Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (5)

I. ÚS 480/98 Rovnost účastníků řízení

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxstníků řízení
I. ÚS 480/98
> V předmětné věci byla postupem soudu, který odmítl převzít řádně zaslané vyjádření stěžovatele k odvolání vedlejšxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úkony a podání u soudu a druhému ne. Pokud soud bez dalšího odmítl převzít od účastníka řízení podání, postupoval v rozporu s ustanovením § 3 o. s. ř. a zárxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxý soud prvního stupně zcela v rozporu se zásadou procesní čistoty neoprávněně odmítl řádně doručené podání. Proto ani omluva soudu učiněná v tom smyslux xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx soudu nepřijatým podáním, mohl stěžovatel ovlivnit rozhodnutí odvolacího soudu v uvedené věci. V daném případě skutečně došlo ke změně výroku o náhraxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Plzni ze dne 12. 10. 1998, sp. zn. 15 Co 602/98, ve spojení s usnesením Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 19. 8. 1998, č. j. 16 C 247/97-7, takto:
Uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxvené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx x xrůběhu řízení částečně zpět svým podáním ze dne 22. 10. 1997. Podáním ze dne 22. 7. 1998 pak vzal stěžovatel svou žalobu zpět i co do zbytku, neboť vedlejší xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xarech usnesením ze dne 19. 8. 1998, č. j. 16 C 247/97-7, řízení zastavil a současně uložil vedlejšímu účastníkovi (tj. městu Karlovy Vary), povinnost zaxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxvrhl, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení soudu prvního stupně.
Prvoinstanční soud doručil odvolání vedlejšího účastníka právnímu zástupcx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxo podání bylo doručeno Okresnímu soudu v Karlových Varech dne 6. 10. 1998, jak vyplývá z přijímacího razítka podatelny. Obě vyhotovení tohoto vyjádřenx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dopis byl na poštu v Karlových Varech podán dne 8. 10. 1998. Stěžovatel konstatoval, že tímto obecný soud prvního stupně odmítl převzít jeho podání, resxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxel dne 9. 10. 1998 stížnost předsedkyni okresního soudu, neboť postupem soudu prvního stupně mu bylo znemožněno učinit podání k soudu, tj. vyjádřit se k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xtěžovatel uvedl, že na svou stížnost neobdržel žádnou odpověď a obě vyhotovení jeho vyjádření k odvolání mu byla okresním soudem opětovně vrácena. Souxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 19. 8. 1998 ve výroku o nákladech řízení změněno tak, že se žádnému účastníku právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.
Stěžovatel namítá, že uvedexxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále jen "Listina"), neboť byla dle jeho názoru porušena základní zásada soudního řízení - a to rovnost účastníků.
Ústavní soud vyzval obecné soudy xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxedené věci sdělil, že ústavní stížnost se týká postupu soudu prvního stupně, a proto se ke skutečnostem ve stížnosti uvedeným, nemůže vyjádřit. Okresnx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xení žádný pokyn, resp. referát, který by ukládal kanceláři vrátit zpět stěžovateli jeho vyjádření k odvolání. Dále poznamenal, že v předmětném spise bxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxud uvedl, že ke stížnosti právního zástupce stěžovatele se vyjádřil 27. 10. 1998 a spis byl dále předán k dalšímu vyjádření vedoucí občansko-právní kanxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu v Karlových Varech. Ze spisových materiálů k uvedené věci vyplývá, že okresní soud reagoval na stížnost stěžovatele ze dne 9. 10. 1998 dopisem ze dne 16x xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu adresovaného právnímu zástupci stěžovatele vyplývá, že soud potvrdil všechny shora uvedené skutečnosti, jež namítá stěžovatel (tzn., že dne 1xx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxávnímu zástupci stěžovatele, 28. 9. 1998 byl spis okresním soudem zaslán Krajskému soudu v Plzni, který o věci rozhodl dne 12. 10. 1998). Z vyjádření okrxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxmu zástupci stěžovatele. Soud k tomu uvedl, že v té době už byl spis, č. j. 16 C 247/97, u Krajského soudu v Plzni. V závěru svého sdělení se okresní soud stěžxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxy dbal na procesní čistotu soudního řízení. V uvedené věci dospěl k závěru, že postupem okresního soudu došlo k porušení základních práv a svobod stěžovxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xezí a zásad spravedlivého procesu stanovených v článcích 36 a násl. Listiny.
Ve smyslu ustanovení § 3 občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.") mx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxy práva, které bylo ohroženo nebo porušeno. Uvedené ustanovení navazuje na článek 36 Listiny základních práv a svobod a zároveň je také procesním vyjáxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx V předmětné věci byla postupem soudu, který odmítl převzít řádně zaslané vyjádření stěžovatele k odvolání vedlejšího účastníka, porušena základní zxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xokud soud bez dalšího odmítl převzít od účastníka řízení podání, postupoval v rozporu s ustanovením § 3 o. s. ř. a zároveň také v rozporu s články 36 odst. x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxrany stěžovatele. Obecné soudy ostatně tuto v úvahu přicházející okolnost ponechaly zcela bez komentáře. Rozhodující pro posouzení této věci je však xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xoudu učiněná v tom smyslu, že k vrácení vyjádření došlo zřejmě omylem, nemůže být pro stěžovatele dostatečnou satisfakcí, pokud nelze zcela vyloučit, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxnečný výsledek soudního sporu). V daném případě skutečně došlo ke změně výroku o náhradě nákladů řízení.
Ústavní soud při zvažování věci vzal ohled nx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa až po vydání svého rozhodnutí v uvedené věci. Přesto právě toto rozhodnutí soudu druhého stupně označil správně stěžovatel za rozhodnutí, které je v rxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxud posoudil stěžovatelem namítané porušení jeho základních práv a svobod upravených v článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod tak, že k poruxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxní třeba nařizovat jednání, pokud odvolání směřuje proti usnesení. Vzhledem k této okolnosti tedy nebyl odvolací soud povinen věc veřejně projednat.
x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxly dodrženy principy řádného procesu ve smyslu čl. 36 odst. 1 a 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a zrušením usnesení Krajského soudu v Plzni pxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Karlových Varech ze dne 19. 8. 1998, č. j. 16 C 247/97-7. Zároveň se tím stěžovateli otevírá možnost řádně uplatnit své argumenty k odvolání vedlejšího úxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxx xxxx