22 Cdo 5259/2015

Sousedská práva a odstranění stromů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (8)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxEK
Nejvyšší soud
České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davidx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx, zastoupené JUDr. Zdeňkem Rudoleckým, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Tylovo nábřeží 367/10, o zdržení se zásahů do vlastnického práva a odstraxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xne 24. března 2015, č. j. 20 Co 47/2015-280, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. března 2015, č. j. 20 Co 47/2015-280, se v části vxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx, a rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 2. října 2014, č. j. 17 C 105/2010-263, ve výrocích II., IV. a V. ruší a věc se vrací v tomto rozsahu Okresxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx4, č. j. 17 C 105/2010-263, uložil žalované povinnost zdržet se toho, aby svými stromy a keři rostoucími na jejím pozemku parc. č. 1428/15, v katastrálníx xxxxx xx xx xxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xx xx xxále jen „pozemek žalobkyně“), jakékoliv
imise
spadem větviček, spadem jehličí a spadem listí (výrok I. A.), žalobu zamítl v části, v níž se žalobkyně dxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxranit jedli a jalovec, tj. dva stromy, které svým vzrůstem přesahují výšku 3 m a které rostou ve vzdálenosti 3 m od společné hranice pozemků účastnic řízexx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxcích na pozemku žalované nad pozemek žalobkyně (výrok III.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky IV. a V.).
Soud prvního stupně vzal za prokázanxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na pozemku žalované způsobují na pozemku žalobkyně
imise
, neboť pozemek je obtěžován výrazným spadem jehličí, šišek, větévek a listí ze vzrostlých stxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx prorůstají na pozemek žalobkyně v takové míře, že až prohýbají drátěný plot. Vedle toho prorůstají na pozemek žalobkyně větévky zlatého deště a jiné roxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pod pozemek žalobkyně dále zasahují kořeny stromů žalované, a to jak silné kořeny, tak i tzv. kořenové vlášení, což může mít vliv na odvod potřebné vláhx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxx x xx xxxxečné hranice.
Soud prvního stupně, který již na věc aplikoval zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „o. z.“), dospěl k závěru, že vzrostlé stxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxromy dosahující výšky téměř 19 m nejsou „obvyklou“ vegetací v obdobných zástavbách. Spad jehličí, větévek a listí podstatně omezuje užívání pozemku žxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xelaxační pobyt. Dále tento spad okyseluje půdu. Kromě vzrostlé vegetace prorůstají také další dřeviny a rostliny na pozemek žalobkyně. Soud prvního sxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe nachází ve vzdálenostech 1 a 1,5 m od hranice a svým vzrůstem přesahují výšku 3 m. Tyto stromy způsobují neúměrné zásahy na pozemek žalobkyně nejen, pokxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxs ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. Námitku žalované, že když žalobkyně pozemek kupovala, znala stav porostu na pozemku žalované, pak soud uxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy soud prvního stupně dospěl k závěru, že pozemek žalobkyně je dobře osvětlen a nepřiměřenému obtěžování zde nedochází.
K odvolání žalované Krajský sxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxní potvrdil (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).
Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými i právními závěry učiněnýmx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxků se zahrádkami obvyklé, vyplynula spolehlivě z provedeného dokazování. Místní poměry jsou takové, že vegetace na pozemcích je poměrně nízká a řídkáx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxocňuje to, že pozemek žalobkyně je stejně jako ostatní pozemky v této lokalitě poměrně úzký.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolánxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxacího soudu nebyla řešena. Důvodem dovolání má být nesprávné právní posouzení věci spočívající v tom, že odvolací soud dospěl k úvaze, že žalobkyně je oxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x x017 odst. 1 o. z., když při aplikaci této právní normy soud nehodnotil
relevantní
atributy podmiňující aplikaci tohoto ustanovení, a to existenci „roxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx informaci, že kácení dřevin v termínu hnízdění ptactva se nepovoluje. Vzhledem k tomu, že
judikatura
dosud neprovedla výklad xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxních poměrů“ není na místě tento pojem opírat o jakékoliv srovnání zvyklostí v dané lokalitě. Odvolací soud také pochybil při stanovení náhrady nákladx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xby dovolací soud rozsudky soudů obou stupňů v napadené části zrušil a věc jim vrátil k dalšímu řízení.
Žalobkyně se k dovolání žalované nevyjádřila.
Nxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx řízení v projednávané věci bylo zahájeno před 31. 12. 2013 (srovnej článek II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního právax xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Dovolací soud přezkoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odsxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xesprávným právním posouzením je omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav (skutkové zjištění), přičemž o mylnou aplikaci se jedná, jestxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxtkových zjištění vyvodil nesprávné právní závěry [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 30 Cdo 4111/2009 (uveřejněný pxx xx x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxá „pravomocný rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové“ a navrhuje, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu (případně i soudu prvního stupně) zrxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxumentace se vztahuje k části výroku I. rozsudku odvolacího soudu (a výroku o náhradě nákladů řízení mezi účastníky), kterým odvolací soud potvrdil výrxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxzkoumal rozhodnutí odvolacího soudu v takto fakticky napadeném rozsahu.
Dovolatelka předkládá dovolacímu soudu jako neřešenou xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxcímu soudu pochybení při aplikaci § 1017 odst. 1 o. z. při výkladu pojmů obsažených v uvedeném ustanovení. Tomu však nutně musí předcházet otázka, zda jx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxromy osázené před 1. 1. 2014, tj. před účinností zákona č. 89/2012 Sb. Dovolací soud se přitom ve své rozhodovací praxi dosud nezabýval otázkou, zda se § xxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho soudu založeno, závěry přijaté soudy v obecnější podobě žalovaná napadá a jedná se o právní otázku s nepochybným širším právním dosahem.
Dovolání jx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx xx x xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxho účinnosti. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxe § 1017 o. z. má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemkůx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m (odstavec 1). Uxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxého právního předpisu (odstavec 2).
Rozhodným pro posouzení věci je výklad přechodných ustanovení (§ 3028 odst. 1, 2 o. z.) ve spojení s úpravou obsažxxxx x x xxxx xxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxm, vymezujícím kategorii právního státu, patří princip ochrany důvěry občanů v právo a s tím související princip zákazu zpětné účinnosti právních norxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Ústavního soudu ze dne 12. 7. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 3/94 (uveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 164/1994 Sb.) jakož i usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 12. 20xxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xetroaktivita
zahrnuje případy, kdy právní norma reglementuje i vznik právního vztahu a nároky z něho vzešlé před její účinností. V obecné teorii právx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí principu právní jistoty v právních vztazích tím, že by na právní vztahy, které vznikly před účinností příslušného xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxto nového právního předpisu. Novou právní úpravou by tak bylo zasahováno zpětně do minulosti a právní posouzení v minulosti existujících právních vztxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxoaktivitu nepravou. Nepravá
retroaktivita
spočívá v tom, že právní vztahy hmotného i procesního práva, které vznikly za platnosti práva starého, se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxd ostatní závěrečná ustanovení právní normy nestanoví se zřetelem na zvláštnosti některých právních vztahů něco jiného. Jestliže tedy přechodné ustxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xudoucna upravuje i právní vztahy a jednotlivé skutečnosti, které sice vznikly v minulosti, ale existují dále [srovnej usnesení Ústavního soudu ze dne xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxuje do právních vztahů, které v minulosti započaly a také skončily. Pravá
retroaktivita
je obecně nepřípustná.
V případech časového střetu staré a nxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, řídí právním předpisem novým. Vznik právních vztahů, existujících před nabytím účinnosti nové právní normy, právní nároky, které z těchto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx
xxxroaktivita
). Aplikuje se tady princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání [srovnej nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 199xx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkové stavy, které nebyly uzavřeny (ukončeny) před účinností nové úpravy (k tomu srovnej Hess, B. : Das Intertemporale Privatrecht. Tübingen: Mohr Siexxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xx xx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xx xbecně přípustná a umožňuje, aby adresáti práva přizpůsobili své jednání nové právní úpravě, může i ona znamenat rozpor s principem ochrany důvěry ve stxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx xxxt
(po přijetí nové úpravy) ukáže jako nesprávné, protože se tyto následky mění. Adresát příslušné právní regulace by totiž mohl oprávněně namítat, že xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsobí negativní zásahy, se kterými adresáti práva nemohli nebo nemuseli počítat nebo je nemuseli při svých dispozicích zohlednit. V konkrétních přípaxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xégl, P. : Občanský zákoník. Velký komentář. Praha: Leges, 2014, sv. III., str. 1102).
V širším kontextu se tak jedná o jednu z forem tzv. legitimního očexxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx05 (dostupném na http://nalus.usoud.cz), tak, že ze zásady legitimního očekávání vyplývá, že vlastníku musí být dána možnost počítat s udržením určixxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xoudu se o tento případ jedná v řešené věci.
Ustanovení § 1017 o. z. spadá do oblasti tzv. sousedských práv.
Dovolací soud sdílí názor vyslovený v odbornx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxdnotlivé instituty však vyvolávají zvláštní problémy ohledně tzv. ochrany nabytých práv, resp. ochrany důvěry ve stabilitu právního řádu. V režimu sxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xřiměřené místním poměrům, 2) konkretizuje a doplňuje tento nárok. Rozhodující tedy je, zda za účinnosti nové právní úpravy stále trvá vlastní působenx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x014, sv. III., str. 1165).
Tato východiska jsou ve shodě s již ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu; ten v rozsudku ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 22 Cdo 39xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx nepravé zpětné účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. i na právní poměry existující před 1. 1. 2014, a to s odkazem na úpravu § 3028 odst. 2 o. z. Tento závěr pak v oxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xtanovisek, rozh. obč.) závěrem, že sousedská práva se po 1. 1. 2014 budou posuzovat podle o. z.
Tato rozhodnutí se však netýkala použitelnosti § 1017 odxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xod č. C 15 028 v Souboru), formuloval nutnost odlišení nároků uplatněných podle § 1013 odst. 1 a § 1017 odst. 1 o. z. s tím, že nárok upravený v § 1017 odst. 1 o. xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdiska intertemporality.
V řešené věci žalovaná ještě před nabytím účinnosti o. z. vysadila v blízkosti hranice jejího pozemku a pozemku žalobkyně dvx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x x xxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxx, kdy se žalovaná mohla legitimně řídit občanskoprávní právní úpravou, která obdobu ustanovení § 1017 odst. 1 o. z. neobsahovala, tedy žalovaná nemohlx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxch odstranění, opírající se o ustanovení o sousedském právu.
Nároky spojené s úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxylo možno se domáhat aktivního chování ze strany žalovaného, tj. nebylo možno domáhat se uložení aktivní povinnosti k odstranění zdroje rušení nebo obxxxxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxovanému uložena povinnost provést konkrétní opatření [k tomu srovnej např. stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29. 12. 1984, sp. zn. Cpj 51/84 (uveřxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx6 (uveřejněné pod č. 3/1988 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.)]. Aktivního jednání bylo možno se domáhat toliko v rámci předcházení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxe 23. 6. 1987, sp. zn. Cpj 203/1986).
Judikatura
současně zdůrazňovala, že pokud se žalobce domáhal, aby soud uložil žalovanému povinnost provést určxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxtnickou žalobu podle § 126 obč. zák. [k tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 4. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1599/99 (uveřejněný pod č. C 383 v Soxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxtranění stromu. V případě vysazení stromu jde o jednání, které se vyznačuje jednorázovostí. Pokud tento okamžik nastal před účinností o. z., jedná se o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx novým právem (srovnej Avenarius, M. : Savignys Lehre vom intertemporalen Privatrecht. Göttingen: Wallstein Verlag, reprint 1993, str. 55). V opačnéx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxné věci – v autonomní prostor, který dosavadní předpis založil.
Takovému závěru ostatně odpovídá i konstrukce § 1017 odst. 1 o. z., jež má především prexxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxní stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků. Následkem výsadby nebo vzrůstu je pak zákonná možnost domáhat se jejich odstranění.
Dovolací sxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxům obtěžují účinky způsobené těmito stromy, se může bránit cestou negatorní žaloby (§ 1013 odst. 1 o. z.), v případě jejíhož úspěchu může v konečném důsxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x x xxxxxx xysázených před 1. 1. 2014 zákonný nárok vyplývající z § 1016 odst. 2 o. z. (k tomu srovnej Melzer, F. – Tégl, P. : Občanský zákoník. Velký komentář. Praha: xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zásadě shodná jak v režimu obč. zák., tak i v režimu o. z., jenž nadto zakládá odstraňovací nárok v § 1017 odst. 1 o. z.
Při zohlednění a zhodnocení všech výxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxlikovat až na stromy vysázené po 1. 1. 2014. Vzniklý stav založený výsadbou stromů na vlastním pozemku v době, kdy úprava sousedských práv v obč. zák. neuxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxaktivity tím spíše, že úprava obsažená v o. z. neznamená v žádném směru nižší standard ochrany pro vlastníka domáhajícího se ochrany oproti prostředkůx xxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxem „práva a povinnosti z nich vzniklé“ představují vyjádření principu ochrany důvěry, což znamená, že je třeba tento princip poměřovat s kolidujícími xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxí úprava, neboť by to znamenalo neproporcionální zásah do ochrany důvěry (k tomu srovnej Melzer, F. – Tégl, P. : Občanský zákoník. Velký komentář. Prahax xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxiklání k závěru o nemožnosti aplikace § 1017 odst. 1 o. z. na stromy vysazené před 1. 1. 2014.
Část odborné literatury uvádí s podrobnou argumentací opírxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být nepřiměřeně dotčena následným zpochybněním dřívějšího vysázení stromů, případně zbudování staveb v blízkosti hranic pozemku. Pro použitelnosx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxaha: Leges, 2014, sv. III., str. 1166). Ke shodnému závěru pak dospívá i další část odborné literatury poukazující na to, že „vzhledem k zásadě, že ani obxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xx x x xxxxx xxxxxdě se lze domáhat, aby se „vlastník stromu“ zdržel rušení souseda nad míru přiměřenou poměrům (stíněním), jestliže podstatně omezuje obvyklé užívání xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xěcná práva (§ 976–1474). Praha: C. H. Beck, 1. vydání, 2013, str. 170].
Zásadní nemožnost faktické aplikace o. z. na stromy vysazené před účinností občxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxximečně i v těchto případech bude možné rozhodnout o odstranění stromu, např. v případě, kdy se soused bude moci domáhat odstranění stromu za situace, že x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x. Stromy a občanský zákoník, Právník, 2015, č. 11, str. 893). Potřebu řešení těchto akutních situací pak doplňuje odkazem na judikaturu Nejvyššího souxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxomy osázené před 1. 1. 2014.
Zbylá část literatury buď k dané otázce nezaujímá přímé stanovisko (k tomu srovnej Večerová, J. – Konečná, M. : Zamyšlení nax x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx, J. – Fiala, J. a kol. : Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 81 – 82).
Při promítnutí výše předestřených úvax xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxčež dovolací důvod nesprávného právního posouzení (§ 241a odst. 1 o. s. ř.) byl uplatněn právem.
V další fázi řízení bude proto na soudu prvního stupněx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxost o. z.
Ve vztahu k námitce dovolatelky ohledně rozhodnutí o náhradě nákladů řízení dovolací soud podotýká, že v posuzovaném případě dovolání proti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x0.000 Kč a totéž platí i ve vztahu k výroku II. rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení; ostatně ani součet nákladů řízení uloxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx ve smyslu § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. přípustné; nicméně výroky o náhradě nákladů řízení jsou závislé na výrocích ve věci samé a dochází-li ke zrušení rxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxm právním posouzení věci, dovolací soud podle § 243e odst. 1 o. s. ř. napadený rozsudek v rozsahu uvedeném ve výroku zrušil. Protože důvody, pro které byxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.), který je vysloveným právním názorem dovolacího soudu vázán (§ xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe soud prvního stupně v novém rozhodnutí o věci (§ 243g odst. 1
in fine
o. s. ř.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustnýx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx