Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (24)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky

32013R0347 hlavní směry pro transevropské energetické sítě

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009
(Text s významem pro EHP)
EVROPxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxmise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboruxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xdsouhlasila Evropská rada návrh Komise zahájit novou strategii "Evropa 2020". Jednou z priorit strategie Evropa 2020 je udržitelný růst, kterého má bxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do popředí jako součást stěžejní iniciativy "Evropa účinněji využívající zdroje" a zdůrazňuje naléhavou potřebu modernizace evropských sítí a jejixx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtrických sítí, která se rovná alespoň 10% jeho instalované výrobní kapacity, jak byl dohodnut při zasedání Evropské rady v Barceloně v březnu 2002 a začxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xx xxxxx xxdobí - návrh na integrovanou evropskou energetickou síť", po němž následují závěry Rady ze dne 28. února 2011 a usnesení Evropského parlamentu(4), požxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xy umožnila EU splnit hlavní cíle své energetické politiky, tj. konkurenceschopnost, udržitelnost a bezpečnost dodávek energie.
(4) Evropská rada nx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xílem zajistit funkční solidaritu mezi členskými státy, alternativní dodávky nebo tranzitní trasy a zdroje energie a rozvíjet obnovitelné zdroje enexxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxektrických sítí a jeho energetická bezpečnost by neměla být ohrožena nedostatkem vhodného propojení.
(5) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady čx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zmírnit izolovanost znevýhodněných a ostrovních regionů, zabezpečit a diverzifikovat dodávky energie v Unii, její zdroje a přepravní cesty, a to i pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxE jednoznačně vyplynulo, že tento rámec, jakkoli má značný přínos pro vybrané projekty, neboť je politicky zviditelňuje, postrádá vizi, zaměření a flxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx náležitou pozornost zjišťování případných budoucích mezer v energetické nabídce a poptávce.
(7) Urychlení rekonstrukce stávající a zavedení nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s energií, zaručení bezpečnosti dodávek energie, zejména pokud jde o zemní plyn a ropu, snížení emisí skleníkových plynů o 20% (za příznivých podmínek x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxlušné úspory energie mohou pomoci snížit potřebu budovat nové infrastruktury. Současně musí Unie v delším časovém horizontu do roku 2050 připravit svxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxucím cílům politiky Unie v oblasti energií a klimatu.
(8) Navzdory skutečnosti, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. červexxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem(8) upravují vnitřní trh s energií, zůstává tento trh roztříštěný kvůli nedostatečnému propojení vnxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxeligentních sítí však mají zásadní význam pro zajištění konkurenceschopného a řádně fungujícího integrovaného trhu, pro dosažení optimálního využxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxstu, zaměstnanosti a udržitelného rozvoje.
(9) Energetická infrastruktura Unie by měla být modernizována, aby se předešlo technickým selháním a abx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxčnost Unie, zejména pokud jde o evropské kritické infrastruktury stanovené ve směrnici Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označováxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxše než vodní cestou může představovat důležitý přínos pro omezení rizika pro životní prostředí, které je s přepravou ropy spojeno.
(11) Význam intelixxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x zavádění".
(12) V rámci evropské energetické infrastruktury mají stále větší význam zásobníky energie a přijímací, skladovací, znovuzplynovací a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxzvané "Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi hranicemi" zdůraznilo, že je zapotřebí, aby Unie zahrnula prosazování rozvoje energetixxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxní projekty týkající se propojení energetických sítí Unie se sítěmi třetích zemí, zejména se sousedními zeměmi a se zeměmi, s nimiž Unie navázala zvlášxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé sítě za měnících se podmínek, jejichž příčinou je rostoucí přítok energie z obnovitelných zdrojů, jež jsou ze své podstaty nestálé.
(15) Investiční xxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xýrazný nárůst objemu investic v porovnání s minulými trendy a naléhavost provádění priorit energetické infrastruktury vyžaduje nový přístup k regulxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xe dne 10. června 2011 Investiční potřeby a požadavky na financování energetické infrastruktury zdůraznil riziko, že zhruba polovina celkových invesxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxm povolení, regulací a financováním.
(17) Toto nařízení stanoví pravidla pro včasný rozvoj a interoperabilitu transevropských energetických sítíx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxstit fungování vnitřního trhu s energií a bezpečnost dodávek energie v Unii a podporovat energetickou účinnost, úsporu energie, rozvoj nových a obnovxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxjícímu začlenění a přináší celé Evropské unii výhody v podobě konkurenceschopnosti a hospodářské, sociální a územní soudržnosti.
(18) Pro rozvoj trxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx přenosových soustav. Aby byly zajištěny jednotné podmínky provádění příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxnotlivými provozovateli elektroenergetických přenosových soustav by měly být přijímány přezkumným postupem a na úrovni Unie, neboť tyto pokyny se oxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009(12) se tímto nařízením přidělují významné dodatečné úkoly a mělo by jí být svěřeno prxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xnfrastruktury, jejichž naplnění do roku 2020 je zásadní pro dosažení cílů politik Unie v oblasti energetiky a klimatu. Tyto priority pokrývají různé zxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xkapalněný či stlačený zemní plyn, inteligentních sítí, elektrických dálnic, přepravy oxidu uhličitého a ropné infrastruktury.
(21) Projekty spolxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxilé k začlenění do druhého a následujících seznamů Unie, měly by být u elektřiny a zemního plynu navrhované projekty součástí nejnovějšího dostupného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxvat okrajové trhy s energií.
(22) Měly by být zřízeny regionální skupiny za účelem navrhování a revidování projektů společného zájmu, což povede k vypxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi mezi členskými státy, vnitrostátními regulačními orgány, předkladateli projektů a příslušnými zúčastněnými stranami. Spolupráce by se měla co nexxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxr vytvořených členskými státy a Komisí. V rámci této spolupráce by měly vnitrostátní regulační orgány v případě potřeby poskytovat regionálním skupixxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxválení regulačními orgány.
(23) S cílem zajistit, aby byl unijní seznam projektů společného zájmu (dále jen "seznam Unie") omezen na projekty, které xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxat a revidovat seznam Unie v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU při současném respektování práva členských států schvalovat projekty společnxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxů odhaduje v oblasti elektřiny přibližně na 100 a v oblasti zemního plynu na 50. Bereme-li v potaz tento odhad a potřebu zajistit dosažení cílů tohoto nařxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a vhodné předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.
(24) Nový sexxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxy stanovené v tomto nařízení, by v příštím seznamu Unie už neměly být uvedeny. Z tohoto důvodu by již existující projekty společného zájmu, které mají býx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako navrhované projekty; mělo by být nicméně vyvinuto úsilí s cílem co nejvíce minimalizovat administrativní zátěž např. tím, že se co nejvíce využijx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xěly by být pečlivě sledovány a vyhodnocovány a zároveň by měla být minimalizována administrativní zátěž pro předkladatele projektů. Komise by měla jmxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxansevropských sítí a přístupu na trh. Rada v závěrech ze svého zasedání ze dne 19. února 2009 zdůraznila nutnost určit a odstranit investiční překážky, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxaznila význam zefektivnění a zlepšení povolovacích postupů při současném respektování pravomocí členských států.
(27) Plánování a provádění unijxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxst tam, kde to z celkového ekonomického, technického nebo environmentálního hlediska, nebo z hlediska územního plánování má význam, přičemž se řádně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxačních a energetických sítí s cílem zaručit, aby bylo zabráno co nejméně plochy, a pokud možno vždy zajistit opětovné využití stávajících nebo bývalýcx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xřidělen "prioritní status" na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit jejich rychlé administrativní zpracování. Vnitrostátní orgány by měly projekty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxevažujícího veřejného zájmu, budou-li splněny všechny podmínky podle směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišťx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxí rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky(14).
(29) Zřízení příslušného orgánu nebo příslušných orgánů, které by integrovaly nebo kxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxi zlepšit spolupráci mezi členskými státy. Příslušný orgány by měly zahájit činnost co nejdříve po svém určení.
(30) Navzdory existenci zavedených nxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxandardy průhlednosti a účasti veřejnosti u všech příslušných otázek v rámci postupu udělování povolení projektům společného zájmu.
(31) Správné a kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxh záměrů na životní prostředí(15), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a progrxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxtostech životního prostředí podepsané dne 25. června 1998 v Aarhusu(17) (dále jen "Aarhuská úmluva") a Úmluvu o posuzování vlivů na životní prostředx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xřeshraničních souvislostí. Členské státy by měly koordinovat svoje posuzování projektů společného zájmu, a je-li to možné, měly by poskytovat spolexxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxlovací postupy a současně respektovat - v největší možné míře a při řádném zohlednění zásady subsidiarity - pravomoci členských států a postupy uplatňxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrovázet jasná lhůta pro vydání rozhodnutí relevantních orgánů o výstavbě projektu. Tato lhůta by měla stimulovat účinnější definici a vyřizování posxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxvené tímto nařízením, mohly by se členské státy snažit tyto lhůty pokud možno dále zkrátit. Příslušné orgány by měly zajistit dodržování lhůt a členské xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxi.
(33) Považují-li to členské státy za vhodné, mohou do komplexního rozhodnutí začlenit rovněž rozhodnutí učiněná v rámci: jednání s jednotlivými vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxuje využívání půdy určité oblasti, zahrnuje další otázky, jako jsou např. dálnice, železnice, budovy a ochrana chráněných krajinných oblastí, a není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxného zájmu zahrnovat rovněž přidruženou infrastrukturu, a to do té míry, do níž je to základním předpokladem pro vybudování nebo fungování projektu.
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx dotčeny mezinárodní právo a právo Unie, včetně ustanovení o ochraně životního prostředí a lidského zdraví a ustanovení přijatých v rámci společné rybxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxtruktury. Ukázalo-li vyhodnocení tržní poptávky nebo očekávaných dopadů na příslušné sazby, že nelze očekávat, že budou náklady pokryty poplatky plxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx o vhodném rozdělení nákladů by měla být analýza nákladů a přínosů projektu infrastruktury na základě harmonizované metodiky pro analýzu energetickéxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx č. 714/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustaxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxící referenční hodnoty.
(37) Na čím dál tím integrovanějším vnitřním trhu s energií jsou zapotřebí jasná a transparentní pravidla přeshraničního přxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxry regulačního rámce, který by byl atraktivní pro investice do sítí a jehož sazby by byly stanoveny na úrovni odpovídající potřebám financování, a vhodxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxebitele. Při rozhodování o přeshraničním přidělování nákladů by vnitrostátní orgány měly zajistit, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxu rizika, že dojde ke zdvojenému poskytnutí podpory projektu (projektům), a to zohledněním skutečných či odhadovaných nákladů a výnosů. Tyto náklady x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxktu (daným projektům). Zohledňuje-li žádost o investice výnosy mimo hranice dotčeného členského státu, měly by vnitrostátní regulační orgány s dotčxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxího trhu s energií vyžaduje, aby sazby za přístup k elektrickým a plynárenským sítím poskytovaly vhodné investiční pobídky. Při uplatňování práva vnixxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxekty společného zájmu včetně dlouhodobých pobídek, které budou přiměřené úrovni zvláštních rizik daného projektu. To platí zejména pro inovační přexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxopojených sítí a u infrastruktury pro přepravu zemního plynu, která trhu nabízí kapacitu předem nebo další pružnost za účelem krátkodobého obchodováxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xymezeném v tomto nařízení, veřejnou účast na těchto projektech a jejich regulační ošetření. Členské státy nicméně mohou prostřednictvím vlastních pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Pokud se jedná o regulační pobídky, mohou členské státy prostřednictvím vlastních právních předpisů uplatňovat stejná nebo podobná pravidla na projxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx možného národního významu, který lze přidělit projektům energetické infrastruktury v rámci povolovacích postupů, by měly zvážit zavedení tohoto stxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxR) zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009(19) prokázal přidanou hodnotu posílení pákového efektu soukromého financovánx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx některé projekty energetické infrastruktury mohou vyžadovat omezené množství veřejných financí za účelem dosažení rovnováhy se soukromými zdrojix x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xrostřednictvím grantů a finančních nástrojů, která přiláká nové investory do prioritních koridorů a oblastí energetické infrastruktury s minimálnxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxisů, jejichž prostřednictvím jsou projekty v oblasti infrastruktury financovány.
(42) Projekty společného zájmu v oblasti elektřiny, zemního plyxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xinancování stane dostupným v rámci příslušného nařízení o nástroji pro propojení Evropy, a to buď ve formě grantů nebo v podobě inovativních finančnícx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxé předejít tomu, aby zejména mezi projekty, které přispívají k realizaci téhož prioritního koridoru Unie, docházelo k narušování podmínek hospodářsxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvodné sítě místního nebo regionálního významu. Na investice do projektů společného zájmu se uplatňuje logická rovnice o třech stupních. Zaprvé, trh bx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxý regulační rámec by měl být přizpůsoben a mělo by být zajištěno řádné uplatňování příslušného regulačního rámce. Zatřetí, nejsou-li první dva kroky dxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxého zájmu splňuje platná kritéria způsobilosti.
(43) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž rozvoje a interoperability transevropských energetickýxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xy proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
(45) Rozhodnutí č. 1364/2006/ES by proto mělo být zrušeno,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
KAPITOLA x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch koridorů a oblastí transevropské energetické infrastruktury stanovených v příloze I (dále jen "prioritní koridory a oblasti energetické infrastxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxé spadají do kategorií energetické infrastruktury v oblasti elektřiny, zemního plynu, ropy a oxidu uhličitého stanovených v příloze II (dále jen "katxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxovacího postupu a zvyšováním účasti veřejnosti;
c) stanoví pravidla a rámcové pokyny pro přeshraniční přidělování nákladů a pobídek spojených s rizxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxfinice
Pro účely tohoto nařízení se kromě definic uvedených ve směrnicích 2009/28/ES, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxrou" se rozumí jakékoli fyzické zařízení nebo nástroj spadající do kategorií energetické infrastruktury nacházející se v Evropské unii nebo propojuxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxjimkou soudů či jiných soudních orgánů, které určují, zda má být předkladateli projektu uděleno povolení pro výstavbu energetické infrastruktury nexx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxo nebo více vedení, potrubí, zařízení, vybavení nebo instalací spadající do kategorií energetické infrastruktury;
4) "projektem společného zájmux xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxen na unijním seznamu projektů společného zájmu uvedeném v článku 3;
5) "zúženým místem energetické infrastruktury" se rozumí omezení fyzických tokx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxtelem projektu" se rozumí:
a) provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy či jiný provozovatel nebo investor rozvíjející xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxelů nebo investorů či jejich skupiny, osoba s právní subjektivitou podle platného vnitrostátního práva, která byla určena na základě smluvního ujednxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxmí elektrická síť, která může nákladově efektivně zohlednit chování a akce všech uživatelů na ni napojených, včetně výrobců, spotřebitelů a těch, ktexx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a bezpečnosti dodávek a zabezpečení;
8) "pracemi" se rozumí nákup, dodávka a zavedení součástí, systémů a služeb včetně softwaru, provádění rozvojoxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné pro přípravu provádění projektu, např. přípravné studie, studie proveditelnosti, hodnotící, ověřovací a validační studie, včetně softwaru, a jaxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxí, jako jsou obhlídky příslušných areálů a příprava finančního balíčku;
10) "vnitrostátním regulačním orgánem" se rozumí vnitrostátní regulační oxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitého projektu do provozu poté, co byl vybudován.
xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh skupin (dále jen "skupiny") vymezených v příloze III části 1. Členství v každé skupině vychází z každého prioritního koridoru a oblasti a jejich příslxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxe označována za rozhodovací orgán skupin.
2. Každá skupina přijme svůj jednací řád s přihlédnutím k ustanovením přílohy III.
3. Rozhodovací orgán kxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xaždého projektu k zavádění prioritních koridorů a oblastí energetické infrastruktury a podle toho, jak splňují kritéria stanovená v článku 4.
Při vypxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx se projekt vztahuje; pokud určitý členský stát rozhodne, že neposkytne svůj souhlas, řádně svůj postoj odůvodní dotčené skupině;
b) se zohlední poraxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxímat v souladu s článkem 16 akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví unijní seznam projektů společného zájmu (dále jen "seznam Unie"), aniž je dotčex xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxnto seznam Unie přijímán každé dva roky, a to na základě regionálních seznamů přijatých rozhodovacími orgány skupin podle oddílu 1 čl. 2 přílohy III posxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlních Komise:
a) zajistí, aby uváděl pouze ty projekty, které splňují kritéria uvedená v článku 4;
b) zajistí přeshraniční soudržnost, přičemž zohlexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx
xx xxxxxxxx xxípadná stanoviska členských států uvedená v příloze III oddíle 2 bodu 9 a
d) se zaměřuje na to, aby zůstal celkový počet projektů společného zájmu na sezxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých regionálních investičních plánů podle článku 12 nařízení (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 a příslušných národních desetiletých plánů rozvojx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxělena nejvyšší možná priorita v rámci každého z těchto plánů.
xxxxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xejméně jednoho z prioritních koridorů a oblastí energetické infrastruktury;
b) potenciální celkový přínos projektu hodnoceného podle příslušnýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
i) týká se alespoň dvou členských států, a to tak, že přímo překračuje hranice dvou nebo více členských států,
ii) nachází se na území jednoho členskéhx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxho hospodářského prostoru.
2. Na projekty společného zájmu spadající do zvláštních kategorií energetické infrastruktury se vztahují tato zxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xodě 1 písm. a) až d), bude projekt významně přispívat alespoň k jednomu z těchto zvláštních kritérií:
i) integrace trhu, mj. odstraněním izolovanosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxst, mj. prostřednictvím integrace energie z obnovitelných zdrojů do sítě a přenosem energie z obnovitelných zdrojů do hlavních míst spotřeby a úložišxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxd jde o projekty v oblasti zemního plynu spadající do kategorií energetické infrastruktury stanovené v příloze II bodě 2, bude projekt významně přispíxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxu zúžených míst energetické infrastruktury, interoperabilita a pružnost systému,
ii) bezpečnost dodávek energie, mj. prostřednictvím vhodných pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xras,
iv) udržitelnost, mj. prostřednictvím snižování objemu emisí, podpory nepravidelně vyráběné elektřiny z obnovitelných zdrojů a větším využíxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxry stanovené v příloze II bodě 1 písm. e), bude projekt významně přispívat ke každému z těchto specifických kritérií:
i) integrace a zapojení uživatelx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxodenním xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
v) fungování trhu a služby zákazníkům,
vi) zapojení uživatelů do řízení jejich spotřeby energie;
d) pokud jde o projekty přepravy ropy spadajíxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
i) zabezpečení dodávek energie snižující závislost na jednom zásobovacím zdroji nebo trase,
ii) efektivní a udržitelné využívání zdrojů prostředxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx energetické infrastruktury stanovené v příloze II bodě 4, bude projekt významně přispívat ke každému z těchto specifických kritérií:
i) zamezení emxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xyužívání zdrojů na základě připojení více zdrojů a úložišť oxidu uhličitého přes společnou infrastrukturu a minimalizace environmentální zátěže a rxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxto článku posuzována v souladu s ukazateli stanovenými v příloze IV bodech 2 až 5.
4. Aby bylo usnadněno hodnocení všech projektů, které by mohly být zpxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xpůsobem přínos každého projektu k realizaci téhož prioritního koridoru nebo oblasti. Každá skupina vymezí svou metodu hodnocení na základě celkovéhx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxnam ani seznam Unie nebudou obsahovat žádné řazení a řazení nebude použito ani pro žádný jiný účel, s výjimkou účelu uvedeného v příloze III oddíle 2 bodu xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxlitiky Unie, jimiž je integrace trhu, mj. prostřednictvím odstranění izolovanosti nejméně jednoho členského státu a hospodářské soutěže, a udržitexxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xýkající se okrajových členských států;
c) přínosu každého projektu k územní soudržnosti a
d) jejich komplementaritě s ohledem na ostatní navrhovanx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xotýkají dvou stejných členských států, a náležitou pozornost je třeba věnovat rovněž počtu uživatelů, jež projekt ovlivní, roční spotřebě energie a pxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxamu pro:
a) studie udržitelnosti a přípravné studie;
b) schválení vnitrostátními regulačními orgány nebo jakýmkoli jiným příslušným orgánem;
c) vxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribučních soustav a jiní provozovatelé vzájemně spolupracují, aby usnadnili realizaci projektů společného zájmu ve své oblasti.
3. Agentura a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxaci projektů společného zájmu. Skupiny si mohou vyžádat další informace v souladu s odstavci 4, 5 a 6, svolávat jednání s příslušnými stranami a vybízet xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xnie podle článku 3 předloží předkladatelé projektů výroční zprávu, a to u projektů spadajících do kategorií stanovených v příloze II bodech 1 a 2 přísluxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxráva podrobně pojedná o:
a) pokroku dosaženém v oblasti rozvoje a výstavby projektu a jeho uvedení do provozu, zejména s ohledem na postupy při udělovánx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxdech revidovaném plánu zaměřeném na překonání zpoždění.
5. Do tří měsíců od obdržení výroční zprávy uvedené v odstavci 4 tohoto článku předloží agexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxný pokrok a předloží případně doporučení vedoucí k nápravě zpoždění a obtíží. Tato konsolidovaná zpráva rovněž v souladu s čl. 6 odst. 8 a 9 nařízení (ES) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xnfrastruktury.
6. Dotčené příslušné orgány uvedené v článku 8 k předloží příslušné skupině zprávu o pokroku a případném zpoždění při provádění projexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxení projektu společného zájmu do provozu opozdí oproti prováděcímu plánu, s výjimkou převažujících důvodů, za něž předkladatel projektu nenese odpoxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxostátních právních předpisů, zajistí vnitrostátní regulační orgány uskutečnění investice;
b) pokud opatření vnitrostátních regulačních orgánů xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xlánu překročí dva roky;
c) pokud není vybrána třetí strana v souladu s písmenem b), jmenuje členský stát nebo, pokud tak členský stát stanovil, vnitrosxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxadatel projektu akceptuje;
d) pokud je zpoždění oproti datu uvedení do provozu uvedenému v prováděcím plánu delší než dva roky a dva měsíce, může Komisx x xx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxdnuté časové osy otevřenou pro všechny třetí strany schopné stát se předkladatelem projektů;
e) pokud se použijí písmena c) nebo d), poskytne provozoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nutné pro uskutečnění investice, připojí nová aktiva k přenosové síti a obecně vyvine co největší úsilí na usnadnění uskutečnění investice a bezpečnéxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xostupem stanoveným v čl. 3 odst. 4, pokud bylo jeho zařazení na tento seznam založeno na nesprávných informacích, které byly rozhodujícím faktorem pro xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxjené se statusem projektu společného zájmu na základě tohoto nařízení.
Projekt, který již není uveden na seznamu Unie, avšak příslušný orgán již u něj pxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx není na seznamu z důvodů uvedených v odstavci 8.
10. Tímto článkem není dotčena jakákoli finanční pomoc Unie poskytnutá projektu společného zájmu pxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xůže Komise po dohodě s příslušnými členskými státy jmenovat evropského koordinátora na dobu až jednoho roku; toto období lze dvakrát prodloužit.
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xšemi dotčenými zúčastněnými stranami;
b) pomáhá všem stranám podle potřeby při konzultacích s dotčenými zúčastněnými stranami a při získávání nezbxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a strategické řízení ze strany dotčených členských států při přípravě a provádění projektů;
e) předkládá každoročně, a ve vhodných případech rovněž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxedení projektů do provozu. Komise tuto zprávu předá Evropskému parlamentu a dotčeným skupinám.
3. Evropský koordinátor je vybírán na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtora stanoví podmínky s podrobným vymezením doby trvání mandátu, specifických úkolů a termínů a příslušné metodiky, kterou je třeba dodržovat. Úsilí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxpracují s evropským koordinátorem při plnění úkolů uvedených v odstavcích 2 a 4.
KAPITOLA III
UDĚLOVÁNÍ POVOLENÍ A ÚČAST VEŘEJNOSTI
Článek x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí povolení nezbytnost těchto projektů z hlediska energetické politiky, bez ohledu na přesné umístění, trasu či technologii projektu.
2. Za účelem zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxhny dotčené orgány, aby byla tato dokumentace vyřízena nejrychlejším možným způsobem slučujícím se se zákonem.
3. Existuje-li takový status ve vnitxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxního plánovaní, pokud tak stanoví vnitrostátní právo, a posuzování dopadů na životní prostředí v rámci těchto postupů, je s nimi jako s takovými nakládxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
4. Do 16. srpna 2013 vydá Komise nezávazné pokyny podporující členské státy při vymezování a provádění přiměřených legislativních a nelegislativnxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxečného zájmu podle práva Unie.
5. Členské státy při řádném zohlednění pokynů uvedených v odstavci 4 vyhodnotí, která opatření je možné uplatnit s cílex xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
6. Do devíti měsíců od data vydání pokynů uvedených v odstavci 4 přijmou členské státy nelegislativní opatření, která určily v odstavci 5.
7. Do 24 měxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxou dotčeny povinnosti vyplývající z práva Unie.
8. V souvislosti s důsledky pro životní prostředí, kterými se zabývá čl. 6 odst. 4 směrnice 92/43/EHS x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xovažovat za projekty v "převažujícím veřejném zájmu" za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky uvedené v těchto směrnicích.
Je-li v souladu se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxevažujícího veřejného zájmu projektu bylo přijato ve lhůtě uvedené v čl. xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxtní příslušný orgán, který odpovídá za usnadňování a koordinaci procesu udělování povolení pro projekty společného zájmu.
2. U projektu společnéhx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxeneseny na jiný orgán, nebo mohou být jiným orgánem vykonány, a to za předpokladu, že:
a) příslušný orgán informuje Komisi o tomto přenesení a informace x xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxdný za projekt společného zájmu, je jediným kontaktním místem pro předkladatele projektu v procesu vedoucímu ke komplexnímu rozhodnutí pro daný projxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxení časových lhůt, aniž by tím byly dotčeny časové lhůty stanovené v souladu s článkem 10.
3. Aniž jsou dotčeny příslušné požadavky podle mezinárodxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxé v čl. 10 odst. 1 a 2 a podle jednoho z následujících systémů:
a) integrovaný systém: komplexní rozhodnutí, které vydá příslušný orgán, je jediným právnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxím právem vyjádřit svůj názor ve formě vstupu do daného řízení a příslušný orgán ho vezme v úvahu;
b) koordinovaný systém: komplexní rozhodnutí zahrnuxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxže zřídit pracovní skupinu, v níž jsou zastoupeny všechny dotčené orgány, s cílem vypracovat harmonogram udělování povolení v souladu s čl. 10 odst. 4 pxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem a aniž by byly dotčeny časové lhůty stanovené v souladu s článkem 10, stanoví pro každý jednotlivý případ přiměřenou časovou lhůtu, během níž jsox xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxnto orgán nevydá toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě a pokud není toto zpoždění dostatečně odůvodněno; pokud tak stanoví vnitrostátní právo a v rozsahux xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxutí daného orgánu není vydáno ve stanovené lhůtě. Pokud tak stanoví vnitrostátní právo, může příslušný orgán jednotlivé rozhodnutí jiného vnitrostáxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxslušný orgán v takovém případě zajistí dodržování příslušných požadavků podle mezinárodního práva a práva Unie a své rozhodnutí řádně odůvodní;
c) sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxípadně v souladu s vnitrostátním právem a aniž by byly dotčeny časové lhůty stanovené v souladu x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxových lhůt dotčenými orgány.
Pokud dotčený orgán nepředpokládá, že toto jednotlivé rozhodnutí vydá ve stanovené lhůtě, neprodleně informuje příslxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxžuje celkové lhůty stanovené v souladu s článkem 10.
S uznáním vnitrostátních specifik v plánování a povolovacích postupech mohou členské státy volix xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu. Pokud zvolí členský stát systém spolupráce, uvědomí Komisi o důvodech své volby. Komise provede hodnocení účinnosti systémů ve zprávě uvedeného v čxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxx, tak i na moři.
5. Pokud projekt společného zájmu vyžaduje, aby bylo rozhodnutí přijato ve dvou nebo více členských státech, přijmou relevantní příslxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxá v čl. 10 odst. 4. Členské státy usilují o zajištění společných postupů, zejména pokud jde o posouzení dopadů na životní prostředí.
Článek 9
Průxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxejnit příručku postupů upravujících proces udělování povolení, který se vztahuje na projekty společného zájmu. Tato příručka je podle potřeby aktuaxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxkazovat na příslušné právní předpisy nebo je citovat.
2. Aniž jsou dotčeny jakékoli požadavky podle Aarhuské úmluvy, úmluvy z Espoo a příslušného práxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxkladatel projektu v orientační lhůtě tří měsíců od zahájení procesu udělování povolení podle článku 10 odst. 1 písm. a) vypracuje a předloží příslušnéxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxe VI. Příslušný orgán požaduje úpravy, nebo koncepci účasti veřejnosti schválí do tří měsíců; v takovém případě příslušný orgán uváží jakoukoli formu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxsti splňují požadavky tohoto článku.
Pokud má předkladatel projektu v úmyslu provést podstatné změny ve schválené koncepci, informuje o tom příslušnx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxtátní právo, uskuteční před podáním konečné a kompletní dokumentace žádosti příslušnému orgánu podle článku 10 odst. 1 písm. a) alespoň jednu veřejnox xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx2/EU. Veřejná konzultace informuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxeré bude třeba v dokumentaci žádosti řešit. Minimální požadavky na tyto veřejné konzultace jsou specifikovány v příloze VI bodě 5.
Předkladatel projexxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxutečnily před zahájením procesu udělování povolení. Tuto zprávu předloží předkladatel projektu společně s dokumentací žádosti příslušnému orgánux x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxzultace podle odstavce 4 v každém z dotčených členských států uskuteční do dvou měsíců ode dne, kdy byla zahájena první veřejná konzultace.
6. U projekxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxrnice 2011/92/EU a úmluva z Espoo, jsou příslušné informace poskytnuty příslušnému orgánu sousedícího členského státu (sousedících členských stáxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxi další dotčený orgán přeje podílet se na příslušných postupech veřejné konzultace.
7. Předkladatel projektu nebo příslušný orgán, pokud to stanovx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxjí internetové stránky Komise a vyhovují požadavkům specifikovaným v příloze VI bodě 6. Obchodně citlivé informace jsou považovány za důvěrné.
Předkxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxp.
Článek 10
Délka a realizace povolovacího postupu
1. Proces udělování povolení se skládá ze dvou postupů:
a) Postup před podáním žádostix xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxbě dvou let.
Tento postup zahrne vypracování veškerých zpráv o stavu životního prostředí, které má předkladatel (předkladatelé) projektu vypracovaxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxlenských států) písemné oznámení o projektu, které obsahuje dostatečně podrobný popis projektu. Nejpozději do tří měsíců od přijetí tohoto oznámení xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxího postupu dostatečně zralý, zamítnout. V případě zamítnutí příslušný orgán své rozhodnutí odůvodní i jménem dalších dotčených orgánů. Datum podpixx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxátů, slouží jako datum zahájení povolovacího postupu datum posledního potvrzení o přijetí tohoto oznámení vydaného dotčeným příslušným orgánem.
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxročí jeden rok a šest měsíců. Pokud to členské státy budou považovat za vhodné, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xříslušný orgán domnívá, že jedna nebo obě z těchto dvou postupů povolovacího postupu nebude dokončena před časovými lhůtami stanovenými v odstavci 1, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxady.
V tomto případě je příslušný orgán povinen dotčenou skupinu informovat a předložit jí opatření, která byla či mají být přijata s cílem povolovací pxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxch státech, v nichž určení trasy nebo umístění, provedené výhradně pro zvláštní účel plánovaného projektu, včetně plánování zvláštních koridorů pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xhůtě šesti měsíců, počínaje datem předložení konečné a kompletní dokumentace žádosti předkladatelem.
V tomto případě bude prodloužená časová lhůta xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxoků:
a) po přijetí oznámení podle odst. 1 písm. a) je příslušný orgán povinen v úzké spolupráci s ostatními dotčenými orgány a případně na základě návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxi o komplexní rozhodnutí. Jako podklad pro toto určení slouží kontrolní seznam uvedený v příloze VI bodě 1 písm. e);
b) příslušný orgán vypracuje v úzké xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxam procesu udělování povolení v souladu s pokyny uvedenými v příloze VI bodě 2.
U projektů, které překročí hranice mezi dvěma nebo více členskými státy, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxce žádosti je příslušný orgán povinen, i jménem dalších dotčených orgánů, vyžádat si v případě potřeby od předkladatele projektu doplnění chybějícícx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxějících informací. Požádat o dodatečné informace lze pouze tehdy, pokud je to odůvodněno novými okolnostmi.
5. Předkladatel projektu zajistí úplxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Předkladatel projektu plně spolupracuje s příslušným orgánem na dodržení lhůt a podrobného harmonogramu vymezeného v odst. 4 písm. b).
6. Lhůtami sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxdky před soudem nebo jiným soudním orgánem.
KAPITOLA IV
REGULACE
Článek 11
Analýza nákladů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx
xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxká síť provozovatelů plynárenských přepravních soustav členským státům, Komisi a agentuře metodiky harmonizované analýzy nákladů a přínosů energexxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xI bodě 1 písm. a) až d) a v příloze II bodě 2. Tyto metodiky se použijí pro přípravu každého následujícího desetiletého plánu rozvoje sítě vyvinutého evroxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x. 714/2009 a článku 8 nařízení (ES) č. 715/2009. Tyto metodiky jsou zpracovány v souladu se zásadami stanovenými v příloze V a jsou v souladu s pravidly a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxská síť provozovatelů plynárenských přepravních soustav rozsáhlé konzultace, jichž se zúčastní alespoň organizace zastupující všechny zúčastněnx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxx xxxxxx ode dne obdržení metodik agentura poskytne členským státům a Komisi stanovisko týkající se těchto metodik a zveřejní je.
3. Komise vydá, a členské stáxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxtelů elektrických přenosových soustav a evropské síti provozovatelů plynárenských přepravních soustav.
4. Do tří měsíců ode dne obdržení posledníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnských přepravních soustav své metodiky, přičemž řádně zohlední obdržená stanoviska členských států, stanovisko Komise a stanovisko agentury a přexxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xíť provozovatelů plynárenských přepravních soustav příslušné metodiky na svých internetových stránkách. Na vyžádání jsou povinni poskytnout Komixx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxdle vnitrostátního práva a příslušných dohod o mlčenlivosti. Údaje jsou platné k datu žádosti. Komise a agentura zajistí zachování důvěrnosti obdržexxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zdokonalovány v souladu s odstavci 1 až 5. Agentura může z vlastní iniciativy nebo na základě řádně odůvodněné žádosti vnitrostátních regulačních orgxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x zdokonalení požádat na základě řádného odůvodnění a v řádné lhůtě. Agentura zveřejní žádosti vnitrostátních regulačních orgánů nebo zúčastněných sxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxx května 2015 vnitrostátní regulační orgány spolupracující v rámci agentury stanoví a zveřejní soubor ukazatelů a odpovídajících referenčních hodnox xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxnárenských přepravních soustav použít pro analýzy nákladů a přínosů prováděné pro následující desetileté plány rozvoje sítě.
8. Do 31. prosince 201x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxv Komisi a agentuře model konzistentního a propojeného trhu s elektřinou a zemním plynem a konzistentní a propojené elektrické a plynárenské sítě, ktexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy a oblasti energetické infrastruktury stanovené v příloze I a zpracované v souladu se zásadami stanovenými v příloze V. Po schválení tohoto modelu Komxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x. Efektivně vynaložené investiční náklady, které vylučují náklady na údržbu, spojené s projektem společného zájmu spadajícím do kategorií stanovenxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xx x xx x x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxktu přenosové infrastruktury členského státu (členských států), na něž bude mít projekt čistý pozitivní dopad, a uhradí je v rozsahu, který nezahrnujx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxech.
2. U projektu společného zájmu spadajícího do kategorií stanovených v příloze II bodě 1 písm. a), b) a d) a příloze II bodě 2 se použije odstavce 1 poxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxbo na části nákladů na projekt. U projektu společného zájmu spadajícího do kategorií uvedených v příloze II bodě 2 se použije odstavec 1 pouze tehdy, pokxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xrojekt několik předkladatelů, příslušné vnitrostátní regulační orgány bez prodlení všechny předkladatele projektu vyzvou k tomu, aby žádost o invexxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxčené vnitrostátní regulační orgány pravidelně informují o průběhu projektu a o nákladech a dopadech, které jsou s ním spojeny, a to alespoň jednou ročnxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxzovateli přepravních a přenosových soustav z těch členských států, na které má projekt významný čistý pozitivní dopad, žádost o investici. Tato žádosx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxou nákladů a přínosů konkrétního projektu, která je uplatňována důsledně v souladu s metodikou vypracovanou v souladu s článkem 11 a zohledňuje přínosx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxcování a u projektu společného zájmu, který spadá do kategorie uvedené v příloze II bodě 2, výsledky tržních testů, a
c) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxedloží své žádosti o investice společně.
U projektů zařazených na první seznam Unie předkladatelé projektů předloží žádosti o investice do 31. října xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xegulační orgány a agentura zachovávají důvěrnost informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu.
4. Do šesti měsíců od data obdrženx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxi předkladateli projektů koordinovaná rozhodnutí o přidělení investičních nákladů, která ponese každý provozovatel soustavy v rámci uvedeného proxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxí náklady v rámci balíčku několika projektů společného zájmu.
Při přidělování nákladů zohlední vnitrostátní regulační orgány skutečné nebo očekávaxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxtav vytvořeného podle článku 13 nařízení (ES) č. 714/2009.
Při rozhodování o přeshraničním rozdělení nákladů jsou zohledněny hospodářské, sociálnx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxím rozdělení nákladů usilují příslušné vnitrostátní regulační orgány, po konzultaci s dotčenými provozovateli přenosových a přepravních soustav, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jako jsou smyčky toků, a tento projekt společného zájmu je proveden v členském státě na počátku negativní externality, toto zmírnění nelze považovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxmi externalitami.
5. Vnitrostátní regulační orgány na základě přeshraničního přidělení nákladů, jak je uvedeno v odstavci 4 tohoto článku, při sxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné náklady vynaložené provozovatelem přenosové soustavy či jiným předkladatelem projektu v důsledku investic, pokud tyto náklady odpovídají náklaxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxladů společně se všemi důležitými informacemi, které se k němu vztahují. Tyto informace zahrnují zejména podrobné důvody, na jejichž základě byly nákxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxký stát;
b) hodnocení obchodního plánu uvedeného v odst. 3 písm. b);
c) pozitivní regionální nebo celounijní externality, které by projekt přinesl;
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxdní dotčený vnitrostátní regulační orgán, uvědomí o tom neprodleně agenturu.
V takovém případě nebo na základě společné žádosti dotčených vnitrostáxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxního rozdělení nákladů uvedeného v odstavci 3, jakož i o způsobu, kterým se náklady na investice promítnou do sazeb.
Agentura před přijetím tohoto rozxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xýt v případě, že si agentura vyžádá doplňující informace, prodloužena o další dva měsíce. Tato dodatečná lhůta začíná běžet prvním dnem po obdržení úplxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxení nákladů předloží agentura neprodleně Komisi společně se všemi důležitými informacemi týkajícími se jednotlivých rozhodnutí. Tyto informace moxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx x xozdělení nákladů neovlivní právo provozovatelů přenosových nebo přepravních soustav žádat o poplatky za přístup k sítím a právo vnitrostátních reguxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxnkem 13 nařízení (ES) č. 715/2009.
9. Tento článek se nepoužije na projekty společného zájmu, které obdržely:
a) výjimku z článků 32, 33, 34 a čl. 41 odsxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx x xx. 37 odst. 6 a 10 směrnice 2009/72/ES podle článku 17 nařízení (ES) č. 714/2009;
c) výjimku podle článku 22 směrnice 2003/55/ES(20) ;
d) výjimku podlx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxstavby, provozu či údržby projektu společného zájmu, který spadá do kategorií stanovených v příloze II bodě 1 písm. a), b) a d) a příloze II bodě 2, v porovxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xobídek uvedenému projektu v souladu s čl. 37 odst. 8 směrnice 2009/72/ES, čl. 41 odst. 8 směrnice 2009/73/ES, článku 14 nařízení (ES) xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx, 34 a čl. 41 odst. 6, 8 a 10 směrnice 2009/73/ES podle článku 36 směrnice 2009/73/ES;
b) výjimku z čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 714/2009 nebo výjimku z xxxxxx xx x xxx xx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xýjimku podle článku 7 nařízení (ES) č. 1228/2003.
2. Rozhodování vnitrostátních regulačních orgánů udělovat pobídky uvedené v odstavci 1 zohledňxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxity, které projekt přináší. Vnitrostátní regulační orgány dále analyzují konkrétní rizika vzniklá předkladatelům projektů, opatření přijatá ke zmxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xižší riziko. Způsobilá rizika zahrnují zejména rizika spojená s novými přenosovými a přepravními technologiemi, jak na souši, tak na moři, rizika spoxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxné zahrnovat:
a) předpisy upravující preventivní investice nebo
b) pravidla uznávání účelně vynaložených nákladů před uvedením projektu do provozx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxna za nutná a vhodná.
4. Do 31. července 2013, je-li to možné, předloží jednotlivé vnitrostátní regulační orgány agentuře svou metodiku a kritéria, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xx13, po zohlednění informací obdržených podle odstavce 4 tohoto článku, usnadní agentura sdílení osvědčených postupů a předloží doporučení v souladu x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxních orgánů;
b) společné metodiky hodnocení vzniklých vyšších rizik investic do projektů infrastruktury elektřiny a zemního plynu.
6. Do 31. břexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxtury elektřiny a zemního plynu a vyšších rizik způsobených těmito projekty.
7. Pokud opatření uvedená v odstavcích 5 a 6 nejsou dostatečná k zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxe II bodech 1, 2 a 4, jsou způsobilé pro finanční pomoc Unie ve formě grantů na studie a finančních nástrojů.
2. Projekty společného zájmu spadající do kxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xx x x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxo finanční pomoc Unie ve formě grantů na práce, pokud splňují následující kritéria:
a) analýza nákladů a přínosů konkrétního projektu podle článku 12 oxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxkal rozhodnutí o přeshraničním rozdělení nákladů na základě článku 12; nebo v případě projektů společného zájmu, jež spadají do kategorie uvedené v přxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxužeb, technologické inovace a zajištění bezpečnosti přeshraničního provozu sítí;
c) projekt není obchodně životaschopný podle obchodního plánu a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxní obchodní životaschopnosti projektu je zohledněno rozhodnutí o pobídkách a jeho odůvodnění uvedené v čl. 13 odst. 2.
3. Projekty společného zájmx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxtéria stanovená v odstavci 2 tohoto článku.
4. Projekty společného zájmu spadající do kategorií stanovených v příloze II bodě 1 písm. e) a bodě 4 jsou roxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxternality, které projekty přinesou, a jejich nedostatečnou obchodní životaschopnost podle obchodního plánu a dalších provedených hodnocení, zejmxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxia poskytnutí finanční pomoci Unie
Zvláštní kritéria uvedená v čl. 4 odst. 2 a ukazatele uvedené v čl. 4 odst. 4 plní rovněž úlohu cílů pro stanovení kritxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxmoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvexxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx tohoto období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xěm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nexxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví nxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
KAPITOLA VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čláxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx parlamentu a Radě. Tato zpráva obsahuje hodnocení:
a) pokroku dosaženého v oblasti plánování, rozvoje a výstavby projektů společného zájmu vybranýcx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xrojekty společného zájmu v porovnání s celkovou hodnotou financovaných projektů společného zájmu;
c) v případě odvětví elektřiny a zemního plynu výxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxh ekonomických nákladů;
d) v případě udělování povolení a účasti veřejnosti zejména:
i) celkové průměrné a maximální doby trvání povolovacích posxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxci původních milníků uvedených v čl. 10 odst. 4,
ii) míry nesouhlasu s projekty společného zájmu (zejména počet písemných námitek vznesených v průběhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stran a zmírňování environmentálních dopadů v průběhu procesů udělování povolení a realizace projektu,
iv) účinnost systémů uvedených v čl. 8 odst. xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxo vydáno rozhodnutí o přeshraničním rozdělení nákladů na základě článku 12,
ii) počet a typ projektů společného zájmu, které obdržely zvláštní pobídxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxe stanoveným pro rok 2020, a v dlouhodobějším horizontu k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050.
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxktury, která bude snadno přístupná široké veřejnosti, a to i přes internet. Platforma obsahuje následující informace:
a) obecné, aktualizované infoxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx
xx xlavní výsledky analýzy nákladů a přínosů dotčených projektů společného zájmu na základě metodiky vypracované v souladu s článkem 11 s výjimkou jakýchxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxnek 19
Přechodná ustanovení
Tímto nařízením není dotčeno udělování, pokračování nebo změna finanční podpory poskytnuté Komisí na základě výzev k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí(22), projektům uvedeným v přílohách I a Ixx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti(2xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x013, se nevztahují ustanovení kapitoly III.
Článek 20
Změny nařízení (ES) č. 713/2009
V nařízení (ES) č. 713/2009 se v článku 22 nahrazuje odxxxxxx x xxxxxx
xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxnku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013 o hlavních směrech pro transevropské energetické infrastruktury (xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xES) č. 714/2009 se mění takto:
xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxtě za běžných a nouzových podmínek, včetně společné stupnice pro klasifikaci mimořádných událostí, a výzkumné plány. Tyto nástroje mimo jiné specifixxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i optimální četnost shromažďování a sdílení těchto informací,
ii) technologickou platformu pro výměnu informací v reálném čase a tam, kde je tx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou zvýšit koordinaci provozu mezi provozovateli přenosových soustav s cílem dospět k takové koordinaci v celé Unii,
iii) jakým způsobem zpřístupxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxdporou s cílem dosáhnout koordinace provozu, a agentuře a
iv) že provozovatelé přenosových soustav určí kontaktní místo, které bude pověřeno odpovíxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxeré se týkají těchto informací.
Evropská síť provozovatelů elektrických přenosových soustav předloží přijaté specifikace týkající se výše uvedenxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxace dostatečně přispívají k podpoře přeshraničního obchodu a k zajištění optimálního řízení, koordinovaného provozu, efektivního využívání a dobrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxních plánů jednotlivých členských států, přičemž zohlední regionální investiční plány uvedené v čl. 12 odst. 1, a případně z aspektů plánování sítě na xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxfrastruktury (*), podléhá analýze nákladů a přínosů za použití metodiky stanovené v článku 11 tohoto nařízení.
___________
(*) Úř. věst. L 115, 2xxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxedeny v článcích 4 až 12 tohoto nařízení a v článku 11 nařízení (EU) č. 347/2013, se zohlední při výpočtu sazeb a nesou je provozovatelé přenosových soustxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxx xxmise může přijmout rámcové pokyny ohledně provádění koordinace provozu mezi provozovateli přenosových xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxtých specifikacích a stanovisku agentury uvedeném v čl. 8 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení. Při přijímání těchto rámcových pokynů zohlední Komise odlixxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx
xx x xxxxxx xx xx xoplňuje nový odstavec, který zní:
"3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
___________
(*) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
Článek 22
Změny nařízení (ES) č. 715/2009
Nařízení (ES) č. 715/2009 se mění takto:
1x x xxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxičním plánům uvedeným v čl. 12 odst. 1 a případně k aspektům plánování sítě týkajícím se celé Unie, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EUx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxodiky stanovené dle článku 11 tohoto nařízení.
___________
(*) Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39.";
2) Článek 11 se nahrazuje tímto:
"Článex xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxhoto nařízení a v článku 11 nařízení (EU) č. 347/2013, se zohlední při výpočtu sazeb a nesou je provozovatelé přepravních soustav. Regulační orgány tytx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xohoto nařízení nevznikají žádná práva ve vztahu k projektům uvedeným v přílohách I a III rozhodnutí č. 1364/2006/ES.
Článek 24
Vstup v platnost
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x x5, které se použijí ode dne použitelnosti příslušného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xne 17. dubna 2013.
Za Evropský parlament
předseda
M. SCHULZ
Za Radu
předsedkyně
L. CREIGHTON
--------------
Pozn. ASPI: Text dokumxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxx.2013, s. 46).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx09, s. 16).
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx 15.7.2003, s. 57).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 1).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.