32013R1300

o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení 1084/2006/ES

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 177 druhý pododstavec této smlouvy,
s ohledxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho a sociálního výboru(1),
s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),
v souladu s řádným legislativním postupem,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Pxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxcí k posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Fond soudržnosti, který se zřizuje tímto nařízením, by proto měl poskytovat finanční příxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxy (EU) č. 1303/2013(3) obsahuje společná ustanovení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu, Fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxropské strukturální a investiční fondy, včetně Fondu soudržnosti. Je proto nezbytné upřesnit úkoly Fondu soudržnosti ve vztahu k uvedenému rámci a ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxe podporovat prostřednictvím Fondu soudržnosti s cílem přispět k investičním prioritám v rámci tematických cílů uvedených v nařízení (EU) č. 1303/20xxx
xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlánků 11 a 191 Smlouvy o fungování EU, a to na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie, a na opatření v odvětví dopravy, mimo transevropské síxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dopravy, v ekologické městské dopravě a ve veřejné hromadné dopravě.
(5) Je třeba připomenout, že navzdory tomu, že z opatření přijatých na základě člx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xoskytována finanční podpora z Fondu soudržnosti podle čl. 192 odst. 5 Smlouvy o fungování EU, uplatňuje se zásada "znečišťovatel platí".
(6) Projektx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013(4). xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí snížení emisí skleníkových plynů z činností uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES(5) by neměly být způsobilé k zísxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxndu soudržnosti na podporu činností, jež nejsou uvedeny v příloze I směrnice 2003/87/ES, i kdyby tyto činnosti byly prováděny týmiž hospodářskými subxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxentních systémů pro rozvod, skladování a přepravu energie, opatření zaměřených na snížení znečištění ovzduší, a i kdyby jedním z nepřímých účinků takxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xakové, které se vztahují k podpoře energetické účinnosti nebo využívání obnovitelných zdrojů energie, nemohou být způsobilé k získání podpory z Fondx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xnfrastruktury v Unii, měl by Fond soudržnosti podporovat projekty dopravní infrastruktury s evropskou přidanou hodnotou, které jsou stanoveny v nařxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx by mělo být v souladu s pravidly stanovenými v čl. 92 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013. V souladu s nařízením (EU) č. 1316/2013 by podpora měla být dostuxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxedený fond.
(10) Je důležité zajistit, aby při podpoře investic do řízení rizik byla zohledněna konkrétní rizika na regionální, přeshraniční a nadnáxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxstrojem pro propojení Evropy, aby se předešlo zdvojování úsilí a zajistilo se optimální propojení různých typů infrastruktury na místní, regionální x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxný růst podporující začlenění je v rámci každého z tematických cílů uvedených v nařízení (EU) č. 1303/2013 nezbytné stanovit zvláštní opatření týkajxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx Fond soudržnosti přispět. Takové investiční priority by měly tvořit základ pro vymezení zvláštních cílů v rámci operačních programů, jež zohlední poxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx v rámci odpovídajících tematických cílů sladěny investiční priority EFRR a Fondu soudržnosti.
(13) V příloze tohoto nařízení by měl být stanoven spoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxovídat investiční prioritě a druhu činnosti podporované x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxzateli výsledků pro jednotlivé programy a případně specifickými ukazateli výstupů pro jednotlivé programy.
(14) Za účelem pozměnění tohoto nařízexx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx o změnu seznamu společných ukazatelů výstupů stanoveného v příloze I tohoto nařízení. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedlx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxé dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(15) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž posílení hospodářské, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxu rozsahu rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a omezenosti finančních prostředků členských stxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení daného xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xýt dotčeno pokračování ani změny pomoci schválené Komisí na základě nařízení (ES) č. 1084/2006 nebo jiného právního předpisu, který se na takovou pomxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx operace i po 31. prosinci 2013, a to až do jejich ukončení. Žádosti o pomoc podané nebo schválené podle nařízení (ES) č. 1084/2006 by měly zůstat v platnoxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxedním věstníku Evropské unie,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Zřízení Fondu soudržnosti a předmět
1. Zřizuje se Fond soudržnosti za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xozsah jeho podpory s ohledem na cíl "Investice pro růst a zaměstnanost" uvedený v článku 89 nařízení (EU) č. 1303/2013.
Článek 2
Rozsah podpory z xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxátu z hlediska investic a infrastruktury podporuje:
a) investice do životního prostředí včetně oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem a energxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxerných elektráren z provozu nebo jejich výstavbu;
b) investice, jejichž cílem je snižování emisí skleníkových plynů pocházejících z činností, kterx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xnergie z obnovitelných zdrojů;
d) výrobu, zpracování a uvádění tabáku a tabákových výrobků na trh;
e) podniky v obtížích podle definice v předpisech xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxemi potřebnými k omezení či snížení jejich negativního dopadu na životní prostředí.
Článek 3
Podpora z Fondu soudržnosti pro projekty dopraxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxkou přidanou hodnotu, stanovené nařízením (EU) č. 1316/2013 částkou 10 000 000 000 EUR v souladu s čl. 92 odst.6 nařízení (EU) č. 1303./2013.
Článxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx013, a vymezenými v dohodě o partnerství podporuje Fond soudržnosti následující investiční priority v rámci tematických cílů stanovených v čl. 9 prvnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxrgie pocházející z obnovitelných zdrojů;
ii) podporou energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích;
iii) podporox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ximo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení;
iv) rozvojem a zaváděním inteligentních distribučních soustav, jež fungují na hladině nízkého a sxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxximodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu;
vi) podporou využívání vysoce účinné kombinované výroby tepla a exxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxu investic na přizpůsobení se změně klimatu, včetně přístupů na základě ekosystémů;
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
c) zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů:
i) investicemi do odpadového hospodářství s cílem plnit požadxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx) investicemi do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle zjištěxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur;
iv) přijímáním opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měsxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xpatření ke snížení hluku;
d) podporování udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách:
i) podporou multxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxích k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podporou opatření na snižování hluku;
e) zlepšování institucionální kapxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním Fondu soudržnosti.
Článek 5
Ukazatele
1. Společné ukazatele výstupů stanovenx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy se použijí v souladu s čl. 27 odst. 4 a čl. 96 odst. 2 písm. b) body ii) a iv) a písm. c) body ii) a iv) nařízení (EU) č. 1303/2013.
2. Pro společné ukazatele výxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh ukazatelů se stanoví pro rok 2023.
3. Pro ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy, které se týkají investičních priorit, se stanoví vxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kvalitativně.
4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7, pokud jde o změnu seznamu společných ukazatelů xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xčetně úplného nebo částečného zrušení, pomoci schválené Komisí na základě nařízení (ES) č. 1084/2006 či jiného právního předpisu, který se použije nx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x po 31. prosinci 2013, a to až do jejich ukončení. Pro účely tohoto odstavce zahrnuje pomoc operační programy a velké projekty.
2. Žádosti o pomoc podané xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxsené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 4 je svěřxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropsxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxmoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 4 vstoupí v platnost, pouzx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxent i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dvx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxxzy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.
Článek 9
Přezkum
Evropskx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxt dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:02xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxopském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxení Rady (ES) č. 1083/2006 (Viz strana 320 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.