31986L0613

zásada rovného zacházení pro muže a ženy a ochrana mateřství

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxství, a o ochraně v mateřství
(86/613/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenstvíx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského a sociálního výboru (3),
vzhledem k tomu, že v usnesení ze dne 12. července 1982 o podpoře rovných příležitostí pro ženy (4) Rada schválxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx odhodlání zavést vhodná opatření k dosažení těchto cílů;
vzhledem k tomu, že akce 5 výše zmíněného programu se týká provedení zásady rovného zacházenx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxnku 119 Smlouvy je nedílnou součástí vytvoření a fungování společného trhu;
vzhledem k tomu, že v oblasti odměňování přijala Rada dne 10. února 1975 smxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxdem k tomu, že pokud jde o jiná hlediska rovného zacházení pro muže a ženy, přijala Rada dne 9. února 1976 směrnici 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx směrnici 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení (7);
vzhledem k tomu, že pokud jde o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnictvím přesných opatření, která odpovídají zvláštnímu postavení těchto osob;
vzhledem k tomu, že mezi členskými státy přetrvávají v této oblasti rxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxuva nestanovila požadované zvláštní pravomoci pro jednání;
vzhledem k tomu, že zavedením zásady rovného zacházení nejsou dotčena opatření na ochraxx xxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xuže a ženy, kteří jsou samostatně výdělečně činní nebo kteří přispívají k výkonu této činnosti, z hledisek, která nejsou zahrnuta do směrnic 76/207/EHx x xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnost na vlastní účet za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy, včetně soukromých zemědělců a osob vykonávajících svobodná povolánxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxykle podílejí na činnosti samostatně výdělečně činné osoby a vykonávají stejné nebo pomocné úkoly.
Článek 3
Pro účely této směrnice se zásadou rxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxv.
Oddíl II
Rovné zacházení pro samostatně výdělečně činné muže a ženy - Postavení manželů nebo manželek bez profesionálního statutu samostatxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xlánek 4
Pokud jde o samostatně výdělečně činné osoby, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily zrušení všech ustanovení odporujících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí jakékoli jiné formy samostatně výdělečné činnosti, včetně finančních podmínek.
Článek 5
Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky pro přístup k něxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi mezi manželi nebyly více omezující než podmínky pro založení společnosti mezi osobami, které nejsou manželi.
Článek 6
Pokud v členském státě exxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxé uvedení v čl. 2 písm. b), pokud nejsou chráněni v rámci systému sociálního zabezpečení pro samostatně výdělečně činné pracovníky, mohli na dobrovolnxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxškeré vhodné podněty směřující k podpoře tohoto uznání.
Článek 8
Členské státy se zavazují zkoumat, zda a za jakých podmínek samostatně výdělečxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xx xlužbám poskytujícím dočasnou náhradu nebo příslušným systémům sociálního zabezpečení na jejich území, nebo
— mít nárok na peněžité dávky v rámci sysxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxy zavedou do svých vnitrostátních právních řádů nezbytná opatření, která umožní všem osobám, které se cítí poškozeny v důsledku neuplatnění zásady roxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxánek 10
Členské státy zajistí, aby opatření přijatá k provedení této směrnice, jakož i stávající opatření v této oblasti, byla oznámena subjektům zasxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxvence 1993.
Článek 12
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 3xx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dnem, kdy tento členský stát musí dosáhnout souladu s článkem 5, 30. červen 1991.
2. Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o opatřeních přijatých k dxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xprávu o provádění této směrnice, kterou předloží Radě.
Článek 14
Tato směrnice je určena členským státům.
V Bruselu dne 11. prosince 1986.
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.