32013R1315

o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (28)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské uxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),
s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),
v souladu s řádným legislatixxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnutím Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU(4).
(2) Plánování, rozvoj a provoz transevropských dopravních sítí přispívá k dosažení důležitýxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje" (dále jen "bílá kniha"), jako například řádného fungování vnitřního trhu a posílxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a zboží, zajištění dostupnosti a propojení pro všechny regiony Unie a přispění k dalšímu hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti z celosvětového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxa interoperabilita mezi vnitrostátními dopravními sítěmi. Interoperabilita železničních sítí by mohla být například zvýšena zaváděním inovačnícx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxgescím v mezinárodních dopravě. Pro zajištění mezinárodní mobility zboží a cestujících je třeba optimalizovat kapacitu transevropské dopravní sítx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxých členských státech a mezi nimi, případně i se sousedními zeměmi, a s ohledem na probíhající jednání s kandidátskými a potenciálními kandidátskými zxxxxxx
xxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxi, pokud jde o infrastrukturu, informační toky a postupy.
(5) Bílá kniha vyzývá k zavádění informačních a komunikační technologií v dopravě za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxravy, sledování a vyhledávání nákladu a optimalizovaných jízdních řádů a dopravních toků. Jelikož taková opatření podporují účinné řízení a využíváxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxvními subjekty odpovědnými za vytváření a údržbu dopravní infrastruktury jsou i nadále členské státy. Pro realizaci multimodální transevropské dopxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxgány, provozovatelé infrastruktury, koncesionáři nebo přístavní a letištní orgány.
(7) Transevropská dopravní síť sestává ve značné míře ze stávaxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky, které má infrastruktura transevropské dopravní sítě splňovat.
(8) Transevropská dopravní síť by měla být rozvíjena vytvořením nové dopravní inxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxních případech je z důvodu chybějící pravidelné údržby v minulosti nutná rekonstrukce železniční infrastruktury. Rekonstrukce je proces, jenž vede x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxí se stávajícím stavem v souladu s uplatňováním požadavků a ustanovení tohoto nařízení.
(9) Při realizaci projektů společného zájmu by měla být věnovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxikami, například s aspekty cestovního ruchu začleňováním cyklistické infrastruktury pro dálkové cyklotrasy, jako jsou trasy v rámci sítě EuroVelo, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrovní sestávající z globální sítě a hlavní sítě založených na společné a transparentní metodice, přičemž tyto dvě úrovně představují nejvyšší úroveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Unii, včetně odlehlých, ostrovních a nejvzdálenějších regionů, což je rovněž cílem integrované námořní politiky zavedené nařízením Evropského parxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xen "hlavní směry") by měly být stanoveny požadavky na infrastrukturu globální sítě za účelem podpory rozvoje sítě vysoké kvality v celé Unii do roku 205xx
xxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je třeba řešit, aby se dosáhlo plně integrované evropské sítě dopravní infrastruktury.
(13) V rámci daném globální sítí by měla být vytyčena hlavní síxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxální dopravní sítě a podněcovat rozvoj celé globální sítě. Měla by umožnit, aby se opatření Unie zaměřila na ty prvky transevropské dopravní sítě, kterx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxustností, a současně přispívala k plnění cíle stanoveného v bílé knize, jímž je snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů z dopravy o 60% ve srovnání s xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xim patřit také případy, kdy není možné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx mělo být uznáno udělením výjimek z některých požadavků na infrastrukturu.
(16) Při provádění přezkumu realizace hlavní sítě do roku 2023 by měla Komixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komise by měla v rámci přezkumu realizace hlavní sítě do roku 2023 ve spolupráci s dotčenými členskými státy vyhodnotit, zda by měly být do této sítě začlxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxění projektů a případně by měla mít možnost přehodnotit lhůty pro jejich provedení s ohledem na jakýkoliv vývoj, jež může ovlivnit jejich dodržení.
(1xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxlších části, zejména prioritní projekty uvedené v rozhodnutí č. 661/ 2010/EU.
(19) Má-li být hlavní síť vytvořena koordinovaně a včas, což umožní maxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx Pokud jde o globální síť, členské státy by měly vyvinout veškeré úsilí, aby ji do roku 2050 dokončily a aby odpovídala příslušným ustanovením hlavních sxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxí prioritám stanoveným v hlavních směrech. Realizace projektů společného zájmu by měla záviset na jejich stupni vyzrálosti, jejich souladu s unijnímx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xrojekty společného zájmu by měly prokázat evropskou přidanou hodnotu. Přeshraniční projekty mají obvykle vysokou evropskou přidanou hodnotu, mohox xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xásahu ze strany Unie s cílem zajistit jejich realizace.
(22) Projekty společného zájmu, u nichž se žádá o financování Unií, by měly být podrobeny sociáxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxečnosti, hospodářství, klimatu a životního prostředí. Analýza nákladů a přínosů souvisejících s klimatem a životním prostředím by měla vycházet z poxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxasti klimatu spočívajících ve snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 60% ve srovnání s úrovní v roce 1990, měly by se posuzovat dopady projektů sxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxerých částí sítě jsou jiné subjekty než členské státy. Za zajištění řádného uplatňování pravidel týkajících se sítě však v rámci svého území odpovídajx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xítě by se měly vztahovat práva a povinnosti stanovené v tomto nařízení, jakož i další příslušné práva a povinnosti stanovené v právu Unie a vnitrostátníx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xosaženo integrace různých druhů dopravy v celé síti, je nutné zajistit odpovídající plánování transevropské dopravní sítě. To znamená rovněž zavedexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxrdinované zavádění takových požadavků v celé Evropě pro každý druh dopravy a pro jejich vzájemné propojení v rámci transevropské dopravní sítě i mimo nxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxury pro globální a hlavní síť by měly být vypracovány mapy, které by měly být průběžně upravovány, aby odrážely vývoj dopravních toků. Technický základ xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxjší informace o transevropské dopravní infrastruktuře.
(28) V hlavních směrech by měly být vymezeny priority za účelem umožnění rozvoje transevropxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxovozu a zlepšení souvisejících služeb. Informace pro cestující, včetně informací o systémech vystavování přepravních dokladů a rezervačních systéxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxské mobility měly stanovit rozvoj globální sítě v městských uzlech, jelikož tyto uzly jsou výchozím bodem nebo místem konečného určení ("poslední mílxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxnsevropská dopravní síť by díky svému velkému rozsahu měla poskytnout základnu pro rozsáhlé zavádění nových technologií a inovací, které mohou kupříxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxegii Evropa 2020 a v bílé knize, kterým je 60% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 (oproti úrovním z roku 1990), a zároveň napomůže ke splnění cíxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xmot po celé transevropské dopravní síti. Dostupnost alternativních čistých pohonných hmot by měla vycházet z poptávky po těchto hmotách a nemělo by se xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxnou multimodalitu s cílem umožnit pro cestující a zboží lepší a udržitelnější volbu mezi druhy dopravy a umožnit konsolidaci velkých objemů přepravovxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxoce kvalitní a účinné dopravní infrastruktury ve všech druzích dopravy by se při rozvoji transevropské dopravní sítě mělo přihlížet k zabezpečení a bexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxstrof na infrastrukturu a dostupnost pro všechny uživatele dopravy.
(34) Členské státy a jiní navrhovatelé projektů by při plánování infrastrukturx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxogickým katastrofám.
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xměrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES(9), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES(10), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a znečištění vzduchu a vody a hluk, a není-li to možné, tyto dopady zmírňovat nebo kompenzovat a účinně chránit biologickou rozmanitost.
(36) Je třeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxrhovatelé projektů by měli zajistit, aby posouzení projektů společného zájmu byla prováděna účinně bez zbytečných odkladů.
(38) Dopravní infrastrxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxvotně postižené cestující.
(39) Členské státy by měly provést předběžná posouzení dostupnosti infrastruktury a s ní spojených služeb.
(40) Hlavní xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxtě odpovídající potřebám provozu. Měla by být multimodální, tedy zahrnovat všechny druhy dopravy a jejich propojení i příslušné dopravní řídící a infxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxště, jakož i hraniční přechody. Pokud je to ekonomicky životaschopné, udržitelné z hlediska životního prostředí a proveditelné do roku 2030, jsou tytx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xstrovů do hlavní sítě.
(42) V zájmu realizace hlavní sítě v daném časovém rámci by mohl být použit přístup založený na koridorech jako nástroj ke koordixxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx jako odůvodnění pro upřednostňování některých projektů v rámci hlavní sítě. Koridory hlavní sítě by měly napomoci takovému rozvoji infrastruktury hxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxemní spolupráce by měly uvedené koridory přispět k soudržnosti.
(43) Koridory hlavní sítě by rovněž měly zohledňovat širší cíle dopravní politiky a uxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxalizovaných z hlediska emisí, čímž se minimalizuje dopad na životní prostředí a zvýší konkurenceschopnost, a atraktivních rovněž z důvodu jejich spoxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxnoznačný a správa těchto koridorů by neměla vytvářet dodatečné administrativní náklady nebo zátěž.
(44) Evropští koordinátoři zřízení podle tohotx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xrčení soukromých i veřejných zdrojů financování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxátoři hrají významnou úlohu při budování koridorů a spolupráci na nich.
(46) Koridory hlavní sítě by měly být v souladu se železničními koridory pro náxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx řízení železničního provozu (ERTMS) obsaženým v rozhodnutí Komise 2009/561/ES(13).
(47) V zájmu dosažení maximálního souladu mezi hlavními směry x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto nařízením a mělo by být založeno zejména na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013(14). Mělo by tudíž být zaměřeno na slaďování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxství (NIF), nástroj předvstupní pomoci (NPP)(15) a z financování Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a dalších finančních xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxvků dopravní infrastruktury, které budou analyzovány oproti předem stanoveným kvantitativním limitním hodnotám, by měla být na Komisi přenesena prxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x x xxx x x xxxxxxxx xxxxxu 172 této smlouvy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrlamentu a Radě.
(49) Při plánování a výstavbě projektů společného zájmu je třeba dostatečně zohlednit zájmy regionálních a místních orgánů i místní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxskytování dopravních služeb nabízejí zúčastněným stranám možnosti přispět k dosažení cílů tohoto nařízení. Nový nástroj pro realizaci transevropsxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxdporu spolupráce mezi nimi a pro posílení jejich doplňkové úlohy k činnostem členských států.
(51) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedexx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 182/2011(16).
(52) Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména koordinovaného zřízení a rozvoje transevropské dopravní sítě, nemůže být uspxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxt opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxx nařízení by mělo vstoupit v platnost prvním xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
KAPITOLA I
OBECNÉ ZÁSADY
Článek 1
Předmět
1. Toto nařízení stanoví hlavní směry pro rozvoj transevropské dopravní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xařízení určuje projekty společného zájmu a stanoví požadavky, které je třeba při řízení infrastruktury transevropské dopravní sítě dodržovat.
3. Txxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx projektů společného zájmu závisí na jejich stupni vyzrálosti, souladu s unijními a vnitrostátními právními postupy a dostupnosti finančních prostřxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxopskou dopravní síť, jak je uvedena na mapách v příloze I. Transevropská dopravní síť zahrnuje dopravní infrastrukturu a telematické aplikace i opatřxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxukturu transevropské dopravní sítě tvoří infrastruktura pro železniční dopravu, vnitrozemskou vodní dopravu, silniční dopravu, námořní dopravy, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
a) "projektem společného zájmu" každý projekt prováděný v souladu s požadavky a ustanoveními tohoto nařízení;
b) "sousední zemí" země, na niž se vztaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Evropského sdružení volného obchodu;
c) "třetí zemí" každá sousední země nebo každá další země, se kterou Unie popřípadě spolupracuje za účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxsledek výrazné zlepšení dopravních spojení nebo dopravních toků mezi členskými státy, což lze prokázat odkazem na zlepšení účinnosti, udržitelnostxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxý zejména za zřizování nebo údržbu dopravní infrastruktury. To může rovněž zahrnovat správu kontrolních a bezpečnostních systémů infrastruktury;
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxktury, mobility a provozu v transevropské xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxogicky šetrného využití sítě. Mohou zahrnovat i palubní systémy za předpokladu, že tvoří nedílnou součást odpovídajících složek infrastruktury. Paxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxého parlamentu a Rady 2010/40/EU(17);
h) "systémem uspořádání letového provozu" systém ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxmy pro provoz plavidel (VTMIS)" systémy zavedené za účelem sledování a řízení provozu a námořní dopravy, které využívají informací ze systémů automatxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xe smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES(20), přičemž zahrnují začlenění vnitrostátního systému pro výměnu informací na moři (Safxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxopského parlamentu a Rady 2005/44/ES(21);
k) "službami e-Maritime" služby v odvětví námořní dopravy, které využívají moderní a interoperabilní inxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxotného portálu, jako je integrovaný jednotný námořní portál stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU(22), přístavních systémů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx6/679/ES(23) a v rozhodnutí Komise 2006/860/ES(24);
m) "přeshraničním úsekem" úsek zajišťující kontinuitu projektu společného zájmu mezi nejblxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xestujících nebo nákladu nebo obojího s využitím dvou nebo více druhů dopravy;
o) "interoperabilitou" schopnost infrastruktury v rámci některého drxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výkonnosti pro danou infrastrukturu nebo druh dopravy;
p) "městským uzlem" městská oblast, ve které se dopravní infrastruktura transevropské doprxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxké oblasti a jejím okolí, napojuje na jiné části této infrastruktury a na infrastrukturu regionální a místní dopravy;
q) "úzkým místem" fyzická, techxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xze překonat vytvořením nové infrastruktury nebo zásadní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" oblast, která je přímo spojena s dopravní infrastrukturou transevropské dopravní sítě zahrnuje nejméně jeden nákladní terminál a umožňuje prováděx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxčními systémy a pro dočasné uskladnění zboží, jako jsou přístavy, vnitrozemské přístavy, letiště a kombinované terminály železniční a silniční doprxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xohledňuje všechny náležité přínosy a náklady z hlediska společnosti, hospodářství, klimatu a životního prostředí. Analýza nákladů a přínosů týkajíxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxzniční síť členského státu nebo její část s rozchodem kolejí odlišným od evropského standardního jmenovitého rozchodu kolejí (1 435 mm), pro niž nelze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxění odůvodnit některé zásadní investice do infrastruktury;
v) "regionem NUTS" region ve smyslu klasifikace územních statistických jednotek;
w) "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcké pohonné hmoty, metan (zemní plyn - stlačený nebo zkapalnělý - a biometan) a zkapalněný ropný plyn, které v dodávkách energie pro dopravu alespoň čásxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxe transevropské dopravní sítě
Transevropská dopravní síť posiluje sociální, hospodářskou a územní soudržnost Unie a přispívá k vytvoření účinnéhx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzuje evropskou přidanou hodnotu tím, že přispívá k plnění cílů stanovených v těchto čtyřech kategoriích:
a) soudržnost prostřednictvím:
i) dostupxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
ii) snižování rozdílů v kvalitě infrastruktury mezi členskými státy;
iii) propojení mezi dopravní infrastrukturou pro dálkovou dopravu na jedné xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v různých částech Unie a zajišťuje vyvážené pokrytí všech evropských regionů;
b) účinnost prostřednictvím:
i) odstranění míst s nedostatečnox xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xx) vzájemného propojení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxsoce kvalitní dopravy, která přispěje k dalšímu hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti;
v) účinného využívání nové a stávající infrastrukturxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx druhů dopravy způsobem, který je slučitelný se zajištěním dlouhodobě udržitelné a hospodářsky efektivní dopravy;
ii) přispění k dosažení cílů čistx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxostředí;
iii) podpory dopravy s nízkými emisemi uhlíku s cílem výrazně snížit do roku 2050 emise CO 2 v souladu s příslušnými cíli Unie v oblasti snižováxx xxxxx xx x x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxie a ve vztazích se třetími zeměmi;
ii) zajištění standardů bezpečnosti, ochrany a vysoké kvality pro osobní i nákladní dopravu;
iii) podpory mobilixxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxadavků na infrastrukturu, zejména v oblasti interoperability, bezpečnosti a ochrany, které zajistí kvalitu, efektivitu a udržitelnost dopravních xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxvající zdroje
1. Plánování, rozvoj a provozování transevropské dopravní sítě probíhají způsobem účinně využívajícím zdroje, a to:
a) rozvojem, zlxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxií a telematických aplikací, je-li toto zavedení hospodářsky odůvodněné;
d) zohledňováním možných součinností s jinými sítěmi, zejména s transevrxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a programů, a posouzením dopadů na zmírňování dopadů změny klimatu;
f) případně pomocí opatření v oblasti plánování a rozšiřování kapacity infrastrxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxofy, s cílem tyto problémy řešit;
2. Při plánování a rozvoji transevropské dopravní sítě členské státy zohlední konkrétní podmínky v různých částexx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Článek 6
Dvouvrstvá struktura transevropské dopravní sítě
1. Postupného rozvoje transevropské dopravní sítě se dosahuje zejména realizací dvxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxální síť je tvořena veškerou stávající a plánovanou dopravní infrastrukturou transevropské dopravní sítě, jakož i opatřeními na podporu efektivníhx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxmi částmi globální sítě, které mají největší strategický význam pro dosažení cílů rozvoje transevropské dopravní sítě. Je vytyčena a rozvíjena v soulxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxní sítě budováním nové dopravní infrastruktury, rekonstrukcí a modernizací stávající dopravní infrastruktury a opatřeními na podporu využívání síxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxgorií stanovených v článku 4;
b) splňovat ustanovení kapitoly II, a týká-li se hlavní sítě, splňuje navíc ustanovení kapitoly III;
c) být ekonomicky xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může zahrnovat celý svůj cyklus, včetně studií proveditelnosti a postupu udělování povolení, provádění a hodnocení.
4. Členské státy přijímají vešxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xkty Unie v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu, bezpečnosti, ochrany, hospodářské soutěže, státní podpory, zadávání veřejných zakázek, vxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xro transevropskou dopravní síť.
Článek 8
Spolupráce se třetími zeměmi
1. Unie může podporovat, a to i finančně, projekty společného zájmu s cxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxhodech a týkají se infrastruktury nezbytné k zajištění plynulého dopravního toku, hraničních kontrol, ostrahy hranic a dalších postupů hraničních kxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx doplňují dopravní infrastrukturu ve třetích zemích, která slouží jako xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxm finanční podpory pro přístavy ve třetích zemích;
f) usnadňují vnitrozemskou vodní dopravu se třetími zeměmi.
Takové projekty zvýší kapacitu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxi na podpoře dalších projektů, aniž by poskytovala finanční podporu, pokud je účelem těchto projektů:
a) podporovat interoperabilitu mezi transevroxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxpravu se třetími zeměmi s cílem podpořit účinný a udržitelný hospodářský růst a konkurenceschopnost, včetně rozšíření jednotného evropského nebe a lxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx podle odst. 2 písm. a) a d) musí splňovat příslušná ustanovení kapitoly II.
4. Příloha III obsahuje orientační mapy transevropské dopravní sítě rozšíxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a využívat nové koordinační a finanční nástroje, jakými jsou investiční facilita sousedství (NIF) nebo nástroj předvstupní pomoci (NPP).
6. Na tentx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxx
xxxxxx 9
Obecná ustanovení
1. Globální síť:
a) je sítí vyznačenou v mapách a seznamech obsažených v příloze I a v příloze II části 2;
b) je blíže specifikováxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xpolečného zájmu;
e) zohledňuje fyzická omezení a topografické zvláštnosti dopravních infrastruktur členských států, jak jsou stanoveny v technicxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní této kapitoly do 31. prosince 2050.
Článek 10
Obecné priority
1. Při rozvoji globální sítě mají obecnou prioritu opatření nezbytná pro:
a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx odlehlých a nejvzdálenějších regionů
b) zajištění optimální integrace různých druhů dopravy a jejich interoperability;
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxého využívání infrastruktury a případně zvýšení kapacity;
e) zlepšování nebo zachování kvality infrastruktury z hlediska bezpečnosti, ochrany, úxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxtele, včetně starších osob, osob s omezenou pohyblivostí a zdravotně postižených cestujících, a kvality služeb a plynulosti dopravních toků;
f) reaxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxci 1, je třeba věnovat zvláštní pozornost opatřením, která jsou nezbytná pro:
a) zajištění bezpečnosti zásobování pohonnými hmotami pomocí vyšší enexxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xhlíku;
b) zmírnění vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy;
c) odstranění správních a technickýxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxfrastruktura
Článek 11
Složky infrastruktury
1. Železniční dopravní infrastruktura zahrnuje zejména:
a) vysokorychlostní a konvenční žexxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxí v železniční dopravě a mezi železniční dopravou a jinými druhy dopravy;
c) stanice u tratí vyznačených v příloze I pro přestup cestujících v železničxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch centrech v rámci transevropské dopravní sítě;
e) související zařízení;
f) telematické aplikace.
2. Železniční tratě mají jednu z následujíxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x50 km/h nebo vyšší;
ii) zvlášť modernizované konvenční tratě vybavené pro rychlosti přibližně 200 km/h;
iii) tratě zvláště modernizované pro vysokx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx případě přizpůsobena. Tato kategorie mimo jiné zahrnuje spojovací tratě mezi vysokorychlostní a konvenční sítí, tratě vedoucí stanicemi, přístupy xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxními tratěmi může zahrnovat napěťové systémy, zařízení pro nástup a výstup cestujících a nakládku a vykládku nákladu ve stanicích, logistických centxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného, chráněného a efektivního provozu vozidel, včetně snížení jejich dopadu na životní prostředí a zlepšení interoperability.
Článek xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxemských vodních cest globální sítě.
2. Členské státy zajistí, aby železniční infrastruktura:
a) s výjimkou izolovaných sítí byla vybavena systémex xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxbility globální sítě;
c) splňovala požadavky TSI přijatých podle článku 6 směrnice 2008/57/ES, kromě případů, kdy to povoluje příslušná TSI nebo v soxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxném pro provoz elektrických vlaků též v případě manipulačních kolejí a vleček;
e) splňovala požadavky stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu pro požadavky, které překračují požadavky směrnice 2008/57/ES ohledně ERTMS a elektrizace.
Článek 13
Priority pro rozvoj železniční infrxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xpřednostní tyto činnosti:
a) zavádění systému ERTMS;
b) přechod na jmenovitý rozchod kolejí 1 435 mm;
c) zmírňování dopadu hluku a vibrací způsobenýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxukturu a posílení interoperability;
e) zvýšení bezpečnosti úrovňových křížení;
f) případné propojení železniční dopravní infrastruktury s infrxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxící infrastrukturu jako plavební komory, zdvihací zařízení, mosty, nádrže a související protipovodňová opatření, která mohou mít pozitivní dopad nx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;
f) související zařízení;
g) telematické aplikace včetně RIS;
h) propojení vnitrozemských přístavů s ostatními druhy dopravy v rámci transevropxxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xun. Celkový roční objem překládky zboží se zakládá na posledním dostupném tříletém průměru, který zveřejnil Eurostat.
3. Zařízení související s vnixxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxovat zejména pohonné a provozní systémy, které snižují znečištění, například znečištění vody a ovzduší, spotřebu energie a uhlíkovou náročnost. Můžx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxzbíjení ledu, hydrologické služby a bagrovací práce v přístavu a v naplouvacích přístupech s cílem zajistit celoroční splavnost.
Článek 15
Poxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxu.
2. Vnitrozemské přístavy nabízejí alespoň jeden nákladní terminál přístupný všem provozovatelům na nediskriminačním základě a uplatňují transxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxsifikaci vnitrozemských vodních cest zavedených Evropskou konferencí ministrů dopravy (ECMT) a zajišťovaly stálou podjezdnou výšku mostů, aniž jsxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxnor (méně než 2,50 m) a na minimální podjezdnou výšku mostů (méně než 5,25 m);
b) řeky, kanály a jezera byly udržovány tak, aby byl zachován jejich dobrý xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxnek 16
Priority pro rozvoj infrastruktury vnitrozemských vodních cest
Při podpoře projektů společného zájmu souvisejících s infrastrukturou vxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxení vyšších norem pro modernizaci stávajících vodních cest a pro vytvoření nových vodních cest v souladu s technickými aspekty infrastruktury podle Exxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxní nákladní a silniční dopravní infrastrukturou;
e) věnování zvláštní pozornosti volně tekoucím řekám, které jsou téměř v přirozenému stavu, a mohox xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xro dopravní činnosti uvnitř přístavní oblasti.
ODDÍL 3
Silniční dopravní infrastruktura
Článek 17
Složky infrastruktury
1. Silnixxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx
v) mimoúrovňových křižovatek;
vi) zpevněných krajnic;
b) parkovací plochy a odpočívadla;
c) související zařízení;
d) telematické aplikace xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxansevropské dopravní sítě;
g) autobusová nádraží.
2. Silnice vysoké kvality uvedené v odst. 1 písm. a) jsou silnice, které plní důležitou úlohu v dxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxné, špatně přístupné a okrajové regiony NUTS 2 s centrálními regiony Unie. Tyto silnice jsou patřičně udržovány, aby umožňovaly bezpečný a chráněný prxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xtandardní strategicky významné silnice.
a) Dálnice je speciálně projektovaná silnice vybudovaná pro provoz motorových vozidel, která neslouží k oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx směru oddělenými od sebe dělícím pásem, který není určen k provozu, nebo výjimečně jiným způsobem;
ii) se úrovňově nekříží s žádnou pozemní komunikacxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxelnou signalizací,
i) na které je zakázáno zastavit a parkovat v jízdním pruhu; a
ii) která se úrovňově nekříží s žádnou železnicí ani tramvajovou traxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxty ve smyslu odstavců 1 a 2.
4. Zařízení související se silnicemi může zahrnovat zejména zařízení pro řízení provozu, informace a navádění, pro výběx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxdel s alternativním pohonem a pro bezpečné parkovací plochy pro komerční vozidla.
Článek 18
Požadavky na dopravní infrastrukturu
Členské sxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxost silniční dopravní infrastruktury v souladu s postupem stanoveným směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES(27);
c) silniční tunely o déxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxa v příslušných případech zajištěna v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES(29) a rozhodnutím Komise 2009/750/ES(30);
e) kaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxděn způsobem, který je v souladu s akty v přenesené pravomoci přijatými podle této směrnice.
Článek 19
Priority pro rozvoj silniční infrastrxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxostňují tyto činnosti:
a) zlepšování a podpora bezpečnosti silničního provozu;
b) využívání ITS, zejména pro informační systémy o různých druzích dxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravy;
d) zajištění náležitého počtu parkovacích míst pro subjekty podnikající v oblasti dopravy a logistiky s příslušnou úrovní bezpečnosti a ocxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xrostor;
b) mořské kanály;
c) námořní přístavy, včetně infrastruktury nutné pro dopravní činnosti uvnitř přístavní oblasti;
d) propojení přístavx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxavební dráhy;
h) přístavní hráze;
i) mořské dálnice;
j) související zařízení;
k) telematické aplikace včetně služeb e-Maritime a VTMIS.
2. Nxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxvý roční objem osobní přepravy přesahuje 0,1% celkové roční osobní přepravy ve všech námořních přístavech Unie. Referenční hodnotou pro tento celkovx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxkládka volně ložených nákladů nebo baleného zboží - přesahuje 0,1% odpovídajícího celkového ročního objemu nákladu odbaveného ve všech námořních přxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxejnil Eurostat;
c) námořní přístav je umístěn na ostrově a je jediným přístupovým bodem k regionu NUTS 3 v globální síti;
d) námořní přístav je umístěn x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxní dopravní infrastrukturou může zahrnovat zejména zařízení pro řízení provozu a nákladu, snížení negativních dopadů, včetně negativních dopadů na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxdu, hydrologický průzkum a pro bagrovací práce a údržbu a ochranu přístavu a naplouvání do přístavu.
Článek 21
Mořské dálnice
1. Mořské dálnixxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxí se z krátkých námořních tras, přístavů, související námořní infrastruktury a vybavení a zařízení i zjednodušených správních formalit umožňujícícx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe zahrnují:
a) námořní spojení mezi námořními přístavy globální sítě nebo mezi přístavem globální sítě a přístavem třetí země, pokud mají tato spojení xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxavní oblast, jsou však napojená na provoz přístavu, informační a komunikační technologie xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xtátě;
c) infrastrukturu pro přímý přístup ze země a z moře.
2. Projekty společného zájmu v oblasti mořských dálnic transevropské dopravní sítě naxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxstavy hlavní sítě; nebo
b) námořní spojení a jeho propojení s vnitrozemím mezi přístavem hlavní sítě a přístavy globální sítě, se zvláštním důrazem na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxu také zahrnovat činnosti, které mají širší přínosy a nesouvisejí s konkrétními přístavy, jako například služby a činnosti na podporu mobility osob a zxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xmise, zpřístupnění zařízení pro rozbíjení ledu, činnosti zajišťující celoroční splavnost, bagrovací práce a zařízení pro tankování alternativnícx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronických hlášení.
4. Do dvou let od svého jmenování podle článku 45 předloží evropský koordinátor pro mořské dálnice podrobný prováděcí plán pxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxavky na dopravní infrastrukturu
1. Členské státy zajistí, aby:
a) námořní přístavy byly v rámci globální sítě propojeny s železničními tratěmi nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxadní dopravu nabízel nejméně jeden terminál přístupný uživatelům na nediskriminačním základě a uplatňoval transparentní poplatky;
c) mořské kanáxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxozemských vodních cest.
2. Členské státy zajistí, aby přístavy zahrnovaly zařízení nutné k podpoře zlepšení vlivu lodí v přístavech na životní proxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxšími příslušnými právními předpisy Unie.
3. Členské státy zavádějí systémy VTMIS a systém SafeSeaNet podle směrnice 2002/59/ES a služby e-Maritimxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxi podpoře projektů společného zájmu souvisejících s námořní infrastrukturou a vedle priorit xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xpojení s vnitrozemím, zejména vypracování opatření ke zlepšení vlivu námořní dopravy na životní prostředí v souladu s platnými požadavky právních přxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xlužeb e-Maritime;
d) zavádění nových technologií a inovací na podporu alternativních pohonných hmot a energeticky účinné námořní dopravy, včetně Lxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxfrastruktura
Článek 24
Složky infrastruktury
1. Letecká dopravní infrastruktura zahrnuje zejména:
a) vzdušný prostor, letecké tratě a letoxx xxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxgační systémy včetně evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu ("systém SESAR").
2. Letiště splňují alespoň jedno z náslxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxích na všech letištích Unie, ledaže je dané letiště umístěno více než 100 km od nejbližšího letiště v globální síti, nebo více než 200 km, pokud je v regionxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxového ročního objemu přepravy nákladu na všech letištích Unie.
Celkový roční objem přepravy cestujících a celkový roční objem přepravy nákladu se zaxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxáty zajistí, aby každé letiště umístěné na jejich území nabízelo alespoň jeden terminál, který je přístupný všem provozovatelům na nediskriminačním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xlobální sítě používaly společné základní normy pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy přijaté Unií v souladu s nařízením Evropského xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxého evropského nebe v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004(33), nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004(xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxnost a udržitelnost systému evropského letectví, prováděcích pravidel a specifikací Unie.
Článek 26
Priority pro rozvoj letecké dopravní inxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xpřednostní tyto činnosti:
a) zvyšování kapacity letišť;
b) podpora realizace jednotného evropského nebe a systémů uspořádání letového provozu, zexxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxání udržitelnosti letectví a zmírňování jeho dopadů na životní prostředí.
ODDÍL 6
Infrastruktura pro multimodální dopravu
Článek 27
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nákladu přesahuje u baleného zboží 800 000 tun nebo u volně loženého nákladu 0,1% odpovídajícího celkového ročního objemu nákladu odbaveného ve všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxo terminálem či centrem hlavní nákladní terminál nebo logistické centrum určené dotčeným členským státem, které jsou propojené alespoň se silnicemi x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxní infrastrukturu
1. Členské státy spravedlivým a nediskriminačním způsobem zajistí, aby:
a) se jednotlivé druhy dopravy propojovaly v některém z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxu cestujících a nákladu;
b) nákladní terminály a logistická centra, vnitrozemské a námořní přístavy a letiště odbavující zboží byly vybaveny pro zajxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxostátní právo. Takové systémy by měly zejména umožňovat poskytování informací v reálném čase o dostupné kapacitě infrastruktury, dopravních tocích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xelé globální síti usnadněna vhodným vybavením a dostupností telematických aplikací v železničních stanicích, na autobusových nádražích, na letištxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxvu nákladů mezi různými druhy dopravy a pro umisťování a uskladňování nákladu.
Článek 29
Priority pro rozvoj multimodální dopravní infrastruxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 10 se upřednostní tyto činnosti:
a) zajištění účinného propojení a integrace infrastruktury globální sítě, a to i prostřednictvím přístupové infrasxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxch překážek multimodální dopravy;
c) rozvíjení nerušeného toku informací mezi jednotlivými druhy dopravy a umožnění poskytování multimodálních sxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xzly
Cílem členských států při rozvoji globální sítě v městských uzlech je pokud možno zajistit:
a) v osobní dopravě: v rámci globální sítě propojení mxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxadní dopravě: v rámci globální sítě propojení mezi železniční a silniční infrastrukturou a případně i infrastrukturou vnitrozemských vodních cest, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxského uzlu;
d) bezproblémové propojení infrastruktury globální sítě s infrastrukturou pro regionální a místní dopravu a doručování zboží ve městecxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí;
f) podporu účinného nízkohlučného a nízkouhlíkového doručování zboxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhů dopravy i mezi nimi pro multimodální dopravní operace a poskytování služeb s přidanou hodnotou souvisejících s dopravou, přičemž zlepšují bezpečnxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxuktury globální sítě s infrastrukturou pro regionální a místní dopravu.
2. Telematické aplikace se zavedou pokud možno v celé Unii, aby umožnily exisxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxxkých vodních cestách: RIS;
- v silniční dopravě: ITS;
- v námořní dopravě: VTMIS a služby e-Maritime, včetně služeb jednotného portálu, jako je jednoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxména ty, které vyplývají ze systému SESAR.
Článek 32
Udržitelné služby nákladní dopravy
Členské státy věnují zvláštní pozornost projektxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxisí oxidu uhličitého a dalších negativních dopadů na životní prostředí s cílem:
a) zlepšovat udržitelný způsob využívání dopravní infrastruktury, vxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxací a rozvoj pomocné infrastruktury, což je nutné v zájmu dosažení především těch cílů uvedených služeb, jež jsou spojeny s životním prostředím a bezpexxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxh informací, a zlepšovat spolupráci mezi poskytovateli dopravních služeb;
d) podporovat účinné využívání zdrojů a uhlíkovou účinnost, zejména v obxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí požadavky a lidské zdroje a poskytovat o nich informace;
f) zlepšovat spojení s nejzranitelnějšími a nejizolovanějšími částmi Unie, zejména s nejvxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxčním vývojem v oblasti technologií a jejich zaváděním, je třeba zejména usilovat o:
a) podporu a prosazování dekarbonizace dopravy přechodem na inovaxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx alternativních pohonných systémů, včetně systémů dodávek elektrické energie, a zajišťování odpovídající infrastruktury. Taková infrastruktura xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxikace;
c) zlepšování bezpečnosti a udržitelnosti pohybu osob a přepravy zboží;
d) zlepšování provozu, řízení, dostupnosti, interoperability, muxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxů poskytování dostupných a srozumitelných informací ohledně propojení, interoperability a multimodality všem občanům;
f) podporu opatření ke snixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx odolnosti vůči změnám klimatu;
i) další pokrok ve vývoji a zavádění telematických aplikací v rámci jednotlivých druhů dopravy i mezi různými druhy doxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxra poskytovala bezpečnou a chráněnou osobní a nákladní přepravu.
Článek 35
Odolnost infrastruktury vůči změně klimatu a katastrofám
Členskx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx 36
Ochrana životního prostředí
Posuzování plánů a projektů z hlediska dopadů na životní prostředí se provádí v souladu s platným právem Unie v oblasxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxtele
Dopravní infrastruktura umožňuje bezproblémovou mobilitu a dostupnost pro všechny uživatele, zejména pro starší osoby, osoby s omezenou pohyxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxdpisech Unie.
KAPITOLA III
HLAVNÍ SÍŤ
Článek 38
Vytyčení hlavní sítě
1. Hlavní síť, jak je uveden na mapách obsažených v příloze I, je tvoxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxky po dopravě a potřeby multimodální dopravy. Hlavní síť zejména přispívá k řešení rostoucí mobility a k zajištění vysokého standardu bezpečnosti, jaxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxfrastruktury sousedních zemí.
3. Aniž jsou dotčeny čl. 1 odst. 4 a čl. 41 odst. 2 a 3, přijmou členské státy příslušná opatření, aby hlavní síť byla rozvxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxě.
Článek 39
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxktury s cílem zajistit, aby dopravní infrastruktura jak pro osobní, tak i nákladní dopravu byla využívána způsobem účinně využívajícím zdroje a aby byxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxastruktura hlavní sítě kromě toho splňuje také tyto požadavky:
a) v železniční dopravní infrastruktuře:
i) plná elektrizace tratí a, v rozsahu nezbxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxravu nejméně 22,5 t, traťová rychlost 100 km/h a možnost provozovat vlaky o délce 740 m;
iii) plné zavedení systému ERTMS;
iv) jmenovitý rozchod kolejx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xelezničních tratí v Unii.
Izolované sítě jsou z požadavků podle bodů i), ii) a iii) vyňaty.
b) na vnitrozemských vodních cestách a v námořní dopraxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx 3 písm. a) nebo b);
- budování odpočívadel na dálnicích přibližně každých 100 km v souladu s potřebami společnosti, trhu a životního prostředí s cílem zxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch čistých pohonných hmot;
d) v letecké dopravní infrastruktuře:
- kapacita pro zpřístupnění alternativních čistých pohonných hmot.
3. xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxadech udělit výjimky, pokud jde o délku vlaků, systém ERTMS, hmotnost na nápravu, elektrizaci a traťovou rychlost.
Pokud jde o silniční dopravní infraxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtěna odpovídající úroveň bezpečnosti.
Řádně odůvodněné případy, na něž se odkazuje v tomto odstavci, zahrnují i případy, v nichž investice do infrasxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtá do hlavní sítě je rozvíjena v souladu s příslušnými ustanoveními kapitoly II.
Článek 41
Uzly xxxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxké přístavy;
c) hraniční přechody se sousedními zeměmi;
d) kombinované terminály železniční a silniční dopravy;
e) letiště pro osobní a nákladní pxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xilniční dopravní infrastrukturu a, je-li to možné, na vnitrozemskou vodní infrastrukturu transevropské dopravní sítě do 31. prosince 2030.
3. Hlavxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transevropské dopravní sítě do 31. prosince 2050. S ohledem na potenciální poptávku po dopravě se tato letiště pokud možno integrují do vysokorychlosxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x. Koridory hlavní sítě jsou nástrojem, který má usnadnit koordinovanou realizaci hlavní sítě. Koridory hlavní sítě se v zájmu dosažení multimodální dxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxerabilitu, a na
c) koordinovaný rozvoj infrastruktury zejména v přeshraničních úsecích a úzkých místech.
2. Koridory hlavní sítě umožní členskýx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy hlavní sítě podporují komplexní zavádění interoperabilních systémů řízení provozu, přičemž ve vhodných případech využívají inovací a nových techxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xlepšit přeshraniční spojení v rámci Unie.
2. Koridory hlavní sítě mají multimodální povahu a jsou otevřené pro zahrnutí všech druhů dopravy, na něž se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnic.
Článek 44
Seznam koridorů hlavní sítě
1. Seznam koridorů hlavní sítě je stanoven v části I přílohy nařízení (EU) č. 1316/2013. Členské stáxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxí sítě ve formátu snadno přístupném veřejnosti.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx s dotčenými členskými státy a po konzultaci Evropského parlamentu a Rady jmenuje jednoho nebo více evropských koordinátorů.
2. Evropský koordinátox xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxcení významných projektů, ale také na základě svých zkušeností v souvislosti s evropskými orgány.
3. Rozhodnutí Komise o jmenování evropského koordxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnou administrativní pomoc. Působnost evropského koordinátora se vztahuje na jeden koridor hlavní sítě nebo na zavádění ERTMS či realizaci mořských dxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxnotlivého koridoru hlavní sítě;
b) vypracuje spolu s členskými státy pracovní plán koridoru a sleduje jeho plnění;
c) vede konzultace s fórem pro korxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxvání daného koridoru hlavní sítě, o všech vzniklých potížích, zejména v případě zdržení při budování koridoru, s cílem napomoci nalezení vhodných řešxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xítě;
f) posuzuje poptávku po dopravních službách, možnosti získávání finančních prostředků pro investice a financování a kroky, které je třeba přijxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
6. Evropský koordinátor může společně s dotčenými členskými státy konzultovat regionální a místní orgány, provozovatele dopravy, uživatele dopxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxytují mu informace nutné k plnění úkolů podle tohoto článku, včetně informací o budování koridorů v příslušných vnitrostátních plánech infrastruktuxxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxancování Unií koridorů hlavní sítě, za které evropský koordinátor odpovídá, s cílem zajistit konzistentní přístup a postup budování každého koridorxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxodě s dotčenými členskými státy kdykoli odvolat. Jeho nástupce může být jmenován ve shodě s dotčenými členskými státy a po konzultaci Evropského parlaxxxxx x xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx při plnění jeho xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxnými členskými státy zřízeno daným evropským koordinátorem, který mu také předsedá. Dotčené členské státy se dohodnou na členství ve fóru koridoru za xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxdat jim, přičemž tyto skupiny se zaměří na:
a) modální integraci,
b) interoperabilitu,
c) koordinovaný rozvoj infrastruktury v přeshraničních úsexxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx
xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxu budování koridoru. Po schválení dotčenými členskými státy je pracovní plán pro informaci předložen Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.
Pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x0. Pracovní plán zahrnuje analýzu:
a) zavedení interoperabilních systémů řízení provozu;
b) plánu odstranění fyzických, technických, provoznícx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxtřeby opatření ke zlepšení administrativní a technické kapacity formulování, plánování, projektování, realizace a monitorování projektů společnxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xůči změně klimatu;
e) opatření, která mají být přijata ke zmírnění emisí skleníkových plynů, hluku a případně dalších negativních dopadů na životní pxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxěž obsahuje požadovanou analýzu investic, včetně:
- seznamu projektů v oblasti rozšíření, rekonstrukce nebo znovuzavedení dopravní infrastruktuxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxnými členskými státy na mezinárodní, celostátní, regionální a místní úrovni a na úrovni Unie, pokud možno včetně vyhrazených systémů křížového finanxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
2. S výhradou čl. 1 odst. 4 a článku 54 a po schválení dotčenými členskými státy může Komise přijmout prováděcí akty pro přeshraniční a horizontální aspexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxi zohlednění dosaženého pokroku, případných prodlení nebo aktualizace vnitrostátních programů.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xx
xx xxxxxvání investic, s tím související xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zavádění nových technologií v dopravě a řízení kapacit a případně na snížení externích nákladů, zejména emisí skleníkových plynů a hluku.
Čláxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xi zřizování pracovních skupin se zajistí odpovídající koordinace mezi koridory hlavní sítě a koridory pro železniční nákladní dopravu, jak jsou stanxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxÁ USTANOVENÍ
Článek 49
Aktualizace a podávání zpráv
1. Členské státy pravidelně podávají Komisi komplexní a transparentní informace o pokrokxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxteraktivního systému geografických a technických informací pro transevropskou dopravní síť (TENtec). Ten zahrnuje veškeré relevantní údaje týkajxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxal k jednotlivým projektům konkrétní a aktualizované informace o formách spolufinancování Unií a poskytnutých částkách, jakož i o pokroku každého prxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxy zadávání veřejných zakázek v členských státech nebo které by mohly tyto procesy nepřípustně ovlivnit.
Komise zveřejní informace o finanční pomoci xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xodobě úvěrů a finančních nástrojů vytvořených Evropskou investiční bankou.
2. Členské státy poskytují Komisi stručná shrnutí svých vnitrostátnxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxé státy zašlou Komisi pro informaci.
3. Každé dva roky počínaje 21. prosince 2013 zveřejňuje Komise zprávu o pokroku dosaženém při jeho provádění, ktxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxvání jednotlivých forem finanční pomoci uvedených v odstavci 1 pro jednotlivé druhy dopravy a další prvky hlavní a globální sítě v každém členském státxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxrmy finanční pomoci s cílem podpořit soudržné uplatňování hlavních směrů v souladu s cíli a prioritami sítě.
4. S výhradou druhého pododstavce xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx I a II s cílem zohlednit případné změny vyplývající z množstevních limitů stanovených v článcích 14, 20, 24 a 27 tohoto nařízení. Při úpravě těchto přílox xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtavy, námořní přístavy a letiště, pokud se prokáže, že jejich průměrný objem přepravy za poslední dva roky přesahuje příslušný limit;
b) vyloučí z gloxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x letiště, pokud se prokáže, že jejich průměrný objem přepravy za posledních šest let nedosahuje příslušného limitu;
c) v omezené míře provede úpravy mxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Při úpravě těchto map Komise nepřipustí žádné úpravy ve vytyčení tras vyjma těch, jež jsou povoleny příslušným postupem schvalování projektu.
Úpraxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxci, které zveřejnily vnitrostátní statistické úřady členských států. Úpravy podle písmene c) jsou založeny na informacích poskytnutých dotčeným člxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxvní sítě prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, jsou způsobilé pro účely čl. 7 odst. 5 ode dne vstupu v platnost uvedených aktů v přenesené pravomoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxtě, přestávají být způsobilé ode dne vstupu v platnost aktů v přenesené pravomoci přijatých podle odstavce 4 tohoto článku. Ukončením způsobilosti nexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxise za účelem úpravy přílohy III zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 53 tohoto nařízení s cílem zahrnout nebo upravit orienxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Článek 50
Zapojení veřejných a soukromých zúčastněných stran
1. Projekty společného zájmu se vztahují na všechny přímo dotčené zúčastněné stranxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxjekty a občanskou společnost.
2. Ve fázi plánování a výstavby projektu společného zájmu je třeba dodržet vnitrostátní postupy týkající se regionálnxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxny uvedené v odstavci 1 mohou v mezích svých pravomocí využívat vedle Nástroje pro propojení Evropy a Fondu soudržnosti také další specifické evropské xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtu. Tyto zúčastněné strany tak mohou přispět k dosažení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxvní síti;
b) podporu přeshraničních projektů;
c) začleňování městských uzlů do transevropské dopravní sítě (včetně podpory udržitelné městské moxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtermodální terminály / multimodální dopravní řetězce, nízkouhlíková a jiná inovativní dopravní řešení, jakož i zlepšení životního prostředí;
e) zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxy nákladů a přínosů a evropské přidané hodnoty
Na základě cílů stanovených v článku 4 zveřejní Komise základní zásady, které používá pro posuzování soxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
Článek 52
Postup projednávání ve výboru
1. Komisi je nápomocen výbor. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxužije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.
Článek 53
Výkon přenesení pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xx xxxxxxa Komisi na dobu pěti let počínaje 21 prosince 2013. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletéxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 49 odstx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Přijetx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x a 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
xxxxxx xx
xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xealizace hlavní sítě a zhodnotí:
a) soulad s ustanoveními tohoto nařízení;
b) pokrok v provádění tohoto nařízení;
c) změny v tocích osobní a nákladní xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zohlední dopad, který má vývoj povahy dopravy, a příslušný vývoj v plánech investic do infrastruktury.
Kromě tohoto přezkumu Komise ve spolupráci s čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdnutí č. 661/2010/EU. Komise případně předloží legislativní návrh.
2. Při provádění tohoto přezkumu Komise zváží, zda s ohledem na hospodářskou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx30. Komise rovněž po konzultaci členských států zhodnotí, zda by měla být hlavní síť upravena s ohledem na vývoj v oblasti dopravních toků a vnitrostátnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx datum pro dokončení globální sítě stanovené v čl. 9 odst. 2.
Článek 55
Jediný kontaktní orgán
Členské státy mohou určit jediný kontaktní orgxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxem Unie.
Článek 56
Zpoždění při dokončení hlavní sítě
V případě významného zpoždění při zahájení nebo dokončení prací na hlavní síti Komise můxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxědi Komise povede konzultace s dotčenými členskými státy s cílem vyřešit problém, který vedl ke zpoždění.
Článek 57
Výjimky
Ustanovení týkajxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxn železniční systém.
Článek 58
Přechodná ustanovení
1. Na rozhodnutí o financování přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxchž seznam je uveden v příloze III rozhodnutí č. 661/2010/EU, se považují za odkazy na "hlavní síť" ve smyslu tohoto nařízení.
Článek 59
Zrušení
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxeda
V. LEŠKEVIČIUS
--------------
Pozn. ASPI: Text dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.europxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě (Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1).
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx věst. L 204, 5.8.2010, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxřní politiky (Úř. věst. L 321, 5.12.2011, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xrostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osobní dopravě" transevropského železničního systému (Úř. věst. L 123, 12.5.2011, s. 11).
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx6, 22.7.1992, s. 7).
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xěst. L 197, 21.7.2001, s. 30).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xÚř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 60).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxní (EU) č. 913/2010 a ruší nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Viz strana 129 v tomto čísle Úředního věstníku).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxáty kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí o interoperabilitě) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26).
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xetového provozu (SESAR) (Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xtátů nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES (Úř. věst. L 283, 29.10.2010, s. 1).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxropského konvenčního železničního systému (Úř. věst. L 284, 16.10.2006, s. 1).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxopského vysokorychlostního železničního systému, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu sxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx1, 18.7.2008, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx L 343, 14.12.2012, s. 32).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx.2008, s. 59).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxční sítě (Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 39).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxství (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 124).
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx, 13.10.2009, s. 11).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xákladu (Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xrotiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xrámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbi (nařízení o poskytování služeb)(Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxi (nařízení o vzdušném prostoru) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí (Úř. věst. L 162, 22.6.2007, s. 1).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.