33 Odo 633/2003

K promlčení práva věřitele na poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty ke splnění dluhu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxměřenou lhůtu ke splnění povinnosti až po uplynutí lhůty tří let ode dne, kdy tak mohl poprvé oprávněně učinit, t. j. od prvního dne prodlení dlužníka, a nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xdstoupit od smlouvy poté, co dodatečně poskytnutá lhůta marně uplyne.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud
České republiky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxem, proti žalovanému A. N., zastoupenému, advokátkou, o vydání věci oproti zaplacení částky 180.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Okresní soud v Trutnově (dále jen "soud prvního stupněxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvaného dřevěného domku MULTI 160 včetně projektové dokumentace oproti zaplacení částky 180.000,- Kč, a rozhodl o nákladech řízení. Žalobce opíral upxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxyž žalovaný jako kupující nezaplatil kupní cenu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě (§ 517 odst. 1 občanského zákoníku – dále jen "ObčZ“). Žalovaný v rámcx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxa 27. 4. 1998 a kupní cena v ní byla sjednána částkou 230.000,- Kč. Při podpisu smlouvy bylo zaplaceno 180.000,- Kč, zbývajících 50.000,- Kč mělo být zaplxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx01, a vyrozuměl ho, že nestane-li se tak, odstoupí od kupní smlouvy. Dopisem ze 7. 2. 2002 pak žalobce od smlouvy odstoupil s tím, že ani v dodatečně stanovxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxpit od smlouvy je právem majetkové povahy, které se promlčuje ve tříleté promlčecí době podle § 101 ObčZ. Při úvahách, která skutečnost je podstatná prx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxodlení dlužníka se splněním povinnosti ze závazkového vztahu. Až od tohoto prodlení se odvíjejí další jednostranné právní úkony věřitele, a to výzva kx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtní odstoupení od smlouvy. Podle názoru soudu prvního stupně musí být všechny tyto úkony učiněny před uplynutím promlčecí doby, která počíná běžet od oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxtku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxla "zaniknout“ právě v důsledku odstoupení.
K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací rozsudkem ze dne 20. února 2003, č. j. 2x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxčala běžet až od marného uplynutí dodatečně poskytnuté přiměřené lhůty k plnění bez ohledu na to, kdy byla tato lhůta poskytnuta, neboť takovéto řešení xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxo právo by bylo prakticky nepromlčitelné. Zaujal názor, že pokud byl žalovaný od 28. 7. 1998 v prodlení se zaplacením zbytku kupní ceny, mohl mu žalobce – x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxrá by končila 31. 7. 1998, a od 1. 8. 1998 by žalobci vzniklo právo odstoupit od smlouvy, které by se promlčelo 1. 8. 2001. K promlčení tohoto práva by ostatnx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx námitka promlčení vznesena důvodně a zamítavý rozsudek soudu prvního stupně je věcně správný.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, jehož pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí a v němž namítl, že rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Stejně jako v předchozím průběhu řízení poukázal na to, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxíka není rozhodující pro počátek běhu promlčecí doby ve vztahu k právu odstoupit od smlouvy, jelikož toto právo vzniká až po marném uplynutí dodatečně pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxu je jeho odstoupení od smlouvy včasné. Žalobce dále s podrobným odůvodněním vyslovil přesvědčení, že na běh promlčecí doby dopadá § 102 ObčZ, a navrhlx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xylo podáno včas k tomu oprávněnou osobou, zabýval nejprve otázkou, zda je dovolání žalobce přípustné. Jelikož právní otázka, která je v něm otevřena doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx, je otázkou, která dosud nebyla v rozhodování dovolacího soudu vyřešena (§ 237 odst. 3 OSŘ), je přípustnost dovolání dána ustanovením § 237 odst. 1 písxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle § 242 odst. 1 a 3 OSŘ. Dovolatel netvrdí, že řízení je postiženo některou z vad uvedených v § 229 odst. 1, § 229 odst. x xxxxx xx x xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxout, i když nebyly v dovolání uplatněny, a ani z obsahu spisu nic takového neplyne. Proto se dovolací soud zabýval jen výslovně uplatněným dovolacím důvxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxsouzením je omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav. O mylnou aplikaci právních předpisů se jedná, jestliže soud použil jiný právní přexxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xesprávné právní závěry.
Podle § 517 odst. 1 ObčZ dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení. Jestliže jej nesplní ani v dodatečné přimxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x tomto zákoně stanovené. K promlčení soud přihlédne jen k námitce dlužníka. Dovolá-li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat. Pxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxta druhá a třetí a odst. 3 ObčZ). Podle § 101 ObčZ pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tak nejde o případ aplikace nesprávného právního předpisu.
Dovolatel ostatně právní závěr soudů obou stupňů, že právo věřitele odstoupit od smlouvyx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx v rozhodovací praxi soudů přijímán zcela jednoznačně. Namítne-li tedy dlužník důvodně promlčení tohoto práva věřitele, účinky odstoupení od smlouvx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxvo na odstoupení od smlouvy vykonáno poprvé.
Soud prvního stupně správně poukázal na to, že k tomu, aby v důsledku prodlení dlužníka mohl věřitel postuxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy ke splnění závazku a následně samotné odstoupení od smlouvy v případě, že ani v této lhůtě nebude závazek splněn. Není vyloučeno ani to, aby věřitel již xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxstoupení od smlouvy dochází marným uplynutím stanovené lhůty. V každém případě je ale vznik práva na odstoupení od smlouvy podmíněn nejen zcela samozřxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxávo je právem majetkové povahy, které je třeba stanoveným způsobem uplatnit v promlčecí době stanovené v § 101 ObčZ. Je-li toto právo uplatněno u dlužnxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xhůtě xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxí práva na poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty po uplynutí tříleté promlčecí doby za situace, kdy není promlčení namítáno. Poskytne-li ovšem věřitex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx dne prodlení dlužníka, a namítne-li dlužník promlčení tohoto práva, účinky, které zákon s tímto úkonem spojuje, vůči němu nenastávají a věřiteli tudíx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xalovanému dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku po uplynutí tří let ode dne, kdy tak mohl poprvé učinit, t. j. od 28. 7. 1998, neboť se tak stalo ax xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v kupní smlouvě ze dne 27. 4. 1998 uplynuly do první výzvy žalobce … více než 3 roky“, a je tudíž zřejmé, že jeho námitka promlčení se vztahuje i na uplatnění xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxavý rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, byť jeho výklad ustanovení § 101 ObčZ ve spojení s § 517 odst. 1 ObčZ není zcela přesný. Ani z hlediska
interxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ naplněn.
K námitce žalobce, že počátek běhu promlčecí doby je třeba posuzovat podle § 102 ObčZ, postačí uxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxké osoby (srov. např. § 436 ObčZ, § 504 ObčZ, § 763 odst. 3 ObčZ apod.). V tomto případě ovšem o takovouto situaci nejde, neboť zatímco uplatnění již dříxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxdatečné lhůty k plnění a právo na odstoupení od smlouvy dvě rozdílná oprávnění, přičemž vznik druhého z nich je podmíněn realizací prvého. Ustanovení § xxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xSŘ zamítl.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto s přihlédnutím k tomu, že žalovanému, který by podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 § 151 odst. 1 x x xxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xrně dne 9. prosince 2004
Vít Jakšič, v.r.
předseda senátu