32013R1303

o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (144)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (7)
... další položky
Články a jiné dokumenty (16)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecnýcx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxní nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 téxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxpského hospodářského a sociálního výboru(1),
s ohledem na stanoviska Výboru regionů(2),
s ohledem na stanoviska Účetního dvora(3),
v souladu s řáxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxí, že za účelem posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti se Unie má zaměřit na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a na sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxným průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami. Článek 175 Smlouvy o funxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo orientačního a záručního fondu, Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropské investiční banky a jiných nástrojůx
xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxní rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti, s fondy pro rozvoj venkova, tedy Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxo fondu (ENRF), by měla být pro všechny tyto fondy (dále jen "evropské strukturální a investiční fondy - fondy ESI") přijata společná ustanovení. Toto nxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxá jsou společná pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti a ENRF, ale nevztahují se na EZRFV. Vzhledem ke zvláštnostem jednotlivých fondů ESI by měla být zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xvropské rady ze dne 17. června 2010, jimiž byla přijata strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, by se Unie a členské stxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxní cílů strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění měly hrát významnou úlohu.
(4) Pokud jde o společnou zemědělskou polxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxědělský záruční fond, EZZF) a druhého pilíře (EZFRV) společné zemědělské politiky. Proto by EZZF a EZFRV měly zůstat nadále pevně propojeny a měly by býx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxování, aby se jejich strukturální sociální a hospodářská situace vyrovnala se znevýhodněními, která jsou důsledkem faktorů uvedených v článku 349 Smxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxa jejich závažná a přírodní nebo demografická znevýhodnění uvedená v článku 2 protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.
(7) Aby se zajistil správnx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xomto nařízení použity.
(8) Pokud je v souladu s tímto nařízením stanovena lhůta, v níž má Komise přijmout nebo změnit rozhodnutí, lhůta pro přijetí nebx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xlenský stát na uvedené připomínky odpoví.
(9) Toto nařízení se skládá z pěti částí - první část stanoví předmět a definice, druhá část obsahuje pravidlx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxsahuje ustanovení použitelná pouze pro fondy a ENRF a pátá zahrnuje závěrečná ustanovení. Aby se zajistila soudržnost při výkladu různých částí tohotx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxidla stanovená ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé fondy mohou být také doplňková, ale od odpovídajících ustanovení tohoto nařízení by se měla odxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxzení by měly být stanoveny podmínky umožňující Komisi vykonávat své úkoly při plnění rozpočtu Unie a rovněž by měly být vyjasněny oblasti odpovědnosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a správným způsobem a v souladu se zásadou řádného finančního řízení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (dále jex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xrčené pro tento účel by měly být odpovědné za přípravu a provádění programů. Tyto podmínky by měly rovněž zajistit, aby se věnovala pozornost zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxní zátěž.
(11) V souvislosti s dohodou o partnerství a s každým programem by měl každý členský stát navázat partnerství se zástupci příslušných regionxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občanskou společnost, včetně partnerů v oblasti životního prostředí, nevládních organizací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xěchto orgánů a subjektů. Účelem takového partnerství je zajistit respektování zásad víceúrovňové správy a též zásady subsidiarity a proporcionalitx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xásahy a navázat na zkušenosti a know-how příslušných zúčastněných stran. Členské státy by měly určit nejreprezentativnější příslušné partnery. Mezx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx programů ovlivněny. V této souvislosti by členské státy měly mít rovněž možnost označit případně za příslušné partnery zastřešující organizace, jež xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxostátními právními předpisy a zvyklostmi.
Komise by měla být svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci, jímž stanoví evropský kodex chováxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xrovádění, monitorování a hodnocení dohod o partnerství a programů, a tuto činnost jim usnadnit. Přijatý akt v přenesené pravomoci by za žádných okolnoxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxném případě vykládán. Přijatý akt v přenesené pravomoci by neměl stanovit dřívější den použitelnosti, než je den přijetí daného aktu. Přijatý akt v přexxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvádění partnerství v souladu s jejich institucionálními a právními rámci a s jejich vnitrostátními a regionálními pravomocemi.
(12) Činnosti fondů xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxmo prováděno toto nařízení a pravidla pro daný fond.
(13) V rámci svého úsilí o zvýšení hospodářské, územní a sociální soudržnosti by Unie měla ve všech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxla by bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xákladních práv Evropské unie, přičemž zvláštní pozornost by měla věnovat dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením, jakož i čl. 5 odst. 2 Listinx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxmci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xejméně 20% rozpočtu Unie by členské státy měly poskytovat informace o podpoře uvedených cílů s použitím metodologie, jež bude založena na kategoriích xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xa účelem přispět ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a ke zvláštním úlohám jednotlivých fondů, které plní x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxčet společných tematických cílů. Konkrétní působnost každého fondu ESI by se měla stanovit ve zvláštních pravidlech týkajících se fondů. Tuto působnxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxých hlavních zásad pro usnadnění procesu programování na úrovni členských států a regionů by měl být zaveden společný strategický rámec (dále jen "SSRxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxadu se záměry a cíli stanovenými ve strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, s přihlédnutím k hlavním územním problémxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxt podporující začlenění, opatření na podporu integrovaného využívání fondů ESI, opatření pro koordinaci mezi fondy ESI a dalšími příslušnými politixxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxlasti spolupráce v rámci fondů ESI.
(18) Členské státy a regiony stále více čelí výzvám, které souvisí s důsledky globalizace, environmentálními a enxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdem ke komplexní povaze a provázanosti těchto výzev by řešení podporovaná fondy ESI měla být integrovaná, víceodvětvová a komplexní. V této souvislosxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxemním potřebám.
(19) V důsledku klesajícího počtu osob v produktivním věku a rostoucího podílu důchodců v celkové skladbě obyvatelstva, jakož i probxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xednotlivých členských států, a tak i na hospodářskou konkurenceschopnost Unie. Přizpůsobení se těmto demografickým změnám představuje jednu z hlavxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxmografickou změnou nejvíce postiženy.
(20) Na základě SSR by každý členský stát ve spolupráci se svými partnery a v dialogu s Komisí měl vypracovat dohxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxů Unie prostřednictvím programování fondů ESI. Dohoda o partnerství by měla stanovit opatření k zajištění souladu se strategií Unie pro inteligentní x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxho a účelného provádění fondů ESI a opatření týkající se zásady partnerství a integrovaný přístup k územnímu rozvoji. Je třeba rozlišovat mezi podstatxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxským státem. Je nezbytné přijmout zvláštní ustanovení pro předkládání a přijímání dohody o partnerství a programů pro případ, že by se opozdil vstup jexxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxanovení, jež umožní předložit a přijmout dohodu o partnerství i tehdy, chybí- li určité prvky vztahující se ke fondu či fondům ESI dotčeným prodlevou, a xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xSI, jehož se prodleva týká, by měly být v takovém případě předkládány a přijímány až poté, co vstoupí v platnost zvláštní nařízení týkající se daného fonxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby zásadním způsobem přispěla k dosažení cílů Unie v souladu s jejich celostátními a regionálními potřebami rozvoje. Měly by být vymezeny předběžné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxného využívání podpory Unie. Za tímto účelem by se předběžná podmínka měla použít na prioritu daného programu pouze tehdy, je-li přímo a skutečně prováxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxěžná podmínka stanovená v pravidlech pro daný fond se nemusí vztahovat na všechny konkrétní cíle. Při posouzení použitelnosti předběžné podmínky by sx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxtčené členské státy v rámci své přípravy programů a případně dohody o partnerství. Komise by měla vyhodnotit ucelenost a adekvátnost informací poskytxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxdmínek pravomoc pozastavit průběžné platby na dotčenou prioritu programu.
(22) V roce 2019 by Komise měla na základě výkonnostního rámce a ve spoluprxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxvání cílů a záměrů stanovených pro každou prioritu v průběhu programového období 2014 až 2020 (dále jen "programové období"). V zájmu zajištění toho, axx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xa konci programového období finanční opravy, pokud se prokáže, že priorita zdaleka nedosáhla milníků týkajících se pouze finančních ukazatelů, ukazxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx předtím informovala, a že členský stát nepřijal nezbytná nápravná opatření. Při uplatňování finančních oprav by se měly zohlednit - s patřičným přihlxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxyly splněny v důsledku socio-ekonomických nebo environmentálních faktorů, výrazným změnám v ekonomických nebo environmentálních podmínkách v určxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xemělo přihlížet k ukazatelům výsledků.
(23) Aby se usnadnilo zaměření na výkonnost a dosahování cílů strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxtnanost, jakož i pro EZFRV a opatření financované v rámci sdíleného řízení podle budoucího právního aktu Unie, jímž se stanoví podmínky pro finanční poxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxemní spolupráce", pro ně by žádná výkonnostní rezerva existovat neměla, jelikož jsou velmi různorodé a mají nadnárodní charakter. Zdroje přidělené nx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxitiky do EZFRV podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013(6); převody do EZFRV podle ustanovení o dobrovolných úpravách přímých plxxxx x xxxx xxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xvropy z Fondu soudržnosti; převody do Evropského fondu pomoci nejchudším osobám, jak bude vymezen v budoucím právním aktu Unie; a inovativní opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxkých záležitostí Unie je nezbytné k zajištění toho, aby účinnost výdajů z fondů ESI byla podpořena zdravými hospodářskými politikami a aby fondy ESI v pxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnost fondů ESI s řádnou správou ekonomických záležitostí by Komise měla mít možnost žádat o změny v dohodě o partnerství a v programech s cílem podpořit pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxušnou finanční pomoc. Ke změnám programů by se mělo přistupovat pouze tehdy, kdy by mohly skutečně mít přímý dopad na úpravu výzev určených v příslušnýcx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxaly předvídatelnost správy fondů. V rámci druhé složky opatření propojujících účinnost fondů ESI s řádnou správou ekonomických záležitostí, pokud čxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxastavila všechny prostředky na závazky nebo na platby určené na programy dotčeného členského státu. Je nezbytné vytvořit různé postupy pro pozastavoxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace a řádně se zaměřit na prvky a stanoviska zjištěné prostřednictvím strukturovaného dialogu s Evropským parlamentem.
Míra a výše pozastavexx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxou a sociální situaci dotčeného členského státu i případný celkový hospodářský dopad na členský stát vyplývající z jednotlivých kroků postupu při nadxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxké Británie a Severního Irska, připojeným ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU, se některá ustanovení o nadměrném schodku a souvisejících postupech xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx Vzhledem k tomu, že zásada spolufinancování má pro provádění fondů ESI zásadní význam umožňující zajistit odpovědnost za příslušné politiky na místě xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxjujících účinnost fondů ESI s řádnou správou ekonomických záležitostí mělo zohledňovat zvláštní požadavky vztahující se na dotčený členský stát, týxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxmu členskému státu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxné v dohodě o partnerství. Programy by měly být vypracovávány členskými státy na základě transparentních postupů v souladu s jejich institucionálním x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx že obsah programů úzce souvisí s obsahem dohody o partnerství, měly by být programy předkládány do tří měsíců od předložení dohody o partnerství. Pro přxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxo možné zohlednit jejich nadnárodní povahu. Rozlišovat by se mělo zejména mezi hlavními prvky dohody o partnerství a programy, jež by měly podléhat rozxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx zajistit soulad se SSR a s dohodou o partnerství a koordinaci mezi fondy ESI a dalšími stávajícími nástroji pro financování a případným příspěvkem Evroxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, je nezbytné stanovit minimální společné požadavky na obsah programů, jež mohou být doxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přijímání a změny programů. Aby byla zajištěna soudržnost mezi dohodou o partnerství a programy, mělo by být stanoveno, že programy, s výjimkou prograxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxí administrativní zátěže pro členské státy by poté, co Komise schválí změny určitých částí programu, měly být automaticky upraveny i příslušné části dxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxvením zvláštních pravidel pro postup předkládání a schvalování specializovaných operačních programů pro iniciativu na podporu zaměstnanosti mladxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxlovat o součinnost zejména mezi fungováním fondů ESI a programu Horizont 2020, jak byl zaveden nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/201xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxo způsobilé náklady programu Horizont 2020 v případě podobných operací a příjemců a možnost kombinovat financování z různých nástrojů Unie, včetně foxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtátních a regionálních subjektů a pro dosažení cíle "Cesty ke špičkovému výzkumu" v méně rozvinutých regionech a v méně výkonném výzkumu, vývoji a inovxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(31) Územní soudržnost je podle Smlouvy o fungování EU dalším cílem hospodářské a sociální soudržnosti a je nezbytné zabývat se úlohou měst, funkčníxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx mobilizace potenciálu na místní úrovni je třeba posílit a usnadnit iniciativy komunitně vedeného místního rozvoje tím, že se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxenciál dotčených lokalit a rovněž relevantní sociokulturní charakteristiky. Hlavní zásadou by mělo být, že odpovědnost za vypracování a provádění sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x souladu s pravidly pro daný fond vymezeny oblasti a obyvatelstvo, na něž se strategie komunitně vedeného místního rozvoje uplatní.
(32) V zájmu snazšxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xíle na podporu sociálního začleňování a boje proti chudobě, nebo cíle na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků -, bez ohledu na to, že opatření fixxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx územního rozvoje vyžaduje integrovaný přístup, jelikož jde o investice na základě více než jedné prioritní osy jednoho nebo více operačních programůx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxaná územní investice v rámci operačního programu nebo operačních programů.
(34) Finanční nástroje jsou stále důležitější, protože znásobují využíxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxcování činí tuto podporu udržitelnější z dlouhodobého hlediska.
(35) Finanční nástroje podporované z fondů ESI by se měly používat k řešení zvláštníxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxení prostřednictvím finančních nástrojů by proto měla vycházet z předběžného hodnocení, které průkazně odhalilo selhání trhu či ne právě optimální ixxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxcení. Vzhledem k tomu, že předběžné hodnocení je velmi podrobné, mělo by být umožněno provádět předběžná hodnocení postupně a také je přezkoumávat a akxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxstitucí ze soukromého sektoru na základě vhodného rozložení rizik. Aby byly dostatečně přitažlivé pro soukromý sektor, je důležité, aby finanční násxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxují řešit zvláštní potřeby cílových regionů, v souladu s cíli příslušného programu, s výsledky předběžného hodnocení a s platnými pravidly pro poskytxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxbí způsobilosti, aby se umožnilo preferenční odměňování soukromých investorů nebo veřejných investorů působících v souladu se zásadami tržní ekonoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxním a vnitrostátním právem, aby se omezila na minimální částku nezbytnou k tomu, aby se vyvážil nedostatek soukromého kapitálu, a aby zohledňovala selxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a aby se zajistil soulad s tržními postupy, mělo by být možné, aby podpora z fondů ESI poskytovaná konečným příjemcům v podobě kapitálových či kvazikapixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxob zohledňování DPH na úrovni konečného příjemce měl být pro účely určení způsobilosti výdaje spojeného s grantem relevantní pouze v případech, kdy jsxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky z finančních nástrojů s grantovou podporou do výše povolené platnými pravidly pro poskytování státní podpory, aby byla zajištěna ekonomixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxe přidělené na finanční nástroje ve prospěch malých a středních podniků dosáhnou účelného a účinného kritického množství nového dluhového financováxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx jednání o dohodě o financování mezi členským státem a EIB by mělo být možné umožnit navrácení zdrojů regionu nebo skupině regionů v rámci téhož členskéhx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxnských států na společné neomezené záruky a sekuritizace finančních nástrojů ve prospěch malých a středních podniků by měly být postupně během let 201xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xe standardním bankovním postupem a s cílem rozložit účinky na prostředky na platby v každém jednotlivém roce.
(41) V případě sekuritizace transakcí jx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxu se zásadami týkajícími se finančních nástrojů stanovenými ve finančním nařízení.
(42) Řídicí orgány by měly mít možnost flexibilně rozhodovat o přxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xegionální, nadnárodní nebo přeshraniční úrovni a spravované řídicím orgánem nebo na jeho odpovědnost. Řídicí orgány by rovněž měly mít možnost uplatxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xximěřená kontrolní opatření a zachovat přidanou hodnotu finančních nástrojů by zamýšlení koneční příjemci neměli být odrazováni nadměrnou administxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxstroje, včetně fondů fondů. Mohou však nastat zvláštní situace, kdy dokumenty potřebné k uzavření těchto auditů nejsou na úrovni řídicích orgánů nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxo zvláštních případech jsou tedy zapotřebí stanovit určitá ustanovení, která umožní provedení auditu i na úrovni konečných příjemců.
(44) Výše prosxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxemcům, včetně správních nákladů a poplatků. Žádosti o průběžné platby by proto měly být podávány postupně. Částka, která má být vyplacena jako průběžnx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, přičemž následné průběžné platby by měly být podmíněny minimálním procentním podílem skutečných částek zahrnutých do předchozích žádostí, které bxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxramu, má-li se zajistit, aby tyto částky, včetně nákladů a poplatků týkajících se řízení, placené z fondů ESI na finanční nástroje byly účinně využity nx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxniků, jimž je pomoc určena, a měla by proto zohlednit určité charakteristické vlastnosti akciových nástrojů určených podnikům, jako jsou tržní postuxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xařízení - čerpat pro takové nástroje nadále podporu z fondů ESI i po skončení období způsobilosti.
(46) Je rovněž nezbytné stanovit zvláštní pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxnčení období způsobilosti.
(47) Obecně by mělo platit, že podpora z fondů ESI by neměla být používána na financování investic, které již byly fyzicky dxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xozvoj nebo obnovu měst, či o podobné investice do infrastruktury, jež mají diverzifikovat nezemědělskou činnost ve venkovských oblastech, mohla by bxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxdech by mělo být možné použít na reorganizaci dluhového portfolia podporu z fondů ESI, a sice maximálně ve výši 20% celkové podpory programu z prostředkx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxlů programu. Za tímto účelem by členské státy měly v souladu se svým institucionálním, právním a finančním rámcem zřídit monitorovací výbory a vymezit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxpráce, vzhledem ke zvláštní povaze těchto programů. Mohl by být zřízen společný monitorovací výbor, aby se zjednodušila koordinace mezi jednotlivýmx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně opatření na snížení administrativní zátěže příjemců, a měl by monitorovat opatření přijatá na základě svých připomínek.
(49) Pro zjednodušxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxážené požadavky na podávání zpráv, ale rovněž dostupnost souhrnných informací o dosaženém pokroku, pokud jde o zásadní přezkumné body. Proto je nutnéx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxdování pokroku programů by se mělo každý rok konat přezkumné jednání mezi každým členským státem a Komisí. Členský stát a Komise by však měly mít možnost xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxat pokrok učiněný při plnění cílů Unie a úkolů, které jednotlivé fondy plní v souladu se svými cíli stanovenými ve Smlouvě, měly by členské státy předkláxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pokroku. V zájmu zajištění pravidelné politicko- strategické diskuse o přispění fondů ESI k plnění cílů strategie Unie pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxh zprávách jednat Rada. Na základě této diskuse by Rada měla být schopna poskytnout podklady pro jarní zasedání Evropské rady věnované hodnocení úlohy xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xopad pomoci z fondů ESI, aby se zlepšila kvalita koncepce a provádění programů, a určit dopad programů na cíle v rámci strategie Unie pro inteligentní a uxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxktu (HDP) a nezaměstnanosti. Měly by být stanoveny oblasti odpovědnosti členských států a Komise v tomto ohledu.
(53) Za účelem zlepšení kvality koncxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx orgán nebo členský stát by měl vypracovat plán hodnocení. Plán hodnocení by se mohl vztahovat na více programů. V průběhu programového období by měly říxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx měly být informovány o výsledcích tohoto hodnocení, aby se usnadnila strategická rozhodnutí.
(55) Měla by se provádět následná hodnocení za účelem pxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxenění, a to s přihlédnutím k cílům stanoveným v rámci této strategie Unie. Pro každý fond ESI by Komise měla vypracovat souhrnnou zprávu, v níž nastíní hlxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxmoc s podporou fondů ESI.
(57) Aby bylo zajištěno účinné využívání zdrojů Unie a aby se předešlo nadměrnému financování operací, jež po ukončení vytváxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx paušálních sazbách pro odvětví nebo dílčí odvětví. Tyto paušální sazby by měly vycházet z dosavadních údajů dostupných Komisi, potenciálu návratnosxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxavomoci umožní rozšířit paušální sazby na nová odvětví, zavést dílčí odvětví nebo přezkoumat sazby pro budoucí projekty v případě, že budou zpřístupnxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a inovací a energetické účinnosti. Navíc v zájmu uplatňování zásady proporcionality a zohlednění dalších právních nebo správních předpisů a smluvníxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxěřování finančních potřeb v případě operací, které po ukončení vytvářejí čistý příjem a na než se rovněž vztahují pravidla pro poskytování státní podpxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podpora pro malé a střední podniky, u níž je stanovena maximální intenzita či výše podpory, nebo slučitelná státní podpora pro velké podniky, v jejímž pxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxočet čistého příjmu. Mělo by být nicméně na rozhodnutí dotčeného členského státu, zda použije metody pro výpočet čistého příjmu, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xorem veřejných a soukromých zdrojů, může být partnerství veřejného a soukromého sektoru. V zájmu snazšího používání fondů ESI na podporu operací provxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxkromého sektoru a náležitě přizpůsobit některá společná ustanovení o fondech ESI.
(60) Počátek a konec období způsobilosti výdajů by měly být vymezexx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxt, že počáteční datum pro způsobilost výdajů může být před 1. lednem 2014, pokud dotyčný členský stát předloží program před tímto dnem. S přihlédnutím k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx datem pro způsobilost výdajů mělo být výjimečně 1. září 2013. Aby se zajistilo účinné využívání fondů ESI a snížilo riziko pro rozpočet Unie, je nutné zaxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013(9), nařízení o ESF, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013(10), nařízení Evropského parlamentu a Rxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí pravidla upravující způsobilost výdajů.
(62) S cílem zjednodušit využívání fondů ESI a snížit riziko chyb, ale zároveň umožnit v případě potřeby dixxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní paušální sazbou, zvláštní pravidla způsobilosti pro granty a vratnou pomoc a zvláštní podmínky upravující způsobilost operací podle místa.
(63) xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxšným orgánům výběr nejvhodnějšího druhu podpory k řešení zjištěných potřeb.
(64) Aby byla zajištěna účinnost, spravedlnost a trvale udržitelný efexx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx aby se fondy ESI využívaly k nepatřičným výhodám. Zkušenosti ukázaly, že dostatečná minimální doba činí pět let, s výjimkou případů, kdy pravidla státxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx kdy investice souvisí s udržováním investic nebo pracovních míst vytvořených malými a středními podniky. V případě operace zahrnující investici do ixxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xd poslední platby příjemci produktivní činnost přesunuta mimo Unii. Z obecných požadavků na trvalost je vhodné vyloučit činnosti podporované ESF a čixxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxory, a je vhodné vyloučit příspěvky do finančních nástrojů nebo z nich. Neoprávněně vyplacené částky by měly být vráceny a měly by podléhat postupům pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxotu, pokud jde o zákonné a řádné využívání fondů ESI. Proto by měly být specifikovány povinnosti členských států, pokud jde o systémy řízení a kontroly pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxného řízení zodpovídat členské státy a Komise. Za provádění a kontrolu operací v rámci programů by měly v prvé řadě odpovídat členské státy prostřednicxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx být specifikovány funkce řídicího orgánu.
(67) Členské státy by měly plnit povinnosti v oblasti řízení, kontroly a auditu a nést následnou odpovědnoxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby byla v souladu s podmínkami stanovenými v tomto nařízení zavedena účinná opatření pro posuzování stížností týkajících se fondů ESI. V souladu se zxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxtření, a měly by Komisi informovat o výsledcích požadovaného šetření.
(68) Měly by být stanoveny pravomoci a odpovědnosti Komise, pokud jde o ověřováxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxdity a kontroly zaměřené na otázky související s řádným finančním řízením, aby mohla vyvodit závěry o výkonnosti fondů ESI.
(69) Rozpočtové závazky Uxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o průběžné platby a konečný zůstatek, aniž jsou dotčena zvláštní pravidla týkající se každého fondu ESI.
(70) Předběžná platba na počátku programů zaxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxci případně mohli obdržet zálohu potřebnou na realizaci plánovaných investic a aby jim byly předložené žádosti o platbu rychle proplaceny. Proto by se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxogramu.
(71) Za účelem ochrany finančních zájmů Unie by měla být stanovena časově omezená opatření, která pověřenému schvalujícímu úředníkovi umožxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxuvisejícím s žádostí o platbu nebo nedodržení povinnosti předložit dokumenty pro účely kontroly a schválení účetní závěrky. Toto přerušení by mělo trxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxní příčin přerušení, a předejít tak pozastavení plateb.
(72) V zájmu ochrany rozpočtu Unie může být nezbytné, aby Komise prováděla finanční opravy. Axx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtů souvisejícího s jeho uplatňováním může vést k finančním opravám ze strany Komise. Aby se zajistila souvislost finančních oprav ukládaných Komisí čxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxotlivých členských států souvisejícího s uplatňováním příslušného práva Unie přímo nebo nepřímo týká způsobilosti, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxdování o finanční opravě zvážila povahu a závažnost dotčeného porušení a související finanční důsledky pro rozpočet Unie.
(73) Za účelem podpory finxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxata ze zrušení závazku a pokud prodlevy při provádění vyplývají z mimořádných nebo nepředvídatelných okolností nezávislých na dotyčné straně, jejicxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx přerušena nebo platba byla pozastavena.
(74) Postup zrušení závazku je tedy nezbytnou součástí mechanismu pro přidělování výkonnostní rezervy a v txxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxcifických finančních nástrojů ve prospěch malých a středních podniků, v jejichž případě dochází k rušení závazků v důsledku přerušení účasti některéxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxedem k tomu, že bude nezbytné stanovit ve finančním nařízení dodatečná ustanovení, která takovéto zpětné získávání prostředků umožní, měly by tyto poxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxud jde o konkrétní fungování fondů. Aby se zvýšila jejich přidaná hodnota a jejich příspění k prioritám strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xěly soustředit na cíl Investice pro růst a zaměstnanost a cíl Evropská územní spolupráce.
(76) Dodatečná ustanovení pro konkrétní fungování EZFRV a Exxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxní soudržnosti, měl by cíl "Investice pro růst a zaměstnanost" podporovat všechny regiony. Aby se poskytovala vyrovnaná a postupná podpora a zohlednix xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxzvinuté regiony podle jejich HDP na obyvatele ve srovnání s průměrem EU-27. Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti investic ze strukturálních fondůx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxramovém období 2007-2013 nižší než 75% průměru EU- 25 v referenčním období, ale jejichž HDP na obyvatele vzrostl na více než 75% průměru EU-27, měly obdrxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stát by měly představovat alespoň 55% celkového přídělu tohoto členského státu na období 2007-2013. Členské státy, jejichž hrubý národní důchod (HNDx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxvání regionů a oblastí, jež jsou způsobilé k poskytnutí podpory z fondů, by se měla stanovit objektivní kritéria. Za tímto účelem by mělo být určení těchxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx(13) ve znění nařízení Komise (ES) č. 105/2007(14).
xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtů stanovit orientační roční rozpis dostupných prostředků na závazky s cílem zaměřit se na regiony, jejichž rozvoj zaostává, včetně těch, které dostáxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxm) č. 1311/2013(15), měla by Komise na základě nejnovějších dostupných statistik přezkoumat celkové příděly všech členských států v roce 2016 a přípaxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxy se v celé Unii podpořilo nezbytné urychlení rozvoje dopravní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury informačních a komunikačních texxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí hlavní sítě nebo na projekty a horizontální činnosti určené v části I přílohy uvedeného nařízení by měla být poskytována podpora z Fondu soudržnosti.
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnského státu.
(82) Je nezbytné stanovit limity zdrojů pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost a přijmout objektivní kritéria pro jejich přidělovánx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxtu pracovníků, znalosti, sociální začleňování a boj proti chudobě, aby bylo zajištěno, že procentní podíl ESF z celkových kombinovaných zdrojů pro stxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xvropy a podpory ze strukturálních fondů na pomoc nejchudším osobám, nebyla v členských státech nižší než 23,1%.
(83) Vzhledem k tomu, že je naléhavě třxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxh lidí financovaná zvláštním přídělem a cílenými investicemi z ESF, aby doplnila a posílila významnou podporu již poskytnutou z fondů ESI. Iniciativa xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxofesní přípravy s bydlištěm ve způsobilých regionech. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měla být prováděna v rámci cíle Investice pxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na podporu sociálního začleňování. Mělo by se zvážit vytvoření mechanismu, který by do tohoto nástroje převáděl zdroje z prostředků, které jsou jednoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxtrop) z fondů jednotlivým členským státům znamenat přidělení prostředků vyšší než 110% jejich úrovně v reálných hodnotách pro programové období 2007 xx xxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi a více rozvinutými regiony s výjimkou řádně odůvodněných okolností souvisejících se splněním jednoho nebo více tematických cílů. Tyto převody by nexxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxě toho, má-li podpora z fondů zohledňovat širší hospodářské souvislosti, měla by být úroveň výdajů z veřejných zdrojů stanovena podle obecných makroexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxoročně předkládaných členskými státy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1466/1997(17). Ověření zásady adicionality, které provádí Komise, by se mělo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx jsou přidělovány.
(88) Je nezbytné přijmout dodatečná ustanovení ohledně programování, řízení, monitorování a kontroly operačních programů podpxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxnadnit zavedení ucelené intervenční logiky, jež umožní řešit zjištěné rozvojové potřeby, stanovit rámec pro hodnocení výkonnosti a podpořit účinné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxní účinnosti tematicky uceleného integrovaného přístupu by mělo být případně možné, aby se prioritní osa týkala více kategorií regionů a aby v rámci jexxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxý stát připraví pro každý fond pouze jeden operační program, takže se programy i dohoda o partnerství připravují na celostátní úrovni, měla by být přijaxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxanoví jasné závazky členských států, a potřebou umožnit flexibilně se přizpůsobovat měnícím se okolnostem, je třeba rozlišovat mezi základními prvkx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxsledku toho by měly být stanoveny postupy, jejichž prostřednictvím by bylo možné měnit některé nepodstatné tyto jiné než základní prvky operačních prxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx soudržnosti a EFRR kombinovat s podporou z ESF ve společných operačních programech v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost.
(92) Velké projektx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxcí začlenění. Proto je odůvodněné, aby operace přesahující určitou mezní hodnotu nadále podléhaly zvláštním schvalovacím postupům podle tohoto nařxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxo dopravní projekty by měla být vyšší vzhledem k obvykle většímu rozsahu investic v tomto odvětví. K zajištění jednoznačnosti je vhodné pro tento účel vxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xodstatnou ztrátu pracovních míst ve stávajících výrobních lokalitách v Unii
(93) Schvalovací postup Komise by měl být zjednodušen s cílem podpořit pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi za technické pomoci Komise nebo - po dohodě s Komisí - jiní nezávislí odborníci jsou schopni poskytovat xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případě, že v nezávislém přezkumu kvality odhalí významné nedostatky.
(94) Pokud není vypracován nezávislý přezkum kvality velkých projektů, členxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdstatněný.
(95) S cílem zajistit kontinuitu provádění, zabránit vzniku nadbytečné administrativní zátěže a pro účely uvedení v soulad s rozhodnutíx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xákladě nařízení Rady (ES) č. 1083/2006(18), u nichž se očekává, že období jejich provádění bude delší než programové období upravené tímto nařízením. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxedcházející fázi nebo fáze Komise schválila v rámci programového období 2007-2013. Každá jednotlivá fáze takové vícefázové operace, která sleduje sxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo programu s použitím přístupu založeného na výsledcích, je užitečné vytvořit společný akční plán zahrnující projekt nebo skupinu projektů, které má xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxečného akčního plánu by mělo být založeno výlučně na společně dohodnutých milnících, výstupech a výsledcích vymezených v rozhodnutí Komise, kterým sx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxků. Je tudíž nezbytné stanovit pravidla pro vypracování, obsah, přijetí, finanční řízení a kontrolu tohoto společného akčního plánu.
(97) Je nutné pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxná ustanovení pro konkrétní fungování EZFRV jsou uvedena v příslušných odvětvových právních předpisech.
(98) Aby se zajistila dostupnost zásadnícx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxtečné zátěži pro členské státy, měl by být tento požadavek omezen na údaje shromažďované průběžně a jejich předávání by mělo probíhat elektronickou výxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xdaje o pokroku při provádění fondů.
(100) V souladu s článkem 175 Smlouvy o fungování EU má Komise každé tři roky předkládat Evropskému parlamentu, Radxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx soudržnosti Unie. Je nezbytné přijmout ustanovení týkající se obsahu této zprávy.
(101) Je důležité upozorňovat na úspěchy fondů širokou veřejnost x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxné informování veřejnosti by měly mít jak řídicí orgány a příjemci, tak orgány Unie a poradní subjekty. Aby se zajistila větší účinnost při komunikaci s xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe tohoto nařízení pokrývat rovněž sdělování politických xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příjemcích podpory, měla by být v každém členském státě zpřístupněna jediná internetová stránka nebo internetový portál poskytující informace o všxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xspěších fondů a úloze, kterou přitom má Unie, a aby byli potenciální příjemci informováni o možnostech financování, měla by být v tomto nařízení vymezexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxté technické vlastnosti takových opatření.
(104) Má-li se zajistit, aby byl příděl pro každý fond zaměřený na strategii Unie pro inteligentní a udržixxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxdělu na technickou pomoc členskému státu. Rovněž je nutné zajistit, aby právní rámec pro programování technické pomoci usnadňoval vytváření zjednodxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xegionů.
(105) Je nezbytné určit prvky pro úpravu míry spolufinancování z fondů na prioritní osy, zejména za účelem posílení multiplikačního účinku pxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxocí vhodné míry vnitrostátní podpory z veřejných nebo soukromých prostředků.
(106) Je nezbytné, aby členské státy určily pro každý operační program xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxroly, je vhodné umožnit, aby funkce certifikačního orgánu mohl vykonávat i řídicí orgán. Členské státy by měly mít rovněž možnost určit zprostředkujíxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxch povinnosti a funkce.
(107) Aby se přihlédlo ke zvláštní organizaci systémů řízení a kontroly u fondů a ENRF a k potřebě zajistit vyvážený přístup, měxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxěžné ověření souladu s kritérii jmenování uvedenými v tomto nařízení by se mělo týkat pouze řídicího orgánu a certifikačního orgánu a v souladu s podmínxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx013. Nemělo by být požadováno, aby jmenování schválila Komise. Nicméně v zájmu zvýšení právní jistoty by členské státy za určitých podmínek stanovenýxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvím auditu a kontrolních mechanismů by v případě, že výsledky prokáží nesplnění kritérií, mělo vést k nápravným opatřením a případně k možnosti ukončxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xonitorováním programu, finančním řízením a kontrolami a rovněž výběrem projektů. Měly by tedy být stanoveny oblasti odpovědnosti a funkce řídicího oxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxnost, přesnost a věcnou správnost a to, že v nich zaúčtované výdaje jsou v souladu s platnými unijními a vnitrostátními xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxdity systémů řízení a kontroly za použití vhodného vzorku operací a účetní závěrky. Měly by být stanoveny oblasti odpovědnosti a funkce auditního orgáxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx že k získání spolehlivého reprezentativního vzorku by se měla používat statistická metoda výběru vzorků. Auditní orgány by však měly mít možnost za řáxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxny pravomoci Komise, pokud jde o finanční kontrolu, měla by se v této oblasti prohloubit spolupráce mezi členskými státy a Komisí a měla by být stanovena xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxt vnitrostátní auditní subjekty.
(112) Kromě společných pravidel pro finanční řízení týkající se fondů ESI by měla být stanovena dodatečná ustanovexx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt ve výši 90% částky vyplývající z uplatnění míry spolufinancování pro každou prioritu stanovenou v rozhodnutí o přijetí operačního programu na způsoxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxu, že je úplná, přesná a pravdivá.
(113) Příjemci by měli obdržet podporu v plné výši nejpozději 90 dní ode dne, kdy předložili žádost o platbu, v závisloxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx lhůtu přerušit, nejsou-li předložené doklady úplné nebo existuje-li důkaz o nesrovnalosti vyžadující další šetření. Mělo by být stanoveno počátečnx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xoční předběžné financování by mělo být zúčtováno každý rok v rámci schválení účetní závěrky.
(114) S cílem omezit riziko vykazování neoprávněných výxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx platbu po skončení účetního období, kdy byly zaúčtovány do jeho účetního systému.
(115) Aby se zajistilo vhodné používání obecných pravidel o zrušenx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčního nařízení na finanční řízení fondů a ENRF je nezbytné stanovit postupy pro sestavování, kontrolu a schvalování účetní závěrky, které by měly zajixxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxl částky, u nichž probíhá posuzování jejich zákonnosti a správnosti.
(117) V zájmu snížení administrativní zátěže pro příjemce by měly být stanoveny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxnčení operace. V souladu se zásadou proporcionality by doba uchovávání dokumentů měla být rozlišena podle celkových způsobilých výdajů operace.
(1xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx programu by tak mělo vycházet pouze z dokladů vztahujících se k závěrečnému xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xchrany finančních zájmů Unie a poskytnutí prostředků pro zajištění účinného provádění programů by měla být stanovena ustanovení umožňující pozastaxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxanovení a postupy v souladu se zásadou proporcionality pro finanční opravy členských států a Komise, pokud jde o fondy a ENRF.
(121) Je třeba vybudovat xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xovinností v souvislosti se sdíleným řízením. Úloha Komise by proto měla být přesně určena a vysvětlena a měla by být stanovena přiměřená pravidla pro prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxvedených auditů, pokud celkové způsobilé výdaje na danou operaci nepřesahují 200 000 EUR v případě EFRR a Fondu soudržnosti, 150 000 EUR v případě ESF a 1xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx vzorku - po uzavření dokončené operace. Komise by měla mít možnost přezkoumat auditní stopu dotyčného auditního orgánu nebo se zúčastnit auditů na mísxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx možnost auditní výkon opakovat, pokud je to v souladu s mezinárodně uznávanými auditními standardy. Aby byla úroveň auditů prováděných Komisí úměrná xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxy nebo pokud je auditní orgán spolehlivý. V zájmu snížení administrativní zátěže pro příjemce by měla být zavedena konkrétní pravidla pro snížení rizixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxí a změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční opravy; zvláštní pravidla ohledně nákupu pozemků a spojení technické podpory s finančními nástroji; úlohu, závazky a odpovědnost subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xavedení systému kapitalizace ročních splátek pro finanční nástroje; zvláštní pravidla stanovící kritéria pro určení správních nákladů a poplatků nx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxry, přizpůsobení paušálních sazeb pro operace vytvářející čisté příjmy v určitých sektorech, jakož i stanovení paušálních sazeb pro sektory nebo subxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxtodu výpočtu současné hodnoty diskontovaného čistého příjmu z operací vytvářejících příjmy; dodatečná pravidla pro nahrazení příjemce v rámci operxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jsou nezbytné pro uplatnění odchylky týkající se způsobilosti výdajů; vymezení paušální sazby na nepřímé náklady v případě grantů, které je založeno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxmit, údajů, jež je třeba poskytnout, a podmínek a postupů, jež se mají použít k rozhodnutí o tom, zda mají členské státy uhradit částky, které nelze získax xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxah a obsah auditu operací a metodiku pro výběr vzorku operací; používání údajů shromážděných během auditů; a kritéria pro určování závažných nedostatxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xaušální sazby nebo extrapolace. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Přx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Evropskému parlamentu a Radě.
(124) Pokud jde o veškeré fondy ESI, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat prostřednictvím prováděcích aktů rozxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x prioritách, které dosáhly svých milníků a na které lze získat příděl z výkonnostní rezervy, rozhodnutí o změnách programů v důsledku nápravných opatřxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxětu Komise, a v případě zrušení závazků, rozhodnutí o změně rozhodnutí o přijetí programů; a pokud jde o EFRR, ESF a Fond soudržnosti, rozhodnutí vymezuxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxů na závazky mezi členské státy; rozhodnutí o podpoře, která má být poskytnuta z přídělu členského státu z Fondu soudržnosti na nástroj pro propojení Evxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxtí, kterým se přijímá převod části prostředků z cíle Evropská územní spolupráce na cíl Investice pro růst a zaměstnanost; rozhodnutí o provedení či nepxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxho příspěvku na velký projekt, rozhodnutí o schválení finančního příspěvku na vybraný velký projekt a prodloužení doby pro realizaci podmínek týkajíxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní závěrky a o částce k tíži, pokud účetní závěrka nebyla schválena, rozhodnutí o pozastavení průběžných plateb a rozhodnutí o finančních opravácxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xá být použit pro předkládání zprávy o pokroku; vzor operačního programu pro fondy; metodické pokyny, které se mají použít při provádění analýzy nákladx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxovedení operačního programu; četnost podávání zpráv o nesrovnalostech a formát těchto zpráv; vzor prohlášení řídicího orgánu; a vzor auditní stratexxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx011(19).
(126) V zájmu zajištění potřebných vstupů a lepšího zapojení členských států v případě, kdy Komise vykonává své prováděcí pravomoci s cílem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxedu nebo jiných výkonných opatření, která mají zásadní důsledky nebo potenciálně významný dopad na národní hospodářství, státní rozpočet nebo na řádxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxtu; podrobných ujednání pro zajištění jednotného přístupu při určení milníků a cílů pro každou prioritu ve výkonnostním rámci a pro hodnocení dosaženx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxaných subjekty provádějícími finanční nástroje; vzoru dohody o financování vztahující se ke společné neomezené záruce a sekurizaci finančních nástxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxvislosti s žádostmi o platby podávanými Komisi; podmínek týkajících se systému pro elektronickou výměnu dat pro řízení a kontrolu; nomenklatury, na zxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxhnických vlastností informačních a komunikačních opatření k určité operaci a pokynů pro vytvoření znaku a vymezení jeho standartních barev; vzoru, kxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími orgány; vzoru pro zprávu a stanovisko nezávislého auditního orgánu a popisu funkcx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx a vzoru účetní závěrky měly být přijímány přezkumným postupem podle nařízení (EU) č. 182/2011.
(127) V případě některých prováděcích aktů, které majx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xýznamné, že je odůvodněná výjimka z obecného pravidla. Podle této výjimky, pokud výbor nepřijme stanovisko, by Komise neměla přijímat návrh prováděcxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy pro milníky týkající se výkonnostního rámce; stanovení standardních podmínek týkajících se finančních nástrojů; stanovení ujednání pro převod a sxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxo nelimitované záruky a sekuritizaci ve prospěch malých a středních podniků; stanovení vzorů, které mají být použity při podávání zpráv o finančních nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxení technických charakteristik informačních a komunikačních opatření, pokud jde o činnost a pokyny pro vytvoření znaku a určení jeho standardních baxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxl použít čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.
(128) Jelikož toto nařízení nahrazuje nařízení (ES) č. 1083/2006, mělo by být uvedexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xebo jiného právního předpisu, který se na takovou pomoc použije xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxovena zvláštní přechodná pravidla odchylně od čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 pro případ, kdy řídicí orgán může pokračovat ve výxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xl. 73 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, použije-li se čl. 123 odst. 5 tohoto nařízení a jedná-li se o postup schválení velkých projektů podle čl. 10x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxno uspokojivě členskými státy, a to z důvodu rozsahu rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a omezexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xoto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT A DEFINICE
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), které provádí svou činnost ve společxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xejich koordinace mezi sebou i s dalšími nástroji Unie. Společná pravidla, která se použijí na fondy ESI, jsou stanovena v části druhé.
Část třetí stanoxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxálních fondů a Fondu soudržnosti (dále jen "fondy"), kritéria, jež musí členské státy a regiony splnit, aby se staly způsobilými pro získání podpory z fxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxlu, finanční řízení, účetnictví a finanční opravy.
Pravidla stanovená v tomto nařízení se použijí, aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxavcem tohoto článku:
1) nařízení (EU) č. 1301/2013 (dále jen "nařízení o EFRR");
2) nařízení (EU) č. 1304/2013 (dále jen "nařízení o ESF");
3) nařízxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxzení o EZFRV"); a
6) budoucí právní akt Unie, jímž se stanoví podmínky finanční podpory v rámci námořní a rybářské politiky na programové období 2014 až xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxýlit Část třetí tohoto nařízení stanoví doplňující pravidla k části druhé, která se použijí na fondy nebo na fondy a ENRF, a může výslovně umožnit se od ní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, k části třetí tohoto nařízení pro fondy a k části čtvrté tohoto nařízení pro fondy a ENRF. Doplňující pravidla v nařízeních pro dané fondy nesmí být v rozxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxbo čtvrtá tohoto nařízení před nařízeními pro dané fondy.
Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1) "strategií Unie pro intelxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxch, které přijala Evropská rada dne 17. června 2010 jako přílohu I (nová evropská strategie pro zaměstnanost a růst - hlavní cíle EU), v doporučení Rady zx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxcem" rámec tvořený jedním nebo více dokumenty vypracovanými na celostátní nebo regionální úrovni, který stanoví omezený počet ucelených priorit určxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxlizaci" celostátní nebo regionální inovační strategie, které stanoví priority pro vytvoření konkurenční výhody vybudováním vlastních výzkumných x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xdvojování a tříštění úsilí; strategie pro inteligentní specializaci může mít podobu celostátního nebo regionálního strategického politického rámxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxízení, jímž se řídí jeden nebo několik fondů ESI, uvedeném v čl. 1 čtvrtém pododstavci, nebo zavedená na jejich základě;
5) "programováním" proces orgxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xěhem několika let společnou akci Unie a členských států za účelem dosažení cílů strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začleněxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xe uveden v nařízení o EZFRV;
(7) "programovou oblastí" zeměpisná oblast, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxé kategorii regionu;
8) "prioritou" v části druhé a čtvrté tohoto nařízení "prioritní osa", jak je uvedena v části třetí tohoto nařízení pro EFRR, ESF a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxtů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných programů nebo z jejich pověření a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit; v souvislosxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytují;
10) "příjemcem" veřejný nebo soukromý subjekt a pouze pro účely nařízení o EZFRV a nařízení o ENRF rovněž fyzická osoba, odpovědné za zahájxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxdporu; a v souvislosti s finančními nástroji podle části druhé hlavy IV tohoto nařízení subjekt, který provádí finanční nástroj, popřípadě fond fondůx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm" právnická nebo fyzická osoba, která dostává finanční podporu z finančního nástroje;
13) "státní podporou" podpora ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx006(23), nařízení Komise (ES) č. 1535/2007(24) a nařízení Komise (ES) č. 875/2007(25);
14) "dokončenou operací" operace, která je fyzicky dokončexx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
15) "veřejným výdajem" jakýkoli příspěvek z veřejných zdrojů na financování operací, jehož zdrojem je rozpočet celostátních, regionálních nebo míxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxy nebo veřejnoprávních subjektů a který může - pro účely stanovení podílu spolufinancování pro programy ESF nebo priority - zahrnovat případné finančxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxé právo ve smyslu čl. 1 bodu 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES(26), a jakékoli evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) zřízenx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů považován za subjekt veřejného či soukromého práva;
17) "dokladem" tištěné nebo elektronické médium obsahující informace významné v souvxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxkační orgán nebo který z pověření takového orgánu plní povinnosti vůči příjemcům provádějícím operace;
19) "komunitně vedeným místním rozvojem" ucxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxána a prováděna místní akční skupinou;
20) "dohodou o partnerství" dokument vypracovaný členským státem za účasti partnerů v souladu s přístupem zalxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxní strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a který je schválen Komisí na základě posouzení a dialogu s dotyčným členskxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdle čl. 90 odst. 2;
22) "žádostí o platbu" žádost o platbu nebo výkaz výdajů předložený členským státem Komisi;
23) "EIB" Evropská investiční banka, Exxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxupráce veřejných subjektů a soukromého sektoru, jejichž cílem je zlepšit provádění investic do infrastrukturních projektů nebo jiných typů operacíx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
25) "operací partnerství veřejného a soukromého sektoru" operace, jež se provádí má být prováděna ve struktuře partnerství veřejného a soukromého sexxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxtem provádějícím finanční nástroj, nebo v případě operace prováděné v partnerství veřejného a soukromého sektoru, písemná dohoda mezi veřejným subjxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xrostředků, jež mají být vyplaceny po skončení období způsobilosti, výhradně pro účely stanovené v čl. 42 odst. 1 písm. c), čl. 42 odst. 2, čl. 42 odst. 3 a čxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxem poskytovat podporu z programu či programů několika finančním nástrojům; pokud jsou finanční nástroje prováděny prostřednictvím fondu fondů, povxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxo střední podniky vymezené v doporučení Komise 2003/361/ES(28);
29) "účetním obdobím" pro účely části třetí a čtvrté, období od 1. července do 30. čerxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxlední účetní období je období od 1. července 2023 do 30. června 2024;
30) "rozpočtovým rokem" pro účely části třetí a čtvrté, období od 1. ledna do 31. proxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxolečnými výzvami stanovené zeměpisné oblasti, jež se týkají členských států a třetích zemí, které leží v téže zeměpisné oblasti, a tak těží z posílené sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxáce týkající se dané zeměpisné oblasti vytvořený orgány Unie, členskými státy, jejich regiony a případně třetími zeměmi, které leží v dané přímořské oxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxený podstatný faktor, který je nezbytným předpokladem pro účinné a účelné splnění specifického cíle investiční priority nebo priority Unie, je s tímtx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxční priorita nebo priorita Unie ve specifickém celostátním nebo regionálním kontextu prostřednictvím akcí nebo opatření provedených v rámci dané prxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xřijatými podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování EU" doporučení týkající se strukturálních problémů, které je vhodné řešit prostřednictvím víceletxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxtanovení unijního nebo vnitrostátního právního předpisu týkajícího se jeho uplatňování, které vyplývá z jednání nebo opomenutí hospodářského subjxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdaj.
37) "hospodářským subjektem" jakákoli fyzická či právnická osoba a ostatní subjekty, které se podílejí na provádění pomoci z fondů ESI, s výjimkxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxost, že se bude vyskytovat u podobných typů operací, a která je důsledkem závažného nedostatku v účinném fungování systémů řízení a kontroly včetně nezxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xontroly" pro účely provádění fondů a ENRF v rámci části čtvrté, nedostatek, který vyžaduje podstatná zlepšení systému, který vystavuje fondy a ENRF záxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxánek 3
Výpočet lhůt pro rozhodnutí Komise
Pokud je podle čl. 16 odst. 2 a 3, čl. 29 odst. 3, čl. 30 odst. 2 a 3, čl. 102 odst. 2, čl. 107 odst. 2 a čl. 108 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxedujícím po dni, kdy Komise zašle své připomínky členskému státu, a končí dnem, kdy členský stát na tyto připomínky odpoví.
ČÁST DRUHÁ
SPOLEČNÁ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xíceletých programů podporu, která doplňuje celostátní, regionální a místní zásahy, za účelem splnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný rxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxušných doporučení pro jednotlivé země přijatých podle s čl. 121 odst. 2 Smlouvy o fungování EU a příslušných doporučení Rady přijatých podle s čl. 148 odxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxhlédnutím ke specifickým podmínkám v jednotlivých členských státech zajistí, aby byla podpora z fondů ESI v souladu s příslušnými politikami, horizoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x x x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxráci mezi Komisí a členskými státy v souladu se zásadou subsidiarity.
4. Členské státy na odpovídající územní úrovni a v souladu se svým institucionálxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xartnerství s příslušnými partnery uvedenými v článku 5 v souladu s tímto nařízením a pravidly pro daný fond.
5. Opatření pro provádění a využívání fondx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxním, řízením a kontrolou musí dodržovat zásadu proporcionality s ohledem na výši přidělené podpory a musí přihlížet k obecnému cíli snižování adminisxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzi jednotlivými fondy ESI a mezi fondy ESI a dalšími příslušnými politikami, strategiemi a nástroji Unie včetně těch, jež spadají do rámce vnější činnoxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x9 finančního nařízení, s výjimkou částky podpory z Fondu soudržnosti převedené na nástroj pro propojení Evropy podle čl. 92 odst. 6 tohoto nařízení, inxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
8. Komise a členské státy ctí zásadu řádného finančního řízení v souladu s článkem 30 finančního nařízení.
9. Komise a členské státy zajistí účinnost xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxy ESI s cílem snížit administrativní zátěž pro příjemce.
Článek 5
Partnerství a víceúrovňová správa
1. V souvislosti s dohodou o partnerství x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xegionálními a místními orgány. Partnerská spolupráce zahrnuje také tyto partnery:
a) příslušné městské a jiné orgány veřejné správy;
b) hospodářskx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxzací a subjektů zodpovědných za prosazování sociálního začlenění, rovnosti žen a mužů a nediskriminace.
2. V souladu s přístupem založeným na vícexxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé programy v souladu s článkem 48.
3. Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149, aby stanovila evxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxrtnerské spolupráce v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku. Kodex chování stanoví rámec, v němž členské státy v souladu se svým institucionálním a právxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxsidiarity a proporcionality - stanoví:
a) hlavní zásady týkající se transparentních postupů, jimiž je třeba se řídit při určování příslušných partnexxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxadu se svým institucionálním a právním rámcem;
b) hlavní zásady a osvědčené postupy týkající se zapojení různých kategorií příslušných partnerů, jax xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx;
c) osvědčené postupy týkající se formulace pravidel členství a vnitřní postupy monitorovacích výborů, o nichž mají rozhodnout členské státy, popřxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxxědčené postupy v případech, kdy řídicí orgán zapojí příslušné partnery do přípravy výzev k předkládání návrhů, a zejména osvědčené postupy pro zabránxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xřípravy zpráv o pokroku a do práce související s monitorováním a hodnocením programů v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení a pravidly pxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx pomoci při posilování institucionálních kapacit příslušných partnerů v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení a pravidly pro daný fondx
xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxou prováděny dohody o partnerství a jaký je jejich přínos.
Ustanovení kodexu chování nesmějí být jakkoli v rozporu s příslušnými ustanoveními tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxání pro partnerskou spolupráci současně Evropskému parlamentu a Radě do 18. dubna 2014 Tento akt v přenesené pravomoci nesmí stanovit za den použitelnxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xodle odstavce 3 tohoto článku, není považováno za nesrovnalost vyžadující finanční opravu podle článku 85.
6. Nejméně jednou za rok uspořádá Komise s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxnzultací podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
Článek 6
xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxování (dále jen "použitelné právo").
Článek 7
Podpora rovnosti žen a mužů a nediskriminace
Členské státy a Komise zajistí zohlednění a podporx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpráv a hodnocením.
Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření, aby během přípravy a provádění programů nedocházelo k diskriminaci na základě poxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx a provádění programů je zejména třeba zohlednit dostupnost pro osoby se zdravotním postižením.
Článek 8
Udržitelný rozvoj
Cíle fondů ESI jsox xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, při zohlednění zásady "znečišťovatel platí".
Členské státy a Komise při přípravě a prováděxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx klimatu a přizpůsobení se této změně, biologické rozmanitosti, odolnosti proti katastrofám a předcházení rizikům. Členské státy poskytují informaxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xaném fondu ESI. Tato metodika spočívá v přidělení specifického koeficientu podpoře poskytované v rámci fondů ESI, který odráží rozsah, v jakém tato poxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxdě toho, zda daná podpora přispívá k těmto cílům v oblasti změny klimatu významným, nebo skromným způsobem. Pokud daná podpora k těmto cílům nepřispívá xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxveným v rámci nomenklatury přijaté Komisí. V případě EZRFV jsou koeficienty přiděleny oblastem zájmu stanoveným v nařízení o EZRFV a v případě ENRF opaxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxhém pododstavci pro každý z fondů ESI. Prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 150 odst. 3.
HLAVA II
STRATEGICKÝ PŘÍSTUP
KAPIxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxtelný růst podporující začlenění a k plnění zvláštních xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxnd ESI podporuje tyto tematické cíle:
1) posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací;
2) zlepšení přístupu, využití a kvality informačních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxví a akvakultury (v případě ENRF);
4) podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
5) podpora přizpůsobení se změně klimatu, pxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách;
8) podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x získávání dovedností a do celoživotního učení;
11) posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinnx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxek 10
Společný strategický rámec
1. S cílem podpořit harmonický, vyrovnaný a udržitelný rozvoj Unie se stanoví společný strategický rámec (dále jex xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxostřednictvím fondů ESI a s ostatními příslušnými politikami a nástroji Unie v souladu se záměry a cíli strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxdu s účelem každého fondu ESI a v rámci podpory poskytované z těchto fondů, a v souladu s pravidly, kterými se řídí fungování každého fondu ESI a která jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xdvětvových politik Unie.
3. SSR usnadní přípravu dohody o partnerství a programů v souladu se zásadami proporcionality a subsidiarity a s ohledem na pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
Obsah
SSR stanoví:
a) mechanismy k zajištění příspěvku z fondů ESI ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k souxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxslušnými doporučeními Rady přijatými podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování EU a případně na vnitrostátní úrovni s národními programy reforem;
b) oxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx zásady uvedené v článcích 5, 7 a 8 a průřezové politické cíle pro provádění fondů ESI;
e) ustanovení řešící hlavní územní problémy městských, venkovskxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jak je uvedeno v článku 174 Smlouvy o fungování EU, a specifické problémy nejvzdálenějších regixxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xtrategiím pro přímořské oblasti.
Článek 12
Přezkum
Pokud dojde k zásadním změnám sociální a hospodářské situace v Unii nebo ke změnám stratxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx Komisi v souladu s články 225 nebo 241 Smlouvy o fungování EU požádat o předložení takového návrhu.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesenx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxých v oddílu 4 nebo změny v činnostech spolupráce uvedených v oddílu 7 či zohlednit zavedení nových unijních politik, nástrojů nebo činností spoluprácxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xoužívat a jak lze využít doplňkovosti těchto fondů s ostatními nástroji relevantních politik Unie.
2. Tato příručka bude vypracována do 30. června 20xx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxh postupů, jak kombinovat dostupné nástroje financování v rámci jednotlivých oblastí politik a napříč těmito oblastmi, popíše příslušné orgány a subxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxncování.
3. Příručka bude zveřejněna na internetových stránkách příslušných generálních ředitelství Komise. Komise a řídicí orgány jednající v soxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxví
Článek 14
Příprava dohody o partnerství
1. Každý členský stát připraví dohodu o partnerství na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.
2. xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxé státy vypracují dohodu o partnerství postupy, které jsou pro veřejnost transparentní, a v souladu xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxnský stát předloží svou dohodu o partnerství Komisi do 22. dubna 2014.
5. Pokud jedno nebo více nařízení pro jednotlivé fondy nevstoupí v platnost nebo xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxdené v čl. 15 odst. 1 písm. a) bodech ii), iii), iv) a v) pro ten fond ESI, který je dotčen takovým opožděním či očekávaným opožděním vstupu zvláštního naříxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxategií Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a se zvláštními úkoly stanovenými pro jednotlivé fondy v souladu s jejich cíli vyxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohledem na tematické cíle a územní problémy a případně na národní program reforem, dále s přihlédnutím k příslušným doporučením pro jednotlivé země přxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxdběžných hodnocení programů nebo hlavních zjištění předběžných hodnocení dohody o partnerství, pokud je členský stát z vlastního podnětu provedl uvxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x fondů ESI;
iv) orientačního rozdělení podpory poskytované Unií podle tematických cílů na vnitrostátní úrovni pro každý z fondů ESI; rovněž včetně cexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x x x xxxx politik pro provádění fondů ESI;
vi) seznamu programů v rámci EFRR, ESF a Fondu soudržnosti, s výjimkou programů spadajících pod cíl Evropská územní sxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh na výkonnostní rezervu a rozčleněných podle fondů ESI a případně podle kategorií regionů a o částkách vyloučených z výpočtu výkonnostní rezervy v souxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxo státu, která zajistí koordinaci mezi fondy ESI a dalšími finančními nástroji Unie a členských států a s EIB;
ii) informací požadovaných pro předběžnx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé podmínky v souladu s článkem 19 a přílohou XI na vnitrostátní úrovni, a v případě, že použitelné předběžné podmínky plněny nejsou, přehledu opatření, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxpacitu orgánů zapojených do řízení a kontroly programů a případně příjemců, a v případě potřeby i včetně souhrnu opatření, jež je nutno za tímto účelem pxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmců;
c) opatření pro zásadu partnerství podle článku 5;
d) orientační seznam partnerů uvedených v článku 5 a souhrn opatření přijatých k jejich zaxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví:
a) integrovaný přístup k územnímu rozvoji podporovaný z fondů ESI nebo souhrn integrovaných přístupů k územnímu rozvoji založený na obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxálních oblastí, zejména prováděcí opatření k článkům 32, 33 a 36, včetně zásad pro určování městských oblastí, v nichž mají být integrovaná opatření prx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxm strategiím a strategiím pro přímořské oblasti;
iii) případně integrovaného přístupu k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx skupiny obyvatel a osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané osoby a mladé lidi, kteří jsou bez zaměstnání a neúčastní se vzdělávání anx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xteré jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jak je uvedeno v článku 174 Smlouvy o fungování EU;
b) opatřenx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxž mají postupně umožnit, aby veškeré výměny informací mezi příjemci a orgány odpovědnými za řízení a kontrolu programů probíhaly formou elektronické xxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxne k případnému národnímu programu reforem a k příslušným doporučením pro jednotlivé země přijatým podle čl. 121 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, k příslxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxe dne předložení dohody o partnerství členským státem. Dotyčný členský stát poskytne veškeré nezbytné dodatečné informace a případně dohodu o partnexxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx které spadají do působnosti čl. 15 odst. 2,, využil-li členský stát xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxství členským státem za předpokladu, že byly náležitě zohledněny případné připomínky Komise. Dohoda o partnerství nevstoupí v platnost před 1. lednex xxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxhovat přehled klíčových otázek. Tuto zprávu předloží současně Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru rxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxuzení podle odstavce 1 a případně do tří měsíců ode dne předložení návrhu změny členským státem přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí o jxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxčnost Komisi do jednoho měsíce ode dne přijetí rozhodnutí o provedení změny.
Článek 17
Přijetí revidované dohody o partnerství v případě opoždxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx která zahrnuje chybějící prvky dohody o partnerství pro daný fond ESI, do dvou měsíců ode dne, kdy opožděné nařízení pro daný fond vstoupí v platnost.
2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xchválení revidované dohody o partnerství podle čl. 16 odst. 2.
KAPITOLA III
Tematické zaměření, předběžné podmínky a přezkum výkonnosti
Čxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxní a udržitelný růst podporující začlenění největší přidanou hodnotu, přičemž berou v potaz hlavní územní problémy různých typů území v souladu se SSRx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxušná doporučení Rady přijatá podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování EU. Ustanovení o tematickém zaměření uvedená v pravidlech pro daný fond se nepoužxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxtu přípravy programů a případně dohody o partnerství, zda jsou předběžné podmínky stanovené v příslušných pravidlech pro daný fond a obecné předběžné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxky splněny.
Ve vztahu ke specifickým cílům sledovaným v rámci priorit programu se předběžné podmínky použijí pouze v rozsahu definice stanovené v čl. 2 xxxx xx x x xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxx. 5 s ohledem na výši přidělené podpory. Posouzení splnění se omezí na kritéria stanovená ve zvláštních pravidlech týkajících se fondů a v příloze XI čásxx xxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxeré podle posouzení uvedeného v odstavci 1 nejsou plněny ke dni předložení dohody o partnerství, opatření, jež je nutno přijmout, odpovědné orgány a haxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxžné podmínky stanovené v příloze XI části II jsou použitelné pro program a které z nich jsou podle posouzení uvedeného v odstavci 2 splněny ke dni předložxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxut, odpovědné orgány a harmonogram provádění těchto opatření. Členské státy tyto předběžné podmínky splní nejpozději do 31. prosince 2016 a jejich spxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx. c).
3. Ucelenost a adekvátnost informací, které členský stát poskytl ohledně použitelnosti předběžných podmínek a ohledně splnění použitelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se v souladu s čl. 4 odst. 5 případně zohlední zásada proporcionality s ohledem na výši přidělené podpory. Toto posouzení splnění Komisí se omezí na kritxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxhodování o konkrétních a přiměřených politických opatřeních včetně obsahu strategií.
4. V případě neshody mezi Komisí a členským státem, pokud jdx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxné v čl. 2 bodu 33 i nesplnění.
5. Komise se při schvalování programu může rozhodnout pozastavit všechny průběžné platby na příslušnou prioritu daného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxnnost a efektivita dosahování specifických cílů dané priority. Nedokončení opatření ke splnění použitelné předběžné podmínky, která nebyla splněnx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxé priority tohoto programu ze strany Komise. Rozsah pozastavení je v obou případech úměrný opatřením, jež mají být přijata, a ohroženým finančním prosxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xkutečnosti, že použitelná předběžná podmínka byla splněna, jak vyplývá ze schválení programu a dohody o partnerství, nebo v případě, že Komise nevznexx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xtát dokončil opatření související se splněním předběžných podmínek použitelných pro daný program, které nebyly splněny v době, kdy Komise o tomto pozxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxná předběžná podmínka není použitelná.
xx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx EFRR, ESF a Fondu soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost uvedeného v čl. 89 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení, jakož i pro EZFRV a pro opaxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxch a je přidělena na specifické priority v souladu s článkem 22 tohoto nařízení.
Do výpočtu výkonnostní rezervy se nezahrnují následující zdroje:
a) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx
xx xxxxxx xxidělené na technickou pomoc z podnětu Komise;
c) zdroje převedené z prvního pilíře společné zemědělské politiky do EZFRV podle čl. 7 odst. 2 a čl. 14 odsxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx
xx xxxoje převedené do nástroje pro propojení Evropy z Fondu soudržnosti v souladu s čl. 92 odst. 6 tohoto nařízení;
f) zdroje převedené do Fondu evropské pomxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx x2 odst. 8 tohoto nařízení.
Článek 21
Přezkum výkonnosti
1. Komise ve spolupráci s členskými státy přezkoumá výkonnost programů v každém člexxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtního rámce je uveden v příloze II.
2. Přezkum výkonnosti posoudí dosažení milníků programů na úrovni priorit na základě informací a hodnocení uvedenxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xředstavuje mezi 5 a 7% z podílu pro každou prioritu v rámci programu, s výjimkou priorit zaměřených na technickou pomoc a programy zaměřené na finanční nxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xezervě jsou uvedeny v programech, rozdělené podle priorit a případně podle fondů ESI a kategorií regionů.
2. Na základě přezkumu výkonnosti přijme Koxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž pro každý fond ESI a členský stát určí programy a priority, které dosáhly svých milníků, a pokud se priorita týká více než jednoho fondu ESI nebo katxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxioritu považována za definitivně přidělenou na základě rozhodnutí Komise podle odstavce 2.
4. Pokud priority svých milníků nedosáhly, navrhne člexxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxeré z přerozdělení výkonnostní rezervy vyplývají, do tří měsíců od přijetí rozhodnutí uvedeného v odstavci 2.
Komise schválí změnu dotčených programx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx na dané programy nebo priority nepřidělí.
5. Návrh členského státu na přerozdělení výkonnostní rezervy musí být v souladu s požadavky na tematické xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxených s požadavky na tematické zaměření nebo minimálními příděly nedosáhly svých milníků, mohou členské státy odchylně navrhnout přerozdělení rezexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxání, pokud jde o dosažení milníků pro tuto prioritu, týkajících se pouze finančních ukazatelů a ukazatelů výstupů a klíčových prováděcích kroků stanoxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx odst. 8 po úzkých konzultacích s dotčeným členským státem, a že tento členský stát neučinil potřebná nápravná opatření, aby tyto nedostatky odstranilx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxeným ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé fondy.
Jakmile daný členský stát přijme potřebná nápravná opatření, Komise pozastavení průběžných plaxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxse prostřednictvím prováděcího aktu schválí potřebnou změnu dotčených programů v souladu s čl. 30 odst. 2. V takovémto případě Komise odchylně od čl. 3x xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxné zprávy o provádění programu zjistí závažné selhání při plnění cílů týkajících se pouze finančních ukazatelů a ukazatelů výstupů a klíčových kroků pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x7 po úzkých konzultacích s dotčeným členským státem, a členský stát neučinil potřebná nápravná opatření, aby tyto nedostatky odstranil, může Komise bxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komise zohlední - s patřičným přihlédnutím k zásadě proporcionality - míru absorpce a vnější faktory, které k selhání přispěly.
Finanční opravy se nexxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxlních podmínkách v dotčeném členském státě nebo vyšší moc, která vážně narušila provádění daných priorit.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xílů ve výkonnostním rámci pro každou prioritu a pro hodnocení dosahování milníků a cílů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle č. xxx xxxxx xx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxI s řádnou správou ekonomických záležitostí
1. Komise může členský stát požádat, aby svou dohodu o partnerství a příslušné programy přezkoumal a navxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxt v členských státech přijímajících finanční pomoc.
Taková žádost může být učiněna z následujících důvodů:
a) na podporu provádění příslušného dopoxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x Smlouvy o fungování EU, které je určeno dotyčnému členskému státu,
b) na podporu provádění příslušných doporučení Rady určených dotyčnému členskémx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxné změny jsou nezbytné k nápravě makroekonomické nerovnováhy; nebo
c) k maximalizaci dopadu dostupných fondů ESI na růst a konkurenceschopnost, poxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxp k finanční pomoci podle nařízení Rady (ES) č. 332/2002(31);
iii) má přístup k finanční pomoci, která spouští makroekonomický ozdravný program v souxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
Pro účely druhého pododstavce písm. b) se uvedené podmínky považují za splněné, pokud byla taková pomoc členskému státu zpřístupněna před nebo po 21. pxxxxxxx xxxx x xx x xx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxdporovat provádění příslušných doporučení nebo případně maximalizovat dopad fondů ESI na růst a konkurenceschopnost a musí uvádět dotčené programy xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xásledujících letech.
3. Členský stát předloží svou odpověď na žádost uvedenou v odstavci 1 do dvou měsíců od jejího obdržení a uvede změny v dohodě o parxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxnky na provádění doporučení x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xměnu dohody o partnerství a příslušných programů do dvou měsíců ode dne předložení odpovědi uvedené v odstavci 3.
5. Pokud Komise žádné připomínky nesxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxamů bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do tří měsíců od jejich předložení členským státem v souladu s odstavcem 3.
6. Pokud členský sxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxlení svých připomínek podle odstavce 3 nebo od předložení návrhu členským státem podle odstavce 4 navrhnout Radě, aby částečně nebo úplně pozastavila xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxhlední Komise všechny významné informace a řádně se zaměří na prvky a stanoviska zjištěné prostřednictvím strukturovaného dialogu podle odstavce 15x
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxhoto prováděcího aktu.
7. Rozsah a míra pozastavení plateb, o němž bylo rozhodnuto v souladu s odstavcem 6, jsou úměrné a účinné a respektují zásadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx které mají být pozastaveny, jsou určeny na základě potřeb zjištěných v žádosti uvedené v odstavcích 1 a 2.
Pozastavení plateb nepřesáhne 50% plateb na kxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx učiněnou v souladu s odstavcem 1 do tří měsíců od rozhodnutí pozastavit plateb podle odstavce 6.
8. Pokud členský stát navrhl změny dohody o partnersxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxo částečně pozastavila závazky nebo platby u programů členského státu v následujících případech:
a) pokud Rada v souladu s čl. 126 odst. 8 nebo 11 Smlouvx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xřijme dvě po sobě jdoucí doporučení v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1176/2011 s odůvodněním, že členský stát předložil nedostatečný plán náprxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx/2011, v nichž konstatuje, že členský stát neplní požadavky, jelikož nepřijal doporučená nápravná opatření;
d) pokud Komise dospěje k závěru, že člexxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxe, že nepovolí vyplacení finanční pomoci udělené tomuto členskému státu;
e) pokud Rada rozhodne, že členský stát neplní makroekonomický ozdravný prxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxektuje odstavec 11 a zohlední všechny související významné informace a řádně se zaměří na prvky a stanoviska zjištěné prostřednictvím strukturovanéxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxadě významného neplnění požadavků. Pozastavení plateb se vztahuje na žádosti o platby předložené v souvislosti s dotčenými programy po dni přijetí roxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxne prostřednictvím prováděcího aktu o zamítnutí takového návrhu kvalifikovanou většinou do jednoho měsíce od předložení návrhu Komise. Pozastavenx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxstřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o návrhu Komise uvedeném v odstavci 9 a týkajícím ses pozastavení plateb.
11. Rozsah a míra pozastavení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxciální situaci dotčeného členského státu, zejména úroveň nezaměstnanosti v dotčeném členském státě ve srovnání s průměrem Unie a dopad pozastavení nx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxních podmínek, je specifickým faktorem, který je třeba zohlednit.
Podrobná ustanovení pro určení rozsahu a míry pozastavení jsou uvedena v příloze IIxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx v prvním případě neplnění požadavků ohledně postupu při nadměrném schodku podle odst. 9 prvního pododstavce písm. a) a nejvýše 25% závazků týkajících xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xerovnováze podle odst. 9 prvního pododstavce písm. b) nebo při neplnění doporučených nápravných opatření v rámci postupu při nadměrné nerovnováze poxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoku pro fondy ESI v případě postupu při nadměrném schodku a až na 50% závazků týkajících se následujícího rozpočtového roku pro fondy ESI v případě postuxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxledně postupu při nadměrném schodku podle odst. 9 prvního pododstavce písm. a) a nejvýše 0,25% nominální úrovně HDP v prvním případě neplnění požadavkx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxh nápravných opatření v rámci postupu při nadměrné nerovnováze podle v odst. 9 prvního pododstavce písm. c).
Pokud neplnění požadavků ohledně nápravnxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx
x xxxxxxx xx nominální úrovně HDP v případě přetrvávajícího neplnění požadavků ohledně postupu při nadměrném schodku podle odst. 9 prvního pododstavce písm. xxx x
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxo pododstavce písm. b) nebo c), a to podle závažnosti neplnění požadavků.
c) nejvýše 50% závazků týkajících se následujícího rozpočtového roku prx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx
xxx xxxxxxxx xíry pozastavení a toho, zda pozastavit závazky nebo platby, se zohlední fáze programového cyklu a zejména období, které zbývá pro využití finančních pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x8, Komise pozastavení závazků neprodleně zruší v následujících případech:
a) pokud je postup při nadměrném schodku pozastaven v souladu s článkem 9 naxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxku zruší;
b) pokud Rada schválila plán nápravných opatření předložený dotčeným členským státem v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1176/2011 nexx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxváze v souladu s článkem 11 uvedeného nařízení uzavřela;
c) pokud Komise dospěla k závěru, že dotčený členský stát přijal přiměřená opatření k plnění oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xungování EU.
Při zrušení pozastavení závazků Komise opětovně zapíše pozastavené závazků do rozpočtu v souladu s článkem 8 nařízení Rady (EU, Euratomx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxci písm. a), b) a c).
13. Odstavce 6 až 12 se nepoužijí na Spojené království, pokud se pozastavení závazků nebo na plateb týká otázek, na něž se vztahujx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx cíle Evropská územní spolupráce.
15. Komise průběžně informuje Evropský parlament o provádění tohoto článku. Zejména Komise okamžitě informuje Exxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx x xdělí mu podrobnosti o fondech ESI a programech, u nichž by mohlo dojít k pozastavení závazků nebo plateb.
Evropský parlament může Komisi vyzvat ke strukxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxstavení závazků nebo plateb nebo návrh na zrušení tohoto pozastavení Evropskému parlamentu a Radě okamžitě po jeho přijetí. Evropský parlament může Kxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxse zprávu, kterou předá Evropskému parlamentu a Radě, k níž případně připojí legislativní návrh.
17. Pokud dojde x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxvého návrhu Komisi požádat Evropský parlament nebo Rada v souladu s články 225 nebo 241 Smlouvy o fungování EU.
Článek 24
Zvýšení plateb pro členxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxů nad míru spolufinancování platnou pro jednotlivé priority v rámci EFRR, ESF a Fondu soudržnosti nebo pro jednotlivá opatření v rámci EZFRV a ENRF. Pokxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xa období do 30. června 2016 vyšší míra, která nesmí přesáhnout 100%:
a) dotyčný členský stát obdržel půjčku od Unie na základě nařízení Rady (EU) č. 407/2xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxkého ozdravného programu;
c) dotyčný členský stát má přístup k finanční pomoci pod podmínkou provádění makroekonomického ozdravného programu, jak xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xnie poskytovaná prostřednictvím průběžných plateb a plateb konečného zůstatku vyšší než podpora z veřejných zdrojů nebo maximální výše podpory z fonxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xomise o schválení programu.
3. Komise přezkoumá uplatňování odstavců 1 a 2 a do 30. června 2016 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahujícx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx Na žádost členského státu s dočasnými rozpočtovými obtížemi, který splňuje podmínky stanovené v čl. 24 odst. 1, může být část zdrojů uvedených v článku xx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxní opatření v souvislosti s dotčeným členským státem v souladu s čl. 58 odst. 1 třetím pododstavcem písm. k) prostřednictvím přímého nebo nepřímého řízxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xteré se týkají technické pomoci z podnětu Komise. Je-li ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé fondy stanoven strop pro technickou pomoc z podnětu člxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxendářní rok, v němž splňuje podmínky stanovené v čl. 24 odst. 1, do 31. ledna roku, v němž má k převodu dojít. Žádost doprovází návrh na změnu programu nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxxx x x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xůže předat žádost za tento rok současně s předložením své dohody o partnerství, která stanoví částku, jež má být převedena na technickou pomoc z podnětu xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím programů v souladu s dohodou o partnerství. Každý program pokrývá období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.
2. Programy sestavují xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxy ve vztahu k veřejnosti, a to v souladu se svým institucionálním a právním rámcem.
3. Členské státy a Komise spolupracují s cílem zajistit účinnou koorxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
4. Členské státy předloží programy Komisi do tří měsíců od předložení dohody o partnerství. Programy Evropské územní spolupráce musí být předloženx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxnost jedno nebo více nařízení pro jednotlivé fondy ESI, musí být program či programy podporované z fondu ESI, u něhož/nichž došlo k opožděnému vstupu naxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxe zvláštních nařízení pro fondy ESI vstoupí v platnost po 22. června 2014, musí být program či programy podporované z fondu ESI, u něhož došlo k opožděnémx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x7
Obsah programů
1. Každý program stanoví, na základě jaké strategie bude program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění efektivního, účinného a koordinovaného provádění fondů ESI a opatření ke snížení administrativní zátěže pro příjemce.
2. Každý prograx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnancování, včetně částky týkající se výkonnostní rezervy, které může plynout z veřejných nebo soukromých zdrojů v souladu s pravidly pro daný fond.
3x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxbami programové oblasti, které určí příslušný členský stát, se určí příspěvek plánovaných zásahů do těchto strategií.
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xx účelem hodnocení pokroku při provádění programu směřujícímu k dosažení cílů jako základ pro monitorování, hodnocení a přezkum výkonnosti. Mezi tyto xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxedků týkající se dotyčné priority.
Pravidla pro daný fond stanoví pro každý fond ESI společné ukazatele a mohou též obsahovat ustanovení týkající se sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření v souladu s pravidly pro daný fond zohledňujících zásady uvedené v článcích 5, 7 a 8.
6. Každý program, s výjimkou programů, kde se technická poxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
7. Členské státy program navrhnou v souladu s pravidly pro daný fond.
Článek 28
Zvláštní ustanovení týkající se obsahu programů zaměřených na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxalizované programy uvedené v čl. 39 odst. 4 prvním pododstavci písm. b) zahrnují:
a) prvky stanovené v čl. 27 odst. 1 prvním pododstavci a v odstavcích 2, x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxní o EZFRV za orgány příslušné pro daný fond;
c) pro každou předběžnou podmínku stanovenou v souladu s článkem 19 a přílohou XI, jež se vztahuje na daný prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxjsou, popis opatření potřebných ke splnění dané předběžné podmínky, odpovědné orgány a harmonogram těchto opatření, a to v souladu se shrnutím předloxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx odst. 4 prvním pododstavci písm. a).
3. Pro účely programů uvedených v čl. 39 odst. 4 prvním pododstavci písm. b) tohoto nařízení se nepoužije čl. 6 odstx x x xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x písm. c) bodu i) a písm. f), h), i) a m) bodů i) až iii) nařízení o EZFRV.
Článek 29
Postup přijímání programů
1. Komise posoudí soulad programů s tíxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx také jejich soulad s dohodou o partnerství, a to s přihlédnutím k příslušným doporučením pro jednotlivé země přijatým v souladu s čl. 121 odst. 2 Smlouvy x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxí cíle, ukazatele, dílčí cíle a na přidělování rozpočtových zdrojů.
2. Odchylně od odstavce 1 nemusí Komise posuzovat soulad specializovaných operaxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxogramů uvedených v čl. 39 odst. 4 prvním pododstavci písm. b) tohoto nařízení s dohodou o partnerství, pokud členský stát svou dohodu o partnerství nepřxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxskytne Komisi veškeré nezbytné dodatečné informace a případně navrhovaný program upraví.
4. Komise v souladu se zvláštními pravidly pro jednotlivx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xpůsobem zohledněny případné připomínky Komise, avšak nikoli před 1. lednem 2014 nebo předtím, než Komise přijme rozhodnutí o schválení dohody o partnxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxetím rozhodnutí o schválení dohody o partnerství, specializované operační programy pro iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí uvedené v čxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx schvalovány Komisí před předložením dohody o partnerství.
Článek 30
Změny programů
1. Žádosti o změnu programů předložené členským státex xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxst podporující začlenění a specifických cílů stanovených v programu s ohledem na toto nařízení a pravidla pro daný fond, horizontální zásady uvedené v xxxxxxxx xx x x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxihlédnutím k odůvodnění poskytnutému členským státem. Komise může do jednoho měsíce od předložení revidovaného programu vznést připomínky a členskx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxak nejpozději do tří měsíců od jejich předložení členským státem za předpokladu, že byly odpovídajícím způsobem zohledněny případné připomínky Komixxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx schválení změny programu ze strany Komise zároveň schválení navazující revize informací v dohodě o partnerství.
3. Odchylně od odstavce 2, pokud jx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xdy se domnívá, že navrhovaný příděl není v souladu s platnými pravidly, není v souladu s rozvojovými potřebami dotčeného členského státu či regionu nebx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců od jejího předložení členským státem, pokud byly odpovídajícím způsobem zohledněny případné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx od odstavce 2 mohou být nařízením o ENRF stanoveny zvláštní postupy pro změny operačních programů.
Článek 31
Účast EIB
1. EIB se může na žádost čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxích nástrojů a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.
2. Komise může konzultovat EIB před přijetím dohody o partnerství nebo programů.
3. Kxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxna, pokud jde o finanční nástroje, jež mají být prováděny nebo vytvořeny.
4. Komise může při provádění tohoto nařízení udělit EIB granty nebo zakázky nx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxžby se proplácejí každoročně.
KAPITOLA II
Komunitně vedený místní rozvoj
Článek 32
Komunitně vedený místní rozvoj
1. Komunitně vedený xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xe na tyto fondy dále odkazuje jako na "příslušné fondy ESI".
2. Komunitně vedený místní rozvoj:
a) se zaměřuje na konkrétní subregionální oblasti;
bx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49% hlasovacícx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx x xhledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.
3. Podpora komunxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xrostřednictvím koordinovaného posilování kapacit, výběru, schvalování a financování strategií komunitně vedeného místního rozvoje a místních akxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxrategie komunitně vedeného místního rozvoje vyžaduje podporu z více než jednoho fondu, může v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy určit hlavnx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx
xx xxxxnitně vedený místní rozvoj podporovaný z příslušných fondů ESI se provádí v rámci jedné či více priorit příslušného programu nebo programů v souladu s pxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prvky:
a) vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na něž se strategie vztahuje;
b) analýzu rozvojových potřeb a potenciálu území, včetně analýzy silných a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. V případě výsledků lze cíle uvádět v kvantitativním nebo kvalitativním vyjádření. Strategie je v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxerý ukazuje, jak se cíle promítají do jednotlivých opatření;
f) popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující schopnost místní akční sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxých fondů ESI.
2. Členské státy vymezí kritéria pro výběr strategií komunitně vedeného místního rozvoje.
3. Strategie komunitně vedeného místníxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxx xolo výběru strategií komunitně vedeného místního rozvoje se dokončí do dvou let ode dne schválení dohody o partnerství. Členské státy mohou i po uplynuxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxgie komunitně vedeného místního rozvoje jsou stanoveny příděly z jednotlivých příslušných fondů ESI. Je v něm také stanovena odpovědnost za řídící a kxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxst. 1 písm. a) nesmí být nižší než 10 000 a vyšší než 150 000. V řádně odůvodněných případech a na návrh členského státu však Komise může ve svém rozhodnutí pxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxm zohlednit řídce nebo hustě osídlené oblasti nebo s cílem zajistit územní soudržnost oblastí, na něž se vztahují strategie komunitně vedeného místníxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxnské státy vymezí jednotlivé úkoly místní akční skupiny a orgánů odpovědných za provádění příslušných programů pro všechny prováděcí úkoly týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x partnerů v rámci skupiny jako vedoucího partnera pro správní a finanční záležitosti, nebo aby se spojily v rámci zákonně vytvořené společné strukturyx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí v oblasti projektového řízení;
b) vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních kritérií pro výběr operací, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxr na základě písemného postupu;
c) při výběru operací zajišťování souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje tím, že stanoví jejich poxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxdkládání projektů, včetně vymezení kritérií výběru;
e) přijímání a posuzování žádostí o podporu;
f) výběr operací a stanovení výše podpory, případxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xedeného místního rozvoje a podporovaných operací a vykonávání zvláštních hodnotících činností souvisejících s touto strategií.
4. Aniž je dotčex xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxpadě spolupráce místních akčních skupin podle čl. 35 odst. 1 písm. c) může úkoly stanovené v odst. 3 písm. f) tohoto článku provádět odpovědný řídicí orgxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxI zahrnuje:
a) náklady na přípravné podpůrné činnosti, jež spočívají v budování kapacit, odborné přípravě a vytváření sítí za účelem vypracování a prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zúčastněné strany;
ii) studie dané oblasti;
iii) náklady na koncepci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, včetně nákladů na konzultace x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxady) organizace, která žádá o přípravné podpůrné činnosti během přípravné fáze;
v) podpora malých pilotních projektů.
Tyto přípravné podpůrné činxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx příjemcem podpory, vybrána k financování výběrovou komisí zřízenou podle čl. 33 odst. 3.
b) provádění operací v rámci strategie komunitně vedenéxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtegie komunitně vedeného místního rozvoje, které zahrnují provozní náklady, personální náklady, náklady na vzdělávání, náklady na styk s veřejnostxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxými stranami, propagovat strategii a podpořit případné příjemce při vypracování operací a přípravě žádostí.
2. Podpora provozních nákladů a náklxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoje.
KAPITOLA III
Územní rozvoj
Článek 36
Integrované územní investice
1. V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní stratexxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx více než jedné prioritní osy jednoho nebo více operačních programů, lze opatření provádět jako integrovanou územní investici.
Opatření prováděná jaxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxF, EFRR nebo Fondu soudržnosti, příslušný operační program či programy obsahují popis způsobu použití nástroje pro integrované územní investice a orxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu z EZFRV nebo ENRF, orientační finanční příděl a související opatření jsou stanovena v příslušném programu či programech v souladu s pravidly pro daný xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxvoje nebo nevládních organizací, k výkonu řízení a provádění integrovaných územních investic v souladu s pravidly pro daný fond.
4. Členský stát nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx přispívajících k integrované územní investici.
HLAVA IV
FINANČNÍ NÁSTROJE
Článek 37
Finanční nástroje
1. Fondy ESI lze využívat k poxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxahování specifických cílů stanovených v rámci priority.
Finanční nástroje se používají na podporu investic, které budou podle očekávání finančně žixxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdy fondů a subjekty provádějící daný finanční nástroje postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména s těmi, které upravují poskytování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trhu či neoptimální xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxdporu. Takovéto předběžné posouzení zahrnuje:
a) analýzu selhání trhu, neoptimálních investičních situací, investičních potřeb v oblastech politxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxy a které mají být podpořeny finančními nástroji. Tato analýza je založena na dostupné metodologii osvědčených postupů;
b) posouzení přidané hodnotx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxdpory, přiměřenost zamýšlené intervence a opatření pro minimalizaci narušení trhu;
c) odhad dodatečných veřejných a soukromých zdrojů, které lze pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeby a míry preferenčního odměňování s cílem přilákat doplňkové prostředky od soukromých investorů nebo popis mechanismů, které budou použity ke xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxení zkušeností získaných při využívání podobných nástrojů a ponaučení z předběžných posouzení, která provedly členské státy v minulosti, a toho, jak xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 38, finanční produkty, které mají být nabízeny, konečné cílové příjemce a popřípadě předpokládanou kombinaci s podporou z grantů;
f) přesné vymezenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtelů tohoto přínosu;
g) ustanovení, jež podle potřeby umožní přezkoumat a aktualizovat předběžné posouzení během provádění jakéhokoli finančního xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxuální podmínky na trhu v době provádění.
3. Předběžné posouzení uvedené v odstavci 2 lze provádět postupně. Musí však být v každém případě dokončenx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrojů se zveřejní souhrnný přehled jejich zjištění a závěrů.
Předběžné posouzení se pro informaci předkládá monitorovacímu výboru v souladu s pravidxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxí nových podniků, na počáteční kapitál, tj. zárodečný a startovní kapitál, kapitál na rozšíření podniku, kapitál na podporu všeobecných činností podxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxní podporu a v souladu s pravidly pro daný fond.
Podpora může zahrnovat investice do hmotného a nehmotného majetku i provozní kapitál v mezích platných pxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxvod vlastnických práv v podnicích za předpokladu, že se takový převod uskuteční mezi nezávislými investory.
5. Investice, které mají být podporovxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxojů poskytuje podpora konečným příjemcům na investice do infrastruktury, jejichž cílem je podpořit rozvoj nebo obnovu měst, či na podobné investice dx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxnizaci dluhového portfolia souvisejícího s infrastrukturou, která je součástí nové investice, a sice do výše maximálně 20% celkové podpory programu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za záruky. Pokud je podpora z fondů ESI poskytována prostřednictvím finančních nástrojů a je spojena do jediné operace s dalšími formami podpory přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xa záruky, vztahují se ustanovení použitelná pro finanční nástroje na veškeré formy podpory seskupené v dané operaci. V těchto případech musí být dodržxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy poskytované prostřednictvím finančního nástroje některého fondu ESI mohou obdržet pomoc i v rámci jiné priority nebo programu fondů ESI nebo prostřxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxy samostatné záznamy pro každý jednotlivý zdroj pomoci a podpora z finančního nástroje fondů ESI bude součástí operace se způsobilými výdaji oddělenýxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxmi pravidly Unie pro poskytování státní podpory, se může týkat stejné položky výdajů za předpokladu, že celková částka všech spojených forem podpory nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxpoužijí na předběžné financování grantů.
10. Věcné příspěvky nesmějí být způsobilým výdajem v rámci finančních nástrojů, s výjimkou příspěvků formxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xajetek tvoří součást investice. Tyto příspěvky ve formě pozemku nebo nemovitého majetku jsou způsobilé, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 69 oxxxx xx
xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xrovni investic provedených konečnými příjemci se pro účely posouzení způsobilosti výdajů v rámci finančního nástroje nezohledňuje. Pokud jsou však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx
xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou platnými pravidly Unie pro poskytování státní podpory pravidla platná v okamžiku, kdy se řídicí orgán nebo subjekt provádějící fond fondů smluvnx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xe příspěvky z určitého programu budou poskytnuty konečným příjemcům.
13. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxnční nástroje zřízené na úrovni Unie, spravované přímo nebo nepřímo Komisí;
b) finanční nástroje zřízené na celostátní, regionální, nadnárodní nebx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx umístí na samostatné účty a používají se v souladu s cíli jednotlivých fondů ESI k podpoře opatření a konečných příjemců v souladu s programem nebo progrxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xýslovně stanoveny výjimky.
Druhým pododstavcem nejsou dotčena pravidla upravující vytváření a fungování finančních nástrojů podle finančního naxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxrojů podle odst. 1 písm. b) může řídicí orgán poskytnout finanční příspěvek na tyto finanční nástroje:
a) nástroje, které jsou v souladu se standardnímx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xavrženy k dosažení specifických cílů stanovených v rámci příslušné priority.
Komise přijme prováděcí akty o standardních podmínkách, které musí spxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxx podpoře finančních nástrojů uvedených v odst. 1 písm. b) řídicí orgán může:
a) investovat do kapitálu stávajících nebo nově vytvořených právnických oxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xe ujmou prováděcích úkolů; podpora těchto subjektů je omezena částkou nezbytnou pro provádění nových investic v souladu s článkem 37 a musí být v souladx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxnčním institucím se sídlem v členském státě, jejichž úkolem je dosahovat veřejného zájmu pod kontrolou orgánu veřejné správy;
iii) veřejnoprávnímu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xkolů přímo. V tomto případě se řídicí orgán považuje za příjemce ve smyslu čl. 2 bodu 10.
Při provádění finančního nástroje musí subjekty uvedené v prvnxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy, zadávání veřejných zakázek a příslušných norem a platných právních předpisů v oblasti prevence praní peněz, boje proti terorismu a daňových podvodxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani udržovat obchodní styky se subjekty tam xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxuladu s článkem 149 akty v přenesené pravomoci, kterými stanoví další zvláštní pravidla týkající se úlohy, závazků a odpovědnosti subjektů provádějíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxmise tyto akty v přenesené pravomoci oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě do 22. dubna 2014
5. Subjekty uvedené v odst. 4 prvním pododstavci xxxxx xx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxost zajistí, aby finanční zprostředkovatelé splňovali kritéria stanovená v čl. 140 odst. 1, 2 a 4 finančního nařízení. Finanční zprostředkovatelé se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxé v odst. 4 prvním pododstavci písm. b), jimž byly svěřeny prováděcí úkoly, si mohou na své vlastní jméno a z pověření řídicího orgánu otevřít svěřenské úxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xrostředků se účetně rozlišují zdroje z programu investované do daného finančního nástroje a jiné zdroje, které jsou k dispozici v dané finanční institxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxi dodržení vhodných pravidel obezřetnosti a musí mít odpovídající likviditu.
7. Pokud je finanční nástroj prováděn podle odst. 4 prvního pododstavxx xxxxx xx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxancování v souladu s přílohou III na těchto úrovních:
a) v příslušných případech mezi řádně zmocněnými zástupci řídicího orgánu a subjektem, který proxxxx xxxx xxxxxx x
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční nástroj.
8. Pokud je finanční nástroj prováděn podle odst. 4 prvního pododstavce písm. c), musí být podmínky pro příspěvky z programů na fixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxé příspěvky, včetně případných věcných příspěvků uvedených v čl. 37 odst. 10, mohou být poskytovány na úrovni fondu fondů, na úrovni finančního nástroxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxůsobu převodu a správy příspěvků z programů, které jsou spravovány subjekty uvedenými v odst. 4 prvním pododstavci. Tyto prováděcí akty se přijímají pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xe prospěch malých a středních podniků prováděné EIB
1. Pro účely tohoto článku se "dluhovým financováním" rozumí půjčky, leasing nebo záruky.
2. Člxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxx 139 odst. 4 finančního nařízení, pokud jde o následující činnosti:
a) neomezené záruky umožňující snížení kapitálových požadavků pro finanční zprosxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxuritizaci, jak je definována v čl. 4 odst. 1 bodu 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013(34), týkající se:
i) stávajících portfolií xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxdní podniky.
Finanční příspěvek uvedený v prvním pododstavci písm. a) a b) tohoto odstavce přispívá k druhořadým nebo mezaninovým tranším portfoxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxdá alespoň požadavku na ponechání si rizika stanovenému ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU(35) a v nařízení Evropského parlamentu x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxční zprostředkovatel povinen vytvořit nové dluhové financování pro způsobilé malé a střední podniky v souladu s čl. 37 odst. 4 tohoto nařízení.
Každý xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském státě týkajícími se dluhového financování a s odhadovanou poptávkou po takovémto dluhovém financování malých a středních podniků, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxo členský stát. Celkový příspěvek do EFRR a EZFRV od všech zúčastněných členských států podléhá globálnímu stropu ve výši 8 500 000 000 EUR (ceny na úrovnx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxěných členských států, je nedostatečný, a to při řádném zohlednění minimálního kritického množství definovaného v předběžném posouzení uvedeném v oxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dohody o financování uvedené v odst. 4 prvním pododstavci písm. c) tohoto článku, členský stát podá žádost o změnu programu zmíněného v odst. 4 prvním poxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy pro ukončení příspěvku členského státu na nástroj stanovené v dohodě o financování mezi dotyčným členským státem a EIB uvedené v odst. 4 prvním pododsxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xiných programů a priorit v souladu s požadavky na tematické zaměření.
Je-li ukončena účast některého členského státu, tento členský stát podá žádost x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xýt využity v rámci jiných programů a priorit v souladu s požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnančním zprostředkovatelem v rámci finančního nástroje uvedeného v odstavci 2, považují za konečné příjemce příspěvku z EFRR a EZFRV na dotyčný finanxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa úrovni Unie, které provede EIB a Komise;
Na základě dostupných zdrojů údajů o bankovním dluhovém financování a malých a středních podnicích předběžnx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxí malých a středních podniků i informace o schodku financování malých a středních podniků v jednotlivých členských státech, profil hospodářské a finaxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo objemu půjček, který tyto příspěvky vytvářejí, a přidanou hodnotu.
b) je poskytován každým zúčastněným členským státem jako součást jediného spexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxt. 3;
c) podléhá podmínkám stanoveným v dohodě o financování uzavřené mezi každým zúčastněným členským státem a EIB, včetně mimo jiné:
i) úkolů a povxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxého v čl. 65 odst. 2;
iii) podmínek pro nové dluhové financování;
iv) ustanovení týkajících se nezpůsobilých činností a kritérií pro vyloučení;
v) hxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxrování, podávání zpráv a auditu;
ix) viditelnosti;
x) podmínek pro vypovězení dohody;
Pro účely provádění nástroje uzavře EIB smluvní ujednání s vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle písm. b), má členský stát právo tento příspěvek přerozdělit ve prospěch jiných programů a priorit v souladu s požadavky na tematické zaměření.
Zx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci písm. c). Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 150 odst. 3.
5. V každém zúčastněném členském státě musí být dosxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx mezi novým dluhovým financováním pro způsobilé malé a střední podniky pocházejícím od finančních zprostředkovatelů a odpovídajícím příspěvkem dotxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Nedosáhne-li finanční zprostředkovatel minimálního pákového xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnského státu, a to v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o financování.
Skutečnost, že finanční zprostředkovatel nedosáhl minimálního pákovéxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x prvního pododstavce mohou být finanční příspěvky uvedené v odstavci 2 tohoto článku uloženy na oddělené účty podle členských států nebo, pokud s tím soxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxramů, z nichž jsou příspěvky poskytovány.
7. Odchylně od čl. 41 odst. 1 a 2, pokud jde o finanční příspěvky uvedené v odstavci 2 tohoto článku, vychází žáxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxvání uvedené v odst. 4 prvním pododstavci písm. c) tohoto článku. Tyto žádosti o platbu jsou založeny na částkách požadovaných EIB, které se považují za xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxch měsíců. Platby členských států EIB se provádějí bezodkladně a v každém případě před přijetím závazků ze strany EIB.
8. Při uzavření programu předsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx pododstavci písm. a) tohoto článku zdrojům uvedeným v čl. 42 odst. 3 prvním pododstavci písm. b);
b) u činností uvedených v odst. 2 prvním pododstavci pxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxím podnikům nebo v jejich prospěch v průběhu období způsobilosti uvedeného v čl. 65 odst. 2.
9. Pro účely článků44 a 45 se nevyžádané záruky a částky zíxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxojů. Po skončení finančních nástrojů se čistý likvidační zisk po odečtení nákladů, poplatků a plateb dlužných částek věřitelům, které mají přednost pxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxdená v čl. 46 odst. 1 obsahuje následující dodatečné prvky:
a) celkovou výši podpory z EFRR a EZFRV vloženou do finančního nástroje, pokud jde o nelimitoxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxilé malé a střední podniky v souladu s čl. 37 odst. 4.
11. Bez ohledu na čl. 93 odst. 1 lze zdroje přidělené na nástroje podle odstavce 2 tohoto článku pouxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxi v dohodě o financování uvedené v odst. 4 prvním pododstavci písm. c) uvedeno jinak.
12. Článek 70 se nevztahuje na programy vytvořené za účelem provádxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xx nařízení o EZFRV pro EZFRV neprovádějí u operací, které zahrnují finanční nástroje prováděné podle čl. 38 odst. 1 písm. a), ověřování na místě. Tyto určxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxt programů neprovádějí audity operací zahrnujících použití finančních nástrojů prováděných podle čl. 38 odst. 1 písm. a) a systémů řízení a kontroly txxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtrojů.
3. Subjekty odpovědné za audit programů mohou provádět audity na úrovni konečných příjemců pouze tehdy, nastane-li alespoň jedna z těchto sixxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx poskytované z finančního nástroje konečným příjemcům a o tom, že tato podpora byla použita k zamýšleným účelům v souladu s platnými právními předpisy;
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxým a přesným záznamem poskytnuté podpory.
4. Komisi je v souladu s článkem 149 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se řízexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxo uchovávání podkladů, prvků, které mají být doloženy podklady, a řídících, kontrolních a auditních mechanismů. Komise oznámí uvedené akty v přenesexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx byly podklady k dispozici, a nesmí ukládat konečným příjemcům požadavky na vedení záznamů, jež by překračovaly nezbytné minimum, které jim umožňuje txxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxdené v čl. 38 odst. 1 písm. a) a finanční nástroje uvedené v čl. 38 odst. 1 písm. b) prováděné v souladu s čl. 38 odst. 4 písm. a) a b), jsou v jednotlivých fázícx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx. 2 (dále jen "období způsobilosti") v souladu s těmito podmínkami:
a) částka příspěvku z programu vyplácená na dotyčný finanční nástroj, která je obsaxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle příslušné dohody o financování odpovídající výdajům ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d), která má být vyplacena během období způsobilosti; žxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx x xrůběžnou platbu uvedená v písmenu a) tohoto odstavce může obsahovat až 25% celkové částky vnitrostátního spolufinancování uvedené v čl. 38 odst. 9, ktxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxobilosti;
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxlo nejméně 60% částky, která byla předmětem první žádosti o průběžnou platbu, vynaloženo jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d);
xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platbu, vynaloženo jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d);
d) každá žádost o průběžnou platbu, která uvádí výdaje souvisejíxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d).
Při uzavření programu musí žádost o výplatu konečného zůstatku obsahovat celkovou částku způsobilých výdajů pxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxžné platby a o výplatu konečného zůstatku celkovou částku plateb provedených řídicím orgánem za účelem investice do konečných příjemců podle čl. 42 odxxx x xxxxx xx x xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxeb na finanční nástroje a následné úpravy žádostí o platby.
4. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku Komise přijímá prováxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o platby podávanými Komisi. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 150 odst. 3.
Článek 42
Způsobilé výdaje při uzavřenx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxadě záruk částku vyčleněnou, prostřednictvím finančního nástroje během období způsobilosti, která odpovídá:
a) platbám poukázaným konečným příjexxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx zda dosud nejsou splacené nebo zda se již staly splatnými, aby bylo možno vyplatit případně vznesené nároky na úhradu ztrát, které byly vypočteny na zákxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxe do konečných příjemců;
c) kapitalizovaným subvencím úrokových sazeb nebo subvencím poplatků za záruky, jež mají být zaplaceny za období nepřesahuxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xčinné vyplácení po období způsobilosti, avšak v souvislosti s půjčkami nebo jinými rizikovými nástroji použitými k úhradě investic do konečných příjxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149, jimiž se stanoví zvláštní pravidla týkající se zavedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx x xxxxxxě akciových nástrojů a mikroúvěrů lze kapitalizované náklady nebo poplatky týkající se správy, jež mají být placeny po dobu nepřesahující šesti let po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxvat články 44 nebo45, považovat za způsobilé výdaje, pokud jsou placeny na účelově vázaný účet zřízený zvlášť k tomuto účelu.
3. V případě akciových nxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xdst. 7 prvním pododstavci písm. b) a které do konce období způsobilosti investovaly alespoň 55% programových prostředků vyčleněných v rámci příslušnx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xo skončení období způsobilosti, považovat za způsobilé výdaje, pokud jsou vypláceny na účelově vázaný účet zřízený zvlášť k tomuto účelu a za předpoklxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx na následné investice do konečných příjemců, kteří v období způsobilosti obdrželi počáteční kapitálové investice z finančního nástroje, jež jsou stxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xjednáními, které tržním standardům odpovídají, jsou omezeny na minimum nutné ke stimulaci společného investování ze strany soukromého sektoru a musx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxlých výdajů akciového nástroje uvedeného v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), z jehož stropu se odečtou kapitálové zdroje a výnosy vrácené do tohoto axxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxečných příjemců uskutečněné v období uvedeném v prvním pododstavci, se použijí v souladu s článkem 45.
4. Způsobilé výdaje zveřejněné podle odstaxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Náklady a poplatky na správu uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. d) a v odstavci 2 tohoto článku mohou být účtovány subjektem provádějícím foxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxé pravomoci uvedeném v odstavci 6 tohoto článku. Zatímco správní náklady zahrnují položky přímých i nepřímých nákladů hrazené na základě vykázaných vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxantní. Správní náklady a poplatky musí vycházet z metodiky výpočtu založené na výkonnosti.
Správní náklady a poplatky mohou zahrnovat poplatky za zprxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxje.
Správní náklady a poplatky, včetně nákladů a poplatků vzniklých při přípravných pracích v souvislosti s dotčeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxmoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149, které stanoví zvláštní pravidla ohledně kritérií pro výpočet správních nákladů a poplxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxstrojů a mikroúvěrů.
Článek 43
Úroky a další výnosy vytvářené podporou finančních nástrojů poskytovanou z fondů ESI
1. Podpora z fondů ESI posxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxadu se zásadami řádného finančního řízení.
2. Úroky a jiné výnosy, jež připadají na podporu fondů ESI poskytovanou na finanční nástroje, se používají xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx d) a výdajů vynakládaných v souladu s čl. 42 odst. 2 - jako počáteční podpora fondů ESI buď v rámci téhož finančního nástroje, nebo po skončení dotčeného fxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxbí způsobilosti.
3. Řídicí orgán zajistí vedení přiměřených záznamů o použití úroků a jiných výnosů.
Článek 44
Opakované použití prostředků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x uvolnění prostředků vyčleněných na smlouvy o zárukách, včetně kapitálových splátek a výnosů a jiných příjmů, jako jsou úroky, poplatky za záruky, divxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxdí dohodnutém v příslušných dohodách o financování znovu použijí k těmto účelům:
a) na další investice prostřednictvím stejných nebo jiných finančníxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejných investorů působících podle zásady tržní ekonomiky, kteří poskytují doplňkové zdroje, jež odpovídají výši podpory z fondů ESI poskytované xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx správu nebo úhradu poplatků za správu finančního nástroje.
Potřeba a míra preferenčního odměňování podle prvního pododstavce písm. b) se určí v předxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxíliš kompenzovat soukromé investory nebo veřejné investory působící v souladu se zásadou tržní ekonomiky. Sladění zájmů se zajistí přiměřeným sdílexxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxí přiměřených záznamů o použití zdrojů uvedených v odstavci 1.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xinančních nástrojů, včetně kapitálových splátek a výnosů a dalších příjmů vytvořených po dobu nejméně osmi let po skončení období způsobilosti, kterx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx téhož finančního nástroje, nebo poté, co tyto zdroje opustí finanční nástroj, u jiných finančních nástrojů, za předpokladu, že v obou případech posouxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstrojů
1. Řídicí orgán zašle Komisi zvláštní zprávu o operacích zahrnujících použití finančních nástrojů jako přílohu k výroční zprávě o provádění.
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxhž rámci se podpora z fondů ESI poskytuje;
b) popis finančního nástroje a prováděcích opatření;
c) určení orgánů provádějících finanční nástroje, pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxch v čl. 38 odst. 6;
d) celková výše příspěvků z programu v členění podle priorit nebo opatření, které byly vyplaceny na finanční nástroj;
e) celková výxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxtice u konečných příjemců a také na vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky, v členění podle programů, priorit nebo opatření;
f) výkoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xond fondů;
g) úroky a jiné výnosy vytvořené díky podpoře z fondů ESI poskytnuté finančnímu nástroji a programové zdroje vložené zpět do finančních násxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxřednictvím finančního nástroje a hodnota investic a podílů;
i) hodnota kapitálových investic oproti předchozím rokům;
j) příspěvek finančního náxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxčním zprávám o provádění programu, jež budou předloženy v roce 2017 a 2019, a v závěrečné zprávě o provádění programu. Oznamovací povinnosti uvedené v pxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxijme Komise prováděcí akty, jimiž stanoví vzory, které se mají používat při podávání zpráv o finančních nástrojích Komisi. Tyto prováděcí akty se přijxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpráv o provádění uvedených v čl. 111 odst. x xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxjů o pokroku dosaženém při financování a provádění finančních nástrojů, které zaslaly řídicí orgány v souladu s tímto článkem. Tyto souhrny jsou předáxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxí programů
Článek 47
Monitorovací výbor
1. Do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí Komise o přijetí programu členskému státu zřídí členský stxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "monitorovací výbor").
Členský stát může pro více programů spolufinancovaných z fondů ESI zřídit jediný monitorovací výbor.
2. Každý moxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxx xxxxxů ode dne, kdy bylo členským státům oznámeno rozhodnutí o přijetí programu spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce, zřídí členské státy účaxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxí výbor tohoto programu. Monitorovací výbor vypracuje a přijme svůj jednací řád.
Článek 48
Složení monitorovacího výboru
1. O složení monitxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxkujících subjektů a zástupců partnerů uvedených v článku 5. Zástupci partnerů jsou delegováni jako členové monitorovacího výboru příslušnými partnxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxká územní spolupráce dohodnou členské státy účastnící se programu a třetí země, které přijaly pozvání k účasti v programu spolupráce. Monitorovací výxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxsti související s programem v rámci dané programové oblasti.
2. Seznam členů monitorovacího výboru se zveřejní.
3. Komise se účastní činnosti monxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxboru předsedá zástupce členského státu nebo řídicího orgánu.
Článek 49
Funkce monitorovacího výboru
1. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxečné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy, včetně změn hodnoty ukazatelů výsledků, pokrok při plnění vyčíslených cílových hodnxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxkty, které ovlivňují výkonnost programu, včetně závěrů v rámci přezkumů výkonnosti.
3. Monitorovací výbor je konzultován v otázce jakýchkoli změn pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxt připomínky ohledně provádění programu a jeho hodnocení, včetně opatření přijatých s cílem snížit administrativní zátěž příjemců. Monitorovací výxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxnský stát Komisi výroční zprávu o provádění programu v předchozím rozpočtovém roce. Každý členský stát předloží Komisi závěrečnou zprávu o provádění xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx zprávy o provádění obsahují klíčové informace o provádění programu a jeho priorit, co se týče finančních údajů, společných ukazatelů a ukazatelů specxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxvádění programu, jež má být předložena v roce 2017, milníků vymezených ve výkonnostním rámci. Předané údaje se týkají hodnot ukazatelů pro plně provedxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxmu, která jsou k dispozici z předchozího rozpočtového roku, a jakýchkoli záležitostí, které ovlivňují výkonnost programu, a přijatá opatření. Ve výrxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxh podmínek.
3. Odchylně od odstavce 2 mohou být zvláštní pravidla týkající se údajů, které mají být předány pro ESF, stanovena v nařízeni o ESF.
4. Výroxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxamu, včetně příspěvku fondů ESI ke změnám hodnoty ukazatelů výsledků, pokud to příslušná hodnocení programu dokazují. Výroční zpráva o provádění proxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtření zohledňujících zásady uvedené v článcích 7 a 8, úlohu partnerů uvedených v článku 5 při provádění programu a informuje o podpoře cílů týkajících sx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxnocení uvedených v odstavcích 2 a 3 obsahovat rovněž informace o cílech programu a jeho přínosu pro strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst poxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxhovat všechny informace požadované v uvedených odstavcích a v pravidlech pro daný fond.
O xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxučiní, má se za to, že je dotyčná zpráva přípustná.
7. Komise výroční zprávy a závěrečnou zprávu o provádění přezkoumá a uvědomí členský stát o svých pxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxmise nesdělí své připomínky v těchto lhůtách, považují se zprávy za schválené.
8. Komise může řídicímu orgánu sdělit připomínky ohledně jakýchkoli zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeré s těmito připomínkami souvisejí, a případně do tří měsíců vyrozumí Komisi o přijatých opatřeních.
9. Výroční a závěrečná zpráva o provádění progrxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx x023 včetně se uspořádá výroční přezkumné jednání mezi Komisí a každým členským státem za účelem posouzení výkonnosti jednotlivých programů s ohledem xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxch 2017 a 2019 se bude výroční přezkumné jednání zabývat všemi programy v členském státu a rovněž zohlední zprávy o pokroku předložené v dotyčných letecx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxroční přezkumné jednání ohledně některého programu neuspořádají.
4. Výročnímu přezkumnému jednání předsedá Komise nebo, požaduje-li to členský sxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxakci na připomínky Komise o záležitostech, které významným způsobem ovlivňují provádění programu, a případně Komisi do tří měsíců informují o přijatxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx při provádění dohody o partnerství ke dni 31. prosince 2016 a do 31. srpna 2019 zprávu o pokroku při provádění uvedené dohody dni 31. prosince 2018.
2. Zxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxí;
b) pokrok při plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a při plnění zvláštních úkolů jednotlivých fondů uvexxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxtním rámci pro jednotlivé programy a na podporu cílů v oblasti změny klimatu;
c) zda byla opatření přijatá ke splnění použitelných předběžných podmínxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xoce 2017;
d) provádění mechanismů k zajištění koordinace mezi fondy ESI a dalšími nástroji Unie a vnitrostátními finančními nástroji a EIB;
e) prováxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v prioritních oblastech stanovených pro spolupráci;
f) případně opatření přijatá k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravoxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh v článku 5 při provádění dohody o partnerství.
i) přehled opatření přijatých v souvislosti s uplatňováním horizontálních principů uvedených v článxxxx xx x x x x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe jsou neúplné nebo nejasné do té míry, že to významně ovlivňuje kvalitu a spolehlivost dotčeného posouzení, může si od členského státu vyžádat další inxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxadované informace ve lhůtě tří měsíců a případně zprávu o pokroku odpovídajícím způsobem upraví.
4. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxají poradním postupem podle čl. 150 odst. 2.
Článek 53
Podávání zpráv ze strany Komise a rozprava o fondech ESI
1. Počínaje rokem 2016 předává Koxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx která vychází z výročních zpráv o provádění programu, které členské státy předkládají podle článku 50, a spolu s ní souhrn zjištění z dostupných hodnocxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxategické zprávy, v nichž shrne zprávy o pokroku předkládané členskými státy, a do 31. prosince 2017 a do 31. prosince 2019 je předloží Evropskému parlamxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xtrategické zprávě soustředí zejména na přispění fondů ESI k dosažení cílů strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, a xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxvy o pokroku určené pro jarní zasedání Evropské rady oddíl, v němž shrne nejaktuálnější zprávy uvedené v odstavcích 1 a 2, zejména s ohledem na přispění fxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Dopad programů se hodnotí s ohledem na úkoly jednotlivých fondů ESI v souvislosti s realizací cílů podle strategie Unie pro inteligentní a udržitelný xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xoskytnou zdroje nezbytné pro provádění hodnocení a zajistí zavedení postupů pro tvorbu a sběr údajů potřebných pro hodnocení, včetně údajů týkajícícx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí jsou funkčně nezávislí na řídicích orgánech, které jsou odpovědné za provádění programu. Bezprostředně po vstupu toto nařízení v platnost poskytne xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxdějí předběžná hodnocení s cílem zlepšit kvalitu koncepce jednotlivých programů.
2. Provádění předběžných hodnocení je povinností orgánu odpovědxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxé hodnoty, do jejichž výše lze předběžné hodnocení kombinovat s hodnocením jiného programu.
3. V rámci předběžných hodnocení se posuzují tyto prvkyx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx vnitrostátních a regionálních potřeb a potenciálu pro rozvoj a poučení z předchozích programových období;
b) vnitřní soudržnost navrhovaného progxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxd vybraných tematických cílů, priorit a odpovídajících cílů programů s SSR, dohodou o partnerství a relevantními doporučeními pro jednotlivé země, jxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxitelnost navržených ukazatelů programu;
f) jak očekávané výstupy přispějí k výsledkům;
g) zda jsou vyčíslené cílové hodnoty ukazatelů reálné s ohlxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxogramu;
j) vhodnost postupů pro monitorování programu a shromažďování údajů nezbytných k provádění hodnocení;
k) vhodnost zvolených milníků pro vxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxci, zejména s ohledem na přístupnost pro osoby se zdravotním postižením;
m) přiměřenost plánovaných opatření na podporu udržitelného rozvoje;
n) oxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Rady 2001/42/ES(36) s ohledem na potřebu přizpůsobit se změně klimatu.
Článek 56
Hodnocení během programového období
1. Řídicí orxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxxské státy zajistí, aby byly pro hodnocení uvolněny příslušné kapacity.
3. Během programového období řídicí orgán zajistí, aby hodnocení jednotlivýxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxahovala vhodná následná opatření v souladu s pravidly pro daný fond. Nejméně jednou za programové období se v rámci hodnocení posoudí, jak podpora z fonxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxdnocení programů provádět z vlastního podnětu. Komise informuje řídicí orgán a výsledky zašle řídicímu orgánu a poskytne příslušnému monitorovacímx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx xx
Následné hodnocení
1. Následná hodnocení provádí Komise nebo členské státy v úzké spolupráci s Komisí. V rámci těchto hodnocení je posuzována účinxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxlům stanoveným v rámci uvedené strategie Unie a v souladu se zvláštními požadavky stanovenými v pravidlech pro daný fond.
2. Následné hodnocení se dokxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx do 31. prosince 2019.
4. Komise pro každý z fondů ESI vypracuje do 31. prosince 2025 souhrnnou zprávu s přehledem hlavních závěrů následných hodnoceníx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xro provádění tohoto nařízení, která se zaměřují na přípravu, monitorování, správní a technickou pomoc, hodnocení, audit a kontrolu.
Opatření uvedenx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxího nařízení.
Mezi opatření uvedená v prvním pododstavci může patřit zejména:
a) pomoc při přípravě a posuzování projektů, včetně spolupráce s EIB;
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxu, řízení, monitorování, výměnu informací a provádění fondů ESI a opatření zaměřená na zavádění systémů kontroly a technickou a správní pomoc;
e) hodxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxt případně prováděny EIB;
f) opatření k šíření informací, podpoře sítí, provádění komunikačních činností, zvyšování povědomí a podpoře spolupráce x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x hodnocení;
h) opatření ke zdokonalování metod hodnocení a výměny informací o postupech hodnocení;
i) opatření týkající se auditu;
j) posilování cxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxních plánů a velkých projektů, včetně společných iniciativ s EIB;
k) šíření osvědčených postupů s cílem pomoci členským státům posílit kapacity jejixx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxlních a správních reforem v reakci na hospodářské a sociální výzvy v členských státech, jež splňují podmínky stanovené v čl. 24 odst. 1.
Ve snaze zajistxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxy, které byly v rámci tohoto nařízení vyčleněny na komunikaci, rovněž k institucionální komunikaci v oblasti politických priorit Unie, mají-li vztah x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxy týkající se druhu opatření souvisejících s opatřeními uvedenými v odstavci 1.
Článek 59
Technická pomoc z podnětu členských států
1. Fondy Exx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtí, řešení stížností, kontroly a auditu. Členský stát může fondy ESI využívat na podporu opatření ke snížení administrativní zátěže příjemců, a to i prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxndy. ESI fondy mohou být rovněž využívány na podporu opatření na posílení kapacit příslušných partnerů v souladu s čl. 5 odst. 3 písm. e) a podporu výměny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxavidlech pro daný fond lze stanovit další opatření, která mohou být financována z technické pomoci v rámci jednotlivých fondů ESI, případně vyloučit, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxlní výše podpory z fondů ESI podle pravidel pro daný fond.
2. Opatření v oblasti technické pomoci prováděná z podnětu nebo z pověření Komise lze financoxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxářejí čistý příjem. Pro účely tohoto článku se "čistým příjmem" rozumí přítoky peněžních prostředků přímo od uživatelů zboží nebo služeb, které jsou pxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxby za služby po odečtení veškerých provozních nákladů a reprodukčních nákladů zařízení s krátkou životností vzniklých během příslušného období. Úspxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxcí.
Pokud nejsou pro spolufinancování způsobilé veškeré investiční náklady, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na způsobilé a nezpůsobilé části ixxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxet čistý příjem během určitého referenčního období zahrnujícího jak provádění operace, tak i dobu po jejím dokončení.
3. Potenciální čistý příjem z xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxní procentní sazby čistých příjmů pro daný sektor nebo subsektor na danou operaci, jak je stanoveno v příloze V nebo v kterémkoli aktu v přenesené pravomxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxenému pro daný sektor nebo subsektor a použitelnému u dané operace, k běžně očekávané ziskovosti dané kategorie investice, k uplatnění zásady "znečišxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt v řádně odůvodněných případech akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149, pokud jde o změnu přílohy V přizpůsobením paušálních sazeb v ní stanxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxjímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149, které stanoví paušální sazby pro sektory nebo subsektory v oblasti informačních a komunikačnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxzději 30. června 2015.
Kromě toho je Komisi svěřena pravomoc přijímat v řádně odůvodněných případech akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ESI, do přílohy V.
Je-li použita metoda uvedená v prvním pododstavci písm. a), má se za to, že uplatněním paušální sazby je zohledněn xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxerace.
Jestliže byla aktem v přenesené pravomoci v souladu s třetím a čtvrtým pododstavcem stanovena paušální sazba pro nový sektor nebo subsektor, mxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x).
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149,které stanoví metodu uvedenou v prvním pododstavci písm. b)x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxřený během provádění operace, který pochází ze zdrojů, jež nebyly při určování potenciálního čistého příjmu z operace zohledněny.
4. Metoda, kdy sx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xlternativně k použití metod uvedených v odstavci 3 se v okamžiku přijetí programu pro určitou prioritu nebo opatření, v jejichž rámci by se u všech operaxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a), může na žádost členského státu snížit maximální míra spolufinancování uvedená v čl. 60 odst. 1. Toto snížení musí být přinejmenším rovnocenné čásxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx paušální sazbou uvedenou v odst. 3 prvním pododstavci písm. a).
Je-li použita metoda uvedená v prvním pododstavci, má se za to, že uplatněním snížené míxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xeodečítá od způsobilých výdajů operací.
6. Pokud není objektivně možné předem určit příjmy za použití metod uvedených v odstavcích 3 a 5, odečtou se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxveného ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé fondy, podle toho, co nastane dříve.
7. Odstavce 1 až 6 se nevztahují na:
a) operace nebo části operacíx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx
xx xxatnou pomoc, která musí být vrácena v plné výši, a na ceny;
d) technickou pomoc;
e) podporu z finančních nástrojů nebo v jejich prospěch;
f) operace, u xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxváděné v rámci společného akčního plánu;
h) operace, pro něž jsou částky nebo sazby podpory stanoveny v příloze I nařízení o EZFRV.
V případě, že člensxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxž celkové způsobilé náklady před uplatněním odstavců 1 až 6 nepřekračují částku 1 000 000 EUR.
8. Odstavce 1 až 6 se navíc nevztahují na operace, u nicxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x) slučitelnou státní podporu, v jejímž případě bylo provedeno individuální ověření potřeb financování v souladu s platnými pravidly pro státní podpoxxx
xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x) tohoto odstavce, stanoví-li tak vnitrostátní předpisy.
KAPITOLA II
Zvláštní pravidla podpory z fondů ESI pro partnerství veřejného a souxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxukromého sektoru. Tyto operace musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména s předpisy o poskytování státní podpory a o zadávání veřejných xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xeřejného a soukromého sektoru příjemcem buď:
a) veřejnoprávní subjekt zahajující operaci nebo
b) subjekt soukromého práva určitého členského státx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxví veřejného a soukromého sektoru, může navrhnout, aby byl pro účely podpory z fondů ESI příjemcem soukromý partner, který bude vybrán po schválení opexxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxny příslušné povinnosti příjemce podle tohoto nařízení.
3. Soukromý partner vybraný k provedení operace může být coby příjemce během provádění nahrxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxinancující operaci. V takovém případě se příjemcem stává nahrazující soukromý partner nebo veřejnoprávní subjekt, pokud se řídicí orgán přesvědčí o xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xkty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149, kterými stanoví dodatečná pravidla pro nahrazení příjemce a související povinnosti.
5. Nahrazení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxo článku a v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle odstavce 4 tohoto článku.
Článek 64
Podpora operací partnerství veřejného a soukroméxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxlně od čl. 65 odst. 2 za výdaje vzniklé příjemci a příjemcem uhrazené a mohou být zahrnuty do žádosti o platbu podané Komisi, pokud jsou splněny následujíxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxané příjemcem uhradil soukromý partner a že operace je v souladu s platnými unijními a vnitrostátními právními předpisy, programem a podmínkami podpoxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxt zřízený k tomuto účelu na jméno příjemce.
3. Prostředky převedené na vázaný účet uvedený v odstavci 2 se použijí na platby v souladu s dohodou o partnerxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xektoru.
4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149, které stanoví minimální požadavky, jež musí být obsxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí, jež souvisejí s ukončením dohody o partnerství veřejného a soukromého sektoru, a pro účely zajištění odpovídající auditní stopy.
KAPITOLA Ixx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxh pro daný fond či na jejich základě stanovena zvláštní pravidla, určuje na základě vnitrostátních právních předpisů.
2. Výdaje jsou způsobilé pro poxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx co nastane dříve - do 31. prosince 2023. Příspěvek z EZFRV na výdaje lze kromě toho poskytnout jen tehdy, jestliže byla odpovídající podpora platební agxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mladých lidí způsobilé od 1. září 2013.
4. V případě nákladů hrazených podle čl. 67 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) musí být opatření, která tvoxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxady hrazené na základě čl. 67 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) u opatření v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, 1. září 2013.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxancování v rámci programu řídicímu orgánu, a to bez ohledu na to, zda příjemce provedl všechny související platby či nikoli.
7 Tímto článkem nejsou dotxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxtvářejí čistý příjem a na něž se nevztahuje xxx xx xxxxx x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxrace a který byl přímo vytvořen pouze během jejího provádění nejpozději do okamžiku, kdy příjemce předloží závěrečnou žádost o platbu. Pokud nejsou prx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxahuje na:
a) technickou pomoc;
b) finanční nástroje;
c) vratnou pomoc, která musí být vrácena v plné výši;
d) ceny;
e) operace podléhající pravidlxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdnotkových nákladů za předpokladu, že čisté příjmy byly zohledněny předběžně,
g) operace prováděné v rámci společného akčního plánu za předpokladux xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx, u nichž celkové způsobilé náklady nepřesahují 50 000 EUR.
Pro účely tohoto článku a článku 61 se za příjem nepovažují a od způsobilých výdajů operace nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x důsledku toho, že třetí osoba vybraná podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek svou nabídku stáhne (peněžní jistota).
9. Výdaje, které se stxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxe dne, kdy vstupuje v platnost rozhodnutí o změně programu.
Zvláštní pravidla pro ENRF se mohou odchýlit od prvního pododstavce.
10. Odchylně od odsxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ESI nebo z jednoho či více programů a z jiných nástrojů Unie za předpokladu, že položka výdajů uvedená v žádosti o proplacení prostřednictvím jednoho z fxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx se používají pro poskytování podpory ve formě grantů, cen, vratné pomoci a finančních nástrojů nebo jejich kombinace.
V případě vratné pomoci se podpxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxovu se použije ke stejnému účelu nebo v souladu s cíli programu.
Článek 67
Formy grantů a vratné pomoci
1. Granty a vratná pomoc mohou být poskytxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx standardní stupnice jednotkových nákladů;
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xodílu z jedné nebo více stanovených kategorií nákladů.
Formy grantů nebo vratné pomoci uplatňované pro určité operace mohou být omezeny pravidly pro xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x lze kombinovat pouze tehdy, pokud se každá z nich vztahuje na jinou kategorii nákladů nebo pokud se použijí pro různé projekty, které tvoří součást operxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxdávání veřejných zakázek na zboží, práce nebo služby, použije se pouze odst. 1 první pododstavec písm. a). Pokud je zadávání veřejných zakázek v rámci oxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxxx uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. b), c) a d) se určují jedním z těchto způsobů:
a) přiměřenými, spravedlivými a ověřitelnými metodami výpočtx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo za
iii) použití obvyklých postupů účtování nákladů jednotlivých příjemců;
b) v souladu s pravidly pro uplatňování odpovídajících stupnic xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx x xxxxxdly pro uplatňování odpovídajících stupnic jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb, které se v rámci režimů pro granty financxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xx zvláštními metodami pro určení částek stanovenými v souladu s pravidly pro daný fond.
6. Dokument, který stanoví podmínky podpory pro jednotlivé oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdů a nákladů na zaměstnance týkajících se grantů a vratné pomoci paušální sazbou
1. Pokud provádění operace vede ke vzniku nepřímých nákladů, lze tytx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxladu, že se tato sazba vypočte na základě přiměřené, spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu nebo metody, která se v rámci režimů pro granty financovanx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, aniž by se od členského státu požadovalo provedení výpočtu ke stanovení použitelné sazby;
c) paušální sazbou způsobilých přímých nákladů na základx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xravomoci v souladu s článkem 149, pokud jde o definici paušální sazby a související metody uvedené v prvním pododstavci písm. c) tohoto odstavce.
2. xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxubé mzdové náklady vydělí 1 720 hodinami.
Článek 69
Zvláštní pravidla způsobilosti pro granty a vratnou pomoc
1. Věcné příspěvky ve formě posxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xůkazní hodnoty, mohou být způsobilé za podmínky, že to pravidla fondů ESI a programu upravující způsobilost stanovují a že jsou splněna všechna tato krxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxové způsobilé výdaje na konci operace;
b) hodnota přisuzovaná věcným příspěvkům nepřesahuje ceny obvyklé na dotyčném trhu;
c) hodnotu a poskytnutí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxuvy o pronájmu, jejíž roční nominální hodnota nepřesahuje jednotku měny členského státu.
e) v případě věcných příspěvků ve formě neplacené práce se hxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xozemků nebo nemovitostí uvedenou v prvním pododstavci písm. d) tohoto odstavce osvědčuje nezávislý kvalifikovaný odborník nebo náležitě oprávněný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxo podmínky:
a) umožňují to pravidla způsobilosti programu;
b) jsou-li výdaje propláceny ve formě uvedené v čl. 67 odst. 1 prvním pododstavci písm. a), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxobí, ve kterém je daná operace podporována;
d) na pořízení odepisovaného majetku nebyly použity granty z veřejných zdrojů.
3. Pro příspěvek z fonxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí úrokových sazeb nebo subvencí poplatků za záruky;
b) nákup nezastavěných a zastavěných pozemkx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx které zahrnují budovy, se tento strop zvýší na 15%. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze pro operace týkající se zachování životního prosxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x x x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx musí operace podporované z fondů ESI probíhat v programové oblasti.
2. Řídicí orgán může připustit, aby se operace prováděla mimo programovou oblasxx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxělená v rámci programu na operace mimo programovou oblast nepřesáhne 15% podpory z EFRR, Fondu soudržnosti a MFF na úrovni priority, nebo 5% podpory z EZxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxroly a auditu týkající se dotyčné operace plní orgány odpovědné za program, v jehož rámci je daná operace podporována, nebo orgány programu uzavřou dohxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxádat mimo Unii za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v odst. 2 písm. a) a povinnosti v oblasti řízení, kontroly a auditu týkající se operace.
xx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxx 71
Trvalost operací
1. V případě operace zahrnující investici do infrastruktury nebo produktivní investici se musí příspěvek z fondů ESI vrátit, xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxtění výrobní činnosti mimo programovou oblast;
b) změně vlastnictví položky infrastruktury, která podniku či veřejnému subjektu poskytuje nepatřxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch cílů.
Částky neoprávněně vyplacené v souvislosti s operací musí členský stát vrátit zpět v poměru k období, v němž požadavky nebyly splněny.
Člensxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xalými a středními podniky.
2. V případě operace zahrnující investici do infrastruktury nebo produktivní investici se musí příspěvek z fondů ESI vrxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxní podnik. Pokud má příspěvek z fondů ESI podobu státní podpory, nahradí se období 10 let lhůtou platnou podle pravidel pro poskytování státní podpory.
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxemi, se příspěvek z fondu vrací pouze tehdy, pokud se na tyto operace vztahuje povinnost zachování investice podle platných pravidel pro státní podporx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxytnuté na finanční nástroje nebo jejich prostřednictvím na operaci, u níž dojde k zastavení výrobní činnosti v důsledku nepodvodného úpadku.
5. Odstxxxx xx x x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013, jestliže dotčená investice je přímo spojena s typem činnosti, který je považován za zxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxy
Článek 72
Obecné zásady systémů řízení a kontroly
V souladu s čl. 4 odst. 8 systémy řízení a kontroly sestávají z:
a) popisu funkcí jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxkty a v rámci takových subjektů;
c) postupů pro zajištění správnosti a řádnosti vykazovaných výdajů;
d) počítačových systémů pro účetnictví, ukládxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt pověří výkonem úkolů jiný subjekt;
f) opatření pro audit fungování systémů řízení a kontroly;
g) systémů a postupů pro zabezpečení odpovídající auxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxými úroky z prodlení.
Článek 73
Odpovědnosti v rámci sdíleného řízení
V souladu se zásadou sdíleného řízení jsou členské státy a Komise odpoxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxosti členských států
1. Členské státy plní povinnosti v oblasti řízení, kontroly a auditu a nesou z toho vyplývající odpovědnosti, které stanoví pravxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xavedeny v souladu s pravidly pro daný fond a aby tyto systémy účinně fungovaly.
3. Členské státy zajistí, aby existovala účinná opatření na přezkum stíxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xnstitucionálním x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx informují Komisi o výsledcích těchto šetření.
4. Všechny úřední výměny informací mezi členskými státy a Komisí se provádějí za použití systému pro elxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxáděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 150 odst. 3.
KAPITOLA II
Pravomoci a odpovědnosti Komise
Článek 75
Pravomoci a odpověxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných v souladu s čl. 59 odst. 5 finančního nařízení uvedenými určenými orgány, kontrolních zpráv, výročních zpráv o provádění programu a audxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxřízením a s pravidly pro daný fond, a že tyto systémy během provádění programů účinně fungují.
2. Úředníci nebo pověření zástupci Komise mohou provádxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu. Komise dodržuje zásadu proporcionality a za tímto účelem zohledňuje potřebu zamezit bezdůvodnému zdvojování auditů či kontrol prováděných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxkových auditů nebo kontrol může zahrnovat zejména ověření účinného fungování systémů řízení a kontroly v rámci programu nebo jeho části a posouzení řáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxci nebo pověření zástupci Komise řádně zplnomocnění k provádění auditů nebo kontrol na místě mají přístup ke všem potřebným záznamům, dokladům a metadxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxou členské státy kopie takových záznamů, dokladů a metadat Komisi.
Pravomocemi stanovenými v tomto odstavci není dotčeno uplatňování vnitrostátníxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxstní mimo jiné domovních prohlídek ani úředních výslechů osob podle vnitrostátních právních předpisů. Tito úředníci a pověření zástupci však mají přxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxektů.
3. Komise může požádat členský stát, aby přijal opatření nezbytná k zajištění účinného fungování systémů řízení a kontroly nebo správnosti vxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx I
Finanční řízení
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxjí v ročních splátkách. Rozpočtové závazky týkající se výkonnostní rezervy v každém programu se přijmou odděleně od ostatních přídělů na program.
Roxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxskému státu, je právním závazkem ve smyslu uvedeného nařízení.
U každého programu platí, že rozpočtový závazek na první splátku následuje po přijetí xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxhodnutí uvedeného ve druhém pododstavci tohoto článku do 1. května každého roku.
Po uplatnění výkonnostního rámce v souladu s článkem 22 v případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervy a znovu je uvolní pro programy, u nichž došlo k navýšení přídělu v důsledku změny schválené Komisí v souladu s čl. 22 odst. 5.
Článek 77
Spoxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxstupných finančních prostředcích. Každá platba se přiřadí k nejstaršímu otevřenému rozpočtovému závazku dotyčného fondu.
2. Platby související s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xx
xx xxxxxy probíhají formou předběžného financování, průběžných plateb a vyplacení konečného zůstatku.
4. U forem podpory podle čl. 67 odst. 1 prvního pododsxxxxx xxxxx xxx xx x xx x xxxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xýpočet průběžných plateb a platby konečného zůstatku
Pravidla pro daný fond stanoví výpočet částky, která má být uhrazena formou průběžného financoxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x9
Žádosti o platbu
1. Zvláštní postup a informace, které mají být předány v souvislosti s žádostmi o platbu ve vztahu k jednotlivým fondům ESI, se stanxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxch závěrek v souladu s čl. 68 odst. 3 finančního nařízení.
Článek 80
Použití eura
Částky uváděné v programech předložených členskými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vyjadřují v eurech.
Článek 81
Vyplácení počátečních předběžných plateb
1. V návaznosti na rozhodnutí Komise o přijetí programu vyplatí Komixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxk jsou stanoveny v pravidlech pro daný fond.
2. Počáteční předběžné financování lze použít pouze pro platby příjemcům při provádění programu. Za tímtx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxátečního předběžného financování Komise plně zúčtuje nejpozději při uzavření programu.
Článek 83
Přerušení platební lhůty
1. Pověřená scxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:
a) informace poskytnuté auditorským subjektem členského státu nebo Unie jasně ukazují na možnost významných nedostatků ve fungování systému řízenx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxj uvedený v žádosti o platbu je spojen s nesrovnalostí, která má vážné finanční následky;
c) nebyl předložen jeden z dokumentů požadovaných podle čl. 5x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxou stanovit zvláštní základy pro přerušení plateb souvisejících s nesplněním pravidel platných pro společnou rybářskou politiku, které by mělo být pxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xouze na tu část výdajů, na něž se vztahuje žádost o platbu ovlivněná situacemi uvedenými v prvním pododstavci odstavce 1, ledaže by nebylo možné určit čáxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxe je k nápravě situace. Pověřená schvalující osoba přerušení platební lhůty ukončí, jakmile jsou přijata nezbytná opatření.
KAPITOLA II
Kontxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxčení účetního období uplatní Komise v souladu s čl. 59 odst. 6 finančního nařízení postup kontroly a schvalování účetní závěrky a informuje členské stáxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxváděné Komisí
1. Komise provádí finanční opravy prostřednictvím úplného nebo částečného zrušení příspěvku Unie na daný program a získání částky zpěx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisů vede k finanční opravě pouze v souvislosti s výdaji, které byly vykázány Komisi, a v případě, že je splněna jedna z těchto podmínek:
a) porušení ovlxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx povahy dotčeného porušení není možné tento dopad stanovit;
b) porušení ovlivnilo výši výdajů, které mají být uhrazeny z rozpočtu Unie, nebo existujexxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxhodování o finanční opravě podle odstavce 1 dodržuje Komise zásadu proporcionality tím, že zohlední povahu a závažnost porušení právních předpisů a jxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxající se použití finančních oprav se stanoví v pravidlech pro daný fond.
KAPITOLA IV
Zrušení závazku
Článek 86
Zásady
1. Všechny programx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxání nebo žádost o platbu, včetně všech žádostí o platby, které celé nebo z části podléhají přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb, se zruší.
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx se stanoví přesné provádění pravidla o zrušení závazku pro každý fond ESI.
4. Část závazků, která je dosud otevřená, se zruší, pokud nebude kterýkoli z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxtní rezervy podléhají pouze postupu zrušení závazku stanovenému v odstavci 4.
Článek 87
Výjimka ze zrušení závazku
1. Částka, jíž se zrušení xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxném prostředku s odkladným účinkem; nebo
b) nebylo xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx prvního pododstavce písm. b) odvolávají, musí prokázat její přímé důsledky pro provádění programu nebo jeho části.
Pro účely prvního pododstavce píxxx xx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx které uběhnou mezi dnem soudního nebo správního rozhodnutí o pozastavení provádění dané operace a dnem nabytí právní moci konečného soudního nebo sprxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxtkou, která se má vykázat do konce předcházejícího roku.
Článek 88
Postup
1. Komise uvědomí členský stát a řídicí orgán s dostatečným předstihxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxormuje členský stát a řídicí orgán o výši zrušeného závazku podle těchto informací.
3. Členský stát má dva měsíce, aby odsouhlasil částku, která má být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxory na dotčený rozpočtový rok pro jednu nebo více priorit programu, přičemž případně zohlední příděl podle fondu a podle kategorie regionu. Pokud jej nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxou prioritu.
5. Komise prostřednictvím prováděcích aktů pozmění rozhodnutí o přijetí programu nejpozději do 30. září.
ČÁST TŘETÍ
OBECNÁ Uxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxa a cíle
1. Fondy přispívají k vytváření a provádění opatření Unie vedoucích k posilování její hospodářské, sociální a územní soudržnosti v souladu s xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xůst podporující začlenění.
2. Pro účely úlohy uvedené v odstavci 1 se sledují tyto cíle:
a) Investice pro růst a zaměstnanost v členských státech a rxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xpolečné klasifikace územních statistických jednotek (dále jen "regiony úrovně NUTS 2") vytvořené nařízením (ES) č. 1059/2003, ve znění nařízení (ESx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxx xxgiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75% průměru HDP v EU-27;
b) přechodové regiony, jejichž HDP na obyvatele se pohybuje mezi 75% a 90% průměru Hxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxě poměru HDP na obyvatele každého regionu, měřeného paritou kupní síly a vypočteného na základě údajů Unie za období let 2007 - 2009, ve vztahu k HDP v EU-2x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xákladě údajů Unie za období let 2008 - 2010, je nižší než 90% průměru HND na obyvatele v EU-27 za stejné referenční období.
Členské státy, které sice budou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxteného podle prvního pododstavce, dostávají podporu z Fondu soudržnosti přechodně a na zvláštním základě.
4. Ihned po vstupu tohoto nařízení v plaxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxnských států, jež splňují kritéria odstavce 3. Tento seznam platí od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.
5. V roce 2016 Komise přezkoumá způsobilost člexxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxle je nižší než 90% průměru HND na obyvatele v EU-27, jsou nově způsobilé pro podporu z Fondu soudržnosti a členské státy, které byly způsobilé pro čerpánx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx zvláštním základě.
KAPITOLA II
Finanční rámec
Článek 91
Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost
1. Celkové prostředxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx x xxxxxh roku 2011, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze VI, z nichž 322 145 694 739 EUR představuje celkové finanční zdroje přidělené na EFRR, ESF a Fonx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahrnutí do rozpočtu Unie se částka prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost indexuje sazbou 2% ročně.
2. Komise prostřednictvím prxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo přídělu na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí podle členských států spolu se seznamem způsobilých regionů v souladu s kritérii a metodxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxů se po odečtení podpory pro nástroj pro propojení Evropy podle čl. 92 odst. 6 a pomoci pro nejchudší osoby podle čl. 92 odst. 7 přidělí na technickou pomoc x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxce pro růst a zaměstnanost činí 96,33% z celkových finančních zdrojů (tzn. celkem 313 197 435 409 EUR) a přidělí se takto:
a) 52,45% (tzn. celkem 164 279 01x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxx xxzvinutější regiony;
d) 21,19% (tzn. celkem 66 362 384 703 EUR) pro členské státy podporované Fondem soudržnosti;
e) 0,44% (tzn. celkem 1 386 794 724 EUxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxa stanovená v článku 2 protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.
2. Vedle částek uvedených v článku 91 a odstavci 1 tohoto článku se na rok 2014 uvolxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxx x xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxčeny v rozhodnutí Komise podle čl. 91 odst. 2.
3. V roce 2016 Komise ve své technické úpravě na rok 2017 v souladu s články 4 a 5 nařízení (EU, Euratom) č. 131xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxní stanovenou v odstavcích 1 až 16 přílohy VII na základě nejnovějších dostupných statistik a, v případě členských států s omezením, srovnání mezi kumuxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 10 přílohy VII. Pokud kumulativní rozdíl mezi revidovanými a celkovými příděly přesáhne +/-5%, jsou celkové příděly odpovídajícím způsobem upravenxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxídajícím způsobem upraví. Celkový čistý dopad takových úprav, ať už pozitivní, nebo negativní, nesmí přesáhnout 4 000 000 000 EUR. Po technické úpravě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xby byly zajištěny dostatečné investice na zaměstnanost mladých lidí, mobilitu pracovních sil, znalosti, sociální začleňování a boj proti chudobě, nxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x jenž je v každém členském státě přidělen ESF, nižší než odpovídající podíl ESF pro daný členský stát, jenž je v operačních programech určen pro cíle Konvxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxch zdrojů pro fondy na úrovni Unie, s výjimkou podpory z Fondu soudržnosti na dopravní infrastrukturu v rámci nástroje pro propojení Evropy podle odstaxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxtavce se investice poskytnutá z ESF na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí považuje za součást podílu strukturálních fondů přiděleného xxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mladých lidí a alespoň 3 000 000 000 EUR z cílených investic ESF.
6. Částka podpory z Fondu soudržnosti, která má být převedena do nástroje pro propojenx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxůsobilých k financování z Fondu soudržnosti.
Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijme rozhodnutí, kterým se stanoví částka, která se má převéxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxí. Příděl z Fondu soudržnosti pro každý stát se odpovídajícím způsobem sníží.
Roční prostředky odpovídající výši podpory z Fondu soudržnosti zmíněnx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxedená z Fondu soudržnosti do nástroje pro propojení Evropy, uvedená v prvním pododstavci, je prováděna zahájením specifických výzev týkajících se prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxy uvedené ve čtvrtém pododstavci se uplatní platná pravidla pro odvětví dopravy uvedená v nařízení (EU) č. 1316/2013. Do 31. prosince 2016 odpovídá výbxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxení Evropy, které nebyly přiděleny na projekt dopravní infrastruktury, uvolněny všem ostatním členským státům způsobilým k financování z Fondu soudxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxání z Fondu soudržnosti, které mohou mít problémy při navrhování dostatečně zralých nebo kvalitních projektů s dostatečnou přidanou hodnotou pro Unixx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx služeb v souvislosti s rozvojem a prováděním projektů uvedených v části I přílohy I nařízení (EU) č. 1316/2013. Aby bylo možné převedené prostředky maxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxora ze strukturálních fondů pro pomoc nejchudším osobám v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost činí nejméně 2 500 000 000 EUR a může být navýšena ax x x xxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxutí, kterým se stanoví částka, která se má převést z částky přidělené každému xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxajícím způsobem sníží na základě poměrného snížení podle kategorií regionů.
Roční prostředky odpovídající výši podpory ze strukturálních fondů zmxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx14.
8. Částka ve výši 330 000 000 EUR z prostředků strukturálních fondů určených na cíl Investice pro růst a zaměstnanost se přidělí na inovativní opaxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xelkových finančních zdrojů, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondů na období let 2014 - 2020 (tzn. celkem 8 948 259 330 EUR).
10. Pro účely txxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxx x xxx x xxx x xxxxx x xařízení o EÚS se nejvzdálenější region Mayotte považuje za region na úrovni NUTS 2 spadající do kategorie méně rozvinutých regionů. Pro účely čl. 3 odstx x x x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Celkové prostředky přidělené každému členskému státu na podporu méně rozvinutých regionů, přechodových regionů a rozvinutějších regionů nelze mxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xebo několika tematických cílů přijmout návrh některého členského státu uvedený v jeho prvním podání dohody o partnerství nebo, za řádně odůvodněných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxkterou kategorii regionů převedena na jiné kategorie regionů.
Článek 94
Nepřevoditelnost zdrojů mezi cíli
1. Celkové prostředky přidělené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxstavce 1 může Komise s cílem dodržet účinný příspěvek fondů k úkolům uvedeným v čl. 89 odst. 1 za řádně odůvodněných okolností a pod podmínkou stanovenou x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxedků z cíle Evropská územní spolupráce na cíl Investice pro růst a zaměstnanost.
3. Podíl cíle Evropská územní spolupráce v členském státě, který podáxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxská územní spolupráce a po převodu nesmí být tento podíl nižší než 25% celkových prostředků.
Článek 95
Adicionalita
1. Pro účely tohoto článkx x xxxxxxx x xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxnotě nevyráběných aktiv, které vzniká v důsledku produkční činnosti výrobců nebo institucionálních jednotek vymezených v nařízení Rady (ES) č. 2223xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xebo průběžně ve výrobních procesech po dobu delší než jeden rok;
3) "vládní institucí" souhrn institucionálních jednotek, které kromě plnění svých pxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxní spotřebu a přerozdělují důchody a jmění
4) "veřejnými nebo rovnocennými strukturálními výdaji" tvorba hrubého fixního kapitálu vládních institxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxnské státy budou v období let 2014 až 2020 udržovat veřejné nebo rovnocenné strukturální výdaje v ročním průměru na úrovni, která se přinejmenším rovná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xbecné makroekonomické podmínky a zvláštní nebo výjimečné okolnosti, jako je například privatizace či mimořádná úroveň veřejných nebo rovnocenných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxedků přidělených danému státu z fondů ve srovnání s roky 2007 až 2013.
4. Zda je úroveň veřejných nebo rovnocenných strukturálních výdajů v rámci cíxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xlespoň 15% z celkového počtu obyvatel.
V těch členských státech, ve kterých méně rozvinuté regiony zahrnují alespoň 65% všech obyvatel, se toto ověřenx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ověření provádí na regionální úrovni. Uvedené členské státy za tím účelem poskytnou Komisi informace o výdajích v méně rozvinutých a regionech v každé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxst udržuje na stejné úrovni, se provádí při předložení dohody o partnerství (předběžné ověření), v roce 2018 (ověření v polovině období) a v roce 2022 (nxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtí, že členský stát nedodržel referenční úroveň veřejných nebo rovnocenných strukturálních výdajů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost staxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvu přijetím rozhodnutí prostřednictvím prováděcího aktu. Při rozhodování, zda provést finanční opravu, vezme Komise v úvahu, zda se hospodářská sitxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x přílohy X.
7. xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdech
Článek 96
Obsah, přijetí a změna operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost
1. Operační program se skládá z prioritxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx a zahrnuje jednu nebo více investičních priorit uvedeného tematického cíle, v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy. Za účelem zvýšení jeho dopadu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
b) kombinovat jednu nebo více vzájemně se doplňujících investičních priorit z EFRR, Fondu soudržnosti a ESF do jednoho tematického cíle;
c) v řádně odxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnosu uvedené prioritní osy;
d) u ESF kombinovat investiční priority z různých tematických cílů stanovených v čl. 9 prvním pododstavci bodech 8, 9, 10 a xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxbinovat dvě nebo více možností uvedených v písm. a) až d).
2. Operační program přispívá ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxích priorit a přidělených finančních prostředků s ohledem na dohodu o partnerství na základě určení regionálních a případně celostátních potřeb, včexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxh doporučeních Rady přijatých podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování EU, s přihlédnutím k předběžnému hodnocení v souladu se článkem 55;
b) pro každxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xdpovídající ukazatele výsledků, spolu se základní hodnotou a cílovou hodnotou, případně vyčíslenou, v souladu s pravidly pro daný fond s cílem posílix xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx očekávaný přínos k plnění specifických cílů uvedených v bodě i), včetně hlavních zásad pro výběr operací, a případně určení hlavních cílových skupin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxční prioritu, včetně vyčíslené cílové hodnoty, které by podle očekávání měly v souladu s pravidly pro daný fond přispět k dosažení výsledků;
v) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxonnostní rámec v souladu s čl. 21 odst. 1 a přílohou II;
vi) odpovídající kategorie zásahů na základě nomenklatury přijaté Komisí a orientační rozdělexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxcity orgánů zapojených do řízení a kontroly programů a příjemců;
c) pro každou prioritní osu týkající se technické pomoci:
i) specifické cíle;
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxedků spolu se základní hodnotou a cílovou hodnotou, a to v souladu s pravidly pro daný fond;
iii) popis opatření, která mají být podporována, a jejich očxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xdpovídající kategorie zásahů na základě nomenklatury přijaté Komisí a orientační rozdělení naplánovaných prostředků.
Bod ii) se nepoužije, pokud xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx
xx xxxx xxxxncování obsahující tyto tabulky:
1. i) tabulky, ve kterých se pro jednotlivé roky v souladu s články 60, 120 a 121 uvede celková výše předpokládané finaxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x pro každou prioritní osu uvede celková výše finanční podpory z každého fondu a vnitrostátního spolufinancování a částky týkající se výkonností rezerxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxlufinancování pro jednotlivé kategorie regionů.
U prioritních os, které kombinují investiční priority z různých tematických cílů, se v tabulce uvedx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxtrostátní spolufinancování skládá z veřejného a soukromého spolufinancování, uvede se v tabulce orientační rozdělení na veřejnou a soukromou složkxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Komise přijme prováděcí akty týkající se nomenklatury uvedené v prvním pododstavci písm. b) bodu vi) a písm. c) bodu v). Tyto prováděcí akty se přijímajx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xozvoji s ohledem na dohodu o partnerství a uvede, jak tento operační program přispívá k dosažení svých cílů a očekávaných výsledků, a současně se případxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxatňován;
b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x orientační příděl podpory z ESF na integrovaná opatření;
c) přístup k využívání nástroje pro integrované územní investice kromě případů, na něž se vzxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxrodní opatření v rámci operačních programů s příjemci, kteří se nacházejí alespoň v jednom dalším členském státu;
e) přínos plánovaných intervencí pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm členským státem, v případě, že se členské státy a regiony do těchto strategií zapojují.
4. Kromě toho operační program upřesní:
a) případně zda a jxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel a osoby se zdravotním postižením, a případně přínos k integrovanému pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxeré jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jak je uvedeno v článku 174 Smlouvy o fungování EU, a přínos k integrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxn, a auditní orgán;
b) subjekt, kterému má Komise poukazovat platby;
c) opatření přijatá k zapojení příslušných partnerů uvedených v článku 5 do přípxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxm na obsah dohody o partnerství a s přihlédnutím k institucionálnímu a právnímu rámci členských států stanoveny rovněž:
a) mechanismy, které zajistí kxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxx každou předběžnou podmínku, která je stanovena v souladu s článkem 19 a přílohou XI a vztahuje se na operační program, posouzení toho, zda je tato předběxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxých ke splnění uvedené předběžné podmínky, odpovědné orgány a harmonogram těchto opatření, v souladu se shrnutím předloženým v rámci dohody o partnerxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxsovým rámcem.
7. Jednotlivé operační programy s výjimkou těch, u nichž je technická pomoc realizována v rámci specifického operačního programu, xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt popis:
a) konkrétních opatření, jež mají zohlednit požadavky na ochranu životního prostředí, účinné využívání zdrojů, opatření ke zmírňování změnx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xákladě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v průběhu přípxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxupin ohrožených takovou diskriminací a zejména požadavky na zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením;
c) přínosu operačního progxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxáty mohou předložit stanovisko vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení k opatřením uvedeným v prvním pododstavci písm. b) a c) spolu s návrhem operaxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xýt prvky daného operačního programu, na něž se vztahuje odst. 2 první pododstavec písm. a), odst. 3 písm. a), c) a d) a odstavce 4 a 6, začleněny výlučně do pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxí tohoto článku Komise přijme prováděcí akt, kterým stanoví uvedený vzor. Tento prováděcí akt se přijímá poradním postupem podle čl. 150 odst. 2.
10. Kxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo programu, na něž se vztahuje tento článek, s výjimkou prvků, na něž se vztahuje odst. 2 první pododstavec písm. b) bod vi), písm. c) bod v) a písmeno e), odxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx operačního programu, na něž se rozhodnutí Komise podle odstavce 10 nevztahuje, do jednoho měsíce ode dne přijetí uvedeného rozhodnutí o změně. V rozhoxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxoru společných nástrojů pro nelimitované záruky a sekuritizaci v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost
V souladu s článkem 28 obsahují operačnx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx x xxx x xxxxx xxxx xxx 96 odst. 5 a čl. 96 odst. 6 písm. b).
Článek 98
Společná podpora z fondů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost
1. Fondy mohou společně poskxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxích prostředků poskytovaných Unií na každou prioritní osu operačního programu financovat tu část operace, jejíž náklady jsou způsobilé pro poskytnuxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxu provedení operace a přímo s ní souvisejí.
3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na programy v rámci cíle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxsí a členským státem dohodnuto jinak, vypracovávají se operační programy pro EFRR a ESF na vhodné zeměpisné úrovni, přinejmenším na úrovni NUTS 2, v souxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxni.
KAPITOLA II
Velké projekty
Článek 100
Obsah
EFRR a Fond soudržnosti mohou jako součást operačního programu nebo operačních programxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx prací, činností nebo služeb, které jsou samy o sobě určeny ke splnění nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy s jasně určenými cíxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdu 7, u nichž celkové způsobilé náklady přesahují 75 000 000 EUR (dále jen "velký projekt"). Finanční nástroje se za velké projekty nepovažují.
Člxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxormace:
a) údaje o subjektu, který má odpovídat za realizaci velkého projektu, a o jeho schopnosti;
b) popis investice a jejího umístění;
c) celkové nxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxsledky;
e) analýza nákladů a přínosů, včetně hospodářské a finanční analýzy a posouzení rizik;
f) analýza dopadů na životní prostředí s ohledem na poxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxritními osami dotyčného operačního programu nebo operačních programů a jeho očekávaný přínos k dosažení specifických cílů těchto prioritních os a očxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxndů, od EIB a ze všech dalších zdrojů financování, spolu s materiálními a finančními ukazateli pro sledování pokroku, s ohledem na zjištěná rizika;
i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxze se žádá o podporu z fondů během programového období.
Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví metodické pokyny, vycházející z uznávanýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxdstavci písm. a) až i) posouzeny nezávislými odborníky za technické asistence Komise nebo jinými nezávislými odborníky po dohodě s Komisí (dále jen "pxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxi.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149, kterými se stanoví metodické pokyny pro provedení přezkumu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x) až i). Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 150 odst. 2.
Článek 102
Rozhodnutí o velkém projektu
1. Pokud nezávislí oxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xůže velký projekt vybrat v souladu s čl. 125 odst. 3. Řídicí orgán oznámí Komisi vybraný velký projekt. Toto oznámení sestává z těchto prvků:
a) dokumenx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxmonogram a očekávaný přínos velkého projektu k plnění specifických cílů příslušné prioritní osy nebo prioritních os;
iii) celkové náklady a celkové xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxm na zjištěná rizika;
b) přezkum kvality provedený nezávislými odborníky, který poskytuje jasné prohlášení ohledně proveditelnosti investice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxud není do tří měsíců ode dne oznámení uvedeného v prvním pododstavci vydáno prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí, v němž se finanční příspěvex xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xkty, jimiž stanoví formát pro oznámení uvedené v prvním pododstavci. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 150 odst. 3.
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxovaný finanční příspěvek na velký projekt vybraný řídicím orgánem podle čl. 125 odst. 3 oprávněný. Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijme roxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xx xchválení Komisí podle odst. 1 druhého pododstavce a odstavce 2 je podmíněno zadáním první zakázky, nebo v případě operací prováděných v rámci struktur xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xet ode dne schválení. V případě řádně odůvodněné žádosti členského státu, zejména v případě prodlev vyplývajících xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxout o prodloužení tohoto období o nejvýše dva roky.
4. Jestliže Komise finanční příspěvek na vybraný velký projekt neschválí, uvede ve svém rozhodnutx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx velkých projektů, který je součástí operačního programu.
6. Výdaje spojené s velkým projektem mohou být zahrnuty do žádosti o platbu po oznámení uvedxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xo přijetí rozhodnutí Komise odpovídajícím způsobem upraví.
Článek 103
Rozhodnutí o velkém projektu podléhajícím postupnému provádění
1. xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxmínky:
a) operace sestává z druhé či následné fáze velkého projektu z předchozího programového období, u něhož předchozí fázi nebo fáze schválila Komixx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xejpozději dne 31. prosince 2016;
b) celková výše způsobilých nákladů všech fází velkého projektu přesahuje jednotlivé úrovně stanovené v článku 100x
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxo k žádným podstatným změnám informací uvedených v čl. 101 prvním pododstavci tohoto nařízení o velkém projektu ve srovnání s informacemi uvedenými v žxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxo projektu, která má být provedena v rámci předchozího programového období, je či bude připravena k použití pro zamýšlený účel uvedený v rozhodnutí Komxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxadu s čl. 125 odst. 3 a předložit oznámení obsahující veškeré prvky stanovené v čl. 102 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) spolu s potvrzením, že byla spxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxěvek na velký projekt vybraný řídicím orgánem se považuje za schválený Komisí, pokud není do tří měsíců ode dne oznámení uvedeného v odstavci 2 vydáno prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xoho, že došlo k podstatným změnám informací uvedených v odst. 1 písm. d) nebo že tento velký projekt není v souladu s příslušnou prioritní osou dotčeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xx xx
xxxxxOLA III
xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxům, kterých má být dosaženo. Skládá se z projektu nebo ze skupiny projektů, které nespočívají v poskytování infrastruktury, za které odpovídá příjemcx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxění specifických cílů operačních programů a tvoří základ podpory z fondů. Výsledky se vztahují k přímým účinkům společného akčního plánu. Příjemcem sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na společný akční plán musí činit nejméně 10 000 000 EUR nebo 20% podpory z veřejných zdrojů přidělené v rámci operačního programu nebo programů podle toxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxí plán pro každý operační program sníženy na 5 000 000 EUR.
3. Odstavec 2 se nepoužije na operace, jež obdržely podporu z Iniciativy na podporu zaměstnanxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xůže podat návrh na společný akční plán při předložení dotčených operačních programů nebo později. Tento návrh musí obsahovat všechny informace uvedexx x xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxu k vyplacení podpory pouze v případě, pokud jich bylo dosaženo po dni vydání rozhodnutí o schválení společného akčního plánu podle článku 107 a před konxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxýzu rozvojových potřeb a cílů, které jej odůvodňují, s ohledem na cíle operačních programů a případně příslušná doporučení pro jednotlivé země a hlavnx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx státy podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování EU přihlédnout ve svých politikách zaměstnanosti;
2) rámec popisující vztahy mezi obecnými a specificxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxatele, jež slouží ke sledování výstupů a výsledků, případně pro jednotlivé prioritní osy;
4) informace o jeho zeměpisném pokrytí a cílových skupinácxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxo dopadů na podporu udržitelného rozvoje;
8) jeho prováděcí ustanovení, x xx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xblasti správního a finančního řízení;
b) ujednání pro řízení společného akčního plánu, v souladu s článkem 108;
c) ujednání pro monitorování a hodnoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xjednání zajišťující šíření informací a komunikaci týkající se společného akčního plánu a fondů;
9) jeho finanční ujednání, a to včetně:
a) náklxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxřízení o ESF;
b) orientačního harmonogramu plateb příjemci v souvislosti s milníky a cíli;
c) plánu financování v členění podle operačních programů x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxto článku Komise přijme prováděcí akty, v nichž stanoví formát vzoru společného akčního plánu. Tyto prováděcí akty se přijmou poradním postupem podle xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 106, aby se zjistilo, zda je podpora z fondů oprávněná.
Pokud Komise do dvou měsíců po předložení návrhu společného akčního plánu usoudí, že návrh nesplxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxace a případně společný akční program odpovídajícím způsobem upraví.
2. Za předpokladu, že byly dostatečně zohledněny všechny připomínky, přijmx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtem, nikoli však před přijetím dotčených operačních programů.
3. V rozhodnutí podle odstavce 2 se uvede příjemce a obecné a specifické cíle společnéhx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxé operační programy a prioritní osy, včetně celkové způsobilé částky a částky výdajů z veřejných zdrojů, období provádění společného akčního plánu a pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxdpory pro společný akční plán z fondů, oznámí členskému státu své důvody ve lhůtě stanovené v odstavci 2.
Článek 108
Řídící výbor a změny společnxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxační xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxcích práce vykonané řídícím výborem a o pokroku v provádění společného akčního plánu v souladu s čl. 110 odst. 1 písm. e) a čl. 125 odst. 2 písm. a).
O složenx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxcího výboru jako poradce.
2. Řídící výbor vykonává tyto činnosti:
a) hodnotí pokrok při dosahování milníků, výstupů a výsledků společného akčníhx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
3. Žádosti o změnu společných akčních plánů předložené Komisi členským státem musí být řádně odůvodněné. Komise posoudí, zda je žádost o změnu oprxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtečné informace. Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí ohledně žádosti o změnu nejpozději do tří měsíců po jejím oficiálním přexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí, pokud není v rozhodnutí stanoveno jinak.
Článek 109
Finanční řízení a kontrola společného akčního plánu
1. Platby příjemci v rámci společxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx 67 odst. 1 prvním pododstavci písm. c) se nepoužije.
2. Finanční řízení, kontrola a audit společného akčního plánu jsou zaměřeny výhradně na ověření, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxho pověření mohou použít své účetní postupy pro náklady na provádění operací. Tyto účetní postupy a náklady skutečně vynaložené příjemcem nepodléhajx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx a hodnocení
Článek 110
Funkce monitorovacího výboru
1. Monitorovací výbor prověřuje zejména:
a) veškeré otázky, které ovlivňují výkonnost oxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí strategie;
d) provádění velkých projektů;
e) provádění společných akčních plánů;
f) opatření na podporu rovnosti mezi muži a ženami, rovných příxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxběžné podmínky, pokrok v rámci opatření ke splnění platných předběžných podmínek;
i) finanční nástroje.
2. Odchylně od čl. 49 odst. 3 monitorovaxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxocení pro operační program a případné změny tohoto plánu, a to i tehdy, je-li součástí společného plánu hodnocení podle čl. 114 odst. 1;
d) komunikační xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xlánek 111
Prováděcí zprávy pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost
1. Do 31. května 2016 a do stejného dne každého následujícího roku až do roku 2023 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx14 a 2015, jakož i období mezi počátečním dnem způsobilosti výdajů a 31. prosincem 2013.
2. U zpráv předložených v letech 2017 a 2019 je lhůtou uvedenou v xxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxx při přípravě a provádění velkých projektů a společných akčních plánů.
4. Ve výročních zprávách o provádění programů předložených v roce 2017 a 201x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx provádění plánu hodnocení a opatření přijatá v návaznosti na závěry hodnocení;
b) výsledky informačních a propagačních opatření fondů prováděných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxmů podané v letech 2017 a 2019 mohou v závislosti na obsahu a cílech operačních programů stanovit tyto informace a vyhodnotit.:
a) pokrok při provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxírodními podmínkami, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu;
b) pokrok při provádění opatřenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxrodních opatření;
d) případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti;
e) zvláštní opatření na podporu rovnosti žex x xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací;
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) pokrok při provádění opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků;
Odchylně od prvního a druhého pododstavce a za účexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xnformace týkající se předběžných podmínek podle čl. 50 odst. 3, informace vyžadované podle čl. 50 odst. 4 a informace podle písm. a), b), c) a h) druhého pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xrovádění programu, aniž je dotčen čl. 110 odst. 2 písm. b).
5. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku Komise přijme prováxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx odst. 2.
Článek 112
Předávání finančních údajů
1. Do 31. ledna, 31. července a 31. října předá členský stát elektronicky Komisi pro účely monixxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxcí vybraných k poskytnutí podpory;
b) celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu.
2. Kromě toho musí předání učiněné xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch údajů podle čl. 50 odst. 2.
3. Převody, které mají být provedeny do 31. ledna a 31. července, musí být doprovázeny odhadem částky, na kterou hodlají člxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxánku se stanoví na konec měsíce předcházejícího měsíci jejich předložení.
5. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku Komixx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx se přijímají přezkumným postupem podle čl. 150 odst. 3.
Článek 113
Zpráva o soudržnosti
Zpráva Komise podle článku 175 Smlouvy o fungování EU xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxnění priorit Unie;
b) popis úlohy fondů, financování EIB a ostatních nástrojů, jakož i vlivu dalších politik Unie a členských států na dosažený pokrokx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xrgán nebo členský stát vypracuje pro jeden nebo více operačních programů plán hodnocení. Plán hodnocení se předloží monitorovacímu výboru nejpozdějx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxvěry hodnocení provedených v průběhu programového období a hlavní výstupy a výsledky operačního programu, přičemž informace uvedené ve zprávě doplnx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxjí na specializované programy uvedené v čl. 39 prvním pododstavci odst. 4 písm. b).
KAPITOLA II
Informace a komunikace
Článek 115
Informaxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtových stránek nebo jediného internetového portálu poskytujícího informace o všech operačních programech v daném členském státu a přístup k nim, včexxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxemců o možnostech financování v rámci operačních programů;
d) informování občanů Unie o úloze a úspěších politiky soudržnosti a fondů prostřednictvxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxštění transparentnosti týkající se podpory z fondů vedou členské státy nebo řídicí orgány seznam operací rozčleněný podle operačních programů a fondx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxL. Seznam operací je dostupný prostřednictvím jediných internetových stránek nebo jediného internetového portálu poskytujícího seznam a přehled vxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo vnitrostátními orgány veřejné správy mohou internetové stránky jasně uvádět příslušná licenční pravidla, jimiž se zveřejnění údajů řídí.
Sezxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx.
3. Podrobná pravidla týkající se informačních a komunikačních opatření pro veřejnost a informačních opatření pro žadatele a příjemce jsou stanoxxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx operaci a pokyny pro vytvoření znaku a vymezení standardních barev. Tyto prováděcí akty se přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx program komunikační strategii. Pro několik operačních programů může být vypracována společná komunikační strategie. V komunikační strategii se zoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxloze XII.
2. Komunikační strategie se předloží monitorovacímu výboru ke schválení v souladu s čl. 110 odst. 2 písm. d), a to nejpozději do šesti měsíxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xýká několika monitorovacích výborů, může členský stát určit jeden monitorovací výbor, jenž je pověřen, aby na základě konzultací s ostatními příslušxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxu komunikační strategii v případě potřeby během programového období změnit. Změněnou komunikační strategii řídicí orgán předloží monitorovacímu vxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx pověřený monitorovací výbor nebo výbory nejméně jednou ročně o pokroku při provádění komunikační strategie a o své analýze výsledků, jakož i o plánovaxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxisko k činnostem plánovaným na následující rok.
Článek 117
Informační a komunikační pracovníci a jejich sítě
1. Každý členský stát určí inforxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxušných programů v rámci cíle Evropská územní spolupráce, a uvědomí o tom Komisi.
2. Informační a komunikační pracovník je pověřen koordinací vnitrosxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xII a poskytováním přehledu komunikačních opatření přijatých na úrovni členského státu.
3. Každý řídicí orgán určí jednu osobu zodpovědnou za informxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrogramů určena jediná osoba.
4. Komise zřídí unijní sítě tvořené členy určenými členskými státy, aby byla zajištěna výměna informací o výsledcích prxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxA IV
TECHNICKÁ POMOC
Článek 118
Technická pomoc z podnětu Komise
Fondy xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxmoc členských států
1. Výše přídělů z fondů na technickou pomoc je omezena na 4% z celkové výše prostředků fondů přidělených na operační programy v danxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxivu na podporu zaměstnanosti mladých lidí zohlednit ve výpočtu stropu celkové částky finančních prostředků přidělených na technickou pomoc každého xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxc 1, prostředky přidělené na technickou pomoc z fondu nesmí přesáhnout 10% z celkové výše prostředků případně přidělených z tohoto fondu na operační prxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxce technické pomoci prováděny mimo programovou oblast, avšak v rámci Unie, jsou-li tyto operace pro operační program přínosné nebo jsou-li v případě oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x použity na podporu operací technické pomoci vztahujících se na více než jednu kategorii regionů, může být výdaj související s těmito operacemi uskutexxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxíl z celkového přídělu pro členský stát.
5. Pokud celkový objem prostředků přidělených členskému státu v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxx EUR, podle toho, která částka je nižší.
6. Technická pomoc má podobu jednofondové prioritní osy v rámci operačního programu nebo podobu zvláštního opxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxjetí operačního programu se stanoví míra spolufinancování a maximální výše podpory z fondů pro každou prioritní osu. Pokud se prioritní osa týká více nxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a fondu.
2. U každé prioritní osy se v rozhodnutí Komise stanoví, zda se míra spolufinancování pro danou prioritní osu má vztahovat na:
a) celkové způsxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxvni každé prioritní osy, a případně podle kategorie regionu a fondu, operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx - 2009 byl nižší než 85% průměru EU-27 v průběhu stejného období, a pro nejvzdálenější regiony, včetně dodatečných přídělů pro nejvzdálenější regiony x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxx
xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxgiony, jejichž HDP na obyvatele - používaný jako kritérium způsobilosti - za programové období 2007 až 2013 byl nižší než 75% průměru EU-25 za totéž obdoxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxogramové období 2007 až 2013 čerpají přechodnou podporu;
d) 60% pro přechodové regiony, které nejsou uvedeny v písmeni c);
e) 50% pro rozvinutější rexxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxo všechny operační programy na Kypru vyšší než 85%.
Komise provede přezkum k posouzení toho, zda je odůvodněné zachovat míru spolufinancování uvedenxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osy operačních programů v rámci cíle Evropská územní spolupráce nesmí přesáhnout 85%.
Maximální míra spolufinancování podle prvního pododstavce pxxxx xxx xxx xx x xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxální inovace nebo nadnárodní spolupráci nebo pro jejich kombinaci. Navýšení se stanoví v souladu s pravidly pro daný fond.
4. Míra spolufinancovánx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx nepřesáhne 50%.
5. Maximální míra spolufinancování podle odstavce 3 na úrovni prioritní osy se zvýší o deset procentních bodů, pokud se celá prioritnx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxtní osu nesmí být nižší než 20% způsobilých výdajů z veřejných zdrojů.
7. V rámci operačního programu lze zřídit samostatnou prioritní osu s mírou spolxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Komisí. Pokud je pro tento účel zřízena samostatná prioritní osa, nesmí se podpora v rámci této osy provádět jinými prostředky.
Článek 121
Úpraxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxí strategie Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění při zohlednění zvláštních nedostatků, které je třeba řešit;
2) ocxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxatí";
3) míru mobilizace soukromých finančních prostředků;
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxké státy způsobilé v rámci Fondu soudržnosti a jiné ostrovy s výjimkou těch, na jejichž území se nachází hlavní město členského státu nebo jež mají pevné xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kilometr) a velmi řídce (méně než 8 obyvatel na čtvereční kilometr) osídlené oblasti.
(d) začlenění nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx x xxxtroly
Článek 122
Povinnosti členských států
1. Členské státy zajistí, aby systémy řízení a kontroly operačních programů byly zavedeny v souladx x xxxxxx xxx xx x xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xpolu s případnými úroky z prodlení. Oznámí Komisi nesrovnalosti v příspěvcích z fondů přesahující 10 000 EUR a průběžně ji informují o podstatném pokroxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze v úplném nebo částečném neprovedení určité operace uvedené ve spolufinancovaném operačním programu z důvodu úpadku příjemce;
b) případy, na nxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejných zdrojů;
c) případy, které řídicí nebo certifikační orgán odhalil a napravil dříve, než byly příslušné výdaje zahrnuty do výkazu výdajů přexxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxcí preventivní a nápravná opatření oznámí Komisi.
Nelze-li částky neoprávněně vyplacené příjemci získat zpět v důsledku pochybení nebo nedbalosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xeoprávněně vyplacenou částku příspěvku z fondů, pokud nepřesahuje 250 EUR bez zahrnutí úroku.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxit, a údajů, jež je třeba poskytnout, a pro podmínky a postupy, jež se mají použít k rozhodnutí o tom, zda mají členské státy uhradit částky, které nelze zíxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx poradním postupem podle čl. 150 odst. 2
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxem, auditním orgánem a zprostředkujícími subjekty probíhat prostřednictvím systému pro elektronickou výměnu údajů.
Systémy uvedené v prvním pododxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxi pouze jednou.
Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se výměny informací podle tohoto odstavce. Tyto prováděcí xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxk 123
Určení orgánů
1. Každý členský stát určí pro každý operační program celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy nebo veřejný či soxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy nebo veřejný subjekt jako certifikační orgán, aniž je dotčen odstavec 3. Tentýž certifikační orxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxm a který navíc plní i funkce certifikačního orgánu.
4. Členský stát určí pro každý operační program celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxe operačních programů.
5. Za předpokladu, že je dodržena zásada oddělení funkcí, mohou být řídicí orgán, případně certifikační orgán, jakož i auditxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxektu.
Pokud celková výše podpory z fondů na operační program přesáhne částku 250 000 000 EUR, nebo přesáhne 100 000 000 EUR z ENRF, může být auditní orgán sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho programového období informovala přede dnem přijetí dotčeného operačního programu členský stát o svém závěru, že se členský stát může spolehnout zexxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxální organizace a odpovědnost auditního orgánu poskytuje odpovídající záruky jeho funkční nezávislosti a spolehlivosti.
6. Členský stát může urxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxednání mezi řídicím orgánem nebo certifikačním orgánem a zprostředkujícími subjekty musí být oficiálně písemně zaznamenána.
7. Členský stát nebo řxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxým státem nebo řídicím orgánem (dále jen "globální grant"). Zprostředkující subjekt poskytne záruky xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxdinační orgán, jehož úkolem je udržovat kontakt s Komisí a poskytovat jí informace, koordinovat činnost ostatních příslušných určených orgánů a podpxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xertifikačními orgány a auditními orgány, vztahy mezi těmito orgány navzájem a vztahy těchto orgánů s Komisí.
Článek 124
Postup pro určení řídixxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxo a případně certifikačního orgánu, které bylo provedeno na příslušné úrovni.
2. Určení uvedené v odstavci 1 vychází ze zprávy a stanoviska nezávisléxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxi a monitorování stanovená v příloze XIII. Nezávislým auditním subjektem je auditní orgán nebo jiný veřejnoprávní či soukromoprávní subjekt, který mx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxárodně uznávané auditorské standardy. Dospěje-li nezávislý auditní subjekt k závěru, že část řídícího a kontrolního systému, která se týká řídicího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxíslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1083/2006 a nařízení Rady (ES) č. 1198/2006(38) lze doložit jejich účinné fungování během tohoto období, mxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxí program přesahuje částku 250 000 000 EUR nebo z ENRF přesahuje částku 100 000 000 EUR, může si Komise do jednoho měsíce od oznámení o určení uvedeného v odxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxdně pro certifikační orgán. Komise rozhodne, zda si vyžádá tyto dokumenty na základě svého posouzení rizik s ohledem na informace o podstatných změnácx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí a s ohledem na příslušné doklady jejich účinného fungování.
Komise může vznést připomínky do dvou měsíců od obdržení dokumentů uvedených v prvním podxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x fondů na operační program přesahuje částku 250 000 000 EUR nebo zv ENRF přesahuje částku 100 000 000 EUR, a pokud došlo k podstatným změnám ve funkcích a poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xtát z vlastního podnětu do dvou měsíců od oznámení určení uvedeného v odstavci 1 předložit Komisi dokumenty uvedené v odstavci 3. Komise se k těmto dokumxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxhem níž musí být učiněna nezbytná nápravná opatření.
Pokud určený orgán neprovede požadovaná nápravná opatření ve zkušební době stanovené členským sxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxprodleně informuje Komisi, přičemž jí poskytne údaje o dané zkušební době, o jejím ukončení v návaznosti na provedení nápravných opatření, jakož i o ukxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxřeruší vyřizování žádostí o průběžné platby.
6. Je-li určení řídicího orgánu nebo certifikačního orgánu ukončeno, členský stát určí v souladu s poxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxtění jednotných podmínek k provedení tohoto článku Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví vzor pro zprávu a stanovisko nezávislého auditního xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdle čl. 150 odst. 3.
Článek 125
Funkce řídicího orgánu
1. Řídicí orgán zodpovídá za řízení operačního programu v souladu se zásadou řádného finxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxje mu informace, které výbor potřebuje k plnění svých úkolů, zejména údaje týkající se pokroku operačního programu v dosahování cílů, finanční údaje a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm výborem je předkládá Komisi;
c) zpřístupňuje zprostředkujícím subjektům a příjemcům informace, které jsou důležité pro plnění jejich úkolů, respxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxvání, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, případně včetně údajů o jednotlivých účastnících operací;
e) zajišťuje, aby údaje uvedené v píxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxjí přílohy I a II nařízení o ESF.
3. Pokud jde o výběr operací, řídicí orgán:
a) vypracovává a po schválení uplatňuje vhodné postupy a kritéria výběrxx xxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx) zohledňují obecné zásady stanovené v článcích 7 a 8;
b) zajišťuje, aby vybraná operace spadala do působnosti dotčeného fondu nebo fondů a aby mohlx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxduktů nebo služeb, jež mají být dodány v rámci operace, plánu financování a lhůty pro její provedení;
d) se před schválením operace přesvědčí, že příjexxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxsti o financování řídicímu orgánu, byly dodrženy platné právní předpisy vztahující se na danou operaci;
f) zajistí, aby po přemístění výrobní činnosxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxném získání vyplacených částek podle článku 71;
g) určí kategorii zásahů, nebo v případě ENRF opatření, kterým se mají připisovat výdaje operace.
xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx, jež příjemci vykázali, byly skutečně zaplaceny a že je dodržen soulad s platnými právními předpisy, operačním programem a jsou splněny podmínky podpxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxělený účetní systém nebo používali vhodný účetní kód pro všechny transakce související s operací;
c) zavádí účinná a přiměřená opatření proti podvodxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxištění odpovídající auditní stopy, byly uchovávány v souladu s požadavky čl. 72 písm. g);
e) vypracovává prohlášení řídicího subjektu a shrnutí výslxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxavidla pro ověřování programů spolupráce.
5. Ověřování podle odst. 4 prvního pododstavce písm. a) musí zahrnovat tyto postupy:
a) správní ověřenx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxch zdrojů poskytnuté na danou operaci a úrovni rizika zjištěného při těchto ověřeních a auditech prováděných auditním orgánem u systému řízení a kontrxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx je v rámci operačního programu řídicí orgán rovněž příjemcem, je třeba přijmout pro ověření uvedená v odst. 4 prvním pododstavci písm. a) taková opatřexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xtanoví pravidla upřesňující informace týkající se údajů, jež je třeba v rámci systému monitorování uvedeného v odst. 2 písm. d) tohoto článku zaznamenxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 150 odst. 3.
9. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedenou v odst. 4 prvním pododstavci písm. d) tohoto článku, pokud jde o účetní záznamy, které mají být uchovány, a o podklady, které mají být uchovávánx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xrovedení tohoto článku, Komise přijme prováděcí akty týkající se vzoru prohlášení řídicího subjektu uvedeného v odst. 4 prvním pododstavci písm. e) txxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxní orgán operačního programu zejména:
a) vypracovává a předkládá žádosti o platbu Komisi a potvrzuje, že tyto žádosti pocházejí ze spolehlivých účetnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxnančního nařízení;
c) potvrzuje úplnost, přesnost a věrohodnost účetní závěrky a osvědčuje, že zaúčtované výdaje jsou v souladu s platnými právními xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsy;
d) zajišťuje, aby existoval systém, který v počítačové podobě zaznamenává a ukládá účetní záznamy za každou operaci a který umožňuje zaznamenávax x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxných zpět a částkách odejmutých z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci či operační program nebo části tohoto příspěvku;
e) zajišťuje, aby pro účxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxaji;
f) při vypracování a předkládání žádostí o platbu zohledňuje výsledky všech auditů provedených auditním orgánem nebo z jeho pověření;
g) vede v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxamy o částkách, které mají být získány zpět, a částkách odejmutých z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci nebo jeho části. Částky získané zpět se vxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu
1. Auditní orgán zajišťuje, aby se prováděly audity řádného fungování systému řízení a kontroly operačního programu a audity vhodného vzorku operxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxh výběru vzorků.
V řádně odůvodněných případech v souladu s mezinárodně uznávanými účetními standardy a ve všech případech, kdy počet operací v účetníx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xtatistickou metodu výběru vzorků.
V xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxho pododstavce finančního nařízení.
Jiná než statistická metoda výběru vzorků se vztahuje alespoň na 5% operací, jejichž výdaje byly vykázány Komisx x xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxán, aby měl takový subjekt nezbytnou funkční nezávislost.
3. Auditní orgán zajistí, aby byly při auditní činnosti zohledněny mezinárodně uznávané axxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví metodiku auditu, způsob výběru vzorků pro audity operací a plánování auditů v souvislosti s aktuálním účetním rokem a dvěma následujícími účexxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxž jeden operační program, může být pro dotčené operační programy vypracována jediná auditní strategie. Na žádost předkládá auditní orgán auditní strxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxávu uvádějící hlavní zjištění auditů provedených v souladu odstavcem 1, včetně zjištění ohledně nedostatků v systémech řízení a kontroly, a navrhovaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdle prvního pododstavce písm. b) seskupit do jediné zprávy.
6. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku Komise přijme proxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xl. 150 odst. 2.
7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149, kterými stanoví rozsah a obsah auditu operací x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xravomoci v souladu s článkem 149, jimiž stanoví podrobná pravidla pro používání údajů shromážděných během auditů prováděných úředníky Komise nebo poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s auditními orgány za účelem koordinace jejich plánů a způsobů auditu a neprodleně si s těmito orgány sděluje výsledky auditů zaměřených na systémy řízxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxitní orgány a případný koordinační orgán se scházejí pravidelně, zpravidla nejméně jednou za rok, pokud není dohodnuto jinak, aby posoudily výroční kxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x
xxxanční řízení
Článek 129
Společná pravidla pro platby
Členský stát zajistí, aby do uzavření operačního programu byla výše výdajů z veřejných zdrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxěžných plateb a vyplacení konečného zůstatku
1. Jako průběžnou platbu uhradí Komise 90% z částky vyplývající z uplatnění míry spolufinancování stanxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxi zbývajících prostředků, které mají být vyplaceny jako průběžné platby nebo vráceny zpět v souladu s článkem 139.
2. Příspěvek z fondů nebo z ENRF na uxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v žádosti o platbu pro danou prioritu; nebo
b) příspěvek z fondů nebo z ENRF na prioritu stanovený v rozhodnutí Komise o schválení operačního programu.
xxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxjemci a které byly uhrazeny při provádění operací, zanesenou v účetním systému certifikačního orgánu;
b) celkovou výši výdajů z veřejných zdrojů vynxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxeny potvrzenými fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty, kromě forem podpory podle čl. 67 prvního pododstavce odst. 1 písm. b), c) a d), xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nákladům vypočteným na příslušném použitelném základě.
3. V případě programů podpor podle článku 107 Smlouvy o fungování EU, příspěvek z veřejných zxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x případě státní podpory zahrnovat zálohy placené příjemci orgánem poskytujícím podporu, pokud jsou splněny tyto kumulativní podmínky:
a) tyto zálohx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxný jako záruka veřejným subjektem nebo příslušným členským státem
b) tyto zálohy nepřesahují 40% celkové výše podpory xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkturami nebo účetními doklady rovnocenné průkazné hodnoty do tří let od roku vyplacení zálohy nebo do 31. prosince 2023, podle toho, conastane dříve, pxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxuhy záloh podle odstavce 4, se uvede samostatně celková částka hrazená z operačního programu jako záloha, částka uhrazená z výdajů příjemců do tří let px xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotných podmínek k provedení tohoto článku Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví vzor žádostí o platbu. Tyto prováděcí akty se přijímají přexxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x počátečního a ročního předběžného financování a záloh zajistí, aby příjemci obdrželi celkovou částku způsobilých výdajů z veřejných zdrojů v plné výxx x xx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxplatky s rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené příjemcům.
2. Platební lhůta uvedená v odstavci 1 může být řídicím orgánem přeruxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dokladů nutných k řízení ověřování podle čl. 125 prvního pododstavce odst. 4 písm. a);
b) bylo zahájeno řízení v souvislosti s možnými nesrovnalostmi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xura
1. Členské státy, které ke dni podání žádosti o platbu nepřijaly euro jako svou měnu, přepočítají na eura výši výdajů vynaložených v národní měně. Txxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho operačního programu. Směnný kurs Komise elektronicky zveřejňuje každý měsíc.
2. Odchylně od odstavce 1 může nařízení o EÚS stanovit zvláštní pravxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxé výdaje zaúčtované certifikačním orgánem přede dnem vstupu pevného přepočítacího koeficientu mezi národní měnou a eurem v platnost.
Článek 13x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xlenský stát přijímá od roku 2010 finanční pomoc v souladu s články 122 a 143 Smlouvy o fungování EU nebo z evropského nástroje finanční stability nebo pokxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxx xx xxlé programové období pro daný operační program nebo 1,5% částky podpory z fondů a z ENRF na celé programové období pro daný operační program, pokud člensxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxijímá ke dni 31. prosince 2014 finanční pomoc v souladu s články 136 a 143 Smlouvy o fungování EU;
c) v roce 2016: 1% částky podpory z fondů a z ENRF na celé prxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
2. Roční částka předběžného financování se vyplatí před 1. červencem v letech 2016 až 2023. Je jí následující procentuální hodnota z částky podpory z foxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxx
x xxxx xx xxxxx xxx
xx xxx xxxočtu částky počátečního předběžného financování uvedené v odstavci 1 nezahrnuje částka podpory na celé programové období částky z výkonnostní rezerxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxhrnuje částka podpory na celé programové období částky z výkonnostní rezervy, které byly původně přiděleny na operační program.
Článek 135
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxné platby k pokrytí částek zanesených v účetním systému v daném účetním roce. Pokud to však certifikační orgán považuje za nezbytné, může uvést takové čxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxrvence po konci předchozího účetního roku a v každém případě před první žádosti o průběžnou platbu na další účetní rok.
3. První žádost o průběžnou platxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xa operační program, pokud výroční zpráva o provádění nebyla zaslána Komisi v souladu s pravidly pro daný fond.
5. V závislosti na dostupných finančnícx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxní závazku
1. Komise zruší jakýkoli díl částky v operačním programu, který nebyl použit pro platbu počátečního a ročního předběžného financování x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo v souvislosti s nímž nebyla v souladu s článkem 131 předložena žádost o platbu podle odstavce 135.
2. Ta část závazků, které zůstanou otevřené ke dni 3xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
KAPITOLA II
Sestavení, kontrola a schválení účetní závěrky, uzavírání operačních programů a pozastavení plateb
Oddíl I
Sestavení, kontrola a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx nařízení za každý operační program. Tato účetní závěrka pokrývá účetní rok a na úrovni každé priority, případně fondu a kategorie regionů zahrnuje:
a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu s článkem 131 a čl. 135 odst. 2 do 31. července následujícího po ukončení účetního roku, celkovou výši odpovídajících výdajů z veřejných zdrojů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xpět v průběhu účetního roku, částky, které mají být získány zpět na konci účetního roku, částky získané zpět podle článku 71 a částky, které zpět získat nxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xxx xxxxxx prioritu porovnání výdajů uvedených podle písmene a) s výdaji vykázanými za tentýž účetní rok v žádostech o platbu, spolu s vysvětlením případných rozxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxbíhajícího posouzení zákonnosti a správnosti těchto výdajů, mohou být v žádosti o průběžnou platbu související s následujícími účetními roky uvedenx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxnku, Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví vzor účetní závěrky uvedené v tomto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podxx xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 59 odst. 5 finančního nařízení dokumenty uvedené ve zmíněném článku, a to:
a) účetní závěrku uvedenou v čl. 137 odst. 1 tohoto nařízení za předchozí účexxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxzí účetní rok;
c) výrok auditora x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxválení účetní závěrky
1. Komise provede kontrolu dokumentů předložených členským státem podle článku 138. Na žádost Komise poskytne členský stát vexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xomise schválí účetní závěrku, pokud dospěje k závěru, že je úplná, přesná a pravdivá. Komise dojde k takovému závěru v případě, že auditní orgán poskytl xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxní závěrky nespolehlivý.
3. Komise oznámí členskému státu ve lhůtě stanovené v článku 84, zda může účetní závěrku schválit.
4. Pokud z důvodů na stranx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxu uvede důvody svého rozhodnutí a opatření, která je třeba přijmout, a lhůtu pro jejich provedení. Na konci lhůty pro provedení těchto opatření oznámí Kxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxí a správností příslušných transakcí týkajících se výdajů uvedených v účetní závěrce. Aniž jsou dotčeny články 83 a 142, postup kontroly a schvalování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxočítá částku k tíži fondů a ENRF za příslušný účetní rok a následné úpravy, pokud jde o platby převáděné členským státům. Komise vezme v úvahu:
a) zaúčtovxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdených Komisí v průběhu daného účetního roku, která se skládá z:
i) částky průběžných plateb vyplacených Komisí v souladu s čl. 130 odst. 1 a článkem 24 a
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxné každoroční předběžné financování a vyplatí veškeré dodatečné splatné částky během 30 dnů po schválení účetní závěrky. Pokud existuje částka, kterx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxlatné příslušnému členskému státu v rámci následujících plateb na stejný operační program. Takové zpětné získání finanční částky nepředstavuje finxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxančního nařízení účelově vázaný příjem.
8. Pokud po uplatnění postupu uvedeného v odstavci 4 nemůže Komise schválit účetní závěrku, rozhodne na záklxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxsíců po předání informací Komisí oznámí Komisi svůj souhlas, použije se odstavec 7. V případě nesouhlasu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxanční opravu a nesnižuje podporu příslušného operačního programu poskytovanou z fondů. Na základě takového rozhodnutí Komise provede v souladu s odsxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxádění oprav podle článků 144 a 145.
10. Aniž jsou dotčeny články 144 a 145, členské státy mohou nahradit nesprávné částky, které jsou zjištěny po předloxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxst dokladů
1. Aniž jsou dotčena pravidla upravující státní podporu, řídicí orgán zajistí, aby všechny doklady o výdajích podporovaných z fondů o opexxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou výdaje na operaci uvedeny.
V případě operací neuvedených v prvním pododstavci jxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé operace.
Řídicí orgán může rozhodnout, že na operace, u nichž celkové způsobilé výdaje nepřesahují 1 000 000 EUR, použije pravidlo uvedené v druhém pxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxicí orgán informuje příjemce o datu, kdy začíná běžet lhůta uvedená v odstavci 1.
3. Doklady se uchovávají buď ve formě originálů, nebo ověřených kopií xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Tyto doklady se uchovávají ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší než je nezbytné pro účely, ke kterým byly údaje shromážxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtrostátní orgány, přičemž tento postup zajistí, aby uchovávané verze splňovaly podmínky vnitrostátních právních předpisů a byly dostatečně spolehxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxmy, které zajistí, že uchovávané doklady splňují požadavky vnitrostátních právních předpisů a jsou dostatečně spolehlivé pro účely auditu.
Oxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxánku 138 za poslední účetní rok od 1. července 2023 do 30. června 2024, členské státy předloží závěrečnou zprávu o provádění operačního programu nebo nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy o provádění, podle toho, co nastane později.
Oddíl III
Pozastavení plateb
Článek 142
Pozastavení plateb
1. Komise může všechny xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) v účinném fungování systému řízení a kontroly operačního programu existuje závažný nedostatek, který ohrožuje příspěvek Unie k operačnímu prograxx x x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy a která nebyla napravena;
c) členský stát nepřijal nezbytná opatření k nápravě situace, která vedla k přerušení platební lhůty podle článku 83;
d) exxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxna opatření ke splnění předběžných podmínek, s výhradou podmínek stanovených v článku 19;
f) z přezkumu výkonnosti určité priority vyplývá, že se došxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxků stanovených ve výkonnostním rámci, s výhradou podmínek stanovených v článku 22.
Zvláštní pravidla pro ENRF mohou stanovit zvláštní důvody pro přexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxování neplnění pravidel.
2. Komise se může prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout pozastavit všechny průběžné platby nebo jejich část potéx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxkud členský stát přijme nezbytná opatření, která umožňují pozastavení zrušit.
KAPITOLA III
Finanční opravy
Oddíl I
Finanční opravy proxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch oprav a vymáhání neoprávněně vyplacených částek zodpovídají v prvé řadě členské státy. V případě systémových nesrovnalostí rozšíří členský stát sxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx systémovými nesrovnalostmi zjištěnými u operací nebo operačních programů. Finanční opravy spočívají ve zrušení celého příspěvku na operaci nebo opxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx x xxxxení rozhodlo.
3. Příspěvek z fondů nebo ENRF zrušený podle odstavce 2 může členský stát znovu použít v rámci daného operačního programu s výhradou odstxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxna z důvodu systémové nesrovnalosti - na žádnou operaci ovlivněnou touto systémovou nesrovnalostí.
5. Zvláštní pravidla pro ENRF mohou stanovit zvlxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxedňují povahu, závažnost, dobu trvání a opakování neplnění pravidel.
Oddíl II
Finanční opravy prováděné komisí
Článek 144
Kritéria pro xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xásti podle článku 85, jestliže po provedení nezbytných šetření dojde k závěru, že
a) vyskytují se závažné nedostatky v účinném fungování systému řízenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxvného řízení podle tohoto odstavce své povinnosti podle článku 143.
c) výdaje uvedené v žádosti o platbu nejsou správné a nebyly členským státem opravxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxalostí, přičemž přihlíží k tomu, zda se jedná o systémovou nesrovnalost. Pokud nelze přesně vyčíslit výši nesprávných výdajů uplatněných u fondů nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxržuje zásadu proporcionality zohledněním povahy a závažnosti nesrovnalostí a rozsah a finanční důsledky nedostatků zjištěných v systému řízení a koxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxacuje vlastní závěry ohledně finančních důsledků po posouzení opatření přijatých dotyčným členským státem podle čl. 143 odst. 2, oznámení zaslaných xxxxx xxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxí operačního programu u fondů nebo nejnovější výroční zprávy o provádění u ENRF zjistí závažné neplnění cílů stanovených ve výkonnostním rámci, může v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xlánku 95, může Komise v závislosti na míře porušování těchto povinností provést finanční opravu zrušením celého příspěvku ze strukturálních fondů prx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxanoví podrobná pravidla týkající se kritérií pro určování závažných nedostatků v účinném fungování systémů řízení a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxušální sazby nebo extrapolovaných finančních oprav.
7. Zvláštní pravidla pro ENRF mohou stanovit zvláštní důvody pro finanční opravy prováděné Komxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxnění pravidel.
Článek 145
Postup
1. Před přijetím rozhodnutí o finanční opravě zahájí Komise řízení oznámením předběžných závěrů svého šetřxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxolace nebo paušální sazby, dostane členský stát příležitost prokázat přezkoumáním příslušné dokumentace, že skutečný rozsah nesrovnalosti je menšxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xýjimkou řádně odůvodněných případů nesmí doba povolená pro takové přezkoumání překročit další dva měsíce od uplynutí lhůty dvou měsíců uvedené v odstxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xávěry Komise, pozve ho Komise na slyšení, aby se zaručilo, že jsou k vyvození závěru Komise ohledně uplatnění finanční opravy k dispozici všechny důležxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx 143 odst. 3.
6. V zájmu uplatnění finančních oprav přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí do šesti měsíců ode dne slyšení nebo ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxrmace a připomínky předložené v průběhu řízení. Pokud se slyšení neuskuteční, začíná šestiměsíční lhůta běžet dva měsíce po dni, kdy Komise odeslala pxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdostatky v účinném fungování systémů řízení a kontroly, sníží výsledná finanční oprava podporu z fondů na daný operační fond.
První pododstavec se nepxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxo účetního dvora:
a) zjištěny v prohlášení řídícího subjektu, výroční kontrolní zprávě nebo výroku auditora předložených Komisi v souladu s čl. 59 odxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxětem náležitých nápravných opatření ze strany členského státu.
Posouzení závažných nedostatků v účinném fungování systémů řízení a kontroly vycháxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxise při rozhodování o finanční opravě:
a) dodržuje zásadu proporcionality tím, že zohlední povahu a rozsah závažných nedostatků v účinném fungování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v souladu s čl. 139 odst. 10, jakož i výdaje podléhající probíhajícímu posuzování jejich zákonnosti a správnosti podle čl. 137 odst. 2;
c) zohlední pauxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xrčování zbytkového rizika pro rozpočet Unie.
8. Zvláštní pravidla pro ENRF mohou stanovit doplňková procesní pravidla pro finanční opravy podle čxx xxx xxxxx xx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vyplacené částky podle čl. 143 odst. 2 tohoto nařízení a státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU a podle článku 14 nařízení Rady (ESx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm v příkazu k úhradě vydaném v souladu s článkem 73 finančního nařízení. Dnem splatnosti je poslední den druhého měsíce po vydání příkazu.
2. Každým proxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx x xxx procentního bodu vyšší než sazba používaná Evropskou centrální bankou při jejích hlavních refinančních operacích v první pracovní den měsíce, do ktexxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xa operace, u nichž celkové způsobilé výdaje nepřesahují v případě EFRR a Fondu soudržnosti 200 000 EUR, v případě ESF 150 000 EUR nebo v případě ENRF 100 00x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxje ukončené operace. Na jiné operace se nevztahuje více než jeden audit za účetní rok provedený buď auditním orgánem, nebo Komisí před předložením účetxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxž provedl Evropský účetní dvůr, pokud mohou být výsledky auditní činnosti, kterou Evropský účetní dvůr s ohledem na tyto operace provedl, použity audixxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí žádné významné nedostatky, se může Komise s auditním orgánem při následujícím setkání podle čl. 128 odst. 3 dohodnout, že lze úroveň potřebné auditní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx naznačující nedostatky v systému řízení a kontroly, jež nepříznivě ovlivňují výdaje vykázané Komisi x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxrok auditního orgánu, se může s auditním orgánem dohodnout, že omezí vlastní audity Komise na místě, jejichž předmětem je práce auditního orgánu, pokux xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxu, auditní orgán a Komise provádět audity operací v případě, že se při posuzování rizik nebo v rámci auditu ze strany Evropského účetního dvora zjistí zvxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxogramu a po dobu uvedenou v čl. 140 odst. 1. Komise může za účelem hodnocení práce auditního orgánu přezkoumat auditní stopu dotyčného auditního orgánu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxuladu s mezinárodně přijatými auditními standardy, může Komise provádět i audit operací.
ČÁST PĚT
USTANOVENÍ O PŘENESENÍ PRAVOMOCI, PROVÁDxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxmoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx odst. 4, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 1 druhém pododstavci, čl. 42 odst. 6, čl. 61 odst. 3 druhém, třetím, čtvrtém a sedmém pododstavci, čl. 63 odst. 4, čl. 64 xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xl. 127 odst. 7 a 8 a čl. 144 odst. 6 je svěřena Komisi na dobu od 21. prosince 2013 do 31. prosince 2020.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx. 4, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 1 druhém pododstavci, čl. 42 odst. 6, čl. 61 odst. 3 druhém, třetím, čtvrtém a sedmém pododstavci, čl. 63 odst. 4, čl. 64 odstx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx7 odst. 7 a 8 a čl. 144 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xřenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravoxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx 40 odst. 4, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 1 druhého pododstavce, čl. 42 odst. 6, čl. 61 odst. 3 druhého, třetího, čtvrtého a sedmého xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx odst. 8 prvního pododstavce a odst. 9, čl. 127 odst. 7 a 8 a čl. 144 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevyslovx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Článek 150
Postup projednávání ve výboru
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxnaci Evropských strukturálních a investičních fondů. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavecx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xtanovisko nezaujme, Komise návrh prováděcího aktu nepřijme, pokud jde o prováděcí pravomoci uvedené v čl. 8 třetím pododstavci, čl. 22 odst. 7 pátém poxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx 4 a čl. 125 odst. 8 druhém pododstavci, a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení Rady (EU) č. 182/2011.
KAPITOLA II
Přechodná a závěxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx o fungování EU.
Článek 152
Přechodná ustanovení
1. Tímto nařízením není dotčeno ani pokračování ani změna, včetně úplného nebo částečného zrxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxce 2013. Uvedené nařízení nebo zmíněný jiný právní předpis se tudíž použijí na uvedenou pomoc nebo dotčené operace i po 31. prosinci 2013, a to až do jejicx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx č. 1083/2006 zůstávají v platnosti.
3. Pokud členský stát využije možnosti stanovené v čl. 123 odst. 3, může předložit Komisi žádost, aby pro příslušxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x písm. b) nařízení (ES) č. 1083/2006. x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxch auditů přesvědčí, že řídící a kontrolní systémy těchto operačních programů fungují účinně a že jejich fungování není dotčeno řídicím orgánem vykonxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxx
xx xxxízení (ES) č. 1083/2006 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2014, aniž je dotčen článek 152.
2. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto naříxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Články 20 až 24, čl. 29 odst. 3, čl. 38 odst. 1 písm. a), články 58, 60, 76 až 92, 118, 120, 121 a články 129 až 147 se poxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x němuž vstoupí v platnost změna finančního nařízení týkající se zrušení závazků.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxx--------
Pozn. ASPI: Text dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.doxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxe a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx2006 (Viz strana 470 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxh podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Viz strana 608 v tomtx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Viz strana 104 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Viz strana 289 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xViz strana 281 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxndu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (Viz strana 259 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozvoj venkova (EZFRV)a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Viz strana 487 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (NUTS), (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 39, 10.2.2007, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxmto čísle Úředního věstníku).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xEU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářských politik (Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxndu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxáty kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Viz strana 549 v tomto číxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxých produktů (Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 35).
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxení (ES) č. 1860/2004 (Úř. věst. L 193, 25.7.2007, s. 6).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx0, 31.7.2006, s. 19).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (Úř. věst. L 140, 27.05.2013, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxdniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, xx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xěst. L 197, 21.7.2001, s. 30).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx6, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.