkoli ze způsobů uvedených v čl. 23 odst. 1.
Pro účely prvního pododstavce písm. j) bodů i) a ii), pokud je právxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx příslušným celkovým obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh příjmů podle příslušných účetních směrnic - směrnice Rady 86/635/EHS(29) pxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxovit i jiné pravomoci vedle těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, a mohou stanovit vyšší úrovně sankcí, než jsou ty, které stanovuje uvedený odstavec.
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušné orgány v úvahu veškeré významné okolnosti, včetně, bude-li to vhodné:
a) závažnosti a délky trvání porušení;
b) míry odpovědnosti osoby odxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xyzické osoby;
d) významu realizovaného zisku nebo zamezených ztrát pro osobu odpovědnou za porušení, pokud je lze určit;
e) úrovně spolupráce osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xorušení osobou odpovědnou za porušení, a
g) opatření, která poté, co k porušení došlo, přijala osoba odpovědná za porušení pro to, aby se dané porušení xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxcují, aby zajistily, že výkon jejich pravomoci v oblasti dohledu, vyšetřovací pravomoci a ukládané správní sankce a přijímaná jiná správní opatření jxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxřovacích pravomocí a při ukládání správních sankcí v přeshraničních případech předešlo zdvojení a překrývání.
Článek 32
Oznamování porušenx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní příslušným orgánům.
2. Mechanismy uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň:
a) zvláštní postupy pro příjem oznámení o porušení a následná opatření vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxjich zaměstnání, které oznámí porušení nebo které jsou obviněny z porušení, a to přinejmenším před odplatou, diskriminací a ostatními druhy nespravexxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxně ochrany v souvislosti se zachováním mlčenlivosti o jejich totožnosti, a to ve všech fázích řízení a aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxávající činnosti, které jsou regulovány regulací finančních služeb, zavedli pro své zaměstnance vhodné vnitřní postupy, které jim umožní oznámit poxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x souladu s vnitrostátním právem, pokud pro tyto osoby již neexistují jiné právní nebo smluvní povinnosti oznamovat tyto informace a za předpokladu, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxe přijme prováděcí akty za účelem upřesnění postupů uvedených v odstavci 1, včetně způsobu oznamování a následných zpráv, a opatření na ochranu osob zaxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x.
Článek 33
Výměna informací s orgánem ESMA
1. Příslušné orgány poskytnou orgánu ESMA každoročně souhrnné informace o všech správních sankcíxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxlušné orgány rovněž poskytnou orgánu ESMA každoročně anonymizované a souhrnné údaje o veškerých správních šetřeních uskutečněných v souladu s uvedexxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxkytnou jejich příslušné orgány orgánu ESMA každoročně anonymizované a souhrnné údaje o veškerých uskutečněných trestních šetřeních a trestních sanxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx, že příslušný orgán uveřejnil správní nebo trestní sankce či jiná správní opatření, oznámí je současně orgánu ESMA.
4. Pokud se uveřejněné správní nexx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxnou sankci či opatření v rejstříku investičních podniků podle čl. 5 odst. 3 uvedené směrnice.
5. Za účelem jednotného uplatňování tohoto článku orgáx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xředloží uvedené návrhy prováděcích technických norem Komisi do 3. července 2016.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvexxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxavce, příslušné orgány uveřejní jakékoli rozhodnutí o uložení správní sankce či jiného správního opatření za porušení tohoto nařízení na svých interxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxrmace o druhu a povaze porušení a totožnosti osoby, které se týká dané rozhodnutí.
První pododstavec se nevztahuje na rozhodnutí ukládající opatření vxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxožnosti právnické osoby, jíž se toto rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch trhů, příslušné orgány:
a) zveřejnění rozhodnutí odloží, dokud důvody pro toto odložení nepominou;
b) rozhodnutí uveřejní anonymně a způsobem, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxadě, že příslušný orgán má za to, že toto zveřejnění v souladu s písmeny a) nebo b) nebude dostatečné, aby zajistilo, že:
i) stabilita finančních trhů nexxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxlušný orgán rozhodne zveřejnit rozhodnutí anonymně podle třetího pododstavce písm. b), může odložit zveřejnění příslušných údajů na přiměřenou dobxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxímu, správnímu či jinému orgánu, příslušné orgány rovněž tuto informaci okamžitě zveřejní na svých internetových stránkách, stejně jako veškeré násxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxjňuje.
3. Příslušné orgány zajistí, aby každé rozhodnutí, které se uveřejní v souladu s tímto článkem, zůstalo dostupné na jejich internetových stráxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu po dobu, která je nezbytně nutná v souladu s platnými předpisy pro ochranu údajů.
KAPITOLA 6
AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ AKTY
Čláxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 5 a 6, čl. 12 odst. 5, čl. 17 odst. 2 třetím pododstavci, čl. 17 odst. 3 a čl. 19 odst. 13 nebo 14 jx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x x xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxavci, čl. 17 odst. 3 a čl. 19 odst. 13 nebo 14 mohou Evropský parlament nebo Rada kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v nxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlxxxxxx x xxxxx
xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x x xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx 13 nebo 14 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxný rozhodnutím Komise 2001/528/ES(31). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se člxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Směrnice 2003/6/ES a směrnice Komise 2004/72/ES(32), 2003/125/ES(33) a 2003/124/ES(34) a nařízení Komise (ES) č. 2273/2003(35) se zrušují s účxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxe II tohoto nařízení.
Článek 38
Zpráva
Komise do 3. července 2019 podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení, příxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xby všechny členské státy byly povinny zavést správní sankce za obchodování zasvěcené osoby a manipulaci s trhem;
b) skutečnost, zda je definice vnitřxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxnost podmínek, za kterých je vydáván zákaz obchodování v souladu s čl. 19 odst. 11, s cílem určit, zda existují další okolnosti, za nichž by měl být zákaz uxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xakový rámec, a
e) oblast působnosti ustanovení o referenčních hodnotách.
Pro účely výše prvního pododstavce písmene a) orgán ESMA vypracuje přehxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestní sankce, provádění těchto trestních sankcí v členských státech. Tento přehled zahrnuje rovněž veškeré údaje předložené podle čl. 33 odst. 1 a 2x
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx x x xx xxx x xxxxx xx xxx x xxst. 5 a 6, čl. 7 odst. 5, čl. 11 odst. 9, 10 a 11, čl. 12 odst. 5, čl. 13 odst. 7 a 11, čl. 16 odst. 5, čl. 17 odst. 2 druhého pododstavce, čl. 17 odst. 3, 10 a 11, čl. 18 xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xx x xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxst. 5, které se použijí ode dne 2. července 2014.
3. Členské státy do 3. července 2016 přijmou nezbytná opatření pro dosažení souladu s články 22, 23 a 30, xxx xx xxxxx x x xxxxxx xx x xxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxěrnici 2004/39/ES v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV směrnice 2014/65/EU, pokud uvedená srovnávací tabulka obsahuje ustanovexx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxů, povolenky na emise nebo dražené produkty odvozené od povolenek na emise, tato ustanovení se použijí na organizované obchodní systémy, trhy pro růst xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xelém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 16. dubna 2014.
Za Evropský parlament
předseda
M. SCHULZ
Za Radx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxštěním ceny
Pro účely uplatňování čl. 12 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení a aniž jsou dotčeny formy jednání uvedené v odstavci 2 téhož článku, účastnícx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx však neměly být nutně samy o sobě považovány za projev manipulace s trhem:
a) míra, do jaké zadané pokyny k obchodování nebo uskutečněné obchody předstaxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzeným od povolenek na emise, zejména když tyto činnosti vedou k významné změně jejich cen;
b) míra, do jaké pokyny k obchodování zadané nebo obchody uskxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého od povolenek na emise vedou k významným změnám cen daného finančního nástroje, související spotové komoditní smlouvy nebo draženého produktu odvxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odvozeného od povolenek na emise;
d) míra, do jaké zadané pokyny k obchodování nebo uskutečněné obchody či zrušené pokyny zahrnují zvrat pozic v krátkxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxným produktem odvozeným od povolenek na emise a mohou být spojeny s významnými změnami ceny finančního nástroje, související spotové komoditní smlouxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxátkém časovém úseku burzovního dne a vedou ke změně ceny, která se následně obrátí;
f) míra, do jaké zadané pokyny k obchodování změní zastoupení nejvýxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xa emise, nebo obecněji zastoupení knihy objednávek, která je k dispozici účastníkům trhu, a jsou odstraněny před tím, než jsou provedeny, a
g) míra, do xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxí, a vedou ke změnám cen, které mají vliv na tyto ceny a ocenění.
B. Ukazatele manipulativního jednání souvisejícího s využíváním fiktivních prosxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxy jednání uvedené v odstavci 2 téhož článku, účastníci trhu a příslušné orgány musejí při šetření obchodů nebo pokynů k obchodování vzít v úvahu ukazatexx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxání zadaným nebo obchodům uskutečněným určitými osobami předchází nebo po nich následuje šíření nepravdivých či zavádějících informací týmiž osobaxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x
xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx nebo osoby s nimi propojené vydají nebo rozšíří investiční doporučení, která jsou chybná či zkreslená nebo očividně ovlivněná materiálním zájmem.
xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxx xxxxxxxx xxxR)         I Směrnice 2003/6/ES          
-------------------------------------I--------------------------------------
                   I                   
 Článek 1              I                   
                   I                   
 Článek 2              I                   
                   I                   
 Čl. 2 odst. 1 píxxx xx       x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx       
                   x                   
 xxx x xxxxx x xxxxx xx       x                   
                   x                   
 xxx x xxxxx x xxxxx xx       x                   
                   x                   
 xxx x xxxxx x xxxxx xx       x xxx x xxxxx xxxxxxxx         
                   x                   
 xxx x xxxxx x            x xxx x xxxxx xxxxxxxx         
                   x                   
 xxx x xxxxx x            x xxx xx xxxxx xx           
                   x                   
 xxx x xxx x xxxxx x         x xxx x odst. 3            
                   I                   
 Bod 2 čl. 3 odst. 1         I                   
                   I                   
 Bod 3 čl. 3 odst. 1         I                   
                   I                   
 Bod 4 čl. 3 odst. 1         I                   
                   I                   
 Bod 5 čl. 3 odst. 1         I                   
                   I                   
 Bod 6 čl. 3 odst. 1         I Čl. 1 odst. 4            
                   I                   
 Bod 7 čl. 3 odst. 1         I                   
                   I                   
 Bod 8 čl. 3 odst. 1         I                   
                   x                   
 xxx x xxx x xxxxx x         x xxx x xxxxx x            
                   x                   
 xxx xx xxx x xxxxx x        x                   
                   x                   
 xxx xx xxx x xxxxx x        x                   
                   x                   
 xxx xx xxx x xxxxx x        x xxx x xxxxx x            
                   x                   
 xxx xx xxx x xxxxx x        x xxx x xxxxx x            
                   x                   
 xxx xx xx xx xxx x odst. 1     I                   
                   I                   
 Článek 4              I                   
                   I                   
 Článek 5              I Článek 8               
                   I                   
 Čl. 6 odst. 1            I Článek 7               
                   I                   
 Čl. 6 odst. 2            I                   
                   I                   
 Čl. 6 odst. 3            I                   
                   I                   
 Čl. 6 odst. 4            I                   
                   I                   
 Čl. 6 odst. 5            I                   
                   I                   
 Čl. 6 odst. 6            I                   
                   I                   
 Čl. 6 odst. 7            I                   
                   x                   
 xxx x xxxxx x xxxxx xx       x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx     
                   x                   
 xxx x xxxxx x xxxxx xx       x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx     
                   x                   
 xxx x xxxxx x xxxxx xx       x                   
                   x                   
 xxx x xxxxx x xxxxx xx       x xxx x xdst. 1 třetí odstavec     
                   I                   
 Čl. 7 odst. 2            I                   
                   I                   
 Čl. 7 odst. 3            I                   
                   I                   
 Čl. 7 odst. 4            I                   
                   I                   
 Čl. 7 odst. 5            I                   
                   I                   
 Čl. 8 odst. 1            I Čl. 2 odst. 1 první pododstavec   
                   I                   
 Čl. 8 odst. 2            I                   
                   I                   
 Čl. 8 odst. 2 pxxxx xx       x xxx x xxxxx xx            
                   x                   
 xxx x xxxxx x xxxxx xx       x                   
                   x                   
 xxx x xxxxx x            x                   
                   x                   
 xxx x xxxxx x xxxxx xx       x xxx x xxxxx x xxxxx xx        
                   x                   
 xxx x xxxxx x xxxxx xx       x xxx x xxxxx x xxxxx xx        
                   x                   
 xxx x xxst. 4 písm. c)       I Čl. 2 odst. 1 písm. c)        
                   I                   
 Čl. 8 odst. 4 písm. d)       I Čl. 2 odst. 1 písm. d)        
                   I                   
 Čl. 8 odst. 4 druhý pododstavec   I Článek 4               
                   I                   
 Čl. 8 odst. 5            I Čl. 2 odst. 2            
                   I                   
 Čl. 9 oxxxx x            x                   
                   x                   
 xxx x xxxxx x            x                   
                   x                   
 xxx x xxxxx x xxxxx xx       x xxx x xxxxx x            
                   x                   
 xxx x xxxxx x xxxxx xx       x xxx x xxxxx x            
                   x                   
 xxx x xxxxx x            x                   
                   x                   
 xxx x xxxxx x            x                   
                   x                   
 xxx x xxxxx x            x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx x xxxxx xx            
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxxxxx xx              x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x xxx x xxxxx x xxxxx xx        
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x xxx x xxxxx x xxxxx xx        
                   x                   
 xxx x2 odst. 1 písm. c)       I Čl. 1 odst. 2 písm. c)        
                   I                   
 Čl. 12 odst. 1 písm. d)       I                   
                   I                   
 Čl. 12 odst. 2 písm. a)       I Čl. 1 odst. 2 druhý odstavec první  
                   I odrážka               
                   I                   
 Čl. 12 odst. 2 písm. b)       I xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx  
                   x xxxxxxx               
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx  
                   x xxxxxxx               
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxx. e)       I                   
                   I                   
 Čl. 12 odst. 3           I                   
                   I                   
 Čl. 12 odst. 4           I                   
                   I                   
 Čl. 12 odst. 5           I Čl. 1 odst. 2 třetí odstavec     
                   I                   
 Čl. 13 odst. 1           I Čl. 1 odst. 2 písm. a) druhý     
                   I odstavec               
                   I                   
 Čl. 13 odst. 1           I                   
                   I                   
 Čl. 1x xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx xx           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx xx           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx xx           x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx     
                   x                   
 xxx xx xxxxx xx           x xxx x xxxxx xx            
                   x                   
 xxx xx xxxxx xx           x xxx x xxxxx x)            
                   I                   
 Článek 15              I Článek 5               
                   I                   
 Čl. 16 odst. 1           I Čl. 6 odst. 6            
                   I                   
 Čl. 16 odst. 2           I Čl. 6 odst. 9            
                   I                   
 Čl. 16 odst. 3           I                   
                   I                   
 Čl. 16 odst. 4           I                   
                   I                   
 Čl. 16 odst. 5           I Čl. 6 odst. 10 sedmá odrážka     
                   I                   
 Čxx xx xxxxx x           x xxx x xxxxx x            
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx  x xxx x xxxxx xxxxxxxx         
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx x xxxxx x            
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           I                   
                   I                   
 Čl. 17 odst. 6           I                   
                   I                   
 Čl. 17 odst. 7           I                   
                   I                   
 Čl. 17 odst. 8           I Čl. 6 odst. 3 první a druhý     
                   I pododstavec             
                   I                   
 Čl. 17 odst. 9           I                   
                   I                   
 Čl. 17 odst. 10           I Čl. 6 odst. 10 první a druhá odrážkx 
                   x                   
 xxx xx xxxxx xx           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx       
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx x xxxxx xx xxxxxx odrážka    
                   I                   
 Čl. 19 odst. 1           I Čl. 6 odst. 4            
                   I                   
 Čl. 19 odst. 1 písm. a)       I Čl. 6 odst. 4            
                   I                   
 Čl. 19 odst. 1 písm. b)       I                   
                   I                   
 Čl. 19 odst. 2           I                   
                   I                   
 Čl. 19 odst. 3           I                   
                   I                   
 Čl. 19 odst. 4 písm. a)       I                   
                   I                   
 Čxx xx xxxxx x xxxxx xx       x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xx xx        x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx xx           x xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx     
                   x                   
 xxx xx xxxxx xx           x xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx     
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx x xxxx. 5            
                   I                   
 Čl. 20 odst. 2           I Čl. 6 odst. 8            
                   I                   
 Čl. 20 odst. 3           I Čl. 6 odst. 10 šestá odrážka a čl. 6 
                   I odst. 11               
                   I                   
 Článek 21              I Čl. 1 odst. 2 písm. c) druhá věta  
                   I                   
 Článek 22              I Čl. 11 prvxx xxxxxxxx x xxxxxx xx  
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx xx xxxxx x            
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x xxx xx xxxxx x xxxxx xx       
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x xxx xx xxxxx x xxxxx xx       
                   x                   
 xxx xx xxxt. 1 písm. c)       I Čl. 12 odst. 1 písm. c)       
                   I                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x xxx xx xxxxx x xxxxx xx       
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x xxx xx xxxxx x xxxxx xx       
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x xxx xx xxxxx x xxxxx xx       
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxsm. c)       I                   
                   I                   
 Čl. 23 odst. 2 písm. d)       I Čl. 12 odst. 2 písm. c)       
                   I                   
 Čl. 23 odst. 2 písm. e)       I                   
                   I                   
 Čl. 23 odst. 2 písm. f)       I                   
                   I                   
 Čl. 23 odst. 2 písm. g)       I Čl. 12 odst. 2 písm. d)       
                   I                   
 Čl. 23 xxxxx x xxxxx xx       x xxx xx xxxxx x xxxxx xx       
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x xxx xx xxxxx x xxxxx xx       
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x xxx xx xxxxx x xxxxx xx       
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x Čl. 12 odst. 2 písm. e)       
                   I                   
 Čl. 23 odst. 2 písm. l)       I Čl. 12 odst. 2 písm. h)       
                   I                   
 Čl. 23 odst. 2 písm. m)       I Čl. 6 odst. 7            
                   I                   
 Čl. 23 odst. 3           I                   
                   I                   
 Čl. 23 odst. 4           I                   
                   I                   
 Čl. 24 odst. 1           I Čl. xxx xxxxx x           
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx xxx xxxxx x           
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx  x xxx xx xxxxx x            
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x   
                   x xxxxtý pododstavec          
                   I                   
 Čl. 25 odst. 2 písm. a)       I Čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec   
                   I první odrážka a čl. 16 odst. 4    
                   I čtvrtý pododstavec          
                   I                   
 Čl. 25 odst. 2 písm. b)       I                   
                   I                   
 Čl. 2x xxxxx x xxxxx xx       x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx   
                   x xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x    
                   x xxxxxx xxxxxxxxxxx          
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxxx xx       x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx   
                   x xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x    
                   x xxxxxx xxxxxxxxxxx          
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx xx xxxxx x xrvní věta      
                   I                   
 Čl. 25 odst. 5           I Čl. 16 odst. 3            
                   I                   
 Čl. 25 odst. 6           I Čl. 16 odst. 4            
                   I                   
 Čl. 25 odst. 7           I Čl. 16 odst. 2 čtvrtý pododstavec a 
                   I čl. 16 odst. 4 čtvrtý pododstavec  
                   I                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx xx xxxxx x            
                   x                   
 xxxxxx xx              x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxxxxx xx              
                   x                   
 xxxxxx xx              x                   
                   x                   
 xxxxxx xx              x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x xxxní pododstavec  I Čl. 14 odst. 1            
                   I                   
 Čl. 30 odst. 1 písm. a)       I                   
                   I                   
 Čl. 30 odst. 1 písm. b)       I Čl. 14 odst. 3            
                   I                   
 Čl. 30 odst. 2           I                   
                   I                   
 Čl. 30 odst. 3           I                   
                   I                   
 Článek 31              I                   
                   I                   
 Článek 32              I                   
                   I                   
 Čl. 33 xxxxx x           x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx xx xxxxx x            
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxxxxx xx              x                   
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x xxx xx xxxxx x            
                   x                   
 xxx xx xxxxx x           x                   
                   x                   
 xxxxxx xx              x xxxxxx xx              
                   I                   
 Článek 38              I                   
                   I                   
 Článek 39              I Článek 21              
                   I                   
 Příloha               I                   
                   I                   
-------------------------------------I--------------------------------------
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xěst. L 96, 12.4.2003, s. 16).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xěst. L 326, 8.12.2011, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Spolxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (viz strana 349 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx strana 179 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxém pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxy pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 33).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxáty kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxkovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxdniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxí povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akcixxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx s. 74).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxz strana 84 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxch komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxtentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, xx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxentnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxčních orgánů (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx, 31.12.1991, s. 7).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xostupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxdkládání investičních doporučení a uveřejňování střetu zájmů (Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 73).
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem (Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 70).
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxy pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 33).

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.