1 VSOL 7/2015 - B - 11

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníků 1) Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxdběžného opatření, k odvolání Komerční banky, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x x x x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx., Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 317 054, aby umožnila dlužníkům č. 1 Zdeňku anonymizovano , RČ: 760920/5527, Porubská 336/71, 708 00, xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními prostředky na účtu č. 43-2539400277/0100 vedeném na Daniela anonymizovano.
Odůvodnění:
Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x3-2539400277/0100 vedeném na Daniela anonymizovano . V odůvodnění pouze uvedl, že o zamezení dispozice dlužníků s peněžními prostředky na uvedeném úxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxatření) a s ohledem na fakt, že účet vedený na nezletilého potomka dlužníků slouží ke krytí nezbytných výdajů na pokrytí životních potřeb dlužníků a jejxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xOZ, rozhodl soud (zřejmě bez návrhu) o zrušení tohoto omezení. Pouze podle záhlaví a poučení (nikoliv podle odůvodnění), se lze domnívat, že se nejedná x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxs., která mimo jiné namítala, že předmětný účet, jehož majitelem je nezletilý syn dlužníků, nespadá do majetkové podstaty dlužníků, takže insolvenčnx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení. Navrhovatel, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil.
Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobu k tomuto úkonu oprávněnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx x xxxx xxx x xdst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.
Podle ustanovení § 7 IZ nestanovxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxm ze dne 2.12.2014, č.j. KSOS 36 INS 19076/2014-A-8 byl zjištěn úpadek dlužníků Zdeňka anonymizovano a Lenky anonymizovano a povoleno řešení úpadku odxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxníci soudu dne 11.12.2014 doručili žádost o odblokování dětského konta vedeného u Komerční banky, a to s odůvodněním, že výplaty dlužníků chodí na účet xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxjich dvě děti jsou bez jakýchkoliv finančních prostředků, a proto žádají insolvenční soud o odblokování tohoto účtu. Na tomto základě rozhodl soud prvxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xávrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotux xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxběžnými opatřeními v jeho průběhu (odstavec 2).
Insolvenční zákon umožňuje insolvenčnímu soudu nařídit předběžné opatření v ustanovení § 82, 112 a xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pod žádné ze shora uvedených ustanovení insolvenčního zákona a svým charakterem se nejedná ani o prozatímní úpravu poměrů v insolvenčním řízení.
Podxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxhlášením úpadku na majetek rodiče. Není-li tu druhý rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte, soud jmenuje i bez návrhu opatrovníka pro správu jmění dxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxědnosti zrušit, ledaže by obnovení povinnosti a práva rodiče pečovat o jmění dítěte bylo v rozporu se zájmy dítěte (odstavec 2).
Ze shora citovaného usxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o jmění nezletilého. Prohlášení úpadku však není terminologií insolvenčního zákona, neboť ten v ustanovení § 136 odst. 1 IZ hovoří o zjištění úpadku a x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xo uplynutí tří let od zrušení konkursu, lze nepřesnost zákonodárce vyložit tak, že účinky § 901 občanského zákoníku nastávají prohlášením konkursu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, ukládající peněžnímu ústavu, aby dlužníkům umožnil dispozici s účtem třetí osoby, který je podle ustanovení § 901 občanského zákoníku od pxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx1 odst. 2 občanského zákoníku. Lze připustit, že insolvenční soud by se mohl v této věci angažovat vydáním rozhodnutí v rámci dohlédací činnosti podle xxxxxxxxxx x xx xxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
O nákladech řízení nebylo rozhodováno s ohledem na ustanovení § 170 písm. f/ IZ.
Poučení:
Proti tomuto usnxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.