32014L0040

obchodní úprava a prodej tabákových výrobků

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (63)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxé komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výbxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxkého parlamentu a Rady 2001/37/ES(4) stanoví pravidla na úrovni Unie týkající se tabákových výrobků. Aby byl zohledněn vývoj v oblasti vědy, na trhu a xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxmise ve svých zprávách z roku 2005 a 2007 týkajících se provádění směrnice 2001/37/ES určila oblasti, v nichž považuje za užitečná další opatření pro hxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxanovisko týkající se bezdýmných tabákových výrobků a tabákových přísad. V roce 2010 se uskutečnily konzultace se širokou škálou zúčastněných stran, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxy konzultace s členskými státy. Evropský parlament a Rada opakovaně vyzývaly Komisi k provedení přezkumu a aktualizace směrnice 2001/37/ES.
(3) V urxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxní předpisy novému vývoji. To se týká zejména pravidel o označování, neboť členské státy v souvislosti s nimi nesmějí zvětšit velikost zdravotních varxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého.
(4) V jiných oblastech stále existují značné rozdíly v právních a správních předpisech členských států týkajícxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxsti věd, na trhu a na mezinárodním poli se očekává další nárůst těchto nesrovnalostí. To se týká rovněž elektronických cigaret a náhradních náplní elekxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxt odstraněny, a za tímto účelem by mělo dojít k dalšímu sblížení předpisů o výrobě, obchodní úpravě a prodeji tabáku a souvisejících výrobků.
(6) Rozsax xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxčtu výrobních závodů v Unii a výsledný značný objem přeshraničního obchodu s tabákovými a souvisejícími výrobky, vyžadují přísnější legislativní opxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxe je rovněž nezbytné k provedení Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (dále jen "rámcová úmluva") z května roku 2003, jejíxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxaci zveřejnění informací o tabákových výrobcích, balení a značení tabákových výrobků, reklamě a nezákonném obchodu s tabákovými výrobky. Strany rámxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxovení rámcové úmluvy.
(8) V souladu s čl. 114 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU") by za základ legislativních nxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tabákové výrobky nejsou běžným zbožím a vzhledem k obzvláště škodlivým účinkům tabáku na lidské zdraví by měl být dán ochraně zdraví v této souvislostx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxně, je nezbytné stanovit řadu nových definic. Uplatňují-li se různé povinnosti stanovené touto směrnicí na různé kategorie výrobků a pokud příslušný xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxjší.
(10) Směrnice 2001/37/ES stanovila maximální hodnoty pro obsah dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách, které by se měly rovněž použít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v cigaretách (dále jen "úrovně emisí") by mělo být postupováno podle příslušných mezinárodně uznávaných norem ISO. Proces ověřování by měl být chráněx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných členských státech Unie. V případě ostatních emisí tabákových výrobků neexistují pro výpočet jejich maximálních hodnot žádné mezinárodně sjexxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx o stanovení maximálních úrovní emisí, mohlo by být později nezbytné a vhodné snížit tyto úrovně emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého, nebo stanovix xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úkoly, vyžadují členské státy a Komise komplexní informace o složkách a emisích z tabákových výrobků s cílem posoudit přitažlivost, návykovost a toxixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xovinnosti týkající se složek a emisí. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, návykovost a vlastnosti karcinogenní, mutagenní či toxické pro reprodukci (dále jen "KMR vlastnosti"), a to i ve shořelé formě. Zátěž spojená s těmitx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxladu s povinností Unie, podle níž má zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.
(14) Používání rozdílných formátů pro podávání zpráv, jak je toxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xají-li obdržené informace porovnávat, analyzovat a vyvozovat z nich příslušné závěry. Proto by měl být stanoven určitý jednotný povinný formát pro ozxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxo vhodným způsobem přihlédnuto k obchodním tajemstvím výrobců tabákových výrobků. Měly by být zohledněny stávající systémy oznamování složení výroxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxvní dopad na volný pohyb zboží v rámci Unie. Některé členské státy proto přijaly právní předpisy nebo s tabákovým průmyslem uzavřely závazné dohody, jixxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xtáty rovněž přistupují odlišně k přísadám v cigaretových filtrech či k přísadám obarvujícím tabákový kouř. Bez harmonizace se očekává, že v následujíxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xmluvy v rámci Unie a s ohledem na zkušenosti získané v jiných jurisdikcích mimo Unii. Pokyny podle rámcové úmluvy o regulaci obsahů látek tabákových výrxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xdravotní prospěšnosti tabákových výrobků, souvisejí s energií nebo vitalitou či mají barvící vlastnosti.
(16) Pravděpodobnost navzájem se lišící xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxní tabáku nebo ovlivnit formy užívání. Mělo by se zabránit opatřením, která zavádějí neopodstatněné rozdíly v rámci úpravy různých typů ochucených cixxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxstatek času na přechod k jiným výrobkům.
(17) Zákaz tabákových výrobků s charakteristickou příchutí nevylučuje použití jednotlivých přísad jako taxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhuť. Použití přísad nezbytných pro výrobu tabákových výrobků, například cukru, který nahrazuje cukr, jenž se vypaří sušením, by mělo být povoleno, poxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxní by měla pomáhat nezávislá evropská poradní skupina. Použití této směrnice by nemělo vést k diskriminaci mezi jednotlivými odrůdami tabáku, ani by nxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xdravotních rizik či zvýšení duševní bdělosti či fyzické výkonnosti. Tyto přísady, jakož i přísady, jež mají v neshořelé formě KMR vlastnosti, by měly bxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxřuje na mladé lidi, pro tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret by měla být udělena výjimka z určitých požadavků na složky, poxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xákazu prodeje tabáku pro orální užití v Unii by odpovědnost za regulaci složek tabáku pro orální užití, jež vyžaduje důkladnou znalost zvláštních vlasxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxe článku 151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska.
(21) V souladu s účely této směrnice, totiž usnadnění hladkého fungování vnitřního trhu s txxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxím Rady 2003/54/ES(5) by měly být členské státy podporovány v tom, aby prodeji těchto výrobků dětem a dospívajícím bránily přijímáním vhodných opatřxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxových výrobků, zejména s ohledem na použití kombinovaných zdravotních varování, která se skládají z obrázku a textu, informací o službách pro odvykánx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxní vnitřního trhu s tabákovými výrobky, a proto by měly být odstraněny. Rovněž je možné, že spotřebitelé v některých členských státech jsou lépe informxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxjde v nadcházejících letech k prohloubení stávajících nesrovnalostí.
(24) Ke sladění pravidel, která se uplatňují na úrovni Unie s vývojem na mezináxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxadují, aby bylo na obou hlavních vnějších plochách umístěno velké obrázkové varování a povinná informace o odvykání, a obsahují rovněž i přísná pravidxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxž je stanoven ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES(6).
Členské státy, které používají daňová značení či vnitrostátní identifikační xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxnačení mají být přemístěny, aby kombinovaná zdravotní varování mohla být v souladu s touto směrnicí a pokyny rámcové úmluvy v horní části hlavních zornxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxé účely zachovat na horní části jednotkových balení po určité období po provedení této směrnice.
(25) Ustanovení o označování by se rovněž mělo přizpůxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxvádějící, neboť vede spotřebitele k domněnce, že některé cigarety jsou méně škodlivé než ostatní. Poznatky rovněž ukazují na to, že kombinovaná zdravxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xoho by se měla stát kombinovaná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní by měly být k zajištění jejich viditelnosti a účinnosti stanoveny minimální rozměry.
(26) Pro tabákové výrobky ke kouření, jiné než cigarety a tabáx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxh požadavků na označování, pokud nedojde k podstatné změně okolností, jež se týkají objemu prodeje či spotřebních návyků mladých lidí. Označování těcxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxích. Zdravotní varování by proto měla být umístěna na dvou hlavních stranách povrchu bezdýmných tabákových výrobků. Pokud jde o tabák do vodních dýmekx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xvedení spotřebitele v omyl.
(27) Tabákové výrobky nebo jejich balení by mohly spotřebitele, a zejména pak mladé lidi, uvádět v omyl, pokud by naznačovxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxahem dehtu", "lehké" "velmi lehké", "mírné", "přírodní", "organické/ bio", "bez přísad", "neochucené" nebo "tenké", či určité názvy, obrázky a figuxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlepky, samolepky, připojené letáky, stírací nálepky a pouzdra, nebo prvky, jež souvisí s tvarem samotného tabákového výrobku. Některá balení a tabákxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho postavení, společenského života či kvalit, jako je ženskost, mužnost nebo elegance. Obdobně by velikost a vzhled jednotlivých cigaret mohl uvádět xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxvat tištěné poukázky, nabídky slev, distribuce zdarma, nabídky "dva za cenu jednoho" ani jiné podobné nabídky, jež by mohly spotřebitelům nabízet ekoxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx jejich co největší účinnosti by měla být stanovena úprava týkající se rozměrů zdravotních varování, jakož i určitých hledisek vzhledu jednotkových bxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxsené okraje považovány za přijatelné, jestliže zdravotní varování pokrývá oblast povrchu, jež je rovnocenná oblasti na jednotkovém balení bez takovxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxna, aby bylo možné zajistit volný pohyb dotčených výrobků.
(29) Na trh jsou uváděny značné objemy nedovolených výrobků, které nesplňují požadavky stxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, jež tyto podmínky dodržují, a ochranu, jež poskytují právní předpisy pro kontrolu tabáku. Kromě toho rámcová úmluva požaduje, aby Unie bojovala protx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxoto být navržena ustanovení, podle nichž by jednotková balení tabákových výrobků byla označena jedinečným a zabezpečeným způsobem a jejich pohyby zaxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxovení pro zavedení bezpečnostních prvků, které umožní ověřit pravost tabákových výrobků.
(30) Měly by být vytvořeny interoperabilní systém pro slexxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxze pro cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret. Výrobci jiných tabákových výrobků by tak mohli využít získané zkušenosti před tím, než se tento systém xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxledávání a systému vyhledávání by měli výrobci tabákových výrobků uzavřít smlouvy o uchovávání údajů s nezávislými třetími stranami. Komise by měla sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxí a vyhledávání by měly být uchovávány odděleně od ostatních souvisejících údajů společnosti a měly by být pod dozorem příslušných orgánů členských stxxx x xxxxxxx xxx xx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxí užití. Směrnice 2001/37/ES tento zákaz potvrdila. Článek 151 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska povoluje Švédsku odchylku od tohoto zákxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxie (s výjimkou Švédska). Pokud jde o ostatní bezdýmné tabákové výrobky, které nejsou určeny pro široký trh, jsou přísná ustanovení ohledně označování x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxní užití.
(33) Přeshraniční prodej tabákových výrobků na dálku by mohl usnadnit přístup k tabákovým výrobkům, které nejsou v souladu s touto směrnicíx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xslaben. Členské státy by proto měly mít možnost přeshraniční prodej na dálku zakázat. Není-li přeshraniční prodej na dálku zakázán, byla by v zájmu zajxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx v souladu s čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen "Smlouva o EU") vzájemně spolupracovat, aby usnadnily provádění této směrnice, a to zejména s oxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxt, onemocnění a zdravotní postižení. Jejich výroba, distribuce a spotřeba by tedy měly být regulovány. Je tudíž důležité sledovat vývoj, pokud jde o noxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xlenských států takové nové výrobky zakázat či povolit.
(35) Aby byly zajištěny rovné podmínky, měly by nové tabákové výrobky, které jsou tabákovými vxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí, ledaže z důvodu svého určení či funkce podléhají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES(8) nebo směrnici Rady 93/42/EHS(9). Ve členskýxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxepšilo hladké fungování vnitřního trhu. Při regulaci těchto výrobků by měla být zohledněna vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví. S cílem umožnit člxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, aby oznamovali příslušné výrobky před uvedením na trh.
(37) Členské státy by měly zajistit, aby elektronické cigarety a náhradní náplně splňovaly pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xaného výrobku.
(38) Uvedení tekutiny obsahující nikotin na trh by mělo být podle této směrnice povoleno, pouze pokud koncentrace nikotinu nepřekračxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x vykouření takové cigarety. S cílem omezit rizika spojená s nikotinem se stanoví maximální rozměry náhradních náplní, nádržek a jednorázových zásobnxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní dávek nikotinu za normálních podmínek užití je nezbytné pro účely ochrany zdraví, bezpečnosti a kvality i pro zabránění riziku náhodné užívání vysoxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxit, aby tyto výrobky byly zabezpečeny proti manipulaci ze strany dětí a proti nežádoucí manipulaci, včetně prostřednictvím příslušného označení, uzxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xezpečnostní rizika, včetně rizik pro osoby, kterým daný výrobek není určen, by měla být tekutina obsahující nikotin uváděna na trh pouze v elektronickxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxety nelámaly nebo aby z nich během použití a opětovného plnění neunikala tekutina.
(42) Označení a balení těchto výrobků by mělo být v zájmu ochrany lidxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxo by obsahovat žádné zavádějící prvky či znaky.
(43) Rozdíly mezi vnitrostátními právními úpravami a praktickými postupy ohledně reklamy a sponzorsxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxské soutěže. Bez dalších opatření na úrovni Unie tyto rozdíly v nadcházejících letech pravděpodobně narostou, a to rovněž s ohledem na rostoucí trh s elxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxrobky, která mají přeshraniční dopad, přičemž základem je zabezpečení vysoké úrovně ochrany lidského zdraví. Elektronické cigarety mohou vést k závxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxujmout k reklamě na elektronické cigarety a náhradní náplně omezující přístup.
(44) Za účelem výkonu svých regulatorních funkcí vyžadují Komise a člxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výrobků uložena povinnost podávat zprávy ohledně objemů prodeje, preferencí různých skupin spotřebitelů a způsobu prodeje. xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx S cílem zajistit odpovídající tržní dohled členských států je nezbytné, aby výrobci, dovozci a distributoři provozovali vhodný systémem pro sledováxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxrávněné, aby existovala ochranná doložka, která by členským státům umožňovala přijmout opatření k řešení závažných rizik pro veřejné zdraví.
(46) V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxtronické cigarety nebo náhradní náplně uvedené na trh byly v souladu s touto směrnicí, ale přesto představovaly nepředvídané riziko pro lidské zdravíx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxímní opatření by mohla zahrnovat zákaz uvedení dané elektronické cigarety nebo náhradní náplně nebo určitého typu elektronických cigaret nebo náhraxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxty nebo náhradní náplně nebo určitého typu elektronických cigaret nebo náhradních náplní na trh. Komise by měla být zmocněna tak učinit, pokud alespoň xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xílem zajistit hladké fungování vnitřního trhu s výrobky, které jsou v souladu s touto směrnicí, ale které nepředstavují stejná zdravotní rizika. Komixx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxnizuje všechny aspekty elektronických cigaret či náhradních náplní. Členským státům je například ponechána odpovědnost za přijetí pravidel pro příxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvých výrobků pro mladé lidi a nekuřáky. Zákazy takových výrobků s příchutí by musely být odůvodněné a jejich oznámení by muselo být podáno v souladu se smxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xi reklamy na vnitrostátní úrovni či rozšiřování značky, ani nezavádí věkovou hranici pro elektronické cigarety či náhradní náplně. V každém případě bx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxmci své vlastní jurisdikce volně regulovat a vyzývají se, aby tak učinily.
(49) Regulace bylinných výrobků určených ke kouření je v členských státech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxlé v mnoha případech obsah těchto výrobků neznají. Měla by být zavedena jednotná pravidla označování a oznamování složení těchto výrobků na úrovni Unixx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxní této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o vypracování a aktualizaci seznamu prioritních přísad pro zpřísněný systéx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx má zvýšenou toxicitu a návykovost či KMR vlastnosti, a metodiku pro určování, zda má tabákový výrobek charakteristickou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umístění obecného varování a informačního sdělení na tabáku k ručnímu balení cigaret v sáčku, technické specifikace pro vzhled, úpravu a tvar kombinoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxentifikátorů a bezpečnostních prvků, jakož i společný formát pro oznamování elektronických cigaret a náhradních náplní a technické standardy týkajxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx11).
(51) Za účelem zajištění toho, aby tato směrnice byla plně funkční a aby se přizpůsobila technickému, vědeckému a mezinárodnímu vývoji při výrobx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxmání a přizpůsobování maximálních úrovní emisí a metod měření těchto emisí, o stanovení maximálních úrovní přísad, které způsobují charakteristickxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxnímu balení cigaret, o přizpůsobení zdravotních varování, o vytvoření a úpravu knihovny obrazových varování, vymezení klíčových prvků smluv o uchovxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx elektronické cigarety nebo náhradní náplně či typu elektronické cigarety nebo náhradní náplně na celou Unii. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámcx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxstit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(52) Komise by měla sledovat vývoj provádxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxva by měla zahrnovat informace o částech povrchu jednotkových balení tabákových výrobků, které nepodléhají této směrnici, o vývoji trhu s novými tabáxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do vodních dýmek a elektronických cigaret a náhradních náplní.
Komise by měla vypracovat zprávu o proveditelnosti, přínosech a dopadech evropského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xi přítomny v tabákových výrobcích nebo do nich přidávány (tzv. pozitivní seznam). Při přípravě této zprávy by Komise měla mimo jiné posoudit dostupné vxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxat volný pohyb zboží. Avšak s ohledem na různé stupně harmonizace dosažené touto směrnicí by si členské státy měly za určitých podmínek ponechat pravomxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kromě zdravotních varování, včetně barev, pro něž směrnice stanoví první soubor základních společných pravidel. Členské státy by tak například mohlx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx závazky WTO a nemají vliv na plné provádění této směrnice.
(54) Členské státy by kromě toho za účelem zohlednění možného budoucího xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxnském státě a pokud jsou tato opatření zdůvodněna potřebou chránit veřejné zdraví, a to s ohledem na vysokou úroveň ochrany dosaženou prostřednictvím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxávat nebo zavádět vnitrostátní právní předpisy pro všechny výrobky uvedené na jeho vnitrostátní trh a týkající se aspektů neregulovaných touto směrnxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxx x xx xxxxxx xxdmínek mohl mimo jiné regulovat či zakázat potřeby užívané pro tabákové výrobky (včetně vodních dýmek) a pro bylinné výrobky určené ke kouření a rovněž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xyžadováno předběžné oznámení podle směrnice 98/34/ES.
(56) Členské státy by měly zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány výhradně v souladu s pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx se řídí užívání a označování geneticky modifikovaných organismů.
(58) Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských stáxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxm provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxchto dokumentů za odůvodněné.
(59) Povinnost dodržovat základní práva a právní zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie se touto směxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a prodejcům tabákových výrobků a souvisejících výrobků, nezaručovaly pouze vysokou úroveň ochrany zdraví a spotřebitele, ale chránily také všechna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxušné mezinárodní závazky.
(60) Jelikož cílů této směrnice, totiž sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o fungování Exx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět
Cílem této směrnice je sblížit právní a správní předpisy členskýcx xxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxetách;
b) některých aspektů označování a balení tabákových výrobků včetně zdravotních varování, která musí být uvedena na jednotkových baleních taxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxrobky v zájmu zajištění jejich souladu s touto směrnicí;
c) zákazu uvádět na trh tabákové výrobky pro orální užití;
d) přeshraničního prodeje tabákoxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxbky, zejména elektronických cigaret a náhradních náplní a bylinných výrobků ke kouření,
aby bylo usnadněno hladké fungování vnitřního trhu s tabákoxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxy povinnosti Unie podle Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (dále jen "rámcová úmluva").
Článek 2
Definice
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxnstituovaného tabáku;
2) "dýmkovým tabákem" tabák, který se může užívat prostřednictvím postupného spalování, výhradně určený pro užití v dýmce;
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xýrobky" výrobky, které mohou být užívány a obsahují, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený, nebo neupravený;
5) "bezdýmným tabákovým výrobkxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx tabákem" bezdýmný tabákový výrobek určený výhradně ke žvýkání;
7) "šňupavým tabákem" bezdýmný tabákový výrobek, který může být užíván nosem;
8) "txxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxečně z tabáku, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli kombinaci těchto forem, zejména nabízený v sáčkových porcích nebo v poréznícx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xžívat prostřednictvím spalovacího procesu a jehož podrobnou definici uvádí čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2011/64/EU(14);
11) "doutníkem" tabákový smxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx malý doutník, který je blíže definován v čl. 8 odst. 1 směrnice Rady 2007/74/ES(15);
13) "tabákem do vodní dýmky" tabákový výrobek, který lze užívat za xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xodních dýmek i jako tabák k ručnímu balení cigaret, je považován za tabák k ručnímu balení cigaret;
14) "novým tabákovým výrobkem" tabákový výrobek, xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxky, doutníčky, žvýkací tabák, šňupavý tabák nebo tabák pro orální užití, a
b) je uvedený na trh po 19. květnu 2014;
15) "bylinným výrobkem určeným kx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu;
16) "elektronickou cigaretou" výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin prostřednictvím náústku, nebo jakákolix xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky, nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků;
17) "náhradní náplní" nádobka s tekxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v konečném tabákovém nebo souvisejícím výrobku včetně papíru, filtru, inkoustů, kapslí a lepidel;
19) "nikotinem" alkaloidy nikotinu;
20) "dehtexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xamýšleným účelem, jako například látky, které se nacházejí v kouři, nebo látky uvolňované při užití bezdýmných tabákových výrobků;
22) "maximální úxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xátka, s výjimkou tabáku, která je přidaná do tabákového výrobku, jednotkového balení nebo jakéhokoli vnějšího obalu;
24) "aromatem" přísada dodávaxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kombinace přísad, kromě jiného včetně ovoce, koření, bylinek, alkoholu nebo cukrovinek, mentolu nebo vanilky, jež je rozeznatelná před nebo při užitx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ovládat své chování obvykle tím, že vyvolává nutnost odměny nebo úlevy od abstinenčních příznaků, případně obojí;
27) "toxicitou" míra, v jaké může mxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xměnou okolností" zvýšení objemu prodeje určité kategorie výrobku alespoň o 10% přinejmenším v pěti členských státech, na základě údajů o prodeji poskxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxjmenším o pět procentních bodů v pěti členských státech, a to podle Zvláštní zprávy Eurobarometru 385 z května 2012 nebo odpovídajících prevalenčních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxvého prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxerý obsahuje jednotkové balení nebo soubor jednotkových balení; transparentní obaly se nepovažují za vnější balení;
30) "jednotkovým balením" nejxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxet, buď ve formě obdélníkové kapsy uzavíratelné přehybem, nebo ve formě standardního sáčku;
32) "zdravotním varováním" varování týkající se nepřízxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxání, obecných varování a informačních sdělení, jak je stanoveno v této směrnici;
33) "kombinovaným zdravotním varováním" zdravotní varování, kterx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxm na dálku" prodej spotřebitelům na dálku, při němž se spotřebitel v okamžiku objednání výrobku z maloobchodního prodeje nachází v určitém členském stxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxtě:
a) v případě fyzické osoby: nachází-li se místo její obchodní činnosti v tomto členském státě;
b) v jiných případech: má-li maloobchodní prodejcx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxická osoba, jež jedná za účelem, který nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkon jejího svobodného povolání;
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x7) "výrobcem" jakákoliv fyzická či právnická osoba, která vyrábí výrobek nebo si jej nechá navrhovat či vyrábět a uvádí tento výrobek na trh pod svým jméxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxu do Unie umístěny do režimu podmíněného osvobození od cla, a dále propuštění těchto výrobků z režimu podmíněného osvobození od cla;
39) "dovozcem tabxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxcími výrobky, které byly dopraveny na území Unie;
40) "uváděním na trh" poskytnutí výrobků, bez ohledu na jejich místo výroby, spotřebitelům, kteří sx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxý na trh ve členském státě, ve kterém se nachází spotřebitel;
41) "maloobchodním prodejcem" jakýkoliv prodejce, který uvádí tabákové výrobky na trh, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxátech (dále jen "maximální úrovně emisí") nesmí být větší než:
a) 10 mg dehtu na cigaretu;
b) 1 mg nikotinu na cigaretu;
c) 10 mg oxidu uhelnatého na cigaxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxstavci 1, v případě potřeby na základě mezinárodně dohodnutých norem.
3. Členské státy oznámí Komisi jakékoliv maximální úrovně emisí, které stanovx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxomoci v souladu s článkem 27, aby do práva Unie začlenila normy, na kterých se dohodly strany rámcové úmluvy či na kterých se dohodla Světová zdravotnickx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxek 4
Metody měření
1. Emise dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého z cigaret se měří na základě normy ISO 4387 v případě dehtu, normy ISO 10315 v případě nixxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxx xxxdená v odstavci 1 ověřují laboratoře schválené a sledované příslušnými orgány členských států.
Tyto laboratoře nesmí být přímo či nepřímo vlastněny axx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxání a používané metody sledování a po jakékoli změně tento seznam vždy aktualizují. Komise tyto seznamy schválených laboratoří zveřejní.
3. Komisx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxatého v případě potřeby založených na vědeckém vývoji nebo mezinárodně dohodnutých normách.
4. Členské státy oznámí Komisi jakékoliv metody měřeníx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27, aby do práva Unie začlenila normy, na kterých se dohodly strany rámcové úmluvy či na kterých se dohodla Světxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxplatky za ověření měření uvedených v odstavci 1 tohoto článku.
Článek 5
Oznamování složek a emisí
1. Členské státy požadují, aby výrobci a dovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých při výrobě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x x xx
xx xxxormace o jiných emisních úrovních, jsou-li dostupné.
Pro výrobky již na trh uvedené se informace poskytnou do 20. listopadu 2016.
Výrobci a dovozci rxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jež byly poskytnuty v souladu s tímto článkem.
U nových nebo pozměněných tabákových výrobků jsou informace požadované podle tohoto článku poskytovxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx těchto složek v dotčených tabákových výrobcích. Tento seznam uvede rovněž status složek, včetně informace o tom, zda byly registrovány podle nařízenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
3. K seznamu uvedenému v odst. 1 písm. a) se musí rovněž přiložit příslušné toxikologické údaje o složkách ve shořelé nebo neshořelé formě, a to zejména x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xromě toho výrobce či dovozce technický dokument, v němž je uveden obecný popis použitých přísad a jejich vlastností.
Kromě dehtu, nikotinu a oxidu uhexxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxžadovat provedení studií, které mohou být vyžadovány příslušnými orgány, za účelem posouzení účinků složek na zdraví, přičemž v úvahu se vezmou mimo jxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxternetové stránce. Při zveřejnění těchto informací členské státy řádně zohlední potřebu ochrany obchodních tajemství. Členské státy po výrobcích a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxjemství.
5. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví a v případě potřeby aktualizuje formát pro podávání informací uvedených v odstavcích 1 x x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxbců a dovozců požadují, aby jim předložili dostupné interní a externí studie týkající se průzkumu trhu a preferencí různých spotřebitelských skupin, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xa trh. Členské státy rovněž od výrobců a dovozců požadují, aby každoročně oznamovali údaje týkající se jejich objemů prodeje podle značky a typu, v kusexx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxpozici.
7. Veškeré údaje a informace, které mají být poskytovány členským státům a které členské státy samy poskytují podle tohoto článku a článku 6, jxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxto informacím za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxo důvěrně.
8. Členské státy mohou výrobcům a dovozcům tabákových výrobků účtovat přiměřené poplatky za přijetí, uchování, zpracování, analýzu a zvexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxomě oznamovacích povinností stanovených v článku 5 se na přísady obsažené v cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret, které jsou uvedeny na prioritxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxsad. Tento seznam by měl obsahovat přísady:
a) v jejichž případě existují první údaje, výzkumné poznatky nebo regulace v jiných právních prostředích, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x x x xxxxku patří mezi nejběžněji užívané přísady z hlediska hmotnosti nebo počtu.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2. Pxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxt a tabáku k ručnímu balení cigaret obsahujících přísadu, která je uvedena v prioritním seznamu stanoveném v odstavci 1, provedení komplexních studiíx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxení toxicity nebo návykovosti v některém z dotčených výrobků;
b) způsobuje charakteristickou chuť;
c) usnadňuje vdechování či příjem nikotinu nebx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v některém z dotčených výrobků.
3. Tyto studie zohlední zamýšlené použití dotčených výrobků a posoudí zejména emise vznikající při spalovacím proxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx používající stejné přísady ve svých tabákových výrobcích mohou v případě, že danou přísadu používají ve výrobcích srovnatelného složení, provést spxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxe dostupnou vědeckou literaturu o dané přísadě a shrnuje interní údaje o jejích účincích.
Výrobci či dovozci předkládají tyto zprávy Komisi a kopii příxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx přísada zahrnuta na prioritní seznam podle odstavce 1. Komise a dotčené členské státy mohou rovněž požadovat od výrobců nebo dovozců dodatečné informxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxdmětem srovnávacího hodnocení nezávislého vědeckého orgánu, zejména pokud jde o jejich vyčerpávající povahu, metodologii a závěry. Obdržené inforxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxocení.
5. Malé a střední podniky, jak jsou vymezeny v doporučení Komise 2003/361/ES(18), jsou vyjmuty z povinností podle tohoto článku, je-li zpráxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxarakteristickou příchutí.
Členské státy nezakáží užívání přísad, které jsou zásadní pro výrobu tabákových výrobků, například cukru, který nahrazuxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xávykovost, toxicitu nebo KMR vlastnosti tabákového výrobku.
Členské státy oznámí Komisi opatření přijatá podle tohoto odstavce.
2. Komise na žáxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.
3. Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví jednotná pravidla pro postxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstupem podle čl. 25 odst. 2.
4. Zřídí se nezávislá poradní skupina na úrovni Unie. Členské státy a Komise mohou tuto skupinu před přijetím opatření podxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.
5. Pokud úroveň obsahu či koncentrace určitých přísad nebo jejich kombinací vedla k zákxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxkem 27, aby pro tyto přísady nebo kombinace přísad vytvářejících charakteristickou příchuť stanovila maximální úrovně obsahu.
6. Členské státy zaxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxný nebo že představuje snížené zdravotní riziko;
b) kofein nebo taurin či další přísady a stimulující složky, které jsou spojovány s energií a vitalitxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nikotinu a
e) přísady, jež mají KMR vlastnosti v neshořelé formě.
7. Členské státy zakáží uvádět na trh tabákové výrobky obsahující aromata v jakékxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výrobků nebo jejich intenzity kouře. Filtry, papíry a kapsle nesmí obsahovat tabák nebo nikotin.
8. Členské státy zajistí, aby se na tabákové výrobky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xěřitelné míře zvyšuje toxický nebo návykový účinek tabákového výrobku při jeho užití, nebo významně nebo v měřitelné míře zesiluje KMR vlastnosti tabxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxiciativy určí prostřednictvím prováděcího aktu, zda tabákový výrobek spadá do oblasti působnosti odstavce 9. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xoxicitu či návykovost tabákového výrobku, a pokud to vedlo k zákazům podle odstavce 9 tohoto článku nejméně ve třech členských státech, je Komisi svěřexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxximální úroveň obsahu stanoví na nejnižší maximální úrovni, která vedla k jednomu z vnitrostátních zákazů uvedenému v tomto odstavci.
12. Tabákové výxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xouladu s článkem 27 za účelem zrušení této výjimky u určité kategorie výrobků, dojde-li podle zprávy Komise k podstatné změně okolností.
13. Členské sxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xříchuť, zda jsou používány zakázané přísady či příchuti a zda tabákový výrobek obsahuje přísady, jejichž množství významně a v měřitelné míře zvyšuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxkou příchutí, jejichž objemy prodeje v celé Unii představují v určité kategorii výrobků 3% nebo více, tento článek se uplatní od 20. května 2020.
15. Texxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxlení tabákového výrobku a každém vnějším balení se uvedou zdravotní varování stanovené v této kapitole v úředním jazyce nebo jazycích členského státux x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxným způsobem je nelze komentovat, parafrázovat nebo se na ně odvolávat.
3. Členské státy zajistí, aby zdravotní varování na jednotkových baleních a jxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxích prvků, balení, kapsy, krabice nebo jiného prostředku nedošlo při uvádění tabákových výrobků na trh k částečnému nebo úplnému zakrytí nebo přerušexx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxrování připevnit pomocí samolepek, které musí být neodstranitelné. Zdravotní varování nesmí být narušena otevřením jednotkového balení jiného než x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx kouření.
4. Zdravotní varování nesmí žádným způsobem překrývat nebo narušit daňová značení, cenovky, sledovací a vyhledávací značky nebo bezpečnoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxení.
6. Zdravotní varování jsou lemována černým okrajem širokým 1 mm uvnitř povrchu vyhrazeného pro tato varování s výjimkou zdravotních varování poxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx členské státy měly na výběr ze dvou varování, z nichž jedno je věcné.
8. Zobrazení jednotkových balení a vnějších obalů, které jsou určeny spotřebitelxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xx xxxdém jednotkovém balení tabákového výrobku ke kouření a jakémkoliv vnějším balení se uvede jedno z obecných varování.
"Kouření zabíjí - přestaňte nyníx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxm jednotkovém balení tabákového výrobku ke kouření a jakémkoliv vnějším balení se uvede toto informační sdělení:
"Tabákový kouř obsahuje přes 70 látexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxání se nachází ve spodní části jedné bočních stran jednotkových balení a informační sdělení se nachází ve spodní části druhé boční strany. Tato zdravotxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx
x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xbecné varování a informační sdělení nacházejí na větší části rozděleného povrchu. Obecné varování se rovněž nachází na vnitřní straně horní části povxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxčku se obecné varování a informační sdělení nachází na plochách, kde je zajištěna plná viditelnost těchto zdravotních varování. U tabáku k ručnímu balxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxování, tak informační sdělení musí pokrývat 50% ploch, na nichž jsou vytištěna.
4. Obecné varování a informační sdělení uvedená v odstavcích 1 a 2 jxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xokud velikost písma stanovená v jejich vnitrostátním právu zajišťuje, že příslušný text zabírá co největší část povrchu vyhrazeného pro tato zdravotxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx přizpůsobení znění informačního sdělení stanoveného v odstavci 2 vědeckému a tržnímu vývoji.
6. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.
Článek 10
Kombinovaná zdravotní varování pro tabák ke kouření
1. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxovaná zdravotní varování musí:
a) obsahovat jedno z textových varování uvedených v příloze I a odpovídající barevnou fotografii specifikovanou v knixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xnternetové stránky, které jsou určené k tomu, aby informovaly spotřebitele o dostupných programech na podporu osob, které chtějí přestat kouřit;
c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxinovaná zdravotní varování v rovnoměrné vzdálenosti od sebe a každé zdravotní varování pokrývá 65% své poloviny zaobleného povrchu;
d) zobrazovat sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xx xxxxím okraji jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení a být umístěna ve stejném směru jako jakékoliv další informace, které se na povrchu balení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx uplatňovány přechodné výjimky z této povinnosti umístění kombinovaných zdravotních varování:
i) v případech, kdy jsou daňová značení nebo vnitrosxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní varování, které se má nacházet na zadní straně, umístěno přímo pod daňovým značením nebo vnitrostátním identifikačním označením používanxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxstátní identifikační označení používané pro daňové účely vyhrazena obdélníková plocha, jejíž výška nepřesahuje 13 mm mezi horním okrajem balení a hoxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxováními nesmí být umístěny značky či loga;
f) být reprodukována v souladu s formátem, úpravou, designem a proporcemi stanovenými Komisí podle odsxxxxx xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx se každoročně střídají. Členské státy zajistí, aby byla u jednotlivých značek tabákových výrobků jednotlivá kombinovaná zdravotní varování, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci v souladu s článkem 27 za účelem:
a) úpravy textových varování uvedených v příloze I s ohledem na vědecký a vývoj a vývoj trhu;
b) vytvoření a přxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxváděcích aktů vymezí technické specifikace pro úpravu, vzhled a tvar kombinovaných zdravotních varování při zohlednění různých tvarů balíčku.
Tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, tabáku k ručnímu balení cigaret a tabáku do vodní dýmky
1. Členské státy mohou tabákové výrobky ke kouření jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxku 10. V takovém případě musí každé jednotkové balení a jakékoliv vnější balení těchto výrobků kromě obecného varování stanoveného v čl. 9 odst. 1 mít i jxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xl. 10 odst. 1 písm. b).
Obecné varování se musí nacházet na nejviditelnější ploše povrchu jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení.
Členské xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxvá varování se musí nacházet na druhé nejviditelnější ploše povrchu jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení.
Pro jednotková balení se sklxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxtavci 1 musí pokrývat 30% příslušné plochy povrchu jednotkového balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 32% u členských stáxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxné plochy povrchu jednotkového balení nebo jakéhokoliv vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 45% u členských států s dvěma úředními jazyky a na 50% x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx x x pokrývá varování plochu 45 cm 2 . Tento podíl se zvyšuje na 48 cm 2 u členských států s dvěma úředními jazyky a na 52,5 cm 2 u členských států s více než dvěma úřxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxnoběžný s hlavním textem na povrchu vyhrazeném xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xdravotní varování vyhrazen.
6. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 za účelem zrušení možnosti udělit výjimky jakékoliv xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxování bezdýmných tabákových výrobků
1. Na každém jednotkovém balení tabákových výrobků a na jakémkoliv vnějším balení bezdýmných tabákových výroxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxec 1, musí splňovat požadavky uvedené v čl. 9 odst. 4. Text zdravotního varování je rovnoběžný s hlavním textem na ploše vyhrazené pro toto varování.
Kroxx xxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxotkového balení a jakýchkoliv vnějších balení. Tento podíl se zvyšuje na 32% u členských států se dvěma úředními jazyky a na 35% u členských států s více nxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxvotního varování stanoveného v odstavci 1 vědeckému vývoji.
Článek 13
Prezentace výrobků
1. Označování jednotkových balení a jakékoliv vnxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vytvářením mylného dojmu, pokud jde o jeho vlastnosti, účinky na zdraví, rizika a emise; označení neobsahuje žádné informace o obsahu nikotinu, dehtu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxerých škodlivých složek kouře nebo že má vitalizační, energizující, léčivé, omlazující, přírodní, či vlastnosti produktu ekologického zemědělstvx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxtomnost;
d) připomíná potravinový nebo kosmetický výrobek;
e) naznačuje, že určitý tabákový výrobek má zvýšenou biologickou rozložitelnost nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxřednictvím tištěných poukázek, nabídek slev, distribuce zdarma, nabídek "dva za cenu jednoho" ani jiných podobných nabídek.
3. Prvky a rysy, které jxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxádrový či válcový tvar, nebo formu sáčku. Jednotkové balení cigaret obsahuje alespoň 20 cigaret. Jednotkové balení tabáku k ručnímu balení cigaret muxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se sklopným víčkem, nesmí mít jakýkoliv jiný závěr, který by po jejím prvním otevření umožňoval její opětovné uzavření či zapečetění. U balení s odklápxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xajistí, aby všechny tabákové výrobky byly označeny jedinečným identifikátorem. S cílem zajistit jejich integritu musí být jedinečné identifikátorx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xebo cenovek či při otevíraní balení. Pokud jde o tabákové výrobky vyrobené mimo Unii, použijí se povinnosti stanovené v tomto článku pouze na výrobky urxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxobě tabákových výrobků;
d) výrobní směnu nebo dobu výroby;
e) popis výrobku;
f) zamýšlený trh pro maloobchodní prodej;
g) zamýšlenou trasu přepraxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xakož i datum přepravy, místo určení, místo odeslání a příjemce;
j) totožnost všech odběratelů od výrobního závodu po prvního maloobchodního prodejcx x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 písm. a), b), c), d), e), f), g) a případně h) jsou součástí jedinečného identifikátoru.
4. Členské státy zajistí, aby údaje uvedené v písmenech v odstx x xxxxx xxx xx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxny hospodářské subjekty, které jsou zapojeny do obchodu s tabákovými výrobky, od výrobce po poslední hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxčný výstup jednotkových balení z jejich držení. Tuto povinnost lze splnit prostřednictvím označení a záznamu celého balení, například kartonu, krabxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxvnické osoby zapojené do dodavatelského řetězce vedly úplné a přesné záznamy o všech příslušných transakcích.
7. Členské státy zajistí, aby výrobci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxré umožní zaznamenávat zakoupení, prodej, uskladnění, přepravu tabákových výrobků nebo jiné nakládání s nimi. Toto zařízení musí být schopné přečísx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx tabákových výrobků uzavřeli smlouvy o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou, která bude spravovat zařízení pro ukládání všech příslušných údaxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxko smlouvu o uchovávání údajů schvaluje Komise.
Činnost třetí strany monitoruje nezávislý externí auditor, kterého určí a platí tabákový výrobce a scxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xlenské státy zajistí, aby příslušné orgány členských států, Komise a nezávislý externí auditor měli do zařízení pro uchovávání údajů plný přístup. V řxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxlivé informace zůstanou odpovídajícím způsobem chráněny v souladu s příslušným právem Unie a vnitrostátním právem.
9. Uchovávané údaje nesmí být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xyly zpracovávány výhradně v souladu s pravidly a zárukami stanovenými ve směrnici 95/46/ES.
11. Komise prostřednictvím prováděcích aktů
a) stanovx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxy, záznamů, převádění, zpracovávání a uchovávání údajů, jakož i přístupu k uchovávaným údajům;
b) určí technické normy zajišťující, že systémy použxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpem podle čl. 25 odst. 2.
12. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 za účelem vymezení klíčových prvků xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xůvěrnosti, včetně pravidelného sledování a hodnocení těchto smluv.
13. Odstavce 1 až 10 se použijí pro cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret od 20. xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx požadují, aby kromě jedinečného identifikátoru uvedeného v článku 15 nesla všechna jednotková balení tabákových výrobků, která jsou uváděna na trh, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xytištěn nebo upevněn neodstranitelně, musí být nesmazatelný a nesmí být žádným způsobem skryt nebo narušen, a to ani použitím daňových značení, cenovxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxčnostní prvek, pokud daňová značení nebo vnitrostátní identifikační označení splňují veškeré technické normy a funkce podle tohoto článku.
2. Kxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxlasti vědy, techniky a na trhu.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.
3. Odstavec 1 se použije pro cigarety a tabáx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx III
Tabák pro orální užití, přeshraniční prodej tabákových výrobků na dálku a nové tabákové výrobky
Článek 17
Tabák pro orální užití
Aniž je dotxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxx xx
Přeshraniční prodej tabákových výrobků na dálku
1. Členské státy mohou zakázat přeshraniční prodej tabákových výrobků na dálku spotřebitelům. Čxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxohou poskytovat dodávky těchto výrobků spotřebitelům do členských států, kde byl takový prodej zakázán. Členské státy, které tyto prodeje nezakazujxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxtrovali u příslušných orgánů v členském státě, kde je maloobchodní prodejce usazen, a v členském státě, kde se nachází skuteční nebo potenciální spotřxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxhází skutečný nebo potenciální spotřebitel. Všichni maloobchodní prodejci, kteří mají v úmyslu provozovat přeshraniční prodej na dálku, musí příslxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxbákové výrobky dodávány;
b) datum zahájení činnosti, kterou je nabízení tabákových výrobků spotřebitelům v rámci přeshraničního prodeje na dálku pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx které se používají pro daný účel, jakož i veškeré příslušné informace nezbytné k jejich identifikaci.
2. Příslušné orgány členských států zajistíx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxé státy zajistí, že jsou dodržovány pravidla a záruky uvedené ve směrnici 95/46/ES. Maloobchodní prodejci mohou začít uvádět na trh tabákové výrobky pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxího prodeje na dálku mohou požadovat, aby dodávající maloobchodní prodejce jmenoval fyzickou osobu odpovědnou za ověření, že tyto výrobky před jejicx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xezbytné za účelem zajištění souladu a usnadnění vymáhání.
4. Maloobchodní prodejci provozující přeshraniční prodej na dálku musí být vybaveni systxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxva členského státu určení. Maloobchodní prodejce nebo fyzická osoba jmenovaná podle odstavce 3 předloží podrobné informace o systému ověřování věku x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxrnicí 95/46/ES a tyto údaje nesmí být zpřístupněny výrobci tabákových výrobků nebo společnostem, které jsou součástí stejné skupiny společností, nxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx že maloobchodní prodejce je součástí výrobce tabákového výrobku.
Článek 19
Oznamování nových tabákových výrobků
1. Členské státy vyžadujxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxčený vnitrostátní trh. Oznámení musí být podané v elektronické podobě šest měsíců před zamýšleným uvedením na trh. Doplňuje jej podrobný popis dotčenxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu výrobci a dovozci rovněž příslušným orgánům poskytnou:
a) dostupné vědecké studie o toxicitě, návykovosti a přitažlivosti nového tabákového výrobxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xladých lidí, a současných kuřáků;
c) další dostupné a související informace, včetně analýzy rizika/prospěšnosti výrobku, jeho očekávaný vliv na odxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxci a dovozci nových tabákových výrobků předali svým příslušným orgánům jakékoliv nové nebo aktuální informace o studiích, výzkumu a dalších informacxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo poskytnutí dodatečných informací. Členské státy zpřístupní veškeré informace obdržené podle tohoto článku Komisi.
3. Členské státy mohou zavést xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxvé výrobky uváděné na trh musí být v souladu s požadavky této směrnice. Která ustanovení této směrnice se použijí na nové tabákové výrobky, závisí na skuxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xigarety a náhradní náplně budou uvedeny na trh, pouze pokud jsou v souladu s touto směrnicí a se všemi ostatními příslušnými právními předpisy Unie.
Tatx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxům stanoveným ve směrnici 93/42/EHS.
2. Výrobci a dovozci elektronických cigaret a náhradních náplní oznámí příslušným orgánům členských států xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxckých cigaret a náhradních náplní již na trh uvedených ke dni 20. května 2016 se oznámení předkládá do šesti měsíců od uvedeného data. Nové oznámení se přxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxje tyto informace:
a) název a kontaktní údaje výrobce, odpovědné právnické či fyzické osoby v Unii a případně dovozce do Unie;
b) seznam všech složek oxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxhto složek a emisí výrobku, a to i při zahřátí, poukazující zejména na jejich účinky na zdraví spotřebitelů, jsou-li vdechovány, a zohledňující mimo jixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxobku; včetně případně otvíracího a plnicího mechanismu elektronických cigaret nebo náhradních náplní;
f) popis výrobního procesu včetně toho, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxobce na dovozce nesou plnou odpovědnost za kvalitu a bezpečnost výrobku, když je uváděn na trh a používán za běžných či předvídatelných podmínek.
Pokux xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxcům nebo dovozcům tabákových výrobků účtovat přiměřené poplatky za přijetí, uchování, zpracování a analýzu informací, které jim byly poskytnuty.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxnorázových elektronických cigaretách nebo v jednorázových zásobnících, a aby zásobníky nebo nádržky nepřekračovaly objem 2 ml;
b) tekutina obsahuxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xxx výrobě tekutiny obsahující nikotin byly používány pouze složky s vysokou čistotou. Jiné látky než složky uvedené v odst. 2 druhém pododstavci písm. b) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxjící nikotin použity pouze složky, jež nepředstavují riziko pro lidské zdraví v zahřáté či nezahřáté formě;
f) elektronické cigarety uvolňovaly dávxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xroti nežádoucí manipulaci, chráněny proti rozlomení a úniku tekutiny a měly mechanismus zajišťující opětovné plnění bez úniku tekutiny.
4. Členxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxdování výrobku, včetně odkazu na skutečnost, že výrobek není doporučen k použití mladými lidmi a nekuřáky,
ii) kontraindikacích,
iii) varováních pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxvnické nebo fyzické kontaktní osoby v Unii;
b) jednotková balení a jakékoli vnější balení elektronických cigaret a náhradních náplní:
i) obsahxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxslo šarže a doporučení uchovávat výrobek mimo dosah dětí,
ii) aniž je dotčen bod i) tohoto bodu, neobsahovala prvky nebo znaky uvedené v článku 13, s výjxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití nekuřáky se nedoporučuje."
nebo
"Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxky stanovené v čl. 12 odst. 2.
5. Členské státy zajistí, aby:
a) byla zakázána obchodní sdělení v rámci služeb informační společnosti v tisku a jinýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxí, které jsou určeny výlučně profesionálům v obchodě s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi, a publikací, které jsou tištěny a zveřejněny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxo nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní;
c) byla zakázána jakákoli forma veřejného nebo soukromého příspěvku na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxoli forma veřejného nebo soukromého příspěvku na jakoukoli akci nebo činnost či ve prospěch jednotlivce s cílem či přímým nebo nepřímým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxž mají jiným způsobem přeshraniční účinky;
e) byla pro elektronické cigarety a náhradní náplně zakázána audiovizuální obchodní sdělení, na něž se vzxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxet a náhradních náplní na dálku.
7. Členské státy vyžadují po výrobcích a dovozcích elektronických cigaret a náhradních náplní, aby každoročně předxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxbitelských skupin, včetně mladých lidí, nekuřáků a hlavních typů současných uživatelů,
iii) informace o způsobu prodeje výrobků a
iv) souhrny jakýxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxickými cigaretami a náhradními náplněmi, včetně jakýchkoli důkazů o tom, že jejich užívání vede k závislosti na nikotinu a v konečném důsledku i k užíváxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxových stránkách. Při zveřejnění těchto informací členské státy řádně zohlední potřebu chránit obchodní tajemství.
Členské státy na žádost zpřístupxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxmi důvěrnými informacemi bylo zacházeno důvěrně.
9. Členské státy vyžadují, aby výrobci, dovozci a distributoři elektronických cigaret a náhraxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xe některé z těchto hospodářských subjektů domnívají nebo mají důvod věřit, že elektronické cigarety nebo náhradní náplně, které jsou v jejich vlastnixxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xospodářský subjekt neprodleně nápravné opatření nezbytné pro dosažení souladu dotčeného výrobku s touto směrnicí, případně pro jeho stažení z trhu nxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx dodáván, nebo má být dodáván, s uvedením podrobností zejména ohledně rizika pro lidské zdraví a bezpečnost a ohledně jakéhokoli přijatého nápravného xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxečnosti a kvality nebo jakýchkoli nepříznivých účinků elektronických cigaret nebo náhradních náplní.
10. Komise předloží Evropskému parlamentx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x případně poté.
11. Zjistí-li příslušný orgán v případě elektronických cigaret nebo náhradních náplní, které splňují požadavky tohoto článku, že bx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxzatímní opatření. Neprodleně sdělí Komisi a příslušným orgánům ostatních členských států opatření, která přijal, a veškeré podpůrné údaje. Komise cx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx aby tomuto členskému státu umožnila přijmout příslušná navazující opatření.
Pokud bylo za použití prvního pododstavce tohoto odstavce z řádně opodsxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xáplní v nejméně třech členských státech, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 za účelem rozšíření tohoxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxoci v souladu s článkem 27 za účelem přizpůsobení znění zdravotního varování v odst. 4 písm. b) tohoto článku. Při přizpůsobování uvedeného zdravotníhx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxhnické normy doplňovacího mechanismu podle odst. 3 písm. g).
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.
Článek xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxto zdravotní varování:
"Kouření tohoto výrobku škodí Vašemu zdraví".
2. Zdravotní varování musí být vytištěno na přední a zadní straně vnějšího poxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xlochy příslušného povrchu jednotkového balení a jakéhokoliv vnějšího balení. Tento podíl se zvyšuje na 32% u členských států s dvěma úředními jazyky a xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xahrnovat prvky nebo rysy stanovené v čl. 13 odst. 1 písm. a), b) a d) a nesmí prohlašovat, že daný výrobek neobsahuje žádné přísady nebo aromata.
Čláxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxožili příslušným orgánům členských států seznam všech složek, které se používají při výrobě těchto výrobků, podle značky a typu, včetně údajů o jejich xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxí informace poskytnuté podle tohoto článku. Informace požadované podle tohoto článku jsou poskytovány před tím, než je nový nebo změněný bylinný výroxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxeřejnění těchto informací členské státy řádně zohlední potřebu chránit obchodní tajemství. Hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxní
1. Členské státy zajistí, aby výrobci a dovozci tabákových a souvisejících výrobků poskytli Komisi a příslušným orgánům členských států ucelené a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvat požadované informace prvotně na výrobci. V případě, že výrobce je usídlen mimo Unii a dovozce je usídlen v Unii, spočívá povinnost poskytovat požadxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxě na výrobci i dovozci.
2. Členské státy zajistí, aby na trh nebyly uváděny tabákové a související výrobky, které nejsou v souladu s touto směrnicí, včexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxedeny na trh, pokud nebyly splněny oznamovací povinnosti stanovené v této směrnici.
3. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrosxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xusí být účinné, přiměřené a odrazující. Veškeré peněžité správní sankce, které mohou být uloženy za záměrné porušení předpisů, mohou vyrovnávat hospxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtňování a prosazování této směrnice, a vzájemně si předávají veškeré informace potřebné k jednotnému uplatňování této směrnice.
Článek 24
Voxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxat či omezit uvedení na trh tabákových nebo souvisejících výrobků, jež jsou v souladu s touto směrnicí.
2. Tato směrnice nemá vliv na právo členského stxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xdůvodněno veřejným zdravím, s ohledem na vysokou úroveň ochrany lidského zdraví dosažené prostřednictvím této směrnice. Tato opatření musí být přimxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxsi společně s důvody pro jejich zachování nebo zavedení.
3. Členský stát může rovněž zakázat určitou kategorii tabáku či souvisejících výrobků z důvoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxu úroveň ochrany lidského zdraví dosaženou prostřednictvím této směrnice. Tato vnitrostátní ustanovení se oznamují Komisi spolu s důvody jejich zavxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxěná, nutná a přiměřená svému účelu a zda nejsou prostředkem jakékoliv diskriminace či skrytého omezení obchodu mezi členskými státy, a to s ohledem na vxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxk 25
Postup projednávání ve výboru
1. Komisi je nápomocen výbor. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na txxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xýsledku, jestliže o tom ve lhůtě pro podání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo o to požádá prostá většina členů výboru.
4. Pokud výbor nevydá žádxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxušné orgány
Členské státy určí příslušné orgány odpovědné za provádění a vymáhání plnění povinností stanovených v této směrnici do tří měsíců od 20. kxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxké unie.
Článek 27
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomtx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x x xx xxx x xxxxx x x xx xxx x xxxxx xx xx x xxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx x1 odst. 6, čl. 12 odst. 3, čl. 15 odst. 12, čl. 20 odst. 11 a 12 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 19. května 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxpský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3. Evropský parlamenx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x x xx xxx x xxxxx x x xx xxx x xxxxx xx xx x xxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx 3, čl. 15 odst. 12, čl. 20 odst. 11 a 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí o zrušení praxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xiž platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x x xx xxx x xxxxx x x xx xxx x xxxxx xx xxx x xxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx odst. 12, čl. 20 odst. 11 a 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxého parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku při uplatňování této směrnice.
Při sestavování této zprávy pomáhají Komisi vědečtx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx přezkoumat nebo přizpůsobit s ohledem na vědecký a technický vývoj, včetně vývoje mezinárodně dohodnutých pravidel a norem pro tabákové a souvisejícx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxitrostátní, mezinárodní, právní, hospodářský a vědecký vývoj;
b) vývoji na trhu, pokud jde o nové tabákové výrobky, mimo jiné s ohledem na oznámení obxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxského systému regulace složek tabákových výrobků, včetně stanovení, na úrovni Unie, seznamu složek, které mohou být používány či přítomny v tabákovýxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxgarety o průměru menším než 7,5 mm a vnímání jejich škodlivosti spotřebiteli, jakož i klamnému charakteru takových cigaret;
f) proveditelnosti, příxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x xx
xx xxxxxx xxxu, pokud jde o elektronické cigarety a náhradní náplně, s ohledem mimo jiné na informace shromažďované v souladu s článkem 20, včetně zahájení jejich užxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxncím spotřebitelů, pokud jde o tabák do vodních dýmek, se zvláštním zaměřením na příchuti.
Členské státy poskytují Komisi pomoc a veškeré dostupné inxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xejí přizpůsobení vývoji v oblasti tabákových a souvisejících výrobků, a to v rozsahu nezbytném pro hladké fungování vnitřního trhu a zohledňující novx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 20. května 2016. Neprodleně o nich uvědoxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx x xxxnku 16 odst. 3.
2. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxění tohoto prohlášení si stanoví členské státy.
3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xejsou v souladu s touto směrnicí, na trh do 20. května 2017:
a) tabákové výrobky vyrobené či uvedené do volného oběhu a označené v souladu se směrnicí 2001xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxné výrobky určené ke kouření vyrobené či uvedené do volného oběhu před 20. květnem 2016.
Článek 31
Zrušení
Směrnice 2001/37/ES se zrušuje s xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III této směrnice.
Článek 32
Vsxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx je určena členským státům.
V Bruselu dne 3. dubna 2014.
Za Evropský parlament
předseda
M. SCHULZ
Za Radu
předseda
D. KOURKOULAS
Pxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxe rakovinu úst a krku
3) Kouření poškozuje Vaše plíce
4) Kouření způsobuje infarkt
5) Kouření způsobuje mrtvici a zdravotní postižení
6) Kouření ucxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxně a přátelům
11) U dětí kuřáků je vyšší pravděpodobnost, že začnou kouřit
12) Přestaňte nyní - zůstaňte naživu pro své blízké
13) Kouření snižuje ploxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxle čl. 10 odst. 3 písm. b)]
PŘÍLOHA III
SROVNÁVACÍ TABULKA
----------------------------------------I-----------------------------xxxxxxxx
      xxxxxxxx xxxxxxxxxx     x      xxxx xxxxxxxx       
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x                x xxánek 1
                    I
Článek 2                I Článek 2
                    I
Čl. 3 odst. 1              I Čl. 3 odst. 1
                    I
Čl. 3 odst. 2 a 3            I -
                    I
Čl. 4 odst. 1              I Čl. 4 odst. 1
                    I
Čl. 4 odst. 2              I Čl. 4 odst. 2
                    I
Čl. 4 odst. 3 až 5           I -
                    I
Čl. 5 odst. x              x x
                    x
xxx x xxxxx x xxxxx xx         x xxx x xxxxx x
                    x
xxx x xxxxx x xxxxx xx         x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx
                    x xxxxx xx xxx xx xxxxx x
                    x
xxx x xxxxx x              x xxx xx xxxxx x
                    x
xxx x xxxxx x              I Článek 12
                    I
Čl. 5 odst. 5 první pododstavec     I Čl. 9 odst. 3 pátý pododstavec, Čl.
                    I 11 odst. 2 a 3, Čl. 12 odst. 2 písm.I b)
                    I
Čl. 5 odst. 5 druhý pododstavec     I Čl. xx xxxxx x
                    x
xxx x xxxxx x xxxxx xx         x xxx x xxxxx x xxxxx xx
                    x
xxx x xxxxx x xxxxx xx         x x
                    x
xxx x xxxxx x xxxxx xx         x xxx x xxxxx x xxxxx xx
                    x
xxx x xxxxx x xxxxx xx         x xxx x xxxxx 6 a čl. 11 odst. 5 druhý
                    I pododstavec
                    I
Čl. 5 odst. 6 písm. e)         I Čl. 8 odst. 1
                    I
Čl. 5 odst. 7              I Čl. 8 odst. 3 a 4
                    I
Čl. 5 odst. 8              I -
                    I
Čl. 5 odst. 9 první pododstavec     I Čl. 1x xxxxx x x x
                    x
xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx     x xxx xx xxxxx xx
                    x
xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx     x xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
                    x
xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx     x xxx x xxxxx x x x
                    x
xxx 6 odst. 1 třetí pododstavec     I -
                    I
Čl. 6 odst. 2              I Čl. 5 odst. 4
                    I
Čl. 6 odst. 3 a 4            I -
                    I
Článek 7                I Čl. 13 odst. 1 písm. b)
                    I
Článek 8                I Článek 17
                    I
Čl. 9 odst. 1              I Čl. 4 odst. 3
                    x
xxx x xxxxx x              x xxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx
                    x
xxx x xxxxx x              x xxx xx xxxxx x
                    x
xxx xx xxxxx x             x xxx xx xxxxx x
                    x
xxx xx xxxxx x x x           x xxx xx xxxxx x
                    x
xxx xx xxxxx x xxxxx xododstavec    I Čl. 28 odst. 1 první a druhý
                    I pododstavec
                    I
Čl. 11 třetí pododstavec        I Čl. 28 odst. 2 první pododstavec
                    I
Čl. 11 čtvrtý pododstavec        I Čl. 28 odstx x
                    x
xxxxxx xx                x x
                    x
xxx xx xxxxx x             x xxx xx xxxxx x
                    x
xxx xx xxxxx x             x xxx xx xxxxx x
                    x
xxx xx xxxxx x             x 
                    x
xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx    x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxec
                    I
Čl. 14 odst. 1 druhý pododstavec    I Čl. 29 odst. 2
                    I
Čl. 14 odst. 2 a 3           I Čl. 30 písm. a)
                    I
Čl. 14 odst. 4             I Čl. 29 odst. 3
                    I
Článek 15                I Článek 31
                    I
Článek 16                I Článek 3x
                    x
xxxxxx xx                x xxxxxx xx
                    x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx  x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx                x xxxxxxxxx
                    x
xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x    x x
uplatnění zrušených směrnic)      I 
                    I
Příloha III (Srovnávací tabulka)    I Příloha III (Srovnávací tabulka)
----------------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xýroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 26).
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx s. 31).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xměně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxých výrobků a zákazu prodeje určitých typů tabáku pro orální užití (Úř. věst. L 359, 8.12.1989, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xěst. L 311, 28.11.2001, s. 67).
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxáty kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxém pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxotřební daně (Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 6).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ESx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxí směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.