22 Cdo 1976/2017

Splnění předpokladů povolení nezbytné cesty a zdravotní stav

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxjvyšší soud
rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobcx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xx xx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxeným Mgr. Ivanem Chytilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Maiselova 15, o zřízení nezbytné stezky a cesty, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. znx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxlnosti tohoto rozhodnutí takto:
Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2016, č. j. 17 Co 462/2015-905, se odkládá do právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xx xx x015, č. j. 13 C 146/2010-607, pod bodem I. výroku zamítl žalobní návrh, jímž se žalobce domáhal zřízení věcného břemene průjezdu motorovými vozidly po cxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx x xxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx v geometrickém plánu č. 343-25/2011 s tím, že žalobce je povinen uhradit žalovaným náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 5 000 Kč. Pod bodem II. výroxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdy řízení ve výši 14 254 Kč.
Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání všech účastníků rozsudkem ze dne 30. 9. 2016, č. j. 17 Co 462/2015-905, rozsxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stezky a cesty tak, jak je vyznačena na geometrickém plánu č. 343-25/2011 přes pozemky, zapsané na LV a pozemek zapsaný na LV, oba LV vedené Katastrálním xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxtí je stavba, zapsaného na LV vedeného Katastrálním úřadem pro K. k., katastrální pracoviště T. pro katastrální území a obec D. D., jehož vlastníkem je žxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxí činí 204 865 Kč, jinak v tomto výroku rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Potvrdil i výrok III. rozsudku soudu prvního stupně o nákladech státu, a dxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xdložil vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí.
Podle § 243 písm. a) občanského soudního řádu před rozhodnutím o dovolání může dovolací soux x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl dovolací soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty