22 Cdo 1171/2016

Nezbytná cesta

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, zda žalobce nabyl věcné břemeno vydržením. Pokud by totiž mělo žalobci právo odpovídající věcnému břemeni náležet z titulu vydržení, musel by žalovax xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců a) Z. K., a b) I. V., obou zastoupených Mgr. Martinem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xn. 16 C 180/2004, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 27. října 2015, č. j. 36 Co 23/2015-322, taktxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxoud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 27. srpna 2014, č. j. 16 C 180/2004-291, „povolil nezbytnou cestu jako služebnost ve prospěch vlastníků nemovitoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx x xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx do hmotnosti 3,5 t v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1158-285/2012, vyhotoveným firmou GEOKART v. o. s., ověřený Ing. T. B. dne 7. 11. 2012, k čxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxx x xx xx xxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xe vlastník těchto pozemků je povinen tuto služebnost strpět“ (výrok I.), uložil žalobcům povinnost zaplatit žalované jednorázovou úplatu 240 000 Kč (xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 27. října 2015, č. j. 36 Co 23/2015-322, změnil rozsudek soudu první stupně ve výrocích I. a II. tak, že se žaloba na povolení nezbytné cesty zamítá (výxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxrok III.).
Proti rozsudku odvolacího soudu podávají žalobci dovolání, jehož přípustnost opírají o § 237 o. s. ř. a v němž uplatňují dovolací důvod nesxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx, občanský zákoník, aniž by zohlednil, že samotnou žalovanou je pozemek využíván jako komunikace a „jak vyplývá i z katastru nemovitostí, pozemek je užxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxvněž namítají, že právo odpovídající věcnému břemeni bylo vydrženo, neboť služebný pozemek byl vlastníky panujícího pozemku bez překážek a v dobré víxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx spor mezi účastníky lze vyřešit odkoupením části pozemku p. č. 2805 od žalované, jelikož náklady na realizaci takového přístupu jsou nepřiměřeně vysoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx Cdo 1897/2004 (tato a další níže uvedená rozhodnutí dovolacího soudu jsou dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz).
Žalovaxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxzuje.
Dovolání není přípustné.
Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxd odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem roxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xůvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Přitom je dovolací soud vázán nejen tím, který z dovolacích důvodx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxstí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxe právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.
Rozhodnutí o zřízení věcného bxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxnutí. Z tohoto důvodu postupoval odvolací i dovolací soud podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen „o. z.“ (viz § 3028 odst. 1 a 2 o. z., dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx5).
Podle § 1029 odst. 1 o. z. vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxitutivním, upravuje v rámci tohoto řízení hmotné právo podmínky pro vznik, změnu či zrušení práva jen rámcově a dává široký prostor pro úvahu soudu, přixxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxx na úvaze soudu, která však musí být řádně odůvodněna a nesmí být zjevně nepřiměřená (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. června 2010, sp. zn. 22 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxek Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2014, sp. zn. 22 Cdo 1344/2012). Judikaturu týkající se zřízení práva cesty podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xx42/2015).
V dané věci není sporu o tom, že rekreační objekt žalobců postrádá spojení s veřejnou cestou; je tak splněna základní podmínka pro zřízení prxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu ze dne 20. července 2005, sp. zn. 22 Cdo 1897/2004, publikovaný pod č. 32/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Připadá-li do úvahy více možxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xatěžující a přiměřenější z hlediska požadavku minimalizace zásahů do vlastnického práva vlastníka zatěžovaného pozemku nebylo vhodnější zřídit cexxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxeba vzít do úvahy zejména výměru části pozemku, která má sloužit jako nezbytná cesta, způsob využívání zatěžovaného pozemku i stavby, které má cesta slxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxt by však neměla být volena ta, která by umožňovala užívat cestu jen s většími obtížemi. Po zvážení těchto i dalších okolností je na úvaze soudu v nalézacíx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. července 2005, sp. zn. 22 Cdo 1897/2004, publikovaného pod č. 32/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek vyxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xesta, jeho odprodej vlastníkovi stavby anebo zřízení věcného břemene cesty za obecnou (tržní) cenu.
Žalobci namítají, že žalovanou navrhovaný způsxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxčností ABL expert spol. s r. o. by se náklady na zřízení takového přístupu pohybovaly v rozmezí 557 500 – 768 500 Kč. Ze znaleckého posudku Josefa Slavíčka xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xplaty, kterou uložil soud prvního stupně zaplatit žalobcům jako náhradu za zřízení nezbytné cesty přes pozemek p. č. 2802. Odvolací soud tedy dospěl ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx a vybudování příjezdové cesty na této části pozemku. Jedná se o způsob, kdy budou minimalizovány zásahy do vlastnického práva žalované. I v případě, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxdeného se podává, že rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.
Neobstojí rovněž námitka žalobců, že pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxného domu, který je uzavřen oplocením před vstupem cizích osob [těmito skutkovými zjištěními je dovolací soud vázán a není oprávněn je přezkoumávat (vxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2004, sp. zn. 22 Cdo 1274/2003).
Důvodnými nejsou ani námitky žalobců, že vydrželi právo odpovídající věcnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxctví. V rozsudku ze dne 23. června 2005, sp. zn. 22 Cdo 2667/2004, Nejvyšší soud dovodil, že pokud se žalobce domáhá zřízení věcného břemene a nikoli určexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxovídající věcnému břemeni náležet z titulu vydržení, musel by žalovat na určení existence práva – věcného břemene, nikoliv na zřízení věcného břemenex xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxí věcnému břemeni vydrželi. Ze stejného důvodu nejsou důvodnými námitky odkazující na provedené dokazování (místní šetření či výslechy svědků), z nixxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cesty přes předmětný pozemek ve vlastnictví žalované.
Námitka žalobců, že rozhodnutí odvolacího soudu bylo překvapivé, není opodstatněná. Ze shorx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxípustné, dovolací soud je podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxx
xxedseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty