22 Cdo 1844/2004

Přechod vlastnictví k nemovitosti, která tvoří příslušenství věci hlavní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxpokladem jejího přechodu na jinou osobu spolu s věcí hlavní písemné vyjádření vůle toto příslušenství převést. Teprve takové vyjádření vytváří předpxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx o převodu nemovitosti je třeba přesná identifikace příslušenství v právním úkonu, bude-li jím nemovitost která je předmětem evidence v katastru nemoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, ploty apod.), postačí k jejich převodu vyjádření, že věc se převádí "s příslušenstvím“. Ovšem i tu je k převodu příslušenství třeba výslovný projev vůxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx se převádí i s příslušenstvím.
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud
České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčilax xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxx x xxxxní vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 10 C 63/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx 52/2002-203, se ve výroku pod body II. a IV. zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Žalobce se domáhal určexxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxho na hranici pozemků parc. č. 2445/1 a parc. č. 2446/1 v k. ú. a obci K. a odvodňovacího žlabu a okapového chodníku umístěných na parcele č. 2445/1 jako příxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxy postavené na stavební parcele č. 1676/1, vše v k. ú. K. Tyto stavby koupil spolu s venkovními úpravami, asfaltovou plochou, chodníkem, s veškerým oploxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxo věcí; v této části byla žaloba pravomocně zamítnuta a rozsudek odvolacího soudu nebyl dovoláním dotčen, proto není předmětem dovolacího řízení.)
Oxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prvního stupně vyšel ze zjištění, že darovací smlouvou z 28. 6. 1996, převáděl dárce "Sdružení technických sportů a činností ČR“ na obdarovaného "Asocxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxkt občanské vybavenosti zapsaný na LV č. 426 pro obec a k. ú. K. u katastrálního úřadu v K. (bývalá klubovna) s pěti stáními - garáže na stav. parc. č. 1676/2 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx kupní smlouvy z 24. 9. 1996 uzavřené s Asociací víceúčelových základních organizací technických sportů a činnosti ČR jako prodávajícím, vlastníkem xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxliky a prodávající má k těmto pozemkům právo trvalého užívání. Předmětem převodu byly též součásti a příslušenství uvedených staveb v rozsahu, jak bylx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxvy z 3. 2. 1998 vlastníkem pozemků parc. č. 2445/1 a 2446/1 v k. ú. K. Součástí této smlouvy bylo i zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu v šíři 3 m podéx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxchází na hranici pozemků parc. č. 2445/1 a 2446/1 v k. ú. K., ostatní věci, které jsou předmětem sporu se nachází na pozemku parc. č. 2445/1. Žalobce v průbxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí se žalobce domáhá a dodatek ke znaleckému posudku z 22. 11. 1999, kde jsou tyto věci oceněny. Soud prvního stupně uvedl, že ve smlouvě o převodu nemovitoxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxlývá, že by předmětem převodu byly věci, které jsou předmětem sporu a nevyplývá to ani ze znaleckého posudku z 16. 3. 1996, ve kterém není předmět sporu nixxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxeny a příslušenství musí být přesně a řádně identifikováno – musí být popsáno o jaké příslušenství se jedná. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx5/1 v k. ú. K., které mají povahu příslušenství staveb postavených na parcelách č. 1675, 1676/1 a 1676/2 v k. ú. K. nebyly předmětem kupní smlouvy z 24. 9. 1xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xozsudkem z 21. října 2003, č. j. 11 Co 51/2002, 11 Co 52/2002-203, rozsudek soudu prvního stupně ve změnil tak, že se určuje, že "žalobce je vlastníkem staxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxzemků č. 2445/1 a č. 2446/1 v katastrálním území a obci K. a odvodňovacího žlabu a okapového chodníku umístěných na parcele č. 245/1 jako příslušenství sxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa stavební parcele č. 1676/1 tamtéž“ (bod II. výroku), v části, ve které byla zamítnuta žaloba na určení, že žalovaný není vlastníkem věcí rozsudek soudx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxě z 2. 10. 2001 tak, že se žalobci povinnost k náhradě nákladů řízení spojených s vydáním předběžného opatření neukládá (bod III. výroku). Odvolací soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxevodu vlastnictví sdílí příslušenství věci právní osud věci hlavní, bez zřetele k tomu, jestli účastníci smlouvy v ní toto příslušenství přímo identixxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxo by nelogické, aby s převodem věci hlavní nepřecházelo na jejího nabyvatele i toto příslušenství věci hlavní, spočívající z vedlejších staveb, sloužxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxŘ“). Namítá, že rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. b) OSŘ]. Dovolatel nesouhlasí se závěrem xxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xdo 133/2001. Nelze totiž jednoznačně, bez přihlédnutí ke konkrétním okolnostem a specifikům použít závěry uvedené v tomto rozhodnutí. Pokud by byly zxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxzena skutečná vůle smluvních stran pokud jde o určení obsahu právních úkonů. V daném případě nedošlo při uzavíraní kupní smlouvy či ve znaleckém posudkx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxy. V původní kupní smlouvě i znaleckém posudku bylo výslovně vyjmenováno veškeré příslušenství, které mělo být smluvně převedeno. Proto nelze jednozxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx předmětem tohoto sporu měly být na žalobce převedeny až na základě dodatku ke kupní smlouvě a také dodatečně oceněny dodatkem ke znaleckému posudku. Doxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxěn v době, kdy je datován. Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR, získala nemovitosti, které následně převexxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx xx 1996, který neobsahoval popis a ocenění předmětné stavby plotu a dalšího příslušenství, proto Asociace v. z. o. t. s. a činností ČR nemohla tyto věci přexxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xx xé doby dovozoval své vlastnické právo k předmětu sporu, tímto nabývacím titulem skutečně nebyla. S ohledem na uvedené nemůže obstát ani výrok IV. rozsuxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalobce se k dovolání nevyjádřil.
Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 píxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní (zejména § 240 odst. 1, § 241 OSŘ), rozhodnutí odvolacího soudu v části napadené dovoláním a z hlediska výtek v něm uplatněných přezkoumal a zjistil, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány.
Právní úkon musí být učiněn určitě a srozumitelně; jinak je neplatný (§ 37 odst. 1 ObčZ). Pxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxe listině (§ 46 odst. 2 věta druhá ObčZ).
Odvolací soud opřel své rozhodnutí o právní názor, vyslovený Nejvyšším soudem v rozsudku sp. zn. 28 Cdo 133/20xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xřevodu vlastnictví sdílí příslušenství věci právní osud věci hlavní bez zřetele k tomu, jestli účastníci smlouvy v ní toto příslušenství přímo identixxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xvádět a identifikovat. Avšak vzhledem k tomu, že tento právní názor nebyl v praxi Nejvyššího soudu zcela respektován, zabýval se touto otázkou velký sexxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxx xx xxxx rozhodování o věci ovšem odvolací soud toto rozhodnutí nemohl znát), vyslovil: "Je-li příslušenstvím věci hlavní nemovitost, je předpokladem jejíhx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxmání, zda tato vůle byla vyjádřena dostatečně určitě pro to, aby mohla vyvolat právní účinky sledované účastníky“. V rozhodnutí velkého senátu se dále xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxšího režim věci hlavní. Platné právo nemá ustanovení o tom, že by na nabyvatele věci hlavní přecházelo i příslušenství věci. K převodu příslušenství na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxi hlavní právně významným způsobem projevena, příslušenství na nabyvatele věci hlavní nepřechází. Opačný názor nelze opřít o žádné ustanovení platnxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxdence v katastru nemovitostí. Je-li příslušenstvím věci hlavní nemovitost (půjde zejména o tzv. vedlejší stavby na převáděném pozemku), je základníx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí vůle převést příslušenství věci, kterým je nemovitost, vytváří předpoklady pro zkoumání, zda tato vůle byla vyjádřena dostatečně určitě pro to, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xlavní, jinými slovy, dojde-li k převodu věci hlavní, dochází automaticky i k převodu vlastnictví příslušenství věci hlavní, není-li ve smlouvě uvedexx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxle vychází, je třeba dodat, že k platnosti smlouvy o převodu nemovitosti je třeba přesná identifikace příslušenství v právním úkonu, bude-li jím nemovxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxstru nepodléhá (různé vedlejší stavby jako kůlny, ploty apod.), postačí k jejich převodu vyjádření, že věc se převádí "s příslušenstvím“. Ovšem i tu je x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxchází "bez dalšího“, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx x x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xmlouvě o převodu nemovitostí projevili vůli převést i (veškeré) příslušenství a pokud tímto příslušenstvím byly nemovitosti, učinit závěr, zda šlo o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxrné věci na právního předchůdce žalobce a v kladném případě bude třeba vyložit kupní smlouvu, o kterou žalobce své vlastnictví opírá, z hlediska, zda tu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxdeného právního názoru takto nepostupoval, spočívá jeho rozhodnutí na nesprávném právním posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. b) OSŘ].
Z uvedeného jx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxímu soudu k dalšímu řízení (243b odst. 2, 3 OSŘ).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 30. srpna 2005
JUDr. Jiří Spáxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxx