31987L0102

sbližování právních a správních předpisů členských států

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (30)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (15)
... další položky
Články a jiné dokumenty (19)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxm k tomu, že existují velké rozdíly mezi právními předpisy členských států v oblasti spotřebitelského úvěru;
vzhledem k tomu, že tyto rozdíly v právníxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxžnosti spotřebitele získat úvěr v jiných členských státech; že ovlivňují rozsah a charakter požadovaného úvěru, a také nákup zboží a služeb;
vzhledex x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxní společného trhu;
vzhledem k tomu, že při rostoucím celkovém rozsahu úvěru poskytovaném ve Společenství spotřebitelům by zřízení společného trhu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxožím i poskytovatelům služeb;
vzhledem k tomu, že programy Evropského hospodářského společenství pro politiku ochrany a informovanosti spotřebitxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxch podmínek spotřebitelského úvěru;
vzhledem k tomu, že rozdíly v právních předpisech a v praxi vedou k nerovné ochraně spotřebitele v oblasti spotřexxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxotřebitelům a jimi užívaných; že vznikly nové formy úvěru a že se dále vyvíjejí;
vzhledem k tomu, že by spotřebitel měl mít dostatečné informace o podmíxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxtuje, za celkovou částku, kterou spotřebitel musí za úvěr zaplatit; že do rozhodnutí o způsobu nebo způsobech výpočtu této roční sazby v procentech by čxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxní spotřebitele s celkovými náklady úvěru;
vzhledem k tomu, že podmínky úvěru mohou být pro spotřebitele nevýhodné; že lze docílit lepší ochrany spotxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxnice;
vzhledem k tomu, že by členské státy měly mít po konzultaci s Komisí možnost vyloučit z této směrnice jisté formy úvěru nekomerčního charakteru pxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je taková, že u těchto dokumentů činí uplatňování některých ustanovení této směrnice zbytečným; že by z tohoto důvodu měly mít členské státy možnost vyxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxv o spotřebitelském úvěru; že uplatňování ustanovení této směrnice na smlouvy o velmi malých částkách by mohlo klást zbytečnou administrativní zátěž xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy i nedosahující stanovených finančních limitů;
vzhledem k tomu, že poskytování informací o nákladech úvěru v reklamě a v provozních místnostech posxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxe, mají-li smlouvy o úvěru písemnou formu a obsahují-li určité minimální údaje o smluvních podmínkách;
vzhledem k tomu, že by členské státy měly stanoxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxami mělo po zpětném přechodu držby uskutečnit tak, aby zpětný přechod držby nevedl k bezdůvodnému obohacení;
vzhledem k tomu, že by spotřebiteli mělo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxedem k tomu, že postoupení práv věřitele vyplývajících ze smlouvy o úvěru by nemělo zhoršit právní postavení spotřebitele;
vzhledem k tomu, že ty členxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xpotřebitele při takovém použití uvedených nástrojů;
vzhledem k tomu, že pokud jde o zboží nebo služby, které spotřebitel získal na úvěr, měl by mít, alxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxeli zboží nebo služeb; že výše zmíněné okolnosti jsou dány tehdy, když poskytovatel úvěru a dodavatel zboží nebo služeb mají dřívější smlouvu, na jejímx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx k tomu, že pojmem ECU se rozumí zúčtovací jednotka podle definice v nařízení Rady (EHS) č. 3180/78 (1) naposledy pozměněném nařízením (EHS) č. 2626/84 xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxy v ECU; že by částky uvedené v této směrnici měly být pravidelně zkoumány s ohledem na hospodářský a měnový vývoj ve Společenství a případně revidovány;
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x sledování činnosti osob nabízejících úvěr nebo zprostředkujících poskytnutí úvěru, nebo opatření umožňující spotřebitelům podávat stížnosti ohlxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxto směrnici nebo od předpisů odpovídajících jejím ustanovením; že by tyto předpisy neměly být obcházeny v důsledku formulace uvedených smluv;
vzhlexxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxu, a také jistý stupeň ochrany spotřebitele, nemělo by být členským státům bráněno v tom, aby si zachovaly nebo přijaly přísnější opatření na ochranu spxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxní této směrnice,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
Článek 1
1. Tato směrnice se vztahuje na smlouvy o úvěru.
2. Pro účely této směrnice se rozumí:
a) „spotřebxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xinnost;
b) „věřitelem“ fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje při své obchodní nebo profesní činnosti úvěr, nebo skupina takových osob;
c) „xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xodobné finanční služby;
smlouvy o souvislém poskytování služby nebo veřejných služeb, kdy má spotřebitel právo za ně platit po dobu jejich poskytováxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtně úroků a jiných poplatků přímo spojených se smlouvou o úvěru, určené podle předpisů nebo zvyklostí, jež existují v členských státech nebo jež mají člxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxho úvěru a vypočítané způsoby používanými v jednotlivých členských státech.
Článek 2
1. Tato směrnice se nevztahuje na:
a) smlouvy o úvěru nebo příxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xxxo rekonstrukci budovy;
b) nájemní smlouvy s výjimkou těch, které stanoví, že vlastnické právo v konečném důsledku připadne nájemci;
c) úvěr poskytnxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxřebitel zaváže splatit úvěr jednorázově;
e) úvěr ve formě přečerpání běžného účtu poskytnutý úvěrovou institucí nebo finanční institucí, kromě přexxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxx xx xxx xxxx
xx xmlouvy o úvěru, podle nichž je spotřebitel povinen splatit poskytnutý úvěr:
— buď ve lhůtě nejdéle tří měsíců,
— nebo nejvýše čtyřmi splátkami ve lhůtx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
— jsou poskytovány za sazby nižší, než jsou běžné sazby na trhu, a
— nejsou nabízeny obecně celé veřejnosti.
3. Ustanovení článků 4 a 6 až 12 se nevztahxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xstanovením odst. 1 písm. a) tohoto článku.
4. Členské státy mohou vyloučit z ustanovení článků 6 až 12 smlouvy o úvěru mající formu notářsky nebo soudně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxisů členských států týkajících se klamavé reklamy (1) a pravidla a zásady týkající se nekalé reklamy, musí každá reklama nebo každá nabídka, která je vxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxiv číselné údaje týkající se nákladů úvěru, také obsahovat údaj o roční sazbě v procentech, a to ve formě názorného příkladu, pokud není možno použít jinxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxhovat:
a) údaj o roční sazbě v procentech;
b) podmínky, za kterých je možno změnit roční sazbu v procentech. V případech, kdy není možno uvést roční sazxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnovené v čl. 6 odst. 1 druhé odrážce.
3. Písemná smlouva musí dále obsahovat ostatní podstatné náležitosti smlouvy.
Příloha k této směrnici obsahuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 a čl. 4 odst. 2 a do přijetí rozhodnutí o zavedení společného způsobu nebo způsobů Společenství pro výpočet roční sazby v procentech musejí ty členské sxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxdovat uvádění celkových nákladů úvěru pro spotřebitele.
Článek 6
1. Bez ohledu na vynětí stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. e) musí být v případech smlouvx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informován při uzavření nebo před uzavřením příslušné smlouvy o:
— případné horní hranici úvěru,
— roční úrokové sazbě a účtovaných poplatcích ode dxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxzeny písemně.
2. Po dobu trvání smlouvy musí být spotřebitel také informován o každé změně roční úrokové sazby nebo poplatků, jakmile k ní dojde. Tyto ixxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí účtu s tichým souhlasem, zajistí dotyčné členské státy, aby byl spotřebitel informován o roční úrokové sazbě a o účtovaných poplatcích, a také o všech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxnské státy podmínky, za nichž je možný zpětný přechod držby zboží, zvláště když k tomu spotřebitel neudělil souhlas. Zajistí také, aby v případech zpětxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Článek 8
Spotřebitel může splnit svůj závazek plynoucí ze smlouvy o úvěru před lhůtou v ní určenou. V tomto případě má spotřebitel v souladu s předpisy sxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxy o úvěru postoupena třetí osobě, může spotřebitel uplatnit vůči této třetí osobě veškeré námitky a právní prostředky, které měl k dispozici vůči původxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se smlouvami o úvěru dovolují spotřebiteli, aby:
a) platil směnkami včetně dlužních úpisů;
b) poskytoval jistotu pomocí směnek včetně dlužních úpixx x xxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxy existence smlouvy o úvěru žádným způsobem neovlivnila práva spotřebitele vůči dodavateli zboží nebo služby zakoupené pomocí takové smlouvy v přípaxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxní služeb spotřebitel uzavře smlouvu o úvěru s jinou osobou než jejich dodavatelem a
b) poskytovatel úvěru a dodavatel zboží nebo služeb uzavřeli dřívxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx od uvedeného xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxěru nejsou dodány nebo jsou dodány jen zčásti, nebo neodpovídají smlouvě o jejich dodávce a
e) spotřebitel uplatnil svá práva vůči dodavateli, ale nedxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxy pro uplatnění těchto práv.
3. Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy jednotlivá transakce nepřesahuje hodnotu odpovídající 200 ECU.
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xýhradně k této činnosti, nebo jako dodavatelé zboží a služeb, nebo
b) zajistí, aby osoby poskytující úvěr nebo zprostředkující poskytnutí úvěru podlxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxledně smluv o úvěru nebo úvěrových podmínek a k poskytování souvisejících informací nebo rad o těchto smlouvách a podmínkách spotřebitelům.
2. Člensxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx splňují definici uvedenou v článku 1 první směrnice Rady ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k čixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxbo zprostředkující poskytování úvěru dostaly povolení jak výhradní k provozování této činnosti podle ustanovení odst. 1 písm. a), tak i podle ustanovxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxt. 1 písm. a), musí být o této skutečnosti uvědomen a rozhodne, zda příslušné osoby mohou nadále poskytovat úvěr nebo zprostředkovávat poskytování úvěxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxS) č. 3180/78 ve znění nařízení (EHS) č. 2626/84. Ekvivalent v národní měně se zpočátku vypočítá na základě kurzu platného v den přijetí této směrnice.
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxx xxx xxx x xxxrvé v roce 1995 Rada na návrh Komise přezkoumá a případně upraví částky uvedené v této směrnici s přihlédnutím k hospodářskému a měnovému vývoji ve Spolexxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto směrnici nebo odpovídajících této směrnici.
2. Členské státy také zajistí, aby ustanovení, která přijmou k provedení této směrnice, nebyla obcxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxajícími ze Smlouvy.
Článek 16
1. Členské státy uvedou v účinnost opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1990 a nxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xůsobnosti této směrnice.
Článek 17
Komise předloží nejpozději do 1. ledna 1995 Radě zprávu o uplatňování této směrnice.
Článek 18
Tato směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x
xx xxxxxxy o úvěru na financování dodávky určitého zboží nebo služeb:
i) popis zboží nebo služeb, jichž se smlouva týká;
ii) cena splatná v hotovosti a cena splatnx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxou známy v době uzavření smlouvy;
iv) ustanovení, že spotřebitel má podle článku 8 nárok na slevu, pokud splatí úvěr dříve;
v) jméno vlastníka zboží (pokxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxotě;
vii) případná lhůta na rozmyšlenou;
viii) údaj o případně požadovaném pojištění, a pokud není výběr pojistitele ponechán na spotřebiteli, uvedexx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostředky jejich určení;
iii) případná lhůta na rozmyšlenou.
3. Smlouvy o úvěru prostřednictvím běžného účtu, kterým se nezabývají jiná ustanovení xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
4. Jiné smlouvy o úvěru spadající pod tuto směrnici:
i) výše případné horní hranice úvěru;
ii) uvedení případné požadované jistoty;
iii) podmínky splaxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x x
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.