Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (6)
Judikatura (4)

II. ÚS 217/2000 (p) - překonáno nálezem Pl. ÚS 2/07 - 1 ze dne 13. listopadu 2007 Právo na soudní a jinou právní ochranu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
> Zastavení řízení krajským soudem o správní žalobě pro nezaplacení soudního poplatku představuje jak porušení ustanovení § 49 odst. 1 o. s. ř., tax x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxož i čl. 90 Ústavy, který stanoví, že soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům při vědomí součaxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xoudu. <
Ústavní soud
rozhodl v senátu ve věci ústavní stížnosti L. G., právně zastoupené JUDr. R. S., za účasti účastníka řízení Krajského soudu v xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx 25/2000-12, takto:
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 2. 2000, č. j. 30 Ca 25/2000-12, se zrušuje.
Odůvodnění
Včas podanou ústxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxx0, č. j. 30 Ca 25/2000-12, a to pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").
Krajský soud v Hradci Králové usnesenxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poplatek ani po té, co byla soudem vyzvána k jeho zaplacení ve stanovené 8 denní lhůtě.
Žalobou u soudu se stěžovatelka domáhala přezkoumání rozhodnuxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xoplatku 1 000 Kč (pol. 17 sazebníku soudních poplatků, který tvoří přílohu zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe vyzval a stanovil lhůtu k zaplacení 8 dnů. Zároveň ji poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude řízení zastaveno. Právnímu zástupci stěžovatelky byla výzxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soud proto řízení zastavil s odkazem na ust. § 9 odst. 1, 2 zák. č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Současně rozhodl, že stěžovatelka nemá nárxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxžnost k Ústavnímu soudu.
Ve své ústavní stížnosti stěžovatelka uvádí, že výzva k zaplacení soudního poplatku byla doručena jejímu právnímu zástupcx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xyzvednutí písemnosti na poště a zaplacení soudního poplatku, byl soudní poplatek zaplacen po soudem stanovené lhůtě dne 26. 2. 2000.
Stěžovatelka nxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxe čl. 36 odst. 1 Listiny tím, že výzva k zaplacení soudního poplatku byla zaslána pouze právnímu zástupci stěžovatelky a nikoli i samotné stěžovatelcex x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx má-li účastník zástupce s plnou mocí po celé řízení, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci. Má-li však účastník osobně v řízení něco vykonat, dorxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 2 odst. 1, 5 zák. č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), stěžovatelka sama tedy byla povinna něco konat ve smyslu ust. § 49 odst. 1 o. s. ř. S ohledxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxávnímu zástupci, ale i stěžovatelce. Stěžovatelka současně odkázala na rozhodnutí Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 238/99.
Ústavní soud si vyžádal sxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxi Králové uvedl, že je přesvědčen, že v dané věci postupoval v souladu s platnými právními předpisy a neporušil stěžovatelkou citovaná práva zaručená Úxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
V projednávané věci byla poplatníkem soudního poplatku ze žaloby proti rozhodnutí orgánu veřejné správy stěžovatelka (ust. § 2 odst. 5 zák. č. 549/19xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxá povinnost vzniká podáním žaloby (ust. § 4 cit. zák.) a poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti, tedy v tentýž okamžik (ust. § 7 odst. 1 cit. záxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxch skutečností dospěl Ústavní soud k závěru, že ústavní stížnost je opodstatněná.
Ve svém nálezu, sp. zn. IV. ÚS 238/99, Ústavní soud odkazuje na právxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxk osobně v řízení něco vykonat, doručuje se písemnost nejen zástupci, ale i jemu, se vztahuje i na výzvu k zaplacení soudního poplatku), konstatoval, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx něco konat. Pokud se tak xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xteré v konečném důsledku vedlo k zastavení řízení, zásah do ústavně zaručeného základního práva domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxy zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům, a to zejména z toho důvodu, že ve správním soudnictví z důvodu neexistence jakéhokoli opravxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxsením Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 446/99, ve kterém stěžovatelka namítala porušení práva na spravedlivý proces nesprávným postupem soudu, který xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxtavení řízení. V této kauze Ústavní soud vyslovil právní názor, že při rozhodování ve věcech správního soudnictví je podání opravných prostředků podlx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxvního soudnictví nepoužitelné, neboť v těchto věcech účastníkům řízení žádná lhůta neběží. Ústavní stížnost Ústavní soud odmítl jako zjevně neopodsxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxala porušení práva na soudní ochranu tím, že soud řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastavil, ačkoli k zaplacení soudního poplatku nebyla vyzvxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxěním, že jestliže stěžovatelka přes řádnou výzvu a poučení o následcích nezaplacení soudního poplatku tento poplatek nezaplatila, obecný soud důvodxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx x xstavním pořádku republiky.
Krajský soud v Hradci Králové rovněž odkazuje na odlišné rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 538/99, k tomu je xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxací činností obecných soudů. Do rozhodovací činnosti obecných soudů je Ústavní soud oprávněn zasáhnout pouze tehdy, byly-li pravomocným rozhodnutíx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx k porušení ustanovení § 49 odst. 1 o. s. ř., které v konečném důsledku vedlo k zastavení řízení, a současně představuje též zásah do ústavně zaručeného záxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx i čl. 90 Ústavy, podle kterého jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům.
Na základě výše uvedxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x. j. 30 Ca 25/2000-12, zrušil.
Poučení:
Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.
V Brně dne 27. září 2000