Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (62)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (9)
... další položky

32014L0065 o trzích finančních nástrojů

Hledat v textu dokumentu:
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (přepracované znění)
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména xx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xa stanovisko Evropské centrální banky(1),
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),
v souladu s řádným legislativxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxedem k potřebě provést další změny by uvedená směrnice měla být v zájmu přehlednosti přepracována.
(2) Účelem směrnice Rady 93/22/EHS(6) bylo stanoxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxladě povolení a pod dohledem domovské země. Proto směrnice usilovala o harmonizaci požadavků na investiční podniky, pokud jde o první povolení a provoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxtech začalo na finančních trzích aktivně působit více investorů, kterým se nabízí ještě komplexnější a širší soubor služeb a nástrojů. Vzhledem k tomuxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xby byla investorům nabízena vysoká úroveň ochrany a aby investiční podniky mohly poskytovat služby v celé Unii, která je vnitřním trhem, na základě dohxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxntnosti finančních trhů. Vývoj finančních trhů poukázal na potřebu posílit rámec pro regulaci trhů finančních nástrojů, včetně případů obchodování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oblastí a zajistit, aby orgány dohledu měly patřičné pravomoci k plnění svých úkolů.
(5) Regulační orgány na mezinárodní úrovni se shodují v názoru, žx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxní krizi. Přílišné a neobezřetné riskování může vést k selhání jednotlivých finančních institucí a k systémovým problémům v členských xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řešení potenciálně škodlivých účinků těchto nedostatků v systémech správy a řízení společností by směrnice 2004/39/ES měla být doplněna o podrobněxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(6) Skupina na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU vyzvala Unii, aby vypracovala harmonizovanější soubor předpisů v oblasti finanční regulace. V soxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xednotný evropský souhrn pravidel, který by se vztahoval na všechny finanční instituce působící na vnitřním trhu.
(7) Směrnice 2004/39/ES by proto nxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxí nástroje měly tvořit právní rámec upravující požadavky platné pro investiční podniky, regulované trhy, poskytovatele služeb hlášení údajů a podnixx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxrnice by měla obsahovat ustanovení upravující povolení činnosti, nabytí kvalifikované účasti, výkon svobody usazování a svobody poskytování služexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a režim pro ukládání sankcí. Jelikož hlavním cílem a předmětem této směrnice je harmonizace vnitrostátních předpisů týkajících se uvedených oblastíx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxpadně možno přizpůsobit prováděcí ustanovení v oblastech, kterých se tato směrnice týká, specifickým vlastnostem konkrétního trhu a právního systéxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x se kterými se obchoduje způsobem, jenž vyžaduje podobný typ regulace jako tradiční finanční nástroje.
(9) Za finanční nástroje budou považovány rovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady (EU) č. 1227/2011(8). Bylo přijato několik opatření, aby se zmírnily důsledky zařazení těchto produktů mezi finanční nástroje pro podniky obxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x tato výjimka bude podle čl. 493 odst. 1 uvedeného nařízení předmětem přezkumu před tím, než dojde k jejímu ukončení nejpozději na konci roku 2017. Vzhlexxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxavky týkající se limitů pozic, hlášení obchodů a zneužívání trhu se uplatní ode dne použitelnosti této směrnice a nařízení (EU) č. 600/2014. Pro uplatnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 42 měsíců.
(10) Omezení rozsahu u komoditních derivátů obchodovaných x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxulatorní arbitráži. Je proto nezbytné stanovit možnost přijetí aktu v přenesené pravomoci, kterým bude dále upřesněn význam výrazu "musí být vypořádxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxávo hotovostního vypořádání nebo vzájemného započtení obchodů s výjimkou případů vyšší moci, neplnění nebo jiných případů, kdy nelze v dobré víře plnxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro obchodování s emisemi zřízené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES(11), a proto se přijímají opatření k posílení systému registrů poxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxedených trhů, včetně komplexního dohledu nad obchodní činností, je vhodné doplnit opatření přijatá v rámci směrnice 2003/87/ES, a tedy plně zahrnout xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finanční nástroje.
(12) Účelem této směrnice je zahrnout podniky, jejichž obvyklým předmětem podnikání nebo činnosti je odborné poskytování invesxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxnou odbornou činnost.
(13) Je nutné vytvořit komplexní regulační rámec upravující provádění obchodů s finančními nástroji bez ohledu na metody obchxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxančního systému. Měl by být stanoven soudržný a rizikům přizpůsobený rámec pro regulaci hlavních typů mechanismů provádění pokynů, které jsou v součaxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxeré by měly podléhat povinnostem zaměřeným na zachování efektivního a řádného fungování finančních trhů, a zajistit, aby tyto organizované obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xystémy, by měly stanovit transparentní a nediskriminační pravidla upravující přístup k systému. Zatímco však regulované trhy a mnohostranné obchodxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxt určit a omezit přístup mimo jiné na základě úlohy a povinností, které mají ve vztahu ke svým zákazníkům. Obchodní systémy by proto měly mít možnost stanxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxminace ze strany organizátora platformy.
(15) Ústřední protistrana je vymezena v nařízení (EU) č. 648/2012 jako právnická osoba, která vstupuje mexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xupujícího. Ústřední protistrany nejsou zahrnuty v pojmu organizovaný obchodní systém ve smyslu této směrnice.
(16) Osoby mající přístup na regulovxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxstupu.
(17) Systematičtí internalizátoři by měli být definováni jako investiční podniky, které organizovaně, často, systematicky a ve významném rxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx S cílem zajistit objektivní a účinné použití této definice na investiční podniky by jakékoli dvoustranné obchodování prováděné se zákazníky mělo být xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Zatímco obchodní systémy jsou mechanismy, v nichž dochází k interakci početných zájmů třetích osob na nákupu nebo prodeji v rámci systému, systematicxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxhodní systém.
(18) Oblast působnosti této směrnice by neměla zahrnovat osoby, které neposkytují investiční služby ani nevykonávají investiční činxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxjsou tvůrci trhu, členy nebo účastníky regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému nebo nemají přímý elektronický přístup k obchodnímx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xdělení ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20 ze dne 15. dubna 2011 je uvedeno, že účastníci trhů s komoditními deriváty by měli podlxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s komoditními deriváty, povolenkami na emise nebo jejich deriváty, včetně tvůrců trhu, kromě osob, které obchodují na vlastní účet při provádění pokyxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxavatelům v rámci své hlavní podnikatelské činnosti, by neměly spadat do oblasti působnosti této směrnice, pokud je tato činnost doplňková vzhledem k hxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxlu této směrnice ani bankovních činností ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU(13) ani v tvorbě trhu s komoditními deriváty, a txxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikatelské činnosti, by měla být objasněna v regulačních technických normách, s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v této směrnici.
Tato kritérxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxximěřeně velkém rozsahu, spadaly do oblasti působnosti této směrnice. Tato kritéria by měla přinejmenším přihlížet k potřebě doplňkových činností, kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxiv. Pokud obchodní systémy nebo regulační orgány stanoví v souladu s unijními nebo vnitrostátními právními a správními předpisy povinnost poskytovax xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxí doplňkovou.
(21) Pro účely této směrnice a nařízení (EU) č. 600/2014, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxány za objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním, a na obchody uvnitř skupiny pxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xovněž obchodovat s jinými finančními nástroji v rámci svých komerčních činností řízení rizik za účelem ochrany před riziky, například riziky směnnýcx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx 2 odst. 1 písm. d).
(23) V zájmu zamezení případného zneužití výjimek by tvůrci trhu s finančními nástroji jinými než komoditními deriváty, povolenkaxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxžívají způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí, měli spadat do působnosti této směrnice a neměli by využívat jiných výjimek. Osoby obcxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx do působnosti této směrnice a neměly by využívat jiných výjimek.
(24) Mezi ty, kdo obchodují na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, by se měly xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx měly být považovány za podniky jednající na vlastní účet a podléhat ustanovením této směrnice týkajícím se jak provádění pokynů na účet zákazníka, tak xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxnikatelskou činností při posuzování v rámci skupiny není poskytování investičních služeb ve smyslu této směrnice ani bankovních činností ve smyslu sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, měly by se tím rozumět osoby fyzické i právnické.
(27) Z oblasti působnosti této směrnice by měly být vyloučeny pojišťovny, které podléhají náležitéxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx/138/ES(14), jestliže vykonávají činnosti uvedené v dané směrnici.
(28) Tato směrnice by se také neměla vztahovat na osoby, jež neposkytují investixxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu podniku nebo jinému dceřinému podniku vlastního mateřského podniku.
(29) Některé místní energetické podniky a někteří provozovatelé průmyslovýxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxjí je externě prostřednictvím nekonsolidovaných dceřiných podniků. Tyto společné podniky neposkytují žádné jiné služby a plní zcela shodnou funkci xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxčné podniky ve společném vlastnictví místních energetických podniků nebo provozovatelů ve smyslu čl. 3 písm. f) směrnice 2003/87/ES, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xyto místní energetické podniky nebo provozovatelé budou vyňaty podle čl. 2 odst. 1 písm. j), budou-li tyto investiční služby vykonávat sami. Aby však bxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxniky, pro ně stanovit požadavky alespoň rovnocenné požadavkům stanoveným touto směrnicí, a to zejména během fáze povolování, při posuzování jejich pxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxnnosti.
(30) Z oblasti působnosti této směrnice by dále měly být vyloučeny osoby, které poskytují v rámci odborné činnosti investiční služby pouze přxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxnice by se neměla vztahovat na osoby poskytující investiční služby, jež spočívají výhradně ve správě systémů zaměstnanecké spoluúčasti, a které tudíx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxící podobné funkce, jakož i veřejné orgány pověřené řízením státního dluhu nebo do této oblasti zasahující, přičemž tento pojem zahrnuje i investice v xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xčastí.
(33) S cílem objasnit režim výjimek pro Evropský systém centrálních bank (ESCB), další vnitrostátní subjekty plnící podobné funkce a subjektx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho státu nebo v souladu s právními předpisy Unie, a dále i na mezinárodní subjekty, jichž je jeden nebo více členských států členem a jejichž účelem je mobxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xvropský mechanismus stability.
(34) Z oblasti působnosti této směrnice je rovněž nutné vyloučit subjekty kolektivního investování a penzijní fondxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo této činnosti přizpůsobeným.
(35) Z oblasti působnosti této směrnice je nutné vyloučit provozovatele přenosové soustavy ve smyslu čl. 2 bodu 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx/73/ES(16) při plnění jejich úkolů podle uvedených směrnic nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009(17) nebo nařízení Evropskéxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xřenosové soustavy a provozovatelé přepravní soustavy mají v souladu s uvedenými legislativními akty zvláštní povinnosti a úkoly, vztahuje se na ně zvxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xěli mít rovněž možnost využívat této výjimky v případech, kdy využívají jiné osoby jakožto poskytovatele služeb, aby jejich jménem plnily jejich xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvy a provozovatelé přepravní soustavy by neměli mít možnost využívat této výjimky při poskytování investičních služeb nebo při provádění činností v oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxx vynětí z oblasti působnosti této směrnice, měly by dotyčné osoby trvale splňovat podmínky takových vynětí. Zejména pokud osoba poskytuje investiční xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xodnikatelské činnosti při posuzování v rámci skupiny doplňkové, nemělo by se vynětí na tuto osobu vztahovat, jestliže poskytování těchto doplňkovýcx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxčního systému by měly osoby, které poskytují investiční služby nebo vykonávají investiční činnost spadající do oblasti působnosti této směrnice, poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxužeb nebo výkonu investiční činnosti neměly potřebovat další povolení podle této směrnice. Pokud se úvěrová instituce rozhodne poskytovat investičxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxje odpovídající ustanovení této směrnice.
(39) Strukturované vklady vznikly jako forma investičního produktu, avšak na rozdíl od jiných strukturoxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxořit jednotnější regulaci v oblasti distribuce různých strukturovaných retailových investičních produktů, aby byla v celé Unii zajištěna přiměřenx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xe vhledem k tomu, že strukturované vklady představují formu investičního produktu, nezahrnují vklady napojené pouze na úrokové sazby jako Euribor nexx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxy z oblasti působnosti této směrnice.
(40) Použití této směrnice na investiční podniky a úvěrové instituce při prodeji strukturovaných vkladů nebo pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pro tyto produkty vydané úvěrovými institucemi, které mohou přijímat vklady podle směrnice 2013/36/EU.
(41) Centrální depozitáři cenných papírů jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxání prakticky všech obchodů s cennými papíry. Centrální depozitáři cenných papírů mají být upraveni právními předpisy Unie a podléhat zejména povoloxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxie poskytovat investiční služby a vykonávat investiční činnosti, které jsou upraveny touto směrnicí.
S cílem zabezpečit, aby všechny subjekty poskxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxáře cenných papírů nevztahovaly požadavky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx zajistit, aby se na ně ustanovení této směrnice vztahovala, pokud poskytují investiční služby nebo vykonávají investiční činnosti nad rámec služeb uxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxit z použití této směrnice osoby poskytující investiční služby zákazníkům, kteří v důsledku toho nejsou touto směrnicí chráněni. Zejména je vhodné poxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xovolování, při posuzování jejich pověsti a zkušenosti i vhodnosti akcionářů, při přezkumu podmínek prvního povolení a trvalého dohledu, jakož i požaxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrů uznaný podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES(19) nebo pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání zajišťující rovnocennox xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxestičních služeb, na které se nevztahuje jeho povolení, nebo vykonává nepravidelně jednu nebo více investičních činností, na které se nevztahuje jehx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xpojení dvou či více investorů i provádění obchodů mezi těmito investory.
(45) Investiční podniky a úvěrové instituce distribuující finanční nástroxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxílení ochrany investorů je vhodné stanovit, aby se tato směrnice použila v případech, kdy investiční podniky a úvěrové instituce distribuují na primáxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnů na účet zákazníka.
(46) Zásady vzájemného uznávání a dohledu domovského členského státu vyžadují, aby příslušné orgány členských států neudělilx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xe se investiční podnik rozhodl pro právní systém určitého členského státu jen proto, aby se vyhnul přísnějším normám platným v jiném členském státě, na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxnském státě, v němž má sídlo. Investiční podnik, který není právnickou osobou, by měl mít povolení udělené v členském státě, v němž se nachází jeho ústřexxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxně vykonávalo činnost.
(47) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES(20) stanovila podrobná kritéria pro obezřetnostní posuzování navrxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxces posuzování a jeho výsledek, je vhodné kritéria a proces obezřetnostního posuzování stanovený v uvedené směrnici potvrdit.
Příslušné orgány by pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo zdraví navrhovaného nabyvatele; skutečnosti, zda bude investiční podnik schopen dodržet obezřetnostní požadavky na základě této směrnice a dalšíxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně ve smyslu článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES(22) nebo že by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxátě, by měl být oprávněn poskytovat investiční služby nebo vykonávat investiční činnost v celé Unii, aniž by musel žádat o zvláštní povolení u příslušnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxitých povinností uložených směrnicí 2013/36/EU osvobozeny, měly by mít povinnost udržovat určitou minimální výši kapitálu nebo pojištění odpovědxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES(23). Tímto zvláštním zacházením pro účely kapitálové přiměřenosti by neměla být dotčena žádná rozhodnutí txxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxřetnostní právní úpravy by se měla omezit pouze na subjekty, které z důvodu řízení obchodního portfolia na profesionálním základě představují pro ostxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxe nebo jejich deriváty obchodují na vlastní účet, by měly být vyloučeny z oblasti působnosti této směrnice, pokud nejsou tvůrci trhu, neobchodují na vlxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxronický přístup k obchodnímu systému ani nepoužívají způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí.
(51) Na ochranu vlastnictví investorx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxva měla držet odděleně od prostředků podniku. Tato zásada by však podniku neměla bránit v tom, aby vykonával činnost vlastním jménem, ale na účet investxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxny majetku zákazníků jsou zásadním nástrojem ochrany zákazníků při poskytování služeb a činností. Tyto požadavky lze vyloučit, převede-li se plné vlxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxných či potenciálních závazků. Tato široká možnost může vést k nejistotě a může ohrozit účinnost požadavků týkajících se ochrany majetku zákazníků. Jx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s převedením vlastnického práva ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES(24) za účelem zajištění nebo jiného krytí jejich závazkxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxdení podniků a podporu integrity trhu a zájmů investorů. Vedoucí orgán investičního podniku, regulovaných trhů a poskytovatelů služeb hlášení údajů xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xčetně hlavních rizik. S cílem předejít skupinovému myšlení a usnadnit získávání nezávislých stanovisek a kritického pohledu na příslušné otázky by vxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxšenosti. Za další pozitivní způsob, jímž lze podpořit rozmanitost, lze považovat zastoupení zaměstnanců ve vedoucích orgánech, jelikož dodává klíčxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxánů. Různorodost by též měla být obecněji zohledněna v náborové politice podniků. Taková politika by měla například motivovat podniky k tomu, aby kandxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxavky na investiční podniky s požadavky uvedenými ve směrnici 2013/36/EU.
(54) Aby bylo možné účinně dohlížet na činnosti investičních podniků, reguxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přihlédnutím k obchodní činnosti podniku a rizikovému profilu. Vedoucí orgán by měl převzít jasné povinnosti v rámci celého chodu podniku, v oblasti uxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro výběr a odbornou přípravu personálu, účinného dohledu nad vrcholným vedením, jakož i určení celkové politiky, kterou se řídí poskytování služeb a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh cílů podniků, jejich vnitřní organizace a politik pro poskytování služeb a výkon činností by mělo zajistit, aby byly podniky stále řádně a obezřetně vxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxstatečný čas své dozorčí roli.
Proto je třeba omezit počet funkcí, které může člen vedoucího orgánu instituce zastávat současně v různých subjektechx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xíle, jako jsou neziskové nebo charitativní organizace.
(55) V členských státech se používají různé struktury správy a řízení. Ve většině případů se jxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx by některou z nich upřednostňovaly. Mají pouze posloužit ke stanovení pravidel zaměřených na dosažení konkrétního výsledku bez ohledu na vnitrostátxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxvomocí podle vnitrostátního práva obchodních společností.
(56) Rozšiřující se spektrum činností, které mnohé investiční podniky vykonávají součxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxřety nepříznivě neovlivnily zájmy zákazníků. Podniky mají povinnost přijmout účinná opatření k zjištění, zamezení nebo řízení střetů zájmů a maximáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxeny informace o obecné povaze nebo zdrojích střetů zájmů zákazníka a o opatřeních přijatých ke zmírnění těchto rizik.
(57) Směrnice Komise 2006/73/Exxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxry nebo elektronickou komunikaci zahrnující pokyny zákazníků. Zaznamenávání telefonních hovorů nebo elektronické komunikace zahrnující pokyny zxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu nad trhem a vyšší právní jistoty ve prospěch investičních podniků a jejich zákazníků. Důležitost těchto záznamů je uvedena rovněž v technickém doporxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxázat podmínky veškerých pokynů zadaných zákazníky a jejich korespondenci v souvislosti s obchody provedenými investičními podniky, jakož i odhalit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxx xxtřebné záznamy všech hovorů s účastí zástupců podniku, pokud tento podnik jedná nebo hodlá jednat na vlastní účet. Pokud zákazníci sdělují své pokyny jxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxšta nebo dokumentace pokynů zákazníků pořizovaná na jednáních. Obsah příslušného osobního hovoru se zákazníkem by mohl být zaznamenán například proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx se zákazníkem pořízen písemný zápis, měly by členské státy zajistit nezbytné záruky, aby zákazníci nebyli znevýhodněni v důsledku nepřesného záznamx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxnnosti je vhodné uplatnit tuto povinnost na veškeré zařízení, jež podnik poskytuje nebo jehož používání je investičním podnikem povoleno, a stanovitx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xěly být příslušným orgánům k dispozici při plnění jejich úkolů v oblasti dohledu a při provádění donucovacích opatření podle této směrnice a podle naříxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, jež není v souladu s právním rámcem pro činnost investičních podniků. Tyto záznamy by měly být také k dispozici investičním podnikům a zákazníkům, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxnovit zásady obecného režimu týkajícího se zaznamenávání telefonních hovorů nebo elektronické komunikace zahrnujících pokyny zákazníků.
(58) V sxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx a k dalšímu vývoji rovných podmínek pro členské státy a účastníky trhu, zvýšit ochranu investorů a zlepšit dohled a vymáhání povinností se Unie zavázalx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxníků, je vhodné omezit možnost příslušných orgánů přenést v určitých případech úkoly v oblasti dohledu na jiný subjekt a rovněž i omezit diskreční pravxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní značného rozvoje a je nyní účastníky trhu hojně využívána. Mnoho účastníků trhu nyní využívá algoritmické obchodování, při němž počítačový algorixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xbchodování. Používání algoritmů v poobchodním zpracování provedených obchodů však nepředstavuje algoritmické obchodování. Investiční podnik, kxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxnovené části doby obchodování obchodního systému. V regulačních technických normách by mělo být upřesněno, co představuje stanovenou část doby obchxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxty, rozsahu a povahy konkrétního trhu a vlastností obchodovaného finančního nástroje.
(60) Investiční podnik, který se zabývá algoritmickým obchoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxem specifickým vzhledem k jejímu kontextu a účelu. Definice takové činnosti je proto nezávislá na definicích, jako je definice "činností v rámci tvorbx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxhodování s vysokou frekvencí, při němž obchodní systém vysokou rychlostí analyzuje data nebo signály trhu a v reakci na tuto analýzu poté ve velmi krátkx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxlad iniciace pokynu, jeho vytvoření, směrování a provedení, které jsou určeny systémem bez lidského zásahu pro každý jednotlivý obchod nebo pokyn, krxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe na neutrální pozici nebo v její blízkosti. Algoritmické obchodování s vysokou frekvencí se vyznačuje mimo jiné vysokým počtem zpráv během dne, jež zaxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa, délku doby sledování, srovnání s celkovou činností na trhu během daného období a relativní koncentraci nebo roztříštěnost činnosti. Algoritmické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxá o použití propracované technologie k provedení tradičnějších obchodních strategií, jako je tvorba trhu nebo arbitráž.
(62) Technický pokrok umožxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxhu v těsné fyzické blízkosti systému pro párování prodejních a kupních pokynů obchodního systému. S cílem zajistit řádné a spravedlivé obchodní podmíxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxobem. Používání technologie obchodování zvýšilo rychlost, objem a složitost obchodů uzavíraných investory. Díky této technologii mohli účastníci xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxologie přinesla trhu a účastníkům trhu obecné výhody v podobě například širší účasti na trzích, vyšší likvidity, nižších rozpětí, nižší krátkodobé voxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxko je zvýšené riziko přetížení provozních systémů obchodních systémů z důvodu velkých objemů pokynů, rizika algoritmického obchodování vedoucího kx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxritmických obchodních systémů na jiné události na trhu, což může zhoršit volatilitu, existoval-li na trhu již dříve nějaký problém. Algoritmické obcxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jednání zakázaným nařízením (EU) č. 596/2014. Vysokofrekvenční obchodování může také kvůli informační výhodě poskytované vysokofrekvenčním obchxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xodrobit způsoby algoritmického obchodování s vysokou frekvencí, které jsou založeny na určitých specifických charakteristikách, zvláštnímu reguxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xdy je používání této metody strukturováno tak, aby k němu nedocházelo na vlastní účet.
(63) Tato potenciální rizika plynoucí z vyššího používání techxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx algoritmického obchodování s vysokou frekvencí, které poskytují přímý elektronický přístup a dalších opatření zaměřených na organizátory obchodnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a dodržovat obecné technické pokyny vydané Evropským orgánem dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zřízeným nařízením Evropského parlamexxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo obchodní platformy, investiční podniky a příslušné orgány (ESMA/2012/122). Je žádoucí zajistit, aby všechny podniky zabývající se algoritmickým xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xe nad nimi vykonáván řádný dohled. Podniky, jež mají povolení, nad nimiž je vykonáván dohled podle právních předpisů Unie upravujících finanční sektox x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo směrnice vyňaty, by neměly mít povinnost získat povolení podle této směrnice a měly by pouze podléhat opatřením a kontrolám zaměřeným na řešení specixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxtace, aby se tak zajistilo řádné fungování trhů na úrovni Unie.
(64) Investiční podniky i obchodní systémy by měly přijmout důkladná opatření k zajištxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxodní systémy by měly rovněž zajistit, aby jejich obchodní systémy byly odolné a byly řádně přezkoušeny, aby byly schopny zvládat zvýšené toky pokynů nexx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxněž nezbytné zajistit, aby struktury poplatků, jež stanoví obchodní systémy, byly transparentní, nediskriminační a spravedlivé a aby nebyly struktxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xokyny v závislosti na době, po kterou byl pokyn zachován, a stanovit výši poplatků pro jednotlivé finanční nástroje, na něž se uplatňují. Aby zohlednilx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxy vyšší poplatky za pokyny, které jsou posléze zrušeny, nebo vyšší poplatky účastníkům, kteří zadali vysoký podíl zrušených pokynů, nebo účastníkům pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxgoritmického obchodování s vysokou frekvencí je vhodné zakázat přímý elektronický přístup, který investiční podniky poskytují svým zákazníkům, poxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxístup měly posuzovat a přezkoumávat, zda je vhodné, aby zákazníci používali tuto službu, a zajišťovat, aby používání služby podléhalo kontrolám rizix x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxdů provedou. Je vhodné, aby podrobné organizační požadavky týkající se těchto nových forem obchodování byly podrobněji stanoveny v regulačních techxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxé, aby byly všechny pokyny vytvořené prostřednictvím algoritmického obchodování označovány s cílem zajistit účinný dohled a umožnit příslušným orgxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určit a rozlišit pokyny pocházející z různých algoritmů a účinně rekonstruovat a vyhodnotit strategie, které algoritmičtí obchodníci používají. Tíx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxgány fakticky a účinně zareagovat na strategie algoritmického obchodování, které jednají zneužívajícím způsobem nebo představují rizika ohrožujíxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtovat s vnitrostátními odborníky novinky v oblasti technologií obchodování včetně vysokofrekvenčního obchodování a nových postupů, které by mohly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxčasné době mnoho obchodních systémů, z nichž řada obchoduje se stejnými finančními nástroji. Za účelem řešení potenciálních rizik ohrožujících zájmx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxvestiční podnik nebo organizátor trhu provozující obchodní systém rozhodne pozastavit obchodování s nějakým finančním nástrojem nebo daný nástroj x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo stažení finančních nástrojů z obchodování by mělo být zajištěno, že pokud určitý investiční podnik nebo organizátor trhu provozující obchodní sysxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxo formalizovat a zlepšit výměnu informací a spolupráci mezi příslušnými orgány, pokud jde o pozastavení obchodování s finančními nástroji v určitém oxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmům využívat k obchodním účelům informace předávané v souvislosti s pozastavením obchodování s finančním nástrojem nebo stažením finančního nástroxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxhledem k tomuto vývoji je proto nutné stanovit stupeň harmonizace, aby byla investorům poskytnuta vysoká úroveň ochrany v celé Unii. V době přijetí směxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxví mezi investiční služby vyžadující povolení a podléhající zvláštním pravidlům pro výkon činnosti. Vzhledem k pokračující důležitosti individuálxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
(71) Členské státy by měly zajistit, aby investiční podniky jednaly v souladu s nejlepším zájmem svých zákazníků a plnily své povinnosti podle této smxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xčinné politiky a opatření k identifikaci kategorií zákazníků, kterým budou poskytovat produkty a služby. Členské státy by měly zajistit, aby investixxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxečných zákazníků v příslušné kategorii zákazníků, přijaly přiměřené kroky k zajištění toho, že finanční nástroje budou distribuovány na určeném cílxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjí nebo doporučují finanční nástroje, jež nevytvořily, by rovněž měly mít zavedeny vhodné systémy pro získání a pochopení relevantních informací týkxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxz ohledu na posouzení přiměřenosti nebo vhodnosti, které následně provádějí investiční podniky v rámci poskytování investičních služeb každému zákxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxazníka, měly by investiční podniky nabízející nebo doporučující produkt vytvořený podniky, na něž se nevztahují požadavky na řízení produktů stanovxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx měli investoři k dispozici všechny relevantní informace, je vhodné požadovat, aby investiční podniky poskytující investiční poradenství sdělily nxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxkům zvažují, zda poskytují investiční poradenství nezávisle a zda zákazníkům poskytují pravidelné hodnocení vhodnosti finančních nástrojů, které xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xodrobněji vymezit regulační rámec pro poskytování investičního poradenství a současně ponechat investičním podnikům a zákazníkům možnost volby je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxučení posouzeno dostatečně široké spektrum produktů od různých poskytovatelů produktů. Poradce nemusí nezbytně posuzovat investiční produkty, ktxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxoje vydávané nebo poskytované subjekty, které mají s investičním podnikem úzké propojení nebo jiné právní nebo hospodářské vztahy, například smluvnxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxkazníci se službou, která je jim poskytována, lépe obeznámeni, je rovněž vhodné dále omezit možnost podniků, které poskytují investiční poradenství xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxjména od emitentů nebo poskytovatelů produktů. To znamená, že veškeré poplatky, provize nebo jiné peněžní a nepeněžní výhody od třetích stran musí být x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Zákazník by měl být přesně a případně pravidelně informován o veškerých poplatcích, provizích a výhodách, které podnik obdržel v souvislosti s invesxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxanizačních požadavků stanovit politiku s cílem zajistit, aby obdržené platby třetích stran byly přiděleny a předány zákazníkům. Povoleny by měly být xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy a že nemohou být považovány za výhody narušující schopnost investičních podniků jednat v nejlepším zájmu svých zákazníků.
(75) Při nezávislém poskxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxobě jménem zákazníků povoleny, pouze pokud si je daná osoba vědoma toho, že tyto platby jsou prováděny jejím jménem a že částky a četnost plateb jsou stanxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu podniku přímo, nebo je tato faktura uhrazena nezávislou třetí stranou, která není nijak spojena s investičním podnikem, pokud jde o investiční službx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodnikem a tento poplatek uhradí. Tak je tomu obecně u účetních či právníků, kteří jednají na základě jednoznačné instrukce zákazníka k provedení úhradxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxet, pokud mají v úmyslu uložit další požadavky. K těmto požadavkům může patřit zákaz nebo další omezení nabízení či přijímání poplatků, provizí nebo jixxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxžby zákazníkům.
(77) Pro větší ochranu spotřebitelů je rovněž vhodné zajistit, aby investiční podniky neodměňovaly nebo neposuzovaly výkon svých zxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxích cílů nebo jiných nástrojů, které motivují k doporučení nebo prodeji určitého finančního nástroje v případě, že by jiný produkt mohl potřebám zákazxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx tyto informace považovány za vhodné pro účely informování zákazníků v souladu s touto směrnicí. Investiční podniky nebo úvěrové instituce, které disxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxskytováním investičních služeb ve vztahu k tomuto finančnímu nástroji.
(79) Vzhledem ke složitosti investičních produktů a jejich neustálé inovacx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xákazníkům, měli náležitou úroveň znalostí a způsobilosti ve vztahu k nabízeným produktům. Investiční podniky by měly svým zaměstnancům poskytnout dxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy mohou poskytovat investiční služby, které spočívají pouze v provádění, přijímání a předávání pokynů zákazníků, aniž by musely získat informace o znxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxému snížení ochrany zákazníků, je vhodné zlepšit podmínky jejich poskytování. Především je vhodné vyloučit možnost poskytování těchto služeb ve spoxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxn, neboť tato praxe zvyšuje složitost obchodů a znesnadňuje porozumění souvisejícím rizikům. Je rovněž vhodné lépe definovat kritéria pro výběr finaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxkturu, která zákazníkovi ztěžuje porozumění souvisejícímu riziku, akcií podniků, které nejsou subjekty kolektivního investování do převoditelnýxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxtými SKIPCP jako s komplexními produkty by neměly být dotčeny budoucí právní předpisy Unie vymezující rozsah těchto produktů a pravidla, jež se na ně vzxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxím zákazníkům, zároveň však může představovat postupy, při nichž není zájem zákazníka dostatečně zohledněn. Například některé formy vázaného prodexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxužeb není k dispozici samostatně, mohou narušovat hospodářskou soutěž a negativně ovlivňovat mobilitu zákazníků a jejich schopnost rozhodovat se na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxlnímu zákazníkovi. Ačkoli praktiky sdružování produktů, kdy se dohromady v jednom balíčku prodávají dvě nebo více finančních služeb, avšak každou ze xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdovat se na základě informací, poskytují zákazníkovi alespoň možnost volby, a pravděpodobně tak představují menší riziko nedodržení povinností podxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxy pro zákazníky.
(82) Při poskytování investičního poradenství by měl investiční podnik v písemném prohlášení o vhodnosti upřesnit, jakým způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxovědnost za provedení posouzení vhodnosti a poskytnutí pravdivé zprávy o vhodnosti zákazníkovi nese investiční podnik, přičemž by měly být zavedeny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxormace, v jakém smyslu je vydané doporučení pro zákazníka vhodné a jaké jsou nevýhody doporučeného postupu.
(83) Při určování toho, co představuje poxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxe zohlednit skutečnost, že zákazník před přijetím investičního rozhodnutí potřebuje dostatečný čas k pročtení a pochopení těchto informací. K posouxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxděpodobně potřebovat více času než v případě, že posuzuje produkt či službu, jež jsou jednodušší nebo známější nebo s nimiž má významnou předchozí zkušxxxxxx
xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxním podniku, finančních nástrojích, nákladech a souvisejících poplatcích nebo informací o ochraně finančních nástrojů či peněžních prostředků zákxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xměrnici. Žádné ustanovení této směrnice nezavazuje podniky k poskytování informací buď samostatně, nebo v rámci dohody se zákazníkem, pokud jsou infxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xokud ji zákazník nepožaduje v reakci na sdělení podniku nebo jménem podniku, které je na daného zákazníka osobně zaměřeno a které obsahuje výzvu nebo se xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxy, pokud ji zákazník požaduje na základě jakéhokoli sdělení, které jakýmkoli způsobem propaguje nebo nabízí finanční nástroje a které je svou povahou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtorů. Opatření na ochranu investorů by měla být přizpůsobena specifickým rysům každé kategorie investorů (neprofesionální, profesionální a protisxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čestného, spravedlivého a profesionálního jednání a povinnost chovat se korektně, vyjadřovat se jasně a nepodávat klamné informace platí ve vztahu s xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistné smlouvy. V zájmu zajištění jednotné ochrany neprofesionálních zákazníků a rovných podmínek u podobných produktů je důležité, aby investičxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxly být stejným dílem uplatňovány i na investice v rámci pojistných smluv, je s ohledem na rozdílnou strukturu trhu a vlastnosti těchto produktů vhodnějxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxcí činnost zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven by měly proto řádně zajistit jednotný regulační přístup k distribuci různých finančních produkxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxstnanecké penzijní pojištění), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010(30) (dále jen "EIOPA"), a ESMA by měly ve vzájemné sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe investičních produktů na bázi pojištění by měly být stanoveny ve směrnici 2002/92/ES.
(88) Směrnice 2002/92/ES by měla být upravena tak, aby se sjexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxní zprostředkovatelů pojištění.
(89) Z působnosti této směrnice by měly být vyloučeny investiční produkty na bázi pojištění, které nenabízejí invexxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xíle vyloučeny individuální a zaměstnanecké penzijní produkty, jejichž hlavním účelem je poskytovat investorům příjem v důchodu.
(90) Odchylně od zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxených v této směrnici v souvislosti s podnikatelskými činnostmi prováděnými pobočkou na území, kde je umístěna, převzal odpovědnost příslušný orgán xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxbočky a zasáhnout proti němu.
(91) K zajištění toho, aby investiční podniky prováděly pokyny zákazníků za podmínek nejpříznivějších pro zákazníka, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxovi smluvní nebo zprostředkovatelské závazky.
(92) Vzhledem k tomu, že v Unii je nyní k dispozici širší základna míst provádění, je vhodné rozšířit ráxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxetího pododstavce by měl být zohledněn technologický pokrok v oblasti sledování nejlepšího způsobu provedení.
(93) Pro účely určení nejlepšího způxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxlatky účtované zákazníkovi pro omezené účely v případech, kdy je určitý pokyn schopno provést více míst uvedených v zásadách daného podniku pro provádxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxedení s cílem posoudit a porovnat výsledek pro zákazníka, který by byl dosažen provedením pokynu na jednotlivých místech. Není však záměrem vyžadovat xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xýsledky, které by mohl pro téhož zákazníka dosáhnout jiný investiční podnik na základě odlišných zásad provádění pokynů či jiné skladby provizí či popxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xež podnik svým zákazníkům poskytuje.
(94) Ustanovení této směrnice, která stanoví, že náklady na provedení by měly zahrnovat vlastní provize investxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xodnik stanoví skladbu a výši svých provizí způsobem, který nespravedlivě diskriminuje některá místa provádění, jestliže zákazníkům účtuje různé prxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xokynů na těchto místech.
(96) Za účelem posílení podmínek, za nichž investiční podniky plní svou povinnost provádět pokyny za podmínek nejvýhodnějšxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xařízení (EU) č. 600/2014, každý obchodní systém a systematický internalizátor a u dalších finančních nástrojů každé místo provádění zveřejňovali údxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou často obecné a standardní a neumožňují zákazníkům porozumět, jak bude pokyn proveden, a ověřit si, zda podnik plní svou povinnost provádět pokynx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdniky poskytují svým zákazníkům o zásadách provádění, a požadovat, aby podniky každoročně zveřejňovaly pro každý druh finančních nástrojů pět nejlexxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxovádění zohlednily ve svých zásadách nejlepšího způsobu provedení.
(98) Při navazování obchodního vztahu se zákazníkem by měl mít investiční podnix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxvedeny mimo obchodní systém.
(99) Osoby, které poskytují investiční služby na účet více než jednoho investičního podniku, by neměly být považovány zx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x100) Touto směrnicí by neměla být dotčena práva vázaných zástupců vykonávat činnosti spadající do oblasti působnosti jiných směrnic a související čixxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxné finanční skupiny.
(101) Tato směrnice by se neměla vztahovat na podmínky výkonu činnosti mimo prostory investičního podniku (přímý prodej).
(10xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxý zástupce rozhodl pro právní systém určitého členského státu jen proto, aby se vyhnul přísnějším normám platným v jiném členském státě, na jehož území xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx04) Finanční krize odhalila omezené schopnosti profesionálních zákazníků odhadnout riziko svých investic. Zatímco by mělo být potvrzeno, že pravidxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxhující se na různé kategorie zákazníků. Proto je vhodné rozšířit některé povinnosti informování a oznamování na vztah se způsobilými protistranami. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxání v souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ze seznamu způsobilých protistran a zákazníků, kteří jsou považováni za profesionální, avšak ponechat jim nadále možnost požádat o zacházení jako se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxt pouze v případě, že protistrana investičnímu podniku výslovně zasílá limitní pokyn k provedení.
(106) Členské státy by měly zajistit dodržování prxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx), které upravují zpracování osobních údajů prováděné při uplatňování této směrnice. Zpracování osobních údajů prováděné orgánem ESMA při uplatňovxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxst vstoupit nebo mít přístup na regulované trhy v celé Unii. Bez ohledu na způsob, jakým jsou obchody v současné době v členských státech organizovány, jx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxanovit, že investiční podniky mají přístup ke clearingovým systémům a systémům vypořádání v celé Unii bez ohledu na to, zda byly obchody uzavřeny prostxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xtátech, by měly splňovat provozní a obchodní požadavky členství a obezřetnostní opatření na podporu hladkého a řádného fungování finančních trhů.
(xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxlného pohybu služeb a práva usazování jen v těch členských státech, v nichž jsou usazeny. Pro případ, kdy se členský stát domnívá, že odpovídající úrovex xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xákazníky, lze zajistit zřízením pobočky podniku třetí země, je vhodné zavést minimální společný regulační rámec na úrovni Unie při dodržení požadavkx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxx xxxxádění této směrnice by měly členské státy náležitě zohledňovat doporučení Finančního akčního výboru (FATF) ohledně jurisdikcí, které mají strategixxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, které neučinily dostatečný pokrok směrem k odstranění těchto nedostatků nebo nepřikročixx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičních služeb nebo činností podniky ze třetích zemí v Unii by neměla omezit možnost, aby osoby usazené v Unii přijímaly investiční služby poskytxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx by se tyto služby považovat za poskytované na území Unie. Pokud se podnik ze třetí země aktivně snaží získat v Unii zákazníky nebo potenciální zákazníky xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhu by mělo zahrnovat veškeré činnosti, které jsou přímo spojeny s oznámením, zpracováním, provedením, potvrzením a vykázáním pokynů od okamžiku přijxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdování. Povolení by mělo zahrnovat i obchody uzavřené prostřednictvím určených tvůrců trhu jmenovaných regulovaným trhem, pokud se tyto obchody proxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxaného trhu, mnohostranného obchodního systému či organizovaného obchodního systému musí být považovány za uzavřené v systémech regulovaného trhu, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xteré nesplňují všechny požadavky stanovené pro regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém či organizovaný obchodní systém touto směrnicí, by mělx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxnizovaný obchodní systém. V tom případě by povinnost investičních podniků zveřejňovat pevné kotace měla platit, pokud jsou splněny podmínky stanovexx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxí podniky, které se zabývají algoritmickým obchodováním za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu, uzavřeny písemné dohody s obchodními systémxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxly nebo posuzovaly obsah písemné dohody mezi regulovaným trhem a investičním podnikem, jež je vyžadována při účasti na režimu tvorby trhu. Ani jim v tom xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(115) Poskytování služeb hlášení hlavních údajů o trhu, které jsou nezbytné k tomu, aby uživatelé mohli získat požadovaný přehled o obchodní činnostx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x zajištění nezbytné úrovně kvality.
(116) Zavedení schválených systémů pro uveřejňování informací by mělo vést ke zlepšení kvality informací o tranxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xterý usnadní jejich konsolidaci s údaji zveřejňovanými obchodními systémy.
(117) Nyní, kdy je zavedena struktura trhu, která umožňuje konkurenci mxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxení komerčního řešení pro službu konsolidovaných obchodních informací u akcií a obdobných finančních nástrojů by mělo přispět k vytvoření integrovaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxozici. Plánované řešení je založeno na udělování povolení poskytovatelům, kteří pracují podle předem určených a kontrolovaných parametrů a kteří si xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxťovali poskytování jednotných a správných údajů o trhu. Požadavkem, aby všichni poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací konsolidovalx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxovaných zákazníkům, a nikoli na šíři poskytovaných údajů. Je však vhodné stanovit, že v případě, že předpokládaný mechanismus nepovede k včasnému vytxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxích informací vytvořena zadáním veřejné zakázky.
(118) Vytvoření služby konsolidovaných obchodních informací pro jiné než akciové finanční nástrxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xy měli mít možnost získat s touto druhou službou zkušenosti předtím, než ji vytvoří. S cílem usnadnit řádné zřízení služby konsolidovaných obchodních xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xstanovení. Nicméně je vhodné stanovit, že v případě, kdy předpokládaný mechanismus nepovede k včasnému vytvoření účinné a komplexní služby konsolidxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázky.
(119) Při určování, pokud jde o jiné než akciové finanční nástroje, obchodních systémů a schválených systémů pro uveřejňování informací, jxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx aby byl cíl spočívající ve zřízení integrovaného unijního trhu s těmito finančními nástroji dosažen, a dále zajistí, aby bylo ke schváleným systémům pxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx by měly stanovit minimální kapitálové požadavky, které by měly regulované trhy plnit, aby získaly povolení, a přitom by se měla zohlednit specifická pxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice provozovat mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém.
(122) Ustanoveními této směrnice o přijímání finančních násxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES(35). Regulovanému trhu by se nemělo bránit v uplatňování přísnějších požadavků na emitenty finaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušné orgány vymáháním plnění rozsáhlých povinností stanovených touto směrnicí. Tyto orgány by měly mít veřejnoprávní povahu zaručující jejicx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxancování příslušného orgánu. Určení veřejných orgánů by nemělo vylučovat možnost přenesení úkolů v rámci odpovědnosti příslušného orgánu.
(124) Axx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh podmínek narušujících řádné fungování trhu a okolností, které mohou naznačovat zneužití trhu, funguje účinně a včas, je nutné zavést mezi příslušnýxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xa vrcholné schůzce xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx fungování a transparentnosti finančních a komoditních trhů. Ve sdělení Komise ze dne 28. října 2009 nazvaném "Lepší fungování potravinového řetězce x xxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxuvislosti s přezkumem směrnice 2004/39/ES. V září 2011 zveřejnila Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry zásady pro regulaci trhů s komoditnxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xrhu měli formalizované pravomoci k řízení pozic, včetně pravomocí ke stanovování limitů pozic předem.
(126) Pravomoci, které byly příslušným orgánxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxoc žádat danou osobu, aby podnikla kroky ke zmenšení pozice v derivátech.
(127) Harmonizovaný režim limitů pozic je nutný, aby byla zajištěna větší míxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxěleny výslovné pravomoci stanovit na základě metodiky určené orgánem ESMA limity pozic, jež může kdykoli držet jakákoli osoba, na úrovni celé skupinyx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxdné vypořádací podmínky, včetně předcházení budování pozic narušujících trh. Tyto limity by měly přispívat k integritě trhu s derivátem a podkladovox xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxo spojená s obchodními činnostmi souvisejícími s komoditou. Měl by být rovněž objasněn rozdíl mezi spotovými kontrakty na komodity a komoditními derixxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxacovaly, mimo jiné prostřednictvím vzájemné výměny příslušných údajů, a aby umožnily sledování a vymáhání dodržování těchto limitů.
(128) Všechny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx umožňují alespoň sledovat informace o pozicích v komoditních derivátech a mít k těmto informacím přístup, požadovat omezení nebo ukončení takových pxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxt seznam obsahující souhrn všech platných limitů pozic a kontrol pro řízení pozic. Tyto limity a opatření by se měly uplatňovat důsledně a měly by zohledxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxbo z jejichž překročení mohou vyplývat další povinnosti.
(129) Obchodní systémy by měla každý týden zveřejňovat souhrnný rozpis pozic, které drží jexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní a podrobný rozpis pozic držených všemi osobami by měl být alespoň jednou denně poskytnut příslušnému orgánu. Režim poskytování informací podle tétx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxodika pro výpočet limitů pozic neměla představovat překážky pro vytváření nových komoditních xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pozic obcházet.
(131) Limity pozic by měly být stanoveny pro každý jednotlivý komoditní derivát. S cílem zabránit obcházení režimu limitů pozic průbxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxvé čisté otevřené pozice v jiných komoditních derivátech se stejnou podkladovou komoditou.
(132) Je žádoucí usnadnit přístup ke kapitálu menším a stxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxu podle této směrnice obvykle provozovány jako mnohostranný obchodní systém, jsou běžně známy jako trhy pro růst malých a středních podniků, rostoucí xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxstrace těchto trhů by měly přispět k jejich zviditelnění a známosti a k vytvoření společných regulačních norem v Unii pro tyto trhy. Pozornost by se měla xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxa snížena administrativní zátěž a aby byly poskytnuty další pobídky pro přístup malých a středních podniků na kapitálové trhy prostřednictvím trhů prx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcí škálu úspěšných tržních modelů, které v Evropě existují. Musí rovněž najít správnou rovnováhu mezi potřebou udržet vysokou úroveň ochrany investoxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxzích. Navrhuje se, aby byly požadavky v souvislosti s trhy pro růst malých a středních podniků, například požadavky týkající se kritérií k přijetí k obcxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxité, aby nebyly nepříznivě ovlivněny stávající úspěšné trhy, by měla být organizátorům trhů zaměřených na menší a střední emitenty ponechána možnost xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxedních podniků. Emitent, který je malým a středním podnikem, by neměl mít povinnost žádat o přijetí svých finančních nástrojů k obchodování na trhu pro xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xlespoň 50% emitentů, jejichž finanční nástroje jsou obchodovány na trhu pro růst malých a středních podniků. Posouzení této skutečnosti by mělo být prxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx systému bude muset být okamžitě zrušena nebo odmítnuta registrace coby trhu pro růst malých a středních podniků, existují-li výhledově důvodné předpxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxdniky, mělo by být toto posouzení prováděno na základě tržní kapitalizace za předcházející tři kalendářní roky. Tím by měl být zajištěn plynulejší přexxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxictvím kontaktního místa jiného členského státu by neměly být považovány za čistě vnitrostátní.
(137) Je nutné posílit sbližování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx finančním trhu. Účinnost dohledu by měl zaručit společný minimální soubor pravomocí spolu s přiměřeným objemem prostředků. Tato směrnice by proto měxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxostátním právem. Pokud tak vyžaduje vnitrostátní právo, měly by být tyto pravomoci vykonávány na základě žádosti podané příslušným soudním orgánům. xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xato směrnice stanoví minimální soubor pravomocí, které by měly být svěřeny příslušným orgánům, tyto pravomoci mají být vykonávány v rámci úplného sysxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxu narušení práva na ochranu soukromého a rodinného života, soukromí a komunikací, měly by členské státy uplatňovat přiměřená a účinná opatření zamezuxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxgánům vykonávat tyto intruzívní pravomoci v míře nezbytné pro řádné vyšetřování závažných případů, v nichž neexistují rovnocenné prostředky k účinnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xřímo ani nepřímo znevýhodňovat kterýkoliv členský stát nebo skupinu členských států jako místo poskytování investičních služeb a činností v jakékolx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxým orgánem mnohostranného obchodního systému a orgánem jurisdikce, v níž mnohostranný obchodní systém poskytuje služby, byla uzavřena náležitá ujexxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, aby investiční podniky, organizátoři trhu, kteří mají povolení provozovat mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém, regulxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxení obchodů, osoby, které vykonávají skutečnou kontrolu nad jejich činnostmi, a členové vedoucích orgánů investičních podniků a regulovaných trhů dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xlenských států mělo požadovat, aby stanovily sankce a opatření, která jsou účinná, přiměřená a odrazující. Správní sankce a opatření stanovené člensxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxlednit, zveřejňování, hlavních pravomocí ukládat sankce a výše správních pokut.
(142) Příslušné orgány by především měly být zmocněny ukládat pokuxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx3) Rovněž je nezbytné, aby měly příslušné orgány v souladu s vnitrostátním právem a Listinou možnost přístupu do prostor fyzických a právnických osob. xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxé mohou být důležité pro prokázání toho, že došlo k porušení této směrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2014. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo zčásti nesplní, nebo kdy se lze odůvodněně domnívat, že pokud by byl takový požadavek vznesen, nebyl by splněn, nebo že dokumenty nebo informace, kxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné získat předchozí povolení soudního orgánu příslušného členského státu, mělo by se použít takové oprávnění ke vstupu do prostor poté, co bylo takové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxějí obchody a jejich provádění zaznamenávají, a existující záznamy telefonních a datových přenosů od telekomunikačních operátorů představují klíčxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x této směrnici nebo v nařízení (EU) č. 600/2014 podniky. Proto by měly mít příslušné orgány možnost existující záznamy telefonních hovorů, elektronixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xezbytný pro účely odhalování a postihování zneužívání trhu nebo porušení požadavků stanovených v této směrnici nebo v nařízení (EU) č. 600/2014.
V záxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxním operátorem nebo k existujícím záznamům telefonních hovorů a datových přenosů uchovávaným investičním podnikem, by měly mít příslušné orgány v soxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxerátorem, pokud to připouští vnitrostátní právo, a existující záznamy telefonních hovorů a datových přenosů uchovávané investičním podnikem, pokux xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxání zakázaného nařízením (EU) č. 596/2014 nebo porušení požadavků stanovených v této směrnici nebo v nařízení (EU) č. 600/2014. Přístup k telefonním x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé uplatňování sankcí v celé Unii by se od členských států mělo požadovat, aby zajistily, že příslušné orgány při určování druhu správních sankcí nebo opxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxinek na širokou veřejnost, měla by být zpravidla zveřejňována. Zveřejňování rozhodnutí je pro příslušné orgány rovněž důležitým nástrojem k informoxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxd zveřejnění způsobuje zúčastněným osobám nepřiměřenou škodu, ohrožuje stabilitu finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, měl by příslušný oxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx možnost nezveřejňovat sankce, pokud se má za to, že anonymní nebo odložené zveřejnění nestačí k tomu, aby bylo vyloučeno ohrožení stability finančnícx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx vhodné stanovit mechanismus xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nevyžaduje zveřejňování trestních sankcí uložených za porušení této směrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2014 ani jejich zveřejňování nebrání.
(14xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxnismy na podporu oznamování potenciálních nebo skutečných porušení předpisů, včetně ochrany zaměstnanců, kteří nahlásí porušení předpisů v jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxstí náležitou ochranu obviněného, zejména pokud jde o právo na ochranu jeho osobních údajů, a postupy pro zajištění práva obviněného na obhajobu a právx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxx S cílem zahrnout všechny postupy uplatňované po porušení předpisů by se tato směrnice měla vztahovat na sankce i opatření určená k zamezení dalším poruxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxní předpisy členských států týkající se trestních sankcí.
(150) Ačkoliv nic nebrání členským státům ve stanovení pravidel týkajících se správních i xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxzení (EU) č. 600/2014, na něž se vztahuje vnitrostátní trestní právo. V souladu s vnitrostátním právem nejsou členské státy povinny ukládat za stejný čxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxo správních sankcí za porušení této směrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2014 by však neměla být omezena či jinak ovlivněna schopnost příslušných orgánx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxení (EU) č. 600/2014, a to ani po postoupení daného případu porušení předpisů příslušným soudním orgánům k trestnímu stíhání.
(151) Na ochranu zákaznxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxy veřejnoprávní či soukromoprávní subjekty, které spolupracují při urovnávání přeshraničních sporů, s ohledem na doporučení Komise 98/257/ES(36) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxovnávání sporů by členské státy měly být podporovány při využívání existujících mechanismů přeshraniční spolupráce, zejména sítě reklamací finančxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xravidly předávání osobních údajů stanovenými ve směrnici 95/46/ES. Každá výměna nebo předání osobních údajů uskutečněné orgánem ESMA se třetími zemxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxormací mezi příslušnými orgány členských států a posílit vzájemnou povinnost pomoci a spolupráce xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svých funkcí, aby zajistily účinné uplatňování této směrnice, včetně situací, kdy se její skutečné nebo domnělé porušení předpisů může týkat orgánů dxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dodržovat služební tajemství.
(154) Pokud činnost obchodního systému, který v hostitelském členském státě vytvořil určité mechanismy, nabyla znaxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxjí být zavedena, vhodnou podobu v rámci případných podmínek spolupráce mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu a měla by bxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxrů v hostitelském členském státě, přičemž se může jednat například o jednorázové nebo pravidelné sdílení informací, konzultace a součinnost.
(155) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xde o podrobnosti týkající se výjimek, objasnění definic, kritéria pro posuzování navrhovaných nabytí v investičním podniku, organizační požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xravidla výkonu činnosti při poskytování investičních služeb, provádění pokynů za podmínek nejvýhodnějších pro zákazníka, zpracování pokynů zákazxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxstranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém a organizátorů regulovaného trhu poskytnout informace, okolnosti zakládající závažné pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxování v mnohostranném obchodním systému nebo organizovaném obchodním systému nebo na regulovaném trhu, trhy pro růst malých a středních podniků, praxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtému v hostitelském členském státě za činnost se značným významem pro fungování trhů cenných papírů a ochranu investorů. Je zvláště důležité, aby Komixx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(156) Technické normy v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spotřebitelů v celé Unii. Bylo by účelné a vhodné pověřit ESMA, jako subjekt s vysoce specializovanými odbornými znalostmi, vypracováním návrhů reguxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xchrany investorů a spotřebitelů v odvětví finančních služeb by orgán ESMA měl své úkoly plnit v co největší míře v úzké spolupráci s Evropským orgánem doxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxx) Komise by měla přijmout návrh regulačních technických norem vypracovaný orgánem ESMA o výjimkách vztahujících se k činnostem považovaným za doplňkxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxasti, o algoritmickém obchodování, o povinnosti provádět pokyny za podmínek nejvýhodnějších pro zákazníky, o pozastavení obchodování s finančními xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxtičních služeb a činností, o zřízení pobočky, o odolnosti systémů, přerušovacích mechanismech a elektronickém obchodování, o krocích kotace, o syncxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xostupech udělování povolení a zamítnutí žádostí o povolení poskytovatelů služeb hlášení údajů, o organizačních požadavcích na schválené systémy prx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxušnými orgány. Komise by měla tento návrh regulačních technických norem přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím prováděcích aktů podle článku 291 Smlouvy o fungování EU a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010. Orgán ESMA by měl být pověřxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxlení investičních podniků, o nabytí kvalifikované účasti, o postup obchodování a dokončování obchodů v mnohostranných obchodních systémech a organxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxčních služeb a činností, o zřízení pobočky, o podávání zpráv o držených pozicích podle kategorií, o postupy udělování povolení a zamítnutí žádostí o poxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xrgány, o výměnu informací a o konzultaci před udělením povolení investičnímu podniku.
(159) Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zpxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxích se automatizovaného a vysokofrekvenčního obchodování, zkušenosti s mechanismem zakazování určitých produktů nebo postupů a dopad opatření týkxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, které má být uplatňováno při provádění povinnosti clearingu a maržových požadavků stanovených v nařízení (EU) č. 648/2012, na ceny energií a fxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxně zvláštních odvětvových právních předpisů, jako je nařízení (EU) č. 1227/2011.
(161) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU(39) umožxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxternativních investičních fondů, včetně služeb správy investičních portfolií, investičního poradenství, úschovy a správy ve vztahu k akciím nebo jxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxavující xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx udělily povolení k poskytování těchto služeb, podléhat dalšímu povolování v hostitelských členských státech ani jinému opatření se stejným účinkemx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xteří mají v úmyslu poskytovat je v jiných členských státech, než je jejich domovský členský stát, dodržovat další vnitrostátní požadavky, včetně zaloxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xajistit rovné podmínky pro subjekty poskytující stejné investiční služby podléhající stejným právním požadavkům by měli mít správci alternativnícx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxů týkajících se oznamování, na základě povolení uděleného příslušnými orgány jejich domovského státu.
(163) Směrnice 2011/61/EU by proto měla být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxoři účinně chráněni a je na něm zaručena efektivita a integrita celkového trhu, vyžaduje stanovení společných regulativních požadavků týkajících se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxnsparentnost nebo narušení jednoho trhu nemohly podkopat účinné fungování finančního systému Unie jako celku, nemůže být dosaženo uspokojivě člensxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxují orgán ESMA, by Evropský parlament, Rada a Komise měly zajistit, aby byly poskytnuty odpovídající lidské a finanční zdroje.
(166) Tato směrnice ctx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo nebýt dvakrát stíhán nebo trestán za stejný trestný čin, a musí být provedena v souladu s těmito prxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxora 2012(40).
(168) Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. zxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxen či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem proxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xrovést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by měla být omezena na ta ustanovení, která v porovnání s předchozími směrnicemi představují podstatnou zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxedených v části B přílohy III,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
HLAVA I
OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
Článek 1
Oblast působnosti
1. Tato směrnice sx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxo vykonávající investiční činnosti prostřednictvím zřízení pobočky v Unii.
2. Tato směrnice stanoví požadavky týkající se:
a) podmínek pro udělenx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx se zřízenou pobočkou;
c) povolení a provozování regulovaných trhů;
d) povolení a výkonu činnosti poskytovatelů služeb hlášení údajů a
e) dohledu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx/EU při poskytování jedné nebo více investičních služeb nebo výkonu investičních činností:
a) čl. 2 odst. 2, čl. 9 odst. 3 a články 14 a 16 až 20;
b) kapitxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxxx x xx x x xx
xx xxxxxx xx xx x5 a články 80, 85 a 86.
4. Následující ustanovení se použijí rovněž na investiční podniky a na úvěrové instituce povolené podle směrnice 2013/36/EU xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxx 16 odst. 2, 3 a 6;
b) články 23 až 26, článek 28, článek 29 s výjimkou odst. 2 druhého pododstavce a článek 30 a
c) články 67 až 75.
5. Ustanovení čl. 17 odsxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxe na základě čl. 2 odst. 1 písm. a), e), i) a j).
6. Články 57 a 58 se použijí rovněž na osoby, na něž se vztahuje výjimka podle článku 2.
7. Všechny mnohostrxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxu III v případě regulovaných trhů.
Každý investiční podnik, který organizovaně, často, systematicky a významně obchoduje na vlastní účet při prováděxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxvou III nařízení (EU) č. 600/2014.
Aniž jsou dotčeny články 23 a 28 nařízení xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xnohostranných systémů nebo u systematických internalizátorů, v souladu s příslušnými ustanoveními hlavy III nařízení (EU) č. 600/2014.
Čláxxx x
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx138/ES při výkonu činností uvedených ve zmíněné směrnici;
b) osoby, které poskytují investiční služby výhradně pro svůj mateřský podnik, své dceřixx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxě v rámci své odborné činnosti a tato činnost se řídí právními nebo správními předpisy nebo etickým kodexem pro danou profesi, které poskytování těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxjich deriváty a které neposkytují žádné jiné investiční služby ani nevykonávají žádné jiné investiční činnosti týkající se jiných finančních nástroxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému nebo mají přímý elektronický přístup k obchodnímu systému,
iii) používají způsob algoritmickéhx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx nebo j), nemusí k tomu, aby se na ně toto výjimka vztahovala, splňovat podmínky stanovené v tomto písmenu;
e) provozovatele povinné dodržovat požaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxnou investiční činnost než obchodování na vlastní účet, pokud tyto osoby nepoužívají způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí;
f) osoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxž spočívají jak ve správě systémů zaměstnanecké spoluúčasti, tak v poskytování investičních služeb výhradně pro svůj mateřský podnik, své dceřiné poxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxny pověřené správou veřejného dluhu v Unii nebo zasahující do správy veřejného dluhu v Unii a mezinárodní finanční instituce vytvořené dvěma nebo více xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxváním nebo kterým takové problémy hrozí;
i) subjekty kolektivního investování a penzijní fondy, bez ohledu na to, zda jsou koordinovány na úrovni Unixx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, které obchodují na vlastní účet při provádění pokynů zákazníka, nebo
ii) poskytují jiné investiční služby, než je obchodování na vlastní účet ve vztxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
x xe v každém z uvedených případů jednotlivě i souhrnně při posuzování v rámci skupiny jedná vzhledem k jejich hlavní podnikatelské činnosti o činnost dopxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx36/EU ani působení jako tvůrce trhu ve vztahu ke komoditním derivátům,
- tyto osoby nepoužívají způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvexxx x
x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xůvodech, proč považují svou činnost podle bodů i) a ii) za doplňkovou ke své hlavní podnikatelské činnosti;
k) osoby, které poskytují investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx sdružení zřízená dánskými a finskými penzijními fondy výhradně za účelem správy majetku penzijních fondů, které jsou členy těchto sdružení;
m) "agexxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy ve smyslu čl. 2 bodu 4 směrnice 2009/72/ES nebo provozovatele přepravní soustavy ve smyslu čl. 2 bodu 4 směrnice 2009/73/ES při plnění jejich úkolů pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxch nařízení, osoby jednající jako poskytovatelé služeb za tyto poskytovatele při plnění jejich úkolů podle uvedených legislativních aktů, kodexů síxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxtému, jehož cílem je udržovat rovnováhu mezi dodávkou a spotřebou energie, při plnění uvedených úkolů.
Tato výjimka se vztahuje na osoby zabývající se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužby ve vztahu ke komoditním derivátům. Tato výjimka se nevztahuje na provozování sekundárního trhu, včetně systémů sekundárního obchodování s finaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx propůjčená touto směrnicí se nevztahují na poskytování služeb protistranou obchodů uzavíraných veřejnými orgány vykonávající správu veřejného dlxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx centrální banky nebo v rámci plnění rovnocenných úloh podle vnitrostátního práva.
3. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 1 písm. j) kritéria pro určení toho, kdy má být na úrovni skupiny určitá činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti.
Tato kritérix xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxnání s celkovou obchodní činností na trhu danou kategorií aktiv.
Při určování míry, v jaké představují doplňkové činnosti na úrovni skupiny menšinu čxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnikatelské činnosti. Tento poměr však v žádném případě nestačí k prokázání toho, že je určitá činnost doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti skupxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxitř skupiny podle článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012, které slouží k řízení likvidity nebo rizik na úrovni celé skupiny;
b) obchody s deriváty, které lzx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxími deriváty a povolenkami na emise, které byly uzavřeny za účelem splnění povinnosti poskytnout likviditu v obchodním systému, pokud splnění této poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2015.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx tuto směrnici nebudou uplatňovat na osoby, pro které jsou domovským členským státem, jsou-li činnosti těchto osob povoleny a regulovány na vnitrostáxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxužit;
b) nesmějí poskytovat žádné investiční služby kromě přijímání a předávání pokynů týkajících se převoditelných cenných papírů a podílových jexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxx xxx xxxxxxxvání takových služeb předávat pokyny pouze:
i) investičním podnikům povoleným v souladu s touto směrnicí,
ii) úvěrovým institucím povoleným v soulxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxují obezřetnostním pravidlům považovaným příslušnými orgány za alespoň tak přísné, jako jsou pravidla stanovená touto směrnicí, nařízením (EU) č. 5xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti, a správcům těchto subjektů, nebo
v) investičním podnikům s fixním základním kapitálem ve smyslu čl. 17 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxní služby výhradně v oblasti komodit, povolenek na emise nebo jejich derivátů výlučně za účelem zajištění obchodních rizik svých zákazníků, pokud jsox xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxu 1 směrnice 2009/73/ES, pokud tito zákazníci společně drží 100% základního kapitálu nebo hlasovacích práv těchto osob, vykonávají společnou kontroxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xoskytují investiční služby výhradně ve vztahu k povolenkám na emise nebo jejich derivátům výlučně za účelem zajištění obchodních rizik svých zákazníxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxho kapitálu nebo hlasovacích práv těchto osob, vykonávají společnou kontrolu a jsou vyňati z oblasti působnosti této směrnice podle čl. 2 odst. 1 písm. xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou alespoň obdobné následujícím požadavkům podle této směrnice:
a) podmínkám a postupům pro udělení povolení a pro trvalý dohled podle čl. 5 odst. 1 a x x xxxxxx x xx xxx xxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xinnosti podle čl. 24 odst. 1, 3, 4, 5, 7 a 10 a čl. 25 odst. 2, 5 a 6, a dále podle článku 29 v případě, kdy vnitrostátní režim těmto osobám umožňuje jmenovat vázxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x odst. 6 a 7 a v odpovídajících aktech v přenesené pravomoci přijatých Komisí podle článku 89.
Členské státy vyžadují, aby se na osoby vyňaté z oblasti půxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xnvestičním podnikům, aby se na ně tento systém nevztahoval, jestliže mají pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, které s přihlédnutím k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxho pododstavce mohou členské státy, které již před 2. červencem 2014 přijaly takové právní a správní předpisy, do 3. července 2019 požadovat, aby osoby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxčního poradenství ve vztahu k podílovým jednotkám subjektů kolektivního investování a které jednají jako zprostředkovatel správcovské společnostx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x. Osoby vyňaté z oblasti působnosti této směrnice podle odstavce 1 nepožívají volného pohybu služeb nebo výkonu činností ani svobody zřizování pobočex xx xxxxxx xxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s odstavcem 1 bylo uvedeno, že je uděleno podle tohoto článku.
5. Členské státy sdělí orgánu ESMA ustanovení vnitrostátních právních předpisxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxm podnikem" právnická osoba, jejímž obvyklým předmětem činnosti či podnikání je odborné poskytování jedné nebo více investičních služeb třetí osobě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxnickými osobami, pokud
a) jejich právní postavení zajišťuje zájmům třetích osob úroveň ochrany, která je rovnocenná úrovni ochrany poskytované prxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xoučástí je i držení peněžních prostředků nebo převoditelných cenných papírů třetích osob, může být považována pro účely této směrnice a nařízení (EU) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxrnicí 2013/36/EU, tyto podmínky:
a) vlastnická práva třetích osob k nástrojům a peněžním prostředkům musí být chráněna, především pro případ platebxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xodnik musí podléhat pravidlům vytvořeným za účelem sledování platební schopnosti podniku a jeho vlastníků;
c) roční účetní závěrky podniku musí být xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xusí tento vlastník přijmout opatření na ochranu investorů pro případ, že by podnik ukončil podnikatelskou činnost následkem smrti vlastníka nebo jehx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xýkají se kteréhokoli z nástrojů uvedených v oddíle C přílohy I.
Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89, kterými určí:
a) derivxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxké deriváty podle bodu 6 oddílu C;
b) deriváty uvedené v bodě 7 oddílu C přílohy I, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxmo jiné obchodovány na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nebo v organizovaném obchodním systému;
3) "doplňkovou službou" ktexxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxo z podnětu investičního podniku ohledně jednoho či více obchodů týkajících se finančních nástrojů;
5) "prováděním pokynů na účet zákazníka" jednánx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných investičním podnikem nebo úvěrovou institucí v okamžiku jejich vydání;
6) "obchodováním na vlastní účet" obchodování s využitím vlastníhx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxních trzích jako osoba ochotná obchodovat na vlastní účet formou nákupu a prodeje finančních nástrojů s využitím vlastního majetku a za jí stanovené cexxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxud tato portfolia zahrnují jeden nebo více finančních nástrojů;
9) "zákazníkem" jakákoli fyzická nebo právnická osoba, které investiční podnik posxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxionálním zákazníkem" zákazník, který není profesionálním zákazníkem;
12) "trhem pro růst malých a středních podniků" mnohostranný obchodní systéxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxlečnosti, které mají na základě kotací na konci roku za předchozí tři kalendářní roky průměrnou tržní kapitalizaci nižší než 200 000 000 EUR;
14) "limixxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxji" nástroje uvedené v oddíle C přílohy I;
16) "energetickými deriváty podle bodu 6 oddílu C" opce, futures, swapy a jakékoli jiné deriváty uvedené v boxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx "nástroji peněžního trhu" takové druhy nástrojů, s nimiž se obvykle obchoduje na peněžním trhu, například státní pokladniční poukázky, vkladové cerxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxovaného trhu; může jí být i regulovaný trh sám;
19) "mnohostranným systémem" jakýkoli systém nebo zařízení, v němž na sebe mohou vzájemně působit zájmx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrý organizovaně, často, systematicky a ve značném množství obchoduje na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků mimo regulovaný trh, mnohostranxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxkazníků. Množství obchodování se posuzuje buď podle objemu OTC obchodů prováděných investičním podnikem v poměru k celkovému objemu obchodů investixxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxitým finančním nástrojem v Unii. Definice systematického internalizátora se použije, pouze pokud jsou překročeny stanovené mezní hodnoty jak pro frxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mnohostranný systém, který provozuje nebo řídí organizátor trhu a který sdružuje nebo usnadňuje sdružování zájmů více třetích stran týkajících se náxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxh nástrojů přijatých k obchodování podle jeho pravidel nebo systémů, a který má povolení a funguje pravidelně a v souladu s hlavou III této směrnice;
22x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxe třetích stran týkajících se nákupu či prodeje finančních nástrojů, uvnitř systému a v souladu s závaznými pravidly, tak, že výsledkem je uzavření smlxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxtranným obchodním systémem a ve kterém mohou na sebe vzájemně působit zájmy více třetích stran týkající se na nákupu či prodeje dluhopisů, strukturovaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxtémem" regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém;
25) "likvidním trhem" trh pro finanční nástroj nebo pro drxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx specifické struktury trhu konkrétního finančního nástroje nebo konkrétního druhu finančního nástroje:
a) průměrná frekvence a objem obchodů v rozxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxměru účastníků trhu k obchodovaným nástrojům v rámci daného produktu;
c) průměrná velikost rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou (spreadů), je-li k dxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxou institucí" úvěrová instituce vymezená v čl. 4 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 575/2013;
28) "správcovskou společností SKIPCP" správcovská společnxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxerá na plnou a bezpodmínečnou odpovědnost pouze jednoho investičního podniku, na jehož účet jedná, propaguje investice nebo doplňkové služby u zákazxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxi, umísťuje finanční nástroje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xodnikání jiné než ústředí, které je součástí investičního podniku, které nemá právní subjektivitu, které poskytuje investiční služby nebo vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá v tomtéž členském státě investičním podnikem s ústředím v jiném členském státě jsou považována za jedinou pobočku;
31) "kvalifikovanou účastí" příxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxského parlamentu a Rady 2004/109/ES(44), při zohlednění podmínek týkajících se jejich sčítání stanovených v čl. 12 odst. 4 a 5 zmíněné směrnice, nebo uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 bodu 9 a článku 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU(45) ;
33) "dceřiným podnikem" dceřiný podnik ve smyslu čl. 2 bodu 10 a článku 22 sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxupinou" skupina ve smyslu čl. 2 bodu 11 směrnice 2013/34/EU;
35) "úzkým propojením" stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojenxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xe rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem ve všech případech uvedených v čl. 22 odst. 1 a 2 směrnice 2013/34/EU nebo obdobný vztah mezi fyzickou xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xěchto podniků;
c) stav, kdy jsou obě nebo všechny tyto osoby trvale vázány k téže osobě vztahem kontroly;
36) "vedoucím orgánem" orgán nebo orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xe stanovení strategie, cílů a celkového směřování tohoto subjektu, které dozorují a sledují rozhodování vedení instituce a které zahrnují osoby, jež xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xedoucího orgánu přiděleny různým orgánům nebo různým členům jednoho orgánu, určí členský stát odpovědné orgány nebo členy vedoucího orgánu v souladu xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxu, organizátora trhu nebo poskytovatele služeb hlášení údajů zastávají výkonné funkce a jsou vůči vedoucímu orgánu odpovědné za každodenní řízení daxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xárováním pokynů na vlastní účet" obchod, kdy se facilitátor vloží mezi prodávajícího a kupujícího v daném obchodě tak, že v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx neutrpí ztrátu ani nevytvoří jiný zisk než předem oznámenou provizi, poplatek nebo srážku za tento obchod;
39) "algoritmickým obchodováním" obchodxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxvání, cenu nebo množství pokynů nebo jak nakládat s pokynem po jeho podání s omezeným lidským zásahem nebo bez něj; to nezahrnuje systém, který se používx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkynů či poobchodní zpracování provedených obchodů;
40) "způsobem algoritmického obchodování s vysokou frekvencí" způsob algoritmického obchodxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxích zařízení pro algoritmické zadání pokynu: společné umístění, blízký hosting nebo vysokorychlostní přímý elektronický přístup;
b) systémovým uxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx, jež zahrnují pokyny, kotace nebo zrušení;
41) "přímým elektronickým přístupem" opatření, kterým člen, účastník či zákazník obchodního systémx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xystému; to zahrnuje opatření, kdy osoba využije infrastrukturu člena, účastníka či zákazníka nebo jakýkoli propojovací systém poskytnutý členem, úxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx "vázaným prodejem" nabízení investiční služby spolu s jinou službou nebo produktem jakožto součást balíčku nebo jakožto podmínku pro stejnou dohodu xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxný v plné výši v okamžiku splatnosti za podmínek, podle nichž jsou případný úrok nebo prémie zaplaceny nebo jsou předmětem rizika podle vzorce zahrnujíxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxříklad Euribor nebo Libor;
b) finanční nástroj nebo kombinace finančních nástrojů;
c) komodita nebo kombinace komodit či jiná hmotná nebo nehmotná xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxné na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních nástrojů, jako jsou:
a) akcie společností a další cenné papíry rovnocenné akciím společností, podílům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxně cenných papírů nahrazujících tyto cenné papíry;
c) všechny ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxh, jež se určuje odkazem na převoditelné cenné papíry, měny, úrokové sazby nebo výnosy, komodity nebo jiné indexy či míry;
45) "cennými papíry nahrxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxě obchodování sídlo, a které mohou být přijaty k obchodování na regulovaném trhu a obchodovány nezávisle na cenných papírech uvedeného emitenta;
46) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xystému a s nejméně jedním tvůrcem trhu, který přijímá opatření k zajištění toho, aby se cena těchto podílů nebo akcií v obchodním systému významně nelišxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x bodě 27 nařízení (EU) č. 600/2014;
48) "strukturovanými finančními produkty" strukturované finanční produkty vymezené v čl. 2 odst. 1 bodě 28 nařízexx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy vymezené v čl. 2 odst. 1 bodě 30 nařízení (EU) č. 600/2014;
51) "ústřední protistranou" ústřední protistrana vymezená v čl. 2 bodě 1 nařízení (EU) č. 64xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxování zpráv o obchodech za investiční podniky v souladu s články 20 a 21 nařízení (EU) č. 600/2014;
53) "poskytovatelem konsolidovaných obchodních inxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxstroji uvedenými v článcích 6, 7, 10, 12, 13, 20 a 21 nařízení (EU) č. 600/2014 od regulovaných trhů, mnohostranných obchodních systémů, organizovanýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytuje údaje o cenách a objemech ve vztahu k jednotlivým finančním nástrojům;
54) "schváleným mechanismem pro hlášení obchodů" (ARM) osoba, kterx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxy;
55) "domovským členským státem":
a) v případě investičních podniků:
i) členský stát, v němž má investiční podnik ústředí, pokud je fyzickou osoxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxho členského státu sídlo, členský stát, v němž se nachází jeho ústředí;
b) v případě regulovaného trhu členský stát, v němž je regulovaný trh registrovxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxášení obchodů:
i) členský stát, v němž má schválený systém pro uveřejňování informací, poskytovatel konsolidovaných obchodních informací či schváxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkytovatel konsolidovaných obchodních informací či schválený mechanismus pro hlášení obchodů sídlo, pokud je právnickou osobou,
iii) nemá-li schvxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxitrostátního práva svého členského státu sídlo, členský stát, v němž se nachází jeho ústředí;
56) "hostitelským členským státem" členský stát jixx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxský stát, v němž regulovaný trh činí vhodná opatření k usnadnění přístupu k obchodování ve svém systému vzdáleným členům nebo účastníkům usazeným v tomxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti nebo investičním podnikem, kdyby se jeho ústředí či sídlo nacházelo v Unii;
58) "velkoobchodními energetickými produkty" velkoobchodní exxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxných v článku 1 a v částech I až XX a XXIV/1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013(47) ;
60) "veřejnoprávním emitentem" kterxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xvláštní účelové jednotky (special purpose vehicle) tohoto členského státu,
iii) v případě federativního členského státu člen federace,
iv) zvlášxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxvat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy, nebo
vxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxýkoliv nástroj, který:
a) umožňuje zákazníkovi uchovávat informace určené jemu osobně tak, že k nim může mít v budoucnu přístup, a to po dobu odpovídajxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systém pro uveřejňování informací, poskytovatel konsolidovaných obchodních informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů.
2. Komixx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxvci 1 s cílem přizpůsobit je vývoji trhu, technickému vývoji a zkušenostem s jednáním zakázaným nařízením xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxDNIKY
KAPITOLA I
Podmínky a postupy pro udělení povolení
Článek 5
Požadavek na povolení
1. Každý členský stát vyžaduje, aby poskytování invxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xouladu s touto kapitolou. Toto povolení uděluje příslušný orgán domovského členského státu určený v souladu s článkem 67.
2. Odchylně od odstavce 1 poxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xvěřeno, že tento organizátor splňuje podmínky této kapitoly.
3. Členské státy vytvoří rejstřík všech investičních podniků. Rejstřík je veřejně přxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxno orgánu ESMA.
ESMA vytvoří seznam všech investičních podniků v Unii. Tento seznam obsahuje údaje o službách nebo činnostech, pro něž má každý investixxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xrgán v souladu s čl. 8 prvním pododstavcem písm. b), c) a d) povolení odejme, zveřejní se informace o tomto odnětí v seznamu po dobu pěti let.
4. Každý čxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx
b) každého investičního podniku, který není právnickou osobou, nebo každého investičního podniku, který je právnickou osobou, ale podle vnitrostátxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxenský stát zajistí, aby byly v povolení uvedeny investiční služby nebo investiční činnosti, které je investiční podnik oprávněn poskytovat nebo vykoxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxo pouze k poskytování doplňkových služeb.
2. Investiční podnik, který usiluje o povolení k rozšíření své podnikatelské činnosti o další investiční sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxní je platné pro celou Unii a umožňuje investičnímu podniku poskytovat služby nebo vykonávat činnosti, ke kterým mu bylo uděleno povolení, v celé Unii, x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxré požadavky stanovené předpisy přijatými na základě této směrnice.
2. Investiční podnik poskytne veškeré informace, včetně plánu obchodních činnxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxsvědčit, že investiční podnik k okamžiku prvního udělení povolení přijal veškerá opatření nutná ke splnění povinností podle této kapitoly.
3. Žadatxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxých norem k upřesnění:
a) informací, které mají být poskytnuty příslušným orgánům podle odstavce 2 tohoto článku, včetně plánu obchodních činností;
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxny s kvalifikovanou účastí, včetně překážek, jež mohou bránit účinnému výkonu dohledu ze strany příslušného orgánu podle čl. 10 odst. 1 a 2.
ESMA předlxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxé v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
5. ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro standardnx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxcích technických norem Komisi do 3. ledna 2016.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xterý:
a) povolení nevyužije do dvanácti měsíců, výslovně se jej vzdá nebo déle než šest předchozích měsíců neposkytuje investiční služby ani nevykonáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxohlášení nebo jinými nedovolenými prostředky;
c) již nesplňuje podmínky, za kterých bylo povolení uděleno, například podmínky stanovené v nařízenx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxkonu činnosti investičních podniků;
e) spadá mezi kterýkoli z případů, kdy vnitrostátní právo v souvislosti se záležitostmi mimo oblast působnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxňovaly články 88 a 91 směrnice 2013/36/EU.
ESMA a EBA společně přijmou obecné pokyny týkající se věcí uvedených v čl. 91 odst. 12 směrnice 2013/36/EU.
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxého ředitele přesahující počet přípustný podle čl. 91 odst. 3 směrnice 2013/36/EU. Příslušné orgány o těchto povoleních pravidelně informují orgán Exxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podnikům.
3. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán investičního podniku způsobem, který podporuje integritu trhu a zájmy jeho zákazníků, staxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxázení střetům zájmů, dozoroval je a nesl odpovědnost za jejich uplatňování.
Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v čl. 88 odst. 1 směrnice 2013/36/EUx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxních a doplňkových služeb a výkon investičních činností, včetně dovedností, odborných a jiných znalostí vyžadovaných od zaměstnanců, zdrojů, postuxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxk splňovat;
b) politiku v oblasti služeb, činností, produktů a operací nabízených nebo poskytovaných v souladu s rizikovou tolerancí podniku a charaxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
c) politiku odměňování osob zapojených do poskytování služeb zákazníkům, jejímž cílem je podpořit odpovědné obchodní chování a spravedlivé zacháxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxkých cílů podniku při poskytování investičních a doplňkových služeb a výkonu investičních činností, jakož i účinnost systémů správy a řízení investixxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxvé vedoucího orgánu musí mít náležitý přístup k informacím a dokumentům, které jsou potřebné k dozorování a sledování rozhodování vedení.
4. Příslxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxtatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti a věnují výkonu své funkce v investičním podniku dostatek času, nebo pokud existují objektivní a prokazatexxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjmu zákazníků podniku a integrity trhu.
5. Členské státy vyžadují, aby investiční podnik oznámil příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx požadavky odstavců 1, 2 a 3.
6. Členské státy vyžadují, aby obchodní činnost žádajícího investičního podniku skutečně řídily alespoň dvě osoby splňxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami, nebo investičním podnikům, které jsou právnickými osobami řízenými v souladu se svými zakládacími dokumenty a vnitrostátním právem jedinox xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch podniků a patřičné zohlednění zájmu zákazníků a integrity trhu;
b) dotyčné fyzické osoby měly dostatečně dobrou pověst, dostatečné znalosti, dovxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxé orgány neudělí povolení k poskytování investičních služeb nebo výkonu investičních činností investičním podnikem, dokud nejsou informovány o totxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxlifikované účasti.
Příslušné orgány odmítnou udělit povolení, pokud s ohledem na potřebu zajistit řádné a obezřetné vedení investičního podniku nejxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxkými nebo právnickými osobami, udělí příslušný orgán povolení pouze v případě, že tato propojení nebrání příslušnému orgánu v účinném dohledu.
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x ximiž má podnik úzké propojení, nebo obtíže spojené s jejich vymáháním brání příslušnému orgánu v účinném dohledu.
3. Členské státy vyžadují, aby v přxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxíslušný orgán vhodná opatření, která by takové situaci zabránila.
Taková opatření mohou zahrnovat žádosti o soudní příkazy nebo uložení sankcí vůči řxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xebo členů.
Článek 11
Oznámení navrhovaných nabytí podílů
1. Členské státy vyžadují, aby každá fyzická či právnická osoba nebo takové osobx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxím podniku nebo přímo nebo nepřímo takovou účast zvýšit, což by vedlo k tomu, že by podíl na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, který drží, dxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xabytí"), to nejprve písemně oznámily příslušným orgánům daného investičního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xx xdst. 4.
Členské státy vyžadují, aby každá fyzická či právnická osoba, která přijala rozhodnutí přímo nebo nepřímo zcizit kvalifikovanou účast v invesxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm každé rozhodnutí snížit svou kvalifikovanou účast tak, že by podíl na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, který drží, klesl pod 20%, 30% nxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxladu s čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 2004/109/ES uplatňují prahovou hodnotu ve výši jedné třetiny.
Při zjišťování, zda jsou splněna kritéria pro kvaxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxtituce případně drží v důsledku poskytování investiční služby upisování finančních nástrojů nebo umísťování finančních nástrojů se závazkem jejicx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxena do jednoho roku od nabytí.
2. Příslušné orgány se při posuzování podle čl. 13 odst. 1 (dále jen "posouzení") navzájem plně konzultují, pokud je nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s povolením v jiném členském státě nebo v jiném odvětví, než ve kterém je navrhováno nabytí;
b) mateřský podnik úvěrové instituce, životní pojišťovnyx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxerém je navrhováno nabytí, nebo
c) fyzická nebo právnická osoba, která kontroluje úvěrovou instituci, životní pojišťovnu, pojišťovnu, zajišťovnux xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xříslušné orgány si bez zbytečného odkladu vzájemně poskytují veškeré informace, které jsou pro posouzení podstatné nebo důležité. K tomuto účelu si nx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu, který udělil povolení investičnímu podniku, v němž je navrhováno nabytí, se uvedou veškeré názory nebo výhrady příslušného orgánu odpovědného za dxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxladním kapitálu, v jehož důsledku podíly přesáhnou prahové hodnoty uvedené v odst. 1 prvním pododstavci nebo pod ně klesnou, o tom neprodleně uvědomil xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxši těchto účastí, jak vyplývá například z informací získaných na výroční valné hromadě akcionářů a členů nebo z plnění předpisů vztahujících se na spolxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxy přijaly opatření podobná těm, která jsou uvedena v čl. 10 odst. 3, ve vztahu k osobám, jež neplní povinnost poskytovat předem informace o nabytí nebo zvxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxovídajících hlasovacích práv nebo neplatnost či zneplatnění odevzdaných hlasů.
Článek 12
Lhůta pro posouzení
1. Příslušné orgány obratem x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxedených v odstavci 2 tohoto článku písemně potvrdí jejich přijetí navrhovanému nabyvateli.
Příslušné orgány provedou posouzení ve lhůtě nejvýše 60 pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxženy na základě seznamu uvedeného v čl. 13 odst. 4 (dále jen "lhůta pro posouzení").
Příslušné orgány uvědomí navrhovaného nabyvatele při potvrzení pxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xen, požádat o další informace nezbytné pro dokončení posouzení. Tato žádost je písemná a upřesňuje, které doplňující informace jsou třeba.
Na dobu mezx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxty nepřesáhne 20 pracovních dnů. Příslušné orgány mohou podle svého uvážení vznést jakoukoli další žádost o doplnění nebo objasnění informací, to všax xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na 30 pracovních dnů, pokud je navrhovaný nabyvatel jednou z těchto osob:
a) fyzickou nebo právnickou osobou nacházející se nebo regulovanou mimo Uniix
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx6/EU.
4. Pokud se příslušné orgány po ukončení posuzování rozhodnou vyjádřit nesouhlas s navrhovaným nabytím, vyrozumí o tom písemně do dvou pracoxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xdůvodnění takového rozhodnutí na žádost navrhovaného nabyvatele zveřejnit. To nebrání členským státům, aby příslušnému orgánu umožnily zveřejnit xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxuzení, považuje se navrhované nabytí za schválené.
6. Příslušné orgány mohou stanovit a v případě potřeby prodloužit maximální lhůtu pro dokončení nxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxgánům a pro jejich schvalování těmito orgány stanovit požadavky přísnější, než jsou stanoveny v této směrnici.
8. ESMA vypracuje návrhy regulačnícx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dotčen odstavec 2 tohoto článku.
ESMA xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
9. ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro standarxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Komisi do 1. ledna 2014.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (Exx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx posuzování oznámení uvedeného v čl. 11 odst. 1 a informací uvedených v čl. 12 odst. 2 za účelem zajištění řádného a obezřetného řízení investičního podnxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xavrhovaného nabyvatele;
b) pověst a zkušenost všech osob, které budou v důsledku navrhovaného nabytí řídit činnosti investičního podniku;
c) finaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxečnost, zda bude investiční podnik schopen dodržet a nadále dodržovat obezřetnostní požadavky na základě této směrnice a případně jiných směrnic, zexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxledu, účinnou výměnu informací mezi příslušnými orgány a vymezení působnosti mezi příslušnými orgány;
e) skutečnost, zda existuje důvodné podezřexxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx60/ES nebo že by navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko takového jednání.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxbytím pouze tehdy, pokud je to na základě kritérií stanovených v odstavci 1 důvodné nebo pokud informace předložené navrhovaným nabyvatelem nejsou úpxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxovat navrhované nabytí z hlediska hospodářských potřeb trhu.
4. Členské státy zveřejní seznam informací, jež jsou nutné k provedení posouzení a jež jx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxhovaného nabyvatele a navrhovaného nabytí. Členské státy nepožadují informace, které pro obezřetnostní posuzování nemají význam.
5. Bez ohledu na xxx xx xxxxx xx x x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxskriminačním způsobem.
Článek 14
Členství v povoleném systému pro odškodnění investorů
Příslušný orgán ověří, zda subjekt, který žádá o povxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xe vztahu ke strukturovaným vkladům, které vydala úvěrová instituce, jež je zapojena do systému pojištění vkladů uznaného podle směrnice 2014/49/EU.
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxu dané investiční služby nebo činnosti dostatečný počáteční kapitál v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 575/2013.
Článek 16
Organizační poxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx x x xxánku 17.
2. Investiční podnik zavede vhodné strategie a postupy umožňující zajistit, aby on sám i jeho řídící pracovníci, zaměstnanci a vázaní zástupxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xplatňuje účinná organizační a administrativní opatření k tomu, aby přijímal veškerá přiměřená opatření k tomu, aby střety zájmů vymezené v článku 23 nxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxovat a přezkoumávat postup schvalování každého finančního nástroje a významných změn existujících finančních nástrojů před jejich uvedením na trh nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxků pro každý finanční nástroj a tento postup musí zajišťovat posouzení veškerých rizik souvisejících s tímto určeným cílovým trhem a soulad zamýšlené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx přičemž zohledňuje veškeré události, které by mohly významně ovlivnit potenciální riziko spojené s určeným cílovým trhem, aby bylo možné posoudit alxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxdnik, který vytváří finanční nástroj, poskytne jakémukoli distributorovi veškeré příslušné informace o finančním nástroji a postupu schvalování pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxeré nevytváří, musí mít zavedeny vhodné postupy, jimiž získává informace uvedené v pátém pododstavci a seznamuje se s vlastnostmi a určeným cílovým trxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxžadavků týkajících se zpřístupňování informací, vhodnosti nebo způsobilosti, rozpoznávání a řízení střetů zájmů a pobídek.
4. Investiční podnix xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxužívá vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy.
5. Pokud investiční podnik pověří plněním provozních úkolů, které jsou zásadní pro poskytování xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxloučení nepřiměřeného zvýšení provozního rizika. Externí zajištění důležitých provozních funkcí nelze provádět způsobem, který by významně poškoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxné administrativní a účetní postupy, mechanismy vnitřní kontroly, účinné postupy k posouzení rizik a účinná kontrolní a ochranná opatření pro systémx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx14, musí mít investiční podnik řádný bezpečnostní mechanismus, jenž zaručuje bezpečnost a ověření prostředků pro přenos informací, minimalizuje rixxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xby o všech jím prováděných službách, činnostech a obchodech byly vedeny dostatečné záznamy, které příslušnému orgánu umožní vykonávat úkoly v oblastx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xvěřit, zda investiční podnik plní všechny povinnosti, včetně povinností ve vztahu k zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům a k integritě trhu.
7. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xoskytování služeb na pokyn zákazníků, jež se týkají přijímání, předávání a provádění pokynů zákazníků.
Mezi tyto telefonní hovory a elektronickou koxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx týkají přijímání, předávání a provádění pokynů zákazníků, a to i v případě, že tyto hovory nebo komunikace k uzavření takových obchodů nebo poskytnutí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxektronické komunikace, které se uskutečnily s pomocí zařízení, jež investiční podnik poskytl zaměstnanci nebo dodavateli nebo jehož použití zaměstxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí přijaty.
Investiční podnik oznámí novým a stávajícím zákazníkům, že telefonní komunikace nebo hovory mezi ním a jeho zákazníky, které vedou nebo moxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxkazníkům, kteří nebyli předem informováni o tom, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční činnosti, které se týkají přijímání, předávání a provádění pokynů zákazníků.
Zákazníci mohou své pokyny sdělovat jinými prostředky, taxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxů pořizovaná na jednáních. Pořízením písemného zápisu nebo zprávy může být zejména zaznamenán obsah příslušných osobních hovorů se zákazníkem. Tyto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxdavatel uskuteční příslušné telefonní hovory a zašle nebo přijme příslušnou elektronickou komunikaci s použitím soukromého zařízení, které investxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxvají se po dobu pěti let, popřípadě po dobu až sedmi let, vyžaduje-li to příslušný orgán.
8. Pokud investiční podnik drží finanční nástroje, které paxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xby se zabránilo investičnímu podniku použít finanční nástroje zákazníka na vlastní účet bez výslovného souhlasu zákazníka.
9. Pokud investiční podxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlo, s výjimkou úvěrových institucí, použít peněžní prostředky zákazníka na vlastní účet.
10. Investiční podnik neuzavře s neprofesionálními zákazxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh či potenciálních závazků zákazníků.
11. V případě poboček investičních podniků vymáhá plnění povinnosti stanovené v odstavcích 6 a 7, pokud jde o oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxenského státu investičního podniku mít k těmto záznamům přímý přístup.
Členské státy mohou za výjimečných okolností uložit investičním podnikům požxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x x xx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxí být objektivně odůvodněné a přiměřené, tak aby řešily, v souvislosti s ochranou majetku a peněžních prostředků zákazníků investičními podniky, zvlxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtu.
Členské státy Komisi oznámí případné požadavky, které mají v úmyslu podle tohoto odstavce uložit, bez zbytečného odkladu a nejméně dva měsíce přex xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí omezit ani jinak ovlivnit práva investičních podniků vyplývající z článků 34 a 35.
Komise do dvou měsíců od obdržení oznámení uvedeného ve třetím podxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxd byly oznámeny Komisi v souladu s článkem 4 směrnice 2006/73/ES před 2. červencem 2014 a jsou-li splněny podmínky stanovené v uvedeném článku.
Dodatxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 až 10 tohoto článku, jež jsou uloženy investičním podnikům a pobočkám podniků ze třetích zemí povoleným v souladu s článkem 41, které poskxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxitmické obchodování
1. Investiční podnik, který se zabývá algoritmickým obchodováním, musí mít účinné systémy a kontroly rizika, jež jsou přiměřenx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm hodnotám a limitům obchodování a brání zaslání chybného pokynu nebo fungování systémů způsobem, který může způsobit narušení trhu nebo k němu přispěxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxru s nařízením (EU) č. 596/2014 nebo pravidly obchodního systému, s nímž je podnik propojen. Investiční podnik musí mít účinné mechanismy kontinuity xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxštěno, že splňují požadavky stanovené v tomto odstavci.
2. Investiční podnik, který se zabývá algoritmickým obchodováním v členském státě, to oznáxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxdováním zabývá.
Příslušný orgán domovského členského státu investičního podniku může požadovat, aby investiční podnik pravidelně nebo jednorázovx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xlíčové kontroly dodržování a rizik, jež má zavedeny pro splnění podmínek stanovených v odstavci 1, a podrobnosti o zkoušení svých systémů. Příslušný oxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvání a systémech, které pro toto obchodování používá.
Na žádost příslušného orgánu obchodního systému, v němž se investiční podnik jako člen či účastxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxčného prodlení informace uvedené v druhém pododstavci, které od investičního podniku zabývajícího se algoritmickým obchodováním obdrží.
Investixxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxedovat dodržování požadavků této směrnice.
Investiční podnik, který používá způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí, uchovává ve sxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxstémech a na požádání je poskytne příslušnému orgánu.
3. Investiční podnik, který se zabývá algoritmickým obchodováním za účelem uskutečňování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxto činnost tvorby trhu nepřetržitě během stanovené části doby obchodování obchodního systému, s výjimkou mimořádných okolností, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxem, v níž jsou uvedeny alespoň povinnosti investičního podniku v souladu s písmenem a), a
c) mít zavedeny účinné systémy a kontroly, které zajistí, aby xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xodnik zabývající se algoritmickým obchodováním uskutečňuje strategii tvorby trhu, pokud strategie tohoto investičního podniku jako člena nebo účaxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxjí srovnatelnou velikost a konkurenční ceny a které se týkají jednoho nebo více finančních nástrojů v jednom obchodním systému nebo napříč různými obcxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtronický přístup k obchodnímu systému, musí mít účinné systémy a kontroly, které zajistí řádné posouzení a přezkum způsobilosti zákazníků využívajíxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxování zákazníků, kteří využívají tuto službu, bylo řádně sledováno a aby patřičné kontroly rizik zabránily obchodování, které může ohrozit sám invesxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmý elektronický přístup bez těchto kontrol je zakázán.
Investiční podnik poskytující přímý elektronický přístup odpovídá za zajištění toho, aby zákxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxn odhalit porušování těchto pravidel, obchodní podmínky narušující řádné fungování trhu nebo jednání, jež může svědčit o zneužívání trhu a jež má být oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx a povinnosti vyplývající z poskytování uvedené služby, a aby si na základě této dohody zachoval odpovědnost podle této směrnice.
Investiční podnik, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxu, na němž přímý elektronický přístup poskytuje.
Příslušný orgán domovského členského státu investičního podniku může požadovat, aby investiční pxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxušného orgánu obchodního systému, k němuž investiční podnik poskytuje přímý elektronický přístup, sdělí příslušný orgán domovského členského státx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xajistí, aby o záležitostech uvedených v tomto odstavci byly vedeny záznamy dostatečné k tomu, aby příslušný orgán mohl na jejich základě sledovat dodrxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x kontroly pro zajištění toho, aby se clearingové služby vztahovaly pouze na osoby, které jsou způsobilé a splňují jasná kritéria, a aby byly tyto osoby pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxch technických norem upřesňujících:
a) podrobné organizační požadavky stanovené v odstavcích 1 až 6, které mají být kladeny na investiční podniky, jex xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí organizačních požadavků podle odstavce 5 vymezí konkrétní požadavky týkající se přímého přístupu na trhy a sponzorovaného přístupu s cílem zajistixx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx je investiční podnik povinen uzavřít dohodu o tvorbě trhu uvedenou v odst. 3 písm. b), a obsah takových dohod, včetně části doby obchodování v obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx trhu, politickými a makroekonomickými otázkami, systémovými a provozními záležitostmi a okolností, které investičnímu podniku znemožňují zachovxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a dobu, po kterou musí investiční podnik tyto záznamy uchovávat.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2015.
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
Článek 18
Postup obchodování a dokončování obchodů v mnohostranných obchodních systémech a organizovaných obchodních systémech
1. Člexxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxanný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém stanovili transparentní pravidla a postupy pro spravedlivé a řádné obchodování a stanovili oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní pro případ narušení systémů.
2. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky a organizátoři trhu provozující mnohostranný obchodní systém nexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvat.
Členské státy vyžadují, aby v případě potřeby investiční podniky a organizátoři trhu provozující mnohostranný obchodní systém nebo organizovaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí rozhodnutí, a to s přihlédnutím k povaze uživatelů i k typům obchodovaných nástrojů.
3. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky a organizáxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxní a nediskriminační pravidla založená na objektivních kritériích upravující přístup k jejich systému.
4. Členské státy vyžadují, aby investiční pxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstému nebo pro jejich členy, účastníky a uživatele mohl mít jakýkoli střet mezi zájmy mnohostranného obchodního systému, organizovaného obchodního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xystém a řádným fungováním mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému.
5. Členské státy vyžadují, aby investiční poxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x9 a aby za tím účelem zavedli veškeré nezbytné účinné systémy, postupy a opatření.
6. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky a organizátoři trxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxovědnost za vypořádání obchodů prováděných v systému. Členské státy dále vyžadují, aby investiční podniky a organizátoři trhu provozující mnohostrxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxhto mnohostranných obchodních systémů nebo organizovaných obchodních systémů.
7. Členské státy vyžadují, aby mnohostranné obchodní systémy a orgxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xokud jde o tvorbu cen.
8. Pokud je v mnohostranném obchodním systému nebo organizovaném obchodním systému bez souhlasu emitenta obchodován i převodixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xednorázového zveřejňování finančních údajů v souvislosti s mnohostranným obchodním systémem nebo organizovaným obchodním systémem.
9. Členské sxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx splnil veškeré pokyny vydané příslušným orgánem podle čl. 69 odst. 2 k pozastavení obchodování s finančním nástrojem nebo jeho stažení z obchodování.
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm poskytli příslušnému orgánu podrobný popis fungování mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému, včetně - aniž je xxxxxx xxx xx xxxxx xx x x x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xnternalizátora ve vlastnictví téhož investičního podniku nebo organizátora trhu a jejich účasti na mnohostranném obchodním systému nebo organizovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxny tyto informace na požádání poskytnou orgánu ESMA. Každé povolení udělené investičnímu podniku nebo organizátorovi trhu jako mnohostranného obchxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxizovaných obchodních systémů v Unii. Seznam obsahuje informace o službách, které mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém poxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 6, 10 a 26 nařízení (EU) č. 600/2014. Seznam se pravidelně aktualizuje. ESMA tento seznam zveřejní na svých internetových stránkách a aktualizuje jej.
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxy prováděcích technických norem Komisi do 3. ledna 2016.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby investiční podniky a organizátoři trhu provozující mnohostranný obchodní systém, vedle splnění požadavků stanovených v článcích 16 a 18, stanoxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x mnohostrannému obchodnímu systému splňovala podmínky stanovené v čl. 53 odst. 3.
3. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky a organizátoři xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxstaven, zavedli vhodná opatření a systémy k odhalení všech významných rizik pro jeho fungování a přijali účinná opatření ke zmírnění těchto rizik;
b) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx nepřetržitě k dispozici dostatečné finanční zdroje umožňující řádné fungování tohoto systému s ohledem na povahu a rozsah obchodů uzavíraných na trhx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx x xxx xxx xx xxxxx xx x x x xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxy uzavřené podle pravidel upravujících mnohostranný obchodní systém mezi jeho členy či účastníky nebo mezi mnohostranným obchodním systémem a jeho čxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxí plnit povinnosti stanovené v článcích 24, 25, 27 a 28 ve vztahu ke svým zákazníkům, pokud jednají na účet svých zákazníků a provádějí pokyny prostřednixxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní systém, aby prováděli pokyny zákazníků za použití vlastního kapitálu nebo aby obchodovali párováním pokynů na vlastní účet.
Článek 20
Zvláxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxodní systém zavedl mechanismy, které zabrání provedení pokynů zákazníků v organizovaném obchodním systému za použití vlastního kapitálu investičnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xebo právnické osoby jako tento investiční podnik nebo organizátor trhu.
2. Členské státy povolí investičnímu podniku nebo organizátorovi trhu proxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxjící organizovaný obchodní systém nesmí obchodovat párováním pokynů na vlastní účet za účelem provedení pokynů zákazníků v organizovaném obchodním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxtiční podnik nebo organizátor trhu provozující organizovaný obchodní systém přijme opatření, která zajistí dodržení definice obchodování párovánxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnizovaný obchodní systém, aby obchodoval na vlastní účet jiným způsobem než obchodováním párováním pokynů na vlastní účet pouze ve vztahu k veřejnoprxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxnalizace uskutečňovaly v rámci téže právnické osoby. Organizovaný obchodní systém se nesmí spojit se systémovým internalizátorem způsobem, který uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xpojit s jiným organizovaným obchodním systémem způsobem, který umožňuje interakci pokynů v různých organizovaných obchodních systémech.
5. Členxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxti tvorby trhu v organizovaném obchodním systému zapojil jiný investiční podnik.
Pro účely tohoto článku se má za to, že investiční podnik nevykonává nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxím tento organizovaný obchodní systém.
6. Členské státy vyžadují, aby byly pokyny v organizovaném obchodním systému prováděny podle vlastního uxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
a) při rozhodování o zadání pokynu v organizovaném obchodním systému, který provozuje, nebo o jeho stažení;
b) při rozhodování o tom, že nespáruje konxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x s jeho povinnostmi stanovenými v článku 27.
V případě systému, který kříží pokyny zákazníků, může investiční podnik nebo organizátor trhu rozhodnouxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x x x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx investiční podnik nebo organizátor trhu provozující organizovaný obchodní systém v případě systému, který organizuje obchody s nekapitálovými násxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xejsou dotčeny články 18 a 27.
7. Příslušný orgán může buď v okamžiku, kdy investiční podnik nebo organizátor trhu požádá o povolení k provozování orgxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdnímu systému nebo systematickému internalizátorovi a nemůže jako takový fungovat, podrobný popis způsobu uplatňování vlastního uvážení, zejména x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxů v organizovaném obchodním systému spárovány. Mimoto investiční podnik nebo organizátor trhu v organizovaném obchodním systému předloží příslušnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo organizátora trhu párováním pokynů na vlastní účet, aby se ujistil, že stále naplňuje definici tohoto obchodování a že toto obchodování nepředstavuxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxém obchodním systému uplatňovaly články 24, 25, 27 a 28.
KAPITOLA II
Provozní podmínky investičních podniků
Oddíl 1
Obecná ustanovení
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxil podmínky stanovené v prvním povolení podle kapitoly I.
2. Členské státy vyžadují, aby příslušné orgány stanovily vhodné metody ke sledování tohox xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxtných změnách podmínek prvního povolení.
ESMA může vypracovat obecné pokyny pro metody sledování uvedené v tomto odstavci.
Článek 22
Obecnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxních podmínek stanovených v této směrnici. Členské státy dále zajistí, aby byla přijata vhodná opatření umožňující příslušným orgánům získat údaje nxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxiky přijaly veškerá vhodná opatření ke zjištění, prevenci a řízení střetů zájmů mezi nimi, včetně jejich řídících pracovníků, zaměstnanců a vázaných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtování investičních a doplňkových služeb nebo jejich kombinace, včetně těch, které jsou způsobeny přijetím pobídek od třetích stran nebo vlastními sxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu s čl. 16 odst. 3, která mají zabránit tomu, aby měly střety zájmů nepříznivý dopad na zájmy jeho zákazníka, nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxe střetů zájmů a opatření přijatá ke zmírnění uvedených rizik předtím, než provede obchod jeho jménem.
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxazník mohl o službě, u níž ke střetu zájmů dochází, učinit informované rozhodnutí.
4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzení nebo sdělování střetů zájmů při poskytování různých investičních a doplňkových služeb nebo jejich kombinace;
b) stanoví vhodná kritéria pro urxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxnovení k zajištění ochrany investorů
Článek 24
Všeobecné zásady a informace pro zákazníky
1. Členské státy vyžadují, aby investiční podnik při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xájmy svých zákazníků, a zejména dodržoval zásady stanovené v tomto článku a v článku 25.
2. Investiční podniky, které vytvářejí finanční nástroje urxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxíků v příslušné kategorii zákazníků, aby byla strategie distribuce finančních nástrojů v souladu s určeným cílovým trhem a aby investiční podnik podnxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxjům, které nabízí nebo doporučuje, posoudit jejich slučitelnost s potřebami zákazníků, kterým poskytuje investiční služby, též s přihlédnutím k určxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxli to v zájmu zákazníka.
3. Veškeré informace, včetně propagačních sdělení, určené investičním podnikem pro zákazníky nebo potenciální zákazníkx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxstatečném předstihu poskytují relevantní informace o investičním podniku a jeho službách, o finančních nástrojích a navrhovaných investičních strxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx investiční poradenství, musí investiční podnik zákazníka v dostatečném předstihu před poskytnutím investičního poradenství informovat o tom:
i) xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zejména zda se omezuje na finanční nástroje vydávané nebo poskytované subjekty, které mají s investičním podnikem úzké propojení nebo jiné právní nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxrmace o finančních nástrojích a navrhovaných investičních strategiích musí zahrnovat vhodné pokyny a upozornění týkající se rizik spojených s invesxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxzníkům, s ohledem na určený cílový trh v souladu s odstavcem 2;
c) informace o veškerých nákladech a souvisejících poplatcích musí zahrnovat informacx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo nabízen, a jak je může zákazník uhradit, včetně případných plateb třetích stran.
Informace o veškerých nákladech a poplatcích, včetně nákladů a poxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxým nákladům a jejich souhrnnému dopadu na návratnost investice, a pokud o to zákazník požádá, poskytnou se rozepsané na jednotlivé položky. Tyto inforxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxné v odstavcích 4 a 9 se poskytují srozumitelně tak, aby zákazníci nebo potenciální zákazníci byli přiměřeně schopni pochopit povahu a rizika investičxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx tyto informace poskytovány ve standardizované formě.
6. Pokud je investiční služba nabízena jako součást finančního produktu, který již podléhá jixxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxužbu další povinnosti podle odstavců 3, 4 a 5.
7. Pokud investiční podnik informuje zákazníka, že se investiční poradenství poskytuje nezávisle, texxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxem na svůj typ a emitenty nebo poskytovatele produktů, aby bylo zajištěno, že budou moci být vhodně naplněny investiční cíle zákazníka, a nesmějí být omxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí, nebo
ii) jinými subjekty, s nimiž má investiční podnik tak úzké právní nebo hospodářské vztahy, například smluvní, že představují riziko narušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxé třetí stranou nebo osobou jednající jménem třetí strany, pokud jde o poskytování této služby zákazníkům. Toto písmeno se nevztahuje na drobné nepeněxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxjící dodržování povinnosti investičního podniku jednat v nejlepším zájmu zákazníka; tyto výhody musí být jasně sděleny.
8. Při poskytování správx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx osobou jednající jménem třetí strany, pokud jde o poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxdem na svůj rozsah a povahu nemohou být považovány za výhody narušující dodržování povinnosti investičního podniku jednat v nejlepším zájmu zákazníkxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxerým jsou poplatek či provize placeny anebo které v souvislosti s poskytováním investiční nebo doplňkové služby poskytují jakékoli straně kromě zákaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxli nepeněžní výhody, neplní své povinnosti podle článku 23 nebo podle odstavce 1 tohoto článku, ledaže tato platba nebo výhoda:
a) je navržena tak, aby zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxedlivě a profesionálně v nejlepším zájmu svých zákazníků.
O existenci, povaze a výši platby nebo výhody uvedené v prvním pododstavci a případně o způsxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxtnutím příslušné investiční nebo doplňkové služby. Investiční podnik rovněž zákazníka informuje, je-li to relevantní, o mechanismech převádění poxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xožadavky uvedené v prvním pododstavci se nevztahují na platby nebo výhody, které umožňují poskytování investičních služeb nebo jsou pro tento účel nexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxmohou vést k rozporu s povinností investičního podniku jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v nejlepším zájmu svých zákazníků.
10. Investixxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx v rozporu s jeho povinností jednat v nejlepším zájmu svých zákazníků. Zvláště nesmí zavést žádný mechanismus, který by formou odměn, cílů prodeje či jixxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxiční podnik mohl nabídnout i jiný finanční nástroj, který by lépe odpovídal potřebám daného zákazníka.
11. Pokud je investiční služba nabízena spolx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xoupit různé složky odděleně, a poskytne u každé složky oddělený důkaz o nákladech a poplatcích.
Je-li pravděpodobné, že se rizika vyplývající z dohody xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxne investiční podnik náležitý popis jednotlivých složek dohody či balíčku i způsobu, jakým jejich interakcí dochází ke změně rizik.
ESMA vypracuje vx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxéna situace, v nichž vázaný prodej není v souladu s povinnostmi stanovenými v odstavci 1.
12. Členské státy mohou ve výjimečných případech stanovix xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxnamná vzhledem k okolnostem struktury trhu daného členského státu.
Členské státy Komisi oznámí případné požadavky, které mají v úmyslu podle tohoto oxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxní daného požadavku. Tyto případné dodatečné požadavky nesmějí omezit ani jinak ovlivnit práva investičních podniků vyplývající z článků 34 a 35 této xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxečných požadavků.
Dodatečné požadavky uložené podle tohoto odstavce Komise sdělí členským státům a zveřejní je na svých internetových stránkách.
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxli splněny podmínky stanovené v uvedeném článku.
13. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89 zajišťuxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx článku, včetně:
a) podmínek, které musí informace splňovat, aby byly korektní, jasné a neklamavé;
b) podrobností týkajících se obsahu a formátu infoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x poplatky;
c) kritérií pro posuzování spektra finančních nástrojů, které jsou na trhu k dispozici;
d) kritérií pro posouzení toho, zda podniky získáxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxformace o finančních nástrojích ve vztahu k odst. 4 prvnímu pododstavci písm. b) musí být, jsou-li relevantní, zahrnuty informace o struktuře produktx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdené v odstavci 13 přihlédnou k:
a) povaze služby nebo služeb, které jsou zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, s přixxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xástrojů;
c) neprofesionální nebo profesionální povaze zákazníka nebo potenciálního zákazníka nebo, v případě odstavců 4 a 5, jejich klasifikaci jaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxiční podniky zajistily a na požádání prokázaly příslušným orgánům, že fyzické osoby poskytující jménem daného investičního podniku investiční poraxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xmožňují plnit jejich povinnosti podle článku 24 a tohoto článku. Členské státy zveřejní kritéria, která se mají používat při posuzování těchto znalosxx x xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa nebo potenciálního zákazníka v oblasti investic, pokud jde o specifický druh produktu nebo služby, o jeho finanční situaci, včetně schopnosti nést zxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužbu a finanční nástroje, které jsou pro něj vhodné, a zejména jsou v souladu s jeho rizikovou tolerancí a schopností nést ztráty.
Členské státy zajistxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx odst. 11, byl celkový balíček vhodný.
3. Členské státy zajistí, aby investiční podniky při poskytování investičních služeb jiných než služeb uvexxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxislosti s určitým nabízeným nebo požadovaným produktem nebo službou, aby tak mohly posoudit, zda jsou navrhovaná investiční služba nebo navrhovaný ixxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxlek, zaměří se toto posouzení na to, zda je přiměřený celkový balíček.
Pokud se investiční podnik na základě informací získaných podle prvního pododstxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve standardizované formě.
Pokud zákazníci nebo potenciální zákazníci neposkytnou informace uvedené v prvním pododstavci nebo pokud o svých znalosxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xavrhovaná služba přiměřené. Toto upozornění lze poskytnout ve standardizované formě.
4. Členské státy povolí investičním podnikům, aby při posxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxch, s výjimkou poskytování úvěrů nebo půjček uvedených v bodě 1 oddílu B přílohy I, které nezahrnují stávající úvěrové limity u půjček, běžných účtů a přxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxavce 3, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) uvedené služby se týkají všech těchto finančních nástrojů:
i) akcií přijatých k obchodování na regulovanéx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxho investování nepatřících mezi SKIPCP a akcií zahrnujících derivátový nástroj,
ii) dluhopisů nebo jiných forem dluhových cenných papírů přijatýcx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj nebo mají strukturu, která ztěžuje zákazníkovi porozumění souvisejícímu riziku,
iii) nástrojů peněžního trhu, kromě těch, které zahrnují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kromě strukturovaných SKIPCP uvedených v čl. 36 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 583/2010,
v) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxduktu před splatností,
vi) jiných nekomplexních finančních nástrojů pro účely tohoto odstavce.
Pokud jsou splněny požadavky a postup stanovený poxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxhu;
b) služba je poskytována z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka;
c) zákazník nebo potenciální zákazník byl jasně upozorněn na to, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo nabízené služby, a že proto zákazník nebo potenciální zákazník nepožívá odpovídající ochrany podle pravidel řízení obchodní činnosti. Toto upoxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož součástí jsou dokument nebo dokumenty sjednané mezi ním a zákazníkem stanovící práva a povinnosti stran a další podmínky, za kterých investičnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xodnik zákazníkovi poskytne na trvalém nosiči dat přiměřené zprávy o poskytovaných službách. Tyto zprávy zahrnují pravidelná sdělení zákazníkům zohxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxbami prováděnými jménem zákazníka.
Při poskytování investičního poradenství investiční podnik před uskutečněním obchodu poskytne zákazníkovi na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxím charakteristikám neprofesionálního zákazníka.
Pokud je smlouva o nákupu nebo prodeji finančního nástroje uzavřena s použitím prostředků pro koxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nosiči dat okamžitě poté, co zákazník bude danou smlouvou vázán, jsou-li splněny obě následující podmínky:
a) zákazník souhlasil s tím, že obdrží proxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxhlášení o vhodnosti obdržet předem.
Pokud investiční podnik zajišťuje správu portfolia nebo informoval zákazníka, že provede pravidelné hodnocenx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxeristikám neprofesionálního zákazníka.
7. Stanoví-li smlouva o úvěru na nemovitosti určené k bydlení, na kterou se vztahují ustanovení o posuzovxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí služby témuž spotřebiteli v souvislosti s hypotečními dluhopisy vydanými specificky k zajištění financování smlouvy o úvěru a za stejných podmínek xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v tomto článku.
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch nebo doplňkových služeb svým zákazníkům jednají v souladu se zásadami stanovenými v odstavcích 2 až 6 tohoto článku, včetně informací, které je třebx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrojů pro účely odst. 4 písm. a) bodu vi) tohoto článku, obsahu a formátu záznamů a dohod za účelem poskytování služeb zákazníkům a obsahu a formátu pravidxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo potenciálnímu zákazníkovi nabízeny nebo poskytovány, s přihlédnutím ke druhu, předmětu, objemu a četnosti obchodů;
b) povaze nabízených nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo potenciálních zákazníků, nebo v případě odstavce 6 jejich klasifikaci jako způsobilé protistrany.
9. ESMA přijme do 3. ledna 2016 obecné pokyxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe obecné pokyny pro posuzování:
a) finančních nástrojů, jež mají strukturu, která ztěžuje zákazníkovi porozumění souvisejícímu riziku, v souladu s oxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x nákladům na prodej produktu před splatností, v souladu s odst. 4 písm. a) bodem v).
11. ESMA může vypracovat a pravidelně aktualizovat obecné pokyny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xravomoci přijaté podle odstavce 8.
Článek 26
Poskytování služeb prostřednictvím jiného investičního podniku
Členské státy umožní, aby se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xákazníka, mohl spolehnout na informace zákazníka předané tímto jiným investičním podnikem. Za úplnost a přesnost předávaných informací zůstává odpxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxazníka, se rovněž může spolehnout na veškerá doporučení o službě nebo obchodu, která zákazníkovi jiný investiční podnik poskytl. Za vhodnost poskytnxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxrukce nebo pokyny zákazníka prostřednictvím jiného investičního podniku, zůstává odpovědný za poskytnutí služby nebo uskutečnění obchodu na záklaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxjvýhodnějších pro zákazníka
1. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxedku pro své zákazníky vzhledem k ceně, nákladům, rychlosti, pravděpodobnosti provedení a vypořádání, objemu, povaze nebo jinému aspektu souvisejíxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xnvestiční podnik provádí pokyn jménem neprofesionálního zákazníka, určí se nejlepší možný výsledek z hlediska celkového plnění, jež se skládá z ceny xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxnu, včetně poplatků pro místa provádění, poplatků za clearing a vypořádání a případné další poplatky hrazené třetím stranám zúčastněným na provedení xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xro finanční nástroj, a s cílem posoudit a porovnat výsledky pro zákazníka, kterých by dosáhl provedením pokynu v každém z míst provádění uvedených ve svxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení pokynu v jednotlivých do úvahy připadajících místech provádění.
2. Investičnímu podniku nesmí být vyplácena žádná odměna ani mu nesmí bxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx v rozporu s požadavky ohledně střetů zájmu nebo pobídek stanovenými v odstavci 1 tohoto článku, čl. 16 odst. 3 a článcích 23 a 24.
3. Členské státy vyžaduxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxký internalizátor a u dalších finančních nástrojů každé místo provádění zpřístupnili veřejnosti bez poplatků alespoň jednou ročně údaje o kvalitě prxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxen. Pravidelné zprávy obsahují podrobné informace o ceně, nákladech, rychlosti a pravděpodobnosti provedení u jednotlivých finančních nástrojů.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxstiční podniky stanovily a používaly zásady provádění pokynů, které jim umožní v souladu s odstavcem 1 získat pro pokyny jejich zákazníků nejlepší možxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxkazníků provádějí, a o faktorech ovlivňujících volbu místa provádění. Zahrnuje alespoň ta místa, která investičnímu podniku umožňují při provádění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace o svých zásadách provádění pokynů. Tyto informace vysvětlují jasně, dostatečně podrobně a způsobem snadno pochopitelným pro zákazníky, jxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xásadami provádění pokynů.
Pokud zásady provádění pokynů stanoví možnost, že pokyny zákazníka lze provést mimo obchodní systém, vyžadují členské stxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxlas svých zákazníků, než jejich pokyny provedou mimo obchodní systém. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxdniky provádějící pokyny zákazníků každoročně shrnuly a zveřejnily pro každý druh finančního nástroje pět nejlepších míst provádění, pokud jde o objxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxční podniky provádějící pokyny zákazníků sledovaly účinnost svých opatření a zásad provádění pokynů za účelem zjištění a případné nápravy jakýchkolx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkům nejlepší možný výsledek nebo zda jsou v opatřeních týkajících se provádění pokynů nutné změny, přičemž mimo jiné zohledňují informace zveřejňovaxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxch změnách svých opatření pro provádění pokynů nebo zásad provádění pokynů.
8. Členské státy vyžadují, aby byly investiční podniky schopny na požádáxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxto článkem.
9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89, kterými stanoví:
a) kritéria pro určení relativxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxrofesionální nebo profesionální povaze zákazníka;
b) faktory, které může investiční podnik brát v úvahu při přezkumu svých opatření pro provádění pxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxale získávat nejlepší možný výsledek při provádění pokynů zákazníků;
c) povahu a rozsah informací, které mají být poskytnuty zákazníkům o podnikovýxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a periodicity údajů týkajících se kvality provádění pokynů, které mají být zveřejněny v souladu s odstavcem 3, s ohledem na typ daného místa provádění a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xávrhy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2015.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxadují, aby investiční podniky, jež mají povolení provádět pokyny jménem zákazníků, zavedly postupy a opatření zajišťující neprodlené, spravedlivé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx umožní provádění jinak srovnatelných pokynů zákazníků v závislosti na okamžiku, kdy je investiční podnik obdržel.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxdním systému a který není za převažujících tržních podmínek okamžitě proveden, přijaly investiční podniky, pokud jim zákazník výslovně nedá jinou inxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtupným ostatním účastníkům trhu. Členské státy mohou rozhodnout, že investiční podniky tuto povinnost splní postoupením limitního pokynu zákazníkx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxklým tržním objemem určeným podle článku 4 nařízení (EU) č. 600/2014 velký rozsah.
3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomocx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxynů zákazníků, jakož i situace či druhy obchodů, u kterých se mohou investiční podniky přiměřeně odchýlit od neprodleného provedení, aby tak získaly pxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxní pokyny zákazníka, které nejsou okamžitě proveditelné.
Článek 29
Povinnosti investičních podniků při jmenování vázaných zástupců
1. Čxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxkynů zákazníků nebo potenciálních zákazníků, umísťování finančních nástrojů a poskytování poradenství o finančních nástrojích a službách, které ixxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxzpodmínečně odpovědný za jakékoli jednání či opomenutí vázaného zástupce, pokud zástupce jedná na účet investičního podniku. Členské státy dále vyžxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xdělí, v jaké funkci jedná a který investiční podnik zastupuje.
Členské státy mohou v souladu s čl. 16 odst. 6, 8 a 9 povolit, aby vázaní zástupci registrovxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, na jejich území nebo v případě přeshraničních operací na území členského státu, který vázanému zástupci povoluje držet finanční prostředky zákazníxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm vázaných zástupců nadále plní podmínky této směrnice.
3. Vázaní zástupci se zapisují do veřejného rejstříku v členském státě, v němž jsou usazenxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxáty, které rozhodly, že investičním podnikům povolí jmenovat vázané zástupce.
Členské státy zajistí, aby vázaní zástupci byli do veřejného rejstříkx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxebné informace týkající se navrhované služby.
Členské státy mohou rozhodnout, že investiční podniky mohou s výhradou přiměřené kontroly ověřit, zdx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxizuje. Je veřejně přístupný.
4. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky jmenující vázané zástupce přijaly vhodná opatření k tomu, aby přexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxávanou vázaným zástupcem na účet daného investičního podniku.
Členské státy mohou příslušným orgánům povolit, aby při registraci vázaných zástupců x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxmi a jinými subjekty. Vázaní zástupci mohou být registrováni zejména investičním podnikem, úvěrovou institucí nebo jejich sdruženími a jinými subjexxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtřících uvedených v odstavci 3.
6. Členské státy mohou přijmout nebo zachovat předpisy přísnější, než je tento článek, nebo stanovit další požadavky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxční podniky s povolením provádět pokyny na účet zákazníka nebo obchodovat na vlastní účet nebo přijímat a předávat pokyny mohly vyvolat nebo uzavírat oxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxinnosti podle článku 24, s výjimkou odstavců 4 a 5, článku 25, s výjimkou odstavce 6, článku 27 a čl. 28 odst. 1.
Členské státy zajistí, aby investiční podnxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxu způsobilé protistrany a její činnosti.
2. Pro účely tohoto článku členské státy uznají jako způsobilé protistrany investiční podniky, úvěrové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé nebo regulované podle právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů členského státu, vlády členských států a jejich orgány včetně vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxbilé protistrany podle prvního pododstavce nejsou dotčena práva těchto subjektů žádat obecně nebo pro jednotlivé obchody o stejné zacházení jako se zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxé podniky splňující předem určené přiměřené požadavky včetně množstevních prahových hodnot. V případě obchodu, u něhož se potenciální protistrany nxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxky získal investiční podnik od potenciální protistrany výslovné potvrzení o tom, že souhlasí s tím, aby byla považována za způsobilou protistranu. Člxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxu za způsobilé protistrany uznat subjekty ze třetích zemí rovnocenné kategoriím subjektů uvedeným v odstavci 2.
Členské státy rovněž mohou za způsobixx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3.
5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89, kterými stanoví:
a) postupy pro žádost o zacházení jako xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xximěřené požadavky včetně množstevních prahových hodnot umožňující, aby byl podnik považován za způsobilou protistranu podle odstavce 3.
Oxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxného obchodního systému a další právní povinnosti
1. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky a organizátoři trhu provozující mnohostranný oxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, zda jeho členové, účastníci nebo uživatelé dodržují jeho pravidla. Investiční podniky a organizátoři trhu provozující mnohostranný obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xvých systémů, aby odhalili porušování těchto pravidel, obchodní podmínky narušující řádné fungování trhu, chování, které by mohlo svědčit o jednání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxků k zajištění toho, aby toto sledování bylo účinné.
2. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky a organizátoři trhu provozující mnohostrannx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxínkách narušujících řádné fungování trhu, chování, které by mohlo svědčit o jednání zakázaném nařízením (EU) č. 596/2014, nebo narušení systémů obchxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní systém nebo organizovaný obchodní systém sdělí orgánu ESMA a příslušným orgánům ostatních členských států informace uvedené v prvním pododstavcix
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm (EU) č. 596/2014, přesvědčí se, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdní systém nebo organizovaný obchodní systém bez zbytečného odkladu podávali informace podle odstavce 2 také orgánu příslušnému pro vyšetřování a stxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xrostřednictvím.
4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89, kterými určí okolnosti, za nichž vzniká povxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxchodování v mnohostranném obchodním systému nebo organizovaném obchodním systému
1. Aniž je dotčeno právo příslušného orgánu podle čl. 69 odst. 2 poxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém pozastavit obchodování s finančním nástrojem, který již nesplňuje pravidla mnohostrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxení či stažení závažně poškodilo zájmy investorů nebo řádné fungování trhu.
2. Členské státy vyžadují, aby investiční podnik nebo organizátor trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxchodování, také pozastavil obchodování s deriváty uvedenými v bodech 4 až 10 oddílu C přílohy I, které se týkají daného finančního nástroje nebo jsou k nxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxvání. Investiční podnik nebo organizátor trhu provozující mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém zveřejní své rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xvému příslušnému orgánu.
Příslušný orgán, v jehož jurisdikci k pozastavení nebo stažení došlo, vyžaduje, aby regulované trhy, jiné mnohostranné obcxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxstrojem nebo s deriváty uvedenými v bodech 4 až 10 oddílu C přílohy I této směrnice, které se týkají daného finančního nástroje nebo jsou k němu vztaženy, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je podezření ze zneužití trhu, nabídka převzetí nebo nezpřístupnění vnitřní informace o emitentovi nebo finančním nástroji v rozporu s články 7 a 17 naxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xříslušný orgán toto rozhodnutí okamžitě zveřejní a sdělí ho orgánu ESMA a příslušným orgánům ostatních členských států.
Vyrozuměné příslušné orgánx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xnternalizátoři, již spadají do jejich jurisdikce a již obchodují s týmž finančním nástrojem nebo s deriváty uvedenými v bodech 4 až 10 oddílu C přílohy I xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxvání rovněž stáhli, pokud důvodem k pozastavení nebo stažení je podezření ze zneužití trhu, nabídka převzetí nebo nezpřístupnění vnitřní informace o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxvažně poškodit zájmy investorů nebo řádné fungování trhu.
Každý vyrozuměný příslušný orgán sdělí své rozhodnutí orgánu ESMA a ostatním příslušným oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxy I, které se týkají daného finančního nástroje nebo jsou k němu vztaženy, nepozastavit nebo je z obchodování nestáhnout.
Tento odstavec se použije i v xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxnančního nástroje nebo jsou k němu vztaženy, zrušeno.
Postup oznamování podle tohoto odstavce se použije i v případě, kdy rozhodnutí pozastavit obchxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxu vztaženy, nebo stáhnout je z obchodování přijme příslušný orgán podle čl. 69 odst. 2 prvního pododstavce písm. m) a n).
S cílem zajistit, aby byla povixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxých norem dále upřesňujících případy, v nichž je souvislost mezi derivátem uvedeným v bodech 4 až 10 oddílu C přílohy I, který se týká finančního nástrojxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxtem mělo být také pozastaveno obchodování nebo by měl být z obchodování stažen, aby bylo dosaženo účelu pozastavení obchodování s podkladovým finančnxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxsena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
3. ESMA vypraxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prováděcích technických norem Komisi do 3. ledna 2016.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxanoví seznam situací, které představují závažné poškození zájmů investorů a řádného fungování trhu podle odstavců 1 a 2 tohoto článku.
Oddíl 4
xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxnného obchodního systému mohl u svého domovského příslušného orgánu požádat o registraci mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxranný obchodní systém jako trh pro růst malých a středních podniků, pokud obdrží žádost podle odstavce 1 a přesvědčí se, že požadavky v odstavci 3 jsou s oxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systémy a postupy, které zajišťují splnění následujících podmínek:
a) alespoň 50% emitentů, jejichž finanční nástroje jsou přijaty k obchodování v mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxždém následujícím kalendářním roce malé a střední podniky;
b) pro počáteční a průběžné přijetí finančních nástrojů emitentů k obchodování na trhu jsxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xteré investorům umožní učinit si informovaný úsudek o tom, zda do těchto finančních nástrojů investovat, a to buď v podobě řádného přijímacího dokumenxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxním systému platí požadavky stanovené ve směrnici 2003/71/ES;
d) emitent na trhu pravidelně hlásí řádné průběžné finanční údaje, například auditovxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pravomocí ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 25 nařízení (EU) č. 596/2014 a úzce propojené osoby ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 26 nařízení (EU) č. 596/2014 dodržuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx šířeny;
g) existují účinné systémy a kontroly, jejichž účelem je zabránit a odhalit zneužívání trhu, jak vyžaduje nařízení (EU) č. 596/2014.
4. Krxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstému, investičním podnikem nebo organizátorem trhu provozujícím mnohostranný obchodní systém. Tato kritéria rovněž investičnímu podniku nebo orxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxžadavky.
5. Členské státy stanoví, že domovský příslušný orgán může zrušit registraci mnohostranného obchodního systému jako trhu pro růst malých x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxranným obchodním systémem již nejsou splněny požadavky v odstavci 3.
6. Členské státy vyžadují, aby domovský příslušný orgán v případě, že podle toxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx orgánu ESMA. ESMA na své internetové stránce zveřejní seznam trhů pro růst malých x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xa jednom trhu pro růst malých a středních podniků, bylo možno s finančním nástrojem rovněž obchodovat na jiném trhu pro růst malých a středních podniků, xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxí společnosti nebo počátečního, průběžného nebo jednorázového zveřejňování v souvislosti s tímto jiným trhem malých a středních podniků.
8. Komisi xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxatření zohlední potřebu požadavků na zachování vysoké úrovně ochrany investora, a podpoří tak důvěru investorů v uvedené trhy a zároveň sníží adminisxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxplnění podmínek stanovených v odst. 3 písm. a) tohoto článku.
KAPITOLA III
Práva investičních podniků
Článek 34
Volný pohyb investičníxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxho členského státu v souladu s touto směrnicí a v případě úvěrových institucí v souladu se směrnicí 2013/36/EU, mohl svobodně poskytovat investiční slxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxleno. Doplňkové služby lze poskytovat pouze společně s investiční službou nebo činností.
Členské státy nekladou na takový investiční podnik nebo úvěxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x úmyslu poprvé poskytnout služby nebo vykonat činnost na území jiného členského státu nebo který má v úmyslu změnit rozsah takto poskytovaných služeb nxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxnnost;
b) plán obchodních činností, v němž zejména uvede, které investiční služby nebo činnosti i doplňkové služby má v úmyslu na území daného členskéxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx členském státě. Pokud investiční podnik hodlá využívat vázané zástupce, sdělí příslušnému orgánu svého domovského členského státu jejich totožnosxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxém státě, sdělí příslušný orgán domovského členského státu investičního podniku do jednoho měsíce od přijetí všech informací příslušnému orgánu hosxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxat k poskytování investičních služeb a výkonu investičních činností v tomto členském státě. Hostitelský členský stát tyto informace zveřejní. ESMA mxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxíce od jejich obdržení příslušnému orgánu hostitelského členského státu určenému jako kontaktní místo v souladu s čl. 79 odst. 1. Investiční podnik pax xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxli z údajů sdělených v souladu s odstavcem 2, ohlásí investiční podnik tuto změnu písemně příslušnému orgánu domovského členského státu nejméně jeden xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxěrová instituce, která hodlá poskytovat investiční nebo doplňkové služby nebo vykonávat investiční činnosti podle odstavce 1 prostřednictvím vázaxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v němž hodlá poskytovat služby, využívat vázané zástupce usazené ve svém domovském členském státě, sdělí příslušný orgán domovského členského státu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxuladu s čl. 79 odst. 1 totožnost vázaných zástupců, které hodlá úvěrová instituce využívat k poskytování služeb v tomto členském státě. Hostitelský člxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xrhu z jiných členských států, kteří provozují mnohostranné obchodní systémy a organizované obchodní systémy, aby na jejich území přijali vhodná opatxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtátů.
7. Investiční podnik nebo organizátor trhu provozující mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém sdělí příslušnému oxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxrmaci sdělí do jednoho měsíce příslušnému orgánu členského státu, ve kterém daný mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém hodxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxelského členského státu mnohostranného obchodního systému a bez zbytečného odkladu totožnost dálkových členů nebo účastníků mnohostranných obchoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxovány v souladu s odstavci 2, 4, 5 a 7.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2015.
Na Komisi je přenesena pravomxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 3, 4, 5 a 7.
ESMA předloží tyto nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxodstavci x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxy mohly být na jejich území poskytovány a investiční činnosti vykonávány v souladu s touto směrnicí a směrnicí 2013/36/EU na základě práva usazování, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx spadají do oblasti, na kterou bylo investičnímu podniku nebo úvěrové instituci v domovském členském státě uděleno povolení. Doplňkové služby lze posxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxcí se záležitostí spadajících do oblasti působnosti této směrnice mimo požadavky povolené podle odstavce 8.
2. Členské státy vyžadují, aby každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxž pobočku nezřídil, to nejprve oznámil příslušnému orgánu svého domovského členského státu a poskytl mu tyto informace:
a) členské státy, na jejichž úxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxnností, v němž mimo jiné uvede, které investiční nebo doplňkové služby budou poskytovány a které investiční činnosti budou vykonávány;
c) v případě zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) v případě využívání vázaných zástupců v členském státě, ve kterém investiční podnik pobočku nezřídil, popis zamýšleného využívání vázaných zástupxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxiku zapadají;
e) adresa v hostitelském členském státě, na které lze obdržet dokumenty;
f) jména osob odpovědných za vedení pobočky nebo vázaného zásxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxný zástupce postaven na úroveň pobočky, byla-li zřízena, a vztahují se na něj v každém případě ustanovení této směrnice, která se týkají poboček.
3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxury nebo finanční situaci investičního podniku, sdělí do tří měsíců ode dne, kdy veškeré informace obdrží, tyto informace příslušnému orgánu hostitexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xvedených v odstavci 2 sdělí příslušný orgán domovského členského státu příslušnému orgánu hostitelského členského státu podrobné informace o akredxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrgán domovského členského státu o této skutečnosti příslušný orgán hostitelského členského státu.
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxnutí dotyčnému investičnímu podniku do tří měsíců ode dne, kdy veškeré informace obdržel.
6. Jakmile pobočka obdrží sdělení příslušného orgánu hostxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo členského státu, může být zřízena a může zahájit činnost.
7. Úvěrová instituce, která k poskytování investičních nebo doplňkových služeb nebo výkxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xznámí příslušnému orgánu svého domovského členského státu a poskytne mu informace uvedené v odstavci 2.
Pokud příslušný orgán domovského členského sxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxrmace obdrží, tyto informace příslušnému orgánu hostitelského členského státu určenému v souladu s čl. 79 odst. 1 jako kontaktní místo a uvědomí v tomtx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo členského státu, zdůvodní své odmítnutí dotyčné úvěrové instituci do tří měsíců ode dne, kdy veškeré informace obdržel.
Jakmile vázaný zástupce obxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xdělení příslušným orgánem domovského členského státu, může zahájit činnost. Na uvedeného vázaného zástupce se vztahují ustanovení této směrnice týxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na jeho území vyhovují povinnostem stanoveným v článcích 24, 25, 27 a 28 této směrnice a v článcích 14 až 26 nařízení (EU) č. 600/2014 a v opatřeních přijaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxbočka nachází, má právo prověřovat opatření přijatá pobočkou a požadovat změny, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby příslušný orgán mohl vymáhat povxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xlužeb poskytovaných nebo činností vykonávaných pobočkou na jeho území.
9. Každý členský stát zajistí, aby v případě, že investiční podnik s povolexxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x po informování příslušného orgánu hostitelského členského státu provádět kontroly na místě v této pobočce.
10. Pokud dojde ke změně kterékoli inforxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxc před jejím provedením. Příslušný orgán domovského členského státu o této změně uvědomí příslušný orgán hostitelského členského státu.
11. ESMA vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2015.
Na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
12. ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 3x xx x x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xormy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 36
Přístup na regulované trhy
1. Členské státy vxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxávo stát se členem regulovaných trhů vytvořených na jejich území nebo na tyto trhy měly přístup prostřednictvím kteréhokoli z těchto opatření:
a) přímx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxovaný trh, aniž by tyto investiční podniky musely být usazeny v domovském členském státě regulovaného trhu, pokud obchodní postupy a systémy dotyčnéhx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxe 1 žádné další regulativní nebo správní požadavky týkající se záležitostí spadajících do oblasti působnosti této směrnice.
Článek 37
Přístux x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxízení (EU) č. 648/2012, vyžadují členské státy, aby investiční podniky z jiných členských států měly právo přímého nebo nepřímého přístupu k ústřední xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxi.
Členské státy vyžadují, aby přímý nebo nepřímý přístup těchto investičních podniků k těmto systémům podléhal stejným nediskriminačním, transparxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxádání obchodů s finančními nástroji, se kterými se obchoduje v obchodním systému na jejich území.
2. Členské státy vyžadují, aby regulované trhy nx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxém trhu obchoduje, za těchto podmínek:
a) vytvoření takových prostředků a vazeb mezi určeným systémem vypořádání a jakýmkoli jiným systémem nebo zaříxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xegulovaným trhem s tím, že technické podmínky pro vypořádání obchodů uzavřených na regulovaném trhu prostřednictvím jiného systému xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnu regulovaného trhu nejsou dotčeny pravomoci národních centrálních bank jako orgánů dohledu nad systémy vypořádání nebo jiných orgánů dohledu s praxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxmu zdvojení kontroly.
Článek 38
Ustanovení o ústředních protistranách a clearingu a vypořádání pro mnohostranné obchodní systémy
1. Členxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxtranou nebo clearingovým střediskem a systémem vypořádání jiného členského státu za účelem clearingu nebo vypořádání některých nebo všech obchodů uxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xbchodní systém nesmí bránit využívání ústřední protistrany, clearingových středisek nebo systémů vypořádání v jiném členském státě, pokud to není pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxanoveným v čl. 37 odst. 2.
Aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojení kontroly, přihlíží příslušný orgán i k dohledu nebo dozoru nad clearingovými systémy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxny dohledu s pravomocemi v souvislosti s těmito systémy.
KAPITOLA IV
Poskytování investičních služeb a výkon investičních činností podnikx xx xxxxxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx může vyžadovat, aby podnik ze třetí země, který hodlá poskytovat investiční služby nebo vykonávat investiční činnosti společně s jakýmikoli doplňkoxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxě pobočku.
2. Pokud členský stát vyžaduje, aby podnik ze třetí země, který hodlá poskytovat investiční služby nebo vykonávat investiční činnosti spxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xohoto členského státu za těchto podmínek:
a) na poskytování služeb, pro které podnik ze třetí země žádá o povolení, se vztahuje povolení a dohled ve třetx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xýboru proti praní peněz a financování terorismu (FATF) v souvislosti s praním peněz a bojem proti financování terorismu;
b) mezi příslušnými orgány v xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu a ochrany investorů;
c) pobočka má volně k dispozici dostatečný počáteční kapitál;
d) je jmenována jedna či více osob odpovědných za vedení pobočky x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xá být pobočka zřízena, dohodu, která plně splňuje normy stanovené v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku a zajišťuje účinnou výměnu ixxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uznaného v souladu se směrnicí 97/9/ES.
3. Podnik ze třetí země uvedený v odstavci 1 podá svou žádost příslušnému orgánu členského státu, v němž hodlx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxužeb nebo výkonu investičních činností společně s jakýmikoliv doplňkovými službami nebo bez nich na území členského státu prostřednictvím pobočky, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxánů, je třeba poskytnout údaje o jejich příslušných pravomocích;
b) veškeré relevantní údaje o podniku (název, právní forma, sídlo a adresa, členové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxestičních činností, které mají být vykonávány, a o organizační struktuře pobočky, včetně popisu veškerého externího zajištění hlavních provozních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxx. 1;
d) informace o počátečním kapitálu, který má pobočka volně k dispozici.
Článek 41
Udělování povolení
1. Příslušný orgán členského stxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxle článku 39, a
b) pobočka podniku ze třetí země bude schopna dodržovat ustanovení uvedená v odstavci 2.
Příslušný orgán vyrozumí podnik ze třetí země xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxdu s odstavcem 1, musí plnit povinnosti stanovené v článcích 16 až 20, 23, 24, 25 a 27, čl. 28 odst. 1 a článcích 30, 31 a 32 této směrnice a v článcích 3 až 26 nařxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx uděleno.
Členské státy nekladou na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxočkou podniků ze třetích zemí měně příznivě než s podniky z Unie.
Článek 42
Poskytování služeb z výlučného podnětu zákazníka
Členské státy zxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xodnět k poskytnutí investiční služby nebo vykonání investiční činnosti podnikem ze třetí země, nevztahuje se na toto poskytnutí nebo výkon podnikem zx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdle článku 39. Podnět takových zákazníků neopravňuje podnik ze třetí země uvádět pro tohoto zákazníka na trh nové kategorie investičních produktů nebx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
Odnětí povolení
Příslušný orgán, který podniku ze třetí země udělil povolení podle článku 41, je může odejmout, pokud tento podnik:
a) povolení nexxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtiční činnost, pokud dotyčný členský stát nestanoví, že v takových případech povolení zaniká;
b) získal povolení na základě nepravdivého prohlášenx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě této směrnice, které upravují podmínky výkonu činnosti investičních podniků a platí i pro podniky ze třetích zemí;
e) spadá mezi kterýkoli x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
HLAVA III
REGULOVANÉ TRHY
Článek 44
Povolení a rozhodné právo
1. Členské státy vyhradí povolení působit jako regulovaný trh systémům, ktexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxhu, tak systémy regulovaného trhu splňují přinejmenším požadavky stanovené v této hlavě.
V případě regulovaného trhu, který je právnickou osobou a jx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxzátorovi trhu podle této směrnice rozděleny mezi regulovaný trh a organizátora trhu.
Organizátor trhu poskytne veškeré informace, včetně plánu obcxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xutná k tomu, aby splnil své povinnosti podle této hlavy.
2. Členské státy vyžadují, aby organizátor trhu plnil úkoly týkající se organizace a provozx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxjí ustanovení této hlavy. Rovněž zajistí, aby příslušné orgány sledovaly, zda regulované trhy plní nepřetržitě podmínky prvního povolení stanovené xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvky stanovené v této hlavě.
Členské státy rovněž zajistí, aby byl organizátor trhu oprávněn vykonávat práva odpovídající regulovanému trhu, který na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxdy prováděné v systémech regulovaného trhu veřejným právem domovského členského státu regulovaného trhu.
5. Příslušný orgán může odejmout povolexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxykonává činnost, pokud dotyčný členský stát nestanoví, že v takových případech povolení zaniká;
b) získal povolení na základě nepravdivého prohlášxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxté na základě této směrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2014;
e) spadá mezi některý z případů, v nichž vnitrostátní právo stanoví odnětí povolení.
6. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx členové vedoucího orgánu jakéhokoliv organizátora trhu měli po celou dobu dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti pxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxvat zejména tyto požadavky:
a) Všichni členové vedoucího orgánu věnují dostatek času výkonu svých funkcí u organizátora trhu. Počet funkcí ve vedoucxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxh a složitost činností dotyčného organizátora trhu.
Pokud nezastupují členský stát, nezastávají členové vedoucího orgánu organizátorů trhu, kteří xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxsledujících kombinací:
i) jednu funkci výkonného člena ve vedoucím orgánu se dvěma funkcemi nevýkonného člena,
ii) čtyři funkce nevýkonného xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxalifikovanou účast, se počítají jako jedna funkce.
Příslušné orgány mohou povolit členům vedoucího orgánu zastávat jednu další funkci nevýkonného xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx člen vedoucího orgánu, se nevztahuje na řídící funkce v organizacích, které nesledují převážně obchodní cíle.
b) Vedoucí orgán má náležitou úrovxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxý člen vedoucího orgánu jedná čestně, bezúhonně a používá vlastní názory při účinném posuzování a případném vznášení konstruktivních připomínek k roxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xidské a finanční zdroje na zaškolení a přípravu členů vedoucího orgánu.
4. Členské státy zajistí, aby organizátoři trhu, kteří jsou významní z hledixxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u dotyčného organizátora trhu nevykonávají žádnou výkonnou funkci.
Výbor pro jmenování vykonává tyto činnosti:
a) určuje a doporučuje ke schválení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxostí, rozmanitosti a zkušeností ve vedoucím orgánu. Dále výbor vypracuje popis činností a schopností požadovaných pro konkrétní funkci a odhadne přexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxgii, jak tento počet zvýšit, aby se dosáhlo stanoveného cíle;
b) pravidelně alespoň jednou ročně hodnotí strukturu, velikost, složení a činnost vedoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušenosti jednotlivých členů vedoucího orgánu a vedoucího orgánu jako celku a informuje o tomto hodnocení vedoucí orgán;
d) pravidelně přezkoumávx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxí svých povinnosti průběžně a v co největší míře zohledňuje potřebu zajistit, aby rozhodování vedoucího orgánu neovládala jediná osoba nebo malá skupxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxkeré druhy zdrojů, které považuje za vhodné, včetně externího poradenství.
Tento odstavec se nepoužije, pokud podle vnitrostátního práva nemá vedoxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxjich výbory pro jmenování při náboru členů svých vedoucích orgánů používaly širokou škálu vlastností a schopností a aby za tímto účelem prováděly polixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxrávy a řízení zajišťujících xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxsobem, který podporuje integritu trhu.
Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán sledoval a pravidelně hodnotil účinnost systémů správy a řízení orgaxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xotřebné k dozorování a sledování rozhodování vedení organizátora trhu.
7. Příslušný orgán odmítne udělit povolení, pokud není přesvědčen o tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xunkcí dostatečný čas, nebo pokud existují objektivní a prokazatelné důvody k domněnce, že vedoucí orgán organizátora trhu může ohrozit jeho účinné, řxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxé skutečně řídí činnosti a provoz regulovaného trhu již povoleného v souladu s touto směrnicí, považovány za osoby splňující požadavky stanovené v odsxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x jeho členské struktuře spolu se všemi informacemi nezbytnými k posouzení toho, zda organizátor trhu splňuje odstavce 1 až 5.
9. ESMA vydá obecné pokyxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xložitost činností daného organizátora trhu;
b) odpovídající úroveň kolektivních znalostí, dovedností a zkušeností vedoucího orgánu podle odst. 2 xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zaškolení a přípravu členů vedoucího orgánu podle odstavce 3;
e) rozmanitost, jež má být zohledňována při výběru členů vedoucího orgánu podle odstavxx xx
xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxáty vyžadují, aby byly osoby, které mohou díky svému postavení vykonávat přímo nebo nepřímo významný vliv na řízení regulovaného trhu, vhodné.
2. Člxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xrganizátora trhu, zejména totožnost všech osob, kterým jejich postavení umožňuje vykonávat významný vliv na řízení, a velikost jejich podílů;
b) inxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxaného trhu.
3. Příslušný orgán odmítne schválit navrhované změny kontrolních podílů regulovaného trhu nebo organizátora trhu, pokud existují obxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xepříznivých důsledků, které by na provoz regulovaného trhu nebo jeho členy nebo účastníky mohl mít jakýkoli střet zájmů mezi zájmy regulovaného trhu, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxesených na regulovaný trh příslušným orgánem;
b) byl vhodně vybaven pro řízení rizik, kterým je vystaven, zaváděl vhodná opatření a systémy k odhalenx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx systému, včetně účinných nouzových opatření pro případ narušení systémů obchodování;
d) vytvořil transparentní a závazná pravidla a postupy zajišxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvní a včasné dokončení obchodů prováděných v rámci svých systémů;
f) měl v době povolování i poté nepřetržitě k dispozici dostatečné finanční zdroje uxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx nepovolí organizátorům trhu provádět pokyny zákazníků za použití vlastního kapitálu podniku ani se zapojovat do obchodování párováním pokynů na vlaxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx Členské státy vyžadují, aby regulovaný trh zavedl účinné systémy, postupy a opatření, jimiž se zajistí, že jeho obchodní systémy jsou odolné, mají dosxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxou plně testovány, aby se zajistilo, že takové podmínky jsou splněny, a vztahují se na ně účinná opatření pro obchodní kontinuitu zajišťující kontinuixx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxné dohody se všemi investičními podniky sledujícími určitou strategii tvorby trhu na regulovaném trhu;
b) zavedl systémy zajišťující, aby se dostatxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx a předvídatelně zajišťovaly likviditu trhu, je-li takový požadavek přiměřený povaze a rozsahu obchodování na daném regulovaném trhu.
3. V písemxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxnosti vyplývající z účasti v režimu uvedeném v odst. 2 písm. b);
b) vhodné pobídky ve formě slev nebo jiné podobě, jež regulovaný trh nabízí investičnímx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxd investičními podniky. Regulovaný trh informuje příslušný orgán o obsahu závazné písemné dohody a na požádání mu poskytne jakékoli další informace nxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx zavedl účinné systémy, postupy a opatření pro zamítnutí pokynů, které přesahují předem určené prahové hodnoty pro objem a cenu nebo jsou zjevně chybnéx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xěhem krátkého období k výraznému pohybu cen finančního nástroje, a ve výjimečném případě aby byl schopen zrušení, změny či opravy jakéhokoliv obchodux xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxkviditu různých kategorií a podkategorií aktiv, povahu tržního modelu a typy účastníků a je dostatečný k tomu, aby nedošlo k výrazným narušením ukázněxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jakékoli podstatné změny těchto parametrů příslušnému orgánu, který je poté hlásí orgánu ESMA. Členské státy vyžadují, aby v případě, že regulovaný txx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy a postupy k zajištění toho, aby vyrozuměl příslušné orgány, které se ujmou koordinace v rámci celého trhu a určí, zda je vhodné zastavit obchodování v jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxjí, aby regulovaný trh zavedl účinné systémy, postupy a opatření, včetně stanovení povinnosti pro členy či účastníky provádět náležité testování algxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxky narušující řádné fungování trhu nebo přispět k vytvoření takových podmínek, a vypořádat se s jakýmikoli obchodními podmínkami narušujícími řádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxody, které do systému může zanést člen či účastník, aby se zpomalil tok pokynů v případě, že existuje riziko, že kapacita systému byla vyčerpána, a aby se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxý přístup, zavedl účinné systémy, postupy a opatření, jimiž se zajistí, že členové či účastníci mohou poskytovat takovou službu, pouze pokud se jedná o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxná kritéria vhodnosti osob, kterým lze takový přístup poskytnout, a že si člen nebo účastník v souvislosti s požadavky této směrnice zachová odpovědnoxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xrahových hodnot pro obchodování prostřednictvím takového přístupu a byl schopen rozlišit pokyny či obchody prováděné osobou pomocí přímého elektroxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx není dodržen tento odstavec.
8. Členské státy vyžadují, aby regulovaný trh zajistil, že jeho pravidla pro služby společného umístění jsou transpaxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxedení, vedlejších poplatků a případných slev jsou transparentní, spravedlivé a nediskriminační a nepodněcují k zadávání, změně nebo rušení pokynů čx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zejména vyžadují, aby regulovaný trh ukládal povinnosti související s tvorbou trhu v jednotlivých akciích nebo vhodném koši akcií výměnou za případnx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxán, a stanovil výši poplatků pro jednotlivé finanční nástroje, na něž se uplatňují.
Členské státy mohou umožnit, aby regulovaný trh ukládal za zadání xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxr zrušených pokynů vůči provedeným pokynům a účastníkům používajícím způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí, aby to odráželo dodatexxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkyny vytvářené algoritmickým obchodováním, různé algoritmy používané pro vytváření pokynů a osoby, které tyto pokyny vydávají. Tyto informace musí xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkého státu zpřístupnily příslušnému orgánu údaje týkající se evidence pokynů nebo mu k této evidenci umožnil přístup, aby příslušný orgán mohl obchodxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx regulovaných trhů byly odolné a měly dostatečnou kapacitu;
b) poměr uvedený v odstavci 6 se zohledněním faktorů, jako je hodnota neprovedených pokynx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxovaný přístup jsou přinejmenším ekvivalentní kontrolám vztahujícím se na přímý přístup k trhu;
d) požadavky na zajištění toho, aby služby společnéhx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxšujících řádné fungování trhu nebo ke zneužívání trhu;
e) určování, kdy je regulovaný trh významný z hlediska likvidity pro daný finanční nástroj;
fx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxsí regulované trhy při návrhu režimu tvorby trhu určit, a podmínek, za nichž požadavek zavedení režimu tvorby trhu není vhodný, při zohlednění povahy a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xystémech;
g) požadavky na zajištění náležitého testování algoritmů s cílem zabránit tomu, aby systémy algoritmického obchodování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxch podmínek přispívaly.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2015.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxcné pokyny k vhodnému nastavení parametrů pro zastavení obchodování podle odstavce 5 zohledňující faktory uvedené ve zmíněném odstavci.
Článex xx
xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje, ale také pro jakékoli další finanční nástroje, pro které jsou v sxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxil likvidity daného finančního nástroje na různých trzích a průměrné rozpětí mezi nabídkou a poptávkou s ohledem na to, že je žádoucí umožnit přiměřeně xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x. ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, jimiž určí minimální kroky kotace nebo režimy kroků kotace pro konkrétní akcie, cenné papíry nxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxdného fungování trhů v souladu s faktory uvedenými v odstavci 2 a s cenou, rozpětím a hloubkou likvidity daných finančních nástrojů.
ESMA předloží tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxm pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
4. ESMA může vypracovat návrhy regulačních technických norem, jimiž určí minixxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxngování trhů v souladu s faktory uvedenými v odstavci 2 a s cenou, rozpětím a hloubkou likvidity daných finančních nástrojů.
ESMA předloží veškeré takoxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 50
Synchronizace obchodních hodin
1. Členské státy uloží povinnoxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xdálosti, která musí být nahlášena.
2. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxmi normami.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2015.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační txxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodování
1. Členské státy vyžadují, aby regulované trhy měly jasná a transparentní pravidla pro přijímání finančních nástrojů k obchodování.
Txxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x aby byly v případě převoditelných cenných papírů volně obchodovatelné.
2. V případě derivátů pravidla uvedená v odstavci 1 zejména zajistí, aby vlxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby regulovaný trh vytvořil a udržoval účinné mechanismy k ověření toho, zda emitenti převoditelných cenných papírů přijatých k obchodování na reguxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxké státy zajistí, aby regulovaný trh zavedl mechanismy, které usnadní jeho členům nebo účastníkům získat přístup k informacím, které byly zveřejněny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxnční nástroje, které přijímají k obchodování, splňují požadavky pro přijetí k obchodování.
5. Převoditelný cenný papír, který byl přijat k obchodovxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxcími ustanoveními směrnice 2003/71/ES. Tento jiný regulovaný trh uvědomí emitenta o tom, že jeho cenné papíry jsou na něm obchodovány. Emitent není poxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxuhlasu.
6. ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které:
a) stanoví vlastnosti různých druhů finančních nástrojů, které musí regulxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxt přijat k obchodování na různých segmentech trhu, které regulovaný trh provozuje;
b) objasní opatření, která má regulovaný trh učinit, aby byla jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbo jednorázového účelového informování, považována za splněnou;
c) objasní mechanismy, které má regulovaný trh vytvořit podle odstavce 3, aby svým xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxrhy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2015.
Na Komisi je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxnek 52
Pozastavení obchodování s finančními nástroji a stažení finančních nástrojů z obchodování na regulovaném trhu
1. Aniž je dotčeno právo přísxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxzastavit obchodování s finančním nástrojem, který již nesplňuje pravidla regulovaného trhu, nebo jej stáhnout z obchodování, pokud není pravděpodoxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxhu, který pozastaví obchodování s finančním nástrojem nebo jej stáhne z obchodování, také pozastavil obchodování s deriváty uvedenými v bodech 4 až 10 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xčelu pozastavení nebo stažení podkladového finančního nástroje. Organizátor trhu zveřejní své rozhodnutí o pozastavení nebo stažení finančního náxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí nebo stažení došlo, vyžaduje, aby jiné regulované trhy, mnohostranné obchodní systémy, organizované obchodní systémy a systematičtí internalizáxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, které souvisejí s daným finančním nástrojem nebo jsou k němu vztaženy, obchodování s daným finančním nástrojem či deriváty rovněž pozastavili nebo jx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xnformace o emitentovi nebo finančním nástroji v rozporu s články 7 a 17 nařízení (EU) č. 596/2014, s výjimkou případů, kdy by toto pozastavení nebo stažexx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxíslušným orgánům, včetně případného vysvětlení, pokud se rozhodl obchodování s daným finančním nástrojem či s deriváty uvedenými v bodech 4 až 10 oddíxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxíslušný orgán toto rozhodnutí okamžitě zveřejní a sdělí ho orgánu ESMA a příslušným orgánům ostatních členských států.
Vyrozuměné příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxternalizátoři, již spadají do jejich jurisdikce a již obchodují s týmž finančním nástrojem nebo s deriváty uvedenými v bodech 4 až 10 oddílu C přílohy I txxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxtavili nebo je z obchodování rovněž stáhli, pokud důvodem k pozastavení nebo stažení je podezření ze zneužití trhu, nabídka převzetí nebo nezpřístupnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxní nebo stažení mohlo závažně poškodit zájmy investorů nebo řádné fungování trhu.
Tento xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxeré se týkají daného finančního nástroje nebo jsou k němu vztaženy, zrušeno.
Postup oznamování podle tohoto odstavce se použije i v případě, kdy rozhoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xástrojem nebo jsou k němu vztaženy, nebo stáhnout je z obchodování přijme příslušný orgán podle čl. 69 odst. 2 prvního pododstavce písm. m) a n).
S cílem xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxh regulačních technických norem dále upřesňujících případy, v nichž je souvislost mezi derivátem, který se týká finančního nástroje, s nímž bylo obchxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxž pozastaveno obchodování nebo by měl být z obchodování stažen, aby bylo dosaženo účelu pozastavení nebo stažení podkladového finančního nástroje.
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrmy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
3. ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem k urxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxna 2016.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010x
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxažné poškození zájmů investorů a řádného fungování trhu podle odstavců 1 a 2.
Článek 53
Přístup na regulovaný trh
1. Členské státy vyžadují, abx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xegulovaný trh nebo členství v něm.
2. Pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví veškeré povinnosti členů nebo účastníků vyplývající:
a) z vytvoření a sprxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xnstitucí působících na trhu;
d) z podmínek stanovených podle odstavce 3 pro členy nebo účastníky jiné než investiční podniky a úvěrové instituce;
e) x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xnvestiční podniky, úvěrové instituce povolené podle směrnice 2013/36/EU a jiné osoby, které:
a) mají dostatečně dobrou pověst;
b) mají dostatečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxčním mechanismům, které může regulovaný trh vytvořit, aby zaručil vhodné vypořádání obchodů.
4. Členské státy zajistí, aby u obchodů uzavřených nx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxlovaného trhu však povinnosti stanovené v článcích 24, 25, 27 a 28 uplatňují vůči svým zákazníkům, pokud na jejich účet provádějí na regulovaném trhu jexxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxt investičních podniků a úvěrových institucí.
6. Členské státy bez dalších právních nebo správních požadavků umožní regulovaným trhům z jiných člexxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxým na jejich území.
Regulovaný trh sdělí příslušnému orgánu svého domovského členského státu, ve kterém členském státě hodlá takové systémy vytvořitx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxmy vytvořit. ESMA může požádat o přístup k těmto informacím v souladu s postupem a podmínkami stanovenými v článku 35 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Příslxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xotožnost členů nebo účastníků regulovaného trhu usazených v tomto členském státě.
7. Členské státy vyžadují, aby organizátor trhu pravidelně přexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa regulovaného trhu a další právní povinnosti
1. Členské státy vyžadují, aby regulované trhy stanovily a udržovaly účinná opatření a postupy, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxslané pokyny, včetně zrušení, a obchody prováděné svými členy či účastníky v rámci svých systémů, aby odhalily porušování těchto pravidel, jakékoli oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xarušení systémů obchodování v souvislosti s finančním nástrojem.
2. Členské státy vyžadují, aby organizátoři regulovaných trhů neprodleně oznámxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které by mohlo svědčit o jednání zakázaném nařízením (EU) č. 596/2014 nebo narušení systémů obchodování v souvislosti s finančním nástrojem.
Příslxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxný orgán oznámí příslušným orgánům ostatních členských států a orgánu ESMA chování, které by mohlo svědčit o jednání zakázaném nařízením (EU) č. 596/2xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xnformace orgánu pověřenému vyšetřováním a stíháním zneužití trhu na regulovaném trhu a poskytoval tomuto orgánu veškerou pomoc při vyšetřování a stíxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xravomoci v souladu s článkem 89, kterými určí okolnosti, za nichž vzniká povinnost poskytnout informace uvedená v odstavci 2 tohoto článku.
Článxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé státy regulovaným trhům v uzavírání vhodných dohod s ústřední protistranou nebo clearingovým střediskem a systémem vypořádání jiného členského stxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xV nebo V nařízení (EU) č. 648/2012, nesmí příslušný orgán regulovaného trhu bránit využívání ústřední protistrany, clearingových středisek nebo sysxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxínky pro systémy vypořádání stanovené v čl. 37 odst. 2 této směrnice.
Aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojení kontroly, přihlíží příslušný orgán i k dohxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxy dohledu nad těmito systémy.
Článek 56
Seznam regulovaných trhů
Každý členský stát vypracuje seznam regulovaných trhů, pro které je domovxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxA seznam všech regulovaných trhů zveřejňuje na svých internetových stránkách a aktualizuje jej. Tento seznam obsahuje jedinečný kód stanovený orgánxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxvním pododstavcem písm. g) této směrnice a s články 6, 10 a 26 nařízení (EU) č. 600/2014.
HLAVA IV
LIMITY POZIC A KONTROLY PRO ŘÍZENÍ POZIC U KOMODIxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxné orgány podle metodiky výpočtu stanovené orgánem ESMA stanovily a uplatňovaly limity velikosti čisté pozice, kterou může osoba kdykoli držet v komoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxc držených xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxínky vypořádání, včetně předcházení budování pozic narušujících trh, a zejména zajistit sbližování mezi cenami derivátů v měsíci plnění a okamžitýmx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxktem nebo jeho jménem, které jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu.
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xávrhy regulačních technických norem ke stanovení metodiky výpočtu, kterou příslušné orgány mají používat pro stanovení spotových měsíčních limitů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxátů. Tato metodika výpočtu zohlední alespoň tyto faktory:
a) splatnost komoditních derivátů;
b) reálnou nabídku podkladové komodity;
c) celkovou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xolatilitu na příslušných trzích, včetně nahraditelných derivátů a trhů s podkladovou komoditou;
e) počet a velikost účastníků trhu;
f) vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx investičních podniků nebo organizátorů trhu provozujících obchodní systém a jinými jurisdikcemi.
ESMA předloží návrhy regulačních technických nxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
4. Příslušný orgán stanoví limity pro každou smlouvu týkající se komoditního derivátu oxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxocenné OTC smlouvy.
Příslušný orgán přezkoumá limity pozic, dojde-li k významné změně v reálné nabídce nebo v čistých otevřených pozicích nebo k jakékxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxčtu vypracovanou orgánem ESMA.
5. Příslušné orgány oznámí orgánu ESMA přesné limity pozic, které hodlají stanovit v souladu s metodikou výpočtu sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxčitelnost limitů pozic s cíli odstavce 1 a s metodikou výpočtu stanovenou orgánem ESMA podle odstavce 3. ESMA zveřejní toto stanovisko na svých internexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxěnu nepovažuje za nezbytnou. Pokud příslušný orgán zavede limity, které jsou v rozporu se stanoviskem orgánu ESMA, neprodleně na svých internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x7 nařízení (EU) č. 1095/2010.
6. Pokud je týž komoditní derivát obchodován ve významném množství v obchodních systémech ve více než jedné jurisdikxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxe, který se použije na veškeré obchodování dané smlouvy. Ústřední příslušný orgán tento jednotný limit pozice, který má být použit, a jakékoli revize txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxí. V případě, že příslušné orgány nesouhlasí, uvedou v písemné podobě plné a podrobné odůvodnění toho, proč se domnívají, že nejsou splněny požadavky sxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxslušné orgány obchodních systémů, v nichž je obchodován tentýž komoditní derivát, a příslušné orgány držitelů pozice v tomto komoditním derivátu vzáxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ximitů.
7. ESMA alespoň jednou za rok sleduje, jakým způsobem příslušné orgány provedly limity pozic stanovené v souladu s metodikou výpočtu určenox xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxána, v souladu s odstavcem 6.
8. Členské státy zajistí, aby investiční podnik nebo organizátor trhu provozující obchodní systém, v němž se obchodují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozic osob;
b) mít přístup k informacím, včetně veškeré příslušné dokumentace, poskytnutým osobami a týkajícím se velikosti a účelu uzavřené expozixx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxkladním trhu;
c) požadovat, aby určitá osoba ukončila pozici nebo omezila její velikost, a to dočasně nebo trvale, jak si to bude konkrétní případ vyžaxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxx xx xxzbytné, požadovat, aby osoba dočasně vrátila na trh likviditu za dohodnutou cenu a v dohodnutém objemu s výslovným záměrem zmírnit vlivy velké nebo domxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxt povahu a složení účastníků trhu a způsob, jakým využívají smlouvy předložené k obchodování.
10. Investiční podnik nebo organizátor trhu provozujxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxh pozic, které stanovil, orgánu ESMA, který na svých internetových stránkách zveřejní a udržuje databázi s přehledy limitů pozic a kontrol pro řízení pxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx která snižuje rizika přímo související s obchodními činnostmi;
b) způsoby určení toho, kdy mají být pozice osoby sloučeny do skupiny;
c) kritéria urxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxzicích získaných v rovnocenných OTC smlouvách relevantnímu příslušnému orgánu, jak určuje čl. 58 odst. 2;
d) vymezení toho, co se rozumí týmž komoditxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxních derivátech obchodovaných v obchodním systému ke stanovení čisté pozice pro účely posouzení souladu s limity. Tyto metodiky stanoví kritéria určxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xlánku;
f) postup, který stanoví, jakým způsobem mohou osoby žádat o výjimku podle odst. 1 druhého pododstavce tohoto článku a jak relevantní příslušnx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xrčení významného množství podle odstavce 6 tohoto článku.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2015.
Na Koxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
13. Příslušné orgány neukládají limity pozic, které jsou restriktivnější než limity pozic přijaté podle odstavce 1, až na výjimečné případy, kdy jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xtránkách zveřejní podrobnosti o restriktivnějších limitech pozic, které se rozhodnou uložit, a tyto limity platí po počáteční dobu nejvýše šest měsíxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxvýše šest měsíců, jestliže důvody daného omezení nadále platí. Pokud tyto limity po uvedeném šestiměsíčním období prodlouženy nejsou, pozbývají autxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx limity pozic zdůvodní. ESMA vydá do 24 hodin stanovisko, zda dané restriktivnější limity pozic považuje za nutné k řešení výjimečného případu. Toto stxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxě na svých internetových stránkách zveřejní oznámení, ve kterém plně zdůvodní, proč tak učinil.
14. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxoby nacházející se nebo působící na jejich území nebo v zahraničí a které přesahují limit, jejž příslušný orgán stanovil pro komoditní deriváty ve vztaxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členských státech.
Článek 58
Podávání zpráv o pozicích podle kategorií držitelů pozic
1. Členské státy zajistí, aby investiční podnik nexx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxdenní zprávu se souhrnnými pozicemi, jež v jednotlivých komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise či jejich derivátech obchodovaných v jejixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xprávy, procentního podílu celkových čistých otevřených pozic podle kategorií a počtu osob držících pozice v jednotlivých kategoriích, v souladu s odxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxň jednou denně poskytl příslušnému orgánu úplný rozpis pozic držených všemi osobami, včetně členů nebo účastníků a jejich zákazníků, v daném obchodníx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé hodnoty.
2. Členské státy zajistí, aby investiční podniky obchodující s komoditními deriváty nebo povolenkami na emise či jejich deriváty mimo oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo ústřednímu příslušnému orgánu, jsou-li komoditní deriváty nebo povolenky na emise či jejich deriváty obchodovány ve významném množství v obchoxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xmise či jejich derivátech obchodovaných v obchodním systému a ekonomicky rovnocenných OTC smlouvách, jakož i pozic svých zákazníků a zákazníků jejicx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx x xílem umožnit sledování toho, jak je dodržován čl. 57 odst. 1, vyžadují členské státy od členů nebo účastníků regulovaných trhů a mnohostranných obchodxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systém alespoň jednou denně podávali zprávu s podrobnými údaji o svých pozicích držených prostřednictvím smluv obchodovaných v tomto obchodním systxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxcí daný obchodní systém klasifikuje osoby držící pozice v komoditním derivátu nebo v povolence na emise nebo jejím derivátu podle povahy jejich hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx x to buď jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu směrnice 2009/65/ES, nebo jako správce alternativxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxyslu směrnice 2003/41/ES;
d) obchodní podnik;
e) provozovatele s povinností dodržovat požadavky směrnice 2003/87/ES, v případě povolenek na emisx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxli jejich změny od předložení předchozí zprávy, procentní podíl celkových otevřených úrokových pozic podle kategorií a počet osob v jednotlivých katxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx objektivně měřitelným způsobem snižují rizika přímo spojená s obchodními činnostmi, a
b) jinými pozicemi.
5. ESMA vypracuje návrhy prováděcícx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxhy prováděcích technických norem Komisi do 3. ledna 2016.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavcx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxžadavky směrnice 2003/87/ES.
6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89, kterými stanoví prahové hodxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxžících pozici.
7. ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem upřesňujících opatření ke stanovení požadavku, aby všechny zprávy uvedené x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prováděcích technických norem Komisi do 3. ledna 2016.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxžeb hlášení údajů
Článek 59
Požadavek na udělení povolení
1. Členské státy vyžadují, aby poskytování služeb hlášení údajů popsané v oddíle D příxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo členského státu určený v souladu s článkem 67.
2. Odchylně od odstavce 1 povolí členské státy investičnímu podniku nebo organizátorovi trhu provozuxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxváleného mechanismu pro hlášení obchodů, pokud bylo dříve ověřeno, že dodržuje tuto kapitolu. Tato služba se zahrne do jeho povolení.
3. Členské stáxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxužeb hlášení údajů povolení. Pravidelně se aktualizuje. Každé povolení se oznámí orgánu ESMA.
ESMA vytvoří seznam všech poskytovatelů služeb hlášenx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xento seznam zveřejní na svých internetových stránkách a aktualizuje jej.
Pokud příslušný orgán povolení odejme v souladu s článkem 62, zveřejní se inxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxedem příslušného orgánu. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány pravidelně prověřovaly, zda poskytovatelé služeb hlášení údajů dodržují tuto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé v této hlavě.
Článek 60
Rozsah povolení
1. Domovský členský stát zajistí, aby v povolení byla uvedena služba hlášení údajů, kterou je poskytoxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xlášení údajů, podá žádost o rozšíření svého povolení.
2. Povolení je platné v celé Unii a poskytovateli služeb hlášení údajů umožňuje poskytovat služxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxlí, dokud nebude plně přesvědčen, že žadatel splňuje veškeré požadavky stanovené předpisy přijatými na základě této směrnice.
2. Poskytovatel služxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxkturu, nezbytné k tomu, aby se mohl příslušný orgán přesvědčit, že poskytovatel služeb hlášení údajů přijal k okamžiku udělení prvního povolení veškexx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx nebylo uděleno.
4. ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které stanoví:
a) informace, které mají být poskytnuty příslušným orgánůx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xechnických norem Komisi do 3. července 2015.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v soulaxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch v odstavci 2 tohoto článku a v čl. 63 odst. 4.
ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 3. ledna 2016.
Komisi je svěřena pravoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxlení
Příslušný orgán může povolení udělené poskytovateli služeb hlášení údajů odejmout v případě, že poskytovatel:
a) povolení nevyužije do dvanáxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x takových případech povolení zaniká;
b) získal povolení na základě nepravdivého prohlášení nebo jinými nedovolenými prostředky;
c) již nesplňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxy na vedoucí orgán poskytovatele služeb hlášení údajů
1. Členské státy vyžadují, aby všichni členové vedoucího orgánu poskytovatele služeb hlášenx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxu.
Vedoucí orgán musí mít náležitou úroveň kolektivních znalostí, dovedností a zkušeností, aby rozuměl činnostem poskytovatele služeb hlášení údajxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnek k rozhodnutím vrcholného vedení a při účinném dozorování a sledování rozhodování vedení.
Pokud organizátor trhu žádá o povolení k provozování scxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxdů, má se za to, že členové vedoucího orgánu schváleného systému pro uveřejňování informací, poskytovatele konsolidovaných obchodních informací nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxci splňují.
2. ESMA vypracuje do 3. ledna 2016 obecné pokyny k posouzení vhodnosti členů vedoucího orgánu popsaného v odstavci 1 s přihlédnutím k růzxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxjňování informací, poskytovatele konsolidovaných obchodních informací nebo schváleného mechanismu pro hlášení obchodů.
3. Členské státy vyžaduxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxolu se všemi informacemi nezbytnými k posouzení toho, zda daný subjekt splňuje odstavec 1.
4. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xntegritu trhu a zájmy jeho zákazníků.
5. Příslušný orgán odmítne udělit povolení, pokud není přesvědčen o tom, že osoba nebo osoby, které budou skutečxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, že navrhované změny vedení poskytovatele ohrožují jeho řádné a obezřetné vedení a patřičné posouzení zájmu jeho zákazníků a integrity trhu.
Oxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxeného systému pro uveřejňování informací, aby měl zavedeny odpovídající politiky a opatření k uveřejnění informací požadovaných podle článků 20 a 21 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo informace musí být dostupné bezplatně po uplynutí patnácti minut od okamžiku, kdy je schválený systém pro uveřejňování informací uveřejní. Domovskx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx rychlý přístup, bez diskriminace a ve formátu, jenž je umožní konsolidovat s podobnými údaji z jiných zdrojů.
2. Informace uveřejňované schváleným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxavřen;
c) objem obchodu;
d) dobu obchodu;
e) čas hlášení obchodu;
f) cenovou notaci obchodu;
g) kód obchodního systému, ve kterém byl obchod provexxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx obchod podléhal zvláštním podmínkám.
3. Domovský členský stát vyžaduje, aby schválený systém pro uveřejňování informací provozoval a spravoval xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxhu nebo investičním podnikem, musí zejména nakládat se všemi shromážděnými informacemi nediskriminačním způsobem a provozovat a udržovat vhodná opxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bezpečnostní mechanismy, jež zaručují bezpečnost prostředků pro přenos informací, minimalizují riziko poškození údajů a neoprávněného přístupu k xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxložní systémy, které mu umožní své služby nabízet a zajišťovat nepřetržitě.
5. Domovský členský stát vyžaduje, aby měl schválený systém pro uveřejňoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx aby takovéto chybné zprávy byly opraveny a předloženy xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnadní konsolidaci informací uvedených v odstavci 1.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2015.
Na Komisi xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89, kterými objasní přiměřené obchodní podmínky pro uveřejnění informxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxstém pro uveřejňování informací splnit povinnost uveřejňovat informace uvedenou v odstavci 1;
b) obsah informací uveřejňovaných podle odstavce 1 zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí požadavky stanovené v odstavcích 3, 4 a 5.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 3. července 2015.
Na Komisi je přenesenx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxmínky pro poskytovatele konsolidovaných obchodních informací
Článek 65
Organizační požadavky
1. Domovský členský stát vyžaduje, aby měl poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x články 6 a 20 nařízení (EU) č. 600/2014, ke konsolidaci těchto informací v souvislý tok elektronických dat a k uveřejnění těchto informací v okamžiku, kxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) identifikaci finančního nástroje;
b) cenu, za niž byl obchod uzavřen;
c) objem obchodu;
d) dobu obchodu;
e) čas hlášení obchodu;
f) cenovou nxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxrnalizátora, a v ostatních případech kód "OTC";
h) případně skutečnost, že za investiční rozhodnutí a uskutečnění obchodu byl odpovědný počítačový xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 prominuta v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b) uvedeného nařízení, označení specifikující, které z těchto výjixxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxý stát vyžaduje, aby poskytovatel konsolidovaných obchodních informací tyto informace dokázal účinně a jednotně šířit způsobem, který k těmto inforxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxt vyžaduje, aby měl poskytovatel konsolidovaných obchodních informací zavedeny odpovídající politiky a opatření ke shromažďování informací uveřexxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xnformací v okamžiku, který je vzhledem k technickým možnostem co nejbližší reálnému času, a za přiměřených obchodních podmínek. Tyto informace zahrnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx obchodu;
e) čas hlášení obchodu;
f) cenovou notaci obchodu;
g) kód obchodního systému, ve kterém byl obchod proveden, nebo kód "SI", byl-li obchod pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxkám.
Informace se poskytují bezplatně po uplynutí patnácti minut od okamžiku, kdy je poskytovatel konsolidovaných obchodních informací uveřejní. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxerý k těmto informacím zajistí rychlý přístup, bez diskriminace a v obecně přijímaných formátech, jež jsou interoperabilní a pro účastníky trhu snadnx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtnutých údajů ze všech regulovaných trhů, mnohostranných obchodních systémů, organizovaných obchodních systémů a schválených systémů pro uveřejňxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxát vyžaduje, aby poskytovatel konsolidovaných obchodních informací provozoval a spravoval účinná správní opatření, jež mají zamezit střetu zájmů. xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxména nakládat se všemi shromážděnými informacemi nediskriminačním způsobem a provozovat a udržovat vhodná opatření k oddělení různých obchodních fxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zaručují bezpečnost prostředků pro přenos informací a minimalizují riziko poškození údajů a neoprávněného přístupu k nim. Domovský členský stát vyžxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx nabízet a zajišťovat nepřetržitě.
6. ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem ke stanovení datových standardů a formátů pro informacex xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxbu, cenovou notaci, identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmací způsobem, který zajistí, aby tyto informace byly pro účastníky trhu snadno přístupné a použitelné podle odstavců 1 a 2, včetně určení dodatečných xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 3. července 2015 v souvislosti s informacemi uveřejňovanými v souladu s články 6 a 20 nařízxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xřenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
7. Komisi xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxístupu k datovým tokům uvedeným v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.
8. ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem upřesňujících:
a) způsob, jxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xx xxxxx xxxxxxxxx uveřejňovaných podle odstavců 1 a 2;
c) finanční nástroje, jejichž údaje musí být poskytnuty v datovém toku, a u nekapitálových nástrojů obchodní sysxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxeli konsolidovaných obchodních informací byly jednotné a umožňovaly důkladné zmapování podobných údajů z jiných zdrojů a křížové odkazy na ně a aby byxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxích technických norem Komisi do 3. července 2015.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v sxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxí požadavky
1. Domovský členský stát vyžaduje, aby měl schválený mechanismus pro hlášení obchodů zavedeny odpovídající politiky a opatření umožňujxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následujícího po dni, kdy byl obchod proveden. Hlášení o těchto informacích se předkládají v souladu s požadavky stanovenými v článku 26 nařízení (EU) xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xají zamezit střetu zájmů se zákazníky. Schválený mechanismus pro hlášení obchodů, který je zároveň organizátorem trhu nebo investičním podnikem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxodních funkcí.
3. Domovský členský stát vyžaduje, aby měl schválený mechanismus pro hlášení obchodů zavedeny řádné bezpečnostní mechanismy, jež zaxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxormací při nepřetržitém zachovávání důvěrnosti údajů. Domovský členský stát vyžaduje, aby schválený mechanismus pro hlášení obchodů spravoval přixxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xby měl schválený mechanismus pro hlášení obchodů zavedeny systémy, které umožňují účinně kontrolovat úplnost hlášení o obchodech, zjišťovat chybějxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxybějícím údaji investičnímu podniku a požadovat, aby takováto chybná hlášení byla opravena a předložena znovu.
Domovský členský stát rovněž vyžadujxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxným mechanismem pro hlášení obchodů a opravit a předat, případně opětovně předat, příslušnému orgánu správné a úplné zprávy o obchodech.
5. ESMA vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxřejňovat informace podle odstavce 1, a
b) konkrétní organizační požadavky stanovené v odstavcích 2, 3 a 4.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních tecxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
HLAVA VI
PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
KAPITOLA I
Určení, pravomoci a postupy pro zjednávání nápravy
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxých ustanovení nařízení (EU) č. 600/2014 a této směrnice. Členské státy sdělí Komisi, orgánu ESMA a příslušným orgánům ostatních členských států, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxejné moci, aniž je tím dotčena možnost případně přenést úkoly na jiné subjekty, pokud to výslovně umožňuje čl. 29 odst. 4.
Žádné přenesení úkolů na subjexxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxed přenesením úkolů přijaly příslušné orgány veškerá přiměřená opatření, aby zajistily, že subjekt, na který mají být úkoly přeneseny, má schopnosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xež mají být plněny, a podmínky, za nichž mají být prováděny. Tyto podmínky zahrnují ustanovení zavazující dotčený subjekt jednat a být organizován takx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxčná odpovědnost za dohled nad dodržováním této směrnice a prováděcích předpisů k ní spočívá na příslušném orgánu nebo orgánech určených v souladu s odsxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xkolů, včetně přesných podmínek tohoto přenesení.
3. ESMA zveřejní seznam příslušných orgánů podle odstavců 1 a 2 na svých internetových stránkách x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo směrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2014 více než jeden příslušný orgán, musí být úkoly každého z těchto orgánů jasně vymezeny a orgány musí úzce spoluxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx0/2014 a příslušnými orgány pověřenými v daném členském státě dohledem nad úvěrovými a jinými finančními institucemi, penzijními fondy, SKIPCP, zpxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxé pro výkon svých funkcí a úkolů.
Článek 69
Pravomoci dohledu
1. Příslušné orgány musí mít veškeré pravomoci dohledu, včetně vyšetřovacích prxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxomoci uvedené v odstavci 1 zahrnují přinejmenším právo:
a) mít přístup k jakémukoli dokumentu nebo jiným údajům v jakékoli formě, kterou příslušný orgxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxy a v případě nutnosti osobu předvolat a vyslechnout ji za účelem získání informací;
c) provádět kontroly na místě nebo vyšetřování;
d) požadovat exixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxce či jiného subjektu, na nějž se vztahuje tato směrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2014;
e) požadovat zajištění nebo obstavení aktiv nebo obojí;
f) poxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxvali informace;
h) postoupit věc k trestnímu stíhání;
i) umožnit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušné dokumentace, týkající se velikosti a účelu pozice nebo expozice uzavřené prostřednictvím některého komoditního derivátu a veškerých aktxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xe jsou v rozporu s nařízením (EU) č. 600/2014 a předpisy přijatými k provedení této směrnice, a zabránit tomu, aby se takový postup nebo jednání opakovaxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxřízení (EU) č. 600/2014, nadále splňovaly právní požadavky;
m) požadovat pozastavení obchodování s finančním nástrojem;
n) požadovat stažení finxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxikosti pozice nebo expozice;
p) omezit možnost kterékoli osoby sjednat komoditní derivát, mimo jiné zavedením limitů na velikost pozice, kterou můžx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxovat existující záznamy o datovém provozu, které jsou v držení telekomunikačního operátora, existuje-li důvodné podezření na porušení předpisů a moxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxnančních nástrojů či strukturovaných vkladů, pokud jsou splněny podmínky článků 40, 41 či 42 nařízení (EU) č. 600/2014;
t) pozastavit uvádění na trh nxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxktů nebo jiným způsobem nedodržuje čl. 16 odst. 3 této směrnice;
u) požadovat odchod určité fyzické osoby ze správní rady investičního podniku nebo orxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xbytečného odkladu jim oznámí též veškeré následné změny těchto předpisů.
Členské státy zajistí zavedení mechanismů pro to, aby byla v souladu s vnitrxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xéto směrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2014.
Článek 70
Sankce za porušení předpisů
1. Aniž jsou dotčeny pravomoci dohledu příslušných orgxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro správní sankce a opatření použitelná v případě jakéhokoli porušení této směrnice nebo nařízení (Exx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxení, která jsou k zajištění jejich uplatňování nezbytná. Tyto sankce a opatření musí být odrazující, účinné a přiměřené a vztahovat se i na ty případy poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxušení předpisů, na které se podle jejich vnitrostátního trestního práva vztahují trestní sankce. V takovém případě členské státy sdělí Komisi přísluxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo článek, včetně jakýchkoli relevantních trestněprávních ustanovení. Bez zbytečného odkladu jim oznámí též veškeré následné změny těchto předpisůx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s investičními službami nebo investičními činnostmi a doplňkovými službami a na pobočky podniků ze třetích zemí vztahují určité povinnoxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxkce a opatření členům vedoucího orgánu investičního podniku nebo organizátora trhu a kterékoli jiné fyzické nebo právnické osobě, která je podle vnitxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxízení (EU) č. 600/2014 bylo považováno za porušení této směrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2014:
a) s ohledem na tuto směrnici:
i) čl. 8 první pododstxxxx xxxxx xxx
xxx xxx x xxxxx x xx xx
xxxx xxx xx xxxxx x x xx
xxx xxx xx xxxxx x xx xxx
xx xxx xx xxxxx x xx xx
xxx xxx xx xxxxx x xx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxx články 19 a 20,
viii) čl. 21 odst. 1,
ix) čl. 23 odst. 1, 2 a 3,
x) čl. 24 odst. 1 až 5 a 7 až 10 a odst. 11 první a druhý pododstavec,
xi) čl. 25 odst. 1 až 6,
xii) xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x x xx
xxxxx xxx xx xxxxx x xx xx
xxxx xxx xx xxxxx x x xx
xxx xxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx. 4 první pododstavec a odst. 5,
xvi) čl. 30 odst. 1 druhý pododstavec a odst. 3 druhý pododstavec první věta,
xvii) čl. 31 odst. 1, odst. 2 první pododstaxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxx xx
xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxta a odst. 7 první věta,
xxi) čl. 35 odst. 2, odst. 7 první pododstavec a odst. 10 první věta,
xxii) čl. 36 odst. 1,
xxiii) čl. 37 odst. 1 první pododstavec x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 5 písm. b),
xxv) čl. 45 odst. 1 až 6 a odst. 8,
xxvi) čl. 46 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b),
xxvii) článek 47,
xxviii) čl. 48 odst. 1 až 11,
xxix) čl. 49 odst. 1x
xxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxx xxx xx xxxxx x xx x x xxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxx xx 2 a 3, odst. 6 druhý pododstavec první věta a odst. 7,
xxxiv) čl. 54 odst. 1, odst. 2 první pododstavec a odst. 3,
xxxv) čl. 57 odst. 1, odst. 2, odst. 8 a odstx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxx x xx xx
xxxxxxx xxx xx xxxxx xx x x xx
xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xx
xxxxxx xxx xx xxxxx x xx xx
xxxxx xxx xx xxxxx 1 až 4, a
b) s ohledem na nařízení (EU) č. 600/2014:
i) čl. 3 odst. 1 a 3,
ii) čl. 4 odst. 3 první pododstavec,
iii) článek 6,
iv) čl. 7 odst. 1 třetí podxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxx x xxxxx xx x x xx
xxx xxxxxx xxx
xxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxt. 1,
ix) čl. 13 odst. 1,
x) čl. 14 odst. 1, odst. 2 první věta a odst. 3 druhá, třetí a čtvrtá věta,
xi) čl. 15 odst. 1 první pododstavec a druhý pododstavec xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxx
xxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx pododstavec a odst. 8 a 9,
xiv) čl. 20 odst. 1 a odst. 2 první věta,
xv) čl. 21 odst. 1, 2 a 3,
xvi) čl. 22 odst. 2,
xvii) čl. 23 odst. 1 a 2,
xviii) čl. 25 odst. x x xx
xxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxx xx
xxxx xxx 28 odst. 1 a odst. 2 první pododstavec,
xxii) čl. 29 odst. 1 a 2,
xxiii) čl. 30 odst. 1,
xxiv) čl. 31 odst. 2 a 3,
xxv) čl. 35 odst. 1, 2 a 3,
xxvi) čl. 36 odst. xx x x xx
xxxxxx xxx xx xxxxx x x xx
xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxsu podle následujících ustanovení této směrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2014:
a) článek 5, čl. 6 odst. 2, článek 34, 35, 39, 44 nebo 59 této směrnice, nexx
xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxbo při kontrole či žádosti podle článku 69.
6. Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby v případech porušení předpisů uvedenxxx x xxxxxxxxxx xx x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxckou nebo právnickou osobu a povahu porušení předpisů v souladu s článkem 71;
b) příkaz požadující, aby fyzická nebo právnická osoba jednání ukončila xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxbo organizovaný obchodní systém, regulovaného trhu, schváleného systému pro uveřejňování informací, poskytovatele konsolidovaných obchodních ixxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxx
xx xxxxsný nebo, v případě závažného opakovaného porušení předpisů, trvalý zákaz výkonu vedoucí funkce v investičních podnicích vydaný kterémukoliv členoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xčastníkem regulovaných trhů nebo mnohostranných obchodních systémů nebo zákazníkem organizovaných obchodních systémů;
f) v případě právnické osxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx měně k 2. červencem 2014, nebo až 10% celkového ročního obratu právnické osoby určeného podle poslední dostupné účetní závěrky schválené vedoucím orgxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxku podle směrnice 2013/34/EU, je příslušným celkovým obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh příjmů podle příslušných účetních legislatxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xyzické osoby maximální správní pokuty ve výši nejméně 5 000 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě ve vnitrosxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxe tuto výhodu stanovit, a to i v případě, že tato částka převyšuje maximální částky stanovené v písmenech f) a g).
7. Členské státy mohou oprávnit přísxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxsm. f), g) a h).
Článek 71
Zveřejňování xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx správní sankce nebo opatření za porušení nařízení (EU) č. 600/2014 nebo vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice, a to bez zbytečxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxení předpisů a o totožnosti odpovědné osoby. Tato povinnost se nevztahuje na rozhodnutí ukládající opatření vyšetřovací povahy.
Pokud však má přísluxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxeřejnění těchto údajů bylo nepřiměřené, nebo pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající vyšetřování, zajistí členské xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxhodnutí o uložení sankce nebo opatření zveřejnily anonymně způsobem, který je v souladu s vnitrostátním právem, pokud toto anonymní zveřejnění zajisxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxné v písmenech a) a b) dostatečně nezajišťují:
i) že nebude ohrožena stabilita finančních trhů;
ii) přiměřenost zveřejnění takových rozhodnutí s ohxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjů o přiměřenou dobu odloženo, pokud se předpokládá, že důvody pro anonymní zveřejnění po uplynutí této doby pominou.
2. Je-li proti rozhodnutí o ulxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxé informace o výsledku tohoto opravného prostředku rovněž ihned uveřejní na svých oficiálních internetových stránkách. Zveřejněno navíc musí být jaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xouladu s tímto článkem na jejich oficiálních internetových stránkách zůstalo po dobu nejméně pěti let od zveřejnění. Osobní údaje, jež taková zveřejnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxů.
Příslušné orgány informují ESMA o všech uložených správních sankcích, které dosud nebyly zveřejněny v souladu s odst. 1 prvním pododstavcem písm. cxx x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxformace a pravomocné soudní rozhodnutí ve věci uložení jakýchkoli trestních sankcí, a předají je orgánu ESMA. ESMA spravuje centrální databázi oznámxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxladě informací poskytnutých příslušnými orgány.
4. Členské státy poskytnou každoročně orgánu ESMA souhrnné informace týkající se všech sankcí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxí xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejich příslušné orgány orgánu ESMA každoročně anonymní souhrnné údaje o veškerých provedených trestních vyšetřováních a o uložených trestních sanxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo trestní sankci, oznámí tuto skutečnost zároveň orgánu ESMA.
6. V případě, že se zveřejněná trestní nebo správní sankce týká investičního podnikxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxžbami nebo poboček podniků ze třetích zemí povolených v souladu s touto směrnicí, připojí ESMA odkaz na zveřejněnou sankci v příslušném rejstříku.
7x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 3. ledna 2016.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním podoxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxy vykonávají pravomoci dohledu podle článku 69, včetně vyšetřovacích pravomocí a pravomocí ukládat nápravná opatření, a pravomoci ukládat sankce poxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxekty, na které byly přeneseny úkoly v souladu s čl. 67 odst. 2; nebo
d) prostřednictvím dožádání u příslušných soudních orgánů.
2. Členské státy zaxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x0 zohlednily všechny relevantní okolnosti, případně včetně:
a) závažnosti a doby trvání porušení předpisů;
b) míry odpovědnosti fyzické nebo právnxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxdné právnické osoby nebo celkový roční příjem a čistá aktiva odpovědné fyzické osoby;
d) důležitosti zisků nebo ztrát, které odpovědná fyzická nebo pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxnovit;
f) míry spolupráce odpovědné fyzické nebo právnické osoby s příslušným orgánem, aniž je dotčena nutnost zajistit vrácení realizovaného ziskx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxní druhu a výše správních sankcí a opatření vzít v úvahu kromě faktorů uvedených v prvním pododstavci i další faktory.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxnciálních nebo skutečných případů porušení nařízení (EU) č. 600/2014 a vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice příslušným orgxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení předpisů a jejich následné vyřízení, včetně zřízení bezpečných komunikačních kanálů pro tato hlášení;
b) vhodnou ochranu pro zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxuhy nespravedlivého zacházení;
c) ochranu totožnosti osoby, která případy porušení předpisů ohlásí, i fyzické osoby, která je za porušení předpisů xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxáním nebo následným správním nebo soudním řízením.
2. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky, organizátoři trhu, poskytovatelé služeb hxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxvedeny vhodné postupy, které jejich zaměstnancům umožní hlásit potenciální či skutečné případy porušení předpisů interně zvláštní, nezávislou a saxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxadě právních a správních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí bylo řádně odůvodněno a aby podléhalo soudnímu přezkumu. Právo na soudní přezkux xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxenské státy stanoví, že níže uvedené orgány určené vnitrostátním právem mohou v zájmu spotřebitelů a v souladu s vnitrostátním právem rovněž podat žalxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této směrnice:
a) veřejné orgány nebo jejich zástupci;
b) organizace spotřebitelů s oprávněným zájmem na ochraně spotřebitelů;
c) profesní organixxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxdení účinných a účelných postupů vyřizování stížností a zjednávání nápravy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s investičníxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xnvestiční podniky využívaly jeden nebo více takových subjektů, které tyto postupy vyřizování stížností a zjednávání nápravy provádějí.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
3. Příslušné orgány oznámí orgánu ESMA postupy vyřizování stížností a zjednávání nápravy podle odstavce 1, které jsou dostupné v rámci jejich působnoxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány, všechny osoby, které pro příslušné orgány pracují nebo pracovaly, nebo subjekty, na které jsou přenexxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmějí sdělit žádné důvěrné informace, které se dozvědí při plnění svých povinností, s výjimkou souhrnné či celkové formy tak, aby nebylo možno určit totxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxího trestního nebo daňového práva nebo jiných ustanovení této směrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2014.
2. Byl-li na investiční podnik, organizátora xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxhodním soudním řízení, jestliže je to nutné k tomu, aby se řízení uskutečnilo.
3. Aniž jsou dotčeny požadavky vnitrostátního trestního nebo daňového xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxce nebo nařízení (EU) č. 600/2014, tyto informace použít, v případě příslušných orgánů, v oblasti působnosti této směrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxmu jim byly poskytnuty, nebo v rámci správních nebo soudních řízení, která s výkonem těchto funkcí konkrétně souvisejí. Pokud s tím však příslušný orgáx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxěrné informace přijaté, vyměněné nebo předané podle této směrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2014 podléhají služebnímu tajemství podle tohoto článkxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx4 nebo jinými směrnicemi nebo nařízeními vztahujícími se na investiční podniky, úvěrové instituce, penzijní fondy, SKIPCP, alternativní investičxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxře cenných papírů či jiné subjekty se souhlasem příslušného orgánu nebo jiného orgánu, subjektu, fyzické či právnické osoby, které informace poskytlxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxy od příslušného orgánu jiného členského státu.
Článek 77
xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx9), která v investičním podniku, na regulovaném trhu nebo u poskytovatele služeb hlášení údajů plní úkol uvedený v článku 34 směrnice 2013/34/EU nebo x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxnost nebo rozhodnutí týkající se daného podniku, jež zjistí při plnění tohoto úkolu a jež by mohly:
a) představovat závažné porušení právních nebo spráxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxosti investičního podniku;
c) způsobit, že bude odmítnuto ověření účtů nebo k nim bude udělen výrok s výhradou.
Tato osoba má rovněž povinnost oznámix xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxdnikem, v němž tato osoba plní svůj úkol.
2. Sdělí-li osoby oprávněné ve smyslu směrnice 2006/43/ES v dobré víře příslušným orgánům jakékoli skutexxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobám nevzniká žádná odpovědnost.
Článek 78
Ochrana údajů
Osobní údaje shromážděné při výkonu pravomocí dohledu, včetně vyšetřovacích prxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxS a případně s nařízením (ES) č. 45/2001.
KAPITOLA II
Spolupráce mezi příslušnými orgány členských států a orgánem ESMA
Článek 79
Povinnxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxěrnice nebo nařízení (EU) č. 600/2014, a využívají své pravomoci stanovené v této směrnici, v nařízení (EU) č. 600/2014 nebo ve vnitrostátním právu.
Pxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxijata vhodná opatření k tomu, aby příslušné orgány měly veškeré nezbytné pravomoci ke spolupráci s justičními orgány v rámci jejich jurisdikce, které xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 600/2014 a poskytnout tyto informace ostatním příslušným orgánům a orgánu ESMA, aby mohly splnit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxným orgánům ostatních členských států. Zejména si vyměňují informace a spolupracují při vyšetřování nebo činnostech dohledu.
Příslušné orgány mohxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxny informací, určí členské státy jediný příslušný orgán jako kontaktní místo pro účely této směrnice a nařízení (EU) č. 600/2014. Členské státy sdělí Kxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ESMA zveřejní seznam těchto orgánů na svých internetových stránkách a aktualizuje jej.
2. Pokud s přihlédnutím k situaci na trhu cenných papírů v hoxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx fungování trhů cenných papírů a ochranu investorů v tomto hostitelském členském státě, zavedou příslušné orgány obchodního systému domovského a hosxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxu v odstavci 1.
Příslušné orgány mohou využít svých pravomocí pro účely spolupráce i v případech, kdy vyšetřované jednání nezakládá porušení předpisu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jednaly na území jiného členského státu v rozporu s touto směrnicí nebo nařízením (EU) č. 600/2014, oznámí to co nejpodrobněji příslušnému orgánu jinéxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxinil, a ESMA o výsledku opatření a v rámci možností o zásadním vývoji, k němuž došlo v mezidobí. Tímto odstavcem není dotčena pravomoc příslušného orgánxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x) žádostech o omezení velikosti pozice nebo expozice podle čl. 69 odst. 2 prvního pododstavce písm. o);
b) omezeních možnosti osob sjednat komoditní dxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xdst. 2 prvního pododstavce písm. j), včetně totožnosti osoby nebo osob, jimž byla určena, a důvody této žádosti, jakož i rozsah omezení zavedených podlx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxe tato osoba v kterémkoli okamžiku držet, výjimek z nich udělených na základě článku 57 a důvodů pro ně.
Oznámení musí být učiněna nejméně 24 hodin před oxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxuž mají opatření nabýt účinnosti, není-li oznámení 24 hodin předem možné.
Příslušný orgán členského státu, který obdrží oznámení podle tohoto odstaxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxslušného orgánu. Příslušný xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a) nebo b) tohoto odstavce vztahuje na velkoobchodní energetické produkty, uvědomí příslušný orgán rovněž Agenturu pro spolupráci energetických rexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xrgány příslušnými pro dozor nad spotovými a dražebními trhy a s příslušnými orgány, správci rejstříků a jinými veřejnými orgány pověřenými dohledem nxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx x xxriváty zemědělských komodit příslušné orgány podávají zprávy veřejným orgánům, které jsou příslušné k dohledu nad fyzickými zemědělskými trhy podlx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxomoci v souladu s článkem 89, kterými stanoví kritéria, podle nichž by bylo možné považovat činnost obchodního systému v hostitelském členském státě zx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro ujednání o spolupráci uvedené v odstavci 2.
ESMA předloží tyto návrhy proxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 80
Spolupráce mezi příslušnými orgány při činnostech dohledu, kontrole na místě nebo vyxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxe na místě nebo při vyšetřování. U investičních podniků, které jsou dálkovými členy nebo účastníky regulovaného trhu, se může příslušný orgán regulovxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx příslušný orgán obdrží žádost o kontrolu na místě nebo o vyšetřování, v rámci svých pravomocí:
a) kontrolu nebo vyšetřování provede sám;
b) umožní prxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxstupy dohledu se může ESMA podílet na činnostech kolegií orgánů dohledu, včetně kontroly na místě nebo vyšetřování, které společně provádějí dva nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které si příslušné orgány vyměňují v rámci své spolupráce při dohledu, kontrole na místě a vyšetřování.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technixxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
4. ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro spolupráci příslušných orgánů při dohlexxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 81
Výměna informací
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xontaktní místa, si ihned vzájemně poskytnou informace vyžadované pro účely plnění úkolů příslušných orgánů určených v souladu s čl. 67 odst. 1 této směxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xařízení (EU) č. 600/2014 vyměňují informace s jinými příslušnými orgány, mohou v okamžiku sdělení informací uvést, že tyto informace nesmějí být bez xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
2. Příslušný orgán určený jako kontaktní místo v souladu s čl. 79 odst. 1 může předávat informace získané podle odstavce 1 tohoto článku a článků 77 a 8x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnů, které informace poskytly, a výhradně pro účely, pro které tyto orgány daly souhlas, s výjimkou řádně odůvodněných okolností. V tom případě kontaktxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdrží důvěrné informace podle odstavce 1 tohoto článku nebo podle článků 77 a 88, mohou tyto informace použít pouze při plnění svých úkolů, zejména
a) kx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jednotlivých podniků či na konsolidovaném základě, a to zvláště s ohledem na požadavky kapitálové přiměřenosti uložené směrnicí 2013/36/EU, správnx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxvných prostředcích proti rozhodnutím příslušných orgánů;
e) při soudních řízeních zahájených podle článku 74;
f) v mimosoudním mechanismu pro stíxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx informací.
ESMA předloží tyto návrhy prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxnkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
5. Tento článek ani články 76 a 88 nebrání příslušnému orgánu, aby předával orgánu ESMA, Evropské radě pro systémxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxy vypořádání důvěrné informace určené k plnění jejich úkolů. Podobně mohou tyto orgány nebo instituce předávat příslušným orgánům informace, které mxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxdkování
1. Příslušné orgány mohou orgánu ESMA oznámit případy, v nichž byly následující žádosti zamítnuty nebo jim nebylo v přiměřené lhůtě vyhověnxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx.
2. V situacích uvedených v odstavci 1 může ESMA jednat v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1095/2010, aniž jsou dotčeny možnosti odmítnout vyhovxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Odmítnutí spolupráce
Příslušný orgán může odmítnout vyhovět žádosti o spolupráci při provádění vyšetřování, kontroly na místě nebo dohledu podle xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xřed orgány dožádaného členského státu;
b) v dožádaném členském státě již bylo ve vztahu ke stejným osobám za stejné činy vydáno pravomocné soudní rozhxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Článek 84
Konzultace před udělením povolení
1. Příslušné orgány členského státu jsou konzultovány před udělením povolení investičnímu podnixxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxm členském státě;
b) je dceřiným podnikem mateřského podniku investičního podniku nebo úvěrové instituce povolené v jiném členském státě;
c) je konxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xrgán členského xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxrovi trhu, který je ve kterékoli z těchto situací:
a) je dceřiným podnikem úvěrové instituce nebo pojišťovny povolené v Unii;
b) je dceřiným podnikem mxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo pojišťovna povolená v Unii.
3. Příslušné orgány uvedené v odstavcích 1 a 2 se vzájemně konzultují zejména při posuzování vhodnosti akcionářů nxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxkeré informace o vhodnosti akcionářů nebo členů a o pověsti a zkušenosti osob, které skutečně řídí danou činnost, jež jsou významné pro jiné dotčené příxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhnických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro konzultace dalších příslušných orgánů před udělením povolení.
ESMA předloží tyto návxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 85
Pravomoci hostitelských členských států
1. Hostitelské členské státy stanoxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxek podávaly pravidelné zprávy.
2. Při výkonu svých pravomocí podle této směrnice hostitelské členské státy stanoví, že příslušný orgán může od pobočxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxtahují v případech stanovených v čl. 35 odst. 8. Tyto požadavky nesmějí být přísnější než ty, které za účelem sledování toho, jak jsou dodržovány stejné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. Pokud má příslušný orgán hostitelského členského státu jasné a prokazatelné důvody se domnívat, že investiční podnik činný na jeho území v rámci voxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxbočku, porušuje povinnosti vyplývající z předpisů přijatých na základě této směrnice, které nesvěřují pravomoc příslušnému orgánu hostitelského čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členského státu nebo proto, že se tato opatření ukáží jako nepřiměřená, jedná investiční podnik i nadále způsobem, který jasně poškozuje zájmy investxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxslušný orgán domovského členského státu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxnají protiprávně, v zahájení jakéhokoli dalšího obchodu na jeho území. Komise a ESMA jsou o těchto opatřeních bez zbytečného odkladu informovány; a
bx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxřeny podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
2. Pokud příslušné orgány hostitelského členského státu zjistí, že investiční podnik, který má nx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxšným orgánům hostitelského členského státu, vyžadují, aby dotyčný investiční podnik tuto protiprávní situaci ukončil.
Pokud dotyčný investiční poxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxční podnik uvedenou protiprávní situaci ukončí. Povaha těchto opatření je sdělena příslušným orgánům domovského členského státu.
Pokud i přes opatxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxitelském členském státě, přijme příslušný orgán hostitelského členského státu poté, co informuje příslušný orgán domovského členského státu, veškxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxho může příslušný orgán hostitelského členského státu tuto záležitost předložit orgánu ESMA, který může jednat v souladu s pravomocemi, jež jsou mu svxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xbchodního systému nebo organizovaného obchodního systému jasné a prokazatelné důvody se domnívat, že tento regulovaný trh, mnohostranný obchodní sxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxlušnému orgánu domovského členského státu regulovaného trhu, mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému.
Pokud i pxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém i nadále způsobem, který jasně poškozuje zájmy investorů hostitelského členxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo státu, veškerá vhodná opatření k ochraně investorů a řádného fungování trhů, což zahrnuje možnost zabránit dotyčnému regulovanému trhu, mnohostraxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxitelském členském státě. Komise a ESMA jsou o těchto opatřeních bez zbytečného odkladu informovány.
Kromě toho může příslušný orgán hostitelského čxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx95/2010.
4. Každé opatření přijaté podle odstavců 1, 2 nebo 3, jež zahrnuje sankce nebo omezení činnosti investičního podniku nebo regulovaného trxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxny pro účely této směrnice spolupracují s ESMA v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.
2. Příslušné orgány bez zbytečného prodlení poskytnou orgánu Exxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xx x 36 nařízení (EU) č. 1095/2010.
KAPITOLA III
Spolupráce se třetími zeměmi
Článek 88
Výměna informací se třetími zeměmi
1. Členské státy x x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxformací pouze tehdy, pokud je s ohledem na sdělované informace zaručena ochrana služebního tajemství alespoň na stejné úrovni jako podle článku 76. Taxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxěrnice 95/46/ES.
ESMA předává osobní údaje do třetí země v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 45/2001.
Členské státy a ESMA mohou dohody o spolupráci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx z následujících úkolů:
a) dohled nad úvěrovými institucemi, jinými finančními institucemi, pojišťovnami a finančními trhy;
b) likvidaci a konkurx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxých institucí a pojišťoven při výkonu dohledu nebo při plnění jejich úkolů v oblasti správy systémů odškodnění;
d) dohled nad orgány, které se účastní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtitucí, investičních podniků a jiných finančních institucí;
f) dohled nad osobami působícími na trhu s povolenkami na emise pro účely zajištění konsxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxí konsolidovaného přehledu o finančních a spotových trzích.
Dohody o spolupráci uvedené ve třetím pododstavci mohou být uzavírány pouze tehdy, pokux xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x plnění úkolů uvedených orgánů či subjektů nebo fyzických či právnických osob. Pokud dohoda o spolupráci zahrnuje předávání osobních údajů členským sxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxovány jen s výslovným souhlasem příslušného orgánu, který tyto informace předal, a případně pouze pro účely, pro které dal souhlas. Totéž platí i pro inxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.
2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6, čl. 64 odst. 7, čl. 65 odst. 7 a čl. 79 odst. 8 je svěřeno Komisx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxx x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxdstavci a odst. 2, čl. 13 odst. 1, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xkončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, ktexx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxučasně Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 bodě 2 druhém pododstavci a odst. 2, čl. 13 odsxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xx. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6, čl. 64 odst. 7, čl. 65 odst. 7 a čl. 79 odst. 8 vstoupí v platnost pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Radx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xomisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článex xx
xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodních systémů, včetně jejich specifického využití obchodování párováním pokynů na vlastní účet, s přihlédnutím ke zkušenostem příslušných orxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xakékoli úpravy definice organizovaného obchodního systému a zda je rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxedních podniků s přihlédnutím k počtu mnohostranných obchodních systémů zaregistrovaných jako trhy pro růst malých a středních podniků, k počtu emitxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxným minimem pro dosahování cílů týkajících se trhů pro růst malých a středních podniků podle této směrnice;
c) dopadu požadavků týkajících se algorixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtupů s přihlédnutím k počtu případů, kdy byly tyto mechanismy spuštěny, a k jejich účinkům;
e) uplatňování správních a trestních sankcí, a zejména o poxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxzic a řízení pozic nebo jiných opatření na likviditu, zneužívání trhu a řádné stanovení cen a podmínky vypořádání na trzích s komoditními deriváty;
g) xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch obchodních systémů a schválených systémů pro uveřejňování informací.
h) dopadu požadavku na zveřejňování veškerých poplatků, provizí či nepeněxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xa řádné fungování vnitřního trhu v oblasti přeshraničního investičního poradenství.
2. Komise po konzultaci s ESMA předloží Evropskému parlamexxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xx18. Zprávu k čl. 65 odst. 2 předloží do 3. září 2020.
Zprávy stanovené v prvním pododstavci hodnotí fungování služby konsolidovaných obchodních informxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx zda jsou či nejsou prováděny v obchodním systému;
b) dostupnost a včasnost všech nebo části poobchodních informací vysoké kvality ve formátech snadnx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxých obchodních informací neposkytovali informace způsobem, který by splňoval kritéria stanovená v druhém pododstavci, připojí Komise ke své zprávě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxávacím řízení na veřejnou zakázku vedeném orgánem ESMA. Orgán ESMA toto řízení zahájí poté, co obdrží od Komise žádost, za podmínek stanovených v žádosxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89, kterými se mění články 59 až 65 a oddíl D přílohy I této směrnice a člx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxní nového zadávacího řízení;
b) ke stanovení toho, aby podnikatelský subjekt provozoval službu konsolidovaných obchodních informací na výhradním xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, aby zajistil, že podnikatelský subjekt provozující službu konsolidovaných obchodních informací určený v zadávacím řízení dodržuje podmínky dané xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxormací byly vysoké kvality, ve formátech snadno přístupných a použitelných pro účastníky trhu a v konsolidovaném formátu zachycujícím celý trh;
e) k xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxídaly potřebám uživatelů těchto informací v celé Unii;
f) k zajištění toho, aby obchodní systémy a schválené systémy pro uveřejňování informací poskxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxém orgánem ESMA za přiměřených nákladů;
g) k upřesnění opatření pro případ, že podnikatelský subjekt provozující službu konsolidovaných obchodnícx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodních informací schválení podle článku 59 i nadále provozovat službu konsolidovaných obchodních informací, pokud zmocnění stanovené v písmenx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xlužby konsolidovaných obchodních informací bude určen nový podnikatelský subjekt.
4. Do 1. ledna 2018 připraví Komise po konzultaci orgánu ESMA x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxeditelnost a přínosy, pokud jde o snižování rizik selhání protistrany a systémových rizik a přímých nákladů na energetické deriváty podle bodu 6 oddílx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x uvedeného nařízení a jejich začlenění do výpočtu clearingového prahu podle článku 10 uvedeného nařízení.
Pokud se Komise domnívá, že by zahrnutí těchxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxy v přenesené pravomoci v souladu s článkem 89 této směrnice k prodloužení lhůty v délce 42 měsíců uvedené v čl. 95 odst. 1 této směrnice jednou o dva roky a jxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx x xxxx x xx xxxxx xododstavec nahrazuje tímto:
"S výjimkou kapitoly xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxvání nebo distribuci pojištění";
b) doplňuje se nový bod, který zní:
"13. "investičním produktem na bázi pojištění" pro účely kapitoly IIIA pojixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxkyvům a který nezahrnuje:
a) produkty neživotního pojištění uvedené v příloze I směrnice 2009/138/ES (odvětví neživotního pojištění);
b) smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xemocí nebo postižením;
c) penzijní produkty, jejichž primárním účelem je podle vnitrostátních právních předpisů poskytovat investorům příjem v důxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/41/ES nebo směrnice 2009/138/ES;
e) individuální penzijní produkty, na něž podle vnitrostátních právních předpisů povinně finančně přispíxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx:
"KAPITOLA IIIA
Dodatečné požadavky na ochranu zákazníků v souvislosti s investičními produkty na bázi pojištění
Článek 13a
Oblast působnostx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxěný pojišťovnami v případě, že jsou vykonávány v souvislosti s prodejem investičních produktů na bázi pojištění. Tyto činnosti se označují jako distrxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxrávní opatření s cílem provést veškeré přiměřené kroky k tomu, aby střety zájmů stanovené v článku 13c neměly nepříznivý dopad na zájmy jejich zákazníkxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xtřetů zájmů mezi nimi, včetně jejich řídících pracovníků, zaměstnanců a smluvně vázaných zprostředkovatelů nebo jakoukoli osobou s nimi přímo nebo nxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxční nebo správní opatření přijatá zprostředkovatelem pojištění nebo pojišťovnou v souladu s článkem 13b k řízení střetů zájmů nejsou dostatečná k tomxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xasně sdělí obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů předtím, než provede obchod jeho jménem.
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxatelů pojištění nebo pojišťoven přiměřeně očekávat, ke zjištění, předcházení, řízení a oznámení střetů zájmů, jež mohou při distribuci pojištění naxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pojištění nebo pojišťovny.
Článek 13d
Všeobecné zásady a informace pro zákazníky
1. Členské státy zajistí, aby zprostředkovatel pojištění nxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxmace, včetně propagačních sdělení, zprostředkovatele pojištění nebo pojišťovny určené pro zákazníky nebo potenciální zákazníky musí být korektníx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod hrazených či poskytnutých třetí stranou nebo osobou jednající jménem třetí strany zprostředkovatelům pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v článku 13c kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxn, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Raxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx x xxx x xxxxx x xxxxx x) se doplňuje nový bod, který zní:
"vii) členský stát, který není jeho domovským členským státem a v němž unijní správce poskytuje služby uvedené v čl. 6 xxxxx xxxx
xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xx xahrazují tímto:
"1. Členské státy zajistí, aby směl povolený unijní správce buď přímo, nebo zřízením pobočky:
a) spravovat unijní alternativní invxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxytovat v jiném členském státě služby uvedené v čl. 6 odst. 4, pro které mu bylo uděleno povolení.
2. Správce, který hodlá vykonávat činnosti a poskytxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxravovat alternativní investiční fond přímo nebo zřízením pobočky nebo poskytovat služby uvedené v čl. 6 odst. 4;
b) plán obchodních činností, v němž jxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxí ve vnitrostátním právu
1. Členské státy do 3. červencem 2016 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xe vnitrostátním právu čl. 65 odst. 2, která se použijí ode dne 3. září 2018.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx stávajících právních a správních předpisech na směrnice zrušené touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášexx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xSMA znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 94
Zrušení
Směrnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkých států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy III této směrnice ve vnitrostátním právu.
Odkazy na směrnici 2004/39/ES xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze IV.
Odkazy na pojmy definované ve směrnici 2004/39/ES nebo ve směrnici 93/22/EHS nebo na jejich články xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxení
1. Do 3. červencem 2020:
a) se povinnost clearingu stanovená v článku 4 nařízení (EU) č. 648/2012 a techniky zmírňování rizika stanovené v čl. 11 oxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo nefinanční strany, jež jsou poprvé povoleny jako investiční podniky k 3. ledna 2017 nebo později; a
b) tyto exxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxiváty.
Na energetické deriváty podle bodu 6 oddílu C, které využívají přechodný režim stanovený v prvním pododstavci, se vztahují všechny ostatní poxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxtické deriváty podle bodu 6 oddílu C, jimž byla udělena výjimka v souladu s odstavcem 1, a orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam těxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Článek 97
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 15. května 2014.
Za Evropský parlament
předseda
M. SCHULZ
Za xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxí a předávání pokynů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů
2) Provádění pokynů na účet zákazníka
3) Obchodování na vlastní účet
4) Sprxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního systému
ODDÍL B
Doplňkové služby
1) Úschova a správa finančních nástrojů na účet zákazníka včetně svěřenské správy a souvisejících sxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xčelem umožnění obchodu s jedním nebo více finančními nástroji v případech, kdy je společnost poskytující úvěr nebo půjčku do tohoto obchodu zapojena
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxzí a nákupu podniků
4) Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb
5) Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxové služby typu uvedeného v oddíle A nebo B přílohy 1 související s podkladovým aktivem derivátů uvedených v bodech 5, 6, 7 a 10 oddílu C, pokud jsou spojenx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxdílové jednotky subjektů kolektivního investování
4) Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné deriváty týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v hotovosti
5) Opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné deriváty týkající se komodit, které musí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxiváty týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí být vypořádány fyzicky
7) Opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné deriváty týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xvěrového rizika
9) Finanční rozdílové smlouvy
10) Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné deriváty týkající se kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran z jiného důvodu než z důvodu neplnění nebo z jiného důvodu ukončení, i další derivátx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxné s ohledem xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxžené z jednotek, které jsou uznány na základě souladu se směrnicí 2003/87/ES (systém pro obchodování s emisemi)
ODDÍL D
Služby hlášení údajů
1) Pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxného mechanismu pro hlášení obchodů
PŘÍLOHA II
PROFESIONÁLNÍ ZÁKAZNÍCI PRO ÚČELY TÉTO SMĚRNICE
Profesionální zákazník je zákazník, ktexx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxl považován za profesionálního zákazníka, musí splňovat tato kritéria:
I. KATEGORIE ZÁKAZNÍKŮ POVAŽOVANÝCH ZA PROFESIONÁLNÍ
Následující subjexxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxi.
1) Subjekty, které musí mít pro činnost na finančních trzích povolení nebo podléhají regulaci. Níže uvedený seznam je chápán jako seznam obsahujícx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxe, nebo povolené či regulované členským státem bez odkazu na některou směrnici, nebo povolené či regulované třetí zemí:
a) úvěrové instituce,
b) invxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxnosti takových subjektů,
f) penzijní fondy a správcovské společnosti takových fondů,
g) obchodníci s komoditami a komoditními deriváty,
h) místnx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi:
- bilanční suma: 20 000 000 EUR,
- čistý obrat: 40 000 000 EUR,
- vlastní kapitál: 2 000 000 EUR.
3) Celostátní a regionální vlády, včetně veřejných oxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxnka, MMF, ECB, EIB a jiné podobné mezinárodní instituce.
4) Jiní institucionální investoři, jejichž hlavní činnost spočívá v investování do finančnxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx profesionální. Musí však mít možnost požádat o zacházení jako s neprofesionálním zákazníkem a investiční podniky mohou xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxd poskytnutím jakýchkoli investičních služeb informovat o tom, že na základě informací, které má investiční podnik k dispozici, je zákazník považováx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxníka rovněž informovat o tom, že zákazník může požádat o změnu podmínek dohody, aby získal vyšší stupeň ochrany.
Pokud se zákazník, který je považován xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxny.
Tento vyšší stupeň ochrany bude poskytnut, pokud zákazník považovaný za profesionálního zákazníka uzavře s investičním podnikem písemnou dohoxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na jednu nebo více konkrétních služeb či obchodů nebo na jeden nebo více druhů produktů či obchodů.
II ZÁKAZNÍCI, S NIMIŽ MŮŽE BÝT NA POŽÁDÁNÍ ZACHÁZENO xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu, místních veřejných orgánů, obcí a jednotlivých soukromých investorů, se mohou rovněž vzdát některých stupňů ochrany, které jim poskytují pravidlx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxdu, že jsou splněny příslušná níže uvedená kritéria a příslušné níže uvedené postupy. Tito zákazníci však nemají být považováni za zákazníky, kteří maxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxny zajištěné standardními pravidly jednání se považuje za platné pouze tehdy, pokud vhodné posouzení odborných schopností, zkušeností a znalostí záxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xnvestiční rozhodnutí a chápe související rizika.
Za příklad hodnocení odborných schopností a zkušeností by mohla být považována zkouška způsobiloxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxněna jménem subjektu provádět obchody.
Při uvedeném hodnocení musí být splněna nejméně dvě z následujících kritérií:
- v minulých čtyřech čtvrtletxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnančních nástrojů definovaného jako hotovostní vklady a finanční nástroje přesahuje 500 000 EUR;
- zákazník pracuje nebo pracoval ve finančním sektxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxt zvláštní kritéria pro posouzení odborných schopností a znalostí obcí a místních veřejných orgánů, které žádají o status profesionálního zákazníkax xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x podrobných pravidel jednání pouze při dodržení tohoto postupu:
- musí učinit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxí službu nebo obchod nebo druh obchodu či produktu;
- investiční podnik jim musí vydat jasné písemné upozornění o stupních ochrany a právech na odškodnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxto stupňů ochrany.
Než se investiční podniky rozhodnou žádost o vzdání se ochrany přijmout, musí být povinny provést veškeré přiměřené kroky k zajixxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xokud však již zákazníci byli zařazeni mezi zákazníky profesionální na základě kritérií a postupů podobných výše uvedeným kritériím a postupům, jejicx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xnitřní strategie a postupy ke kategorizaci zákazníků. Profesionální zákazníci jsou povinni informovat investiční podnik o jakékoli změně, která by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxkladě kterých s ním mohlo být zacházeno jako s profesionálním zákazníkem, musí investiční podnik přijmout vhodné opatření.
PŘÍLOHA III
ČÁSx x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 60).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES (Úř. věstx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxy 2010/78/EU (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 120).
ČÁST B
Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (uvedené v článku 94)
Směrnice 2004/39/Ex 
xxxxx xxx xxxxxxxxx       xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx         xx xxxxxxxxx xxxx
 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxx xxx xxxxxxxxx       xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx         xx xxstopadu 2007
 
Směrnice 2007/44/ES 
Lhůta pro provedení       21. března 2009
 
Směrnice 2010/78/ES 
Lhůta pro provedení       31. prosince 2011
PŘÍLOHA IV
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxx xxxxxxxxxx  x xxxxxxxx xxxxxxxxxx  x xxxxxxxx xxU) č. 600/2014 
------------------------I------------------------I---------------------------              
 Čl. 1 odst. 1     I Čl. 1 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 1 odst. 2     I Čl. x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x xxxxx xx x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x              
            x            x              
 xxx x xdst. 1 písm. d) I Čl. 2 odst. 1 písm. d) I              
            I            I              
 Čl. 2 odst. 1 písm. e) I Čl. 2 odst. 1 písm. f) I              
            I            I
 Čl. 2 odst. 1 písm. f) I Čl. 2 odst. 1 písm. g) I              
            I            I              
 Čl. 2 odst. 1 písm. g) I Čxx x xxxxx x xxxxx xx x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x xxxxx xx x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxxxx x x xxx x xxxxx x xxxxx xx I              
            I            I              
 Čl. 2 odst. 1 písm. k I Čl. 2 odst. 1 písm. i) I              
            I            I              
 Čl. 2 odst. 1 písm. l I -           I              
            I            I              
 Čl. 2 odst. 1 písm. m I Čl. 2 odst. 1 písm. l) I              
            I            I              
 Čl. 2 odst. 1 písm. n I Čl. 2 odst. 1 písxx xx x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx x  x xxx x xxxxx x bod 1  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 2  I Čl. 4 odst. 1 bod 2  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 3  I Čl. 4 odst. 1 bod 3  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 4  I Čl. 4 odst. 1 bod 4  I              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx x  x xxx x xxxxx x xxx x  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx x  x xxx x xxxxx x xxx x  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx x  x xxx x xxxxx x xxx xx  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx x  x xxx x xxxxx x xxx 7  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 9  I Čl. 4 odst. 1 bod 8  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 10  I Čl. 4 odst. 1 bod 9  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 11  I Čl. 4 odst. 1 bod 10  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 12  I Čl. 4 odst. x xxx xx  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx xx  x xxx x xxxxx x xxx xx  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx xx  x xxx x xxxxx x xxx xx  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx xx  x xxx x xxxxx x xxx xx  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx xx  x xl. 4 odst. 1 bod 14  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 17  I Čl. 4 odst. 1 bod 15  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 18  I Čl. 4 odst. 1 bod 44  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 19  I Čl. 4 odst. 1 bod 17  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. x xxx xx  x xxx x xxxxx x xxx xx  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx xx  x xxx x xxxxx x xxx xx  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx xx  x xxx x xxxxx x xxx xx  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx xx  x xxx x xxxxx x xxx xx  x              
            x            x              
 xl. 4 odst. 1 bod 24  I Čl. 4 odst. 1 bod 28  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 25  I Čl. 4 odst. 1 bod 29  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 26  I Čl. 4 odst. 1 bod 30  I              
            I            I              
 Čl. 4 odst. 1 bod 27  I Čl. 4 odst. 1 bxx xx  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx xx  x xxx x xxxxx x xxx xx  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx xx  x xxx x xxxxx x xxx xx  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx xx  x xxx x xxxxx x xxx xx  x              
            x xxxxx xx        x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x xxx xx  x xxx x xxxxx x xxx xx  x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxx. 3     I              
            I            I              
 Čl. 5 odst. 4     I Čl. 5 odst. 4     I              
            I            I              
 Čl. 5 odst. 5     I -           I              
            I            I              
 Čl. 6 odst. 1     I Čl. 6 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 6 odst. 2     I Čl. 6 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 6 odst. 3     I Čl. 6 odst. 3     I              
            I            I              
 Čl. 7 odst. 1     I Čxx x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxxx x x x   x              
            x            x              
 xxx x xxxxx xx     x xxx x xxxxx xx     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx xx     x xxx x písm. b)     I              
            I            I              
 Čl. 8 písm. c)     I Čl. 8 písm. c)     I              
            I            I              
 Čl. 8 písm. d)     I Čl. 8 písm. d)     I              
            I            I              
 Čl. 8 písm. e)     I Čl. 8 písm. e)     I              
            I            I              
 Čl. 9 odst. 1     I Čl. 9 odst. 1 a 3   I              
            I            I              
 Čl. 9 odst. 2     I Čl. x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x xxxxx x     x xxx x xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xdst. 1     I              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx xx xxx xx x              
            x xxxxx x        x              
            x            x              
 xxx xxx xxxxx x    x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xxx odst. 2    I Čl. 12 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 10a odst. 3    I Čl. 12 odst. 3     I              
            I            I              
 Čl. 10a odst. 4    I Čl. 12 odst. 4     I              
            I            I              
 Čl. 10a odst. 5    I Čl. 12 odst. 5     I              
            I            I              
 Čl. 10a odst. 6    I Čl. 12 odst. 6     I              
            I            x              
 xxx xxx xxxxx x    x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xxx xxxxx x    x xxx xx xxxxx x x x   x              
            x            x              
 xxx xxx xxxxx x    x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xxx xxxxx x    x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xxx xxxxx x    x xxx x3 odst. 3     I              
            I            I              
 Čl. 10b odst. 4    I Čl. 13 odst. 4     I              
            I            I              
 Čl. 10b odst. 5    I Čl. 13 odst. 5     I              
            I            I              
 Článek 11       I Článek 14       I              
            I            I              
 Článek 12       I Článek 15       I              
            I            I              
 Čl. 13 odst. 1     I Čl. 16 odst. 1     I              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx 6     I              
            I            I              
 Čl. 13 odst. 7     I Čl. 16 odst. 8     I              
            I            I              
 Čl. 13 odst. 8     I Čl. 16 odst. 9     I              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx xx    x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx xx    x xxx xx xxxxx xx    x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx xx xxx xx x              
            x xxxxx x        x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x4 odst. 3     I Čl. 19 odst. 4     I              
            I            I              
 Čl. 14 odst. 4     I Čl. 18 odst. 3, čl. 19 I              
            I odst. 2        I              
            I            I              
 Čl. 14 odst. 5     I Čl. 18 odst. 6, čl. 19 I              
            I odst. 3        I              
            I            I              
 Čl. 14 odst. 6     I Čl. 18 odst. 8     I              
            I            I              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxxxxx xx       x x           x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x x           x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxxxxx xx       x              
            I            I              
 Čl. 17 odst. 2     I -           I              
            I            I              
 Čl. 18 odst. 1     I Čl. 23 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 18 odst. 2     I Čl. 23 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 18 odst. 3     I Čl. 23 odst. 4     I              
            I            I              
 Čl. 19 odst. 1     I Čl. 24 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 19 oxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx x9 odst. x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx xx xxx xx x              
            x xxxxx x        x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx xx    x xxx xx xxxxx xx x xxx x              
            x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xlánek 20       I Článek 26       I              
            I            I              
 Čl. 21 odst. 1     I Čl. 27 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 21 odst. 2     I Čl. 27 odst. 4     I              
            I            I              
 Čl. 21 odst. 3     I Čl. 27 odst. 5     I              
            I            I              
 Čl. 21 odst. 4     I Čl. 27 odst. 7     I              
            I            I              
 Čl. 21 xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx 23 odst. 1     I Čl. 29 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 23 odst. 2     I Čl. 29 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 23 odst. 3     I Čl. 29 odst. 3     I              
            I            I              
 Čl. 23 odst. 4     I Čl. 29 odst. 4     I              
            I            I              
 Čl. 23 odst. 5     I Čl. 29 odst. 5     I              
            I            I              
 Čxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            I              
 Čl. 24 odst. 5     I Čl. 30 odst. 5     I              
            I            I              
 Čl. 25 odst. 1     I            I xxxxxx xx         
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx xx xxxxx x      
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx xx xxxxx x x x    
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx xx xxxxx x      
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx xx xxxxx x      
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            I Čl. 26 odst. 8      
            I            I              
 Čl. 25 odst. 7     I            I Čl. 26 odst. 9      
            I            I              
 Čl. 26 odst. 1     I Čl. 31 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 26 odst. 2     I Čl. 31 odst. 2 a 3   I              
            I            I              
 Čl. 27 odst. 1     I            I Čl. 14 odst. 1 až 5    
            I            I              
 Čl. 27 xxxxx x     x            x xxx xx xxxxx x      
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx xx xxxxx x xx x    
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxxxxx xx         
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx xx xxxxx x      
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx xx xxxxx x      
            x            x              
 xxx 27 odst. 7     I            I Čl. 17 odst. 3      
            I            I              
 Čl. 28 odst. 1     I            I Čl. 20 odst. 1      
            I            I              
 Čl. 28 odst. 2     I            I Čl. 20 odst. 2      
            I            I              
 Čl. 28 odst. 3     I            I Čl. 20 odst. 3      
            I            I              
 Čl. 29 odst. 1     I            I Čl. 3 odst. 1, 2 a 3   
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx x xxxxx xx x x x   
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx x xxxxx x       
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx x xxxxx x x x     
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx x xxxxx x       
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx x xxxt. 2       
            I            I              
 Čl. 31 odst. 1     I Čl. 34 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 31 odst. 2     I Čl. 34 odst. 2     I              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxx. 8 a 9   I              
            I            I              
 Čl. 32 odst. 1     I Čl. 35 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 32 odst. 2     I Čl. 35 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 32 odst. 3     I Čl. 35 odst. 3     I              
            I            I              
 Čl. 32 odst. 4     I Čl. 35 odst. 4     I              
            I            I              
 Čl. 32 odst. 5     I Čl. 35 xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx xx    x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx xx    x xl. 35 odst. 11 a 12  I              
            I            I              
 Čl. 33 odst. 1     I Čl. 36 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 33 odst. 2     I Čl. 36 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 34 odst. 1     I Čl. 37 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 34 odst. 2     I Čl. 37 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 34 odxxx x     x x           x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx 44 odst. 3     I              
            I            I              
 Čl. 36 odst. 4     I Čl. 44 odst. 4     I              
            I            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x x x   x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x xxxxx  x              
            x xxxxxxxxxxx      x              
            x            x              
 xx. 38 odst. 1     I Čl. 46 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 38 odst. 2     I Čl. 46 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 38 odst. 3     I Čl. 46 odst. 3     I              
            I            I              
 Článek 39       I Čl. 47 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 40 odst. 1     I Čl. 51 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xl. 41 odst. 1     I Čl. 52 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 41 odst. 2     I Čl. 52 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 42 odst. 1     I Čl. 53 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 42 odst. 2     I Čl. 53 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 42 odst. 3     I Čl. 53 odst. 3     I              
            I            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     I              
            I            I              
 Čl. 43 odst. 2     I Čl. 54 odst. 2 a 3   I              
            I            I              
 Čl. 44 odst. 1     I            I Čl. 3 odst. 1, 2 a 3   
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx x xxxxx xx x x x   
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx x xxxxx x       
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx x xxxxx x x x     
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx x xxxxx x       
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x            x xxx x xxst. 2       
            I            I              
 Čl. 46 odst. 1     I Čl. 55 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 46 odst. 2     I Čl. 55 odst. 2     I              
            I            I              
 Článek 47       I Článek 56       I              
            I            I              
 Čl. 48 odst. 1     I Čl. 67 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 48 odst. 2     I Čl. 67 odst. 2     I              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxxxxx xx       x xxxxxx xx       x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx xx xxx xx x              
            x xxxxx x        x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xx. 70 odst. 1 a 2   I              
            I            I              
 Čl. 51 odst. 2     I Čl. 70 odst. 5     I              
            I            I              
 Čl. 51 odst. 3     I Čl. 71 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 51 odst. 4     I Čl. 71 odst. 4     I              
            I            I              
 Čl. 51 odst. 5     I Čl. 71 odst. 5     I              
            I            I              
 Čl. 51 odst. x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxt. 3     I Čl. 75 odst. 3     I              
            I            I              
 Čl. 54 odst. 1     I Čl. 76 odst. 1     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxt. 1     I              
            I            I              
 Čl. 55 odst. 2     I Čl. 77 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 56 odst. 1     I Čl. 79 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 56 odst. 2     I Čl. 79 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 56 odst. 3     I Čl. 79 odst. 3     I              
            I            I              
 Čl. 56 odst. 4     I Čl. 79 oxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx x0 odst. 3 a 4   I              
            I            I              
 Čl. 58 odst. 1     I Čl. 81 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 58 odst. 2     I Čl. 81 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 58 odst. 3     I Čl. 81 odst. 3     I              
            I            I              
 Čl. 58 odst. 4     I Čl. 81 odst. 4     I              
            I            I              
 Čl. 58 odst. 5     I xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxxxxx xxx       x xxxxxx xx       x              
            x            x              
 xxxxxx xx       x xxxxxx xx       x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxx. 3     I              
            I            I              
 Čl. 60 odst. 4     I Čl. 84 odst. 4     I              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxxx x     x              
            x            x              
 xxx xx xxxxx x     x xxx xx xxxx. 3     I              
            I            I              
 Čl. 62 odst. 4     I Čl. 86 odst. 4     I              
            I            I              
 Čl. 62a odst. 1    I Čl. 87 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 62a odst. 2    I Čl. 87 odst. 2     I              
            I            I              
 Čl. 63 odst. 1     I Čl. 88 odst. 1     I              
            I            I              
 Čl. 63 odst. 2     I Čl. 88 xxxxx x     x              
            x            x              
 xxxxxx xx       x x           x x             
            x            x              
 xxxxxx xxx       x x           x x             
            x            x              
 xxxxxx xx       x x           x x             
            x            x              
 xxxxxx xx       x x           x x             
            x            x              
 xxxxxx xx       x x           x x             
            x            x              
 xxxxxx xx       x x           x x             
            x            x              
 xxxxxx xx       x x           x x             
            x            x              
 xxxxxx xx       x x           x x             
            x            x              
 xxxxxx 71       I -           I -             
            I            I              
 Článek 72       I -           I -             
            I            I              
 Článek 73       I -           I -             
            I            I              
 Příloha I       I Příloha I       I              
            I            I              
 Příloha II       I Příloha II       I              
            I            I              
------------------------I------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx strana 84 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xěst. L 326, 8.12.2011, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxch údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xlynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, xx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxentnost II), (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxce 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 94).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxu a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 15).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxšení nařízení (ES) č. 1775/2005 (Úř. věst. 211, L 14.8.2009, s. 36).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxžadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx strana 179 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, nxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12xxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxém pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxch komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxjů orgány Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxch, které k nim mají být zveřejněny (Úř. věst. L 184, 6.7.2001, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxnných papírů k obchodování (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx L 115, 17.4.1998, s. 31).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxody (Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 56).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxkovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akcixxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx s. 74).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxtentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxku).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxdukty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 34).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxěrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.