32014D0335

o systému vlastních zdrojů EU

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxuvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 311 třetí pododstavec této smlouvy,
a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,
v souladu se zvláštním legislativním postupem,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Systém vlastních zxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x měl by také přispět k úsilí o širší rozpočtovou konsolidaci v členských státech a být v nejvyšší možné míře účasten na rozvoji politik Unie.
(2) Toto rozxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxátní suverenity.
(3) Evropská rada se na zasedání ve dnech 7. a 8. února 2013 usnesla mimo jiné na tom, že by se úprava vlastních zdrojů měla řídit obecnýmx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxbleau v roce 1984 měla zajistit, aby žádný členský stát nenesl rozpočtové zatížení, které by bylo nadměrné v poměru k jeho relativní prosperitě. Je protx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxuze v období 2014 až 2020 se budou v případě Německa, Nizozemska a Švédska uplatňovat u vlastního zdroje z daně z přidané hodnoty (DPH) snížené sazby. Rovxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxím důchodu (HND) a že pouze v období 2014 až 2016 má mít Rakousko nárok na hrubé snížení ročního příspěvku založeného na HND. Na témže zasedání se Evropská xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxx 2013 usnesla, že se systém výběru tradičních vlastních zdrojů nemá změnit. Od 1. ledna 2014 si však členské státy mají jako náklady na výběr ponechávat 2xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů a limitu prostředků na závazky v souvislosti s rozhodnutím uplatňovat nepřímo měřené finanční zprostředkovatelské služby (FISIM) pro účely vxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xěl být strop stanoven na 1,29% součtu HND členských států. Tyto stropy jsou založeny na systému ESA 95, a to včetně nepřímo měřených finančních zprostřexxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx jen "ESA 2010"). Za účelem zachování nezměněné částky finančních zdrojů, které jsou Unii dávány k dispozici, je vhodné tyto stropy vyjádřené procentnxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxchkoli změn ESA 2010, které představují podstatnou změnu úrovně HND, by stropy pro vlastní zdroje a prostředky na závazky měly být upraveny znovu.
(7) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxého na DPH s cílem učinit jej co možná nejjednodušším a nejtransparentnějším, posílit vazbu s politikou EU v oblasti DPH a skutečnými příjmy z DPH a zajisxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xdroj založený na DPH. Evropská rada dále vzala na vědomí, že dne 22. ledna 2013 přijala Rada rozhodnutí, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblastx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxtu EU. Usnesla se, že toto by nemělo dopad na nezúčastněné členské státy ani na výpočet opravy pro Spojené království.
(8) Evropská rada se na zasedání vx xxxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxtavci Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU"). Do uvedeného nařízení by proto měla být začleněna ustanovení obecné povahxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx postup pro výpočet ročního rozpočtového zůstatku a jeho zahrnutí do rozpočtu a aspekty kontroly příjmů a dohledu nad nimi.
(9) Z důvodů soudržnosti, kxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) k systému postavenému na tomto rozhodnutí.
(10) Rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom by mělo být zrušeno.
(11) Pro účely tohoto rozhodnutí by všechny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx(4).
(13) S cílem zajistit přechod k revidovanému systému vlastních zdrojů a shodu s rozpočtovým rokem by se toto rozhodnutí mělo používat od 1. ledna 2xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxnku 311 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU") zajištěno financování ročního rozpočtu Unie.
Článek 2
Kategorie xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtkových částek nebo položek, cel stanovených ve společném celním sazebníku a dalších poplatků, současných i budoucích, zavedených orgány Unie v obchxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i dávek a dalších poplatků stanovených v rámci společné organizace trhu s cukrem;
b) aniž je dotčen odst. 4 druhý pododstavec, příjmy z použití jednotnx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxdý členský stát nepřesahuje 50% hrubého národního důchodu (HND), jak je definován v odstavci 7;
c) aniž je dotčen odst. 5 druhý pododstavec, příjmy z poxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Vlastní zdroje rozpočtu Unie tvoří rovněž příjmy z jakýchkoliv nových poplatků zavedených v rámci některé společné politiky v souladu se Smlouxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxek uvedených v odst. 1 písm. a).
4. Jednotná sazba uvedená v odst. 1 písm. b) činí 0,30%.
Pouze pro období 2014 až 2020 se sazba uplatňovaná u vlastního zdxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu.
Pouze v období 2014 až 2020 využívá Dánsko hrubého snížení svých ročních příspěvků založených na HND v rozsahu 130 milionů EUR, Nizozemsko hrubého snxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx EUR. Rakousko využívá hrubého snížení svého ročního příspěvku založeného na HND v roce 2014 v rozsahu 30 milionů EUR, v roce 2015 v rozsahu 20 milionů EUR x x xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xro EU vyjádřeného v eurech, který stanoví Komise a který je k dispozici při sestavování příslušného návrhu rozpočtu. Tato hrubá snížení jsou přiznána px xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xinancována všemi členskými státy.
6. Pokud není rozpočet na počátku rozpočtového roku přijat, zůstává až do vstupu nových sazeb v platnost použitexxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx použití nařízení (EU) č. 549/2013 (dále jen "ESA 2010").
Pokud by změny ESA 2010 vedly k podstatným změnám HND uvedeného v odst. 1 písm. c), rozhodne Radx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxrop pro vlastní zdroje
1. Celková výše vlastních zdrojů přidělených Unii na pokrytí ročních přídělů xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxočit 1,29% ze součtu HND všech členských států.
Mezi příděly na závazky a příděly na platby se zachovává řádný poměr, aby byla zajištěna jejich slučitelxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xystému ESA 2010, přepočítá Komise pro účely tohoto rozhodnutí stropy uvedené v odstavcích 1 a 2 podle tohoto vzorce:
               HNDt - 2 + HNDt - 1 + HNDt ESA 95
      1,23%(xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              xxxx x x x xxxx x x x xxxx xxx xxxx 
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxo výpočet HND k dispozici.
4. Jestliže vlivem změn v ESA 2010 dojde k podstatným změnám úrovně HND, přepočítá Komise stropy uvedené v odstavcích 1 a 2x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
            xxxx x x x xxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxx
       xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            HNDt - 2 + HNDt - 1 + HNDt ESA pozměněný 
V tomto vzorci označuje "t" poslední úplný rok, za který jsou údaje pro výpočet HND k dispozici.
Proměnné "x" a "y" oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí je poskytována oprava rozpočtových nevyvážeností.
Tato oprava se určuje:
a) výpočtem rozdílu za předchozí rozpočtový rok mezi:
- procentním poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xýdajích;
b) vynásobením takto získaného rozdílu celkovými přidělenými výdaji;
c) vynásobením výsledku podle písmene b) koeficientem 0,66;
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx, tj. rozdílu mezi:
- tím, co by Spojené království muselo zaplatit na částkách financovaných ze zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) a c), pokud by jexxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmů Spojeného království ze zvýšení procentního podílu zdrojů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a), které si členské státy ponechávají k pokrytí nákladů na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxělené v členských státech, které k Unii přistoupily po dni 30. dubna 2004, s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů souvisejících x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxž Spojené království podle tohoto postupu:
a) rozdělení nákladů se nejprve vypočítá úměrně k podílu každého členského státu na platbách uvedených v člx x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxch na HND podle čl. 2 odst. 5;
b) poté se rozdělení nákladů upraví tak, aby byl podíl Německa, Nizozemska, Rakouska a Švédska na financování omezen na jedxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxcích z uplatňování čl. 2 odst. 1 písm. c). Náklady nesené ostatními členskými státy se přičítají k jejich platbám vyplývajícím pro každý členský stát z uxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxátku rozpočtového roku přijat, zůstávají použitelné opravy poskytované Spojenému království a náklady, které nesou ostatní členské státy, jak byly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veškerých výdajů ročního rozpočtu Unie.
Článek 7
Přenos přebytku
Případné přebytky příjmů Unie nad celkovými skutečnými výdaji během rozpoxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxe Unie uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) vybírají členské státy v souladu se svými právními předpisy a správními opatřeními, které případně upraví tak, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe členským státům úpravy, které považuje za nezbytné k dosažení souladu s právní úpravou Unie, a podává v případě potřeby zprávy rozpočtovému orgánu.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxní EU.
Článek 9
Prováděcí opatření
Rada přijme postupem stanoveným v čl. 311 čtvrtém pododstavci Smlouvy o fungování EU prováděcí opatření pxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxráv.
Článek 10
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. S výhradou odstavce 2 se zrušuje rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom. Veškeré odkazy na rozxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdy 94/728/ES, Euratom(8), na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom(9) nebo na rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom se považují za odkazy na toto rozhodnxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx97/ES, Euratom a 2007/436/ES, Euratom se nadále používají pro výpočet a úpravu příjmů vycházejících z použití sazby na jednotně určený základ DPH omezxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Spojenému království pro období od roku 1995 do roku 2013.
3. U částek uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a), které měly členské státy v souladu s platnými prxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxst. 1 písm. a), které měly členské státy v souladu s platnými pravidly Unie poskytnout mezi 1. březnem 2001 a 28. únorem 2014, si členské státy i nadále ponxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí oznámí členským státům generální tajemník Rady.
Členské státy oznámí neprodleně generálnímu tajemníku Rady dokxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxce následujícího po obdržení posledního oznámení podle druhého pododstavce.
Použije se od 1. ledna 2014.
Článek 12
Zveřejnění
Toto rozhodnxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxS, Euratom    I       Toto rozhodnutí     
-----------------------------------------I--------------------------------------
Článek 1                 I Článek 1               
Článek 2                 I Čxxxxx x               
xxx x xxxxx x              x xxx x xxxxx x            
xxx x xxxxx x              x xxx x xxxxx x            
x                    x xxx x xxxxx x            
xxx x xxxxx x              x xxx x xxxxx x            
xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx     x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx       
Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec     I Čl. 4 druhý pododstavec       
písm. a) až e)              I písm. a) až e)            
Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec písm. f) I -                  
Čl. 4 odst. 1 druhý pododstaxxx xxxxx xx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx   
xxx x xxxxx x              x x                  
xxxxxx x                 x xxxxxx x               
xxxxxx x                 x xxxxxx x               
xxxxxx x                 x xxxxxx x               
xxx x xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x Čl. 8 odst. 1            
Čl. 8 odst. 1 třetí pododstavec     I Čl. 8 odst. 2            
Čl. 8 odst. 2              I -                  
-                    I Článek 9               
Článek 9                 I -                  
Článek 10                I -                  
-                    I Článek 10              
Článek 11                I -                  
-                    I Článek 11              
Článek 12                I Člxxxx xx              
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxiálního výboru ze dne 29. března 2012 (Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 45).
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xÚř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 19).
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.