21 Cdo 3914/2016

Podmínky pro vyslovení neúčinnosti právního jednání dlužníka

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ale aktivní věcnou legitimaci k odpůrčí žalobě; podmínky, za nichž se věřitel může (úspěšně) dovolat určení neúčinnosti právního jednání dlužníka, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x x xxx xbč. zák. dovolávat nejen tehdy, jestliže pohledávka věřitele byla vykonatelnou již v době, kdy bylo učiněno napadené právní jednání, ale i v případě, žx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xěřitele byla vykonatelnou v době rozhodování soudu.
USNESENÍ
Nejvyšší soud
České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxx Politických vězňů č. 1597/19, jako insolvenčního správce dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o. se sídlem v Jablonci nad Nisou, Poštovní č. 20xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx., zastoupené JUDr. Mgr. Slavomírem Hrinkem, advokátem se sídlem v Praze 3 - Vinohradech, Jičínská č. 2348/10, o určení neúčinnosti právního jednání, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x5. května 2016 č.j. 35 Co 70/2016-122, takto:
Dovolání žalobce se zamítá.
Odůvodnění:
Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu v Jablonci nax xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí smlouva ze dne 6.1.2014, podle které O. F. převedl na žalovanou nemovitosti "jednotku 125/1, byt, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, v budověx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx společných částech budovy a pozemku, katastrální území R., obec J. nad N., jak je zapsáno na LV 7409 pro katastrální území R., obec J. nad N., jednotku 125xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xa LV 7402), se spoluvlastnickým podílem ve výši 1336/3965 na společných částech budovy a pozemku, katastrální území R., obec J. nad N., jak je zapsáno na xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xapsána na LV 7402) na pozemku parc. č. 459/1 (pozemek zapsán na LV 7402), se spoluvlastnickým podílem ve výši 1081/3965 na společných částech budovy a poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, obec J. nad N., jak je zapsáno na LV 7399 pro katastrální území R., obec J. nad N." Žalobu zdůvodnil zejména tím, že u dlužníka ProTec servis Česká republixx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, a že s účinností xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx, který se na základě kupních smluv ze dne 29.8.2011 a 21.11.2011 stal jediným vlastníkem předmětné nemovitosti, "svým jednáním přivedl dlužníka ProTxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxto žalobce jako insolvenční správce dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o. se po O. F. žalobou podanou dne 15.6.2015 (vedenou u Krajského soudu x xxxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx15 (vedenou u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 29 C 255/2015) vydání bezdůvodného obohacení ve výši 4.385.000,- Kč, ke kterému došlo "v důsledku invxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převedl vlastnické právo k předmětným nemovitostem na žalovanou, která je osobou blízkou O. F., s účelem zmařit uspokojení pohledávek dlužníka ProTex xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx převodu vlastnického práva.
Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 18.2.2016 č.j. 29 C 283/2015-116 přerušil řízení do pravomocného skončení věci vxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxx015 je žaloba "téhož žalobce vůči téže žalované a O. F." na vydání bezdůvodného obohacení a že předpokladem úspěšnosti žaloby na určení neúčinnosti práxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxího soudu v Liberci pod sp. zn. 29 C 255/2015 řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu. Soud prvního stupně proto přerušil řízení podle uxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx6-122 změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že řízení se nepřerušuje. Dospěl k závěru, že podle ustanovení § 589 odst. 1 občanského zákoníku musí "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxcujícího jednání" učiněného darovací smlouvou ze dne 6.1.2014 již měl žalobce vůči žalované vykonatelnou pohledávku. Vzhledem k tomu, že v řízení vedxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxonatelnou až na základě vyhovujícího rozsudku), nemá řízení vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 29 C 255/2015 pro rozhodnutí soudu žádný význxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx může věřitel podat odpůrčí žalobu dříve, než se stane jeho pohledávka vykonatelnou, neboť postačuje, bude-li vykonatelná v době rozhodnutí soudu o odxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxení, které dosud nebylo pravomocně skončeno, je zpravidla dán důvod k přerušení řízení o odpůrčí žalobě. Podle žalobce jsou uvedené závěry použitelné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xěc vrátil k dalšímu řízení.
Nejvyšší soud České republiky xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 občanského soudního řádu a že věc je třeba projednat - vzhledem k tomu, že řízení v prxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jen "o.s.ř."), se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.
Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon pxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxě anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).
V projednávané věci bylo pro rozhodnutí soudů významné vyřxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx14, není-li zkracovaná pohledávka věřitele dosud vykonatelná a probíhá-li u soudu jiné řízení, v němž se věřitel domáhá přisouzení této pohledávky. Vxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxmné (určující), dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání žalobce je podle ustanovení § 237 o.s.ř. přípustné.
Po přezkoumání usnesení odvolacího sxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx opodstatněné.
Projednávanou věc je třeba - vzhledem k tomu, že žalobce se domáhá určení neúčinnosti darovací smlouvy ze dne 6.1.2014 - posuzovat podlx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xykonatelné pohledávky věřitele, má věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné; toto právo mx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxka se zakládá rozhodnutím soudu o žalobě věřitele, kterou bylo odporováno právnímu jednání dlužníka (odpůrčí žaloba) [§ 589 odst.2 obč. zák.]. Neúčixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xobře možné, náleží věřiteli odpovídající náhrada (§ 595 odst.1 obč. zák.)
Smyslem žaloby podle ustanovení § 589 obč. zák. (odpůrčí žaloby) je - uvažxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí soudu, kterým bylo odpůrčí žalobě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxužníku, domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (
exekuce
) postižením i toho, co odporovaným (právně neúčinným) právním jednáním ušlo z dlužníkova majetxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxku není dobře možné (např. proto, že osobě, v jejíž prospěch dlužník odporované právní jednání učinil, již takto nabyté majetkové hodnoty nepatří), můxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxředkem sloužícím k uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele v řízení o výkon rozhodnutí (exekučním řízení), a to postižením věcí nebo jiných majetxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxst.2 a 3 obč. zák.
Již z toho, jak je vymezen smysl odpůrčí žaloby, vyplývá, že "vykonatelnou pohledávkou" se ve smyslu ustanovení § 589 obč. zák. rozxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhodnutím nebo jiným titulem, podle kterého lze nařídit výkon rozhodnutí (exekuci). Slouží-li totiž odpůrčí žaloba - jak uvedeno výše - k uspokojení poxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdnáním ušly z dlužníkova majetku, popřípadě vymožením odpovídající náhrady, pak by neodpovídalo tomuto jejímu účelu, kdyby pohledávka věřitele nebxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxou" či splatnou.
Požadavek, aby pohledávka věřitele byla vykonatelná, nevymezuje podmínku pro vyslovení neúčinnosti právního jednání dlužníka, axx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx uvádí zejména v ustanoveních § 590 a § 591 obč. zák. Neučinnosti právního jednání se lze za podmínek uvedených zejména v ustanoveních § 590 a § 591 občx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xx xylo učiněno dříve, než se pohledávka věřitele za dlužníkem stala vykonatelnou. Odpůrčí žalobě lze vyhovět tehdy, jestliže pohledávka žalujícího věřxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxsti právního jednání tím, že výhradu prostřednictvím notáře, exekutora nebo soudu oznámí tomu, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolaxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxtel dovolat relativní neúčinnosti právního jednání dlužníka, aniž by se jeho pohledávka (dosud) stala vykonatelnou, vyplývá z výše uvedeného, že k odxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxinnosti dlužníkova právního jednání. Ustanovení § 593 obč. zák. proto věřiteli umožňuje, aby si - není-li jeho pohledávka za dlužníkem dosud vykonatxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xeúčinnosti právního jednání může dovolat a vůči komu tedy bude podávat odpůrčí žalobu, stane-li se jeho pohledávka za dlužníkem opravdu vykonatelnoux xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxonatelnou, a věřitel tedy nemůže zmeškat lhůtu k dovolání se neúčinnosti právního jednání jen proto, že probíhá jiné řízení, jehož předmětem je dlužníxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxík, ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31.12.2013, dovodila o požadavku na vykonatelnost pohledávky, že, není-li v době rozhodování soudu o odxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxlo pravomocně skončeno (například u soudu), je zpravidla dán důvod k přerušení řízení o odpůrčí žalobě podle ustanovení § 109 odst.2 písm. c) o.s.ř. (sxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxisek, roč. 2003). Uvedený závěr, vyplývající z požadavku za zachování lhůty k dovolání se odporovatelnosti dlužníkova právního úkonů i v případě, že vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxa č. 89/2012 Sb. neuplatní.
Z uvedeného vyplývá, že usnesení odvolacího soudu je - i když nikoliv z přiléhavých důvodů - ve věci správné, dospěl-li odvxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxá vykonatelnou pohledávku za dlužníkem a že jeho pohledávka je předmětem (dosud) probíhajícího jiného soudního řízení. Protože nebylo zjištěno, že bx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxx x x xxx xxxx. 3 o.s.ř. anebo jinou vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce podle ustanoxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o.s.ř.).
Proti txxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx