22 Cdo 2808/2007

Imise - právně významné obtěžování a limit stanovený právním předpisem

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxcně závazným právním předpisem, ale překračuje míru obvyklou v daném místě, a to s přihlédnutím k míře dané v jiných obdobných místech.
ČESKÁ REPUBLIKx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce L. H., zastoupeného advokátem, proti žalovanému m. T., zastoupenému advokátem, o uložení povinnosti zdxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xrosince 2006, č. j. 13 Co 397/2006-345, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 19. prosince 2006, č. j. 13 Co 397/2006-345, se zrušuje a věc se vxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxdlí v domě vzdáleném 150 metrů od otevřeného městského zimního stadionu a městského koupaliště a je rušen zde provozovanými hudebními produkcemi, zejxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxlo rozhodováno i ve vztahu k J. B. jako žalovanému 2), výrokem pod bodem I. uložil oběma žalovaným povinnost "zdržet se obtěžování žalobce hlukem z pozemxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx x x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxastnictví žalovaného č. 1 a jsou evidovány na LV v k. ú. T., obec a okres T. u Katastrálního úřadu v T.“, výrokem pod bodem II. uložil žalovanému 2) povinnosx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xx x xx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xákladech řízení. Doplňujícím rozsudkem ze dne 29. března 2002, č. j. 3 C 168/99-215, zamítl "návrh žalobce, jímž požadoval uložit povinnost žalovanémx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xx x xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxování hudebních akcí, po zjištění jejich provozovatelů a zjištěním intenzity hluku znaleckým posudkem, s přihlédnutím k vyhlášce č. 13/1997 Sb., o ocxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x27 občanského zákoníku (dále "ObčZ“) k závěru, že žalovaní jsou odpovědni za obtěžování žalobce hlukem, dosahujícím úrovně, která překračovala mírx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx52, výrokem pod bodem I. změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že se v části odvoláním napadené ohledně žalovaného 1) žaloba zamítá a výrokem xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxkladech řízení.
Nejvyšší soud k dovolání žalobce rozsudkem ze dne 26. dubna 2006, č. j. 22 Cdo 223/2005-326, zrušil rozsudek odvolacího soudu v bodě I.x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdě nákladů řízení a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Odvolací soud poté rozsudkem ze dne 19. prosince 2006, č. j. 13 Co 397/2006-345, výrokxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tj. živou hudbou v noční době z pozemku č. 3375/1 z hřiště – stadionu, z pozemku č. 3375/2 a z pozemku č. 3375/3, zapsaných na LV v k. ú, T., obec a okres T., u Kaxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxodukcí reprodukované hudby v denní a noční době a produkcí živé hudby v denní době z těchže pozemků, se zamítá“. Výrokem pod bodem II. rozhodl, že žádný z úxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxohované státem. Odvolací soud s odvoláním na názor dovolacího soudu, že překračuje-li obtěžování meze stanovené správním předpisem, přesahuje i mírx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x závěru, že v denní době živá produkce nepřekračuje nejvýše přípustné limity a to platí i pro reprodukovanou hudbu v nočních hodinách. Zásadním způsobex xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xze mít za to, že k jeho obtěžování dochází nad míru přiměřenou poměrům.
Proti rozsudku odvolacího soudu, a to "do všech jeho výroků a částí“ podává žalobxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxkýmkoliv hlukem nad míru přiměřenou poměrům; žalobce nepožadoval členění obtěžování hlukem na denní či noční dobu anebo hluku z živé nebo reprodukovaxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxečnost, že nepřiměřené je nejen takové obtěžování hlukem, které je v rozporu s hygienickými předpisy, ale i takové, které sice tyto předpisy neporušujxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xudbou v noci z konkrétních pozemků. Poukazuje na názor dalších občanů z okolí žalobcova bydliště, či stížnosti a petice obyvatel města z 18. 5. 1998. K soxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xo, že byla prokázána samotná skutečnost obtěžování hlukem. V tomto směru připomíná komentář k ObčZ, nakladatelství Beck, 10. jubilejní vydání, str. 5xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx x xxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xínění účelově, nad rámec petitu, v rozporu s § 79 OSŘ, rozčlenil obtěžování podle druhu hudby a podle času, kdy byla provozována a žalobci tak bylo odňatx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Dovolatel trvá na tom, že obtěžování hlukem bylo prokázáno a že má tudíž právo na náhradu nákladů v plném rozsahu. Poukazuje na xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na str. 4 jeho rozsudku k otázce zjišťování, jaká míra obtěžování nepřekračuje přiměřené poměry jak v daném typu lokalit, tak v konkrétním místě. Navrhxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) OSŘ, že je uplatněn dovolací důvod upravený v § 241a odst. 2 písm. a) a b) OSŘ a xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že dovolání je důvodné.
Odvolací soud se správně zabýval otázkou, zda hluk z produkcí konajících se na pozemku ve vlastnictví žalovaného překračuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxvněně upozorňuje na skutečnost, vyplývající ostatně již z (v tomto řízení závazného) právního názoru dovolacího soudu, vysloveného v rozsudku ze dne xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnovené obecně závazným právním předpisem, ale překračuje míru obvyklou v daném místě, a to s přihlédnutím k míře dané v jiných obdobných místech (v danéx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy dané správními předpisy, ale měl se zabývat otázkou, zda jde o hluk obvyklý v obdobných městských lokalitách (a to jak intenzitou, tak dobou trvání) a zxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxžby v občanském zákoníku“. Praha: C. H. Beck 2005, 2. vydání, s. 142 a násl., kde je uveden podrobný rozbor této problematiky. Pokud se odvolací soud uvedxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx
Dovolací soud též uložil žalovanému povinnost zdržet se obtěžování žalobce "v noční době“, a to "živou hudbou“. Dovolatel napadá i tuto část výroku s tíxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx žalobce hlukem, přičemž toto rušení časově nevymezuje a nekonkretizuje zdroje hluku, není vyloučeno, aby tuto konkretizaci provedl soud (např. uložx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxk, ve kterém se žalovanému ukládá povinnost zdržet se rušení "v noční době“ je neurčitý, neboť z něj není zřejmé, co se noční dobou míní; i v této části je tax xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxbjektivní legitimaci žalobce k podání dovolání i proti této části výroku. Na tom nic nemění ani § 34 zákona č. 258/2000 Sb., xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xxedeného je zřejmé, že dovolání je důvodné. Proto nezbylo, než rozhodnutí odvolacího soudu zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení (243b odst. xx x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR