4 Afs 37/2016 - 34

Daně - daň z přidané hodnoty

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (1)
x xxx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: V. V., zast. Ing. Pavlem Podlešákem, daňovým poradcem, se sídlem Rižxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxzsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2016, č. j. 45 Af 6/2014 – 28,
takto:
I.
Kasační stížnost
se zamítá.
II.
Žalovaný
je povinen
zaplatit xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxa, daňového poradce.
Odůvodnění:
I.
Přehled dosavadního řízení
[1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 22. 1. 2014, č. j. 1360/14/5000-14303-71151x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx2/026912203630, kterým byla žalobci dodatečně vyměřena DPH za zdaňovací období 3. čtvrtletí roku 2012 ve výši 203.079 Kč, v části týkající se bankovníxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxal dosavadní průběh řízení a zjištěné skutečnosti. Nepřisvědčil odvolacím námitkám vzneseným žalobcem. Konstatoval, že žalobcem nebylo prokázánox xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xen „ZDPH“), osobě registrované k dani v jiném členském státu, a tedy že je osvobozeno od daně podle § 64 téhož zákona. Faktura č. 4/2012 byla vystavena žalxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxstavení 11. 7. 2012, předmět plnění
„přehozy
z bavlny, dámské halenky z bavlny, dámská pyžama z bavlny, dámská pyžama z chemických vláken, dámská
ponxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx Roma, Italia, na částku 341.659.20 Kč, datum uskutečnění zdanitelného plnění 12. 7. 2012, datum vystavení 11. 7. 2012, předmět plnění
„držáky a stojánxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xeprokazují dodání zboží do jiného členského státu. Žalovaný poukázal na opakované konstatování žalobce, že k předání peněz došlo v Praze a že nezná totxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčnosti ZHU MEIYU o přijetí zboží na sklad dne xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xdrese se nenachází skutečné sídlo uvedené společnosti ani skladové prostory. Zástupce uvedené společnosti je nekontaktní. Toto čestné prohlášení jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v prohlášení svědeckou výpovědí osoby, která jej vystavila. Dodání zboží neprokazují ani žalobcem předložené kopie nákladních listů. Pro plxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xodání osobě registrované k dani. Dobropis č. 8/2012, který se dle tvrzení žalobce vztahuje k faktuře č. 5/2012 nesplňuje náležitosti opravného daňovéxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxlobcem do země mimo EU. Takový vývoz je totiž třeba doložit podle § 30 odst. 4 ZDPH rozhodnutím celního orgánu o vývozu zboží do třetí země, kterým celní orxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxá plnění tak je podle žalovaného třeba posoudit jako dodání zboží podle § 13 odst. 1 ZDPH, tedy jako tuzemská zdanitelná plnění s povinností přiznat daň nx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxvaný dále shledal, že správce daně vyčerpal všechny zákonné možnosti k zajištění svědecké výpovědi paní Lenky Paurové, jejíž svědecké výpovědi se žalxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxlobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu, v níž namítal, že žalovaný měl postupovat v souladu s § 92 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a pxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xrávní domněnky, neboť žalobce předloženými důkazními prostředky prokazoval, že zboží bylo prodáno mimo území ČR a přenesl tak důkazní břemeno na žaloxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xalobce však ve skutečnosti prodal zboží za částku 1.171.576 Kč a daň tedy měla činit pouze 195.301 Kč. Žalobce žalovanému rovněž vytknul, že neprovedl žxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xředvést orgány Policie ČR. Žalobce je však přesto toho názoru, že nevyužil všech dostupných donucovacích prostředků, neboť jim neuložil pořádkovou pxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v rozporu s § 5 odst. 1 a 2 a § 92 odst. 2 daňového řádu. Ke skutečnostem jimiž žalovaný zpochybnil čestné prohlášení společnosti ZHU MEIYU se žalobce nemohx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxdotázal žalobce na totožnost osoby, která prohlášení podepsala, aby mohl provést svědeckou výpověď.
[4] Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 4. 2. 20xxx xx xx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx zboží na sklad v Římě krajský soud nepřisvědčil, neboť při jednání v rámci odvolacího řízení byl žalobce společně s jeho zástupcem seznámen s tím, že sprxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxámení se stanoviskem správce daně nedoplnil svůj důkazní návrh o osobní údaje navrženého svědka. Ostatně ani v žalobě neuvádí jméno osoby, která je autxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxlémy s identifikací osoby, která vystavila prohlášení, ještě před vydáním rozhodnutí žalovaného. Žalobci byl tedy poskytnut časový prostor k tomu, axx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xalobce, v níž vytknul žalovanému, že nevyčerpal všechny jemu dostupné prostředky k provedení výslechu Lenky Paurové a Alexandry Paurové. Výslech těcxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xbchodních transakcí může zodpovědět právě Lenka Paurová, která vše dojednávala a která má k dispozici i podklady k těmto transakcím. Ze strany žalobce xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xaúčtovaných faktur. Byť nelze správci daně upřít snahu opatřit výpověď svědkyně Lenky Paurové v daňovém řízení, přesto neučinil vše, co po něm lze požaxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxje. Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty by totiž bylo třeba doručit svědkyni na adresu trvalého pobytu, kde se však dle zjištění celního úřadu nenachxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně se ani přes značné úsilí o navázání přímého kontaktu se svědkyní nepodařilo zjistit adresu, na které si svědkyně přebírá poštovní zásilky. V rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxt na adrese T. 848/3, P. nebo na adrese sídla společnosti Dotaxxo s. r. o., Plzeňská 157/98, Praha 5. Správci daně se podařilo doručit Alexandře Paurové nx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu. Pokud jde o adresu Plzeňská 157/98, Praha 5, na ní sídlí společnost Dotaxxo s. r. o., jejíž jednatelkou je svědkyně Lenka Paurová. Paní L. L., která s ní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxkusit předvést Lenku Paurovou k výslechu z adresy T. 848/3, P., a Plzeňská 157/98, Praha 5, příp. šetřením na těchto adresách vyloučit, že by na nich mohlx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxi svědkyně Lenky Paurové. Jedná se přitom o významný důkazní prostředek, který je s to ovlivnit hodnocení dosud provedených důkazů a vést případně k přexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxnnost rozhodnutí žalovaného.
[6] Rovněž výslech svědkyně Alexandry Paurové, jednatelky společnosti SY-MO-LO, pohostinství, s. r. o., je pro posoxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxnky Paurové, který by mohl případně objasnit i zapojení Alexandry Paurové a společnosti SY-MO-LO, pohostinství, s. r. o., do celé transakce, nelze učixxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxandry Paurové neprovedl. Alexandra Paurová byla předvolána k výslechu jen jednou, předvolání jí bylo doručeno uložením (s následným vhozením do pošxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v situaci, kdy žalobce trval na jejím výslechu. Dopis, který správce daně zaslal Alexandře Paurové, se týká výslechu její matky Lenky Paurové. Ačkoliv xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně nevyčerpal všechny možnosti k opatření výpovědi Alexandry Paurové, čímž zatížil řízení vadou, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí.
[7x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxe daňový subjekt, který tak je povinen prokázat, že zboží bylo dodáno do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, zboží bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xaňový subjekt neunese důkazní břemeno ve vztahu ke skutečnostem, s nimiž § 64 odst. 1 ZDPH spojuje osvobození zdanitelného plnění od DPH, navíc s nárokex xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxlikace § 64 odst. 1 zákona o DPH na daný případ. V rozsudku ze dne 30. 7. 2010, čj. 8 Afs 14/2010 – 195, pak Nejvyšší správní soud dovodil, že při neprokázání pxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daní na výstupu, pokud k dodání došlo.
[8] Správní orgány obou stupňů dospěly k závěru, že žalobce neprokázal dodání zboží podle faktur č. 4/2012 a 5/20xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xboží bylo dodáno tuzemskému odběrateli. Žalovaný se ve svém rozhodnutí omezuje na hodnocení provedených důkazů striktně z toho pohledu, zda prokazujx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí. K odvolací námitce žalobce, který se právě vymezoval proti doměření daně v situaci, kdy žalovaný neprokázal, že žalobce zdanitelné plnění vůbec uskxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo povinností žalobce. Pakliže na základě provedeného dokazování správní orgány dospěly k závěru, že toto daňové tvrzení se žalobci prokázat nepodařixxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx do Ruské federace pro odběratele Universal Trade System o. o. o.), a tedy zda jsou splněny podmínky § 64 odst. 1 ZDPH, nýbrž i to, že bylo zdanitelné plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxřuje k prokázání uskutečnění zdanitelného plnění s nárokem na osvobození od xxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxných z Číny jiným způsobem než jejich dodáním výše uvedeným společnostem s vývozem do Itálie, resp. následně do Ruské federace. Zpochybněním tvrzení žxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxbě ke zdanitelnému plnění došlo, když ne vývozem do Itálie.
[10] Za dané situace bylo povinností správce daně a potažmo žalovaného vyhodnotit provedexx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a autodoplňků konkrétním subjektům v ceně 829.916,40 Kč bez DPH a 341.659,20 Kč bez DPH. Bez jednoznačného zjištění přesné výše úplaty nelze stanovit dxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxními. Pakliže žalobce svá tvrzení neprokáže, přičemž z provedených důkazů nelze spolehlivě zjistit, jak bylo naloženo s přijatými zdanitelnými plněxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xákladem daně. Není-li možné tyto skutečnosti zjistit dokazováním, pak nelze daň stanovit jinak než podle pomůcek (§ 98 daňového řádu).
[12] Žalovaný xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xy vyplývalo, že by správce daně buď na místě prověřil sklad, v němž bylo zboží po dovozu z Indie a Číny skladováno, nebo vyslechl osoby spravující sklad (čx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí, tedy v obsahu daňového spisu. I kdyby bylo zjištěno, že zboží se na skladu již nenachází, což by korelovalo tvrzení žalobce o vývozu zboží do Itálie, je xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxvaného uskutečnil žalobce zdanitelná plnění ve 3. čtvrtletí 2012, jejichž základ pro stanovení daně činí 1.171.576 Kč, tj. v čem konkrétně spočívají txxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdanitelná plnění za úplatu 1.171.576 Kč poskytl, a jak tyto důkazy hodnotil z pohledu jejich věrohodnosti a průkaznosti. Krajský soud v této souvisloxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxto povinen se s touto odvolací námitkou řádně vypořádat, ovšem tomuto požadavku žalovaný nedostál. Rozhodnutí žalovaného je proto podle krajského soxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx neboť tomu brání nepřezkoumatelnost rozhodnutí žalovaného konstatovaná výše.
[15] Proti tomuto rozsudku podal žalovaný (dále též „stěžovatel“) vxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxním ze dne 24. 3. 2016. Stěžovatel v prvé řadě poukázal na skutečnost, že žalobce ve správním řízení tvrdil, že došlo k dodání předmětného zboží. Správní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxtňuje zásada vyšetřovací a správce daně tak nenese důkazní břemeno vyjma prokázání skutečností uvedených v § 92 odst. 5 daňového řádu. Důkazní břemeno x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx se jedná o dodání zboží do jiného členského státu podle § 13 odst. 2 ZDPH, komu bylo dodáno a za jakou částku. Pokud žalobce neunesl důkazní břemeno a neproxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxvat pravdivost tvrzení účastníka řízení ohledně toho, že zboží bylo dodáno, a to za cenu uvedenou na předmětných fakturách.
[16] Jestliže žalobce neuxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxle vést k bezprostřednímu závěru, že takto bylo zpochybněno samotné uskutečnění předmětného plnění. Žalobce sám tvrdil, že zboží bylo prodáno. Charaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxřebu, naopak lze důvodně předpokládat, že zboží bylo určeno k dalšímu prodeji. V daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob žalobce uvedl nulový stxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxení žalobce, které nebylo zpochybněno. Podle stěžovatele tak nenastala soudem předestřená situace, kdy by nebylo zjištěno, jak bylo naloženo s daným xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxe podle stěžovatele učinit jiný závěr, než že toto zboží bylo dodáno v tuzemsku, a z tohoto plnění vznikla účastníkovi řízení povinnost odvést daň na výsxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxx xxx xxxxx xx j. 8 Afs 75/2012 – 46). Stěžovatel odkázal také na komentář k § 64 ZDPH (Zákon o dani z přidané honoty: Komentář. Milena Drábová a kol. 4. vydání. Praha: Wolxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x8 odst. 1 daňového řádu. Z toho, že žalobce neprokázal naplnění podmínek pro osvobození předmětného plnění od daně, totiž nelze učinit závěr, že tímto pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxhybněny, a to výše uvedené faktury za prodej zboží, na kterých je uvedena úplata za tato plnění. Na základě těchto faktur bylo možno stanovit daň na výstuxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe byla učiněna dostatečná opatření k zajištění výslechu svědkyně Lenky Paurové. Přisvědčil závěru krajského soudu, že mohlo být přistoupeno k ověřenx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxdou hospodárnosti. Stěžovatel nesouhlasí s tvrzením krajského soudu, že výslech uvedené svědkyně je klíčovým důkazním návrhem žalobce, neboť žalobxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx bylo dohodnuto ústně a on sám se na předmětných obchodech podílel pouze xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx váže v podstatě na jediný důkazní prostředek, kterým je výslech Lenky Paurové. Ve vztahu k neprovedení svědecké výpovědi Alexandry Paurové stěžovatex xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení.
[20] Žalobce ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že nikdy netvrdil, že veškeré zboží z dovozu bylo předměxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx z přidané hodnoty v plné výši. Pokud chtěl stěžovatel doměřit daň z veškerého dovezeného zboží, bylo jeho povinností, aby prokázal, že zboží účastník řxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xalobce tvrdil, že zboží má v držení paní Lenka Paurová a že dosud nebylo prodáno. Pokud správce daně nevyslechl svědkyni Lenku Paurovou, která měla na stxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xomůcek, neboť žalobce tvrdil, že prodána byla pouze část zboží. Mimoto je z řízení patrné, že část daně byla doměřena podle pomůcek a část dle skutečnostxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxce neztotožnil, neboť pokud by stěžovatel uložil svědkovi pořádkovou pokutu, vymohl by zřejmě více, než by činily jeho náklady. Výslech této svědkyně xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxšší správní soud kasační stížnost zamítl.
II.
Posouzení kasační stížnosti
[21] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil zákonné náležitosti kxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx § 102 s. ř. s. přípustná, a za stěžovatele v souladu s § 105 odst. 2 s. ř. s. jedná zaměstnanec s vysokoškolským právnickým vzděláním. Poté Nejvyšší spráxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdal přitom vady podle § 109 odst. 4 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.
[22] Kasační stížnost není důvodná.
[23] Nejvyšší správnx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxových. K této námitce Nejvyšší správní soud v prvé řadě konstatuje, že výslech svědkyně Lenky Paurové může být stěžejní pro posouzení věci, neboť žalobxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxe daně ohledně přesného průběhu obchodních transakcí může zodpovědět právě tato svědkyně, která vše dojednávala a která má k dispozici i podklady k těmxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x prokázat, že zboží bylo skutečně dodáno do Itálie dle zaúčtovaných faktur, jak již přiléhavě konstatoval krajský xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx že správce daně Lenku Paurovou předvolal k podání svědecké výpovědi na den 12. 4. 2013 předvoláním ze dne 27. 3. 2013, č. j.831353/13/2104-05401-20432xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxka uložena k vyzvednutí a svědkyně byla vyzvána k vyzvednutí zásilky a bylo jí zanecháno poučení. Dne 9. 4. 2013 byla zásilka vrácena správci daně. Opakoxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xebyla svědkyně zastižena, dne 18. 4. 2013 byla zásilka uložena k vyzvednutí, svědkyni bylo zanecháno poučení a dne 30. 4. 2013 byla zásilka vrácena zpět xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxožená písemnost je dnem 24. 4. 2013 pro svědkyni připravena k vyzvednutí na územním pracovišti v Berouně. Toto upozornění bylo sejmuto dne 13. 5. 2013.
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxdvedení, která byla dne 15. 5. 2013 doručena Celnímu úřadu pro Středočeský kraj, který žádost postoupil místně příslušnému Celnímu úřadu pro Ústecký kxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx6, M., na zvonku ani na poštovní schránce nefigurovala a nebyla zastižena. Lenka Paurová na tuto adresu dochází jen velmi zřídka na návštěvu k rodičům, sxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx
xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xozhodnutí o předvedení Lenky Paurové a žádost o předvedení, která byla doručena Celnímu úřadu pro Středočeský kraj dne 5. 6. 2013. Celní úřad pro Hlavní xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxchází.
[27] Přípisem ze dne 25. 6. 2013 žalobce správci daně sdělil, že Lenka Paurová může bydlet na adrese Z. 2587/6, M., nebo T. 848/3, P., může také půsxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxi, a SPZ vozidel, která používá. Uvedl rovněž, že paní Lenka Paurová spolupracuje také s paní L. L., která pro ni zajišťuje celní odbavení zboží, a uvedl jxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxx3, č. j. 2328887/13/2104-05401-204324, vyplývá, že pracovnice správce daně s paní Lenkou Paurovou telefonicky hovořila, paní Lenka Paurová nechtělx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxrovou vyzval k poskytnutí doručovací adresy, na které přebírá písemnosti. Výzvou ze dne 24. 7. 2013 správce daně vyzval žalobce, aby ve lhůtě 15 dnů ode dxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxním spise vyzvána k vyzvednutí zásilky obsahující předvolání ke svědecké výpovědi na den 10. 5. 2013, bylo jí zanecháno poučení, zásilka byla připravexx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xne 1. 7. 2013 správce daně Alexandru Paurovou vyzval ke sdělení doručovací adresy a skutečného místa trvalého pobytu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xo poštovní schránky dne 19. 7. 2013.
[30] S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že správce daně se snažil opatřit svědeckou výpověď Lenky Paurové. Přes poxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxe jeden telefonický rozhovor, v němž tato svědkyně správci daně sdělila svou e-mailovou adresu. Správce daně se však nepokusil svědkyni kontaktovat nx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxit, neboť na této adrese sídlí společnost Dotaxxo s. r. o., jejíž jednatelkou je právě svědkyně Lenka Paurová. Nejvyšší správní soud má za to, že správce xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxpostupoval a uvedenou adresu nijak neprověřil. V úvahu přichází též prověření adresy T. 848/3, P., na níž má poštovní schránku dcera svědkyně Lenky Pauxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xterá dle sdělení žalobce s paní Lenkou Paurovou spolupracuje. Tuto skutečnost žalobce sdělil správci daně spolu s jejím telefonním číslem v přípise ze xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxeré dostupné úkony k opatření výpovědi svědkyně Lenky Paurové, což představuje v posuzované věci vadu řízení, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx hodnocení dosud provedených důkazů a může vést k přehodnocení závěru žalovaného o neunesení důkazního břemene žalobcem, a tím k jinému posouzení věci xxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přisvědčil také sám stěžovatel v kasační stížnosti. Shledal to však nadbytečným a rozporným se zásadou hospodárnosti, přičemž vyjádřil nesouhlas s nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxh k uvedené svědkyni a nezachovával náležitou míru obezřetnosti. Nejvyšší správní soud této argumentaci stěžovatele nepřisvědčil, neboť výslech Lexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx svědků. V této souvislosti je třeba uvést, že žalobce se správcem daně v průběhu daňového řízení spolupracoval, řádně reagoval na veškeré jeho výzvy, oxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxnky Paurové pro realizaci předmětných obchodních případů. Neexistence písemné plné moci či pracovní smlouvy mezi žalobcem a Lenkou Paurovou nevyvraxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx, zda žalobce při výkonu své podnikatelské činnosti zachovával náležitou míru obezřetnosti či nikoli, nemá vliv na skutečnost, zda obchody proběhly zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neexistence plné moci či pracovní smlouvy a nezachování náležité míry obezřetnosti platí rovněž ve vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s předmětným zbožím naloženo na území ČR. Z veřejně přístupného úplného výpisu z obchodního rejstříku totiž vyplývá, že Alexandra Paurová byla v obdobx xx xxx xx xxxx xx xxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x. o., v jejímž skladu mělo být zboží dle výpovědi žalobce uskladněno (od 19. 9. 2013 je jedinou jednatelkou uvedené společnosti paní Lenka Paurová). Žalxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxde dopraveno konečnému odběrateli do Itálie. Zboží zatím nebylo prodáno, mělo by být prodáno do konce II. čtvrtletí 2012. Tento prodej domlouvá dopravxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s r. o. přepravovala kontejnery obsahující předmětné zboží z Hamburku do Berouna. Do protokolu o ústním jednání ze dne 17. 5. 2012 žalobce na otázku spráxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx sjednala jednatelka uvedené společnosti paní Alexandra Paurová. Do protokolu ze dne 20. 6. 2012 žalobce uvedl, že kontejner se zbožím je uskladněn někxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxkusit tuto svědkyni opakovaně předvolat, popř. ji nechat předvést, přestože tato svědkyně na výzvu správce daně vhozené do její schránky nereagovalax x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxhu přicházející úkony. Informaci o místu pobytu by se správní orgány mohly případně pokusit získat i od L. L., neboť dle sdělení žalobce uvedeného v přípxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xdresy pobytu uvedených svědkyň využít také informační systém centrální evidence obyvatel (ve správním spise se nenachází žádný záznam, že by tak spráxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xajistit, mohl by obstát závěr, že žalobce neprokázal své tvrzení o dodání zboží do jiného členského státu, které je podmínkou pro osvobození plnění od dxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxěž závěr krajského soudu o souvislosti mezi žalobcem neprokázáným dodáním zboží do Itálie a tím, zda se předmětné zdanitelné plnění vůbec uskutečnilox x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnout z dosud neuskutečněných výpovědí shora uvedených svědkyň. Pokud se však jejich svědecké výpovědi ani přes shora uvedená opatření nepodaří získaxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxazů a skutečností, které správní orgány zjistily doposud. Mezi účastníky je nesporné, že žalobce předmětné zboží dovezl do ČR. Tuto skutečnost potvrzxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxle vyvezl do Itálie, resp. Ruské federace. Žalovaný toto tvrzení žalobce zpochybnil a následně dospěl k závěru, že žalobce neprokázal dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plnění s povinností přiznat daň na výstupu.
[36] Žalobce neustále tvrdil, že zboží prodal, tj. že k dodání zboží došlo. Prodej zboží dokládal výše uvedxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxství, spol. s r. o., a bylo již prodáno do Itálie. Do protokolu ze dne 20. 6. 2012 žalobce uvedl, že kontejner se zbožím je uskladněn někde v Itálii. Do protoxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxčnosti ZHU MEIYU, dle kterého dne 11. 7. 2012 bylo přijato na sklad této společnosti. Do protokolu ze dne 7. 12. 2012 žalobce uvedl, že společnost MASSIMO xx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v souvislosti s kontrolou celního prohlášení po propuštění zboží podle čl. 78 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, žalobce uvedl, že zboží bylo podle posledxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xovněž do protokolu ze dne 6. 5. 2013 sepsaného u Celního úřadu pro Středočeský kraj žalobce uvedl, že dle informací od paní Paurové bylo toto zboží vyvezexx xx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxobce uvedl, že zboží prodal. Jestliže tedy žalobce prodal zboží, které se nepochybně nacházelo na území České republiky a žalovaný logickou, provázanxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxdmětného zboží do Itálie, resp. Ruské federace, považuje Nejvyšší správní soud za doposud zjištěného skutkového stavu logický závěr žalovaného, že zxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxodnutí, a žalovanému tudíž je třeba přisvědčit v tom, že nebyly naplněny zákonné podmínky pro stanovení daně podle pomůcek ve smyslu § 98 odst. 1 daňovéhx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xa území ČR, avšak to, že se touto skutečností žalovaný nezabýval, nezpůsobuje nepřezkoumatelnost rozhodnutí žalovaného, neboť z doposud zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx prodáno na území ČR. S odvolací namitkou, v níž žalobce poukázal na nutnost prokázat prodej zboží na území ČR věrohodnými důkazními prostředky, se žaloxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xtátu, a správcem daně proto bylo plnění posouzeno správně jako tuzemské plnění s povinností přiznat daň na výstupu.
[39] V této souvislosti Nejvyšší sxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx
x xxxání zboží osvobozeného od daně z přidané hodnoty do jiného členského státu Evropské unie (§ 64 odst. 1
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx
xxxbyla-li prokázána
podstata plnění jako intrakomunitárního a přitom došlo k dodání, jde o plnění zatížené daní na výstupu, které
bylo posouzeno jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených svědkyň) bude nutné uvedený závěr přehodnotit.
[41] Závěr krajského soudu, že rozhodnutí žalovaného je nepřezkoumatelné v důsledku tohox xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxy, pro které krajský soud napadené rozhodnutí stěžovatele zrušil, v podstatné míře obstojí, neboť je zde dán důvod pro zrušení rozhodnutí stěžovatele x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xávazný právní názor vyslovený krajským soudem v tomto bodě korigoval, neboť nebylo namístě zrušení rozsudku (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx správní soud sice přisvědčil jedné z kasačních námitek stěžovatele, to však, jak již byl uvedeno výše, nepředstavuje důvod pro zrušení kasační stížnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxzení pak Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. Procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu odměny právního zásxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xdejší soud při určení výše odměny obdobně podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (§ 35 odst. 2 poslední věta s. ř. s.). Výše odměny zástupce žalxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxní s § 7 advokátního tarifu ve výši 3.100 Kč. K tomu zástupci žalobce náleží náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky). Zástupce žaxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxení o kasační stížnosti 4.114 Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku, k rukám zástupce žalobce.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx