21 Cdo 5471/2015

Přerušení řízení o neplatnosti veřejné dobrovolné dražby

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxvo na náhradu škody tím není dotčeno. Tímto způsobem se vyvažuje zájem vlastníka věci, o níž se dodatečně zjistí, že byla neprávem pojata do soupisu a zpexxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxený má "pouze" právo na vydání výtěžku jejího zpeněžení a právo na náhradu škody. Následek vzniklý neoprávněným zpeněžením věci je tedy odčinitelný, i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx včasném uspokojení svých práv. Přerušení řízení o neplatnosti veřejné dobrovolné dražby do rozhodnutí o dovolání proti rozhodnutí o odmítnutí žalobx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxém z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Karla Svobody, Ph.D. a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce ELAN plus, s.r.o. se sídlem v xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1) NAXOS a.s. se sídlem Praha 5, Holečkova č. 103/31, IČO 26445867, zastoupenému JUDr. Pavlem Švábem, advokátem se sídlem v Praze 2, Slezská č. 2127/13, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa se sídlem v Praze 5, Na Hutmance č. 300/7, IČO 00033243, zastoupenému Mgr. Karlem Volfem, advokátem se sídlem v Praze 5, Jindřicha Plachty č. 3163/28, a xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vedené o Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 42 C 174/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2015 č.j. 54 Co 295/xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xeplatnosti veřejné dobrovolné dražby, která byla na návrh žalovaného 2) provedena žalovaným 1) dne 25.7.2012 a kterou žalovaný 3) vydražil "nebytovox xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, 2973, 2974, 2975, 2976 a 2977 v katastrálním území S., obec P., a to včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu na společných částech objektu, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxi, protože jeho právní předchůdce garáž koupil od Pražského stavebního bytového družstva, zaplatil za ni a následně byla garáž předána do držby žalobcxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxupisu majetkové podstaty.
Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 11.6.2015 č.j. 42 C 174/2012-266 přerušil podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx 21.11.2013". Dovodil, že dovolání bylo podáno proti usnesení, jímž bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Praze o odmítnutí návrhu žalobce na vyloxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx a 2) Městský soud v Praze usnesením ze dne 9.10.2015 č.j. 54 Co 295/2015-309 změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se řízení "do rozhodnutí Nejvyšxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxto věci není třeba přerušovat, neboť otázka, na níž závisí její výsledek, již byla pravomocně vyřešena.
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xp. zn. 21 Cdo 3945/2011), kterou lze "zobecnit tak, že včasné podání mimořádného opravného prostředku nebo ústavní stížnosti proti souvisejícímu rozxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Přerušení řízení je v souladu s procesní ekonomií a zabraňuje vynesení rozhodnutí, jež bude postaveno na základech rozhodnutí, které může být dovolaxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xměnil usnesení odvolacího soudu tak, že se potvrzuje usnesení soudu prvního stupně.
Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxnovení § 240 odst. 1 občanského soudního řádu a že věc je třeba i v současné době - vzhledem k tomu, že řízení v projednávané věci bylo zahájeno v době před 1xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 31.12.2013 (dále jen "o.s.ř."), se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.
Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxm se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).
V projednávané věci bylo pro rozhodnutí oxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxo přerušeno řízení o určení neplatnosti veřejné dobrovolné dražby provedené na návrh insolvenčního správce, který předmět dražby zapsal do soupisu mxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxeno dovoláním, o němž dosud nebylo rozhodnuto. Protože uvedená otázka procesního práva dosud nebyla v rozhodování dovolacího soudu v úplnosti vyřešexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxvěru, že dovolání není opodstatněné.
Podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. soud, neučiní-li jiná vhodná opatření, může řízení přerušit, jesxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxovení § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. spočívá v tom, aby řízení probíhalo hospodárně (procesně ekonomicky). Při úvaze, zda má být řízení přerušeno, soud pxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.2.2011 sp. zn. 30 Cdo 5270/2009, který byl uveřejněn pod č. 169 v časopise Soudní
judikatura
ročx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxzení (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.11.2013 sp. zn. 29 ICdo 40/2013), jakož i k tomu, zda výsledek jiného řízení může mít vliv na xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxh rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014).
Žalobce požaduje přerušení řízení v projednávané věci do rozhodnutí o dovolání, kterým bylo napadeno usnesenx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdu v Praze ze dne 21.1.2013 č.j. 96 ICm 2342/2012-51 o odmítnutí jeho žaloba ze dne 7.8.2012, kterou se žalobce domáhal, aby garáž byla vyloučena ze soupixx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxjetkové podstaty meritorně a rozhodnutí o žalobě by nutně muselo mít vliv také na projednávanou věc. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 9.4.2015 č.j. xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlné dražby, nemělo být meritorně rozhodováno, ale řízení mělo být podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) o.s.ř. přerušeno; nevyvratitelná právní domxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxsolvenční soud na základě včas podané žaloby pravomocně rozhodne, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty, přičemž otázku, zda určitý majetxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx majetkové podstaty.
Řízení o vyloučení garáže se soupisu majetkové podstaty dlužníka bylo v době vydání dovoláním napadeného usnesení odvolacího sxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxné dobrovolné dražby garáže podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) o.s.ř. Řízení by z důvodu probíhajícího dovolacího řízení v jiné věci bylo možné přexxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxstem každého jednotlivého případu, mimo jiné k tomu, zda důvodem pro přerušení řízení má být dosud (pravomocně) neskončené jiné řízení nebo řízení o mixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxatečně a která mimo jiné spočívá v jeho závaznosti pro účastníky řízení i pro soud (§ 159a o.s.ř.). Přerušení řízení na dobu do rozhodnutí o dovolání do pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxlnosti), jen je-li odůvodněna obava, že by účastník řízení byl při nepřerušení řízení vystaven mimořádně tíživým a neodčinitelným následkům pro přípxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxcího soudu o odmítnutí žaloby o vyloučení věci z majetkové podstaty pro opožděnost má za následek, že věc zůstala zapsána v soupisu majetkové podstaty pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxaty, bylo ukončeno pravomocným procesním neúspěchem žalobce. Nadále nic nebránilo jejímu zpeněžení ve veřejné dobrovolné dražbě (§ 225 odst. 3, 4, § 2xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxjení věřitelů (§ 283 odst. 1 insolvenčního zákona). Na nabyvatele věci nepřecházejí závazky váznoucí na věci (§ 283 odst. 5 insolvenčního zákona). Jxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxažbách). Zpeněžením věci zanikají závady váznoucí na zpeněžovaném majetku [§ 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona]. Insolvenční zákon ustavuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxjí vlastník právo na vydání výtěžku jejího zpeněžení; jeho právo na náhradu škody tím není dotčeno (§ 225 odst. 6 insolvenčního zákona). Tímto způsobem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxojení ze zpeněžení majetkové podstaty. Zákon současně dává přednost uspokojení věřitelů a poškozený má "pouze" právo na vydání výtěžku jejího zpeněžxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxctvím žaloby na obnovu řízení, ale v penězích. Nejen žalobce, ale i věřitelé mají legitimní zájem na včasném uspokojení svých práv. Přerušení řízení o nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxaným následkům nezabránilo. Důvod pro přerušení řízení o určení neplatnosti veřejné dobrovolné dražby do rozhodnutí o dovolání do pravomocného usnexxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu ČR ze dne 14.11.2012 sp. zn. 21 Cdo 3945/2011. Dovolatel přehlíží, že tímto rozhodnutím byly řešeny právní následky včasného podání mimořádného oprxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxtru nemovitostí, a důvody k přerušení řízení ve věci vkladu práva do katastru nemovitostí probíhajícího před soudem podle Části páté občanského soudnxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dospěl dovolací soud jen s ohledem na zvláštní a neodčinitelné právní následky vkladu práva do katastru nemovitostí (podle právní úpravy účinné do 31.xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxé. Protože nebylo zjištěno, že by bylo postiženo některou z vad uvedených v ustanovení § 229 odst. 1 o.s.ř., § 229 odst. 2 písm. a) a b) o.s.ř. nebo v § 229 xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxd písm. a) o.s.ř. zamítl.
Tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí. Proto bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. března 2016
JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty