Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (5)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (7)
... další položky

32014L0042 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx unii
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 této smlouvy,
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdářského a sociálního výboru(1),
s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),
v souladu s řádným legislativním postupem(3),
vzhledem k těmto důvoxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxušné orgány by proto měly mít k dispozici prostředky k vysledování, zajištění, správě a konfiskaci výnosů z trestné činnosti. Účinná prevence organizxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxoli majetek nabytý na základě činností trestní povahy.
(2) Organizované zločinecké skupiny operují bez ohledu na hranice a ve stále větší míře získávxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxetku z trestné činnosti a vzájemné právní pomoci.
(3) Mezi nejúčinnější prostředky boje proti organizovanému zločinu patří stanovení přísných právxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx
xxx xxxxxi je k dispozici jen málo statistik, jeví se částky zajištěné v Unii z výnosů trestné činnosti ve srovnání s odhadovanými výnosy z trestné činnosti jako nxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxtí minimálních pravidel povede ke sblížení režimů členských států pro zajišťování a konfiskaci, což usnadní vzájemnou důvěru a efektivní přeshraničxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxrvna 2010 se přikládá velký význam účinnější identifikaci, konfiskaci a opětovnému využití majetku z trestné činnosti.
(7) Stávající právní rámec Uxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxzhodnutí Rady 2003/577/SVV(6), rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV(7) a rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV(8).
(8) Ze zpráv Komise o prováděxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxů k zajištění a ke konfiskaci nejsou zcela účinné. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx500/ SVV a 2005/212/SVV. Ve vztahu k členským státům, které jsou vázány touto směrnicí, by tato rámcová rozhodnutí měla být částečně nahrazena.
(10) Čxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx stávající pojem výnosů z trestné činnosti tak, aby kromě přímých výnosů z trestné činnosti zahrnoval i všechny nepřímé užitky, včetně následných reinxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxměněn na jiný majetek, nebo pokud byl smíšen s majetkem nabytým zákonným způsobem, až do výše odhadované hodnoty smíšených výnosů. Výnosy z trestné činxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nímž byly smíšeny.
(12) Tato směrnice stanoví širokou definici majetku, který může být předmětem zajištění a konfiskace. Tato definice zahrnuje práxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxní nástroje nebo dokumenty, které mohou zakládat právní nároky věřitele a jsou obvykle v držení osoby dotčené příslušnými postupy. Touto směrnicí nejxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xěm používané příslušnými vnitrostátními orgány nebo veřejnými subjekty v souladu s vnitrostátním právem.
(13) Zajištění a konfiskace podle této smxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxátním právem považovat za sankce nebo jiný druh opatření.
(14) Při konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti na základě pravomocného rozhodnutx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxmcové rozhodnutí 2001/500/SVV vyžaduje, aby členské státy umožnily konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v návaznosti na pravomocné odsouxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxdené povinnosti měly být zachovány a pojem výnosů vymezený touto směrnicí by měl být vykládán obdobně, jako u trestných činů, na něž se tato směrnice nevxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vnitrostátním právem.
(15) S výhradou pravomocného odsouzení za trestný čin, by mělo být možné konfiskovat nástroje a výnosy z trestné činnosti, nebx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxli konfiskace možná na základě pravomocného odsouzení, mělo by být za určitých podmínek stále možné konfiskovat nástroje a výnosy alespoň v případech xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xo považovat za dostatečné splnění této povinnosti. V případě útěku podezřelé či obviněné osoby by členské státy měly podniknout všechny přiměřené kroxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx rozumět neschopnost podezřelé nebo obviněné osoby k účasti v trestním řízení po delší dobu, v důsledku čehož nemůže xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré by soud nemusel brát v úvahu, pokud jej shledá nedostatečným. Právo dané osoby být zastupována v řízení advokátem by nemělo být dotčeno.
(17) Při proxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xakové opatření s ohledem na zvláštní okolnosti daného případu přiměřené, zejména ve vztahu k hodnotě dotyčných nástrojů. Členské státy mohou rovněž zxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxnovit, že za výjimečných okolností by konfiskace neměla být nařízena, pokud by to v souladu s vnitrostátním právem představovalo nepřiměřenou zátěž pxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxmi omezeně a měly by mít možnost stanovit, aby konfiskace nebyla nařízena pouze v takových případech, kdy by například uvedla dotyčnou osobu do situacex x xxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xrestnou činností je v některých situacích vhodné, aby po vydání odsuzujícího rozsudku následovala nejen konfiskace majetku spojeného s určitým tresxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxce. Rámcové rozhodnutí 2005/212/SVV stanoví tři různé skupiny minimálních požadavků, které si členské státy mohou vybrat pro účely uplatnění rozšířxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xdlišných koncepcí rozšířené konfiskace ve vnitrostátních právních řádech. Takové rozdíly jsou překážkou přeshraniční spolupráce v případech konfxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxm, zda je možné, aby určitý trestný čin vedl k ekonomickému prospěchu, mohou členské státy zohlednit způsob provedení, například pokud je podmínkou trxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxla být dotčena možnost přistoupit k rozšířené konfiskaci.
(21) Rozšířená konfiskace by měla být možná v případě, kdy má soud za to, že dotyčný majetek pxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že je dostatečné, pokud soud bude považovat za pravděpodobnější nebo může důvodně předpokládat, že je podstatně pravděpodobnější, že dotyčný majetxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xůkazů, na jejichž základě by mohlo být vydáno rozhodnutí o rozšířené konfiskaci. Skutečnost, že majetek určité osoby je neúměrný jejímu legálnímu příxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxmínku určitého časového období, během něhož by se o majetku mohlo předpokládat, že pochází z trestné činnosti.
(22) Tato směrnice stanoví minimální pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí.
(23) Tato směrnice se vztahuje na trestné činy, které spadají do oblasti působnosti nástrojů uvedených v této směrnici. V rámci působnosti těchto nxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxviněné osoby informované třetí osobě s cílem vyhnout se konfiskaci je běžnou a stále častější praxí. Stávající právní rámec Unie neobsahuje závazná prxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na třetí osoby nebo majetku získaného třetími osobami. Získáním majetku třetí osobou se míní situace, kdy byl majetek získán, přímo či nepřímo, napříkxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxem nebo v její prospěch a kdy obviněná osoba nemá majetek, který může být konfiskován. Taková konfiskace by měla být možná přinejmenším v případech, kdy xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtně toho, že převod byl proveden bezúplatně nebo výměnou za částku výrazně nižší, než je tržní hodnota. Pravidla týkající se konfiskace majetku třetícx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxé státy mohou případně v souladu s vnitrostátním právem stanovit konfiskaci majetku třetích osob jako podpůrné nebo alternativní řešení k přímé konfixxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxazu ke konfiskaci. Obstavení majetku se provádí jeho zajištěním. Aby se zabránilo rozptýlení majetku před vydáním příkazu k zajištění, měly by mít příxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxěno pro účely konfiskace, jsou zajišťování a konfiskace úzce spojeny. V některých právních systémech se zajištění pro účely konfiskace považuje za saxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy a rámcové rozhodnutí 2003/577/SVV, měla by tato směrnice sblížit některé aspekty vnitrostátních systémů zajišťování pro účely konfiskace.
(28) Oxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxde poté k dispozici pro účinný výkon příkazu ke konfiskaci.
(29) Majetek lze v rámci trestního řízení zajistit i za účelem jeho případného pozdějšího nxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxzení. Příkazy ke konfiskaci tedy nemohou být vykonány a dotyčné osoby, na něž byl příkaz ke konfiskaci vydán, mohou po vykonání trestu svůj majetek využxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxazy ke konfiskaci mohly být vykonány v plném rozsahu i v případě, že původně nebyl odhalen žádný nebo nedostatečný majetek a že příkaz ke konfiskaci dosux xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zachování dostupnosti majetku za účelem jeho případné pozdější konfiskace. To může vyžadovat přezkum soudem, aby bylo zaručeno, že jejich účel spočíxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxván, aby neztratil ekonomickou hodnotu. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxd zřízení ústředních vnitrostátních úřadů pro správu majetku, soustavy specializovaných úřadů či obdobných mechanismů, za účelem účinné správy majxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxch či obviněných osob, ale i třetích osob, jež nejsou trestně stíhány. Je proto nezbytné stanovit zvláštní záruky a opravné prostředky na ochranu záklaxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xebo že mají jiná majetková práva ("věcná práva", "ius in re"), jako je požívací právo (usufructus). Příkaz k zajištění by měl být dotčené osobě sdělen co xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxm sdělení příkazu k zajištění je mimo jiné umožnit dané osobě příkaz napadnout. Proto by měly být v tomto sdělení uvedeny, alespoň krátce, důvod nebo důvxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxskovaný majetek využit ve veřejném zájmu nebo pro sociální účely. Taková opatření by mohla mimo jiné zahrnovat vyhrazení majetku na projekty pro vymáhxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xtáty procesní povinnost, jako je provedení právní analýzy nebo projednání výhod a nevýhod zavedení opatření. Při správě zajištěného majetku a při přixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxestné či nelegální činnosti v této fázi.
(36) Spolehlivých údajů o zajišťování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti je velmi málo. Pro vyhodnocení txxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxjetku, činnosti soudů a nakládání s majetkem.
(37) Členské státy by měly sbírat údaje pro určité statistiky na ústřední úrovni s cílem zaslat je Komisix xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxt sbírat tyto údaje, představuje-li to nepřiměřenou administrativní zátěž nebo vysoké náklady pro dotyčný členský stát.
(38) Tato směrnice respektxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jak je vykládána v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Tato směrnice by měla být prováděna v souladu s těmito právy a zásadami. Touto směrnicí xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxí pomoci, které by se měly používat v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.
xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xízení v bagatelních věcech dotčená osoba vzdá práva na odůvodnění.
(40) Tato směrnice by, pokud jde o práva během trestního řízení, měla být prováděna x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxmůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, smí Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
(42) V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu (č. 21) o postavení Spojxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xSmlouva o fungování EU"), oznámilo Irsko své přání účastnit se přijímání a používání této směrnice. V souladu s uvedeným protokolem je tato směrnice prx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x x xxx xx xxxxx x xxxxokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungoxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxelná. S výhradou možné účasti Spojeného království na přijímání této směrnice v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu, je tato směrnice pro Spojené kxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxx x2) o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko neúčastní přijímání této směrnice, a tato směrnice není pro něj záxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx případné pozdější konfiskace a pro konfiskaci majetku v trestních věcech.
2. Touto směrnicí nejsou dotčeny postupy, které mohou členské státy použíx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo či nepřímo z trestného činu; může se jednat o majetek v jakékoli podobě, který zahrnuje všechny následné reinvestice nebo přeměnu přímých výnosů a všexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxládající právní nárok na takový majetek nebo podíl na něm;
3) "nástroji" jakýkoli majetek zcela nebo částečně použitý nebo určený k použití libovolnýx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xzajištěním" dočasný zákaz převodu, zničení či přeměny majetku, nakládání s ním či jeho přemístění nebo jeho dočasné převzetí do úschovy či převzetí koxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxů Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii(12) (dále jex xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxmi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura(13);
c) rámcovém rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní(15);
e) rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnosti(19);
i) směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xroti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV(21xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx05/222/SVV(22),
jakož i v jiných právních nástrojích, pokud tyto nástroje výslovně stanoví, že se tato směrnice vztahuje na trestné činy v nich harmoxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxů nebo majetku v hodnotě odpovídající těmto nástrojům nebo výnosům v návaznosti na pravomocné odsouzení za trestný čin, které může být i výsledkem řízexx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxoci nebo útěku podezřelé či obviněné osoby, nezbytná opatření umožňující konfiskaci nástrojů a výnosů v případech, kdy bylo zahájeno trestní řízení oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxzení.
Článek 5
Rozšířená konfiskace
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující úplnou nebo částečnou konfiskaci majetku ve vlasxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxkrétních skutečností a dostupných důkazů, jako například že hodnota tohoto majetku je neúměrná zákonnému příjmu odsouzené osoby, má za to, že daný majxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sektoru, jak je stanovena v článku 2 rámcového rozhodnutí 2003/568/SVV, jakož i aktivní a pasivní korupci úředníků orgánů Unie nebo členských států, jxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxku 2 rámcového rozhodnutí 2008/841/SVV, alespoň v případech, kdy daný trestný čin vedl k hospodářskému prospěchu;
c) zapříčinění účasti dítěte na poxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xítěte k takovým účelům, dosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 směrnice 2011/93/EU; distribuci, šíření nebo předávxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxo v čl. 5 odst. 5 uvedené směrnice; výrobu dětské pornografie, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 6 uvedené směrnice;
d) neoprávněné zasahování do informačnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxstémů za použití nástroje stanoveného v článku 7 uvedené směrnice, vytvořeného nebo přizpůsobeného prvotně pro tento účel; úmyslnou výrobu, prodej, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxípad, jak je stanoveno v článku 7 uvedené směrnice;
e) trestný čin, který je postižitelný v souladu s příslušným nástrojem uvedeným v článku 3, nebo v přxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxy nejméně čtyři roky.
Článek 6
Konfiskace majetku třetích osob
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující konfiskaci výnosů nexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxobu, nebo který třetí osoby nabyly od podezřelé či obviněné osoby, alespoň v případech, kdy tyto třetí osoby na základě konkrétních skutečností a okolnxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxo měly vědět, že účelem převodu nebo nabytí bylo vyhnout se konfiskaci.
2. Odstavcem 1 nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxetku za účelem případné pozdější konfiskace. Uvedená opatření nařízená příslušným orgánem zahrnují opatření na ochranu majetku v nezbytných naléhaxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxskace.
Článek 8
Ochranná opatření
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby osoby dotčené opatřeními podle této směrnxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxo, aby příkaz k zajištění byl sdělen dotčené osobě co nejdříve po jeho výkonu. V tomto sdělení by měl být uveden, alespoň stručně, důvod nebo důvody dotyčxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxené osobě.
3. Platnost příkazu k zajištění musí trvat jen po dobu nezbytně nutnou k obstavení majetku za účelem případné pozdější konfiskace.
4. Členxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxním právem. Tyto postupy mohou stanovit, že pokud byl původní příkaz k zajištění přijat jiným příslušným orgánem, než je justiční orgán, musí být tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxledně zkonfiskován, se neprodleně uvolní. Podmínky nebo procesní pravidla pro uvolnění tohoto majetku stanoví vnitrostátní právní předpisy.
6. Člxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxské státy poskytnou osobě, proti níž je konfiskace nařízena, možnost účinně napadnout příkaz ke konfiskaci u soudu.
7. Aniž je dotčena směrnice 2012/xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxtku v souvislosti s určením výnosů a nástrojů, aby mohly hájit svá práva. Dotčené osoby musí být o tomto svém právu informovány.
8. V řízení podle článku x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxý majetek považován za majetek, který byl získán z trestné činnosti.
9. Třetí osoby jsou oprávněny uplatňovat vlastnické právo nebo jiná majetková prxxxx x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxu škody vyplývající ze spáchání trestného činu touto osobou, přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, aby dané konfiskační opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxován, a to i po pravomocném odsouzení za trestný čin nebo v návaznosti na řízení podle čl. 4 odst. 2 a k zajištění účinného výkonu příkazu ke konfiskaci, poxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxd zřízením ústředních úřadů, soustavy specializovaných úřadů či obdobných mechanismů, aby zajistily řádnou správu majetku zajištěného za účelem přxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxeba.
3. Členské státy zváží přijetí opatření umožňujících, aby byl konfiskovaný majetek využit ve veřejném zájmu nebo pro sociální účely.
Článxx xx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xdaje se každoročně předkládají Komisi a musí obsahovat:
a) počet vykonaných příkazů k zajištění;
b) počet vykonaných příkazů ke konfiskaci;
c) odhaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxnotu vyhledaného majetku z trestné činnosti v okamžiku konfiskace.
2. Členské státy rovněž předají každoročně Komisi následující statistiky, jxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xočet žádostí o výkon příkazů ke konfiskaci v jiném členském státě;
c) hodnotu či odhadovanou hodnotu majetku vyhledaného na základě výkonu příkazu v jxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxty uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 4. října 2015. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
2. Tytx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx si stanoví členské státy.
3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxípadnými vhodnými návrhy.
V této zprávě Komise rovněž posoudí, zda je třeba revidovat seznam trestných činů uvedený v čl. 5 odst. 2.
Článek 14
Nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx. a), články 3 a 4 rámcového rozhodnutí 2001/500/SVV a článek 1 první čtyři odrážky a článek 3 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV se touto směrnicí nahraxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rámcových rozhodnutí ve vnitrostátním právu.
2. Ve vztahu k členským státům, které jsou vázány touto směrnicí, se odkazy na společnou akci 98/699/SVx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xlatnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 16
Určení
Tato směrnice je určxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxKOULAS
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnost a výnosů z ní (Úř. věst. L 333, 9.12.1998, s. 1).
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné činnosti a výnosů z ní (Úř. věst. L 182, 5.7.2001, s. 1).
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xěst. L 196, 2.8.2003, s. 45).
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x 68, 15.3.2005, s. 49).
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx006, s. 59).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxého zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svoboxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.