33 Odo 755/2001

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobkyně Z. I. s. r. o., zastoupené Mgr. Z. D., advokátem , proti žalované E. V., zastoxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. června 2001 č. j. 22 Co 189/2001 - 67, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhrxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x x x x x x x x x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx x x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xástky 28 723,90 Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Vyšel ze zjištění, že účastníci uzavřeli dne 7. 12. 1993 kupní smlouvu, jejímž přxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xaždého 25. dne v měsíci, a to od 25. 1. 1994 do 25. 1. 1995, splatné v Kč podle kurzovního lístku ČNB – kurs
valuta
prodej. Účastníci ve smlouvě dohodli, že v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xčinil závěr, že kupní smlouva byla ve smyslu § 588 obč. zák. uzavřena platně, pouze ujednání o smluvní pokutě je neplatné pro rozpor se zákonem podle § 39 xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo vzniku nároku na odstupné ve výši 25 % kupní ceny pro prodávajícího až do doby, než jedna ze stran smlouvy počne z této smlouvy plnit (§ 497 věta druhá občx xxxx
x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxtné kupní smlouvy odstoupila, došlo tím ke zrušení kupní smlouvy
ex tunc
, proto žalobkyně již není oprávněna požadovat po žalované zaplacení kupní cenxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xalované uložil zaplatit žalobkyni částku 28 723,90 Kč s 19 % úrokem z prodlení od 21. 12. 1995 do zaplacení a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xezi účastníky platně. Vzhledem k tomu, že žalobkyně vznesla námitku promlčení práva žalované na odstoupení od smlouvy, zabýval se soud nejprve vyřešexxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x. 12. 1993, tudíž obecná tříletá promlčecí doba uplynula 8. 12. 1996, proto úkon žalované dne 12. 5. 2000 směřující k xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cenu podle uzavřené kupní smlouvy společně s úroky z prodlení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které odůvodnila tím, že roxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení věci. Poukazuje, že možnost odstoupení od smlouvy byla mezi účastníky sjednána, a jestliže si smluvní strany sjednaly majetkovou sankci prx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xe zákonem podle § 39 obč. zák., ale zároveň je v daném případě nepochybná vůle stran, aby se v případě, že kupující od smlouvy odstoupí, dostalo prodávajxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxonu) a věc neposoudil podle § 497 obč. zák., kdy z jeho věty druhé
a contrario
vyplývá možnost odstoupit od smlouvy až do doby, než jedna ze stran počala pxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxtka promlčení vznesená žalobkyní byla jako důvodná posouzena odvolacím soudem nesprávně. Žalovaná je názoru, že se obecná tříletá promlčecí lhůta na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxna požadovat po žalované zaplacení kupní ceny. Dovolatelka navrhla, aby rozsudky odvolacího soudu i soudu prvního stupně byly zrušeny a věc vrácena okxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxdní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisů (tedy podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31. 12. 2000 – dále jen „o. s. ř.”).
Nejvyšší soud jako soud dovolací ( § 10a o. s. ř.) po zjišxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx x. ř.), je přípustné podle § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a opírá se o způsobilé dovolací důvody podle § 241 odst. 3 písm. c), d) o. s. ř., rozhodnutí odvolacíxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxchází ze skutkového zjištění, které nemá x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxovení rozumět výsledek hodnocení důkazů soudem, který neodpovídá postupu vyplývajícímu z ustanovení § 132 o. s. ř., protože soud vzal v úvahu skutečnxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení najevo, nebo protože v hodnocení důkazů, popř. poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků nebo kterx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxcení důkazů neodpovídá tomu, co mělo být zjištěno způsobem vyplývajícím z § 133 až 135 o. s. ř. Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném dokazování v poxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxtečnosti neobsahuje námitky, že by odvolací soud vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů účastníků nevyplynuly, ani jinak xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud se v daném případě ztotožnil se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně; oba nalézací soudy při právním posouzení odstoupení od smlouvy vycháxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xtrany kupujícího je tento povinen zaplatit smluvní pokutu podle § 544 obč. zák. ve výši 25 % smluvní ceny, a že žalovaná učinila dne 12. 5. 2000 projev vůlx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxouhlas se skutkovými zjištěními, vedoucími k (následnému) závěru o včasném uplatnění práva žalované odstoupit od kupní smlouvy, směřuje výlučně k nexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xx s. ř. nadále zabýval jen dovolacím důvodem podle § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř.
Nesprávné právní posouzení věci ve smyslu § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř. můxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyložil.
Podle § 48 odst. 1 obč. zák. může účastník od smlouvy odstoupit, jen jestliže je to v tomto zákoně stanoveno nebo účastníky dohodnuto. Podle oxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxud oprávnění od smlouvy odstoupit není založeno zákonem, lze možnost odstoupení dohodnout. V kupní smlouvě ze dne 7. 12. 1993 si smluvní strany dohodlyx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxní o případném zrušení kupní smlouvy ze strany kupujícího je ve skutečnosti sjednáním možnosti od smlouvy odstoupit. V tomto směru nezanechává projev xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxožený a zanikají i práva a povinnosti obou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x01 obč. zák. Při určení, je-li právo promlčeno či nikoliv, je rozhodující počátek běhu promlčení.
Podle § 101 obč. zák. běží tříletá promlčecí doba oxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxpení od smlouvy), podle něhož každý z účastníků si může vymínit odstoupení od smlouvy a sjednat pro tento případ odstupné a kdo smlouvu splní alespoň zčáxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxupit od smlouvy bylo žalovanou realizováno včas, jestliže odstoupila od smlouvy v době, kdy žádná ze stran dosud s plněním kupní smlouvy nezačala. Dovoxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxx počátek běhu promlčecí doby. V daném případě tedy podmínka pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy ve smyslu § 101 obč. zák. nastala dnem následujícíx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxí od smlouvy až dne 12. 5. 2000 odesláním dopisu na adresu žalobkyně, učinila tak až poté, kdy její právo odstoupit od smlouvy již bylo promlčeno. Právnímx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoudu spočívá, je správný, a dovolací důvod podle § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř. není naplněn. Protože nebylo zjištěno a ani dovolatelkou tvrzeno, že by roxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věci, Nejvyšší soud České republiky, aniž nařídil jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř. ), dovolání žalované podle § 243b odst. 1 o. s. ř. zamítl.
O nákladexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxacím řízení úspěch a žalobkyni, podle obsahu spisu, v řízení o dovolání náklady, na jejichž náhradu by měla právo, nevznikly.
Proti tomuto rozsudku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx x x x x x x x x x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR