32013R1316

Nástroj pro propojení Evropy

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (44)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem nx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxtu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),
s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2xx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxgentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění a stimulovat vytváření pracovních míst, potřebuje Unie moderní a vysoce výkonnou infrastrukxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxci zlepšit volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb. Transevropské sítě by měly usnadnit přeshraniční propojení, posílit hospodářskou, sociální a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xro propojení Evropy na základě tohoto nařízení má za cíl urychlit investice v oblasti transevropských sítí a stimulovat financování z veřejného i soukxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx využívání synergie mezi odvětvím dopravy, telekomunikací a energetiky, čímž se zvýší účinnost opatření přijímaných na úrovni Unie a umožní se optimaxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxy v období do roku 2020 na 970 miliard EUR.
(4) Toto nařízení stanoví pro provádění Nástroje pro propojení Evropy na období 2014-2020 finanční krytí ve vxxx xx xxx xxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu bodu 17 Interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xástroj pro propojení Evropy by Komise v návaznosti na hodnocení tohoto nástroje v polovině období měla být s to navrhnout přesunutí prostředků mezi odvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx x xxxxxxx xxnách převedená z Fondu soudržnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdle tohoto nařízení až od 1. ledna 2017.
(7) Vytvoření účinných sítí dopravní a energetické infrastruktury je jedním z dvanácti klíčových opatření, jxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxečně pro nový růst".
(8) Komise se zavázala systematicky zohledňovat ve výdajových programech Unie změnu klimatu a vyčlenit alespoň 20% unijního rozxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxní rizik podpořilo v rámci přípravy, návrhu a realizace projektů společného zájmu. Investice do infrastruktury, na něž se vztahuje toto nařízení, by mxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxifickým podmínkám přírodně a demograficky znevýhodněných regionů, zejména nejvzdálenějších a ostrovních regionů. Nástroj pro propojení Evropy by xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxopský parlament v usnesení ze dne 8. června 2011 s názvem "Investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxiž je do roku 2020 umožnit přístup k vysokorychlostnímu internetu všem občanům Unie, a to i v méně rozvinutých regionech. Evropský parlament zdůraznilx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xro dlouhodobý ekonomický růst po krizi, a že transevropská dopravní síť ("TEN-T") je nezbytná pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu i poskytxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho rámce a že je nezbytné finanční prostředky pro TEN-T ve víceletém finančním rámci zvýšit. Kromě toho Evropský parlament zdůraznil potřebu maximalixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx které jsou pro Evropu prioritní, nabízejí Fond soudržnosti a evropské strukturální a investiční fondy i finanční nástroje, a dále zdůraznil potřebu pxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxech v rámci rozvoje sítí jako celku by měla být podporována synergie mezi finančními nástroji Nástroje pro propojení Evropy a jinými finančními prostřxxxx xxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxpného dopravního systému účinně využívajícího zdroje" (dále jen "bílá kniha"). Bílá kniha si klade za cíl snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxijní multimodální "hlavní sítě" TEN- T do roku 2030. Interoperabilita by mohla být posílena inovačními řešeními, která zlepší vzájemnou slučitelnosx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxy účinnějších druhů dopravy. Proto také pro politiku TEN-T stanoví následující relevantní cíle: 30% objemu silniční nákladní dopravy xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxrychlostních železničních sítí by se měla do roku 2030 ztrojnásobit a do roku 2050 by měla většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost prxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xopravu a tam, kde je to možné, i na vnitrozemské vodní cesty.
(12) Evropský parlament v usnesení ze dne 6. července 2010 o udržitelné budoucnosti pro dopxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxí zdroje určené pro dopravní odvětví a mobilitu; dále se domníval, že existuje potřeba vytvořit nástroj na koordinaci a optimalizaci využívání různýcx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxezkumu politiky TEN-T potvrdila, že je zapotřebí nadále investovat do dopravní infrastruktury s cílem zajistit odpovídající rozvoj TEN-T pro všechnx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxusedními zeměmi, přičemž je třeba se zaměřit na evropskou přidanou hodnotu, kterou by to přineslo. Rada též zdůraznila, že je nutné, aby Unie dala k dispxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xrioritní projekty, které se týkají příslušných přeshraničních úseků a jejichž realizace by přesáhla rok 2013, s institucionálními omezeními plánovxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xále rozvíjeny a podporovány.
(14) Na základě cílů určených bílou knihou vymezují hlavní směry pro síť TEN-T, jak jsou stanoveny nařízením Evropského xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xyto hlavní směry zejména předpokládají dokončení hlavní sítě do roku 2030 vytvořením nové infrastruktury, ale i zásadní modernizací a rekonstrukcí ixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxlasti dopravy na období 2014-2020 činí 500 miliard EUR v celé síti TEN-T, z čehož odhadem 250 miliard EUR bude potřeba investovat do hlavní sítě TEN-T.
(xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010(9) a koridorů hlavní sítě uvedených v části I přílohy I tohoto nařízení, přičemž je třeba zohlednit cíle daných náxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx by se měly řídit pouze nařízením (EU) č. 913/2010, a to i pokud jde o změny v jejich vytyčení.
(17) V rámci přezkumu politiky TEN-T zahájeného v únoru roku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxpina č. 5 čerpala ze zkušeností externích odborníků z různých oblastí: provozovatelů infrastruktur, plánovačů infrastruktur, celostátních, regioxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxení zohledněna. V uvedené zprávě se mimo jiné doporučuje, aby Komise poskytla standardní rámec pro kombinování grantů Unie a partnerství veřejného a sxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rámcem na období 2007-2013 ukazují, že některé členské státy způsobilé čerpat z Fondu soudržnosti čelí významným překážkám, které brání včasné realixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro zlepšení realizace dopravních projektů, zejména projektů přeshraničních, s vysokou evropskou přidanou hodnotou by se měla část prostředků z Fonxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxontálními prioritami členských států způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Výběr projektů způsobilých pro fxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé státy způsobilé čerpat z Fondu soudržnosti v jejich úsilí při tvorbě vhodného seznamu projektů, a to zejména posílením institucionální kapacity dotxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
(19) Částka 11 305 500 000 EUR převedená z Fondu soudržnosti, která má být vynaložena výhradně v členských státech způsobilých čerpat finanční prostřexxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxcími k projektům společného zájmu na základě víceodvětvové výzvy k předkládání návrhů.
(20) Institucionální a správní kapacita je zásadním předpokxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxh členských státech navrhovat a realizovat projekty.
(21) Komise ve sdělení ze dne 17. listopadu 2010 nazvaném "Priority energetických infrastruktxx xx xxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxla splnit své náročné cíle v oblasti energetiky a klimatu do roku 2020 pro účely dokončení vnitřního trhu s energií, zajištění bezpečnosti dodávek, umoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx x xxzšiřování evropské energetické infrastruktury, přeshraničního propojení a odstraňování energetické izolace členských států tak, aby byly nákladxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxávek, je zapotřebí velkých investic. Komise odhaduje objem investic potřebných v oblasti energetické infrastruktury do roku 2020 na 1 bilion EUR, včexxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxdeno v pracovním dokumentu útvarů Komise nazvaném "Investiční potřeby a požadavky na financování energetické infrastruktury", předloženém Radě, u xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxí, regulací a financováním.
(23) Naléhavá potřeba vybudovat energetickou infrastrukturu budoucnosti a významně zvýšit objem investic oproti minuxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxritou.
(24) Pokud jde o odvětví energetiky, Evropská rada dne 4. února 2011 vyzvala Komisi, aby zjednodušila a zlepšila schvalovací postupy a prosadixx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxž návratnost nákladů bude zajištěna prostřednictvím tarifů. Evropská rada uznala, že pro projekty nezbytné z hlediska bezpečnosti dodávek či solidaxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxergetické infrastruktury a přeshraničního propojení sítí s cílem zajistit funkční solidaritu mezi členskými státy, alternativní trasy pro dodávky xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxh s energií měl být dokončen do roku 2014, aby byl umožněn volný tok plynu a elektrické energie, a že po roce 2015 by žádný členský stát neměl být izolován od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxého propojení. První dva roční pracovní programy přijaté podle tohoto nařízení by měly věnovat pozornost především projektům společného zájmu a souvxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xnergií.
(25) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013(11) určuje priority transevropské energetické infrastruktury, jež je nezbytxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmu, jež jsou k provádění těchto priorit nezbytné, a stanoví opatření v oblasti udělování povolení, účasti veřejnosti a regulace, jež mají urychlit či uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx mění v internetové infrastruktury, přičemž infrastruktura širokopásmových sítí podporuje používání digitálních služeb u širokého spektra činnosxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxturní soudržnost. Navíc se objevují nová paradigmata v oblasti počítačových technologií, jako jsou cloud computing a software jako služba. Pro hospoxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxní rychlé internetové sítě jsou infrastrukturou s klíčovým významem pro budoucnost, pokud jde o konektivitu evropských společností, zejména malých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxukromých investic a posílit budování kapacit za účelem vytvoření nových investičních příležitostí a podpory provádění opatření na snížení nákladů jx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx připojení ze všech dalších dostupných zdrojů, a to i prostřednictvím vnitrostátních plánů pro širokopásmové připojení.
(28) Strategie Evropa 2020 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxfrastruktury pro vysokorychlostní internet a do souvisejících služeb. Mělo by se docílit toho, aby Evropa měla do roku 2020 nejrychlejší širokopásmoxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxení jednotného digitálního trhu, který bude založen na rychlém a ultrarychlém internetu a interoperabilních aplikacích, a uznala, že efektivní a konxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxe a že mohou zajistit lepší kvalitu života díky lepší zdravotní péči, bezpečnější dopravě, novým příležitostem v oblasti médií a snadnějšímu přístupu xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přičemž podporou by mu měl být regulační rámec podporující hospodářskou soutěž a investice. V případě, kdy objem soukromých investic není dostatečnýx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxa na finanční nástroje pro programy nebo iniciativy zaměřené na projekty, které nemohou být financovány pouze soukromým sektorem, což musí být doložexx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhlých a ultrarychlých širokopásmových sítí v celé Unii - při zachování zásady technologické neutrality - a usnadňovat zřizování a využívání transevrxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k narušení trhu ani odrazovat od investic. Měly by být používány k povzbuzení soukromých investic a pouze v případech, kdy o investice není dostatečný kxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxré ke zvýšení účinnosti a dopadu finanční pomoci Unie vyžadují různou míru financování a různé finanční nástroje.
(33) V nařízení o hlavních směrech txxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxného zájmu na základě tohoto nařízení.
(34) Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace(12) se bude zaměřovat kromě jiného na řešení společexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxy a udržitelného rozvoje prostřednictvím informačních a komunikačních technologií), aby tak bylo možné přímo reagovat na problémy zjištěné ve stratxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxzce, zejména činnosti blíže k trhu, včetně inovativních finančních nástrojů. S cílem zajistit větší dopad financování Unie a s cílem zajistit soudržnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxmu prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020" vytvořila rámec pro politixxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxení Evropy by proto měl zajistit, aby žádosti o financování ze zdrojů Unie byly v souladu s požadavky, doporučeními a cíli v oblasti bezpečnosti stanovexxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxopy by mělo být přihlíženo k tomu, do jaké míry se podařilo snížit počet obětí silničních nehod v rámci Unie.
(36) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xrobíhá proces ratifikace této úmluvy. Je důležité, aby při realizaci příslušných projektů byla v projektových specifikacích zohledněna přístupnosx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxat na trhu a prostřednictvím regulačních opatření, výzvy v oblasti financování mohou vyžadovat veřejné zásahy a podporu Unie formou grantů a inovativxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxncovány ze soukromého sektoru.
(39) Železniční projekty by ze získávání grantů podle tohoto nařízení neměly být vyloučeny pouze z toho důvodu, že na zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxech přimějí nebo už přiměla veřejné orgány k tomu, aby přehodnotily své programy investic do infrastruktur. V této souvislosti byla partnerství veřejxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xsou boj proti změně klimatu, podpora alternativních zdrojů energie, jakož i účinné využívání energie a zdrojů, podpora udržitelné dopravy a zavádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxrukturální změnu: rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru" zavázala, že zlepší přístup partnerství veřejného a soukromého sektoru k finaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzpočtu EU" zdůraznila, že pravidlem pro projekty s dlouhodobým komerčním potenciálem by mělo využívání finančních prostředků Unie v partnerství s fixxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxmi mezinárodními finančními institucemi a soukromým finančním sektorem, a to i na celostátní a regionální úrovni.
(42) Finanční nástroje by měly být xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxy, a neměly by vytlačovat financování ze soukromých zdrojů. Měly by zlepšovat pákový účinek čerpání rozpočtu Unie a posílit multiplikační účinek, pokxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxřejných financí a s ohledem na potřebu podpořit oživení evropského hospodářství. Před rozhodnutím o použití finančních nástrojů by měla Komise provéxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxpa 2020 se Komise zavázala mobilizovat finanční nástroje Unie jako součást jednotné strategie financování, jež pro účely infrastruktur spojí finančxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxe a nedokonalosti trhu řešit účinněji finančními nástroji než granty.
(44) Nástroj pro propojení Evropy by měl stanovit finanční nástroje, které v obxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx soukromý sektor dostatečně lákavé, měly xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxištěné potřeby financování. Podoba uvedených nástrojů by měla vycházet ze zkušeností získaných při provádění finančních nástrojů během víceletého xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxpský fond 2020 pro energii, změnu klimatu a infrastrukturu ("fond Marguerite") a iniciativa projektových dluhopisů v rámci strategie Evropa 2020.
(xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxry s evropskou přidanou hodnotou v souladu s výsledky hodnocení ex ante a dalších souvisejících hodnocení, zejména nezávislého hodnocení iniciativy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx propojení Evropy by Komise měla zajistit kontinuitu všech finančních nástrojů vytvořených na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 6xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxch návazných dluhových a kapitálových finančních nástrojů podle tohoto nařízení, a to na základě hodnocení ex ante stanoveného v nařízení (EU, Euratoxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxotlivá odvětví a projekty. V zájmu co nejúčinnějšího využívání rozpočtu Unie a v zájmu posílení multiplikačního účinku finanční pomoci Unie v odvětví xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtrojů a přitom dodržovat stropy pro využívání finančních nástrojů v souladu s tímto nařízením. Předkladatelé projektů v oblasti energetiky by měli býx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodporu za účelem maximalizace využívání finančních nástrojů.
(48) Projekty společného zájmu v oblasti elektřiny, zemního plynu a oxidu uhličitého xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxtí cílenou podporu těch projektů společného zájmu, které nejsou životaschopné za stávajícího regulačního rámce a tržních podmínek. V oblasti energexxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxínek hospodářské soutěže. Tato finanční pomoc by měla zajistit potřebnou součinnost s evropskými strukturálními a investičními fondy, které budou fxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxká rovnice o třech stupních. Zaprvé, trh by měl mít při investování přednost. Zadruhé, nevyvolá-li příslušné investice trh, je třeba přezkoumat regulxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xámce. Zatřetí, nejsou-li první dva kroky dostatečné pro přilákání nezbytných investic do projektů společného zájmu, mohla by být poskytnuta finančnx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx projekty společného zájmu spadající do kategorií stanovených v bodech 1, 2 a 4 přílohy II xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí přispívajících k těmto projektům společného zájmu, které v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 347/2013 vykazují zejména významné pozitivní extexxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxestoři, věřitelé nebo vnitrostátní regulační orgány.
(50) Pro zajištění odvětvové diverzifikace příjemců finančních nástrojů i pro povzbuzení poxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x partnerství s Evropskou investiční bankou prostřednictvím společných iniciativ, například Evropského odborného centra pro partnerství veřejnéhx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx odpovídajícího seznamu projektů, u kterých by financování přicházelo v úvahu.
(51) Finanční nástroje podle tohoto nařízení by se měly řídit pravidlx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxx x xxvědčenými postupy, které lze uplatnit na finanční nástroje.
(52) Vzhledem k podmínkám pro finanční nástroje by mohla vyvstat nutnost zařadit do pracxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx faktory, jež se mohou ukázat jako relevantní.
(53) Víceleté plánování podpory z Nástroje pro propojení Evropy by se mělo zaměřit na podporu priorit Unxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xávrhů podaných po provedení prvního víceletého pracovního programu v odvětví dopravy by měly být způsobilými náklady vzniklé počínaje 1. lednem 2014 xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxlizaci některých projektů infrastruktury zapotřebí, by měla být stanovena možnost rozdělit rozpočtové závazky týkající se finanční pomoci na něktexx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxjekty s nejvyšší evropskou přidanou hodnotou. Podpora by se tudíž měla zaměřit na hlavní síť a na projekty společného zájmu v oblasti systémů řízení dopxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyžadují zdroje z rozpočtu Unie v hodnotě přibližně 3 miliard EUR, jakož i na inteligentní dopravní systémy (ITS), kontrolní a informační systémy pro pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxoc měla zaměřit na dokončení vnitřního trhu s energií, zajištění bezpečnosti dodávek, prosazování udržitelnosti, mimo jiné zajištěním přenosu elekxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxomunikací by finanční pomoc měla být zacílena především na projekty, které vytvoří poptávku po širokopásmovém připojení, včetně vybudování evropskx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být předpokládaný rozpočet v prvé řadě xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xinanční pomoc Unie ve formě grantů a zadávání veřejných zakázek na platformy hlavních služeb, obecné služby a horizontální opatření. Opatření v oblasxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxmě finančních nástrojů.
(57) Podle analýzy provedené v posouzení dopadu v souvislosti s nařízením (EU) č. 347/2013 se počet projektů společného zájxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xlektřiny a 50 v oblasti zemního plynu. Na základě očekávané převahy elektřiny v evropském energetickém systému v průběhu následujících dvou desetilexx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxtiku v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Komise by měla vzít na vědomí, že se tento odhad změní, až bude k dispozici více informací, měla by myslet na tox xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xx 2020 pro tyto projekty dostupná podstatná část finanční pomoci, za předpokladu využití na trhu, dále kvalitě a připravenosti navrhovaných opatření a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxgetiky.
(58) Komise by měla k posouzení účelnosti a účinnosti financování a jeho vlivu na celkové cíle Nástroje pro propojení Evropy a priority stratexxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Komise by měla zveřejnit informace o konkrétních projektech v rámci Nástroje pro propojení Evrxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxovených v nařízeních (EU) č. 1315/2013 a (EU) č. 347/2013 byly vypracovány seznamy projektů, prioritních koridorů a oblastí, na něž by se toto nařízexx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxh prioritách a technologických možnostech i dopravních tocích na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Exxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxení podle čl. 7 odst. 2, které se mají zohlednit v pracovních programech.
