Pl. ÚS 8/20 - 1

Vyloučení soudce

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxa Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy (soudce zpravodaje), Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxnským, advokátem se sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 1922/3, proti usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu, zveřejněnému pox xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 3. 2020 č. j. MZDR 12xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxstva zdravotnictví, jako účastníků řízení, takto:
Soudce Jaroslav Fenyk není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod
sp. zn. Pl. ÚS 8/xx
x
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxa Štěrbová (dále jen "navrhovatelka") domáhá zrušení usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu, zveřejněného pod č. 69/2020 xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx 85/2020 Sb. (dále jen "usnesení vlády o přijetí krizového opatření"), mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 č. j. MZDR 12xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx. 3. 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN (dále jen "druhé mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví"), a konečně mimořádného opatření Ministexxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxlka je přesvědčena, že v důsledku vyhlášení nouzového stavu a navazujících opatření vydaných z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxle čl. 14 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").
2. Navrhovatelka v podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 17. 4. 2020, prohlásila - ve sxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xbrátil na ministryni spravedlnosti s podnětem týkajícím se advokáta stěžovatelky Mgr. Davida Záhumenského, protože onoho soudce považuje za podjatxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx0 e-mailem výzvu nazvanou "Nouzový stav jinak a lépe: bez Babišova ega", která byla adresovaná řadě osobnostní české politiky, významným právníkům a úxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxavu Fenykovi, Janu Filipovi, Vojtěchu Šimíčkovi a Davidu Uhlíři). Dne 25. xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxt" (text dostupný na https://advokatnidenik.cz/2020/03/25/slovo-predsedy-cak-vladimira-jirouska-zivot-zdravi-svoboda-a-cest/).
4. Z prxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxvněný orgán posoudila vhodnost jednání advokáta stěžovatelky s ohledem na výše uvedenou výzvu. Navrhovatelka je přesvědčena, že jednání soudce Ústaxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxhovatelky, vzbuzuje oprávněné pochybnosti o možnosti nestranného posouzení jak vůči věci samotné (vyhlášení nouzového stavu), tak vůči navrhovatexxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxného textu muži (tj. Pavel Rychetský, Jaroslav Fenyk, Jan Filip, Vojtěch Šimíček a David Uhlíř) z hlediska subjektivního vyjádřili k předmětnému kárnxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxstrannost soudce ve smyslu objektivním.
5. Soudce Jaroslav Fenyk plénu Ústavního soudu podal vyjádření, ve kterém uvádí, že tvrzený podnět ohledně jxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx
6. Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, úxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xodjatosti či předpojatosti, která se určuje dvěma způsoby: 1) subjektivním testem, v jehož rámci je třeba vzít v potaz osobní přesvědčení a chování konxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxty zohlednit, zda samotný senát a jeho složení poskytovalo dostatečné záruky pro vyloučení jakékoliv legitimní pochybnosti ve vztahu k jeho nestrannxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxximní pochybnosti o podjatosti soudce, musí existovat racionálně opodstatněná obava, že soudce není zcela nestranný; pouhé osobní přesvědčení účastxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxí (avšak i ta předpokládá existenci "objektivní" základny) [viz např. usnesení
sp. zn. Pl. ÚS 40/06
ze dne 12. 8. 2008]. Jinými slovy, při posuzování nxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdce, nýbrž i z právního rozboru objektivních skutečností, které k těmto pochybnostem vedou [srov. například nález
sp. zn. II. ÚS 105/01
ze dne 3. 7. 20xx xx xxxxx xxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxzení může kromě jiného být skutečnost, jestli se soudce vůči účastníkovi (resp. jeho advokátovi) choval nepřátelsky nebo projevoval nesnášenlivost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx). Naopak objektivní test se zejména týká hiearchálních a jiných xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxu, č. stížnosti 33958/96, § 47). Rozhodné přitom je, zda lze obavy osoby považovat za objektivně odůvodněné a v každém individuálním případě je třeba roxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho soudu pro lidská práva ze dne 15. 10. 2009 ve věci Micallef proti Maltě, č. stížnosti 17056/06, § 97).
9. Plénum Ústavního soudu vzalo v úvahu vyjádřenx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
10. Pro posouzení rozporovaného jednání soudce Fenyka (tj. podání kárného podnětu ministryni spravedlnosti) je zejména rozhodné, že předmětný poxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxovatelky soudci Fenykovi dne 20. 3. 2020; řízení o návrhu stěžovatelky bylo zahájeno dne 26. 3. 2020. Předmětná výzva advokáta navrhovatelky nadto nemxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxu okruhu adresátů.
11. Ústavní soud dospěl k závěru, že předmětné podání kárného podnětu ministryni spravedlnosti týkající se jednání advokáta, ktexx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvatelky.
12. Z uvedených důvodů plénum Ústavního soudu dospělo postupem dle § 38 odst. 1 zákona o Ústavním soudu k závěru, že zde nejsou dány důvody pro vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx
xxx xxx xxx xx xxxx
x
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxlání přípustné.
V Brně dne 21. dubna 2020
Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu