22 Cdo 276/2005

Nástup právních účinků dovolání se neplatnosti převodu spoluvlastnického podílu pro nedodržení předkupního práva

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxy dovolání se neplatnosti převodu spoluvlastnického podílu pro nedodržení předkupního práva podílového spoluvlastníka nastávají okamžikem, kdy pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
Nejvyšší soud
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 7 C 819/94, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. kvěxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 11 085,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta.
Odůvodnění:
Původní žalobci se jako spoluvlastníci nemovitostí dále specifxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xemovitostí, aby soud podílové spoluvlastnictví těchto účastníků k nemovitostem zrušil a vypořádal tak, že nemovitosti přikáže do podílového spoluvxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozsudkem z 24. 7. 1996, č. j. 7 C 819/94-77, zrušil podílové spoluvlastnictví uvedených žalobců a žalované k nemovitostem zapsaným na LV č. 1130 u Katasxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xx x xx xx xx xx x xxx x xx xxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkázal do výlučného vlastnictví žalované, uložil jí, aby zaplatila jako přiměřenou náhradu jejich podílů J. Ch. a H. F. každé 810 000 Kč, J. B. 540 000 Kč, a xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xeských Budějovicích jako soud odvolací usnesením z 13. 11. 1998, č. j. 8 Co 2282/96-92, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx/1994 Sb. byla s účinností od 1. 1. 1996 novelizována vyhl. č. 292/1995 Sb. Od takto stanovené ceny se odvíjí cena obecná, tj. cena v místě obvyklá podle xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx že uložil žalované, aby zaplatila J. Ch. a H. F. každé částku 660 000 Kč, J. B. 440 000 Kč, a to 200 000 Kč každému z nich do 6 měsíců od první moci rozsudku a zbývxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V průběhu odvolacího řízení dne 3. dubna 1999 zemřel žalobce J. B. Odvolací soud uvedl, že txxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxdnutí Okresního soudu v Táboře z 6. 12. 1999, sp. zn. D 452/99-100, které nabylo právní moci 28. 12. 1999, jímž byla schválena dohoda o vypořádání dědictvxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xx x xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxlastnické podíly k nemovitostem, stejně jako H. F. svůj podíl ideální 3/10, žalobkyni J. Ch. (kupní smlouva z 16. 5. 2000 s účinky vkladu do katastru nemoxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx se tak zvýšil na ideální 4/5.
Podáním ze dne 9. 11. 2000 (čl. 231) tato žalobkyně navrhla, aby podílové spoluvlastnictví účastnic k nemovitostem, kterx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxého vlastnictví za přiměřenou náhradu. Současně rozšířila žalobu tak, že navrhovala, aby bylo zrušeno podílové spoluvlastnictví účastnic (podíl žaxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxo úřadu v Č. K., pro obec V. a k. ú. P. S., a tyto nemovitosti rovněž přikázány do jejího výlučného vlastnictví za přiměřenou náhradu.
Soud prvního stupně xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx svých spoluvlastnických podílů žalobci H. F., J. B., B. B. a I. B. s tím, že na jejich místo vstupuje žalobkyně J. Ch. Dále rozhodl rozsudkem z 18. 6. 2001, čx xx x x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx x xx xx xxxx xxx xxxx xx x xx x. P. S., nemovitosti přikázal do výlučného vlastnictví žalované a uložil jí, aby zaplatila žalobkyni jako přiměřenou náhradu jejích spoluvlastnickýxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xx xx xxx xxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxd usnesením z 29. 11. 2001, č. j. 8 Co 2014/2001-341, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Vytkl soudu prvního xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxění. Dosavadní znalecký posudek se týkal jen reálného dělení domu čp. 1 se st. parcelou č. 41, a to ještě s přihlédnutím ke spoluvlastnickým podílům půvoxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. Odvolací soud přisvědčil námitce žalobkyně, že pro vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo účelného využití, ale také velikost spoluvlastnického podílu. Odvolací soud také uvedl, že se nemůže ztotožnit se závěrem soudu prvního stupně o schxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxrému ze spoluvlastníků má být věc přikázána.
Soud prvního stupně po doplnění dokazování rozhodl znovu rozsudkem ze 28. 3. 2003, č. j. 4 C 819/94-562, taxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx x lesním pozemkům zapsaným xx xx xx xxxxx xxx x xxxx xx x xx xx xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxdu spoluvlastnických podílů částku 769 829,60 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení a soudním poplatku.
Soud prvního stupxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxzi nimi (šlo o sourozence) k neshodám, když nemovitosti - jde o zemědělskou usedlost a zemědělské a lesní pozemky - užívala výlučně a bezplatně žalovanáx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxtnický podíl žalobkyně k nemovitostem zapsaným na LV č. 1130 ideální 4/5 a podíl žalované ideální 1/5, podíl žalobkyně k nemovitostem zapsaným na LV č. 1xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxavebně technicky možné a u zemědělských pozemků by připadalo v úvahu jen za předpokladu zřízení řady věcných břemen, a rozdělení lesních pozemků by bylx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxvního stupně ve smyslu § 142 ObčZ o zrušení podílového spoluvlastnictví k nemovitostem a přikázal je do výlučného vlastnictví žalobkyně. Vycházel přxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxařícím zemědělcem, stejně jako soukromě hospodaří i žalovaná. Rovněž z hlediska schopnosti zaplatit vypořádací podíl shledal soud prvního stupně poxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx0 Kč na zhodnocení usedlosti, které nemá vliv na určení obecné ceny, práce na pozemcích lze považovat za standardní agrotechnická opatření, která nemaxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo menšinová spoluvlastnice od roku 1992 výlučně sama, aniž žalobkyni a jejím právním předchůdcům za užívání platila. Protože ve prospěch žalobkyně svxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxlatila žalované jako přiměřenou náhradu za její spoluvlastnické podíly částku 769 829, 60 Kč. Ta je dána 1/5 z částky 3. 300 000 Kč (obecná cena nemovitosxx xx xx xx xxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Proti rozsudku soudu prvního stupně podaly obě účastnice odvolání. Žalobkyně napadla výrok o nákladech řízení a žalovaná se domáhala změny rozsudku sxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxoň tyto lesní pozemky, zbývající nemovitosti přikázány do vlastnictví žalované. Odvolací soud rozsudkem z 20. května 2004, č. j. 8 Co 2147/2003-673, rxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o přikázání veškerých těchto nemovitostí do výlučného vlastnictví žalobkyně potvrzuje s upřesněním označení v pořadí na čtrnáctém řádku tohoto výroxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxci tohoto rozsudku.“. Dále odvolací soud rozhodl o povinnosti účastnic nahradit náklady státu, povinnosti žalobkyně zaplatit doplatek soudního popxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx nepochybil, pokud podle § 142 odst. l ObčZ zrušil podílové spoluvlastnictví účastnic k předmětným nemovitostem a přikázal je do výlučného vlastnictxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh zemědělských pozemků by připadalo sice teoreticky v úvahu, avšak za cenu ztráty účelného využití věci – zemědělského usedlosti jako funkčního celkux xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x x xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxího vypořádání a výši podílu žalované ideální 4/15, když i tak by žalovaná musela ještě na vypořádání obdržet finanční doplatek. Současně však znalec zxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx znamenalo další náklady. Specifikované pozemky, které žalovaná pro sebe nárokovala, nesousedí se žádnými pozemky v jejím výlučném vlastnictví a navxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxemky nemají společnou hranici. Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně zdůraznil, že pro přikázání nemovitostí žalobkyni svědčí velikost jejíxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxupaci společných nemovitostí nad rámec jejího podílu, když nebyla prokázána jakákoliv dohoda spoluvlastníků o takovém hospodaření. Za této situace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxek soudu prvního stupně jen ve výroku o výši náhrady tak, že uložil žalobkyni, aby zaplatila žalované částku 833 709 Kč. Po doplnění dokazování znaleckýx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx č. 1130 ve výši 3 619 401 Kč jako ceny obvyklé. Znalec stanovil nejprve tzv. administrativní cenu nemovitostí podle vyhl. č. 540/2002 Sb. a č. 452/2003 Sxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxklé ceny za stavu, kdy
komparativní
metodu nebylo možné aplikovat, neboť srovnatelné prodeje obdobných nemovitostí nebyly v daném místě a čase realixxxxxxx x xxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx15 odpovídá částka 109 829,50 Kč.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Považuje za nesprávné, že k ceně nemovitostí dospěl odvoxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebylo možné pro dané výpočty použít, stáří nemovitosti určil cca na sto let, ačkoliv se jedná o nemovitost starší 600 let, a použil proto pro výpočet nesxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xále žalovaná uvádí, že jednoznačně nesouhlasí s výrokem rozsudku odvolacího soudu o nákladech řízení. Poukazuje na to, že soud prvního stupně rozhodoxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxadů řízení žádné z účastnic nepřiznal. I když je žalobkyně majoritním spoluvlastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxné je ve smyslu § 3 ObčZ v rozporu s dobrými mravy. Žalovaná vytýká soudům obou stupňů nesprávné právní posouzení věci, pokud argumetovaly tím, že prvotxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx2 ObčZ) stanoveny. Žalovaná zdůrazňuje, že výklad práva nesmí být v rozporu s dobrými mravy, odkazuje na čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, kxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx k dalšímu řízení.
Žalobkyně se k dovolání žalované vyjádřila tak, že není opodstatněné. Ohledně ceny nemovitostí odvolací soud dokazování doplnil pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxu stupňů správně posuzovaly kriteria významná pro přikázání nemovitostí jednomu ze spoluvlastníků včetně účelného využití nemovitostí. Neobstojí xxx xxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxahu užívala nemovitosti výlučně sama bez náhrady. Nepodrobila se dobrovolně ani rozsudku, kterým jí bylo uloženo vyklizení nemovitostí a vyklidila jx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxračování řízení a správně jí proto byla uložena povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení. Žalobkyně navrhla, aby dovolání bylo zamítnuto.
Nejvyxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xSŘ lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, jen pokud to zákon připouští.
Podle § 242 odst. 2 písm. d) OSŘ dovolací soud není vxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxvněž § 142 ObčZ.
Dovolací soud však není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost výroku rozsudku odvolacího soud proti němuž není dovolání přípustnxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxopojení výroku odvolacího soudu, proti němuž není dovolání přípustné, s výrokem, který není přípustno zkoumat, se při rozhodnutí o dovolání projevujx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu z 25. 6. 1998 sp. zn. 3 Cdon 117/96, publikovaný pod R 27/199 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
V dané věxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 4/5 nemovitostí zapsaných na LV č. 1130 a podíl žalované činí ideální 1/5, u nemovitostí na LV č. 1143 činí podíl žalobkyně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxem od H. F., B. B., J. B. a I. B., jsou platnými nabývacími tituly, a že žalovaná se účinně nedovolala jejich relativní neplatnosti podle § 40a a § 140 ObčZx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxm. c) OSŘ. Přípustnost dovolání podle § 237 odst. l písm. b) OSŘ nepřipadá pro posouzení této otázky v úvahu, neboť soud prvního stupně ve svých rozsudcíxx x xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx x x xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xrušil. Dovolání by proto mohlo být přípustné jen podle § 237 odst. l písm. c) OSŘ, který stanoví, že dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího souxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.
To znamená, že přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) a odstx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxku 16 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck).
Dovolací soud však rozsudek odvolacího soudu pro posouzení této oxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx x x xxx xxxx xxxxyšší soud uvedl již v rozsudku z 10. 10. 2001, sp. zn. 22 Cdo 778/2002, publikovaném pod R 11/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že "právní účixxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxy projev vůle dotčeného spoluvlastníka, jímž se dovolání tohoto důvodu, dojde převodci i nabyvateli převedeného podílu“. Od uvedeného rozhodnutí se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxuvlastnické podíly na žalobkyni, při jednání soudu prvního stupně dne 4. 6. 2001 jen vůči žalobkyni, a nikdy ani netvrdila, že tak učinila i ve vztahu k B. xxx xx xx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxodů spoluvlastnických podílů není proto rozsudek odvolacího soudu ani v rozporu s hmotným právem.
Rozsudkem odvolacího soudu byl sice potvrzen výrox xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx svém rozsudku předchozím z 18. 6. 2001, č. j. 4 C 814/94-308, když byl vázán závazným právním názorem odvolacího soudu, vysloveným ve zrušujícím usnesexx x xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxx x xxx odst. l ObčZ nedojde-li k dohodě, zruší spoluvlastnictví a provede vypořádání na návrh některého spoluvlastníka soud. Přihlédne přitom k velikosti pxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxdne přitom k tomu, aby věc mohla být účelně využita. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle podílů.
Souxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxného využití nemovitostí. Neobstojí námitka žalované, že soudy braly v úvahu jen hledisko velikosti spoluvlastnických podílů. Soudy obou stupňů uvexxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx také v úvahu, že žalovaná sice dosud sama nemovitosti obhospodařovala, ale bez souhlasu žalobkyně (i dřívějších spoluvlastníků) a rovněž bez poskytnxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxt spoluvlastnických podílů. Takové aplikaci § 142 ObčZ nelze nic vytknout a právní posouzení věci je správné.
Dovolání je podle § 237 odst. l písm. a) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxyně zaplatit žalované, když žalovaná zpochybnila v dovolání správnost závěru odvolacího soudu ohledně obecné ceny nemovitostí zapsaných na LV č. 113xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx znaleckého posudku Ing. J. P., který použil k jejímu zjištění metodu váženého průměru. Znalec použil tuto metodu jako náhradní namísto metody srovnávxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxc vypořádal: při ústním znaleckém posudku opravil výpočet výnosové hodnoty, ze které vedle hodnoty věcné vycházel při určení obvyklé ceny metodou vážxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxhoto bodu cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti. Podle znalce nešlo o případ, že bx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx 540/2002 Sb., za kterých je nutno použít pro výpočet opotřebení analytickou metodu. Stáří zemědělské usedlosti určil znalec odhadem, což je způsob odxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xV č. 1130 po ústním doplnění znaleckého posudku znalcem Ing. J. P. nenavrhovala, když v závěrečném návrhu při jednání odvolacího soudu 13. 5. 2004 navrhxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxostí zapsaných na LV č. 1130, je tedy správný.
Z uvedeného vyplývá, že dovolací důvody, podle kterých dovolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxo k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 OSŘ, jakož i k jiným vadám, které by měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věcxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo soudu o nákladech řízení, pak jde o výrok, který nemůže dovolací soud přezkoumávat, neboť nejde o rozhodnutí ve věci samé nebo o případy uvedené v § 238, x xxxx x x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxí Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, publikované pod R 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Žalobkyně byla v dovoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx advokáta, který v dovolacím řízení učinil podáním vyjádření jeden úkon, částkou 11 010,- Kč /§ 3 odst. l, § 4 odst. 2 písm. a), § 14 odst. l, § 15, § 16 odst. x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxní náklady částku 11 085,- Kč. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 OSŘ.
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředex xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx dne 29. listopadu 2005
JUDr. Marie Rezková, v. r.
předsedkyně senátu