(60) Za účelem zohlednění skutečné úrovně poptávky po financování v rámci konxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xouladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změnu orientačních procentních podílů u jednotlivých konkrétních cílů v oblasti dopravy v přípxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxích bodů. Orientační příděly finančních prostředků na konkrétní cíle v oblasti dopravy nebrání tomu, aby byla částka 11 305 500 000 EUR převedená z Fondx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxhy I tohoto xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxdobí, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změnu seznamu obecných směrů, ktexx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xůležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené praxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxx xx xxxxxx xajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o víceleté a roční pracovní prograxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx chráněny přiměřenými opatřeními v celém výdajovém cyklu, včetně prevence, odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, zpětného získávání ztracenýchx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx2. Evropský parlament by měl být o takovýchto opatřeních informován.
(65) V zájmu zajištění široké a spravedlivé hospodářské soutěže u projektů finaxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxvé smluvní podmínky, aby byla rizika spojená se smlouvou spravedlivě rozdělena, s cílem maximalizovat nákladovou účinnost a umožnit, aby smlouva bylx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx společného zájmu v oblasti infrastruktury se možná budou muset napojit na sousední, předvstupní a jiné třetí země a procházet jimi. Nástroj pro propojxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxšími nástroji rozpočtu Unie.
(67) Pokud se na opatřeních přispívajících k projektům společného zájmu podílejí třetí země a subjekty usazené ve třetíxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxem finanční pomoci v rámci Nástroje pro propojení Evropy nebo jiných programů Unie.
(68) Obecný směr, na jehož základě má Komise zohlednit sociální doxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxtiky, a to v souladu s přístupem přijatým v čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 347/2013.
(69) V odvětví telekomunikací by se měl obecný směr, na jehož základě mx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xílem je aktivovat další investice.
(70) Obecný směr, na jehož základě má být zohledněn přeshraniční rozměr, by se neměl uplatňovat ve vztahu k širokopxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxojení transevropských telekomunikačních sítí.
(71) Účast států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou stranami Dohody o Evropskéx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxahuje toto nařízení, považovat za samostatný program. Účast států ESVO na Nástroji pro propojení Evropy by měla být stanovena zejména v oblasti telekoxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxní mapy obsažené v příloze III nařízení (EU) č. 1315/2013 Ve třetích zemích, pro něž uvedené nařízení orientační mapy neobsahuje, by měly být projekty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxto nařízení, totiž koordinovaného rozvoje a financování transevropských sítí, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxuvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xoto nařízení by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, aby bylo možné včas přijmout akty v přenesené pravomxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxopy
Článek 1
Předmět
Tímto nařízením se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, který vymezuje podmínky, metody a postupy poskytování finanční pxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxužívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími. Rovněž se v něm stanoví rozčlenění zdrojů, které mají být dány k dispozici podle víceletého finanxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xařízení (EU) č. 1315/2013, nařízení (EU) č. 347/2013 nebo v nařízení o hlavních směrech pro transevropské sítě v oblasti telekomunikační infrastrukxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxranách hranice dvou členských států nebo mezi členským státem a sousední zemí;
3) "sousední zemí" země, na niž se vztahuje evropská politika sousedstxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxe popřípadě spolupracuje za účelem dosažení cílů tohoto nařízení;
5) "pracemi" nákup, dodávka a zavedení součástí, systémů a služeb včetně softwarux xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxsti potřebné pro přípravu realizace projektu, například přípravné studie, mapování, studie proveditelnosti, hodnotící, ověřovací a validační stuxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxu a rozhodnutí o jeho financování, jako jsou obhlídky příslušných areálů a příprava finančního balíčku;
7) "podpůrnými opatřeními programu" na úrovxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx konkrétní odvětví, například služby, zvláště poskytování technické pomoci včetně pro využívání finančních nástrojů, jakož i přípravné činnosti, čxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxž je bezprostředně třeba k řízení tohoto nástroje a k dosažení jeho cílů. Podpůrná opatření programu zahrnují zejména studie, zasedání, mapování infrxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xýměnu informací o Nástroji pro propojení Evropy, spolu se všemi dalšími výdaji souvisejícími s technickou a administrativní pomocí, které vzniknou Kxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnují rovněž činnosti nutné k usnadnění přípravy projektů společného zájmu, zejména v členských státech způsobilých čerpat prostředky z Fondu soudržxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxjí rovněž úhradu nákladů na výkonnou agenturu, již Komise pověřila prováděním konkrétních částí Nástroje pro propojení Evropy (dále jen "výkonná agexxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxi projektu společného zájmu;
9) "způsobilými náklady" způsobilé náklady ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012;
10) "příjemcem" členský stáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxu s pravidly stanovenými v příslušném pracovním programu uvedeném v článku 17;
11) "prováděcím orgánem" veřejný nebo soukromý podnik nebo orgán oznaxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxce na vlastní odpovědnost, a pokud vyžaduje zadání veřejné zakázky, učiní tak v souladu s příslušnými pravidly Unie a vnitrostátními pravidly pro zadáxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxvní infrastruktura vymezená podle kapitoly III nařízení (EU) č. 1315/2013;
14) "koridory hlavní sítě" nástroj usnadňující koordinovanou realizacx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejímž důsledkem je narušení systému, které nepříznivě ovlivňuje kontinuitu dálkových nebo přeshraničních toků, a již lze překonat vytvořením nové xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxkým místem;
16) "prioritou" kterýkoliv z prioritních koridorů pro přenos elektřiny, prioritních koridorů pro přepravu zemního plynu a prioritních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx "energetickou infrastrukturou" infrastruktura definovaná v nařízení (EU) č. 347/2013;
19) "meziodvětvovou synergií" stav, kdy v alespoň dvou z odxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo lidských zdrojů umožnit optimalizaci nákladů nebo výsledků;
20) "izolovanou sítí" železniční síť některého z členských států nebo její část, jak jx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky. Nástroj pro propojení Evropy podporuje zejména rexxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxruktur a služeb v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky. Zaměřuje se přednostně na chybějící spojení v odvětví dopravy. Nástroj pro propojexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxční prostředky na trhu. Pro odvětví dopravy, telekomunikací a energetiky platí tyto obecné cíle:
a) přispívat v souladu se strategií Evropa 2020 k intexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdoucí dopravní toky, což přinese výhody pro celou Unii, pokud jde o zlepšení konkurenceschopnosti na světovém trhu a hospodářskou, sociální a územní sxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxojů a přímé podpory Unie v případě, že pro projekty lze kombinaci nástrojů využít, a vhodným využitím meziodvětvové synergie.
Dosažení tohoto cíle se mxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxů společného zájmu dosažených prostřednictvím finančních nástrojů podle tohoto nařízení. Zvláštní důraz se klade na účinné využití veřejných invesxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxení energetické účinnosti a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 20% do roku 2020, čímž se přispěje k plnění střednědobých a dlouhodobých cxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxo propojení Evropy k dosažení konkrétních odvětvových cílů uvedených v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.
2 V odvětví dopravy Nástroj pro propojení Evxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxch v článku 4 uvedeného nařízení:
a) odstranění úzkých míst, zlepšení interoperability železnic, doplnění chybějících spojení, a zejména zlepšováxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxích tratí uzpůsobených evropskému standardu pro jmenovitý rozchod kolejí a vybavených ERTMS;
iii) počtem odstraněných úzkých míst a úseků se zvýšenxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxzemských vodních cest podle jednotlivých tříd v Unii; a
v) délkou železniční sítě v Unii zmodernizované na základě požadavků uvedených v čl. 39 odst. 2 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx toky, jakož i umožnění snížení emisí uhlíku u všech druhů dopravy prostřednictvím přechodu na inovativní nízkouhlíkové a energeticky účinné dopravnx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xro vozidla využívající hlavní sítě TEN-T pro silniční dopravu v Unii;
ii) počtem vnitrozemských a námořních přístavů v hlavní síti TEN-T vybavených čxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xropojení druhů dopravy a zlepšení interoperability dopravních služeb při zajištění dostupnosti dopravních infrastruktur. Dosažení tohoto cíle se xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxem vylepšených kombinovaných terminálů železniční a silniční dopravy a počtem vylepšených nebo nových spojení mezi přístavy za pomoci mořských dálnxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxatele zmíněné v tomto odstavci se netýkají členských států, které nemají železniční síť nebo síť vnitrozemských vodních cest.
Tyto ukazatele nepředxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx přiděleny na každý ze tří konkrétních cílů v oblasti dopravy, jsou stanoveny v části IV přílohy I tohoto nařízení. Komise se od těchto orientačních procxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaměřené na dosažení jednoho nebo více z těchto cílů:
a) zvýšení konkurenceschopnosti posilováním další přeshraniční integrace vnitřního trhu s enxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítě členských států a odstraňujících interní překážky;
ii) snížením nebo odstraněním energetické izolace členských států;
iii) procentně vyjádxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxu konvergencí na trzích s elektřinou nebo zemním plynem příslušných členských států; a
v) procentním podílem poptávky v době nejvyššího odběru u obou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxažení tohoto cíle se měří ex post,
i) počtem projektů umožňujících diverzifikaci zdrojů dodávek, dodávajících protistran a tras;
ii) počtem projexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdávek energie z obnovitelných zdrojů, kterým se podařilo předejít;
v) propojením izolovaných trhů s diverzifikovanějšími zdroji dodávek;
vi) optxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxe z obnovitelných zdrojů do přenosové soustavy a rozvojem inteligentních energetických sítí a sítí pro přepravu oxidu uhličitého.
Dosažení tohoto cíxx xx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxtvím omezení dodávek energie z obnovitelných zdrojů, kterým se podařilo předejít;
iii) počtem uskutečněných projektů inteligentních sítí podpořexxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxm z Nástroje pro propojení Evropy.
Ukazatele uvedené v tomto odstavci použité k měření ex post dosažení cílů nepředstavují kritéria pro zařazení nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxlečného zájmu jsou uvedeny v článku 14 nařízení (EU) č. 347/2013, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxo propojení Evropy podporuje opatření zaměřená na dosažení cílů stanovených v nařízení o hlavních směrech pro transevropské sítě v oblasti telekomunxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx x3 242 259 000 EUR(20) v běžných cenách. Tato částka se rozdělí takto:
a) odvětví dopravy: 26 250 582 000 EUR, z nichž 11 305 500 000 EUR bude převedeno z Fondx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxi;
b) odvětví telekomunikací: 1 141 602 000 EUR;
c) odvětví energetiky: 5 850 075 000 EUR.
Těmito částkami není dotčeno uplatňování mechanismu flexixxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxvisející s:
a) opatřeními přispívajícími k projektům společného zájmu a podpůrnými opatřeními programu, jak je stanoveno v článku 7;
b) podpůrnými oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxetně opatření nezbytných k zajištění přechodu mezi Nástrojem pro propojení Evropy a opatřeními přijatými podle nařízení (ES) č. 680/2007 až do výše 1x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx parlament a Rada na návrh Komise převést prostředky mezi odvětvími dopravy, telekomunikací a energetiky, jimž byly přiděleny podle odstavce 1, s výjixxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxanční prostředky z Fondu soudržnosti,
4. Roční rozpočtové prostředky schvalují Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního rámce na obxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xrovádí jednou nebo více formami finanční pomoci, které jsou stanoveny v nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, zejména formou grantů, zadávání veřejnýcx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx granty, zadávání veřejných zakázek a finanční nástroje.
3. Komise může na základě analýzy nákladů a přínosů svěřit část provádění Nástroje pro propoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxtimálního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xropojení Evropy svěřit subjektům uvedeným v čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.
Článek 7
Způsobilost a podmínky finančnx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxojektům společného zájmu podle nařízení (EU) č. 1315/2013, nařízení (EU) č. 347/2013 a nařízení o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti texxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkázek a finančních nástrojů podle tohoto nařízení způsobilá pouze opatření přispívající k projektům společného zájmu podle nařízení (EU) č. 1315/20xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxi hlavní sítě podle kapitoly III nařízení (EU) č. 1315/2013, včetně zavádění nových technologií a inovací podle článku 33 uvedeného nařízení, a projekxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxní (EU) č. 1315/2013, pokud přispívají k doplnění chybějících spojení, usnadnění přeshraničních dopravních toků nebo odstranění úzkých míst a rovněx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxiční nákladní dopravu, které jsou vymezeny v příloze nařízení (EU) č. 913/2010, a to až do výše 5% finančního krytí pro dopravu ve smyslu článku 5 tohoto nxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxím projektům definovaným v příloze III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU(22);
e) opatření na podporu projektů společného zájmx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxtě včetně městských uzlů ve smyslu článku 41 nařízení (EU) č. 1315/2013;
g) opatření na podporu systémů telematických aplikací v souladu s článkem 31 nxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxučnosti železniční nákladní dopravy mimo jiné modernizací stávajícího vozového parku, a to i ve spolupráci se železničním průmyslem;
j) podpůrná opxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxky nebo část těchto úseků, jsou způsobilá pro finanční pomoc Unie, pouze pokud mezi dotyčnými členskými státy nebo mezi dotyčnými členskými státy a třexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxstrojů, zadávání veřejných zakázek a grantů podle tohoto nařízení způsobilá všechna opatření, jimiž se realizují ty projekty společného zájmu, kterx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx 347/2013, jakož i podpůrná opatření programu.
V zájmu co nejúčinnějšího využívání rozpočtu Unie k posílení multiplikačního účinku finanční pomoci Uxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxopu pro využívání finančních nástrojů v souladu s čl. 14 odst. 2 a čl. 21 odst. 4.
4. V odvětví telekomunikací jsou pro finanční pomoc Unie podle tohotx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury, která splňují kritéria způsobilosti stanovená v souladu s uvedexxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxjných zakázek;
b) opatření v oblasti širokopásmových sítí jsou financována formou finančních nástrojů.
5. Opatření s meziodvětvovou synergií pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xro účely víceodvětvových výzev k podávání návrhů podle čl. 17 odst. 7 způsobilá pouze tehdy, pokud je možné složky těchto opatření a náklady s nimi spojexx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x x x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xáklady
1. Granty poskytované podle tohoto nařízení mohou mít kteroukoli z forem stanovených v nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.
Formy grantů, ktexx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxratom) č. 966/2012, mohou být výdaje na opatření z projektů zahrnutých do prvních víceletých a ročních pracovních programů způsobilé od 1. ledna 2014.
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxtích zemí a kdy je opatření nezbytně nutné pro dosažení cílů dotčeného projektu.
4. Náklady na vybavení a infrastrukturu, se kterými příjemce nakládá xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxdaje související s koupí pozemků nejsou způsobilými náklady, kromě finančních prostředků převedených z Fondu soudržnosti v odvětví dopravy v souladx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu a o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální roxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xísm. c) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.
Pokud jde o částku 11 305 500 000 EUR převedenou z Fondu soudržnosti, která má být vynaložena v členských státxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxá v nařízení o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti.
8. Pravidla způsobilosti nákladů vzniklých příjemcům se použijí obdobně i na náklady vznxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxských států, mezinárodní organizace, společné podniky nebo veřejné či soukromé podniky nebo subjekty zřízené v členských státech.
2. Tyto návrhy moxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxt právní úkony svým jménem a poskytují stejnou záruku ochrany finančních zájmů Unie jako právnické osoby.
3. Návrhy předložené fyzickými osobami nejxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxi jejich účast nezbytná k dosažení cílů daného projektu společného zájmu a je řádně odůvodněna.
Finanční pomoc podle tohoto nařízení však smějí získat xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xohou obsahovat dodatečná konkrétní pravidla pro předkládání návrhů.
Článek 10
Míra financování
1. S výjimkou případů uvedených v nařízení (xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
2. V odvětví dopravy částka finanční pomoci Unie nepřesáhne:
a) u grantů na studie: 50% způsobilých nákladů;
b) u grantů na práce:
i) v případě želexxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xoprava: 20% způsobilých nákladů; míru financování lze zvýšit až na 30% u opatření řešících úzká místa a až na 40% u opatření týkajících se přeshraničnícx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zvýšit až na 40% u opatření řešících úzká místa a až na 40% u opatření týkajících se přeshraničních úseků;
iii) v případě vnitrozemské dopravy, napojenx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxavů: 20% způsobilých nákladů;
iv) opatření ke snížení hlučnosti železniční nákladní dopravy, mimo jiné modernizací stávajícího vozového parku: 20x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxtury pro osoby se zdravotním postižením: 30% způsobilých nákladů na úpravy, které nesmějí v žádném případě překročit 10% celkových způsobilých náklaxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxraničních silničních úseků: 10% způsobilých nákladů;
c) u grantů na systémy a služby telematických aplikací:
i) v případě pozemních složek ERTxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxi) v případě palubních složek ERTMS: 50% způsobilých nákladů;
iv) v případě palubních složek SESAR, RIS, VTMIS a ITS pro odvětví silniční dopravy: 20% xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxřských dálnic: 30% způsobilých nákladů.
Komise vytvoří podmínky pro podporu rozvoje projektů se třetími zeměmi týkajících se mořských dálnic;
vi) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxti: 20% způsobilých nákladů.
3. V odvětví energetiky výše finanční pomoci Unie nepřekročí 50% způsobilých nákladů na studie nebo práce. Míry fixxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxgionální nebo celounijní bezpečnosti dodávek, posilují solidaritu Unie nebo zahrnují vysoce inovativní řešení.
4. V odvětví telekomunikací částxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní infrastruktury, párování a technické pomoci: 75% způsobilých nákladů.
Platformy hlavních služeb se obvykle financují zadáním veřejné zakázky. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxoň dvěma odvětvími, jichž se týká Nástroj na propojení Evropy. Toto zvýšení se nevztahuje na míry financování uvedené v článku 11.
6. Výše finanční pomxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxby maximalizovat pákový efekt finančních prostředků Unie.
Článek 11
Zvláštní výzvy pro finanční prostředky převedené z Fondu soudržnosti v oxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxh čerpat finanční prostředky z Fondu soudržnosti, vypíší se výhradně v těchto členských státech zvláštní výzvy pro projekty, které směřují k realizacx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx
xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platná pro odvětví dopravy. Do 31. prosince 2016 se výběr projektů způsobilých pro financování provádí při respektování výše prostředků přidělených xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxkt dopravní infrastruktury, dají k dispozici všem členským státům způsobilým k čerpání finančních prostředků z Fondu soudržnosti za účelem financovxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxu soudržnosti, které se mohou potýkat s problémy při koncipování projektů, jež by byly dostatečně připravené a kvalitní a měly pro Unii dostatečnou přixxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xeřejných služeb v souvislosti s přípravou a realizací projektů uvedených v části I přílohy I. V zájmu zajištění co nejvyšší míry čerpání převedených prxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxstka 11 305 500 000 EUR převedená z Fondu soudržnosti se může využívat na vázání rozpočtových zdrojů k finančním nástrojům podle tohoto nařízení teprve xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx již pověřené subjekty uzavřely smluvní závazky.
5. Bez ohledu na článek 10 a vzhledem k částce 11 305 500 000 EUR převedené z Fondu soudržnosti, která mx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xond soudržnosti stanovené v nařízení o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti pro opatření týkající se grantů na:
a) studie,
b) práce, pokud jde o:
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na vnitrozemské a námořní přístavy a letiště, včetně automatických zařízení na změnu rozchodu, a rozvoj přístavů včetně kapacit pro rozbíjení ledu, jxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxematických aplikací:
i) ERTMS, RIS, VTMIS, SESAR a ITS pro odvětví silniční dopravy;
ii) ostatní systémy telematických aplikací;
iii) opatření na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxžení, pozastavení a ukončení grantu
1. S výjimkou řádně odůvodněných případů Komise zruší finanční pomoc poskytnutou na studie, jež nebyly zahájeny xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xinanční pomoc podle tohoto nařízení.
2. Komise může pozastavit, snížit a zpětně získat nebo ukončit finanční pomoc za podmínek stanovených v nařízenx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxžadovat úplné nebo částečné vrácení poskytnuté finanční pomoci, pokud do dvou let ode dne dokončení stanoveného v podmínkách pro poskytnutí pomoci nexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x x xohoto článku, důkladně případ přezkoumá v koordinaci s příslušnými subjekty uvedenými v čl. 6 odst. 3 a konzultuje dotčené příjemce tak, aby mohli v přixxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xaždoročním přijímání pracovních programů podle článku 17.
KAPITOLA IV
Zadávání veřejných zakázek
Článek 13
Zadávání veřejných zakázex
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státy, mohou:
a) stanovit konkrétní podmínky, například místo výkonu činností zadaných formou veřejné zakázky, jsou-li tyto podmínky řádně odůvodnxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxní většího počtu zakázek ("zajištění z více zdrojů").
2. V řádně odůvodněných případech, kdy je to nutné k provedení opatření, se odstavec 1 může pouxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxž přispívají k projektům společného zájmu vymezeným v nařízení (EU) č. 1315/2013, nařízení (EU) č. 347/2013 a v nařízení o hlavních směrech transevroxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxí (EU, Euratom) č. 966/2012. Tyto finanční nástroje vycházejí z hodnocení nedokonalostí trhu nebo neoptimálních investičních situací a investičnícx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxspěvek z rozpočtu Unie na finanční nástroje nepřesáhne 10% celkového finančního krytí pro Nástroj pro propojení Evropy uvedeného v čl. 5 odst. 1.
3. Vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xozhodnutí č. 1639/2006/ES lze případně a s výhradou předběžného hodnocení sloučit s nástroji vytvořenými podle tohoto nařízení.
Sloučení projektovxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxí č. 1639/ 2006/ES. Iniciativa projektových dluhopisů se rozbíhá postupně v rámci stropu ve výši 230 milionů EUR během let 2014 a 2015. Plné provádění uvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x. 1639/ 2006/ES. Na základě tohoto hodnocení a se zohledněním všech možností Komise posoudí, zda navrhne vhodné změny právní úpravy, včetně změn legisxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxouhodobého dluhového financování.
4. Lze využít tyto finanční nástroje:
a) kapitálové nástroje, například investiční fondy, které se zaměřují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxo nástroji pro sdílení rizik, včetně mechanismu úvěrového posílení poskytujícího záruky v souvislosti s jednotlivými projekty nebo portfolii projexxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 15
Podmínky pro udělování finanční pomoci prostřednictvím finančních nástrojů
1. Opatření podporovaná finančními nástroji se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxi státy. Musí:
a) mít evropskou přidanou hodnotu;
b) odpovídat cílům strategie Evropa xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxem definovaných ukazatelů.
2. Unie, kterýkoliv členský stát či jiní investoři mohou kromě příspěvků získaných finančními nástroji poskytnout fixxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být vzhledem k dodatečnému příspěvku zapotřebí.
3. Cílem finančních nástrojů je zvýšení multiplikačního účinku výdajů Unie tím, že přilákají další xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxřovat k uchování hodnoty aktiv poskytnutých z rozpočtu Unie.
4. Finanční nástroje podle tohoto nařízení lze kombinovat s granty financovanými z rozpxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxikací a energetiky.
Článek 16
Opatření ve třetích zemích
Finančními nástroji je možné podpořit opatření ve třetích zemích, jsou-li nezbytná xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
1. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů víceleté a roční pracovní programy pro každé z odvětví dopravy, telekomunikací a energetiky. Komixx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xdst. 2.
2. Komise přezkoumává víceleté pracovní programy alespoň v polovině období. Je-li to nutné, reviduje víceletý pracovní program prováděcím axxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x části I přílohy I, víceleté pracovní programy v odvětví dopravy.
Výše finančního krytí se pohybuje v rozmezí od 80 do 85% rozpočtových zdrojů uvedených x xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxU) č. 1315/2013 je rozhodnutí realizovat tyto projekty v pravomoci členských států a závisí na kapacitách veřejného financování a na socioekonomickx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxční pracovní programy v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky.
5. Komise při přijímání víceletých a odvětvových ročních pracovních progrxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxní (EU) č. 347/2013 nebo v nařízení o hlavních směrech transevropských xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxo nařízení.
6. V odvětví energetiky se v prvních dvou ročních pracovních programech věnuje pozornost především projektům společného zájmu a souvisexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxí programy jsou koordinovány tak, aby se využila synergie mezi odvětvím dopravy, energetiky a telekomunikací, a to zvláště v oblastech, jako jsou intexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxfrastruktur. U opatření způsobilých podle čl. 7 odst. 5 Komise přijme alespoň jednu víceodvětvovou výzvu k předkládání návrhů, přičemž každému odvětxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xropojení Evropy.
Článek 18
Poskytování finanční pomoci Unie
1. Komise vždy po zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na základě víceletého nexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxekty nebo jejich části poskytnuta. Komise upřesní podmínky a způsoby jejich provádění.
2. Komise oznámí příjemcům a příslušným členským státům každxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdě přidělí na závazek každý rok roční splátky s ohledem na pokrok opatření, která získávají finanční pomoc, na jejich předpokládané potřeby a na rozpočxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxátům a, pokud se harmonogram vztahuje i na finanční nástroje, také dotčeným finančním institucím.
Článek 20
Přenos ročních prostředků
Prostxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxnek 21
Akty v přenesené pravomoci
1. S výhradou schválení dotčeným členským státem nebo státy podle čl. 172 druhého pododstavce Smlouvy o fungovánx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxzení, s cílem zohlednit měnící se priority financování v transevropských sítích a změny týkající se projektů společného zájmu stanovených v nařízení xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxly být plně nebo částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxení;
c) pokud jde o část I přílohy I tohoto nařízení, aby všechny oddíly zahrnovaly projekty infrastruktury, jejichž uskutečnění bude vyžadovat jejixx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 tohoto nařízení, kterými se hlavní podmínky a postupy stanovené v části III přxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxvé nástroje stanoveného v části III přílohy I tohoto nařízení, mění v souladu s výsledky průběžné zprávy a nezávislého úplného hodnocení pilotní fáze ixxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx za účelem optimalizace koncepce a provádění finančních nástrojů podle tohoto nařízení.
Při změně části III přílohy I tohoto nařízení v případech uvedxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xčetně hodnocení ex ante uvedeného v čl. 140 odst. 2 písm. f) zmíněného nařízení, a
b) změny se omezily na:
i) změnu mezních hodnot pro podřízené dluhovx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxisnou vyváženost mezi členskými státy;
ii) změnu mezní hodnoty pro prioritní dluhové financování, jak je uvedena v bodě I odst. 1 písm. a) části III příxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxji financování, jak je uvedeno v bodě I odst. 3 a bodě II odst. 3 části III přílohy I;
iv) výběr pověřených subjektů, jak je uvedeno v bodě I odst. 4 a bodě II oxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx x
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxx x x xxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx
xx x xxxxtví dopravy a v rámci obecných cílů uvedených v článku 3 a konkrétních odvětvových cílů uvedených v čl. 4 odst. 2 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xx xobu trvání Nástroje pro propojení Evropy zohlednit v pracovních programech uvedených v článku 17. Komise přijme akt v přenesené pravomoci do 22. prosixxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xa 20%, jsou-li splněny tyto podmínky:
i) hodnocení pilotní fáze iniciativy projektových dluhopisů provedené v roce 2015 je pozitivní a
ii) využití fixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx konkrétní cíl v oblasti dopravy o více než pět procentních bodů, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx přílohy I.
6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, kterými se mění seznam obecných směrů uvedených v čxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xyvozené z jeho provádění. Činí tak způsobem slučitelným s odpovídajícími hlavními směry pro jednotlivá odvětví.
Článek 22
Povinnosti příjemxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx oblastech své působnosti veškeré úsilí k realizaci projektů společného zájmu, které získají finanční pomoc Unie udělovanou podle tohoto nařízení.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxných v souvislosti s projekty nebo jejich částmi a že toto uhrazení proběhlo v souladu s příslušnými pravidly. Členské státy mohou požádat o účast Komisx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxkého informačního systému, o pokroku dosaženém při realizaci projektů společného zájmu a o investicích uskutečněných za tímto účelem, včetně výše poxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxojektech uskutečňovaných v rámci Nástroje pro propojení Evropy.
Článek 23
Soulad s politikami a právními předpisy Unie
Podle tohoto nařízenx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmů Unie
1. Komise přijme vhodná opatření k zajištění toho, aby při provádění opatření financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxěny nesrovnalosti, získáním neoprávněně vyplacených částek zpět a případně uplatněním účinných, přiměřených a odrazujících správních a finančnícx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kteří získali finanční prostředky Unie podle tohoto nařízení, audit na základě dokumentů i kontrol na místě.
3. Evropský úřad pro boj proti podvodům (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx, Euratom) č. 883/2013(23) a v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(24) s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci či jiné nezákonné činnosti oxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxí.
4. xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxlouvy vyplývající z provádění tohoto nařízení obsahovat ustanovení výslovně zmocňující Komisi, Účetní dvůr a OLAF k provádění takových auditů a vyšexxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx Komisi je nápomocen Koordinační výbor pro Nástroj pro propojení Evropy. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxlem zajistit, aby byly jednotné a aby byla označena, využívána a vyhodnocována synergie mezi odvětvími dopravy, telekomunikací a energetiky. Předevxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené prxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxedené v článku 21 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zvexxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxvomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamexxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxkými státy a příjemci hodnotící zprávu o dosažení cílů všech opatření (na úrovni výsledků a dopadů), účinnosti využívání zdrojů a evropské přidané hodxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Radě. Hodnocení se rovněž zaměří na prostor ke zjednodušení, na vnitřní a vnější soudržnost opatření, na trvalou relevantnost všech cílů a na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxkou, sociální a územní soudržnost. Hodnotící zpráva zahrnuje hodnocení úspor x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxdnocení celkového počtu projektů s meziodvětvovou synergií. V hodnocení se rovněž přezkoumá, jak finanční nástroje zefektivnit. Hodnotící zpráva zxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdnocení iniciativy projektových dluhopisů v rámci strategie Evropa 2020, které má být provedeno v roce 2015. Na základě tohoto hodnocení Komise a členxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxch projektů a zvyšování efektivnosti výdajů Unie.
3. Komise provede následné hodnocení v úzké spolupráci s členskými státy a příjemci. Následné hodnxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxek k naplňování priorit Unie v oblasti inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a rozsah a výsledky podpory využité k dosahování cxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxcení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
6. Komise a členské státy mohou za pomoci dalších pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxh se ochranyVe Štrasburku dne životního prostředí.
7. Komise může požádat členský stát, jehož se dotýká projekt společného zájmu, aby předložil konkxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxocení těchto projektů nezbytné.
Článek 28
Informace, komunikace a propagace
1. Příjemci a případně dotčené členské státy zajistí, aby pomoc xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxaci projektů.
2. Komise provádí k projektům Nástroje pro propojení Evropy a jejich výsledkům komunikační a informační opatření. Zdroje určené na komxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx cílů uvedených v článku 3.
Článek 29
Změna nařízení (EU) č. 913/2010
Nařízení (EU) č. 913/2010 se mění takto:
Příloha nařízení (EU) č. 913/2xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí (EU) č. 913/2010.
Článek 30
Přechodná ustanovení
Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuté Komisí podle nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 nebo na základě jakéhokoli jiného právního předpisu, jenž se na tuto pomoc vztahuxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxízení, zrušují se nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 s účinkem od 1. ledna 2014.
Článek 32
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v plxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 11. prosince 2013.
Za Evropský parlament
předseda
M. SCHULZ
Za Radu
předseda
V. Lxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289).
xxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22).
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxvace (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx L 343, 14.12.2012, s. 32).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí (Úř. věst. L 162, 22.6.2007, s. 1).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxe (2007-2013) (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15).
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxáty kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxci Společenství v oblasti transevropských sítí (Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 20).
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx 000 EUR, včetně 10 000 000 000 EUR pro země čerpající z Fondu soudržnosti (doprava), 5 126 000 000 EUR (energetika), EUR 1 000 000 000 EUR (telekomunikace)x
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx.12.2013, s. 884).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xÚř. věst. L 204, 5.8.2010, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxdům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.