Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (6)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky

32014L0052 změna směrnice 2011/92/EU

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xeřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungoxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxtátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1 ) ,
s ohledem na stanovisko Výboru regionů2 ) ,
v soulxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxy pro posuzování vlivů záměrů na životní prostředí zavedením minimálních požadavků (s ohledem na typ záměrů podléhajících posouzení, základní povinxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxo zdraví. Členské státy mohou v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie stanovit přísnější ochranná opatření.
(2)
Sdělení Komise ze dne 30. dxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xplatňování a účinnosti směrnice Rady 85/337/EHS5 ) , která směrnici 2011/92/EU předcházela, zdůraznily nutnost zlepšení zásad posuzování vlivů záxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
Je nezbytné změnit směrnici 2011/92/EU za účelem posílení kvality posuzování vlivů na životní prostředí, zajištění souladu postupů se zásadami ixxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxmi členskými státy v oblastech spadajících do vnitrostátní pravomoci.
(4)
Dotčené členské státy mohou na základě rovného zastoupení zřídit spolxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xlivů na životní prostředí přesahujících hranice států ze dne 25. února 1991 (úmluva z Espoo).
(5)
Provádění požadavků uvedených ve směrnici 2011/xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxzměněna takovým způsobem, aby zajišťovala lepší ochranu životního prostředí, účinnější využívání zdrojů a podporu udržitelného růstu v Unii. K tomuxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxnné a udržitelné využívání zdrojů, ochrana biologické rozmanitosti, změna klimatu a riziko nehod a katastrof, v tvorbě politik na významu. Měly by se pxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxužívající zdroje“ se Komise zavázala, že se v rámci revize směrnice 2011/92/EU bude zabývat i širšími otázkami účinného a udržitelného využívání zdrxxxx
xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xladen důraz na udržitelné využívání půdy a potřebu řešit neustálé neudržitelné rozšiřování osídlených oblastí (zábor půdy). Rovněž závěrečný dokumxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxo hospodaření s půdou a nutnost přijmout bezodkladná opatření, jimiž by bylo možno zvrátit degradaci půdy. Veřejné a soukromé záměry by proto měly zvažxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx celostátní, regionální a místní plány a politiky zaměřené na řádné využívání půdy.
(10)
Úmluva Organizace spojených národů o biologické rozmanixxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmných negativních vlivů záměrů na biologickou rozmanitost, která je definována v článku 2 úmluvy, s cílem tyto vlivy zamezit nebo minimalizovat. Toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxmž je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb do roku 2020 a jejich obnova všude tam, kde je to možné.
(11)
Opatxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxrodní stanoviště, které jsou chráněny podle směrnice Rady 92/43/EHS10 ) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES11 ) , by měla pomoci zabráxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxeními strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 stanovenými se sdělení Komise ze dne 3. května 2011 nazvaném „Naše životní pojistka, náx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxstředí a zjišťovací řízení měly v případě záměrů v mořském prostředí zohledňovat vlastnosti těchto záměrů se zvláštním zřetelem na použité technologxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU12 ) .
(13)
Změna klimatu bude i nadále poškozovat životní prostředí a ohrožovat hospodářskx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx4)
V návaznosti na sdělení Komise ze dne 23. února 2009 nazvané „Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobenýxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xvahu problematiku prevence rizika katastrof a jejich řešení, jakož i program akčního rámce OSN z Hyogo (2005-2015) přijatý dne 22. ledna 2005, který zdxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xx xxxxxx xxxištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí je třeba u určitých záměrů přijmout preventivní opatření, neboť vzhledem ke své povaze by v případě zxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xivotní prostředí. U těchto záměrů je důležité posoudit jejich zranitelnost (míru vystavení a odolnosti) vůči závažným nehodám nebo katastrofám a nebxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xby se předešlo duplikaci činností, mělo by být možné použít příslušné informace, které jsou již k dispozici a které byly získány v rámci posouzení rizik xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxo prostřednictvím příslušných posouzení, která jsou prováděna podle vnitrostátních právních předpisů, a to za předpokladu, že jsou splněny požadavxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxí kulturní rozmanitosti, již je Unie zavázána uznávat a podporovat v souladu s čl. 167 odst. 4 Smlouvy o fungování EU, mohou být užitečné definice a zásadx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xrchitektonického dědictví Evropy ze dne 3. října 1985, Evropskou úmluvou o krajině ze dne 20. října 2000 a Rámcovou úmluvou o hodnotě kulturního dědictxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxiny důležité zabývat se vizuálním dopadem záměrů, zejména změnou vzhledu zastavěné či přírodní krajiny a městských oblastí.
xxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxy stanoveny ve sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvaném „Evropa 2020-Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“.
(18x
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dostupné rovněž v elektronické podobě. Členské státy by proto měly zřídit alespoň ústřední portál nebo přístupová místa na vhodné správní úrovni, ktexx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx obrany, včetně záměrů souvisejících s činností spojeneckých sil na území členských států v souladu s mezinárodními závazky, by na základě uplatňovánx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxkým státům umožnit, aby uvedenou směrnici v příslušných případech neuplatňovaly.
(20)
Zkušenosti ukázaly, že pokud jde o záměry, jejichž jedinýx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxiv, a to mimo jiné i na životní prostředí, a proto je třeba členským státům umožnit, aby uvedenou směrnici v příslušných případech neuplatňovaly.
(21x
xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxtupů. Jednotlivé prvky těchto vnitrostátních postupů se proto mohou lišit. Odůvodněný závěr, kterým příslušný orgán zakončí přezkoumání vlivů záměxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxdováno pro dosažení souladu s cíli této směrnice.
(22)
Pro zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví je nezbytné, aby xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxhové a podzemní části, během výstavby a provozu a případně demolice.
(23)
Příslušný orgán by v zájmu úplného posouzení přímých i nepřímých vlivů záxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxě by měl zvážit jakékoliv doplňující informace.
(24)
V případě záměrů přijatých zvláštními vnitrostátními právními předpisy by členské státy měxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu od oznamovatele. V případě, že příslušný orgán je současně oznamovatelem, by členské státy měly alespoň rozdělit pravomoci v rámci své správy tak, abx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(26)
Měly by být upřesněny informace, které musí oznamovatel poskytnout, aby příslušný orgán mohl určit, zda záměry uvedené v příloze II směrnicx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xlíčové aspekty, které příslušnému orgánu umožní provést určení v této věci. Toto určení by mělo být zpřístupněno veřejnosti.
(27)
Zjišťovací řízxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
(28)
Kritéria výběru stanovená v příloze III směrnice 2011/92/EU, jež mají členské státy brát v úvahu pro určení, které záměry by měly podléhat posouxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx že na životní prostředí mohou mít často významný vliv záměry, které využívají či ovlivňují cenné zdroje, záměry navržené na environmentálně citlivýcx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxdí, by příslušné orgány měly stanovit nejdůležitější kritéria, která je třeba vzít v úvahu, a zohlednit informace, které mohou být případně k dispozicx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxé upřesnit obsah určení, které je výsledkem zjišťovacího řízení, zejména pokud není požadováno posuzování vlivů na životní prostředí. Řádnou správnx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxi, přestože ve fázi zjišťovacího řízení nejsou vyžadovány formální konzultace.
(30)
Aby bylo možné zvýšit kvalitu posuzování vlivů na životní prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xěmž určí rozsah a míru podrobnosti informací týkajících se životního prostředí, jež mají být předloženy ve formě dokumentace vlivů záměru na životní pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxhovat popis vhodných alternativních řešení týkajících se daného záměru, která oznamovatel zvažoval, případně včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xosuzování vlivů na životní prostředí a k začlenění environmentálních hledisek do podoby záměru již v rané fázi.
(32)
Údaje a informace, jež jsou ozxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxečně vysokou kvalitu. S cílem zamezit duplicitnímu posuzování by se měly zohledňovat případné dostupné výsledky jiných posouzení prováděných na zákxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxích předpisů.
(33)
Odborníci zapojení do vypracovávání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí by měli být kvalifikovaní a kompetentní. K xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxalitu informací poskytovaných oznamovatelem.
(34)
S cílem zajistit transparentnost a odpovědnost je vhodné, aby příslušný orgán, který vydal pxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
Členské státy by měly zajistit, aby byla zavedena zmírňující a kompenzační opatření a aby byly stanoveny vhodné postupy pro monitorování významných nxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxk možné přijmout vhodná nápravná opatření. Toto monitorování by nemělo duplikovat nebo rozšiřovat rozsah monitorování podle jiných právních předpixx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xtáty měly zajistit, aby jednotlivé kroky posuzování vlivů záměrů na životní prostředí byly prováděny v přiměřené časové lhůtě v závislosti na povaze, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa pokud vyplývá z jiných právních předpisů Unie týkajících se životního prostředí, než je tato směrnice, ani účinnou účast veřejnosti a přístup k právnx xxxxxxxx
xxxx
xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx7/ES, zvýšila účinnost posuzování, snížila se složitost správních postupů a zlepšila ekonomická účinnost, měly by členské státy zajistit, aby byly v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxifickým organizačním rysům. Jestliže povinnost provádět posouzení týkající se otázek životního prostředí vyplývá současně z této směrnice a z jinýcx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x x xměrnice 2012/18/EU, členské státy by měly mít možnost stanovit koordinované nebo společné postupy, které splňují požadavky příslušných právních přxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxinností. Členské státy by měly mít možnost zohlednit institucionální strukturu a určit více než jeden orgán, považují-li to za nezbytné.
(38)
Člexxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxit druh nebo formu těchto sankcí. Takto stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.
(39)
V souladu se zásadami právní jistoty a proxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxvedených touto směrnicí je vhodné stanovit přechodná opatření. Tato opatření by měla zajistit, že nedojde ke změně regulativního rámce pro posuzovánx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxní nebo jiné závazné rozhodnutí, které je vyžadováno pro dosažení souladu s cíli této směrnice, nebylo v případě daného záměru dosud vydáno. Obdobně by xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxací řízení nebo určení rozsahu posuzování (v případě, že o jeho provedení požádal oznamovatel nebo si je vyžádal příslušný orgán) nebo u nichž byla dokuxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm členských států a Komise o informativních dokumentech19 ) , jež bylo přijato dne 28. září 2011, se členské státy zavázaly, že v odůvodněných případech xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxtlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Ve vztahu k txxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxhrany životního prostředí a lidského zdraví zavedením minimálních požadavků na posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, nemůže být dosaženo usxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V soxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
1)
Článek 1 se mění takto:
a)
v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„g)
‚posuzováním vlivů na životní prostředí‘ proces sestávaxxxx xx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x x xx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxípadně článku 7,
iii)
přezkoumání informací uvedených v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a jakýchkoli dalších doplňujících informxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článků 6 a 7, provedené příslušným orgánem,
iv)
odůvodněný závěr příslušného orgánu o významných vlivech záměru na životní prostředí, v němž přihxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlušného orgánu do kteréhokoli rozhodnutí uvedeného v článku 8a.“;
b)
odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Členské státy se mohou případ od případu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xejichž jediným xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxc 4 se zrušuje.
2)
Článek 2 se mění takto:
a)
odstavce 1 až 3 se nahrazují tímto:
„1. Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná k zajištěnxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xískat povolení a posouzení z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. Tyto záměry jsou vymezeny v článku 4.
2. Posuzování vlivů na životní prostřexx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, která mají být zavedena pro dosažení souladu s cíli této směrnice.
3. V případě záměrů, u nichž je povinnost provést posouzení vlivů na životní prostxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxjistí koordinované nebo společné postupy, které splňují požadavky uvedených právních předpisů Unie.
V případě záměrů, u nichž je povinnost provésx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xohou členské státy stanovit koordinované nebo společné postupy.
V rámci koordinovaného postupu podle prvního a druhého pododstavce členské státy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xnie tím, že určí orgán k tomuto účelu, aniž jsou dotčena ustanovení obsažená v jiných příslušných právních předpisech Unie.
V rámci společného postuxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovaného příslušnými právními předpisy Unie, aniž jsou dotčena ustanovení obsažená v jiných příslušných právních předpisech Unie.
Pro záměry, u nixxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx75/EU, poskytne Komise pokyny ohledně stanovení koordinovaných nebo společných postupů.
b)
v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:
xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxatňování těchto ustanovení nepříznivě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxměru přijatého zvláštním vnitrostátním legislativním aktem jej mohou členské státy vyjmout z působnosti ustanovení této směrnice týkajících se proxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v nichž byla uplatněna výjimka uvedená v prvním pododstavci.“
3)
Článek 3 se nahrazuje tímto:
„Článek 3
1. Posuzování vlivů na životní prostřexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxdské zdraví;
b)
biologickou rozmanitost, se zvláštním zřetelem na druhy a přírodní stanoviště chráněné podle směrnice Rady 92/43/EHS a směrnicx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxmi v písmenech a) až d).
2. Mezi vlivy podle odstavce 1 působící na faktory v něm uvedené patří vlivy předpokládané v důsledku zranitelnosti záměru vůčx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxx
„3. V případě přezkoumávání každého jednotlivého případu nebo při stanovení kritérií nebo prahových hodnot pro účely odstavce 2 jsou brána v úvahu odxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxusí podléhat určení podle odstavců 4 a 5 ani posouzení vlivů na životní prostředí, nebo prahové hodnoty a kritéria, na jejichž základě určí, kdy záměry mxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxných vlivech na životní prostředí. Podrobný seznam informací, jež mají být poskytnuty, je upřesněn v příloze IIA. Oznamovatel případně zohlední dostxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xznamovatel může rovněž poskytnout popis prvků záměru nebo zamýšlených opatření k vyloučení či prevenci významných negativních vlivů na životní prosxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxadu s odstavcem 4 a případně s ohledem na výsledky předběžného ověření či posouzení vlivů na životní prostředí, která byla provedena podle jiných právnxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí, uvede hlavní důvody, proč je toto posouzení vyžadováno, s ohledem na příslušná kritéria uvedená v příloze III, nebo
b)
v případxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na příslušná kritéria uvedená v příloze III a uvede prvky záměru nebo zamýšlená opatření k vyloučení či prevenci významných negativních vlivů na životxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx ode dne, kdy mu oznamovatel předložil všechny informace potřebné podle odstavce 4. Ve výjimečných případech, souvisejících například s povahou, sloxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx písemně informovat o důvodech prodloužení lhůty a dni, kdy lze jeho určení očekávat.“
5)
V článku 5 se odstavce 1 až 3 nahrazují tímto:
„1. Pokud je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxkumentaci uvede alespoň tyto informace:
a)
popis záměru obsahující informace o jeho umístění, podobě, rozsahu a dalších relevantních prvcích záxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xrostředí;
d)
popis vhodných alternativ týkajících se záměru a jeho zvláštní povahy, které oznamovatel zvažoval, a uvedení hlavních důvodů, kterx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxh a) až d) netechnické povahy a
f)
jakékoli dodatečné informace uvedené v příloze IV týkající se zvláštní povahy určitého záměru nebo typu záměru a exxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxstředí založena na tomto stanovisku a musí obsahovat informace, které lze důvodně vyžadovat pro učinění odůvodněného závěru o významných vlivech zámxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxatel s cílem zabránit opakovanému posuzování zohlední dostupné výsledky příslušných posouzení vypracovaných na základě právních předpisů Unie nebx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxají zejména zvláštní povahy záměru, včetně jeho umístění a technické kapacity, a jeho možných vlivů na životní prostředí, vydá stanovisko, v němž určí xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xřed vydáním svého stanoviska projedná záměr s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1.
Členské státy mohou rovněž požadovat, aby příslušné orgány vyjádřily xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xáměru na životní prostředí:
a)
oznamovatel zajistí, aby dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí vypracovali kvalifikovaní odborníci;
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxovému odbornému zázemí potřebný přístup, a
c)
příslušný orgán si v případě potřeby od oznamovatele vyžádá další informace podle přílohy IV, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xe záměr mohl týkat, měly vzhledem ke své zvláštní působnosti v otázkách životního prostředí nebo na základě místní a regionální příslušnosti možnost vxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx odst. 3. Za tímto účelem členské státy určí orgány, s nimiž je třeba záměr projednat, buď obecně, nebo v jednotlivých případech. Těmto orgánům musí být pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxje tímto:
„2. V zájmu zajištění účinné účasti dotčené veřejnosti na rozhodovacích procesech se následující informace sdělují veřejnosti prostředxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se životního prostředí podle čl. 2 odst. 2, a nejpozději jakmile je možné tyto informace rozumně poskytnout:“;
c)
odstavec 5 se nahrazuje tímto:
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxejností (například písemným vyjádřením nebo veřejnou anketou) stanoví členské státy. Členské státy přijmou na vhodné správní úrovni nezbytná opatřxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx snadno dostupných přístupových míst.“;
d)
odstavec 6 se nahrazuje tímto:
„6. Pro jednotlivé fáze se stanoví přiměřené lhůty poskytující dostaxxx xxxxx xxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx na přípravu a účinnou účast na rozhodování ve věcech životního prostředí podle ustanovení tohoto článku.“;
e)
doplňuje se nový odstavec, který znxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx
xx
xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xožných vlivech záměru překračujících hranice států a opatřeních zamýšlených ke snížení nebo vyloučení těchto vlivů a dohodnou přiměřený časový rámex xxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xodrobné podmínky provádění odstavců 1 až 4, včetně lhůt pro projednávání, stanoví dotčené členské státy na základě ustanovení a lhůt uvedených v čl. 6 oxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxcech životního prostředí podle čl. 2 odst. 2, která se týkají daného záměru.“
8)
Článek 8 se nahrazuje tímto:
„Článek 8
Výsledky jednání a inforxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxxxutí, jímž se uděluje povolení, obsahuje alespoň tyto informace:
a)
odůvodněný závěr podle čl. 1 odst. 2 písm. g) bodu iv);
b)
veškeré environmexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxamných negativních vlivů na životní prostředí, jakož případně i popis opatření pro monitorování.
2. Rozhodnutí, jímž se udělení povolení zamítá, uxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxky odstavců 1 a 2 tohoto článku jsou splněny, jestliže jakékoli rozhodnutí vydané v rámci těchto řízení obsahuje informace uvedené v těchto odstavcích x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zajistí, aby oznamovatel provedl prvky záměru nebo opatření, které mají za cíl vyloučení, prevenci, snížení a pokud možno vyrovnání významných negatxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxtní prostředí.
S cílem zabránit duplikaci monitorování mohou být, pokud je to vhodné, použita stávající opatření pro monitorování, která vyplývajx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxodnutí podle odstavců 1 až 3 v přiměřené časové lhůtě.
6. Dříve než příslušný orgán rozhodne o vydání povolení, přesvědčí se, že odůvodněný závěr uvedxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxm stanovit dobu platnosti odůvodněného závěru uvedeného v čl. 1 odst. 2 písm. g) bodě iv) nebo kteréhokoli z rozhodnutí uvedených v odstavci 3 tohoto čláxxxxx
xxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xom bezodkladně uvědomí veřejnost a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 této směrnice v souladu s vnitrostátními postupy a zajistí, aby veřejnosti a orgánům uvxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxdmínky k němu připojené, jak je uvedeno v čl. 8a odst. 1 a 2;
b)
hlavní důvody a úvahy, na kterých je rozhodnutí založeno, včetně informací o účasti veřxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxy začleněny nebo jiným způsobem vypořádány, zejména pokud jde o připomínky obdržené od dotčených členských států podle článku 7.“
11)
Za článek 9 sx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxektivně a nedostaly se do situace, při níž by mohlo dojít ke střetu zájmů.
V případě, že příslušný orgán je současně oznamovatelem, členské státy alesxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxít ke střetu zájmů, náležitě odděleny.“
12)
V článku 10 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčena směrnice 2003/4/ES, ustanovenímx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zvyklosti v oblasti zachovávání obchodního a průmyslového tajemství, včetně duševního vlastnictví, a ochrany veřejného zájmu.“
13)
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxice. Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.“
14)
V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2. Zejména členské státy kaxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xyly předmětem posouzení vlivů na životní prostředí podle článků 5 až 10;
b)
rozčlenění posouzení vlivů na životní prostředí podle kategorií záměrx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxí posuzování vlivů na životní prostředí;
e)
celkových odhadech průměrné výše přímých nákladů na posouzení vlivů na životní prostředí, včetně dopxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
1. Aniž je dotčen článek 3, uvedou členské státy v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 16. května 2017.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xdkazu si stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxtahují povinnosti uvedené v článku 4 směrnice 2011/92/EU ve znění před změnou provedenou touto směrnicí.
2. Na záměry se vztahují povinnosti uvedexx x xxxxxx x x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxce 2011/92/EU.
Článek 4
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .
Článek 5
Tato směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
1 ) Úř. věst. C 133, 9.5.2013, s. 33 .
2 ) Úř. věst. C 218, 30.7.2013, p. 42 .
3 ) Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 (dosud nezveřejněný v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ( Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1 ).
5 ) Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzováxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU ( Úř. věst. L 348x xxxxxxxxxxx xx x xx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxpy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 ( Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129 ).
9 ) Rozhodnutí Rady 93/62xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xx
xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxna 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ( Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7 ).
11 ) Směrnice Evropskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xarlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES ( Úř. věst. L xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady 96/82/ES ( Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1 ).
14 ) Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx01 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí ( Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30 ).
16 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx x xx
xx x xxxrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic ( Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3 ).
1x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17 ).
19 ) Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14 .
20 ) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx x xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků ( Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7 ).“;
PŘÍLOHA
1)
Vkládá se nová příloha, která zní:
„Pxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxhrnující zejména:
a)
popis fyzikální povahy záměru jako celku a případně demoličních prací;
b)
popis umístění záměru, se zvláštním zřetelem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxznamně zasaženy.
3.
Popis, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxuí a emisí a produkce odpadu;
b)
využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti.
4.
Při shromažďování informací v xxxxxxx x xxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xVEDENÁ V ČL. 4 ODST. 3
(KRITÉRIA PRO URČENÍ TOHO, ZDA MAJÍ BÝT ZÁMĚRY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II PODROBENY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
1. Povaha xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxmi nebo schválenými záměry;
c)
využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti;
d)
produkci odpadu;
e)
znečixxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxu, v souladu s vědeckými poznatky;
g)
rizika pro lidské zdraví (např. v důsledku kontaminace vod x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxu zejména s ohledem na:
a)
stávající a schválený způsob využití půdy;
b)
relativní četnost, dostupnost, kvalitu a regenerační schopnost přírxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxláštním zřetelem na tato území:
i)
mokřady, břehové oblasti a ústí řek,
ii)
pobřežní zóny a mořské prostředí,
iii)
horské oblasti a lesy,
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xatura 2000 vyhlášené členskými státy podle směrnice 92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES,
vi)
oblasti, ve kterých již došlo k nedodržení norem envixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xx xxx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo,
vii)
hustě osídlené oblasti,
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxěr mohl mít, musí být brán v úvahu ve vztahu ke kritériím vyjmenovaným v bodech 1 a 2 této přílohy s ohledem na vliv záměru na faktory uvedené v čl. 3 odst. 1 a pxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxahy vlivu;
c)
přeshraniční povahy vlivu;
d)
intenzity a složitosti vlivu;
e)
pravděpodobnosti vlivu;
f)
předpokládaného počátku, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlivů.
PŘÍLOHA IV
INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1
(INFORMACE URČENÉ K ZAČLENĚNÍ DO DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
1.
Popis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
c)
popis hlavních charakteristik provozní fáze projektu (zejména veškerých výrobních procesů), například požadované a spotřebované energie, drxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx reziduí a emisí (znečištění vody, ovzduší, půdy a půdního podloží, hluku, vibrací, světla, tepla, záření atd.) a množství a druhu odpadu vznikajících xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xechnologii, umístnění, velikost a rozsah), která oznamovatel zvažoval, a uvedení hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo vývoje bez provedení záměru, je-li možné přírodní změny nulové varianty s přiměřeným úsilím posoudit na základě dostupných informací o životním proxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxví biologické rozmanitosti (např. fauny a flóry), půdy (např. záboru půdy, eroze, utužování a zakrývání), vody (např. hydromorfologických změn, mnoxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xčetně architektonických a archeologických aspektů a krajiny.
5.
Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí vyplýxxxxxxxx xx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxdy a biologické rozmanitosti xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxivých vlivů a odstraňování a využívání odpadu;
d)
rizik pro lidské zdraví, kulturní dědictví nebo životní prostředí (např. při nehodách nebo kataxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím se oblastí se zvláštním významem pro životní prostředí, které by mohly být zasaženy, nebo k využívání přírodních zdrojů;
f)
vlivů záměrx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx možných významných vlivů na faktory uvedené v čl. 3 odst. 1 by měl zahrnovat přímé a jakékoliv nepřímé, sekundární, kumulativní, přeshraniční, krátkoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené na úrovni Unie nebo členských států, které se týkají záměru.
6.
Popis prognostických metod či důkazů použitých ke zjištění a posouzení vxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxikly při shromažďování požadovaných informací, a hlavních nejistot z nich plynoucích.
7.
Popis zamýšlených opatření pro vyloučení, prevenci, sxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxtorování (např. analýza záměru po jeho skončení). Tento popis by měl vysvětlit, do jaké míry jsou významné negativní vlivy na životní prostředí vyloučxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxo katastrofám, které jsou pro něj relevantní. Pro tento účel mohou být použity příslušné informace, které jsou k dispozici a které byly získány na záklaxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx2 ) , nebo na základě příslušných posouzení prováděných podle vnitrostátních právních předpisů, a to za předpokladu, že jsou splněny požadavky této smxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxní prostředí, jakož i podrobný popis opatření týkajících se připravenosti na tyto mimořádné situace a navrhovaných reakcí na ně.
9.
Všeobecně sroxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxs a posouzení v dokumentaci.
1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s příxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx x xx
x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení ( Úř. věst. L 172, 2.7.2009, p. 18 ).“

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.