3 As 63/2015 - 27

Vodní právo

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxvním orgánem; ze soudního přezkoumání je proto vyloučeno podle § 70 písm. c) s. ř. s.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Úvaly, se sídlem Úvaly, Pražská 276, zastoupené JUDr. Ing. Petrem Petržílkem, Ph.D., advokátem se sídlem Úvaly, Dvořákova 1624, proti žalovanému: Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxnutí žalovaného ze dne 8. 6. 2011, č. j. 99069/ 2011-MZE-15111, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2015, č. j. xx x xxxxxxxx x xxx
xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
x
xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxůvodnění:
Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla podle § 46 odst. 1 písm. d) xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxle § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podání žalobce označené jako „Návrh na zahájení řízení v pochybnostech o rozsahu povinností a oprávnění spxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
Městský soud v Praze po posouzení věci dospěl k závěru, že napadené usnesení je svojí povahou rozhodnutím, jímž se upravuje pouze vedení řízení před sprxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tedy pro nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu. Konkrétně namítal, že napadené usnexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxnání podání ve správním řízení. Stěžovatel nepodal podnět k rozhodnutí podle § 55 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, jak vyhodnotil jeho podání žxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdnutí jeví jako procesní, ve skutečnosti má povahu rozhodnutí meritorního, neboť jím dochází k dotčení hmotného práva. Nelze přitom přehlížet, že stěxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávců povodí a správců vodních toků. Aplikací ustanovení § 70 písm. c) s. ř. s. tak soud dospěl ke stejnému výsledku, jako kdyby stěžovatel nevyčerpal vx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx práva na spravedlivý proces obsaženého v čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a také práva na samosprávu podle čl. 100 a čl. 101 Ústavy. Stěžxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxezkoumal napadené usnesení v rozsahu uplatněného stížního bodu a po posouzení věci dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná. Mezi účastníky nxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x to, zda usnesení správního orgánu o postoupení věci vydané podle § 12 správního řádu podléhá soudnímu přezkumu či nikoliv. Městský soud v Praze byl tohx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xá naopak za to, že s ohledem na nesprávnou interpretaci obsahu jeho podání i příslušných ustanovení zákona o vodách ze strany správního orgánu došlo i txxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxu ze základních zásad správního soudnictví je zásada subsidiarity, jež je konkretizována v ustanoveních § 5 s. ř. s. v návaznosti na § 68 s. ř. s., a dále xxx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve správním řízení, jednak stanoví další podmínky, jež musí být pro přístup k soudu splněny. Ty jsou ze značné části postaveny na stejné myšlence, jakou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxo řízení a kde dosud nebylo vydáno pravomocné správní rozhodnutí.
Takovou normou je i ustanovení § 70 písm. c) s. ř. s., podle něhož jsou ze soudního přxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxhodnutím. Ustanovení § 12 správního řádu uvádí, že dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxjí do spisu. Proti takovému usnesení není xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xormalizované rozhodnutí a dokonce je stěžovateli i doručil, ač stačilo pouhé vyrozumění o postoupení věci. Na charakteru takového rozhodnutí se ovšex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxl ani závazně neurčoval práva či povinnosti stěžovatele. Toto hodnocení nijak neovlivňuje ani tvrzení stěžovatele, že si úsudek o své věcné nepříslušxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní předmětu řízení. Takovéto tvrzení je typickým tvrzením o procesních vadách, které však lze prvně uplatnit při případném odvolání proti rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx podání žaloby proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu. Stěžovatel tedy zbaven soudní ochrany rozhodně není a postupem Městského soudu v Praze txx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že napadené usnesení Městského soudu v Praze je zákonné, a proto kasační stížnost podle § 110 odst. 1,
in fine
xx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxů řízení se však vzdal. Nejvyšší správní soud proto podle § 60 odst. 1 s. ř. s., nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků.
Poučení:
Proti txxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.