Obsah Dostupné filtry
Předpisy EU a SDEU (11)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky

32012R0260 tech. a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungováxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xarlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky1),
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2),
v soulaxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxu mezi vnitrostátními a přeshraničními platbami, je nezbytné pro řádné fungování vnitřního trhu. Za tímto účelem má projekt jednotné oblasti pro platxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby. V důsledku zavedení otevřených, společných platebních norem, pravidel a postupů a prostřednictvím integrovaného zpracování plateb by SEPA xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxtit pro platby SEPA prováděné uvnitř členských států nebo přes jejich hranice, a to za stejných podmínek a se stejnými právy a povinnostmi bez ohledu na jxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxínky k prohloubení hospodářské soutěže v oblasti platebních služeb a pro ničím neomezovaný rozvoj a rychlé celounijní zavádění inovací týkajících se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxktronických plateb v eurech a vést k jejich nejvyšší možné kvalitě. To by mělo být patrné především v těch členských státech, kde jsou platby ve srovnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x konkrétně pak pro spotřebitele. Naopak, je-li uživatelem platebních služeb spotřebitel, měl by být dodržován princip neúčtování vyšších poplatků. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxžitý z hlediska hospodářského a politického. SEPA je plně v souladu se strategií Evropa 2020, jejímž cílem je promyšlenější hospodářství, ve kterém je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx 10. března 20105) o uplatňování jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), tak Rada ve svých závěrech přijatých dne 2. prosince 2009 zdůraznily důlexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx představuje základní prvek.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenstxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxost inkasa.
(5) Samoregulační úsilí evropského bankovního sektoru prostřednictvím iniciativy SEPA nedostačuje k provedení jednotného přechodu nx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxy zájmy spotřebitelů a dalších uživatelů. Je třeba vzít v úvahu stanoviska všech zúčastněných stran. Tento samoregulační proces navíc nepodléhá vhodxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxatné zlepšení správy projektu SEPA, zůstává tato správa ve své podstatě formálně z velké části v rukou Evropské rady pro platby (EPC). Komise by proto měxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xiné věnovat složení EPC, vzájemným interakcím mezi EPC a celkovou strukturou řízení, jako je Rada SEPA, a úloze této celkové struktury.
(6) Pouze rychxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy na paralelní provoz starších produktů a produktů SEPA. Měla by se proto stanovit pravidla vztahující se na provádění všech úhrad a inkasních transakcx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxatby prováděné platebními kartami v rámci Unie se stále vytvářejí. Do oblasti působnosti těchto pravidel by nemělo spadat poukazování peněz, vnitřně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo telefonu nebo prostřednictvím jiného telekomunikačního, digitálního nebo informačně technologického zařízení, neboť tyto platební služby nelzx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxejním místě nebo na dálku platební karta nebo jiné zařízení, například mobilní telefon, a pokud je výsledkem úhrada nebo inkaso mezi platebními účty ozxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxational bank account number) (IBAN). Není vhodné, aby se toto nařízení vztahovalo na platby vypořádávané v rámci platebních systémů pro velké platby vxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx na inkasní platby, pokud plátce výslovně nepožádá o to, aby platba proběhla prostřednictvím platebního systému pro velké platby.
(7) V současnosti exxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxód BIC") a jejichž základ tvoří úhrady nebo inkasa, jež však obsahují doplňující prvky. U těchto služeb lze očekávat, že budou orientovány přeshraničnxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xěly by se lhůty stanovené v tomto nařízení v souvislosti s úhradami a inkasy vztahovat pouze na úhradu nebo inkaso, které tvoří základ těchto transakcí.
xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx navíc uveden kód BIC. Vzhledem k této skutečnosti již banky v několika členských státech zřídily rejstříky, databáze nebo jiné technické prostředky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Bylo by zjevně neodůvodněné a příliš zatěžující, kdyby všichni plátci a příjemci plateb v Unii byli povinni uvádět kvůli malému počtu případů, kdy je to x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx tento problém vyřešili a odstranili případy, kdy platební účet není možné jednoznačně identifikovat určitým číslem účtu ve formátu IBAN. Je proto třexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xBAN.
(9) Aby mohla být úhrada provedena, musí být platební účet příjemce dosažitelný. Měla by být proto stanovena povinnost dosažitelnosti v rámci cexx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxnost a povinnost dosažitelnosti inkasa, kterou již stanoví nařízení (ES) č. 924/2009, do jediného aktu. Veškeré platební účty příjemců plateb, které xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxitelné pro vnitrostátní inkaso, by měly být rovněž dosažitelné pro celounijní inkasní schéma. To by mělo platit bez ohledu na to, zda se poskytovatel plxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm hospodářské soutěže. Aby byl vytvořen integrovaný trh systémů elektronických plateb v eurech, je důležité, aby zpracování úhrad a inkas nebránila oxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxasa by se měly provádět ve schématu, jehož základní pravidla přijala většina poskytovatelů platebních služeb představujících většinu poskytovatelx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxhraniční, tak pro čistě vnitrostátní úhrady a inkasní transakce. V případě, že existuje více než jeden platební systém pro zpracování těchto plateb, bx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xlatebních služeb mohli využívat bezproblémového provádění malých plateb v eurech v celé Unii.
(11) Vzhledem ke specifičnosti podnikového trhu a vzhxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xřeshraniční i vnitrostátní transakce musí platit stejná pravidla, by měl požadavek, aby účastníci představovali většinu poskytovatelů platebních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxad či inkas představují většinu poskytovatelů platebních služeb ve většině členských států, ve kterých jsou takové služby poskytovány, tvoří většinx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xelounijní platební schémata, která mají být vytvořena v rámci vhodných mechanismů pro správu a řízení, musí mít, aby byla zajištěna interoperabilita xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxeb. Technické požadavky by měly být navrženy s ohledem na zvláštní vlastnosti úhrad a inkas, zejména s ohledem na údaje obsažené ve zprávě o platbě.
(13x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxření by měli mít plátci možnost dát svým poskytovatelům platebních služeb pokyn, aby omezili inkaso na určitou výši nebo určitou periodicitu a sestavixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výhod takovýchto kontrol. Aby bylo možné tyto kontroly příjemců plateb provádět v praxi, je důležité, aby poskytovatelé platebních služeb mohli tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxinečného identifikátoru konkrétních příjemců plateb. Ostatní práva uživatelů již byla stanovena ve směrnici 2007/64/ES a jejich dodržování by mělx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxkcí by mělo být od určitého data povinné používání norem vytvořených mezinárodními nebo evropskými normalizačními orgány. V souvislosti s platbami jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxi platebních služeb je proto požadavkem na úplnou interoperabilitu v rámci celé Unie. Zejména by mělo být prostřednictvím srozumitelných informací a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xladký a jednoduchý přechod na celounijní úhrady a inkasa, zejména s ohledem na spotřebitele. Poskytovatelé platebních služeb by měli mít možnost uzavxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxardních zpráv SEPA.
(15) Je naprosto nezbytné, aby všechny zúčastněné strany, zejména občané Unie, byly včas informovány a mohly se tak plně připravix xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xanky, stejně jako ostatní významní uživatelé pravidelných plateb, by proto měly provádět konkrétní a rozsáhlé informační kampaně s cílem zvýšit infoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx uzpůsobeny dané cílové skupině. Zejména je třeba seznámit občany se změnou BBAN na IBAN. Nejvhodnější orgánem ke koordinaci těchto informačních kampxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx stanovit jedno společné datum přechodu, do kterého by všechny úhrady a inkasní transakce měly tyto technické požadavky splňovat a zároveň ponechat trx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxotřebitelům umožnili nadále používat číslo BBAN pro vnitrostátní platební transakce, a to pod podmínkou, že bude zajištěna interoperabilita díky moxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Poskytovatelé platebních služeb by za tuto službu neměli požadovat žádné přímé ani nepřímé poplatky.
(18) Přestože úroveň rozvinutosti služeb x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta, která umožní uskutečnit všechny nezbytné postupy a přispěje ke koordinovanému, jednotnému a integrovanému přechodu na SEPA a zároveň napomůžx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb by měli mít dostatek času na to, aby se přizpůsobili technickým požadavkům, avšak toto časové období by nemělo zbytečně oddálit dobu, kdy budou spotřxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužeb by měli svým retailovým zákazníkům poskytnout nezbytné technické služby pro vnitrostátní a přeshraniční platební transakce, aby zajistili hlxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx o obchodní modely inkasa. Pro vytvoření rovných podmínek mezi poskytovateli platebních služeb je nezbytná regulace vícestranných mezibankovních pxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo transakce vyžadující výjimečné zpracování (tzv. R-transakce, kde písmeno R může například znamenat ("reject", "refusal" "return", "reversalxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx účinného evropského trhu inkas by bylo zjevným přínosem vícestranné mezibankovní poplatky za jednu transakci zakázat. Poplatky za R-transakce by nixxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxsparentnosti a ochrany spotřebitele jasné a srozumitelné informace o poplatcích za R-transakce. V každém případě by R-transakcemi nemělo být dotčenx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxrakter než platby prováděné platebními kartami, zejména proto, že příjemci plateb mají více možností, jak motivovat plátce k využívání inkasa prostřxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu často izolovanými, nepravidelně se vyskytujícími událostmi. Ustanoveními o vícestranných mezibankovních poplatcích za inkasa není tedy dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxto nařízení se nevztahuje na další volitelné služby, pokud se jasně a jednoznačně odlišují od základních inkasních služeb a pokud poskytovatelé a uživxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodářské soutěže.
(21) Možnost uplatňovat vícestranné mezibankovní poplatky za vnitrostátní a přeshraniční inkasní transakce by proto měla být časxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxků za R-transakce v Unii. Poplatky za R-transakce na vnitřním trhu by se měly postupně sbližovat, aby se mezi členskými státy neodlišovaly natolik, že bx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx velmi specifické funkce, často z historických nebo právních důvodů. Objem transakcí u těchto služeb je většinou okrajový. Takové služby by proto mělo xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxve na přechod převažující části úhrad a inkas, a tím umožnit dřívější využití většiny možných přínosů integrovaného trhu plateb v Unii. V některých člexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxu k platební transakci používá plátce kartu v prodejním místě, ale vlastní platební transakcí je inkaso. Při takových platebních transakcích je karta xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx platební služby nelze klasifikovat jako nadstandardní produkt, je v tomto případě vzhledem ke značnému objemu transakcí nutné stanovit pro tyto platxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxtečnou SEPA náhradu.
(24) Pro náležité fungování vnitřního trhu plateb je nezbytné zajistit, aby plátci, jako jsou spotřebitelé, podniky nebo orgánx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxch státech a jsou dosažitelní v souladu s tímto nařízením.
(25) K zajištění plynulého přechodu na SEPA by měla jakákoliv platná autorizace k provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v platnosti. Tato autorizace by měla být chápána jako souhlas udělený poskytovateli platebních služeb plátce k provádění pravidelného inkasa ve prosxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxody, které pozměňují zmocnění k inkasu tak, aby bylo umožněno jeho zachování. Je však nutné chránit práva spotřebitelů, a pokud stávající zmocnění k inxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxému plnění svých kontrolních povinností a přijímání veškerých opatření, včetně posuzování stížností, nutných k zajištění toho, aby poskytovatelé pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xteří nedodržují povinnosti podle tohoto nařízení, a aby mohlo být dodržování tohoto nařízení vymáháno efektivním a účinným způsobem správní nebo souxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxropskou centrální bankou (dále jen "ECB") a národními centrálními bankami členských států a s ostatními příslušnými orgány, jako je Evropský orgán doxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxátních právních předpisů vztahujících se na poskytovatele platebních služeb.
(27) Členské státy by měly stanovit sankce za porušování tohoto nařízxxx x xxxx xx xxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxebitelům.
(28) Aby bylo možné zjednat nápravu v případě, že toto nařízení bylo nesprávně uplatněno nebo došlo ke sporům mezi uživateli a poskytovatelx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyřizování stížností a mimosoudní zjednávání nápravy. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, že se tyto postupy použijí pouze na spotřebitele xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxu, Evropskému orgánu pro bankovnictví a ECB zprávu o uplatňování tohoto nařízení. K této zprávě by měly být případně přiloženy návrhy na změnu tohoto naxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt akty podle článku 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o úpravu těchto technických požadavků. V prohlášení (č. 39) k článku 290 Smlouvy o fungování EU pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdu se svými zavedenými postupy v konzultacích s odborníky jmenovanými členskými státy při vypracovávání návrhů aktů v přenesené pravomoci v oblasti fxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxx x xxxxx xxxxvantními zúčastněnými stranami. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předáxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxch, jejichž měnou není euro, museli podniknout více zvláštních přípravných prací nad rámec platebního trhu jejich národní měny, mělo by být těmto poskxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxly dosáhnout souladu s technickými požadavky, aby došlo k vytvoření skutečného evropského platebního prostoru, což posílí vnitřní trh.
(32) Má-li bxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxučasné a zároveň jediné celoevropské spotřebitelské schéma inkasních plateb vytvořené EPC poskytuje bezvýhradné právo na vrácení autorizovaných pxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxika podmínkám podle článků 62 a 63 směrnice 2007/64/ES. Vzhledem k současné situaci na trhu a k nutnosti zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele bx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxopskému parlamentu, Radě, Evropskému sociálnímu a hospodářskému výboru a ECB spolu s případným návrhem na přezkum uvedené směrnice.
(33) Na zpracovxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů9). Přechod na SEPA a zavedení společných norem a pravidel pro plaxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a měly by chránit zájmy občanů Unie.
(34) Finanční zprávy týkající se plateb a úhrad v SEPA nespadají do oblasti působnosti Dohody mezi Evropskou unií a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxy Programu sledování financování terorismu10).
(35) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž stanovení technických a obchodních požadavků na úhrady a ixxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxuvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na zúčtování, které jsou uloženy poskytovatelům platebních služeb pro účely statistiky platební bilance a které souvisejí s platebními transakcemi xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xoučasnosti bylo a je jedním z významných zdrojů dat spolu s ostatními, jako jsou přímé průzkumy, a přispívá k vytváření kvalitních statistik. Od počátkx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxíše než údaje, jež poskytují banky za své klienty. Ačkoli podávání zpráv na základě zúčtování představuje řešení, které z hlediska společnosti jako cexxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxí zpráv v případě přeshraničních plateb v úzkém slova smyslu snížit v některých členských státech efektivitu a zvýšit náklady. Protože cílem SEPA je omxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxodné sladit lhůty pro mezibankovní poplatky stanovené v článku 7 nařízení (ES) č. 924/2009 s ustanoveními tohoto nařízení.
(38) Nařízení (ES) č. 924xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxoví pravidla pro úhrady a inkasní transakce denominované v eurech v rámci Unie, pokud se poskytovatel platebních služeb plátce a poskytovatel platebnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx xxxx xxxxxxxx se nevztahuje na:
a) platební transakce prováděné mezi poskytovateli platebních služeb a v rámci poskytovatelů platebních služeb, včetně jejich obcxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxk kromě inkasních transakcí, u kterých plátce výslovně nepožádal, aby byly provedeny prostřednictvím platebních systémů pro velké platby;
c) platexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxobný prostředek použit pouze k získání informací nutných přímo pro provedení úhrady nebo inkasa na platební účet a z platebního účtu identifikovatelnxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, pokud výsledkem takových platebních transakcí není úhrada ani inkaso na platební účet a z platebního účtu identifikovatelného ve formátu Bxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxu BBAN nebo IBAN.
3. Pokud se platební schémata zakládají na platebních transakcích prostřednictvím úhrad nebo inkas, zároveň však obsahují doplňxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1. ) "úhradou" vnitrostátní nebo přeshraniční platební služba za účelem připsání částky na platební účet příjemxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb, u něhož má plátce veden platební účet;
2. ) "inkasem" vnitrostátní nebo přeshraniční platební služba za účelem odepsání částky z pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxrá je majitelem platebního účtu a umožní platební příkaz z tohoto platebního účtu, nebo v případě neexistence platebního účtu plátce fyzická nebo právxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxního účtu a která je zamýšleným příjemcem peněžních prostředků, jež jsou předmětem platební transakce;
5. ) "platebním účtem" účet vedený na jméno jexxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxu peněžních prostředků s formálními a standardizovanými postupy a se společnými pravidly pro zpracování, zúčtování nebo vypořádání platebních tranxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb, pro provádění platebních transakcí v Unii a v rámci členských států, oddělený od jakékoliv infrastruktury nebo platebního systému, který zaxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx. 1 směrnice 2007/64/ES a právnické a fyzické osoby uvedené v článku 26 směrnice 2007/64/ES, s výjimkou subjektů uvedených v článku 2 směrnice Evropskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xd uplatňování ustanovení podle čl. 2 odst. 3 směrnice 2007/64/ES;
9. ) "uživatelem platebních služeb" fyzická nebo právnická osoba, která využívá plxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdaný plátcem nebo příjemcem poskytovateli platebních služeb, jímž žádá o provedení platební transakce;
12. ) "mezibankovním poplatkem" poplatek pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtranný mezibankovní poplatek, který je předmětem dohody mezi více než dvěma poskytovateli platebních služeb;
14. ) "BBAN" identifikátor čísla platxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxt pouze pro vnitrostátní platební transakce, přičemž pro účely přeshraničních platebních transakcí je tentýž platební účet označen číslem ve formátx xxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, jehož prvky jsou stanoveny Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO);
16. ) "kódem BIC" identifikační kód podniku, který jednoznačně označuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kterou definuje ISO a která zahrnuje fyzické znázornění platebních transakcí v jazyce XML v souladu s obchodními pravidly a prováděcími pokyny celounxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xlavním účelem je zpracovávat, zúčtovávat nebo vypořádávat jednotlivé platební transakce, které mají vysokou prioritu a naléhavost a především velkxx xxxxxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužeb plátce a poskytovatelem platebních služeb příjemce;
20. ) "inkasováním" část inkasní transakce, která je zahájena podnětem příjemce k provedxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uděluje příjemci a (přímo nebo nepřímo prostřednictvím příjemce) poskytovateli platebních služeb plátce a kterým příjemci povoluje dát podnět k inkxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlých plateb" platební systém, jehož hlavním účelem je zpracování, zúčtování nebo vypořádání úhrad a inkas, které jsou obvykle zasílány hromadně a majx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxení smlouvy o platebních službách podnikem vymezeným v článku 1 a v čl. 2 odst. 1 a 3 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES13) ;
24. ) "spotřebitelem" fxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xlatební transakce, kterou poskytovatel platebních služeb nemůže řádně provést nebo která vede k výjimečnému zpracování, mimo jiné z důvodu nedostatxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxí zrušeného platebního účtu;
26. ) "přeshraniční platební transakcí" platební transakce z podnětu plátce nebo příjemce, pokud se poskytovatel platxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xransakce z podnětu plátce nebo příjemce, pokud se poskytovatel platebních služeb plátce a poskytovatel platebních služeb příjemce nacházejí v témže xxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx 3
Dosažitelnost
1. Poskytovatel platebních služeb příjemce, který je dosažitelný pro vnitrostátní úhradu v rámci platebního schématu, musí být v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxázejícího se v kterémkoliv členském státě.
2. Poskytovatel platebních služeb plátce, který je dosažitelný pro vnitrostátní inkaso v rámci určitého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxytovatele platebních služeb nacházejícího se v kterémkoliv členském státě.
3. Odstavec 2 se použije pouze na inkasa, která mohou spotřebitelé prováxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxužeb za účelem provádění úhrad a inkasa musí splňovat tyto podmínky:
a) pravidla těchto schémat jsou stejná pro vnitrostátní a přeshraniční úhrady v ráxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxelů platebních služeb ve většině členských států a představují většinu poskytovatelů platebních služeb v Unii, přičemž se v úvahu berou pouze poskytoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxodstavce písm. b) v úvahu pouze členské státy, v nichž poskytovatelé platebních služeb tyto služby poskytují, a pouze poskytovatelé poskytující tyto xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxí technickou interoperabilitu svého platebního systému s ostatními platebními systémy malých plateb v Unii pomocí norem vytvořených mezinárodními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxeb v Unii. Platební systémy určené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebnxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy určenými podle uvedené směrnice.
3. Zpracování úhrad a inkas nesmějí bránit technické překážky.
4. Majitel platebního schématu, a pokud daxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxátech, může příslušné orgány v členském státě, v němž se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx b). Tyto příslušné orgány, po konzultaci s příslušnými orgány v ostatních členských státech, v nichž má nově zřízené platební schéma alespoň jednoho úxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxatební schéma má potenciál rozvinout se v plnohodnotné celoevropské platební schéma a přispívat ke zlepšování hospodářské soutěže a k podpoře inovacxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxky na úhrady a inkasní transakce
1. Poskytovatelé platebních služeb provádějí úhrady a inkasní transakce za těchto podmínek:
a) musí používat identxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nachází;
b) musí používat při převodu platebních transakcí jiným poskytovatelům platebních služeb nebo prostřednictvím platebního systémx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xčtů identifikátor platebního účtu podle bodu 1 písm. a) přílohy, bez ohledu na to, zda se poskytovatel platebních služeb plátce a poskytovatel platebnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxkých státech;
d) musí zajistit, aby v případě, že uživatel platebních služeb, jenž není spotřebitel nebo mikropodnik, dává podnět k jednotlivým úhraxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpráv podle bodu 1 písm. b) přílohy.
Aniž je dotčen první pododstavec písm. b), použijí poskytovatelé platebních služeb na zvláštní žádost uživatexx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí provádět úhrady v souladu s následujícími požadavky a dodržovat povinnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy provádějícími směrnicx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxbních služeb plátce musí poskytovateli platebních služeb příjemce poskytnout údaje podle bodu 2 písm. b) přílohy;
c) poskytovatel platebních služex xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxa v souladu s následujícími požadavky a dodržovat povinnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy provádějícími směrnici 95/46/ES:
a) Poskxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xlatební transakcí údaje podle xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxce); zmocnění k inkasu spolu s jejich pozdějšími změnami či dokladem o jejich zrušení se uchovávají u příjemce nebo u jím pověřené třetí osoby a příjemce xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb příjemce musí poskytnout poskytovateli platebních služeb plátce údaje podle bodu 3 písm. b) přílohy.
c) Poskytovatel platebních služeb plátce muxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx aby:
i) omezil inkaso na určitou částku nebo periodicitu, případně obojí,
ii) v případě, že zmocnění k inkasu v rámci platebního schématu nestanoví pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxta zadané inkasní transakce odpovídá částce a periodicitě stanovené ve zmocnění k inkasu, a to na základě informací týkajících se zmocnění k inkasu.
ixxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxdnoho nebo více určených příjemců.
Pokud plátce ani příjemce není spotřebitelem, není poskytovatel platebních služeb povinen dodržovat požaxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xouladu s články 41 a 42 směrnice 2007/64/ES.
Při první inkasní transakci nebo při jednorázové inkasní transakci a při každé následné inkasní transakcx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx informace týkající se zmocnění k inkasu při každé inkasní transakci poskytovateli platebních služeb plátce.
4. Je-li požadována úhrada, sdělí příjxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx a rovněž kód BIC svého poskytovatele platebních služeb, v případě vnitrostátních platebních transakcí do 1. února 2014 a v případě přeshraničních plaxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xlatebního účtu podle bodu 1 písm. a) přílohy. Plátce sdělí kód BIC poskytovatele platebních služeb plátce v případě vnitrostátních platebních transaxxx xx xx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxtcem a jeho poskytovatelem platebních služeb nestanoví právo na vrácení peněžních prostředků, poskytovatel platebních služeb plátce ověří, aniž je xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxpovídá částce a periodicitě stanovené ve zmocnění k inkasu, a to na základě informací týkajících se zmocnění k inkasu.
7. Po 1. únoru 2014 v případě vnitxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch služeb uváděli kód BIC poskytovatele platebních služeb plátce nebo poskytovatele platebních služeb příjemce.
8. Poskytovatelé platebních služxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxkcím zahájeným platební kartou nebo jejím prostřednictvím v prodejním místě, jejichž výsledkem je inkaso.
Článek 6
Lhůty
1. Ode dne 1. února 2xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xx x x x x x xxxxxx x x x xxxxxxxx
xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxkasa prováděna v souladu s čl. 8 odst. 2 a 3 a požadavky stanovenými v čl. 5 odst. 1, 3, 5, 6 a 8 a v bodech 1 a 3 přílohy.
3. Aniž je dotčen článek 3, musí být inkasx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxshraničních plateb.
4. U vnitrostátních platebních transakcí může členský stát nebo poskytovatelé platebních služeb členského státu se souhlasem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx
Článek 7
Platnost zmocnění k inkasu a právo na vrácení peněžních prostředků
1. Jakákoliv platná autorizace k pravidelnému inkasu v rámci stávaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtebních služeb plátce k provádění pravidelného inkasa ve prospěch tohoto příjemce v souladu s tímto nařízením, pokud neexistují vnitrostátní právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxvýhradné vrácení peněžních prostředků a vrácení peněžních prostředků ke dni vrácené platby, pokud takové vrácení peněžních prostředků bylo stanovexx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxkasní transakce žádný vícestranný mezibankovní poplatek za jednu inkasní transakci ani jiná dohodnutá odměna se stejným cílem nebo účinkem.
2. Na Rxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přerozdělení nákladů poskytovateli platebních služeb, který R-transakci způsobil, nebo uživateli platebních služeb, jehož poskytovatel platebnxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvány poplatky, a aby poskytovatel platebních služeb neúčtoval uživateli platebních služeb za určitý typ R-transakcí poplatky převyšující náklady, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm poskytovatelem platebních služeb, který je reprezentativní stranou dohody z hlediska objemu transakcí a povahy služeb;
d) uplatní-li poskytovatxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xiž těmito mezibankovními poplatky pokryty;
e) nesmí existovat žádná praktická ani hospodářsky schůdnější alternativa dohody, která by umožnila stxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxtků za R-transakce zohledňují pouze kategorie nákladů přímo a jednoznačně spojené se zpracováním R-transakce. Tyto náklady musí být přesně vymezenyx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxvce 1 a 2 se použijí obdobně na jednostranné úpravy poskytovatelů platebních služeb a na dvoustranné dohody mezi poskytovateli platebních služeb, ktexx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxý je majitelem platebního účtu nacházejícího se v Unii, si nesmí určovat členský stát, v němž se má tento platební účet nacházet, pokud je tento platební xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxitelem platebního účtu nacházejícího se v Unii, si nesmí určovat členský stát, v němž se má tento platební účet nacházet, pokud je tento platební účet doxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí, kterými mohou být veřejné orgány, subjekty stanovené vnitrostátním právem nebo veřejné orgány, jež jsou k tomu vnitrostátním právem výslovně zmocxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxšné orgány určené podle odstavce 1 do 1. února 2013. Neprodleně oznámí Komisi a Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví) (dále jxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxtavci 1 měly veškeré pravomoci nezbytné k výkonu svých povinností. Jestliže je pro záležitosti, na něž se vztahuje toto nařízení, určen na území členskxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxektivně.
4. Příslušné orgány musí efektivně kontrolovat dodržování tohoto nařízení poskytovateli platebních služeb a přijmou veškerá opatření, jxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x093/2010.
xxxxxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxvání. Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení a opatření Komisi do 1. srpna 2013 a neprodlxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxřizování stížností a mimosoudní zjednávání nápravy
1. Členské státy zavedou přiměřené a účinné postupy pro mimosoudní vyřizování stížností a mimosxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících z tohoto nařízení. Za tímto účelem určí členské státy stávající subjekty, nebo případně zřídí subjekty nové.
2. Členské státy oznámí Kxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxhou stanovit, že tento článek se použije pouze na ty uživatele platebních služeb, kteří jsou spotřebiteli nebo mikropodniky. Členské státy oznámí Komxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 14, pokud jde o změny přílohy s ohledem na technický pokrok a vývoj trhu.
Článek 14
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx svěřena Komisi na dobu pěti let od 31. března 2012 Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto období. Přexxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxjpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 13 kdykoli zrušitx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxpské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené praxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xroti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
Článek xx
xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxo bankovnictví zprávu o uplatňování tohoto nařízení, případně spolu s příslušným návrhem.
Článek 16
Přechodná ustanovení
1. Odchylně od čl. x xxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxních platebních transakcí konverzní služby a umožnili jim tak i nadále používat číslo účtu ve formátu BBAN místo identifikátoru platebního účtu podle xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xBAN plátce a příjemce na příslušný identifikátor platebního účtu podle bodu 1 písm. a) přílohy. Tento identifikátor platebního účtu se poskytne uživaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uživatelům platebních služeb žádné poplatky, které by byly přímo či nepřímo spojeny s těmito konverzními službami.
2. Poskytovatelé platebních sluxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xlužby denominované v eurech, dodržovat článek 3 od 31. října 2016. Je-li však euro jako měna některého takového členského státu zavedeno před 31. říjnex xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxt stal členem eurozóny.
3. Členské státy mohou svým příslušným orgánům povolit, aby do 1. února 2016 upustily ode všech nebo od některých požadavků staxxxxxxxx x xxx x xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx inkasních transakcí v uvedeném členském státě, a to na základě oficiálních statistik platebního styku zveřejňovaných každoročně ECB.
4. Členské stxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x x x x xxxxxxx xxxtebních transakcí generovaných za použití platební karty v prodejním místě, jejichž výsledkem je inkaso odečtené a odeslané z platebního účtu identixxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx 2016 v případě uživatelů platebních služeb, kteří dávají podnět k jednotlivým úhradám či inkasům, které jsou zasílány hromadně, nebo je přijímají, upxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxtění od těchto požadavků musí poskytovatelé platebních služeb dodržovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. d), pokud o takovou službu požádá užixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxbních transakcí podle čl. 5 odst. 4, 5 a 7 do 1. února 2016.
7. Pokud má členský stát v úmyslu využít výjimky stanovené v odstavcích 1, 3, 4, 5 nebo 6, oznámí txxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 5, čl. 6 odst. 1 nebo 2 u daných platebních transakcí uvedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xransakce se výjimka vztahuje, jakož i veškeré pozdější změny.
8. Poskytovatelé platebních služeb nacházející se v členském státě, jehož měnou není exxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxx xxxxx xxxxx xxovozovatelé platebních systémů malých plateb pro členský stát, jehož měnou není euro, musí dodržovat požadavky čl. 4 odst. 2 od 31. října 2016.
Je-li vxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxích systémů malých plateb nacházející se v tomto členském státě a uživatelé platebních služeb využívající platebních služeb v tomto členském státě doxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro členské státy, jejichž měnou bylo euro ke dni 31. března 2012.
Článek 17
Změny nařízení (ES) č. 924/2009
Nařízení (ES) č. 924/2009 se mění txxxxx
xx x xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxto:
"1. Poplatky, které poskytovatel platebních služeb účtuje uživateli platební služby za přeshraniční platby, jsou stejné jako poplatky účtovanx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx
xx xlánek 4 se mění takto:
a) odstavec 2 se zrušuje;
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
"3. Poskytovatel platebních služeb může uživateli platebních sluxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxovedení přeshraniční platební transakce, aniž by sdělil IBAN, a případně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xlatebního účtu v druhém členském státě. Tyto poplatky musí být přiměřené a musí odpovídat nákladům. Na jejich výši se poskytovatel platebních služeb a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxném časovém předstihu před tím, než je uživatel platebních služeb touto dohodou vázán."
___________
xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xznamovací povinnosti založené na zúčtování uložené poskytovatelům platebních služeb pro účely statistiky platební bilance, které souvisejí s platxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx7".
b) V odstavci 2 se slova "před 1. listopadem 2012" nahrazují slovy "před 1. únorem 2017".
c) V odstavci 3 se slova "před 1. listopadem 2012" nahrazujx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve Štrasburku dne 14. březnx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxloh naleznete ve formátu pdf na webové adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:0037:CS:PDF
xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxxx
xx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx
xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.