32004R2182

o medailích a žetonech podobných euromincím

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy EU a SDEU (4)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
xxxxxxxx
xxxx
xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x založení Evropského společenství, a zejména na čl. 123 odst. 4 třetí větu této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise,
s ohledem na stanovisko Evropské cexxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (2) a těch třetích zemí, které se Společenstvím uzavřely dohodu o zavedení eura, tedy Monxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxných pro peněžní oběh (3) definovalo základní charakteristické znaky euromincí. Euromince jsou po svém zavedení v lednu 2002 v peněžním oběhu v celé exxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxcím (4) doporučilo, že při prodeji medailí a žetonů připomínajících velikostí euromince a při jejich výrobě, skladování, dovozu a rozšiřování, za účxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxce 1997 o používání symbolu eura zavedlo symbol (€) a vyzvalo všechny uživatele měny, aby tento symbol používali pro údaje o peněžních částkách v eurechx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxného lícového vzoru euromincí.
(6) Vizuální charakteristické znaky euromincí byly zveřejněny Komisí dne 28. prosince 2001 (6).
(7) Medaile a žetonx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xy mohly občany svádět k tomu, aby je pokládali za zákonné platidlo některého členského státu, který přijal euro, nebo některé zúčastněné třetí země.
(xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxncí.
(9) Medaile a žetony mající vizuální charakteristické znaky, velikost nebo vlastnosti kovu podobné euromincím by se tedy neměly prodávat, vyráxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxny eura proti podobným medailím a žetonům v celém Společenství zavedl příslušné sankce za porušení,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Definice
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxch zemí, které se Společenstvím uzavřely dohodu o zavedení eura, dále jen „zúčastněné třetí země“;
b) „symbolem eura“ rozumí symbol představující euxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxteristické technické vlastnosti mince, avšak nejsou vydávány podle právních předpisů členských států, zúčastněných třetích zemí či jiných států, a xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxující zlato, stříbro a platinu se stupněm ryzosti nejméně 375 pro zlato, 500 pro stříbro a 850 pro platinu. Tato definice se netýká puncovních předpisů pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx října 2004;
f) „referenčním pásmem“ rozumí referenční pásmo uvedené v příloze II oddílu 1.
Článek 2
Ochranná ustanovení
S výhradou článků 3 a 4 se zxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx „euro“ nebo „eurocent“ nebo symbol eura; nebo
b) pokud se jejich velikost nachází uvnitř referenčního pásma; nebo
c) pokud se na nich objevuje vzor poxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx podobná.
Článek 3
Výjimky
1. Medaile a žetony nesoucí nápisy „euro“ nebo „eurocent“ nebo symbol eura, avšak bez nominální hodnoty, nejsou zakázánxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxny, pokud:
a) je v jejich středu otvor o průměru nejméně 6 mm, nebo pokud mají polygonální tvar o nejvýše šesti stranách a jsou dodrženy podmínky uvedené x xxxxx xx xxxx xxxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxdailí a žetonů se vždy nachází mimo rozmezí stanovená pro oba případy v příloze II oddílu 2 a
ii) kombinace hodnot průměru a vlastností kovu medailí a žetxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní k používání výrazu „euro“ nebo „eurocent“ nebo symbolu eura za kontrolovaných podmínek užití v případech, kdy neexistuje nebezpečí záměny. V takovxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xznačení „Toto není zákonné platidlo“.
2. Komise může rozhodnout o tom, zda je vzor „podobný“ ve smyslu čl. 2 písm. c).
Článek 5
Stávající medaile a žexxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxle do konce roku 2009, pokud je není možné používat namísto euromincí. Tyto medaile a žetony se případně zaznamenají v souladu s postupy platnými v člensxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2. Členské státy přijmou do 1. července 20xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxe v zúčastněných členských státech vymezených v nařízení (ES) č. 974/98.
Článek 8
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášenx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 2004.
Za Radu
H. HOOGERVORST
předseda
--------------
Pozn. ASPI: Text dokumentu včetně příloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese httpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.