31986L0378

zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (16)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (6)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 100 a 235 této smloxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx),
vzhledem k tomu, že Smlouva stanoví, že každý členský stát zajistí uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci; že „odměnou za práci“ mx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxáliích, přímo či nepřímo, v souvislosti se zaměstnáním;
vzhledem k tomu, že zásada stejné odměny je sice přímo použitelná v případech, kde diskriminaxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxdá přijetí dodatečných opatření, která jasněji vymezí její dosah;
vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxínky (4), stanoví, že k zajištění postupného zavedení zásady rovného zacházení v oblasti sociálního zabezpečení přijme Rada na návrh Komise předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxho zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení (5);
vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 3 směrnice 79/7/EHS stanoví, že k zajištění zavedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxcí pravidla;
vzhledem k tomu, že zásada rovného zacházení by měla být zavedena v systémech sociálního zabezpečení pracovníků, které poskytují ochraxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxliích ve smyslu Smlouvy;
vzhledem k tomu, že se zavedení zásady rovného zacházení nedotýká ustanovení týkajících se ochrany žen z důvodů mateřství,
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xeny (dále jen „zásada rovného zacházení“).
Článek x
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxníkům, jak zaměstnancům, tak osobám samostatně výdělečně činným, v rámci podniku nebo skupiny podniků, v oblasti hospodářské činnosti, z oboru jednoxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxa, nezávisle na tom, zda je členství v těchto systémech povinné nebo dobrovolné.
2. Tato směrnice se nevztahuje na:
a) individuální smlouvy;
b) systéxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
d) dobrovolná ustanovení systémů sociálního zabezpečení pracovníků, která jsou pracovníkům nabízena jednotlivě, aby jim zaručila
— buď doplňkové dxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxle včetně samostatně výdělečně činných osob, pracovníků, jejichž činnost je přerušena nemocí, mateřstvím, úrazem nebo nedobrovolnou nezaměstnanoxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxiálního zabezpečení pracovníků, které zajišťují ochranu pro případ:
— nemoci,
— invalidity,
— stáří, včetně předčasného odchodu do důchodu,
— praxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo v naturáliích, a zejména pozůstalostní a rodinné dávky, jsou-li tyto dávky určeny zaměstnancům, a tudíž představují požitky vyplácené zaměstnaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxházení zákaz přímé nebo nepřímé diskriminace na základě pohlaví, zejména odkazem na manželský nebo rodinný stav, obzvláště pokud jde o:
— oblast působxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxem na manžela nebo manželku nebo vyživované osoby, a podmínky trvání a zachování nároku na dávky.
2. Zásada rovného zacházení se nedotýká opatření na oxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxo, nebo nepřímo, s ohledem zejména na manželský nebo rodinný stav pro:
a) určení osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxných pravidel, pokud jde o věk pro vstup do systému nebo minimální dobu trvání zaměstnání nebo členství v systému vyžadovanou pro získání dávek;
d) staxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxručují doživotní právo na dlouhodobé dávky;
e) stanovení různých podmínek pro přiznání dávek nebo omezení těchto dávek na pracovníky některého pohlxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxu vypláceny zaměstnavatelem během mateřské dovolené nebo volna z rodinných důvodů;
h) stanovení rozdílných úrovní dávek, s výjimkou nezbytných opaxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxných úrovní příspěvků pracovníků; stanovení rozdílných úrovní příspěvků zaměstnavatelů v případě dávek označených jako příspěvkové, s výjimkou snxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnovených v písmenech h) a i), pokud jde o zaručení nebo zachování nároku na doživotní dávky, když se pracovník odhlašuje ze systému.
2. Pokud je přiznánx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xtáty přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby:
a) ustanovení kolektivních smluv, které jsou uzavírány povinně ze zákona, pracovních řxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxena za neplatná od samého počátku nebo aby byla změněna;
b) systémy obsahující tato ustanovení nemohly být schváleny ani rozšířeny správními opatřenxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxící zásadě rovného zacházení byla změněna do 1. ledna 1993.
2. Tato směrnice nevylučuje, aby práva a povinnosti vztahující se k období členství v systéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xtáty mohou odložit povinné použití zásady rovného zacházení pro:
a) stanovení důchodového věku pro účely přiznání starobního důchodu a možné důsledkx xxx xxxx xxxxx
x xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí;
b) pozůstalostní důchody, dokud nebude v tomto ohledu vyžadováno rovné zacházení v systémech sociálního zabezpečení směrnicí;
c) použití čl. 6 oxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxské státy zavedou do svého právního řádu nezbytná opatření, aby umožnily každé osobě, která se cítí poškozená nedodržením zásady rovného zacházení, dxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu pracovníků před propouštěním, které je reakcí zaměstnavatele na stížnost podanou na úrovni podniku nebo soudní žalobu usilující o dodržovxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxí nejpozději do tří let po jejím oznámení (6). Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
2. Členské státy sdělí Komisi nejpozději do pěti let po oznámení této smxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxčena členským státům.
V Bruselu dne 24. července 1986.
Za Radu
předseda
A. CLARK
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.