22 Cdo 5791/2016

Spoluvlastnictví a rozhodování o správě společné věci

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (3)
xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní vztahu mezi nimi z právního předpisu. Soud proto může překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se domáhají.
ROZSUDEK
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ph.D., ve věci žalobkyně Mgr. J. D., zastoupené Ing. Zdeňkem Pokrupou, MBA, narozeným 9. 11. 1955, bytem v Praze 3, Lucemburská 10, doručovací adresa: Mxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxnská 633/49, o úpravu poměrů spoluvlastníků a o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. xxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu v Plzni ze dne 8. 6. 2016, č. j. 12 Co 156/2016-123, a částečný rozsudek Okresního soudu v Rokycanech ze dne 14. 3. 2016, č. j. 5 C 142/2015-100, se ruší a vxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxudkem ze dne 14. 3. 2016, č. j. 5 C 142/2015-100, zamítl žalobu žalovaného na soudní úpravu poměrů spoluvlastníků podle ustanovení § 1139 odst. 2 zákona xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx par. č. 1221 (jehož součástí je stavba) a pozemek par. č. 377/2 v katastrálním území R.; oba pozemky nabyli do podílového spoluvlastnictví s rovným vymexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxemně vypověděl. Protože se účastníci nedohodli na novém způsobu užívání předmětných nemovitostí (v současné době společné věci ani jeden z účastníků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx), původně vedenou pod sp. zn. 5 C 136/2015, soud prvního stupně spojil s následně podanou žalobou žalobkyně, kterou se domáhá zrušení a vypořádání spolxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxění žalobě. Účastníci uzavřeli v roce 2007 dohodu o užívání, přičemž do roku 2015 společné věci užívali v souladu s dohodou. Návrh žalovaného, aby soud rxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxomlčenou pohledávku matky žalovaného za žalobkyní. Za této situace soud nevidí důvod vyhovět návrhu žalovaného, že dalších pět let bude výlučným uživxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxoluvlastnictví k nemovitostem zrušit a vypořádat.
Krajský soud v Plzni, jako soud odvolací, k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 8. 6. 2016, č. j. 12 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xezi účastníky nelze uspořádat způsobem, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx účastníků je co nejrychlejší zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem.
Proti rozsudku Krajského soudu v Plzni podává žalovaný dovolánxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xapadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, která nebyla v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud vyřešena. Důvoxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je důvodem k zamítnutí žaloby o úpravu poměrů spoluvlastníků podle § 1139 odst. 2 o. z. Pokud sxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxx xxx xxxx xxxil poměry spoluvlastníků podle slušného uvážení; bez uzavření dohody o správě společné věci nebo rozhodnutí soudu však fakticky nelze právo spoluvlaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx Napadeným rozhodnutím tak odvolací soud odepřel dovolateli právo na soudní ochranu; dospěl-li k tomu, že navrhovanému způsobu úpravy poměrů nelze vyxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní vztahu a soud tak není návrhem vázán (k tomu odkazuje na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2007, sp. zn. 22 Cdo 2266/2006, dostupný na adrese www.nxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xoudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Žalobkyně ve vyjádření uvedla, že žalovaný se snaží záměrně protahovat spor o zrušení a vypořádání spoluvlastnxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxípustné podle § 237 o. s. ř., že je uplatněn dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 1 o. s. ř. a že jsou splněny i další náležitosti dovolání a podmínky dovolxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx dovolatelka v tomto řízení výslovně vznáší, napadené rozhodnutí ve smyslu § 237 o. s. ř. nezávisí, neboť z obsahu rozhodnutí je zřejmé, že důvod zamítnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxk je v žalobě formulován, nebylo možné vyhovět; to platí i pro rozhodnutí soudu prvního stupně, podle kterého důvod zamítnutí žaloby spočívá v tom, že prx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxušení a vypořádání spoluvlastnictví, na uvedeném nic nemění.
Z obsahu dovolání se nicméně podává jiná otázka hmotného práva, na níž napadené rozhodnxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxzhodnutí o správě společné věci.
Podle § 3028 odst. 1 o. z. tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Rozhodnutí soxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxti mezi účastníky řízení, proto je pro něj rozhodující nejen skutkový, ale i právní stav v době vyhlášení rozhodnutí (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se domáhají, jen tehdy, jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxmu právní účinky, aby takové rozhodnutí zrušil, nebo je nahradil svým rozhodnutím, uspořádá soud právní poměry spoluvlastníků podle slušného uváženxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxx odst. 2 o. z. způsobem uvedeným v odstavci 1 soud rozhodne také tehdy, domáhá-li se jeho rozhodnutí některý ze spoluvlastníků proto, že se při rozhodováxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (§ 1139 odst. 2 o. z.) kterémukoli ze spoluvlastníků právo navrhnout, aby rozhodl soud, aniž by toto právo jakkoli dále podmiňoval (srovnej rozsudek Nexxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx že spoluvlastníci při rozhodování o správě společné věci nedosáhli potřebné většiny hlasů.
Otázkou zůstává, je-li soud návrhem podle § 1139 odst. 2 ox xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxků, jeho nahrazení rozhodnutím soudu nebo určení, že takové rozhodnutí nemá vůči některému ze spoluvlastníků právní účinky, rozhodne soud tak, že uprxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx podle § 1139 odst. 2 o. z., tedy v případě, že spoluvlastníci při rozhodnutí o správě společné věci nedosáhli potřebné většiny. Z literatury k tomu viz naxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxnky pro vydání rozhodnutí podle § 1139 odst. 2 o. z., vyplývá z právní úpravy určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky: úprava poměrů podle slušnxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxmáhají; jinak řečeno soud není návrhy účastníků vázán.
Ostatně dospěla-li soudní praxe ke stejnému závěru již v případě ustanovení § 139 odst. 2 zákoxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutí a stanovisek, nebo dovolatelem citovaný rozsudek ze dne 18. 9. 2007, sp. zn. 22 Cdo 2266/2006, publikovaný v časopise Soudní rozhledy č. 4, roč. 2008xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dovolání je důvodné. Proto nezbylo, než napadené rozhodnutí zrušit (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Jelikož důvody, pro které Nejvyšší soud rozhodnutí odvolxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxí (§ 243e odst. 1 a 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v rozhodnutí o věci (§ 243g odst. 1 o. s. ř.).
Poučení:
Proti tomutx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx