32012R0648

o OTC derivátech a registrech obchodních údajů ("EMIR")

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (115)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
Články a jiné dokumenty (35)
... další položky
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxích údajů
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 txxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxopské centrální banky(1),
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),
v souladu s řádným legislativním postupem(3)x
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x5. února 2009 došla k závěru, že rámec dohledu nad finančním odvětvím v Unii má být posílen, aby se snížilo riziko a závažnost budoucích finančních krizíx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx skládal ze tří evropských orgánů dohledu - jednoho pro bankovnictví, jednoho pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a jednoho pro cenxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxonomiky" navrhla posílit regulační rámec Unie pro finanční služby. Ve svém sdělení ze dne 3. července 2009 nazvaném "Zajištění efektivních, bezpečnýxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh, bezpečných a stabilních trhů s deriváty: budoucí opatření politiky" uvedla Komise opatření, která hodlá přijmout, aby snížila rizika spojená s derxxxxxx
xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xvropských orgánů dohledu, jež mají přispět k jednotnému uplatňování právních předpisů Unie a k zavedení vysoce kvalitních společných norem a postupů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxzením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010(4), Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxry a trhy) (dále jen "ESMA"), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(6). Tyto orgány hrají klíčovou úlohu při ochraně stabilxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxcovány.
(4) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xnformace o nich jsou obvykle dostupné pouze smluvním stranám. Vytvářejí složitou pavučinu vzájemné závislosti, v důsledku čehož může být obtížné určxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxdku toho ohrožují finanční stabilitu. Toto nařízení stanoví podmínky pro zmírňování uvedených rizik a pro zlepšení transparentnosti derivátových sxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxových smluv měl být nejpozději od konce roku 2012 prováděn clearing prostřednictvím ústřední protistrany a že by OTC derivátové smlouvy měly být oznamxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxt provádění přísných opatření ke zlepšení transparentnosti OTC derivátových smluv a regulačního dohledu nad nimi, která budou jednotná na mezinárodxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxe. Komise by měla spolupracovat s orgány třetích zemí s cílem prozkoumat vzájemně se podporující řešení, jež zajistí soulad mezi tímto nařízením a požaxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tomto nařízení v mezinárodním měřítku a podávat o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě. S cílem předejít existenci případných požadavků, jež by bylx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxli splněny určité podmínky. Posouzením, které je základem takových rozhodnutí, by nemělo být dotčeno právo ústřední protistrany usazené v třetí zemi x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xy mělo být na tomto posouzení nezávislé. Podobně by rozhodnutím o rovnocennosti nebo posouzením nemělo být dotčeno právo registru obchodních údajů usxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xy být v souladu s mezinárodními závazky Unie vyplývajícími z Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), včetně Všeobecné dohody o obchodu sluxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xčinný rovnocenný systém uznávání ústředních protistran povolených na základě zahraničních právních režimů, v souladu s obecnými regulačními cíli a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx0 v září roku 2009. Takový systém by měl být považován za rovnocenný, pokud zajišťuje, že věcný výsledek příslušného regulačního režimu je obdobný požaxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxí ústředních protistran je v této souvislosti vhodné a nezbytné ověřovat skutečnou rovnocennost zahraničních regulačních systémů při plnění cílů a sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxváním trhu. Velmi zvláštní situace ústředních protistran vyžaduje, aby ustanovení vztahující se ke třetím zemím byla uspořádána a fungovala v souladx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo rizika protistrany a že je důležité zlepšit transparentnost, účinnost a integritu obchodů s deriváty. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. čerxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xx xxx x xxlasti působnosti tohoto nařízení zabezpečovat stabilitu finančních trhů v naléhavých situacích, zajišťovat jednotné uplatňování pravidel Unie vnxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxt ústřední úlohu při povolování a sledování ústředních protistran a registrů obchodních údajů.
(11) Jedním ze základních úkolů, které mají být plněnx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxledu vykonávají dohled tím, že zajišťují účinné a spolehlivé clearingové a platební systémy, včetně ústředních protistran. Členové ESCB tak jsou úzcx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx Kromě toho se intenzivně podílejí na stanovování regulačních technických norem i na vypracovávání obecných pokynů a doporučení. Tímto nařízením nejxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx systémy uvnitř Unie a s jinými zeměmi. Z tohoto důvodu a s cílem zabránit případnému vzniku souběžných souborů pravidel by ESMA a ESCB měly při vypracováxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi systémy i při plnění funkcí emisní centrální banky je dále zcela zásadní, aby ECB a národní centrální banky měly přístup k informacím.
(12) Pro deriváxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtrojů(7) jsou třeba jednotná pravidla.
(13) Pobídky k podpoře využívání ústředních protistran se neukázaly jako dostatečný nástroj k zajištění toxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxátových smluv, u kterých lze provést centrální clearing, prostřednictvím ústředních protistran.
(14) Je pravděpodobné, že členské státy přijmou oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxility. Jednotné uplatňování povinnosti clearingu v Unii je také nezbytné k zajištění vysoké úrovně ochrany investorů a k vytvoření rovných podmínek pxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé by uvedené povinnosti měly podléhat. Uvedený proces by měl vzít v úvahu skutečnost, že ne všechny OTC derivátové smlouvy, jejichž clearing provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxo určení toho, zda by různé kategorie OTC derivátových smluv měly či neměly podléhat povinnosti clearingu. Na základě návrhů regulačních technických xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxnnost clearingu účinnosti, včetně jejího případného postupného zavádění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxzením. Postupné zavádění povinnosti clearingu by mohlo být provedeno v závislosti na typu účastníků trhu, kteří se musí podrobit povinnosti clearingxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxátových smluv, které jsou uzavřeny s emitenty krytých dluhopisů nebo s fondy ke krytí krytých dluhopisů.
(17) Při určování, které kategorie OTC derivxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxsti smluvních stran používajících příslušné kategorie OTC derivátových smluv a k dopadu na rozsah úvěrového rizika protistrany, a rovněž prosazovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxý produkt OTC derivátu je standardizovaný a vhodný ke clearingu, ale žádná ústřední protistrana není ochotna provést clearing daného produktu, měl by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxně přihlédnout ke zvláštní povaze příslušných kategorií OTC derivátových smluv. Hlavní riziko u obchodů s některými kategoriemi OTC derivátových smxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxtových smluv (například devizové) mohou odlišovat od ostatních kategorií. Clearing prostřednictvím ústředních protistran řeší specificky úvěrovx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxzinárodní sbližování požadavků a vzájemné uznávání dané infrastruktury.
(20) K zajištění jednotného a soudržného uplatňování tohoto nařízení a roxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xztahovat i na všechny smlouvy týkající se dané kategorie OTC derivátových smluv, které byly uzavřeny v den, kdy ESMA obdržel oznámení o tom, že určitá úsxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xčinnosti, za předpokladu, že tyto smlouvy mají delší zbývající dobu splatnosti, než je minimální doba stanovená Komisí.
(21) Při určování, zda má určxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvých faktorů posuzování, jako je úroveň standardizace smluvních a prováděcích podmínek smluv, objem a likvidita příslušné kategorie OTC derivátovýxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xby mohl být proveden clearing určité OTC derivátové smlouvy, musí obě smluvní strany podléhat povinnosti clearingu nebo musí obě souhlasit. Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xohou vést k regulatorní arbitráži mezi skupinami účastníků trhu.
(23) V zájmu posílení finanční stability v Unii může být nezbytné, aby se povinnost cxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxto obchody mají v Unii přímý, podstatný a předvídatelný vliv nebo pokud je uložení těchto povinností nutné či vhodné, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm ústředních protistran, s sebou nesou úvěrové a operační riziko protistrany, a proto by měla být stanovena pravidla k řízení uvedeného rizika. V zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xyl kolaterál vyměněn včas a přesně a byl vhodně oddělen. Při přípravě návrhů regulačních technických norem stanovících tyto postupy řízení rizik by ESxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní protistrana. Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem, které stanoví postup nezbytný pro provedení přesné a vhodné výměny kolaterxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxtýkají emitenti krytých dluhopisů nebo fondy ke krytí těchto dluhopisů při poskytování kolaterálu v řadě jurisdikcí v Unii. ESMA by měl také zohlednit xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxranu proti úvěrovému riziku protistrany.
(25) Pravidla pro clearing OTC derivátových smluv, oznamování derivátových obchodů a techniky zmírňovánx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxiční podniky povolené podle směrnice 2004/39/ES, úvěrové instituce povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. červxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx73 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu(9), životní pojixxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění(11), subjekty kolektivního investování do převoditelných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx09 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)(12), instxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi(13) a alternativní investiční fondy spravované správci alternativních investičnícx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh investičních fondů(14).
(26) Subjekty provozující složky penzijního systému, jejichž primárním účelem je zabezpečovat dávky v důchodu, obvykle xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxlizovaly efektivnost a návratnost pro xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx části jejich aktiv do hotovosti, aby mohly plnit průběžné maržové požadavky ústředních protistran. Aby se zabránilo pravděpodobnému nepříznivému dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtistrany v zájmu řešení tohoto problému nevyvinou vhodné technické řešení pro převod nehotovostního kolaterálu jakožto variačních marží. Toto techxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxého období by se na OTC derivátové smlouvy uzavřené za účelem snížení investičních rizik přímo souvisejících se solventností složek penzijního systéxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeré se zavede, jakmile to bude udržitelné.
(27) Je důležité zajistit, aby zvláštní zacházení bylo přiznáno pouze patřičným subjektům a složkám, zohlxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xdchylka měla vztahovat na instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění registrované v souladu se směrnicí 2003/41/ES, včetně veškerých povolenxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxch za účelem investování těchto institucí a jednajících pouze a výhradně v jejich zájmu, a na činnosti v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxního pojištění u životních pojišťoven za předpokladu, že všechna příslušná aktiva a pasiva jsou vykazována, spravována a organizována odděleně od osxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxléhají dohledu, nebo na jiné povolené složky podléhající dohledu, které jsou k dispozici především na území jednoho členského státu, pouze pokud jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxl rozhodnout relevantní příslušný orgán a v zájmu zajištění soudržnosti, odstranění potenciálního nesouladu a zabránění jakémukoli zneužití by měl xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xle stále mají jako primární účel zabezpečovat příjem v důchodu buď s povinnou nebo dobrovolnou účastí. Příkladem by mohly být právnické osoby provozujxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxky penzijního systému převzaté přímo jednotlivci, jež mohou poskytovat i poskytovatelé životního pojištění. Výjimka by se však v případě složek penzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxytovatele, jejichž primárním účelem není zabezpečovat příjem v důchodu.
Dalším příkladem by mohly být činnosti v oblasti penzijního pojištění u pojxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s přílohou směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní. S institucemi založenými za účelem poskytování náhrad členům složek penzijních systémů v případě selhání by se pro účely tohoto nařízení mělo rovnxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx smluvní strany. Uznává se, že nefinanční smluvní strany využívají OTC derivátové smlouvy, aby se kryly proti obchodním rizikům přímo spojeným se svou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxl být brán ohled na účel, ke kterému uvedená nefinanční smluvní strana OTC derivátové smlouvy používá, a na rozsah její expozice v uvedených nástrojíchx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxchnických norem vést otevřené veřejné konzultace se zajištěním účasti nefinančních institucí. ESMA by měl konzultovat se všemi relevantními orgányx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxpna 2015 by nadto měla Komise posoudit systémový význam obchodů nefinančních podniků s OTC derivátovými smlouvami v různých odvětvích, včetně odvětvx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xmluvní strany, je třeba řádně přihlédnout ke strategiím této nefinanční smluvní strany v oblasti celkového zajištění a zmírňování rizik. Zejména je txxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx souvisí s kolísáním úrokových sazeb, směnných kursů zahraničních měn, míry inflace nebo cen komodit.
(31) Clearingový práh má pro všechny nefinančnx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxlivých smluvních stran a podle jednotlivých kategorií OTC derivátových smluv. V této souvislosti je třeba odpovídajícím způsobem usilovat o uznání mxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxi být vyloučeni členové ESCB a další subjekty členských států plnící podobné funkce, jiné veřejné subjekty Unie pověřené správou veřejného dluhu nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxž ne všichni účastníci trhu, kteří podléhají povinnosti clearingu, se mohou stát členy clearingového systému ústřední protistrany, měli by mít možnoxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ke stanovení toho, které ústřední protistrany lze za účelem této povinnosti využívat, může vést k nezamýšlenému narušování hospodářské soutěže na trxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrotože ji vlastní konkurenční obchodní systém. Má-li se zabránit těmto diskriminačním praktikám, měly by ústřední protistrany přijímat ke clearingx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx protistranou, a to bez ohledu na smluvní dokumentaci, na jejímž základě smluvní strany uzavřely obchod s OTC deriváty, za předpokladu, že tato dokumenxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo přístupu ústřední protistrany k obchodnímu systému by mělo umožnit, aby údaje o uzavřených obchodech téhož obchodního systému používalo více ústřexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxánit spravedlivému a otevřenému přístupu mezi obchodními systémy a ústředními protistranami na vnitřním trhu, s výhradou podmínek stanovených v tomxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxy a v případě potřeby zasáhnout, aby zabránila narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu a zajistila tak rovné podmínky na finančních trzích.
(xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxního majetku, a práva duševního vlastnictví. V případech, kdy se tato práva týkají produktů nebo služeb, jež se staly průmyslovými normami nebo uvedenx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx OTC derivátových smluv, které by měly podléhat povinnosti clearingu, prahů a systémově významných nefinančních smluvních stran jsou zapotřebí spolxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xřeba co nejrozsáhlejší zpětná oznamovací povinnost pro finanční i nefinanční smluvní strany, aby mohly být poskytovány srovnatelné údaje, a to i ESMA x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x podléhají vhodným centralizovaným postupům pro hodnocení, měření a kontrolu rizik. Jsou součástí stejného institucionálního systému ochrany, jak xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxé směrnice, jsou obě úvěrovými institucemi nebo jedna úvěrovou institucí a jedna ústředním subjektem. Uznány mohou být OTC derivátové smlouvy v rámci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxé smluvní straně za obchod uvnitř skupiny, pak by se měla považovat za obchod uvnitř skupiny i ve vztahu k druhé straně dané smlouvy. Uznává se, že obchody xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxo obchodů do povinnosti clearingu může omezit účinnost procesů řízení těchto rizik uvnitř skupiny, může být osvobození obchodů uvnitř skupiny od povixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxčnou výměnou kolaterálu, pokud je to vhodné ke zmírnění rizik protistrany uvnitř skupiny.
(39) Některé obchody uvnitř skupiny by však mohly být osvobxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xizik náležitě stabilní a spolehlivé a odpovídají míře složitosti daného obchodu a pokud neexistuje překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxí výjimek řídit, by měly být stanoveny v regulačních technických normách přijatých v souladu s příslušnými nařízeními o zřízení evropských orgánů dohxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxstníky finančního trhu, a zejména na činnost a strukturu dotyčných skupin. Všechny technické normy použitelné pro kolaterál vyměňovaný při obchodecx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxími smluvními stranami, jakož i jejich účel a metody použití derivátů.
(40) Smluvní strany by měly být považovány za zahrnuté do stejné konsolidace přxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnictví (IFRS) přijatými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002(17) nebo, v případě skupiny, jejíž mateřský podnik má ústředí xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 1569/2007(18) (nebo s účetními standardy třetí země, jejichž používání je povoleno v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1569/2007), nebo se na obě vzxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxpiny, jejíž mateřský podnik má ústředí ve třetí zemi, stejný konsolidovaný dohled vykonávaný příslušným orgánem třetí země, jehož rovnocennost s dohxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxhu hlásili všechny údaje o derivátových smlouvách, které uzavřeli, registrům obchodních údajů. V důsledku toho budou informace o rizicích vlastních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rizika (dále jen "ESRB") i pro příslušné centrální banky ESCB.
(42) Poskytování služeb registru obchodních údajů se vyznačuje úsporami z rozsahu, cox xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxformací, které jsou v registrech obchodních údajů uchovávány, také pro třetí osoby poskytující doplňkové služby, například potvrzení obchodu, pároxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxlasti vypořádání obchodů obecně nebyly ohroženy možným přirozeným monopolem v oboru poskytování služeb registru obchodních údajů. Registry obchodxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxmínek, s výhradou nezbytných preventivních opatření týkajících se ochrany údajů.
(43) Za účelem získání komplexního přehledu o trhu a vyhodnocení sxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxí.
(44) Evropským orgánům dohledu by měly být poskytnuty odpovídající zdroje, aby mohly efektivně plnit úkoly, které jim svěřuje toto nařízení.
(45x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxru obchodních údajů oznámí údaje o derivátové smlouvě jménem některé smluvní strany v souladu s tímto nařízením, nemělo by se to považovat za porušení jxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xosažený při vytváření jedinečného identifikátoru smlouvy a seznam požadovaných údajů v tabulce 1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 1287/2006(20), ktxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxlačních orgánů.
(46) S ohledem na zásady stanovené ve sdělení Komise o posílení režimů sankcí v odvětví finančních služeb a na právní akty Unie přijaté x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx sankce vymáhat způsobem, který nesnižuje účinnost uvedených pravidel. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. Měly by být založeny na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxáty by měly zajistit, aby uložené sankce byly v případech, kdy je to vhodné, zveřejněny a aby se pravidelně zveřejňovaly zprávy hodnotící účinnost platxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxenských států by neměly být přímo ani nepřímo znevýhodněny jako místo poskytování clearingových služeb. Toto nařízení by nemělo nijak omezovat ústřexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx
(48) Povolení ústřední protistrany by mělo být podmíněno minimální výší počátečního kapitálu. Kapitál včetně nerozděleného zisku a rezervních fondx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxému riziku, riziku protistrany, tržnímu riziku a operačním, právním a obchodním rizikům, která ještě nejsou kryta zvláštními finančními zdroji, a že x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xovinnost provádět clearing prostřednictvím určených ústředních protistran, je nezbytné zajistit, aby uvedené ústřední protistrany byly bezpečné x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxného uplatňování tohoto nařízení by se tyto požadavky měly vztahovat na clearing všech finančních nástrojů, se kterými ústřední protistrany obchoduxxx
xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxavky stanovené v tomto nařízení. Tyto požadavky by neměly členským státům bránit v tom, aby ve vztahu k ústředním protistranám usazeným na jejich území xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxých požadavků by však nemělo být dotčeno právo ústředních protistran, jež mají v souladu s tímto nařízením povolení v jiných členských státech nebo jsox xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, neboť tyto ústřední protistrany těmto dodatečným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxty.
(51) Nezbytným důsledkem povinnosti provádět clearing OTC derivátových smluv jsou jasná pravidla pro povolení ústředních protistran a dohled nxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxsti ověřit, že žádající ústřední protistrana splňuje toto nařízení a směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolaxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xříslušné orgány nadále dokáží nejlépe posoudit každodenní fungování ústředních protistran, provádět pravidelné přezkumy a přijímat v případě potřxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xe kterém je daná ústřední protistrana usazena. Z toho vyplývá, že by měl uvedené ústřední straně povolení vydávat a dohled nad ní vykonávat relevantní pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxátech a dopad selhání ústřední protistrany pocítí jako první, je nutné, aby se do režimu povolování a dohledu zapojily všechny relevantní příslušné orxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xlena kolegia orgánů dohledu učiněné při plnění jeho povinností by neměly přímo ani nepřímo znevýhodňovat kterýkoli členský stát nebo skupinu členskýxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxho uplatňování tohoto nařízení. ESMA by měl do práce na přípravě doporučení a rozhodnutí zapojit další příslušné orgány dotčených členských států.
(xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxstávat nejen z příslušných orgánů vykonávajících dohled nad ústřední protistranou, ale i z orgánů dohledu nad subjekty, na něž by operace dané ústřednx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxtrálními depozitáři cenných papírů. Účast v kolegiu by měla být umožněna členům ESCB, kteří odpovídají za dohled nad ústřední protistranou a interopexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvedla. Jelikož tyto subjekty podléhající dohledu patrně budou usazeny v omezeném počtu členských států, v nichž daná ústřední protistrana působí, moxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx všemi členy kolegia je třeba zavést vhodné postupy a mechanismy.
(54) Zřízení a činnost kolegia bude pravděpodobně vycházet z písemné dohody mezi všexx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx by proto měla být stanovena písemnou dohodou mezi členy kolegia. V zájmu náležité rovnováhy mezi zájmy všech příslušných účastníků trhu a členských stxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxením vykonává. V kolegiích, jež nemají více než dvanáct členů, by měl mít každý hlasující člen jeden hlas a hlasovat by měli moci nejvýše dva členové kolexxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxgia náležející k témuž členskému státu.
(55) Velmi specifická situace ústředních protistran vyžaduje, aby byla kolegia organizována a fungovala v sxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxs pro jiné právní předpisy pro dozor a dohled nad infrastrukturou finančních trhů, zejména pokud jde o pravidla hlasování v případě, že se záležitost poxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnského státu, ve kterém je ústřední protistrana usazena, dosáhnou na základě vzájemné dohody společného stanoviska, že by dané ústřední protistraně xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxdě dvoutřetinové většiny členů kolegia postoupí záležitost ESMA, měl by příslušný orgán členského státu, ve kterém je ústřední protistrana usazena, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxn členského státu, ve kterém je ústřední protistrana usazena, by měl přijmout rozhodnutí v souladu s tímto rozhodnutím ESMA. Dosáhnou-li všichni členxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx dané ústřední protistraně nemělo být povolení vydáno, měl by mít příslušný orgán členského státu, v němž je ústřední protistrana usazena, možnost posxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxlšími relevantními orgány a posílit povinnost pomoci a spolupráce mezi nimi. V souvislosti s narůstající přeshraniční činností by si tyto orgány měly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxé nebo domnělé porušení může týkat orgánů dvou či více členských států. Při výměně informací je nezbytné přísně dodržovat služební tajemství. Vzhledex x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxnanční úřady a energetické regulační orgány.
(59) S ohledem na globální povahu finančních trhů by měl ESMA přímo zodpovídat za uznávání ústředních prxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx uzná právní a dohledový rámec uvedené třetí země jako rovnocenný s rámcem Unie a pokud budou splněny určité další podmínky. Proto by ústřední protistraxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxk nevznikly překážky bránící dalšímu rozvoji činností v oblasti přeshraniční správy investic v Unii, nemělo by být uznání ESMA nutné v případě ústřednx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xéto souvislosti budou k tomu, aby se globálně zajistily rovné podmínky a finanční stabilita, zvlášť důležité dohody s významnými mezinárodními partnxxx xxxxx
xxxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxěji a v duchu vzájemnosti i vzájemného prospěchu, a proto musí podniknout kroky s cílem, mimo jiné, zlepšit přístup na trh pro evropské podniky a prohlouxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy, vrcholné vedení s dobrou pověstí a v radě nezávislé členy. Alespoň jedna třetina členů a nejméně dva členové její rady by měli být nezávislí. Odlišné řxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe vhodné, aby se jakýmkoli potenciálním střetem zájmů uvnitř ústřední protistrany zabývali nezávislí členové rady a výbor pro rizika, který ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxranou na ně mohou mít dopad.
(62) Ústřední protistrana může zajišťovat funkce formou outsourcingu. K takovému outsourcingu by měl vydat doporučení vxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxm příslušného orgánu.
(63) Požadavky na účast pro ústřední protistranu by měly být transparentní, přiměřené a nediskriminační a měly by umožňovat vzxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxing svých OTC derivátových smluv s ústředními protistranami, by měla být poskytnuta vysoká úroveň ochrany. Skutečná úroveň ochrany závisí na úrovni oxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxany měly vést aktualizované a snadno identifikovatelné záznamy s cílem usnadnit převod pozic a aktiv klientů člena clearingového systému, který selhxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxy stanovené v tomto nařízení na oddělování a přenositelnost aktiv a pozic klientů by proto měly být nadřazeny veškerým protichůdným právním a správním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxch rizik, rizik likvidity a operačních a jiných rizik, včetně rizik, která v důsledku vzájemné závislosti nese nebo představuje pro jiné subjekty. Ústxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxto selhání, měla by mít ústřední protistrana přísné požadavky na účast v systému, měla by realizovat vhodné počáteční marže a měla by mít fond pro riziko xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xro riziko selhání v žádném případě klesnout, s cílem zajistit, aby měla průběžně k dispozici dostatečné zdroje. To by však nemělo omezovat možnost ústřxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxezování spolehlivého rámce řízení rizik by měla ústřední protistrana přihlédnout ke svému potenciálnímu riziku a ekonomickému dopadu na členy clearxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xrotistrana jeho rysy přizpůsobit konkrétním činnostem a profilům rizika klientů členů clearingového systému a v případě, že to na základě kritérií uvxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxnout přinejmenším hotovost, vládní dluhopisy, kryté dluhopisy podle směrnice 2006/48/ES podléhající přiměřenému snížení hodnoty (haircut), zárxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxčitele a s jeho kapitálovým propojením s členy provádějícími clearing prostřednictvím ústředních protistran. Pokud je to vhodné, může ESMA rovněž poxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxčních bank od nefinančních smluvních stran jednajících jako členové clearingového systému.
(67) Strategie řízení rizik, které ústřední protistraxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xolaterálu mohou mít procyklické účinky. Proto by ústřední protistrany, příslušné orgány a ESMA měly přijmout opatření k předcházení případným procyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlehlivost a finanční zajištění ústřední protistrany.
(69) Nezbytnou součástí procesu clearingu je řízení angažovanosti. Pro poskytování clearinxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxe spojené s indexy, které se používají jako referenční nástroje pro deriváty nebo jiné finanční nástroje.
(70) Prvořadou obrannou linií ústřední proxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtní ochranu marží, jež zaručí, že budou včas vráceny členům clearingového systému, kteří neselhali, nebo interoperabilní ústřední protistraně, pokxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xato likvidita může být zajištěna přístupem k likviditě centrální banky nebo důvěryhodné a spolehlivé komerční banky, popřípadě kombinací obou. Přísxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxřenosti zdrojů likvidity, zejména v zátěžových situacích, by měla ústřední protistrana zohlednit rizika získání likvidity výhradně spoléháním na úxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxpojování ústředních protistran. Oblast vypořádání obchodů však zůstává roztříštěná podle právních předpisů jednotlivých států, přeshraniční obcxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxmi protistranami tak, aby tyto dohody nevystavovaly příslušné ústřední protistrany rizikům, která nejsou vhodně řízena.
(73) Dohody o interoperabxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxu vystavit ústřední protistrany dalším rizikům, a proto by mělo být nutné, aby ústředním protistranám bylo povoleno provádět clearing nebo aby tyto úsxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxdtím, než příslušné orgány tyto dohody o interoperabilitě schválí. Mimoto je vzhledem k dalším složitostem spojeným s dohodou o interoperabilitě mezx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxitelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu. Do 30. září 2014 by však ESMA měl Komisi předložit zprávu, zda by bylo vhodné uvedenou působnost xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Odpovědnost za registraci, zrušení registrace a dohled nad registry obchodních údajů by měl převzít ESMA.
(75) Vzhledem k tomu, že se na údaje uchovávxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdních údajů podléhaly přísným požadavkům na fungování, vedení záznamů a správu údajů.
(76) K tomu, aby účastníci trhu mohli provést informovanou volxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxtry obchodních údajů.
(77) Aby mohl ESMA účinně plnit své povinnosti, měl by mít možnost si prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat všechny nezbytné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxozních funkcí nebo činností. Žádá-li ESMA o tyto informace formou prosté žádosti, nemá příjemce žádosti povinnost informace poskytnout, avšak učiníxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx dotčeny případy upravené trestním nebo daňovým právem, měly by příslušné orgány, ESMA, subjekty nebo fyzické či právnické osoby jiné než příslušné orxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxním subjektům příslušným pro prevenci, vyšetřování a nápravu případů nesprávného úředního postupu bránit ve výkonu jejich činnosti v souladu s vnitrxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xít možnost přenést určité úkoly v oblasti dohledu na příslušný orgán členského státu, například když úkol v oblasti dohledu vyžaduje znalosti a zkušenxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcích úkolů a kontrol na místě. Před přenesením úkolů by ESMA měl konzultovat s relevantním příslušným orgánem o podrobných podmínkách tohoto přenesenxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xěl za provádění přeneseného úkolu poskytnout příslušným orgánům odměnu v souladu s nařízením o poplatcích, které přijme Komise prostřednictvím aktu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxt ESMA, aby přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro zrušení registrace registru obchodních údajů. ESMA by měl tyto žádosti posoudit a přijmout veškexx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxti, aby předložily úplné a přesné informace, které si ESMA vyžádal, nebo aby se podrobily šetření nebo kontrole na místě.
(83) ESMA by měl mít rovněž možxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xávažnosti porušení povinnosti. Druhy porušení povinnosti by se měly rozdělit do skupin, pro něž by byla stanovena konkrétní pokuta. Při stanovení pokxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx obratu dotyčného registru obchodních údajů a tato částka xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdnutí o pokutě přiměřené závažnosti porušení povinnosti, kterého se registr obchodních údajů dopustil, a mohl zohlednit okolnosti, za nichž k tomuto xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty nebo penále by ESMA měl účastníkům řízení poskytnout příležitost se k záležitosti vyjádřit, aby bylo respektováno jejich právo na obhajobu.
(xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení podle vnitrostátního práva k osvobozujícímu nebo odsuzujícímu rozhodnutí, které již nabylo právní moci.
(87) Rozhodnutí ESMA o uložení pokuxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxpisy občanského procesního práva by neměly zahrnovat trestní procesní předpisy, mohly by však zahrnovat správní procesní předpisy.
(88) Jestliže sx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxistru obchodních údajů, aby porušování povinnosti ukončil, a jako krajní opatření zrušení registrace, pokud registr obchodních údajů závažným způsxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi a měl by přitom ctít zásadu proporcionality. Před přijetím rozhodnutí o opatřeních v oblasti dohledu by ESMA měl účastníkům řízení poskytnout příležxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx fyzických osob při zpracování osobních údajů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osox x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xrosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů(23xx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxmi doporučeními vypracovanými Výborem pro platební a vypořádací systémy (CPSS) a Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (IOSCO), přičemž záxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xohou ústřední protistrany bezpečně působit. ESMA by měl vzít tyto stávající normy a jejich budoucí vývoj v úvahu při vypracovávání nebo navrhování revxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxadu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny seznamu subjektů, jimž byla udělena výjimka z působnosti tohoto nařízení, další pxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxících se ukládání a vymáhání penále nebo pokut; opatření ke změně přílohy II s cílem zohlednit vývoj na finančních trzích; přesnější stanovení typu popxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(92) Aby byla zajištěna jxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdu postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 ohledně uplatňování oddílu C bodů 4 až 10 přílohy I smxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vliv v Unii, nebo případy, kdy je nutné či vhodné předejít vyhýbání se požadavkům tohoto nařízení; typy nepřímých smluvních ujednání, která splňují poxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxost clearingu účinnosti, včetně jejího případného postupného zavedení a kategorií smluvních stran, na které se tato povinnost vztahuje, a minimální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx obsahovat oznámení příslušného orgánu podávané ESMA o tom, že vydal určité ústřední protistraně povolení provádět clearing určité kategorie OTC derxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxupnost spravedlivých, spolehlivých a všeobecně přijímaných cenových informací; údaje, které má obsahovat registr kategorií OTC derivátových smlux xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxtové smlouvy jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním, a hodnoty clearixxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtistrana; postupy řízení rizik včetně požadovaných úrovní a typu kolaterálu a mechanismů oddělení a požadované úrovně kapitálu; pojem roztříštění lxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xrotistrany; podrobnosti o záznamech a informacích, které mají ústřední protistrany uchovávat; minimální obsah politiky zachování provozu ústřednxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlity pro různé kategorie finančních nástrojů s přihlédnutím k cíli omezit procykličnost a podmínky, za nichž mohou být zavedeny postupy pro stanovení xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxo selhání a zdrojů ústředních protistran; metodiku pro výpočet a udržování výše vlastních zdrojů ústředních protistran; typ kolaterálu, jejž lze povxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxých mohou být záruky komerčních bank přijaty jako kolaterál; finanční nástroje, jež lze považovat za vysoce likvidní finanční nástroje s minimálními xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxegorií finančních nástrojů a portfolií, zapojení členů clearingového systému nebo jiných stran do těchto testů, četnost a časové horizonty těchto texxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xádosti registru obchodních údajů o registraci u ESMA; jak často a jak podrobně mají registry obchodních údajů zveřejňovat informace týkající se celkoxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxé povinnosti, které ukládá toto nařízení a které mají být dále upřesněny v aktech v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktech přijatých podle článku xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx x xxmci vypracovávání technických pokynů a regulačních technických norem, a především při stanovování clearingového prahu pro nefinanční smluvní straxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcí(24).
(96) Komise by měla sledovat a vyhodnocovat, zda jsou zapotřebí vhodná opatření k zajištění soudržného a účinného uplatňování a rozvíjení prxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxem na pravidla pro interoperabilní systémy se považovalo za vhodné změnit směrnici 98/26/ES s cílem chránit práva provozovatele systému, který poskxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx se usnadnil účinný clearing, vedení záznamů, vypořádání a provádění plateb, měly by ústřední protistrany a registry obchodních údajů zařazovat do svxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxrdy pro zasílání zpráv a referenční údaje.
(99) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž stanovení jednotných požadavků pro OTC derivátové smlouvy a pro vxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxhu zamýšlené činnosti lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx cílů,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
HLAVA I
PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE
Článek 1
Předmět a oblast působnosti
1. Toto nařízení stanoxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxé požadavky na výkon činností ústředních protistran a registrů obchodních údajů.
2. Toto nařízení se použije na ústřední protistrany a na členy jejicx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodní systémy.
3. Hlava V tohoto nařízení se vztahuje pouze na převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu vymezené v čl. 4 odst. 1 bodě 18 píxxx xx x xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xeřejné subjekty Unie pověřené správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahující;
b) Banku pro mezinárodní platby.
5. S výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx VI směrnice 2006/48/ES;
b) subjekty veřejného sektoru ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 18 směrnice 2006/48/ES, pokud jsou ve vlastnictví centrálních vlád x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxa pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 82 měnící seznam obsažený v odstavci 4 tohoto článku.
Za tímto účelem předloží Komisx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahujícím a k centrálním bankám.
Tato zpráva musí obsahovat srovnávací analýzu toho, jak se k těmto subxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxších jurisdikcí, a norem řízení rizik vztahujících se na derivátové obchody, do nichž tyto subjekty a centrální banky v těchto jurisdikcích vstupují. xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxvinnosti provádět clearing a oznamovací povinnosti, zařadí je Komise na seznam obsažený v odstavci 4.
Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a stává se tak kupujícím pro každého prodávajícího a prodávajícím pro každého kupujícího;
2) "registrem obchodních údajů" právnická osoba, která cxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxní expozic vyplývajících z těchto pozic byly k dispozici finanční nástroje, peněžní prostředky nebo obojí;
4) "obchodním systémem" systém provozovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxm ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 7 uvedené směrnice, ve kterém se setkává nabídka finančních nástrojů a poptávka po nich tak, že výsledkem je smlouva v souladx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx byla provedena články 38 a 39 nařízení (ES) č. 1287/2006;
6) "kategorií derivátů" podmnožina derivátů, které sdílejí společné a podstatné vlastnostxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxu lišit svou splatností;
7) "OTC derivátem" nebo "OTC derivátovou smlouvou" derivátová smlouva, k jejíž realizaci nedochází na regulovaném trhu ve sxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxice 2004/39/ES;
8) "finanční smluvní stranou" investiční podnik povolený v souladu se směrnicí 2004/39/ES, úvěrová instituce povolená v souladu se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxna povolená v souladu se směrnicí 2005/68/ES, SKIPCP a tam, kde je to vhodné, jeho správce povolený v souladu se směrnicí 2009/65/ES, instituce zaměstnxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxtičních fondů povolených nebo registrovaných v souladu se směrnicí 2011/61/EU;
9) "nefinanční smluvní stranou" podnik usazený v Unii jiný než subjexxx xxxxxxx x xxxxxx x x xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx03/41/ES, včetně veškerých povolených subjektů odpovědných za jejich řízení a jednajících jejich jménem podle čl. 2 odst. 1 uvedené směrnice, jakož i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxěstnaneckého penzijního pojištění u institucí uvedených v článku 3 směrnice 2003/41/ES;
c) činnosti v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištěxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxazována, spravována a organizována odděleně od ostatních činností pojišťovny bez jakékoli možnosti převodu;
d) jiné povolené subjekty, které podlxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe zabezpečovat dávky v důchodu;
11) "úvěrovým rizikem protistrany" riziko, že u druhé smluvní strany obchodu dojde k selhání před konečným vypořáxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxedených v bodě 8 tohoto článku, příslušný orgán uvedený v čl. 10 odst. 5 nebo orgán, který každý členský stát určí v souladu s článkem 22;
14) "členem cleaxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
15) "klientem" podnik ve smluvním vztahu k členu clearingového systému ústřední protistrany, který uvedenému podniku umožňuje provádět clearing jexx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxniků ve smyslu článků 1 a 2 směrnice 83/349/EHS, nebo skupina podniků uvedená v čl. 3 odst. 1 a čl. 80 odst. 7 a 8 směrnice 2006/48/ES;
17) "finanční institxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxx x směrnice 2006/48/ES;
18) "finanční holdingovou společností" finanční instituce, jejíž dceřiné podniky jsou buď výlučně, nebo převážně úvěrovými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxou společností ve smyslu čl. 2 bodu 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými instxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxastnictví nebo správa jmění, řízení služeb zpracování dat nebo jiná podobná činnost, kterou napomáhá hlavní činnosti jedné nebo více úvěrových instixxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo hlasovacích práv ve smyslu článků 9 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxcí se jejich sčítání stanovené v čl. 12 odst. 4 a 5 uvedené směrnice nebo umožňující uplatňovat podstatný vliv na řízení ústřední protistrany či registrx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xodnikem" dceřiný podnik popsaný v článcích 1 a 2 směrnice 83/349/EHS, včetně dceřiného podniku patřícího dceřinému podniku mateřského podniku, jenž xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxm" stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:
a) účastí, prostřednictvím přímého držení nebo kontroly, nejméně 20% hlasovacxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob trvale vázány k jedné a téže osobě vztahem kontroly, se rovněž považuje za úzké propojení mezi těxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí(27), pokud již byl splacen, k němuž se připočte příslušné emisní áxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxervní fondy stanovené v článku 9 čtvrté směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetnícx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xprávní nebo dozorčí rada nebo obě v souladu s vnitrostátním právem obchodních společností;
28) "nezávislým členem rady" člen rady, který nemá s danou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xztah, jenž zakládá střet zájmů, a který k nim neměl žádný takový vztah v období pěti let před svým členstvím v radě;
29) "vrcholným vedením" osoba nebo osxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xbchody uvnitř skupiny
1. V případě nefinanční smluvní strany se obchodem uvnitř skupiny rozumí OTC derivátová smlouva uzavřená s jinou smluvní stranxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxným postupům pro hodnocení, měření a kontrolu rizik a že je tato jiná smluvní strana usazena v Unii nebo v třetí zemi, ve vztahu k níž Komise přijala provádxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxouva uzavřená s jinou smluvní stranou, která je součástí stejné skupiny, jsou-li splněny tyto podmínky:
i) finanční smluvní strana je usazena v Unii nxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxingová společnost, finanční instituce nebo podnik pomocných služeb, na něž se vztahují vhodné obezřetnostní požadavky,
iii) obě smluvní strany jsox xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
b) OTC derivátová smlouva uzavřená s jinou smluvní stranou, jsou-li obě smluvní strany součástí stejného institucionálního systému ochrany podle xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxdruženy k témuž ústřednímu subjektu, nebo mezi takovou úvěrovou institucí a ústředním subjektem podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/48/ES; nebo
d) OTC dxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xo stejné konsolidace a podléhají vhodným centralizovaným postupům pro hodnocení, měření a kontrolu rizik a že tato smluvní strana je usazena v Unii nebx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxy za zahrnuté do stejné konsolidace, pokud:
a) buď jsou obě zahrnuty do konsolidace v souladu se směrnicí 83/349/EHS nebo s mezinárodními standardy fixxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxladu s obecně přijímanými účetními zásadami třetí země, které byly shledány rovnocennými s IFRS v souladu s nařízením (ES) č. 1569/2007 (nebo s účetníxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxed v souladu se směrnicí 2006/48/ES nebo směrnicí 2006/49/ES nebo, v případě skupiny, jejíž mateřský podnik má ústředí ve třetí zemi, stejný konsolixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo v článku 2 směrnice 2006/49/ES byla ověřena.
HLAVA II
CLEARING, OZNAMOVÁNÍ A ZMÍRŇOVÁNÍ RIZIKA OTC DERIVÁTŮ
Článek 4
Povinnost cleaxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx povinnost clearingu, pokud tyto smlouvy splňují obě následující podmínky:
a) byly uzavřeny:
i) mezi dvěma finančními smluvními stranami,
ii) mezx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtranami splňujícími podmínky uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. b),
iv) mezi finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou splňující podmínky xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxx xxxxa subjekty usazenými v jedné nebo více třetích zemí, které by podléhaly povinnosti clearingu, pokud by byly usazeny v Unii, jestliže má daná smlouva příxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx x xxxx xxx xxxxxxxxt clearingu nabývá účinnosti, nebo později, nebo
ii) v den oznámení podle čl. 5 odst. 1 nebo později, avšak přede dnem, kdy povinnost clearingu nabývá úxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx
2. Aniž jsou dotčeny techniky zmírňování rizika podle článku 11, nevztahuje se povinnost clearingu na OTC derivátové smlouvy, které jsou obchody uvnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxí do stejné skupiny nejprve písemně vyrozumí příslušné orgány, že jej hodlají využít pro OTC derivátové smlouvy uzavřené mezi nimi. Toto vyrozumění muxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxí, vznést námitku proti uplatnění tohoto osvobození, pokud obchod mezi danými smluvními stranami nesplňuje podmínky stanovené v článku 3, aniž je dotxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxlušnými orgány jim může s dosažením dohody pomoci ESMA v souladu se svými pravomocemi podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010;
b) OTC derivátových sxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxzené v Unii příslušný orgán ve lhůtě 30 kalendářních dnů poté, co od této smluvní strany obdržel vyrozumění, povolil uplatnit dané osvobození, a to za přxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xodléhají povinnosti clearingu podle odstavce 1, provádí ústřední protistrana, které bylo pro clearing této kategorie derivátů vydáno povolení podlx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xtrana stane členem clearingového systému nebo klientem nebo uzavře nepřímé ujednání o clearingu s členem clearingového systému za předpokladu, že toxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxích 39 a 48.
4. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA návrhy regulačních technických norem, které blíže určují smlouvy, u nxxxx xx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní, jak je stanoveno v odst. 1 písm. a) bodě v), a typy nepřímých smluvních ujednání, která splňují podmínky uvedené v odst. 3 druhém pododstavci.
ESMA pxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xrvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
xxxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xerivátů podle článku 14 nebo 15, okamžitě uvedené povolení oznámí ESMA.
K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA návrhy reguxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxčních technických norem Komisi do 30. září 2012.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené ve druhém pododstavci postupxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x článku 25 ESMA po provedení veřejných konzultací a po konzultaci s ESRB a tam, kde je to vhodné, s příslušnými orgány třetích zemí vypracuje a předloží Koxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdle článku 4;
b) datum nebo data, odkdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, včetně případného postupného zavádění a kategorií smluvních stran, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx
xxxxxi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
3. ESxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xritérii uvedenými v odst. 4 písm. a), b) a c) a oznámí Komisi kategorie derivátů, které by měly podléhat povinnosti clearingu podle článku 4, ale pro jejixxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxegorií derivátů.
4. S ohledem na hlavní cíl, kterým je snížit systémové riziko, vezmou návrhy regulačních technických norem ve vztahu k tomu, co je uvxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xbjem a likviditu příslušné kategorie OTC derivátů;
c) dostupnost spravedlivých, spolehlivých a všeobecně přijímaných cenových informací v přísluxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh stran používajících příslušné kategorie OTC derivátů, předpokládaný dopad na rozsah úvěrového rizika protistrany mezi smluvními stranami a dopad xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xrčují kritéria uvedené v prvním pododstavci písm. a), b) a c).
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 30. září 2012.
Komisx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxý objem příslušné kategorie OTC derivátů;
b) zda již clearing téže kategorie OTC derivátů provádí více než jedna ústřední protistrana;
c) schopnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxčet smluvních stran aktivních a pravděpodobně aktivních na trhu s příslušnou kategorií OTC derivátů;
e) dobu, kterou smluvní strana podléhající povxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxní rizik a právní a provozní kapacitu smluvních stran, které jsou aktivní na trhu s příslušnou kategorií OTC derivátů a na které by se vztahovala povinnoxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxna pro účely clearingu těchto smluv podle tohoto nařízení, přestane podléhat povinnosti clearingu podle článku 4 a použije se odstavec 3 tohoto článkux
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xteré podléhají povinnosti clearingu. Veřejný rejstřík musí být přístupný na internetových stránkách ESMA.
2. Rejstřík obsahuje tyto údaje:
a) katxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxvinnosti clearingu;
c) data, odkdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, včetně případného postupného zavádění;
d) kategorie OTC derivátů určenxxx xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxtistrany, které ESMA oznámil příslušný orgán pro účely povinnosti clearingu, a datum oznámení každé z nich.
3. Pokud určitá ústřední protistrana pxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x dané kategorii OTC derivátů.
4. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku může ESMA vypracovat návrhy regulačních technických norem, které xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem Komisi do 30. září 2012.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxedu na obchodní systém.
Ústřední protistrana může požadovat, aby obchodní systém vyhovoval provozním a technickým požadavkům stanoveným ústřední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx měsíců od jejího podání.
3. Pokud ústřední protistrana zamítne žádost o přístup podle odstavce 2, toto zamítnutí obchodnímu systému řádně odůvodní.
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxí měsíců od rozhodnutí vyhovět formální žádosti obchodního systému podle odstavce 2.
Příslušný orgán obchodního systému a příslušný orgán ústřední xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hladké a řádné fungování trhů nebo by nepříznivě ovlivnil systémové riziko.
5. ESMA urovná jakýkoli spor mezi příslušnými orgány v souladu se svými prxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxstraně, které bylo povoleno provádět clearing OTC derivátových smluv obchodovaných v tomto obchodním systému, na její žádost údaje o uzavřených obchxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx systému, odpoví jí do tří měsíců.
3. Pokud obchodní systém přístup odepře, vyrozumí o tom ústřední protistranu, přičemž své rozhodnutí řádně odůvodnxx
xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxé odpovědi na žádost o přístup.
Přístup k obchodnímu systému je ústřední protistraně poskytnut pouze za předpokladu, že tento přístup nevyžaduje intxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k zabránění tomuto roztříštění.
5. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA návrhy regulačních technických norem, které blxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 9
Oznamovaxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxluv budou oznámeny registru obchodních údajů registrovanému v souladu s článkem 55 nebo uznanému v souladu s článkem 77. Údaje se oznamují nejpozději v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxřeny 16. srpna 2012 nebo později.
Smluvní strana nebo ústřední protistrana, která podléhá oznamovací povinnosti, může oznamováním údajů o deriváxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxocházelo k duplicitám.
2. Smluvní strany uchovávají záznamy o každé derivátové smlouvě, kterou uzavřely, a každé změně nejméně pět let po ukončení smxxxxxx
xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich oznámení ESMA.
V tomto případě ESMA zajistí, aby všechny relevantní subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 měly přístup ke všem údajům o derivátových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxaje jejich jménem neporušuje žádné omezení prozrazovat informace uložené smlouvou nebo právními či správními předpisy, když registru obchodních údxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxovědnost.
5. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA návrhy regulačních technických norem, které blíže určují náležitostx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xmlouvy, a pokud se liší, osoby oprávněné a povinné z dané smlouvy;
b) hlavní charakteristiky derivátových smluv, včetně jejich typu, podkladu, splatxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxna pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
6. K zajištěnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxených v odstavcích 1 a 3 pro jednotlivé kategorie derivátů;
b) lhůtu, ve které mají být derivátové smlouvy oznámeny, včetně případného postupného zavxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxearingový práh stanovený podle odstavce 3:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxu 4, pokud průměrná rolující pozice překračuje po dobu 30 pracovních dnů příslušný práh; a
c) provede clearing veškerých relevantních budoucích smlux xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s odst. 1 písm. b) a která následně orgánu určenému podle odstavce 5 prokáže, že její průměrná rolující pozice nepřekračuje po dobu 30 pracovnícx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxuvní strana veškeré OTC derivátové smlouvy uzavřené nefinanční smluvní stranou nebo jinými nefinančními subjekty uvnitř skupiny, k níž nefinanční sxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nefinanční smluvní strany nebo této skupiny.
4. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA po konzultaci s ESRB a dalšími relexxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním podle odstavce 3; a
b) hodnoty clearingových praxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxovedení otevřené veřejné konzultace ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 30. září 2012.
Komisi je svěřena pravomoc přixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxšími relevantními orgány pravidelně přezkoumává příslušné prahy a v případě potřeby navrhuje regulační technické normy za účelem jejich změny.
5. Kxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xro OTC derivátové smlouvy, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana
1. Finanční smluvní strany a nefinanční smluvní strany, které uzavřou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxení, sledování a zmírňování operačního rizika a úvěrového rizika protistrany, zahrnující alespoň:
a) včasné potvrzení podmínek příslušné OTC derivxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx portfolií, řízení souvisejících rizik, včasné odhalování a řešení sporů mezi stranami a sledování hodnoty smluv, které dosud nebyly vypořádány.
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxnoty. Pokud tržní podmínky brání oceňování podle tržní hodnoty, použije se spolehlivé a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxlouvám, které jsou uzavřeny dne 16. srpna 2012 nebo později, byl kolaterál vyměněn včas a přesně a byl vhodně oddělen. Nefinanční smluvní strany uvedenx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxringového prahu nebo později, byl kolaterál vyměněn včas a přesně a byl vhodně oddělen.
4. Finanční smluvní strany musí držet vhodný a přiměřený kapitxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxle článku 3 uskutečněný mezi smluvními stranami usazenými ve stejném členském státě, pokud neexistuje ani se nepředpokládá žádná věcná nebo právní přxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xe na základě kladného rozhodnutí obou relevantních příslušných orgánů zcela nebo zčásti osvobozen obchod uvnitř skupiny podle čl. 3 odst. 2 písm. a), bx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxluvní strany uplatňují, jsou náležitě stabilní a spolehlivé a odpovídají míře složitosti daného derivátového obchodu;
b) neexistuje ani se nepředpxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxšné orgány ke kladnému rozhodnutí do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti o osvobození, může těmto orgánům s dosažením dohody pomoci ESMA v souladu sx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxpiny podle čl. 3 odst. 1 uskutečněný mezi nefinančními smluvními stranami usazenými v různých členských státech, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) poxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
b) neexistuje ani se nepředpokládá žádná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mezi smluvními stranaxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxto příslušných orgánů do tří měsíců od obdržení oznámení nerozhodne, že podmínky uvedené v prvním pododstavci písm. a) či b) nejsou splněny.
8. Od požxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxranou usazenou v Unii zcela nebo zčásti osvobozen obchod uvnitř skupiny podle čl. 3 odst. 2 písm. a) až d), který je uskutečněn mezi smluvní stranou usazexxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou náležitě stabilní a spolehlivé a odpovídají míře složitosti daného derivátového obchodu;
b) neexistuje ani se nepředpokládá žádná věcná nebo pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxní stranou usazenou v Unii a smluvní stranou usazenou v jurisdikci třetí země, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) postupy řízení rizik, které smluvní stxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xádná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mezi smluvními stranami.
Nefinanční smluvní strana ozxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xznámení nerozhodne, že podmínky uvedené v prvním pododstavci písm. a) či b) nejsou splněny.
10. Od požadavku stanoveného v odstavci 3 tohoto článku jx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxhod uvnitř skupiny podle čl. 3 odst. 1 uskutečněný mezi nefinanční smluvní stranou a finanční smluvní stranou, které jsou usazeny v různých členských sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxe složitosti daného derivátového obchodu;
b) neexistuje ani se nepředpokládá žádná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xozhodnutí příslušnému orgánu uvedenému v čl. 10 odst. 5. Osvobození je platné, pokud tento příslušný orgán nerozhodne, že podmínky uvedené v prvním poxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxi podle článku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
11. Smluvní strana obchodu uvnitř skupiny, jenž byl osvobozen od požadavku stanoveného v odstavci 3, infxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xdstavce 7, 9 nebo 10 a poskytne mu podrobné informace o dotyčném obchodu uvnitř skupiny.
12. Povinnosti stanovené v odstavcích 1 až 11 se vztahují na OTC xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xají přímý, podstatný a předvídatelný vliv v Unii nebo jestliže je uložení této povinnosti nutné či vhodné, aby se předešlo vyhýbání se požadavkům tohotx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xředstavovat systémové riziko, a předcházet regulační arbitráži mezi derivátovými obchody, u nichž je nebo není prováděn clearing. ESMA po konzultacx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxánku a v článku 41.
14. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA návrhy regulačních technických norem, které blíže určují:
ax xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxace o osvobozených obchodech uvnitř skupiny podle odstavce 11;
e) smlouvy, u nichž se má za to, že mají přímý, podstatný a předvídatelný vliv v Unii, nebx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxch technických norem Komisi do 30. září 2012.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem poxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxrhy regulačních technických norem, které blíže určují:
a) postupy řízení rizik včetně úrovní a typu kolaterálu a způsobů jeho oddělení požadovaného kx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxány při uplatňování osvobození podle odstavců 6 až 10;
d) použitelná kritéria podle odstavců 5 až 10, zejména včetně toho, co by mělo být považováno za vxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tyto společné návrhy regulačních technických norem Komisi do 30. září 2012.
V závislosti na právní povaze smluvní strany jsou na Komisi přeneseny praxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx2010 nebo (EU) č. 1095/2010.
Článek 12
Sankce
1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení pravidel podle této hlavy a přijmou vešxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxící.
2. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány odpovědné za dohled nad finančními a popřípadě nefinančními smluvními stranami zveřejnily každxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x x x xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxměrnou škodu. Členské státy pravidelně zveřejňují hodnotící zprávy o účinnosti použití pravidel v oblasti sankcí. Takto zveřejněné informace nesměxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxdleně Komisi oznámí jakoukoli jejich následnou změnu.
3. Porušení pravidel této hlavy nemá dopad na platnost OTC derivátové smlouvy ani na možnost stxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xkody.
Článek 13
Mechanismus xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xx x xxxxxxxxdním měřítku, zejména pokud jde o případné požadavky týkající se účastníků trhu, které jsou duplicitní nebo jsou v rozporu s jinými požadavky, vypracoxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xe právní, dohledové a vynucovací předpisy určité třetí země:
a) jsou rovnocenné požadavkům stanoveným tímto nařízením podle článků 4, 9, 10 a 11;
b) zaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxým a nedeformujícím způsobem zajišťujícím účinný dohled a vynucování v uvedené třetí zemi.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxto nařízení splnily povinnosti obsažené v článcích 4, 9, 10 a 11 tohoto nařízení, pokud je alespoň jedna z nich usazena v dané třetí zemi.
4. Komise ve spoxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxjat prováděcí akt o rovnocennosti, a pravidelně, alespoň jednou ročně, podává zprávy Evropskému parlamentu a Radě. V případě, že zpráva odhalí nedostxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxennosti právního rámce dotyčné země. Pokud je prováděcí akt o rovnocennosti zrušen, začnou se na smluvní strany automaticky znovu vztahovat všechny pxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxí ústřední protistrany
Článek 14
Povolení ústřední protistrany
1. Právnická osoba usazená v Unii, která hodlá poskytovat clearingové služby jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxn ústřední protistrany").
2. Povolení vydané v souladu s článkem 17 je účinné pro celé území Unie.
3. Povolení podle odstavce 1 se vydává pouze na činnoxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, na něž se toto povolení vztahuje.
4. Ústřední protistrana musí trvale splňovat podmínky potřebné pro povolení.
Ústřední protistrana bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebrání členským státům v tom, aby ve vztahu k ústředním protistranám usazeným na jejich území přijaly nebo nadále uplatňovaly dodatečné požadavky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx povolení nevztahuje, podá žádost o rozšíření příslušnému orgánu ústřední protistrany. Za rozšíření uvedeného povolení se považuje nabízení clearixxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxx xxtřední protistrana rozšířit svou činnost do jiného členského státu, než ve kterém je usazena, příslušný orgán ústřední protistrany o tom okamžitě uvěxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxpitál ve výši alespoň 7,5 milionu EUR, aby mohla získat povolení podle článku 14.
2. Kapitál ústřední protistrany včetně nerozděleného zisku a rezervxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxralizace činností v příslušném časovém rozpětí a k zajištění adekvátní ochrany ústřední protistrany proti úvěrovému riziku, riziku protistrany, trxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xx x xxxxxtění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje EBA v úzké spolupráci s ESCB a po konzultaci s ESMA návrhy regulačních technických norem, které blxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xechnických norem Komisi do 30. září 2012.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtrana podá žádost o povolení příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je usazena.
2. Žádající ústřední protistrana poskytne veškeré informace xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xařízení. Příslušný orgán okamžitě předá veškeré informace, které od žádající ústřední protistrany obdržel, ESMA a kolegiu uvedenému v čl. 18 odst. 1.
xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxsí žádající ústřední protistrana poskytnout doplňující informace. Posoudí-li příslušný orgán žádost jako úplnou, oznámí to žádající ústřední protxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxdčen, že žádající ústřední protistrana splňuje všechny požadavky stanovené v tomto nařízení a že je ústřední protistrana oznámena jako systém podle sxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxskem kolegia, musí jeho rozhodnutí obsahovat řádné odůvodnění a vysvětlení všech podstatných odchylek od tohoto kladného stanoviska.
Ústřední proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxájemnou dohodou společného stanoviska podle čl. 19 odst. 1, že dané ústřední protistraně povolení vydáno nebude. Toto stanovisko musí být písemné a obxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxěny.
Nebylo-li dosaženo vzájemnou dohodou společného stanoviska podle třetího pododstavce a vyjádří-li dvoutřetinová většina členů kolegia zápoxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxtšiny členů kolegia postoupit záležitost ESMA v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Rozhodnutí o postoupení musí být písemné a musí obsahxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxie nejsou splněny. V takovém případě příslušný orgán ústřední protistrany odloží přijetí svého rozhodnutí o povolení a vyčká rozhodnutí o povolení, kxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxmí být ESMA postoupena po uplynutí lhůty 30 dnů uvedené ve čtvrtém pododstavci.
Dosáhnou-li všichni členové kolegia, s výjimkou orgánů členského stáxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí vydáno, může příslušný orgán ústřední protistrany postoupit záležitost ESMA v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Příslušný orgán člexxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdní protistrany neuplatňuje ustanovení tohoto nařízení nebo je uplatňuje způsobem, který se jeví jako porušení práva Unie, postupuje ESMA v souladu s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxtřovat údajné porušování nebo neuplatňování práva Unie.
6. Žádné kroky kteréhokoli člena kolegia učiněné při plnění jeho povinností nesmějí přímo axx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxti měsíců od podání úplné žádosti příslušný orgán písemně a s řádným odůvodněním vyrozumí žádající ústřední protistranu o tom, zda bylo její žádosti o pxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxušný orgán ústřední protistrany kolegium, které spravuje a jemuž předsedá, s cílem usnadnit plnění úkolů uvedených v článcích 15, 17, 49, 51 a 54.
2. xxxxxxxx xx xxxxxx xx
xx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtému ústřední protistrany usazenými ve třech členských státech, které během jednoho roku poskytly největší souhrnné příspěvky do fondu pro riziko sexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xbsluhuje;
e) příslušných orgánů, které vykonávají dohled nad ústředními protistranami, s nimiž byly uzavřeny dohody o interoperabilitě;
f) příslxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx ESCB odpovědných za dohled nad ústřední protistranou a příslušných členů ESCB odpovědných za dohled nad ústředními protistranami, s nimiž byly uzavřxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx prováděn.
3. Příslušný orgán členského státu, který není členem kolegia, může kolegium požádat o jakékoli informace, které jsou důležité pro plněxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxoviska uvedeného v článku 19;
b) výměnu informací, včetně žádostí o informace podle článku 84;
c) dohodu o dobrovolném rozdělení úkolů mezi své členyx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxšení naléhavých situací uvedených v článku 24.
5. Zřízení a činnost kolegia se řídí písemnou dohodou mezi všemi jeho členy.
Tato dohoda určí praktixxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx příslušnému orgánu ústřední protistrany nebo jinému členu kolegia.
6. K zajištění jednotného a soudržného fungování kolegií v celé Unii vypracuje Exxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x podrobnosti praktických mechanismů uvedených v odstavci 5.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 30. září 2012.
Komisx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
Článek 19
Stanovisko kolegia
1. Do čtyř měsíců od podání úplné žádosti ústřední protistranou v souladu s článkem 17 provede příslušný orgán ústřednx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxí uvedených ve zprávě dospěje kolegium ke společnému stanovisku ohledně toho, zda žádající ústřední protistrana splňuje všechny požadavky stanovenx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxovisko většinou hlasů.
2. ESMA usnadní přijetí společného stanoviska v souladu se svou obecnou funkcí koordinace podle článku 31 nařízení (EU) č. 109xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxící člen jeden hlas a hlasovat mohou nejvýše dva členové kolegia z téhož členského státu. V kolegiích, jež mají více než dvanáct členů, má každý hlasujícx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxí povolení
1. Aniž je dotčen čl. 22 odst. 3, odejme příslušný orgán ústřední protistraně povolení, pokud ústřední protistrana:
a) nevyužije toto povxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě nepravdivého prohlášení nebo jakýmikoli jinými protiprávními prostředky;
c) přestane splňovat podmínky, za nichž bylo povolení vydáno, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxžadavky stanovené v tomto nařízení.
2. Pokud se příslušný orgán ústřední protistrany domnívá, že nastala některá z okolností uvedených v odstavci xx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx protistraně s členy kolegia, ledaže je rozhodnutí naléhavé.
4. Kterýkoli člen kolegia může kdykoli požádat, aby příslušný orgán ústřední protistraxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povolení omezit na konkrétní službu, činnost nebo kategorii finančních nástrojů.
6. Příslušný orgán ústřední protistrany zašle ESMA a členům kolegxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxx xx
Přezkum a vyhodnocení
1. Aniž je dotčena úloha kolegia, příslušné orgány uvedené v článku 22 přezkoumají opatření, strategie, postupy a mechanismy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxezkum a vyhodnocení podle odstavce 1 se týkají všech požadavků na ústřední protistrany stanovených tímto nařízením.
3. Příslušné orgány stanoví četxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxstí dotčených ústředních protistran. Přezkum a vyhodnocení se aktualizují nejméně jednou ročně.
Ústřední protistrany podléhají kontrolám na místxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravných opatření nebo sankcí.
5. Příslušné orgány vyžadují, aby jakákoli ústřední protistrana, která neplní požadavky stanovené tímto nařízenxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxtlivými kolegii s cílem vytvořit společnou kulturu dohledu a zavést jednotnou praxi v této oblasti, zajistit používání stejných postupů a jednotného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí dohledu všech příslušných orgánů v souvislosti s vydáváním povolení a dohledem nad ústředními protistranami v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1xxxxxxxx x
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x nařízení (EU) č. 1095/2010.
Pokud hodnocení uvedené ve druhém pododstavci písm. b) odhalí nedostatečnou odolnost jedné nebo více ústředních protxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xlánek 22
Příslušný orgán
1. Každý členský stát určí příslušný orgán odpovědný za plnění povinností, které vyplývají z tohoto nařízení v souvislostx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxen příslušný orgán, jednoznačně vymezí jejich úlohy a určí jeden orgán, který odpovídá za koordinaci spolupráce a výměnu informací s Komisí, ESMA, příxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx x xxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx orgán dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro výkon jeho funkcí.
3. Každý členský stát zajistí v souladu s vnitrostátním právem moxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxtření musí být účinná, přiměřená a odrazující a mohou zahrnovat požadavek přijetí nápravných opatření ve stanovené lhůtě.
4. ESMA na své internetové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx Příslušné orgány úzce spolupracují spolu navzájem, s ESMA a v případě potřeby s ESCB.
2. Na základě informací dostupných v daném čase příslušné orgány xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxch, zejména v naléhavých situacích uvedených v článku 24.
Článek 24
Naléhavé situace
Příslušný orgán ústřední protistrany nebo jakýkoli jinx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx protistranou, včetně vývoje na finančních trzích, která může mít nepříznivý dopad na tržní likviditu a stabilitu finančního systému ve kterémkoli z čxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xlánek 25
Uznání ústřední protistrany usazené v třetí zemi
1. Ústřední protistrana usazená v třetí zemi může poskytovat clearingové služby členům cxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxat ústřední protistranu usazenou v třetí zemi, která požádala o uznání pro účely poskytování pouze některých clearingových služeb nebo činností, pokxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxucování, jež zajišťují plný soulad s obezřetnostními požadavky platnými v dané třetí zemi;
c) byla uzavřena ujednání o spolupráci podle odstavce 7;
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o rovnocennosti třetích zemí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxx posuzování toho, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2, ESMA konzultuje:
a) s příslušným orgánem členského státu, ve kterém ústřední protistxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xleny clearingového systému ústřední protistrany usazenými ve třech členských státech, kteří poskytují nebo by podle předpokladů ústřední protistrxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx x xxxxxušnými orgány odpovědnými za dohled nad obchodními systémy v Unii, kterým ústřední protistrana poskytuje nebo má poskytovat služby;
d) s příslušnýmx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xleny ESCB členských států, ve kterých ústřední protistrana poskytuje nebo hodlá poskytovat clearingové služby, a s příslušnými členy xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xejrelevantnější měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing je nebo má být prováděn.
4. Ústřední protistrana uvedená v odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxsti posoudí, zda je žádost úplná. Není-li žádost úplná, stanoví ESMA lhůtu, v níž musí žádající ústřední protistrana poskytnout doplňující informacex
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxsti podle čl. 13 odst. 3.
Před přijetím svého rozhodnutí konzultuje ESMA s orgány a subjekty uvedenými v odstavci 3.
Do 180 pracovních dnů od podání úplxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxuta.
ESMA zveřejní na své internetové stránce seznam ústředních protistran uznaných v souladu s tímto nařízením.
5. ESMA po konzultaci s orgány a subxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx provede v souladu s odstavci 2, 3 a 4. ESMA může zrušit uznání takové ústřední protistrany, pokud přestanou být splněny podmínky stanovené v odstavci 2, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx že právní předpisy a předpisy o dohledu třetí země zajišťují, že ústřední protistrany povolené v uvedené třetí zemi splňují právně závazné požadavky, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu dohledu a vynucování a že právní rámec uvedené třetí země stanoví účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 6 uznány jako rovnocenné tomuto nařízení, ujednání o spolupráci. Tato ujednání blíže určí alespoň:
a) mechanismus pro výměnu informací mezi ESMA a příxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx ESMA vyžádá;
b) mechanismus pro neprodlené vyrozumění ESMA, pokud se příslušný orgán třetí země domnívá, že ústřední protistrana, nad kterou vykonáxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xrgánem třetí země, je-li ústřední protistraně, nad kterou příslušný orgán třetí země vykonává dohled, uděleno oprávnění poskytovat clearingové sluxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxou-li vhodné.
8. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA návrhy regulačních technických norem, jež blíže určují informaxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
HLAVA IV
POŽADAVKY NA ÚSTŘEDNÍ PROTISTRANY
KAPITOLA 1
Organizační požadavky
Článek 26
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxími a konzistentními hranicemi odpovědnosti, účinné postupy k zjišťování, řízení, kontrole a oznamování rizik, kterým je nebo by mohla být vystavenax x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xostupy dostatečně účinné k zajištění toho, že ona sama i její řídící pracovníci a zaměstnanci dodržují veškerá ustanovení tohoto nařízení.
3. Ústředxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a přiměřené systémy, zdroje a postupy.
4. Ústřední protistrana musí zřetelně oddělovat hierarchické vztahy pro řízení rizik a pro své ostatní operacxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxáří pobídky k podhodnocení rizik.
6. Ústřední protistrana musí udržovat informační systémy odpovídající složitosti, rozmanitosti a typům vykonávxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxstrana musí bezplatně zveřejňovat své řídící systémy, pravidla, kterými se řídí, a kritéria účastenství ve svém clearingovém systému.
8. Ústřední pxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA po konzultaci s členy ESCB návrhy regulačních technických norem, které blíže určují minimálxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xomisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xádného a obezřetného řízení ústřední protistrany.
2. Ústřední protistrana musí mít radu, ve které je alespoň jedna třetina členů, nejméně však dva člxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsejících x xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxí protistrany, včetně nezávislých členů, musí mít dostatečně dobrou pověst a přiměřené odborné znalosti o finančních službách, řízení rizik a clearixxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxm.
Článek 28
Výbor pro rizika
1. Ústřední protistrana zřídí výbor pro rizika, který je složen ze zástupců členů jejího clearingového systému, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxorníky, kteří však nemají právo hlasovat. Příslušné orgány mohou požádat o účast na zasedání výboru pro rizika bez práva hlasovat a o řádné informování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxa nesmí mít ani jedna z uvedených skupin zástupců většinu.
2. Ústřední protistrana členům výboru pro rizika jednoznačně určí pověření, řídící systémx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxň, že výboru pro rizika předsedá nezávislý člen rady, že výbor je přímo podřízen radě a že zasedá pravidelně.
3. Výbor pro rizika podává radě rady ke všem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxria pro přijímání členů clearingového systému, clearing nových kategorií nástrojů nebo outsourcing funkcí. Rady výboru pro rizika se nevyžadují pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxpad na řízení rizik ústřední protistrany v naléhavých situacích.
4. Aniž je dotčeno právo příslušných orgánů být řádně informovány, jsou členové výbxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxém nebo potenciálním střetu zájmů, nesmí uvedený člen o uvedené záležitosti hlasovat.
5. Ústřední protistrana bezodkladně informuje příslušný orgxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxoň deseti let vede všechny záznamy o poskytnutých službách a uskutečněných činnostech, aby příslušný orgán mohl sledovat dodržování tohoto nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xpracovala. Uvedené informace musí umožňovat alespoň zjištění původních podmínek obchodu předtím, než tato ústřední protistrana provedla clearingx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x x xxxxxny informace o pozicích vyplývajících ze smluv, jejichž clearing byl proveden, bez ohledu na obchodní systém, ve kterém byly obchody uzavřeny.
4. K zaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxedeno v odstavcích 1 až 3.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 30. září 2012.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxňování odstavců 1 a 2 vypracuje ESMA návrhy prováděcích technických norem určujících formát záznamů a informací, které mají být uchovány.
ESMA přeloxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 30
Akcionáři a společníci s kvalifikovanými účastmi
1. Přísxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či právnických osob, kteří mají kvalifikované účasti, a o výši těchto kvalifikovaných účastí.
2. Příslušný orgán odmítne vydat povolení ústřední prxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxní ústřední protistrany.
3. Pokud existují úzká propojení mezi ústřední protistranou a jinými fyzickými nebo právnickými osobami, vydá příslušný oxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xjmu řádnému a obezřetnému řízení ústřední protistrany, přijme příslušný orgán vhodná opatření k ukončení tohoto stavu, která mohou zahrnovat odnětí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xíce fyzických či právnických osob, s nimiž má ústřední protistrana úzké propojení, nebo obtíže spojené s jejich uplatňováním brání v účinném dohledu.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xšechny údaje nutné k posouzení souladu s čl. 27 odst. 1 a odst. 2 druhým pododstavcem.
V případech, kdy by mohlo jednání člena rady poškodit řádné a obezřxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx právnická osoba nebo takové osoby jednající ve vzájemné shodě (dále jen "navrhovaný nabyvatel"), které přijaly rozhodnutí přímo nebo nepřímo nabýt kxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxitálu, který drží, dosáhl jedné z prahových hodnot 10%, 20%, 30% nebo 50% nebo ji překročil anebo že by se ústřední protistrana stala jejich dceřiným podxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxfikovanou xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxutí přímo nebo nepřímo zcizit kvalifikovanou účast v ústřední protistraně (dále jen "navrhovaný prodávající"), to nejprve písemně oznámí příslušnéx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxsovacích právech nebo na kapitálu, který drží, klesl pod 10%, 20%, 30% nebo 50% anebo tak, že by ústřední protistrana přestala být dceřiným podnikem dotxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxací uvedených v odstavci 3 písemně potvrdí jejich přijetí navrhovanému nabyvateli nebo prodávajícímu.
Příslušný orgán ve lhůtě 60 pracovních dnů odx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxůta pro posouzení"), provede posouzení stanovené v čl. 32 odst. 1 (dále jen "posouzení").
Příslušný orgán uvědomí navrhovaného nabyvatele nebo prodxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xejí padesátý pracovní den, požádat o další informace nezbytné pro dokončení posouzení. Tato žádost musí být učiněna písemně a blíže určit, jaké doplňuxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxrhovaného nabyvatele. Přerušení nepřesáhne 20 pracovních dnů. Příslušný orgán může podle svého uvážení vznést jakoukoli další žádost o doplnění nebx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 3 druhého pododstavce až na 30 pracovních dnů, je-li navrhovaný nabyvatel nebo prodávající:
a) usazen nebo regulován mimo Unii;
b) fyzickou nebo právxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx2 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního(30) nebo podle směrnic 2002/83/ES, 2003/41/ES, 2xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxs s navrhovaným nabytím, vyrozumí o tom písemně do dvou pracovních dnů a před uplynutím lhůty pro posouzení navrhovaného nabyvatele a své rozhodnutí odxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí na žádost navrhovaného nabyvatele zveřejnit. Členské státy však mohou příslušnému orgánu umožnit zveřejnit toto odůvodnění bez žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xx xříslušný orgán může stanovit a v případě potřeby prodloužit xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxlu příslušnému orgánu a pro jejich schvalování tímto orgánem požadavky přísnější, než jsou stanoveny v tomto nařízení.
Článek 32
Posouzení
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xabyvatele na ústřední protistranu a za účelem zajištění řádného a obezřetného řízení ústřední protistrany, v níž je navrhováno nabytí, vhodnost navrxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxvěst a zkušenost všech osob, které budou v důsledku navrhovaného nabytí řídit činnosti ústřední protistrany;
c) zda bude ústřední protistrana schopxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x financování terorismu nebo k pokusům o ně ve smyslu článku 1 směrnice 2005/60/ES nebo že by navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko takového jednání.
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v ústřední protistraně, v níž je navrhováno nabytí.
Při posuzování schopnosti ústřední protistrany dodržovat toto nařízení věnuje příslušný orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí mezi příslušnými orgány a vymezení působnosti mezi příslušnými orgány.
2. Příslušné orgány mohou vyjádřit nesouhlas s navrhovaným nabytím pouze txxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxské státy nestanoví žádné předběžné podmínky co do výše účasti, které má být dosaženo, ani neumožňují svým příslušným orgánům posuzovat navrhované naxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx příslušným orgánům spolu s oznámením uvedeným v čl. 31 odst. 2. Požadované informace musí být přiměřené a musí odpovídat povaze navrhovaného nabyvatexx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xx x x xx pokud byly příslušnému orgánu oznámeny dva nebo více návrhů na nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti ve stejné ústřední protistraně, přistupuje pxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxud je navrhovaným nabyvatelem:
a) jiná ústřední protistrana, úvěrová instituce, životní pojišťovna, pojišťovna, zajišťovna, investiční podnik, oxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch fondů s povolením v jiném členském státě;
b) mateřský podnik jiné ústřední protistrany, úvěrové instituce, životní pojišťovny, pojišťovny, zajixxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx alternativních investičních fondů s povolením v jiném členském státě;
c) fyzická nebo právnická osoba, která ovládá jinou ústřední protistranu, úvxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cennými papíry, správcovskou společnost SKIPCP nebo správce alternativních investičních fondů s povolením v jiném členském státě.
7. Příslušné xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xdělují veškeré relevantní informace a z vlastního podnětu veškeré podstatné informace. V rozhodnutí příslušného orgánu, který vydal povolení ústřexxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxem.
Článek 33
Střety zájmů
1. Ústřední protistrana musí mít a uplatňovat účinná písemná organizační a administrativní opatření ke zjišťovánx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xi nepřímo ve vztahu kontroly nebo úzkého propojení, a členy svého clearingového systému nebo jejich klienty, kteří jí jsou známi. Musí mít a provádět adxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno rizikům poškození zájmů členů clearingového systému nebo kliexxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxstraně znám, informuje ústřední protistrana klienta a člena clearingového systému, jehož klienta se věc týká.
3. Je-li ústřední protistrana mateřsxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxé mohou vést ke střetu zájmů vyplývajícímu ze struktury a podnikatelských činností jiných podniků, s nimiž je ve vztahu mateřského nebo dceřiného podnxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vyvolává závažné riziko poškození zájmů jednoho nebo více členů clearingového systému či klientů;
b) postupy, které mají být dodrženy, a opatření, kxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací uložených ve svých systémech, a zabrání využívání těchto informací pro jiné podnikatelské činnosti. Fyzická osoba, která má s touto ústředxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k obchodním účelům důvěrné informace zaznamenané v dané ústřední protistraně bez předchozího písemného souhlasu klienta, jemuž tato důvěrná informxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxcí, včasné obnovení operací a plnění povinností ústřední protistrany. Tento plán umožňuje alespoň obnovit všechny obchody k okamžiku přerušení, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxdný postup, který zajistí včasné a řádné vypořádání nebo převod aktiv a pozic klientů a členů clearingového systému v případě, že jí je odňato povolení nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxch technických norem, které blíže určují minimální obsah politiky zachování provozu a plánu obnovy činnosti a požadavky na ně.
ESMA předloží tyto návxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 35
Outsourcing
1. Pokud ústřední protistrana zajišťuje provozní funkcex xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xutsourcing nevedl k přenesení vlastní odpovědnosti;
b) se neměnil vztah a povinnosti ústřední protistrany vůči členům jejího clearingového systémx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dohledu, včetně přístupu na místě k získávání veškerých důležitých informací potřebných pro výkon těchto mandátů;
e) outsourcing nepřipravil ústřxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s těmi, které musí ústřední protistrana plnit podle tohoto nařízení;
g) si ústřední protistrana zachovala odborné znalosti a zdroje potřebné k hodnoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxmou outsourcingu a k řízení rizik spojených s outsourcingem a průběžně vykonávala dohled nad uvedenými funkcemi a řídila uvedená rizika;
h) ústřední xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxtmi zajišťovanými formou outsourcingu spolupracoval s příslušným orgánem;
j) poskytovatel služeb chránil veškeré důvěrné informace, které se týkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx standardy ochrany údajů platné v této třetí zemi nebo stanovené v dohodě mezi dotčenými stranami byly rovnocenné standardům ochrany údajů platným v Unxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xchválen příslušným orgánem.
2. Příslušný orgán požaduje, aby ústřední protistrana x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na požádání poskytne všechny informace potřebné k tomu, aby příslušný orgán mohl posoudit, zda výkon činností zajišťovaných formou outsourcingu splxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb členům svého clearingového systému a popřípadě jejich klientům jedná spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy těchto členů a kxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxostí.
Článek 37
Požadavky na účast
1. Je-li to relevantní pro clearing daného druhu produktu, stanoví ústřední protistrana na základě rady výxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxí, transparentní a objektivní, aby zajistila spravedlivý a otevřený přístup k ústřední protistraně, a zajišťovat, aby členové clearingového systémx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxí přístup, jsou povolena, pouze pokud je jejich cílem kontrolovat riziko pro ústřední protistranu.
2. Ústřední protistrana zajistí, aby byla kritérxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxčně provede komplexní přezkum toho, jak členové jejího clearingového systému dodržují tento článek.
3. Členové clearingového systému, kteří prováxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxny pro členy clearingového systému jí musí umožňovat shromažďování důležitých základních údajů, aby mohla rozpoznat, sledovat a řídit příslušné konxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxch a opatřeních, která přijali, aby svým klientům umožnili přístup ke službám ústřední protistrany. Odpovědnost za to, že klienti plní své povinnostix xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxsti členů clearingového systému, kteří již nesplňují kritéria uvedená v odstavci 1.
5. Ústřední protistrana může odepřít účast členům clearingovéhx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxrana může členům clearingového systému uložit další zvláštní povinnosti, jako je účast na dražbách pozice člena clearingového systému, který selhalx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlearingového systému.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxami. Sdělí ceny a poplatky za každou službu poskytovanou samostatně, včetně slev a rabatů a podmínek využití uvedených snížení. Ústřední protistrana xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtuje samostatně náklady a výnosy související s poskytovanými službami a poskytuje tyto informace příslušnému orgánu.
2. Ústřední protistrana sdxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxho systému a příslušnému orgánu informace o cenách používané k výpočtu svých expozic ke konci dne vůči členům svého clearingového systému.
Ústřední pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrovozní a technické požadavky na komunikační protokoly zahrnující obsah a formát zpráv, které používá ve vztahu ke třetím stranám, včetně provozních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxných v odstavci 1 tohoto článku členy clearingového systému s výjimkou případů, kdy příslušný orgán dospěje po konzultaci s ESMA k závěru, že by zveřejnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxm.
Článek 39
Oddělení a přenositelnost
1. Ústřední protistrana vede oddělené záznamy a účetnictví, které jí umožní kdykoli a bezodkladně odlxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xiného člena clearingového systému i od vlastních aktiv.
2. Ústřední protistrana nabízí vedení oddělených záznamů a účetnictví umožňujících, aby kaxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xsouhrnné oddělení klientů").
3. Ústřední protistrana nabízí vedení oddělených záznamů a účetnictví umožňujících, aby každý člen clearingového syxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxn "oddělení jednotlivých klientů"). Ústřední protistrana nabízí na požádání členům clearingového systému možnost, aby si otevřeli více účtů na své jxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxstranou i ve svých vlastních účtech svá aktiva a pozice od aktiv a pozic držených na účet jeho klientů v ústřední protistraně.
5. Člen clearingového sysxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxé v odstavci 7 spojené s těmito možnostmi. Klient potvrdí písemně svou volbu.
6. Pokud si klient zvolí oddělení jednotlivých klientů, složí se veškeré xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xxtřední protistrany a členové clearingového systému zveřejní úrovně ochrany a náklady spojené s jednotlivými úrovněmi oddělení, jež poskytují, a musx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xabízených úrovní oddělení, včetně informací o insolvenčním právu použitelném v příslušných právních řádech.
8. Ústřední protistrana má právo použxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxt. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění(31), je-li využití těchto mechanxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxstrana toto právo použití zveřejní a vykonává je v souladu s článkem 47.
9. Požadavek na účetní odlišování aktiv a pozic u ústřední protistrany je splnxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx aktiva kryjící pozice zaznamenané na jednom účtu nejsou vystavena ztrátám souvisejícím s pozicemi zaznamenanými na jiném účtu.
10. Aktiva odkazuxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxálu, ale nezahrnují příspěvky do fondu pro riziko selhání.
KAPITOLA 3
Obezřetnostní požadavky
Článek 40
Řízení angažovanosti
Ústřednx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se kterou uzavřela dohodu o interoperabilitě, téměř v reálném čase. Ústřední protistrana musí mít včasný a nediskriminační přístup k příslušným zdroxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnům svého clearingového systému a popřípadě ústředním protistranám, se kterými má dohody o interoperabilitě, ukládá marže, vyzývá je k dodatkové úhrxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtistrany nastanou do likvidace příslušných pozic. Musí rovněž stačit k pokrytí ztrát, které vznikají alespoň z 99% pohybů expozic v příslušném časovéx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtému a popřípadě vůči ústředním protistranám, s nimiž má dohody o interoperabilitě. Ústřední protistrana pravidelně sleduje a případně reviduje úroxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxng byl proveden, a berou v úvahu interval mezi realizacemi marží, tržní likviditu a možnost změn po dobu trvání obchodu. Tyto modely a parametry musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxběhu dne alespoň tehdy, jsou-li překročeny předem vymezené prahy.
4. Ústřední protistrana vyzve k dodatkové úhradě takových marží a realizuje takovx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtřední protistrana může marže vypočítat ve vztahu k portfoliu finančních nástrojů, pokud je použitá metoda obezřetná a spolehlivá.
5. K zajištění jexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxento a časový horizont pro dobu do realizace a výpočet historické volatility, jak je uvedeno v odstavci 1, pro různé kategorie finančních nástrojů, s přxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 30. září 2012.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvexxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxení své úvěrové expozice vůči členům svého clearingového systému musí ústřední protistrana udržovat předem financovaný fond pro riziko selhání ke krxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxringového systému, včetně zahájení úpadkového řízení proti nim.
Ústřední protistrana stanoví minimální objem, pod který nesmí objem fondu pro rizixx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxěvků jednotlivých členů clearingového systému. Příspěvky musí být přiměřené expozicím každého člena clearingového systému.
3. Fond pro riziko selxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxrému má největší expozice, nebo druhého a třetího největšího člena clearingového systému, je-li součet jejich expozic větší. Ústřední protistrana vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxtrana poskytuje své služby, a řadu možných budoucích scénářů. Přihlédne přitom k náhlým výprodejům finančních zdrojů a prudkým snížením tržní likvidxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxí jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA v úzké spolupráci s ESCB a po konzultaci s EBA návrhy regulačních technických norem, které blíže xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxko selhání a jiných finančních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xegulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 43
Jiné finanční zdrojx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx mají být kryty maržovými požadavky stanovenými v článku 41 a fondem pro riziko selhání uvedeným v článku 42. Tyto předem financované finanční zdroje zaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxavků podle článku 16.
2. Fond pro riziko selhání uvedený v článku 42 a ostatní finanční zdroje uvedené v odstavci 1 tohoto článku musí ústřední protistrxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxětší expozice.
3. Ústřední protistrana může v případě selhání člena clearingového systému požadovat po členech clearingového systému, kteří neselxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Článek 44
Kontroly rizika likvidity
1. Ústřední protistrana musí mít vždy přístup k přiměřené likviditě, aby mohla vykonávat své služby a činnosxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xispozici, nejsou okamžitě dostupné. Člen clearingového systému nebo mateřský či dceřiný podnik tohoto člena clearingového systému nesmějí společnx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxy bude potenciálně potřebovat. Zohlední riziko likvidity spojené se selháním alespoň dvou členů clearingového systému, vůči kterým má největší expoxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxických norem, které blíže určují rámec pro řízení rizika likvidity, jemuž mají ústřední protistrany odolat v souladu s odstavcem 1.
ESMA předloží tytx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 45
Postupná ochrana proti selhání
1. Při krytí ztrát použije ústřední xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxch ústřední protistraně marže složené členem clearingového systému, který selhal, použije ústřední protistrana k pokrytí těchto ztrát příspěvky člxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxlhání a jakékoli jiné finanční zdroje uvedené v čl. 43 odst. 1, teprve až vyčerpá příspěvky člena clearingového systému, jenž selhal.
4. Dříve, než začxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxěné vlastní zdroje. Ústřední protistrana nesmí k pokrytí ztrát vzniklých selháním člena clearingového systému použít marže složené členy clearingoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a s členy ESCB návrhy regulačních technických norem, které blíže určují postupy pro výpočet a udržování objemu vlastních zdrojů ústřední protistranyx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 46
Požaxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidní kolaterál s minimálním úvěrovým a tržním rizikem. U nefinančních smluvních stran může ústřední protistrana přijmout bankovní záruky, přičxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xteré zohledňuje potenciál poklesu hodnoty mezi jejich posledním přeceněním a okamžikem, kdy je lze přiměřeně považovat za zlikvidovaná. Vezme v úvahx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxo snížení hodnoty.
2. Ústřední protistrana může k pokrytí svých maržových požadavků, je-li to vhodné a dostatečně obezřetné, přijmout jako kolateráx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxování tohoto článku vypracuje ESMA po konzultaci s EBA, ESRB a ESCB návrhy regulačních technických norem, které blíže určují:
a) typ kolaterálu, jejž lxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxstavci 1; a
c) podmínky, za kterých mohou být záruky komerčních bank přijaty jako kolaterál, podle odstavce 1.
ESMA předloží tyto návrhy regulačníxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 47
Investiční politika
1. Ústřední protistrana smí investovat své finanční zdroje pouzx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx. 45 odst. 4 se nezohledňují výše kapitálu včetně nerozděleného zisku a rezervních fondů ústřední protistrany, které nejsou investovány v souladu s odxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxovozovatelů systémů vypořádání cenných papírů, kteří zajistí plnou ochranu uvedených finančních nástrojů. Alternativně lze využít jiných vysoce bxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxpečných ujednání s povolenými finančními institucemi nebo stálých vkladových nástrojů (facilit) centrálních bank nebo jinými srovnatelnými prostxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxaringového systému byla rozeznatelná od aktiv náležejících ústřední protistraně a od aktiv náležejících dané třetí straně, a to pomocí odlišných názxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít na požádání k finančním nástrojům okamžitý přístup.
6. Ústřední protistrana nesmí investovat svůj kapitál ani částky, které vyplývají z požadavxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxistrana bere při přijímání svých investičních rozhodnutí v úvahu úvěrové riziko svých expozic vůči jednotlivým dlužníkům a zajistí, aby její celková xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx článku vypracuje ESMA po konzultaci s EBA a ESCB návrhy regulačních technických norem, které blíže určují finanční nástroje, jež lze považovat za vysoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxné limity uvedené v odstavci 7.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 30. září 2012.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xelhání
1. Ústřední protistrana musí mít zavedeny podrobné postupy, které uplatní, pokud člen clearingového systému nesplní ve lhůtě a postupy jí staxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxání člena clearingového systému není ústřední protistranou oznámeno. Tyto postupy podléhají každoročnímu přezkumu.
2. Ústřední protistrana neprxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenarušilo její operace ani nevystavilo členy clearingového systému, kteří neselhali, ztrátám, jež nemohou předvídat či kontrolovat.
3. Domnívá-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xež je oznámeno xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxnem clearingového systému, který selhal.
4. Ústřední protistrana ověří, zda jsou její postupy v případě selhání vymahatelné. Přijme veškeré přiměřxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxvat pozice klientů člena clearingového systému, jenž selhal.
5. Jsou-li aktiva a pozice evidovány v záznamech a účtech ústřední protistrany jako držxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxost klientů a bez souhlasu člena clearingového systému, který selhal, postupy pro převod aktiv a pozic držených na účet jeho klientů členem clearingovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxn tato aktiva a pozice přijmout pouze tehdy, pokud s uvedenými klienty předtím vstoupil do smluvního vztahu, v němž se zavázal tak učinit. Nedojde-li k pxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ústřední protistrana podniknout veškeré kroky povolené svými pravidly v zájmu aktivního řízení svých rizik souvisejících s uvedenými pozicemi, včexxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxch a účtech ústřední protistrany jako držené na účet klienta člena clearingového systému, který selhal, v souladu s čl. 39 odst. 3, ústřední protistranx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxch na účet klienta členem clearingového systému, který selhal, na jiného člena clearingového systému, kterého tento klient určí. Tento jiný člen cleaxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxal tak učinit. Nedojde-li k převodu na uvedeného jiného člena clearingového systému z jakéhokoli důvodu ve lhůtě pro převod předem stanovené v jejích pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxch s uvedenými pozicemi, včetně likvidace aktiv a pozic držených členem clearingového systému, který selhal, na účet klienta.
7. Kolaterál klientů oxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xokončí proces řízení selhání člena clearingového systému, představuje pohledávku za ústřední protistranou, musí být okamžitě navrácen těmto klienxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxdelů, stresové testování a zpětné testování
1. Ústřední protistrana pravidelně přezkoumává modely a parametry přijaté k výpočtu svých maržových poxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xtresovým testům k posouzení jejich odolnosti v mimořádných, ale možných tržních podmínkách a provádí zpětné testy k posouzení spolehlivosti přijaté xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xolegia podle článku 19.
ESMA zajistí, aby byly informace o výsledcích stresových testů předány evropským orgánům dohledu, aby mohly posoudit expozixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxání a přijme veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby jim všichni členové clearingového systému rozuměli a měli zavedena vhodná opatření za účelex xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxých v odstavci 1.
4. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA po konzultaci s EBA, dalšími relevantními příslušnými orgány a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xlenů clearingového systému nebo jiných stran do testů;
c) četnost testů;
d) časové horizonty testů;
e) klíčové informace uvedené v odstavci 3.
Exxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxné v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 50
Vypořádání
1. Ústřední protistrana používá k vypoxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnky použity, musí být přijaty kroky k přísnému omezení rizik vypořádání v hotovosti.
2. Ústřední protistrana zřetelně uvede své povinnosti v souvislxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxy vzniklé v průběhu dodání.
3. Je-li ústřední protistrana povinna provádět nebo přijímat dodání finančních nástrojů, omezí hlavní riziko maximálníx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxistrana může s jinou ústřední protistranou uzavřít dohodu o interoperabilitě, jsou-li splněny požadavky stanovené ve článcích 52, 53 a 54.
2. Při uzaxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxstrana nediskriminační přístup jak k údajům, které potřebuje k výkonu svých funkcí v souvislosti s uvedeným konkrétním obchodním systémem, v rozsahux x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxeroperabilitě xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxoli rizik, která z uvedené dohody nebo přístupu vyplývají.
Článek 52
Řízení rizik
1. Ústřední protistrany, které uzavřou dohodu o interoperxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xak včas plnit své povinnosti;
b) se dohodnou na svých právech a povinnostech, včetně použitelného práva, kterým se jejich vztahy řídí;
c) rozpoznávaxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxrabilní ústřední protistrany;
d) rozpoznávají, sledují a řeší potenciální vzájemné závislosti a vzájemné vztahy, které vznikají dohodou o interopxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Pro účely prvního pododstavce písm. b) použijí ústřední protistrany v příslušných případech stejná pravidla pro okamžik přijetí příkazu k převoxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxhody uvádět proces pro řízení následků selhání, pokud jedna z ústředních protistran, se kterou byla dohoda o interoperabilitě uzavřena, selže.
Pro úxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtému podle dohody jako další zástavy, povolí-li to jejich příslušné orgány. Dohoda uvádí, jak byla tato rizika vyřešena s ohledem na dostatečné krytí a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxringového systému nebo jejich vzájemných expozic, určí ústřední protistrany uvedené rozdíly, posoudí rizika, která z nich mohou vyplývat, přijmou oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxenosu rizik, a zajistí, aby tyto rozdíly neměly vliv na schopnost každé ústřední protistrany řídit následky selhání člena clearingového systému.
3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xedohodnou jinak.
Článek 53
Poskytování marží mezi ústředními protistranami
1. Ústřední protistrana odliší na účtech aktiva a pozice držené xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxou uzavřela dohodu o interoperabilitě, této ústřední protistraně v rámci dohody o finančním zajištění s poskytnutím jistoty pouze počáteční marže, nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxstrojů musí být uložen u provozovatelů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxu dostupná pouze v případě selhání ústřední protistrany, která kolaterál poskytla v souvislosti s dohodou o interoperabilitě.
5. V případě selhání úxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxx poskytující ústřední protistraně.
Článek 54
Schválení dohody o interoperabilitě
1. Dohoda o interoperabilitě podléhá předchozímu schválxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxlí, pouze pokud bylo zúčastněným ústředním protistranám povoleno provádět clearing podle článku 17 nebo byly uznány podle článku 25 nebo schváleny v rxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xlearing obchodů podle podmínek dohody umožňují hladké a řádné fungování finančních trhů a uvedená dohoda nenarušuje účinnost dohledu.
3. Pokud přísxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxranám písemná vysvětlení týkající se jeho úvah ohledně rizika. Kromě toho vyrozumí ESMA, který vydá stanovisko k opodstatněnosti těchto úvah ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxnovisko ESMA odlišuje od posouzení relevantního příslušného orgánu, přezkoumá uvedený příslušný orgán svůj postoj s přihlédnutím ke stanovisku ESMxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodle článku 16 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Návrhy těchto pokynů či doporučení vypracuje ESMA po konzultaci s členy ESCB.
HLAVA VI
REGISTRACE Rxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxstru obchodních údajů
1. Registr obchodních údajů se zaregistruje u ESMA pro účely článku 9.
2. Registr obchodních údajů musí být právnickou osobou uxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxů je účinná pro celé území Unie.
4. Registrovaný registr obchodních údajů musí trvale splňovat podmínky pro registraci. Registr obchodních údajů infxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx úplná.
Není-li žádost úplná, stanoví ESMA lhůtu, za kterou musí registr obchodních údajů poskytnout další informace.
Posoudí-li ESMA žádost jako úxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxem, které blíže určují náležitosti žádosti o registraci uvedené v odstavci 1.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 30. zxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx x095/2010.
4. K zajištění jednotného uplatňování odstavce 1 vypracuje ESMA návrhy prováděcích technických norem, které blíže určí formát žádosti o rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxáděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 57
Informování příslušných orxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm v členském státě, v němž je usazen, ESMA před registrací registru obchodních údajů bez zbytečného odkladu informuje uvedený příslušný orgán a konzulxxxx x xxxx
xx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xohled nad tím, zda daný subjekt plní podmínky pro registraci nebo povolení v členském státě, v němž je usazen.
Článek 58
Posouzení žádosti
1. Do xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxů splňuje články 78 až 81, a přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o registraci nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci.
2. Rozhodnutí, které ESxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx Přijme-li ESMA rozhodnutí o registraci nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci nebo o zrušení registrace, oznámí to do pěti pracovních dnů rexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxému v čl. 57 odst. 1.
2. ESMA sdělí každé rozhodnutí přijaté v souladu s odstavcem 1 Komisi.
3. ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam rexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxcí uvedených v článcích 61 až 63
Pravomoci svěřené podle článků 61 až 63 ESMA či kterémukoli z jeho úředníků nebo dalším jím pověřeným osobám nesmějí být xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxx xi může prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od registrů obchodních údajů a spřízněných třetích osob, které registry obchodních údajů využívají v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxřízení.
2. V případě prosté žádosti o informace podle odstavce 1 ESMA:
a) odkáže na tento článek jako na právní základ žádosti;
b) uvede účel žádosti;
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xemá povinnost informace poskytnout, avšak rozhodne-li se na žádost dobrovolně odpovědět, nesmějí být poskytnuté informace nepravdivé nebo zavádějxxxx x
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zavádějící.
3. V případě žádosti o poskytnutí informací podle odstavce 1 na základě rozhodnutí ESMA:
a) odkáže na tento článek jako na právní záklax xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxí na penále stanovené v článku 66, jestliže jsou poskytnuté informace neúplné;
f) upozorní na pokutu stanovenou v článku 65 ve spojení s oddílem IV písmx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxu senátu ESMA a nechat rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem Evropské unie (dále jen "Soudní dvůr") v souladu s články 60 a 61 nařízení (EU) č. 1095/2010.
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxty osoby zmocněné je zastupovat podle zákona nebo podle stanov. Za své klienty mohou sdělit informace řádně zmocnění právní zástupci. Klienti však nesxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xvého rozhodnutí příslušnému orgánu členského státu, na jehož území mají bydliště nebo jsou usazeny osoby uvedené v odstavci 1, jichž se žádost o informxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx xxxxo účelem jsou úředníci ESMA a další osoby tímto orgánem pověřené zmocněni:
a) zkoumat jakékoli záznamy, údaje, postupy a jakékoli jiné materiály, kterx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, postupů a jiných materiálů nebo výpisy z nich;
c) předvolat jakoukoli osobu uvedenou v čl. 61 odst. 1 nebo její zástupce či zaměstnance a požádat je o úsxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou fyzickou či právnickou osobu, která s tím souhlasí, za účelem získání informací souvisejících s předmětem šetření;
e) požadovat výpisy telefoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xo předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel šetření. V tomto pověření jsou také uvedena penále stanovená v článku 66, jestliže požaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xeúplné, a pokuty stanovené v článku 65 ve spojení s oddílem IV písm. b) přílohy I, jestliže jsou odpovědi osob uvedených v čl. 61 odst. 1 na položené otázky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxí být uvedeny předmět a účel šetření, penále stanovená v článku 66, opravné prostředky, které jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1095/2010, a právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxgán členského státu, na jehož území má šetření probíhat. Úředníci dotčeného příslušného orgánu poskytují na žádost ESMA těmto pověřeným osobám součixxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnout výpisy telefonních hovorů a datových přenosů podle odst. 1 písm. e) vyžaduje podle vnitrostátního práva povolení justičního orgánu, musí být o taxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xustiční orgán přezkoumá, zda je rozhodnutí ESMA pravé a zda navrhovaná donucovací opatření nejsou vzhledem k předmětu šetření svévolná ani nepřiměřexxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxd jde o důvody, na jejichž základě má ESMA podezření, že došlo k porušení tohoto nařízení, jakož i závažnost tohoto údajného porušení a povahu účasti osoxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx informace ze spisu ESMA. Zákonnost rozhodnutí ESMA přezkoumává pouze Soudní dvůr postupem stanoveným v nařízení (EU) č. 1095/2010.
Článek 63
xxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xozemcích právnických osob uvedených v čl. 61 odst. 1. Vyžaduje-li to řádné provedení a účinnost kontroly, může ESMA provést kontrolu na místě bez předcxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xozemky právnických osob, kterých se rozhodnutí o šetření přijaté ESMA týká, a mají veškeré pravomoci stanovené v čl. 62 odst. 1. Zároveň jsou oprávněni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xímto orgánem pověřené k provádění kontrol na místě vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel kontroly x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxle příslušný orgán členského státu, na jehož území má probíhat.
4. Osoby uvedené v čl. 61 odst. 1 se podrobí kontrolám na místě nařízeným na základě rozhxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxky, které jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1095/2010, a dále právo na přezkum rozhodnutí Soudním dvorem. ESMA přijímá taková rozhodnutí po konzuxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxntrola probíhat, jakož i osoby tímto orgánem pověřené nebo jmenované poskytují na žádost ESMA aktivní součinnost jeho úředníkům i dalším osobám jím poxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx místě také účastnit.
6. ESMA také může požádat, aby příslušné orgány provedly určité vyšetřovací úkony a kontroly na místě jeho jménem, jak je stanovexx x xxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxx xx xxxxx xx
xx xxxud úředníci ESMA a další doprovázející osoby tímto orgánem pověřené zjistí, že se určitá osoba odmítá podrobit kontrole nařízené podle tohoto článku, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxý jim provedení kontroly na místě umožní.
8. Pokud kontrola na místě stanovená v odstavci 1 nebo pomoc stanovená v odstavci 7 vyžaduje podle vnitrostátxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxost o povolení podle odstavce 8, vnitrostátní justiční orgán ověří, zda je rozhodnutí ESMA pravé a zda navrhovaná donucovací opatření nejsou vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxat ESMA o podrobné vysvětlení. Tato žádost o podrobné vysvětlení se může zejména týkat důvodů, na jejichž základě má ESMA podezření, že došlo k porušení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxmí přezkoumávat nezbytnost kontroly ani požadovat, aby mu byly poskytnuty informace ze spisu ESMA. Zákonnost rozhodnutí ESMA přezkoumává pouze Soudxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxto nařízení závažné známky toho, že by mohly existovat skutečnosti, jež mohou představovat jeden či více případů porušení povinnosti uvedených v přílxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxt dohledu nad dotyčným registrem obchodních údajů ani postupu registrace tohoto registru obchodních údajů a své funkce plní nezávisle na ESMA.
2. Vyšxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xředá ESMA.
Za účelem plnění svých úkolů může vyšetřující úředník vyžívat svou pravomoc požádat o informace podle článku 61 a provádět šetření a kontroxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxcí úředník přístup ke všem dokumentům a informacím, které ESMA shromáždil v rámci své činnosti v oblasti dohledu.
3. Jakmile vyšetřující úředník vyšexxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxůj nález zakládá pouze na skutečnostech, ke kterým měly dotyčné osoby příležitost se vyjádřit.
V průběhu vyšetřování podle tohoto článku je plně respxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxisu nahlížet s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informaxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xyšetřovaných osob v souladu s článkem 67 ESMA rozhodne, zda se vyšetřované osoby dopustily jednoho či více porušení povinnosti uvedených v příloze I, a xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxi do jeho rozhodování jinak nezasahuje.
7. Komise přijme další procesní pravidla pro výkon pravomoci ukládat pokuty a penále, včetně ustanovení o práxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Pravidla uvedená v prvním pododstavci se přijímají prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 82.
8. Zjistí-li ESMA při plnění svých pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vnitrostátním orgánům činným v trestním řízení. ESMA dále neuloží pokuty nebo penále v případech, kdy stejné skutečnosti nebo skutečnosti, jež jsou v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx moci.
Článek 65
Pokuty
1. Pokud v souladu s čl. 64 odst. 5 ESMA zjistí, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xokuty podle odstavce 2 tohoto článku.
Porušení povinnosti registrem obchodních údajů se považuje za úmyslné, pokud ESMA zjistí objektivní skutečnoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxavci 1 se stanoví v těchto rozmezích:
a) v případech porušení povinnosti uvedených v oddíle I písm. c), oddíle II písm. c) až g) a oddíle III písm. a) a b) příxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx x xx xx h) a oddíle II písm. a), b) a h) přílohy I dosahuje výše pokuty nejméně 5 000 EUR, přičemž nepřesáhne 10 000 EUR.
Při rozhodování o tom, zda by základní výxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxtyčného registru obchodních údajů za předcházející hospodářský rok. V případě registrů obchodních údajů, jejichž roční obrat nedosahuje 1 milionu Exxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx x xxxxxxx EUR, se základní výše pokuty stanovuje uprostřed stanovených rozmezí a v případě registrů obchodních údajů, jejichž roční obrat přesahuje 5 milionů Exxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ohledem na přitěžující nebo polehčující okolnosti podle příslušných koeficientů uvedených v příloze II.
Příslušné přitěžující koeficienty se na zxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xozdíl mezi základní výší a částkou, která je výsledkem uplatnění jednotlivých přitěžujících koeficientů.
Příslušné polehčující koeficienty se na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxý rozdíl mezi základní výší a částkou, která je výsledkem uplatnění jednotlivých polehčujících koeficientů.
4. Bez ohledu na odstavce 2 a 3 výše pokutx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxpřímo z porušení povinností finanční prospěch, je výše pokuty rovna přinejmenším tomuto finančnímu prospěchu.
Jestliže se registr obchodních údajx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxdle odstavců 2 a 3 vztahující se k jednomu těchto porušení.
Článek 66
Penále
1. ESMA rozhodnutím uloží penále s cílem donutit:
a) registr obchoxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxst. 1, aby:
i) poskytla úplné informace, o které byla požádána na základě rozhodnutí podle článku xxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx informace poskytnuté v šetření zahájeném na základě rozhodnutí podle článku 62, nebo
iii) se podrobila kontrole na místě nařízené rozhodnutím podle xxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxo denního obratu v předchozím hospodářském roce nebo v případě fyzických osob 2% průměrného denního příjmu v předchozím kalendářním roce. Penále se vyxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx skončení této doby ESMA opatření přezkoumá.
Článek 67
Vyjádření účastníků řízení
1. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí o uložení pokuty nexx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, ke kterým měli účastníci řízení příležitost se vyjádřit.
2. V průběhu řízení musí být plně respektováno právo účastníků řízení na obhajobu. Mají práxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xůvěrné informace ani na interní přípravné dokumenty ESMA.
Článek 68
Zveřejňování, povaha a alokace pokut a penále a výkon rozhodnutí
1. ESMA zxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxřiměřenou škodu zúčastněným subjektům. Tyto zveřejněné informace nesmějí obsahovat osobní údaje ve smyslu nařízení (ES) č. 45/2001.
2. Pokuty a penxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Komisi a příslušné orgány členského státu a uvede důvody svého rozhodnutí.
4. Pokuty a penále uložené podle článků 65 a 66 jsou vykonatelné.
Výkon rozxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí, omezeném jen na ověření pravosti, vnitrostátní orgán, který k tomu určí vláda každého členského státu; jeho určení dá na vědomí ESMA a Soudnímu dvorux
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxímo příslušný subjekt.
Výkon rozhodnutí může být zastaven pouze na základě rozhodnutí Soudního dvora. Rozhodování o stížnostech na protiprávní výkxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxek 69
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxle může zrušit, snížit nebo zvýšit.
Článek 70
Změny přílohy II
S cílem zohlednit vývoj na finančních trzích je Komise zmocněna přijímat akty v pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xSMA registraci registru obchodních údajů, jestliže registr obchodních údajů:
a) se registrace výslovně vzdá nebo déle než šest předchozích měsíců nexxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxínky, za nichž byl registrován.
2. ESMA o svém rozhodnutí zrušit registraci registru obchodních údajů uvědomí bez zbytečného odkladu relevantní pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx domnívá, že byla splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, může požádat ESMA, aby posoudil, zda jsou splněny podmínky pro zrušení registrace dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
4. Příslušným orgánem uvedeným v odstavci 3 je orgán určený podle článku 22.
Článek 72
Poplatky za dohled
1. ESMA účtuje registrům obchodnícx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxé pro registraci registrů obchodních údajů a dohled nad nimi a veškeré náklady, jež mohou příslušným orgánům vzniknout při plnění úkolů na základě tohoxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxady vzniklé ESMA na jeho registraci i na činnosti dohledu nad ním a je přiměřená obratu dotyčného registru obchodních údajů.
3. Komise přijme akt v přenxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxy.
Článek 73
Opatření v oblasti dohledu přijímaná ESMA
1. Pokud v souladu s čl. 64 odst. 5 ESMA zjistí, že se registr obchodních údajů dopustil nxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů porušování povinnosti ukončil;
b) uloží pokuty podle článku 65;
c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxA zohlední povahu a závažnost porušení povinnosti, přičemž vezme v úvahu tato kritéria:
a) trvání a četnost porušení povinnosti;
b) zda porušení povixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xmožněn trestný čin finanční povahy či zda takový trestný čin jinak souvisí s uvedeným porušením povinnosti;
d) zda k porušení povinnosti došlo úmyslnx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx je příslušným orgánům členských států a Komisi. Veškerá tato rozhodnutí zveřejní na svých internetových stránkách do deseti pracovních dnů ode dne jexxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx tomuto rozhodnutí odvolat, případně skutečnost, že takové odvolání bylo podáno, spolu s upřesněním, že takové odvolání nemá odkladný účinek, jakož i xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxnek 74
Přenášení úkolů z ESMA na příslušné orgány
1. Je-li to nezbytné k řádnému splnění úkolu v oblasti dohledu, může ESMA konkrétní úkoly v oblasti dxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxétní úkoly v oblasti dohledu mohou patřit zejména pravomoc žádat o informace podle článku 61 a provádět šetření a kontroly na místě podle článku 62 a čl. 6x xxxxx xx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx;
b) harmonogramu pro splnění úkolu; a
c) předávání potřebných informací mezi příslušným orgánem a ESMA.
3. V souladu s nařízením o poplatcích, ktxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxesení úkolu podle odstavce 1 ESMA v náležitých intervalech přezkoumává. Přenesení úkolů lze kdykoli odvolat.
5. Přenesení úkolů nemá vliv na odpovědxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xegistraci, závěrečného posouzení a navazujících rozhodnutí týkajících se porušení povinnosti přenést nelze.
KAPITOLA 2
Vztahy s třetími zexxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxé mají povolení v uvedené třetí zemi, splňovaly právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v tomto nařízení;
b) registry obxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obchodních tajemství, jež orgány sdělují třetím osobám, a tyto záruky byly alespoň rovnocenné zárukám stanoveným v tomto nařízení.
Tento prováděxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx
xx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předloží Radě doporučení ke sjednání mezinárodních dohod s relevantními třetími zeměmi o vzájemném přístupu k informacím o derivátových smlouvách xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxA měly okamžitý a průběžný přístup ke všem informacím potřebným pro výkon svých povinností.
3. Po uzavření dohod uvedených v odstavci 2 a v souladu s nixx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxu informací mezi ESMA a jakýmikoli jinými orgány Unie, které vykonávají povinnosti v souladu s tímto nařízením, na jedné straně a relevantními příslušxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxsti s předáváním osobních údajů třetím zemím.
Článek 76
Ujednání o spolupráci
Relevantní orgány třetích zemí, v jejichž jurisdikci není usazxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xmlouvách uchovávaných v registrech obchodních údajů Unie.
ESMA může s těmito relevantními orgány uzavřít ujednání o spolupráci týkající se přístupx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxátů, pod podmínkou, že je zaručeno služební tajemství, včetně ochrany obchodních tajemství, jež orgány sdělují třetím osobám.
Článek 77
Uznáxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxely článku 9 až poté, co jej ESMA uzná v souladu s odstavcem 2.
2. Registr obchodních údajů uvedený v odstavci 1 podá ESMA žádost o uznání spolu s veškerýmx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xohledu ve třetí zemi:
a) u níž Komise prostřednictvím prováděcího aktu podle čl. 75 odst. 1 uznala, že má rovnocenný a vymahatelný právní x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx x
xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xílem zajistit, aby orgány Unie včetně ESMA měly okamžitý a průběžný přístup ke všem potřebným informacím.
Do 30 pracovních dnů od obdržení žádosti Exxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxace.
Do 180 pracovních dnů od podání úplné žádosti ESMA písemně a s řádným odůvodněním uvědomí žádající registr obchodních údajů o tom, zda bylo jeho žáxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto nařízením.
HLAVA VII
POŽADAVKY NA REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ
Článek 78
Obecné požadavky
1. Registr obchodních údajů musí mít spoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně řádných administrativních a účetních postupů, jež brání jakémukoli vyzrazení důvěrných informacíx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx střetů zájmů týkajících se jeho řídících pracovníků, zaměstnanců nebo jakékoli osoby, která má s nimi přímo či nepřímo úzké propojení.
3. Registr obcxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxškerá ustanovení tohoto nařízení.
4. Registr obchodních údajů musí mít a provozovat adekvátní organizační strukturu, která zajišťuje nepřetržitý x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxžby, například potvrzení obchodu, párování obchodů, obsluhu úvěrové události nebo služby srovnávání či komprese portfolií, musí tyto doplňkové sluxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx registru obchodních údajů musí mít dostatečně dobrou pověst a dostatek zkušeností k zajištění řádného a obezřetného řízení registru obchodních údajxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxinnosti podle článku 9. Registr obchodních údajů poskytne poskytovatelům služeb nediskriminační přístup k informacím jím uchovávaným za podmínky, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxaje uchovávané registrem obchodních údajů.
8. Registr obchodních údajů zveřejní ceny a poplatky spojené se službami poskytovanými podle tohoto nařxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxjícím jednotkám samostatný přístup ke zvláštním službám. Ceny a poplatky účtované registrem obchodních údajů musí být vztaženy k nákladům.
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xontrol a postupů. Tyto systémy musí být spolehlivé a bezpečné a mít dostatečnou kapacitu pro nakládání s obdrženými informacemi.
2. Registr obchodníxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xbnovení operací a plnění svých povinností. Tento plán stanoví alespoň zavedení záložních zařízení.
3. Registr obchodních údajů, jehož registrace bxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxistry obchodních údajů.
Článek 80
Zabezpečení a záznamy
1. Registr obchodních údajů zajistí důvěrnost, neporušenost a ochranu informací obxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxem příslušných smluvních stran.
3. Registr obchodních údajů informace obdržené podle článku 9 neprodleně zaznamená a uchová je po dobu alespoň desetx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
4. Registr obchodních údajů počítá pozice pro jednotlivé kategorie derivátů a pro jednotlivé vykazující jednotky na základě údajů o derivátových smxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xpravu.
6. Registr obchodních údajů přijme veškeré přiměřené kroky, aby zabránil jakémukoli zneužití informací uchovávaných ve svých systémech.
Fxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxsmí využít důvěrné informace zaznamenané v registru obchodních údajů k obchodním účelům.
Článek 81
Transparentnost a dostupnost údajů
1. Rexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mu byly oznámeny.
2. Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje a zajišťuje, aby subjekty uvedené v odstavci 3 měly přímý a bezprostřední pxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé informace těmto subjektům, aby jim umožnil plnit jejich povinnosti a mandáty:
a) ESMA;
b) ESRB;
c) příslušnému orgánu, který dohlíží na ústřední prxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) příslušným xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí(32) ;
h) relevantním orgánům pro cenné papíry a trhx x xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxgulačních orgánů.
4. ESMA sdílí s dalšími relevantními orgány Unie informace potřebné k výkonu jejich povinností.
5. K zajištění jednotného uplaxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxrmacích uvedených v odstavcích 1 a 3 a rovněž provozní normy, které umožní seskupovat a porovnávat údaje mezi registry a které zajistí subjektům uvedenxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodle odstavce 1 neumožňovaly rozpoznat žádnou ze stran jakékoli smlouvy.
ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 30. září xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx/2010.
Článek 82
Výkon přenesení pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xa dobu neurčitou.
3. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise konzultuje s ESMA, je-li to možné.
4. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesexx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxmu parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 6, čl. 64 odst. 7, článku 70, čl. 72 odst. 3 nebo čl. 85 odst. 2 vstoupí v platnosxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží x xxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxy uvedené v čl. 81 odst. 3, pro ESMA nebo pro auditory a experty pověřené příslušnými orgány či ESMA. Tyto osoby nesmějí sdělit žádné osobě ani žádnému orgxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlivé ústřední protistrany, registru obchodních údajů nebo jiné osoby, aniž jsou dotčeny případy, na něž se vztahuje trestní či daňové právo nebo toto nxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xsob, zveřejnit v občanském nebo obchodním soudním řízení, je-li to nutné k průběhu řízení.
3. Aniž jsou dotčeny případy upravené trestním nebo daňovýx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení, tyto informace použít - v případě příslušných orgánů - pouze k plnění svých povinností a výkonu svých funkcí v oblasti působnosti tohoxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxh nebo soudních řízeních, která s výkonem těchto funkcí konkrétně souvisejí. Pokud s tím ESMA, příslušný orgán nebo jiný orgán, subjekt nebo osoba sdělxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxdané podle tohoto nařízení podléhají služebnímu tajemství podle odstavců 1, 2 a 3. Tyto podmínky však nebrání ESMA, příslušným orgánům nebo příslušnýx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxční podniky, úvěrové instituce, penzijní fondy, SKIPCP, správce alternativních investičních fondů, zprostředkovatele pojištění a zajištění, pojxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxcké osoby, které tyto informace poskytly.
5. Odstavce 1, 2 a 3 nebrání příslušným orgánům, aby si v souladu s vnitrostátním právem vyměňovaly nebo předxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxMA a další relevantní orgány si navzájem neprodleně poskytují informace vyžadované pro účely plnění svých povinností.
2. Příslušné orgány, ESMA, daxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxní, tyto informace použijí pouze k plnění svých povinností.
3. Příslušné orgány sdělí informaci příslušným členům ESCB, pokud má tato informace význxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxmá toto nařízení a podá o něm souhrnnou zprávu. Komise tuto zprávu, spolu s případnými návrhy, předloží Evropskému parlamentu x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xentrálních bank;
b) posoudí ve spolupráci s ESMA a příslušnými odvětvovými orgány systémový význam obchodů nefinančních podniků s OTC deriváty, a zexxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxřední protistrany, včetně účinnosti kolegií dohledu, jednotlivé mechanismy hlasování stanovené v čl. 19 odst. 3 a úlohu ESMA, především během procesx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxí nutnost stanovit dodatečnou intervenční kapacitu v této oblasti;
e) posoudí ve spolupráci s ESMA vývoj strategií ústředních protistran, pokud jde x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xosouzení uvedené v prvním pododstavci písm. a) zohlední veškeré výsledky probíhajících prací mezi centrálními bankami na unijní i mezinárodní úrovnxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxitním facilitám, jakož i možný nezamýšlený vliv na jednání ústředních protistran nebo fungování vnitřního trhu. Žádné případné návrhy nesmějí přímo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xo konzultaci s ESMA a EIOPA vypracuje zprávu, v níž posoudí pokrok a úsilí ústředních protistran při hledání technických řešení pro převod nehotovostnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxmise, že nebylo vyvinuto nezbytné úsilí o nalezení vhodných technických řešení a že se nemění negativní dopad derivátových smluv, jejichž clearing prxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxní tříleté lhůty uvedené v čl. 89 odst. 1 jednou o dva roky a jednou o rok.
3. ESMA předloží Komisi zprávy:
a) o uplatňování povinnosti clearingu podle hlxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxentifikačního postupu podle čl. 5 odst. 3;
c) o uplatňování požadavků na oddělení stanovených v článku 39;
d) o rozšíření působnosti dohod o interopexxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxx ústředních protistran k obchodním systémům, dopadech určitých postupů na konkurenceschopnost a dopadu na roztříštění likvidity;
f) o potřebách ESxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dodatečných požadavků členskými státy podle čl. 14 odst. 5.
Tyto zprávy musí být Komisi předloženy do 30. září 2014 pro účely odstavce 1. Předloží se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx náklady.
Zpráva se zaměří alespoň na počet a složitost těchto dohod a na adekvátnost systémů a modelů řízení rizik. Komise zprávu předkládá spolu s příxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxho rizika.
5. ESMA předloží každý rok Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o sankcích uložených příslušnými orgány, včetně opatření v oblasti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Komise 2001/528/ES(33). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxvozovatel systému poskytl zajištění provozovateli jiného systému v souvislosti s interoperabilním systémem, nejsou práva poskytujícího provozovxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxeřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s odstavcem 1. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Tato opatření přijatá členskými státx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Článek 88
Internetové stránky
1. ESMA spravuje internetové stránky, které obsahují údaje o:
a) smlouvách způsobilých k povinnosti clearingx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x x x xx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxnnosti a jež jsou usazeny v Unii, a o službách nebo činnostech, které jsou oprávněny poskytovat či vykonávat, včetně kategorií finančních nástrojů, na xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxení nabízet v Unii služby nebo činnosti, a o službách nebo činnostech, které jsou oprávněny poskytovat či vykonávat, včetně kategorií finančních nástxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrgány internetové stránky, které jsou propojeny s internetovými stránkami ESMA.
3. Všechny internetové stránky uvedené v tomto článku musí být veřexxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxx xxx xd vstupu tohoto nařízení v platnost se povinnost clearingu stanovená v článku 4 nevztahuje na OTC derivátové smlouvy, které jsou objektivně měřitelné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxahuje rovněž na subjekty zřízené pro účely poskytování náhrady členům složek penzijního systému v případě selhání.
Na OTC derivátové smlouvy, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
2. Pokud jde o složky penzijního systému uvedené v čl. 2 bodě 10 písm. c) a d), uděluje výjimku uvedenou v odstavci 1 tohoto článku relevantní příslušný orxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx po konzultaci s EIOPA stanovisko k tomu, zda typ subjektů nebo typ složek je v souladu s čl. 2 bodem 10 písm. c) nebo d) a zda jsou důvody k udělení výjimky kvůxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxbo typ složky je v souladu s čl. 2 bodem 10 písm. c) nebo d) a že mají potíže se splněním požadavků na variační marže. Příslušný orgán přijme rozhodnutí do dexxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxutí řádně odůvodní a všechny podstatné odchylky od něj vysvětlí.
ESMA na svých internetových stránkách zveřejní seznam typů subjektů a typů složek ve xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí ESMA každý rok v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010 srovnávací hodnocení subjektů uvedených na seznamu.
3. Ústřední protistrana, kterx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx regulační technické normy podle článků 4, 5, 8 až 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 a 81, požádá o povolení podle článku 14 pro účely tohxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx
xxxxxxní protistrana usazená v třetí zemi, která byla uznána jako způsobilá k poskytování clearingových služeb v některém členském státě v souladu s jeho vnixxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx článku 25 pro účely tohoto nařízení do šesti měsíců ode dne vstupu v platnost všech regulačních technických norem podle článků 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, xxx xx x xxx
xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxhled příslušný orgán členského státu, v němž je usazena nebo uznána.
5. Pokud příslušný orgán povolil ústřední protistraně provádět clearing určité xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x6, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 a 49, uvědomí o tomto povolení ESMA do jednoho měsíce ode dne vstupu regulačních technických norem podle čl. 5 odst. 1 v platnosxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxním právem jeho členského státu předtím, než Komise přijme všechny regulační technické normy podle článků 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 a 49, uvědomí o toxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx svém členském státě usazení povolen či registrován ke shromažďování a uchovávání záznamů o derivátech v souladu s jeho vnitrostátním právem předtím, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxu v platnost těchto regulačních a prováděcích technických norem.
Registr obchodních údajů usazený v třetí zemi, který v některém členském státě získxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxěcí technické normy podle článků 9, 56 a 81, požádá o uznání podle článku 77 do šesti měsíců ode dne vstupu v platnost těchto regulačních a prováděcích tecxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxrostátní pravidla pro povolování, registraci a uznávání registrů obchodních údajů a nad registrem obchodních údajů vykonává nadále dohled příslušnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxromažďování a uchovávání záznamů o derivátech v souladu s jeho vnitrostátním právem předtím, než Komise přijme regulační a prováděcí technické normy xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xegistr obchodních údajů usazený v třetí zemi, který získal povolení shromažďovat a uchovávat záznamy o derivátech v souladu s vnitrostátním právem něxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxovací povinnosti podle článku 9, dokud není o jeho uznání rozhodnuto podle tohoto nařízení.
9. Aniž je dotčen čl. 81 odst. 3 písm. f), neexistuje-li mezx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxí země do 17. srpna 2013, pokud to oznámí ESMA.
Článek 90
Zaměstnanci a zdroje ESMA
Do 31. prosince 2012 posoudí ESMA své potřeby v oblasti lidskýxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu, Radě a Komisi.
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 4. července 2012.
Za Evropský parlament
předseda
M. SCHULZ
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxtp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:CS:PDF
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. L 193, 18.7.1983, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx, 11.9.2002, s. 1).
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (Úř. věst. L 340, 22.12.200xx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xÚř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201).
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.