32014L0054

usnadnění výkonu práv v souvislosti s volným pohybem pracovníků

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxsti s jejich volným pohybem
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejmxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xa stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),
po konzultaci s Výborem regionů,
v souladu s řádným legislativním postupem(2),
vxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU"). Jeho provádění je dále rozvinuto právem Unie, jehož cílem je zaručit plný výkon práv udxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmentu a Rady 2004/38/ES(3), který se vztahuje i na rodinné příslušníky příhraničních pracovníků.
(2) Volný pohyb pracovníků je také klíčovým prvkem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxíležitostí, pomáhá více lidem nalézt pracovní místa, která lépe odpovídají jejich dovednostem, a odstraňuje nedostatky na trhu práce.
(3) Volný pohxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za účelem práce. Tím, že jim zajišťuje v rámci vnitrostátního práva, zvyklostí a kolektivních smluv rovné zacházení ve srovnání se státními příslušníxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovní podmínky, zejména pokud jde o odměňování, skončení pracovního poměru a daňové a sociální výhody. Těchto práv by měli bez diskriminace požívax xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxba odlišovat od volného pohybu služeb, který zahrnuje právo podniků poskytovat služby v jiném členském státě a za tímto účelem dočasně vysílat vlastní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxání EU uděluje pracovníkům Unie a jejich rodinným příslušníkům vykonávajícím své právo na volný pohyb významná práva, jež jsou podrobněji upravena v nxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xada pracovníků Unie si často není svých práv na volný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxále setkat s neodůvodněným omezováním nebo překážkami výkonu svého práva na volný pohyb, jako například neuznávání kvalifikací, diskriminace na zákxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx x xxrvenci roku 2010 Komise ve svém sdělení nazvaném "Potvrzení volného pohybu pracovníků: práva a hlavní vývojové změny" uvedla, že zejména s ohledem na nxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxlosti s novou strategií vnitřního trhu zváží, jak podpořit a posílit mechanismy účinného uplatňování zásady rovného zacházení pro pracovníky Unie a jxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xokud jde o osobní působnost práva Unie v oblasti volného pohybu pracovníků a podstatu práv, jichž požívají pracovníci Unie a jejich rodinní příslušnícxx
xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uplatňování práva Unie v oblasti práva na volný pohyb jako jednu z hlavních překážek, s níž se občané Unie setkávají, chtějí-li účinně vykonávat svá práxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třetích zemí; za tímto účelem bude přísně dbát na dodržování právních předpisů EU včetně předpisů o zákazu diskriminace, bude propagovat správné postxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x občanství EU za rok 2010). Ve zprávě o občanství EU pro rok 2013 nazvané "Občané EU: vaše práva, vaše budoucnost" Komise navíc poukázala na potřebu odstrxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxx s názvem "Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst" ze dne 18. dubna 2012 (balíček týkající se zaměstnanosti) Komise xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxngování EU a nařízení (EU) č. 492/2011 a vyzvala členské státy, aby zvyšovaly povědomí občanů o právech vyplývajících z práva Unie v oblasti boje proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xe veřejné správě v souladu s právem Unie, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie. V této souvislosti Soudní dvůr opakovaně shledal, že vyhrazení přístxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxnují přímou nebo nepřímou účast na výkonu veřejné moci a funkcí určených k ochraně obecných zájmů státu nebo jiných orgánů veřejné moci.
(9) Náležité a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxně práv pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků a při rovném zacházení s nimi, zatímco nedostatečné prosazování oslabuje účinnost pravidel Unxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxvání práv vyplývajících z pravidel Unie pro volný pohyb pracovníků je xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxem zajistit lepší informovanost pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků, jakož i zaměstnavatelů, orgánů veřejné moci a dalších dotčených osox x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx a potírat obcházení uvedených pravidel orgány veřejné moci a veřejnými nebo soukromými zaměstnavateli. Členské státy mohou v této souvislosti rovněx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxie týkajících se volného pohybu pracovníků a monitorovat jejich dodržování by členské státy měly přijmout vhodná opatření, která pracovníky Unie a jexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxůvodněnými omezeními nebo překážkami bránícími výkonu dotyčného práva.
(13) Za tímto účelem je vhodné stanovit konkrétní pravidla pro účinné prosaxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxízení (EU) č. 492/2011. Při prosazování této základní svobody by se měla zohledňovat zásada rovnosti žen a mužů a zákaz diskriminace pracovníků Unie a jxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxlosti by pracovníkům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří byli vystaveni diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo byli při výkonu svéhx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxanoví jako prostředek právní nápravy správní řízení, měly by zajistit, aby veškerá správní rozhodnutí mohla být napadena u soudu ve smyslu článku 47 Lixxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxmi ze stížnosti nebo žaloby, jejímž cílem je prosazení práv chráněných podle této směrnice.
(15) S cílem zajistit účinnější úrovně ochrany je třeba sdxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxem údajné oběti buď jejím jménem, nebo na její podporu. Tím by neměly být dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby přex xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm případných kolektivních smluv, včetně jednání v kolektivním zájmu, v souladu s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi. S cílem zajistit účinnou právxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xe členské státy vyzývají, aby posoudily zavedení společných zásad mechanismů kolektivní právní ochrany týkajících se zdržení se určitého jednání a nxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx stanovena tak, aby nemohla být považována za schopná výkon těchto práv v podstatě znemožnit nebo nadměrně ztížit.
(17) Ochrana před diskriminací na zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x s pravomocí podporovat rovné zacházení, analyzovat problémy pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxinným příslušníkům nezávislé právní či jiné pomoci, jako je poskytování právního poradenství o tom, jak se na ně uplatňují příslušná pravidla Unie a člxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků. Může rovněž zahrnovat pomoc v soudním řízení.
(18) Mělo by být na každém členském státě, aby rozhodnuxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxli na vnitrostátní úrovni, jako je podpora volného pohybu osob, provádění zásady rovného zacházení nebo ochrana práv jednotlivce. Pokud se členský stxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxných úkolů přiděleny dostatečné zdroje. Pokud jsou úkoly rozděleny mezi více subjektů, měly by členské státy zajistit jejich náležitou koordinaci.
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou kontaktní údaje všech subjektů, prostředky nápravy a kontaktní údaje sdružení, organizací nebo dalších právnických osob, které poskytují infoxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xíst by měl být zpřístupněn veřejnosti.
(20) Členské státy by měly podporovat spolupráci mezi subjekty jimi určenými podle této směrnice a stávajícímx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxi, jako jsou organizace odpovědné za koordinační postupy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004(5), a případně pracovní inspekxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxtit, aby stávající či nově vytvořené subjekty úzce spolupracovaly se stávajícími informačními a asistenčními službami, jako jsou Vaše Evropa, SOLVIxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxporovat dialog se sociálními partnery a s příslušnými nevládními organizacemi s cílem řešit a potírat neodůvodněná omezení a překážky v souvislosti s xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxko jsou pracovníci, studenti a čerství absolventi, jakož i zaměstnavatelé, sociální partneři a další zúčastněné strany, mohou získat snadno dostupnx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxpných prostředcích nápravy a ochrany. Členské státy by měly přijmout opatření za účelem zpřístupnění těchto informací ve více než jednom úředním jazyxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxskytovány formou individuálního poradenství a měly by být snadno dostupné i prostřednictvím internetových stránek Vaše Evropa a EURES.
(24) S cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxí kromě toho možnost rozšířit pravomoci organizací, jimž byly svěřeny úkoly související s ochranou pracovníků Unie před diskriminací na základě státxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxh rodinné příslušníky vykonávající své právo na volný pohyb, jak je zakotvuje článek 21 Smlouvy o fungování EU a směrnice 2004/38/ES. Provádění této smxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí této směrnice znamená, že členské státy by při přijímání příslušných opatření za účelem splnění povinností podle této směrnice měly uvést odkaz na tuxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 2011 zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřenícx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů je provádějícími. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení uvedených dokumentů za odůvxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xe třeba předložit určité návrhy s cílem zaručit lepší prosazování práva Unie v oblasti volného pohybu. Komise by se v této zprávě měla zabývat potížemi, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmí.
(29) Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané v Listině, zejména právo svobodné volby povolání a právo pracovat, zákaz diskrimxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxb a pobyt a právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Musí být prováděna v souladu s těmito právy a zásadami.
(30) Tato směrnice respektuje rxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxnice, totiž stanovit společný obecný rámec příslušných ustanovení, opatření a mechanismů nezbytných pro lepší a jednotnější uplatňování a praktickx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxženo členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, smí Unie přijmout opatření v souladu se zásadou suxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxce rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
Předmět
Tato směrnice obsahuje ustanovení, která usxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx").
Článek 2
Oblast působnosti
1. Tato směrnice se vztahuje na následující otázky uvedené v článcích 1 až 10 nařízení (EU) č. 492/2011 a týkajxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxcovního poměru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a pokud se pracovníci Unie stanou nezaměstnanými, profesního znovuzačlenění nebo opětného zxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxp k odborné přípravě;
f) přístup k bydlení;
g) přístup dětí pracovníků Unie k obecnému, učňovskému a odbornému vzdělávání;
h) pomoc poskytovaná úřaxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxáty zajistí, aby po případném odvolání k jiným příslušným orgánům, včetně, považují-li to za vhodné, po využití dohodovacích řízení, bylo všem pracovxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xvým právem na volný pohyb nebože byli poškozeni nebo jsou poškozováni v důsledku neuplatnění zásady rovného zacházení na svůj případ, k dispozici soudxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx údajně setkali s omezením a překážkou či diskriminací, již skončil.
2. Členské státy zajistí, aby se sdružení, organizace, včetně sociálních partnexxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxěný zájem na tom, aby tato směrnice byla dodržována, směly se souhlasem pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků buď jejich jménem, nebo na jejicx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xniž jsou dotčeny další případné pravomoci a kolektivní práva sociálních partnerů a zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů, včetně práva jednat v kolexxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxupování a obhajoby v soudním řízení.
5. Odstavce 1 a 2 tohoto článku se použijí, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy stanovující lhůty k prosazováxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxou do svých vnitrostátních právních řádů nezbytná opatření pro ochranu pracovníků Unie před jakýmkoli nepříznivým zacházením nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxení a podporu pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků
1. Každý členský stát určí jednu nebo více struktur nebo subjektů (dále jen "subjekty") nx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xříslušnosti nebo neodůvodněných omezení a překážek v souvislosti s jejich právem na volný pohyb a přijmou nezbytná opatření pro řádné fungování těchtx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxi těchto subjektů zahrnovaly:
a) poskytování nebo zajišťování poskytnutí nezávislé právní či jiné pomoci pracovníkům Unie a jejich rodinným příslušxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xe styku s obdobnými kontaktními místy v jiných členských státech za účelem spolupráce a sdílení relevantních informací;
c) provádění nebo zadávání nxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a jejich rodinných příslušníků na základě státní příslušnosti;
d) zajišťování zveřejňování nezávislých zpráv a předkládání doporučení k veškerým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxý pohyb pracovníků na vnitrostátní úrovni.
Ve vztahu k prvnímu pododstavci písm. a), pokud subjekty poskytují pomoc v soudním řízení v souladu s vnitrxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxisi názvy a kontaktní údaje kontaktních míst, jakož i veškeré jejich aktualizace či změny. Komise vede seznam kontaktních míst a zpřístupní jej členskxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxi na úrovni Unie, jako je Vaše Evropa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network a jednotná kontaktní místa, a aby byly schopny jich využívat a spolupracxxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxnek 5
Dialog
Členské státy podporují dialog se sociálními partnery a s příslušnými nevládními organizacemi, jež mají v souladu s vnitrostátním práxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxti s právem na volný pohyb a k boji proti diskriminaci pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků na základě státní příslušnosti.
Článek 6
Pxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxeny dotčené osoby, zejména pracovníci a zaměstnavatelé v Unii.
2. Členské státy poskytují o právech přiznaných právem Unie v oblasti volného pohybu pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx dostupné i prostřednictvím internetových stránek Vaše Evropa a EURES.
Článek 7
Minimální požadavky
1. Členské státy mohou zavést nebo zachoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xravomoci subjektů uvedených v článku 4 této směrnice v oblasti propagace, analýzy, monitorování a podpory rovného zacházení s pracovníky Unie a jejicx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxátní příslušnosti všech občanů Unie vykonávajících své právo na volný pohyb a jejich rodinných příslušníků v souladu s článkem 21 Smlouvy o fungování Ex x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxich rodinných příslušníků v oblastech, na které se tato směrnice vztahuje, aniž je tím dotčeno právo členských států reagovat na změny situace přijetíx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxní
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 21. května 2016. Neprodleně o nich uvxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblastx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xociálnímu výboru zprávu o provádění této směrnice s cílem navrhnout případné potřebné změny.
Článek 10
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 7xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx.
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx4, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo poměru (Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.