1 Afs 215/2016 - 32

Daně - daň z příjmů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (1)
x xxx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobkyně: Úrazová nemocnice v Brně, se sídlem Ponávka 6, Brno, zastoupenx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xrno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 4. 2014, č. j. 10889/14/5000-14101-707161, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudkx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xx,
se ruší
a věc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení
.
Odůvodnění:
I. Předmět řízení a rozsudek krajského soudu
[1] Žalobkyně podala dne 13. 3. 2xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxbí 2012. Dne 19. 3. 2013 podala osobně na podatelně příslušného správce daně (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I) na e-tiskoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xodání daňového tvrzení k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012 do 15 dnů ode dne doručení výzvy. V této výzvě správce dxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxto podání nebylo potvrzeno ani opakováno v zákonné pětidenní lhůtě, správce daně na ně hledí, jako by nebylo učiněno. Žalobkyně dne 16. 5. 2015 podala vyxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx92 na pokutu za opožděné tvrzení daně ve výši 104.180 Kč. V odůvodnění platebního výměru správce daně uvedl, že lhůta pro podání vyúčtování daně uplynulx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žalovaný zamítl v záhlaví popsaným rozhodnutím.
[4] Proti rozhodnutí žalovaného brojila žalobkyně žalobou u Krajského soudu v Brně. V ní namítala, xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxnému správci daně došlo až dne 15. 3. 2013, což lze dovodit z e-mailového potvrzení doručeného žalobkyni téhož dne. Není možné zaměňovat okamžik, kdy doxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxní bylo nutno počítat až od 15. 3. 2013. Potvrzení podané u příslušného správce daně dne 19. 3. 2013 tak bylo učiněno v zákonné lhůtě a vyúčtování proto bylx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxkyně. Uvedl, že podání je doručeno (příslušnému správci daně) okamžikem jeho doručení na společné technické zařízení správců daně, což podporuje i
juxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxčeno dne 13. 3. 2013 bez uznávaného elektronického podpisu. Muselo být proto do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno, aby mělo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxboť původní podání potvrdila až dne 19. 3. 2013. Nedošlo proto k účinnému podání předmětného vyúčtování daně.
[6] E-mailová zpráva, která byla žalobxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na technické zařízení správce daně. Jedná se pouze o automaticky vygenerovanou zprávu z aplikace ADIS, která má informativní charakter, že „podání byxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxávnému postupu správce daně. Z formálního hlediska sice žalobkyně nedodržela pětidenní lhůtu pro potvrzení původního podání, správce daně však zcelx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxil odstranit. Současně žalobkyni o neúčinnosti učiněného potvrzení a tedy i celého vyúčtování daně nijak neinformoval. Namísto toho správce daně vyčxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xákladní zásady daňového řízení (zásadu, že správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů v souladu s právními předpisy a používá pxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxsti, zásadu poučovací, zásadu vstřícnosti a zásadu postupu bez zbytečných průtahů a minimalizace nákladů).
[8] Pokud by správce daně postupoval obxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxbkyně odstranit a napravit vady svého podání bez zaručeného elektronického podpisu mnohem dříve než 16. 5. 2013 po výzvě správce daně a teoreticky by moxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a obratem napraven, případně mohlo být podáno nové vyúčtování daně se shodným obsahem jako původní podání. Podání ze dne 19. 3. 2013 nezpůsobilo účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxil, přestože opožděnost podání rozpoznal. Krajský soud proto rozhodnutí žalovaného pro nezákonnost zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
II. Kasxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xteré formálně podřazuje pod § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxjprve uvádí, že jde toliko o opožděně podané potvrzení předchozího podání, následně se jeho náhled mění – dle soudu měl správce daně tento úkon hodnotit xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xx xxx xxx xx xx13 potvrzením podání (tedy jeho nedílnou součástí) a současně novým, byť vadným, podáním.
[11] V dané věci je dle stěžovatele jednoznačné, že žalobkxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxikace EPO e-tiskopis (potvrzení podání), který podepsala a 19. 3. 2013 doručila správci daně. Následně dodané potvrzení nelze kvalifikovat jako samoxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxzumět žalobkyni o neúčinném potvrzení jejího podání. Daňový řád nespojuje s marně uplynutou lhůtou k zopakování či potvrzení podání dle § 71 odst. 3 povxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x daňového řádu, neboť v případě vad podání ve smyslu tohoto ustanovení bude po podateli vyžadována větší míra aktivity směřující k odstranění vad podánxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxí s konkrétní povinností stanovenou zákonem nelze konstruovat ze samotných zásad správy daní, které mají sloužit jako interpretační vodítka k výkladx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxat a zapříčinit vznik příslušenství k dani, se stěžovatel důrazně ohrazuje. Od okamžiku, kdy žalobkyně učinila vadné podání a jeho opožděné potvrzeníx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxsouzení a realizace úkonů správce daně reagující na tato podání objektivně vyžadují určitý časový prostor a není legitimní ani reálné očekávání, že na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxjského soudu, který odpovědnost za způsob, jakým se žalobkyně rozhodla přistoupit ke splnění své povinnost tvrdit daň, resp. Za následky tohoto postuxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxtuaci, kdy by poučení vyžadoval zákon.
[14] Stěžovatel má dále za to, že se krajský soud dopustil tzv. jiné vady řízení, neboť postavil nosné důvody svxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxgumentací žalobkyně. Od odst. 43 přednáší krajský soud svou argumentaci, která se zásadně odchyluje od žalobních bodů. Žalobkyně požadovala zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, protože dospěl k závěru, že opožděné potvrzení původního podání mělo být překvalifikováno na podání nové. Krajský soud tedy sám vyhledával důvody prx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx 2 s. ř. s.). V tomto případě nešlo o důvody, ke kterým musel krajský soud přihlížet z úřední povinnosti. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxbě vyhledával jiné než uplatněné argumenty pro zrušení správního rozhodnutí.
[15] Stěžovatel závěrem podotýká, že krajský soud zavázal žalovanéhx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxu správce daně, ale na objektivní skutečnost, kterou je běh času – pokuta za opožděné tvrzení daně vzniká ze zákona a vzhledem k podání vyúčtování až dne 1xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxil k dalšímu řízení.
[17] Žalobkyně ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že krajský soud správně poukázal na porušení základních zásad daňovéhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxkyně byl ale základní cíl správy daní splněn – daň byla v plné výši uhrazena. Správce daně měl k dispozici údaje o vyměřovaných povinnostech, jen došlo k fxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx jeho skutečného obsahu a případně žalobkyni vyzvat k doplnění, či odstranění vad.
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
[18] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodanou osobou řádně zastoupenou, která míří proti rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná. Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxížet z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).
[19] Kasační stížnost je důvodná.
[20] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou jiné xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxvyšší správní soud shledal, že v průběhu řízení před krajským soudem došlo k této vadě, napadený rozsudek by musel pro jinou vadu řízení, která mohla mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxky rozhodnutí v mezích žalobních bodů. Z citovaného ustanovení vyplývá, že soudní řízení správní je založeno na dispoziční zásadě. Tato zásada se promxxx x xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xusí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné. Rozsah napadení správníxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxu právnímu předpisu, a toto tvrzení také odůvodnit. Činnost správního soudu je pak omezena právě takto vymezeným rámcem soudního přezkumu, nejde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, právě z absentujícího důvodu (srov. např. rozsudky NSS ze dne 14. 2. 2008, č. j. 7 Afs 216/2006 x xxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xx xpubl. pod č. 2288/2011 Sb. NSS) „s
oudní
přezkum není a nemůže být všeobecnou kontrolou zákonnosti postupu a rozhodování správních orgánů. Je vždy
na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxstatná“
.
[22] V nyní souzené věci krajský soud zrušil rozhodnutí stěžovatele proto (a šlo o jediný důvod, pro které bylo rozhodnutí žalovaného zrušexxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxupozornil na opožděnost potvrzení a toto podání nijak nezohlednil (podrobněji body [7] až [8] tohoto rozsudku).
[23] Z obsahu podané žaloby (srov. bxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxkého soudu vedoucí ke zrušení rozhodnutí žalovaného. Naopak z odůvodnění rozsudku je zřejmé, že veškerou žalobní argumentaci shledal krajský soud nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvatele mimo rámec vznesených žalobních bodů. Krajský soud nebyl oprávněn sám vyhledávat možné nezákonnosti napadeného správního rozhodnutí a v jejixx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxoziční zásady; nejednalo se tedy o důvody, ke kterým musí správní soudy přihlížet z úřední povinnosti (a případně tedy i nad rámec žalobních bodů).
[2xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx Ústavního soudu, např. ze dne 21. 4. 2009, č. j. II. ÚS 1464/07, ze dne 31. 3. 2009, č. j. I. ÚS 1138/08) dále dovodila, že v řízení o žalobě proti rozhodnutí sxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxtní neplatnost smlouvy či
prekluze
práva. Pro vady řízení je bez žalobní námitky soud oprávněn zrušit rozhodnutí správního orgánu pouze tehdy, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x. 3. 2011, č. j. 7 Azs 79/2009 – 84). Tak tomu v nyní projednávané věci nebylo. Vady postupu správce daně, pro které krajský soud rozhodnutí stěžovatele zrxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.
[25] Nejvyšší správní soud dodává, že za této situace se již nevěnoval vypořádání námitek směřujících proti věcnému posouzení provedenému kxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx aby se Nejvyšší správní soud správností těchto závěrů zabýval.
IV. Závěr a náklady řízení
[26] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxm. d) s. ř. s., pro kterou soud v souladu s ustanovením § 110 odst. 1 s. ř. s., větou první před středníkem, napadený rozsudek zrušil a věc mu vrátil k dalšíxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxatněny v žalobě, případně z důvodů, ke kterým musí přihlížet z úřední povinnosti.
[27] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne podle § 1xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
JUDr. Lenka Kaniová
předsedkyně senátu