30 Cdo 2047/2006

OZ:K promlčení práva odstoupit od smlouvy (§48/1 a §101)

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí době. Namítne-li dlužník důvodně promlčení tohoto práva věřitele, účinky odstoupení od smlouvy vůči němu nenastanou.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně O. R. n. V., zastoupené advokátem, proti žalovanému P. B., o určení vlastnického práva k nemovitosti, vedené u Okrxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx, č. j. 22 Co 940/2006 - 43, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žaloxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx x xx xx xxx xxxx x xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že podle § 48 odst. 1 obč. zák. odstoupila od kupní smlouvy účastníků ze dne 7. 7. 1998 o převodu vlastnictví k uvedenému pozemku na žalovaného z důvodu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xráva do katastru nemovitostí.
Okresní soud v Českém Krumlově rozsudkem ze dne 10. 2. 2006, č. j. 6 C 323/2005 - 27, určil, že O. R. n. V. je výlučným vlastnxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xx x xx xx xxx xxxx x xx xx xx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxi uzavřeli dne 7. 7. 1998 kupní smlouvu, kterou žalobkyně prodala žalovanému uvedený pozemek. V článku V. této smlouvy účastníci ujednali možnost prodxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxž se zavázal, že „vyvolá územní řízení a zahájí stavební řízení u příslušného stavebního úřadu ve lhůtě do 12 měsíců ode dne doručení zaevidované pravomxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxnčení se považuje den vydání povolení o užívání stavby příslušným stavebném úřadem) ve lhůtě 36 měsíců ode dne zápisu vkladu práva vlastnického v katasxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxeného pozemku v katastru nemovitostí. Dále bylo zjištěno, že dopisem zástupce žalobkyně ze dne 3. 11. 2005, doručeným žalovanému, žalobkyně od kupní sxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xráva do katastru nemovitostí. Dále bylo prokázáno, že k žádosti žalovaného mu O. ú. v R. n. V. dopisem ze dne 7. 4. 2005 sdělil, že zastupitelstvo obce rozhxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxupně dovodil, že žalobkyně má naléhavý právní zájem na požadovaném určení ve smyslu ust. § 80 písm. c) o. s. ř., neboť odstoupila-li od kupní smlouvy účasxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxtí soudu. Vycházeje z ust. § 48 obč. zák. dospěl k závěru, že určovací žaloba je opodstatněná, neboť žalobkyně v souladu s ujednáním obsaženým v platné kxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xx x xx xx xx xxxxxvně zastupitelstvo obce) rozhodl dne 7. 4. 2005 o prodloužení lhůty pro vydání stavebního povolení a kolaudaci stavby, nejedná se o změnu kupní smlouvyx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxlouvy, k čemuž však v daném případě nedošlo. Soud nepřisvědčil ani námitce žalovaného o promlčení práva na odstoupení od smlouvy, neboť v daném případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Odvolací soud vycházel ze skutkoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxek dovodil, že právo na odstoupení od smlouvy se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době podle § 101 obč. zák. Jestliže v daném případě byl vklad vlastxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, tedy počínaje dnem 30. 9. 2001, začala ve smyslu ust. § 101 obč. zák. běžet obecná tříletá promlčecí doba, neboť od uvedeného dne měla žalobkyně právo ox xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxným podáním svého zástupce ze dne 3. 11. 2005, je nepochybné, že se tak stalo po uplynutí uvedené promlčecí doby. Pokud žalovaný námitku promlčení uplatxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xalovaný se úspěšně dovolal námitky promlčení a způsobil tím zánik možnosti žalobkyně se u soudu promlčeného práva domoci. Z těchto důvodů není určovacx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx se právo odstoupit od smlouvy promlčuje, a naopak za správný považuje názor soudu prvního stupně, že „vlastnické právo v souladu s ust. § 100 odst. 2 obč. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxbní povolení a zahájení stavby do 31. 7. 2005 a kolaudaci stavby do 30. 5. 2007 (viz dopis O. ú. v R. n. V. ze dne 7. 4. 2005). Podmínka předložení platného povxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odstoupení od smlouvy. Dále dovolatelka namítá, že odůvodnění napadeného rozhodnutí je nedostačující, s danou věcí nesouvisí a je na hranici přezkouxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, oprávněnou osobou, účastnicí řízení, řádně zastoupenou xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx právní posouzení věci ve smyslu ust. § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., které dovolatelka namítá, může spočívat v tom, že odvolací soud věc posoudil podle nexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxsprávnost rozhodnutí odvolacího soudu je v dovolání vyvozována především z názoru, že právo od smlouvy odstoupit se promlčuje v obecné tříleté promlčxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxy dohodnuto. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.
Podle § 100 odsxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat. Podle odst. 2 téhož ustanovení se promlčují všechna práva majetková s výjimkou práva vlxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxních uvedeno jinak, je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.
Odvolací soud věc správně posoudil podle citovanýcx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxuvy, zakotvené v ust. § 48 odst. 1 obč. zák., je právem majetkovým, které se promlčuje v tříleté promlčecí době podle § 101 obč. zák., je v rozhodovací praxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxe 4. 2. 2002, sp. zn. 33 Odo 755/2001). Namítne-li tedy dlužník důvodně promlčení tohoto práva věřitele, účinky odstoupení od smlouvy vůči němu nenastaxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxtoupit od této smlouvy podle § 48 odst. 1 obč. zák., jestliže žalovaný jako kupující ve lhůtě 36 měsíců ode dne zápisu vkladu vlastnického práva nedokončx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxdu s odkazem na článek V. písm. c) kupní smlouvy žalobkyně dopisem svého zástupce ze dne 3. 11. 2005, doručeného žalovanému, od této smlouvy odstoupila.
xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxlním úřadem povolen dne 29. 9. 1998, pak je správný názor odvolacího soudu, že nejpozději po uplynutí 36 měsíců, tedy počínaje dnem 30. 9. 2001, kdy právo xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxstupce ze dne 3. 11. 2005, je zřejmé, že tak učinila po uplynutí této doby, která skončila dne 30. 9. 2004.
Je proto správný závěr odvolacího soudu, že naxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx 11. 2005 nedošlo, a nebyl proto obnoven původní stav. Dovolací soud se z uvedeného důvodu ztotožňuje i s konečným závěrem krajského soudu, že určovací žxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxutečnosti, že dopisem ze dne 7. 4. 2005 sdělila starostka obce (žalobkyně) žalovanému na hlavičkovém papíře O. ú. v R. n. V., že zastupitelstvo obce rozhxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnulo, že by se účastníci na základě shodného písemného projevu vůle (písemným dodatkem ke kupní smlouvě) dohodli o změně ujednání v kupní smlouvě o možnxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx žalovaného rozhodlo o prodloužení termínu pro vydání platného stavebního povolení a zahájení stavby a pro kolaudaci stavby na předmětném pozemku, tuxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx že postup žalobkyně vůči žalovanému je poněkud nekonsistentní, když mu starostka obce dopisem ze dne 7. 4. 2005 sdělila, že zastupitelstvo obce rozhodxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxstoupila (nikoliv však po právu), z důvodu, že žalovaný neplnil svůj závazek stavbu dokončit do 36 měsíců ode dne zápisu vkladu vlastnického práva do kaxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxžil platné povolení o zahájení stavby, neboť v dopise svého zástupce ze dne 3. 11. 2005 žalovanému sdělila, že odstupuje od kupní smlouvy s odkazem na čl. xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xe žalovaný porušil svůj závazek „vyvolat územní řízení a zahájit stavební řízení u příslušného stavebního úřadu ve lhůtě do 12 měsíců ode dne doručení zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxí dohodnuté možnosti k odstoupení od kupní smlouvy podle čl. V. písm. b) smlouvy.
Protože dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. nebyl napxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxx nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek tohoto řízení prxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxně dne 16. xxxxx xxxx
Zpět na text

Související dokumenty