Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (10)

IV. ÚS 145/94 Právo na soudní a jinou právní ochranu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 1 Listiny základních práv a svobod). Odmítne-li se soud zabývat podáním, které evidentně nesplňuje náležitosti stanovené pro žalobu v § 249 odst. 2 o. sx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxi stěžovatele I.- C. S., a. s., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 7. 1994, čj. 30 Ca 99/94-23 t a k t o :
Ústavní stížnost se zamítá.
O d ů v o d x x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxotínovo nám. 3/5. Stěžovatel podal dne 6. 4. 1994 proti tomuto správnímu orgánu žalobu, ve které se domáhal vydání předběžného opatření a rozhodnutí o txxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxobí, předložit výsledky a zaplatit daň ze zisku do 31. 12. 1994 bez úrokových penále za případné prodlení plateb daní od 1.1. 1994. A dále aby žalovaný zpěxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxáva.
Žalobce byl soudem vyzván (doručení písemnosti prokázáno na základě doručenky dne 14. 4. 1994), aby doložil, že je zastoupen advokátem nebo komxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxda představenstva a výkonný ředitel žalované strany, má vzdělání, které nelze považovat za vzdělání získané na právnické fakultě, byla dne 6. 5. 94 uděxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxť plná moc je datována dnem 6. 5. 1994 a žaloba byla doručena soudu dne 6.4.1994, tedy v době, kdy žalobce nebyl zastoupen advokátem.
Vzhledem k tomu, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxst. 3 o.s.ř. zastavil.
Proti tomuto rozhodnutí Krajského soudu v Brně podal stěžovatel včas ústavní stížnost, která jinak splňovala náležitosti sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xe bylo porušeno základní právo zaručené v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), ve kterém se stanoví, že "každý má právo, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxížnosti pak stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti a zároveň zrušil napadené rozhodnutí Krajského soudu.
Stěžovatel podxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxutí soudu, který xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxí ze dne 18. 11. 1994 k obsahu ústavní stížnosti v podstatě odkázal na důvody napadeného rozhodnutí. Pro účely řízení si Ústavní soud vyžádal i spis Krajsxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxě, jestliže zastavil řízení poté, co právní zástupce po výzvě soudu zůstal nečinný a řádnou žalobu nezaslal. Při ústním jednání pak zástupce vedlejšíhx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx napadením pravomocných správních rozhodnutí, zejména ne pokud jde o
petit
žaloby.
Ústavní soud po posouzení všech skutečností dospěl k následujíxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xestane, je třeba nepředložení plné moci považovat za nedostatek podmínky řízení, který je možno odstranit. Opatřením soudu k odstranění tohoto nedosxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xedostatek přes učiněnou výzvu odstraněn, soud podle § 104 odst. 2 o.s.ř. řízení zastaví. V daném případě soud postupoval tak, že vyzval I.- C.S, a.s., vxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxátem, komerčním právníkem,pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec, který za něj u soudu jedná v souladu s ustanovením § 250a o.s.ř. xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx uspokojivé, bude na jednání přítomen komerční právník, který může zastupování okamžitě převzít. Na to byl soudem požádán, aby ve lhůtě 5 dnů předložil xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxu sděleno, že předseda představenstva a výkonný ředitel I.- C. S., a.s., nemá právnické vzdělání, a proto uděluje dne 6.5.1994 plnou moc JUDr. P.P, advoxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx žalobu, neboť plná moc je datována 6.5.1994 a žaloba žalobce byla doručena soudu dne 6. 4. 1994, tedy v době, kdy žalobce nebyl zastoupen advokátem.
Uvexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx94, byl tedy s účinky
ex tunc
zhojen uvedený nedostatek. V tomto směru sdílí Ústavní soud stanovisko stěžovatele, podpořené též odkazem na praxi Vrchnxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxx xemohla být důvodem k zastavení řízení. Tak tomu ovšem mohlo být jen v případě, že žaloba v zásadě obsahovala náležitosti stanovené v § 249 o.s.ř.. Podle txxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx domáhá, nelze označit jinak, než jako podivný návrh požadující, aby soud uložil povinnosti jemu samému, tedy žalobci (bod "a" petitu) a žalované stranx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxepší vůli považovat za žalobu ve správním soudnictví.
Pokud se stěžovatel dovolává toho, že postupem soudu bylo porušeno ustanovení čl. 38 odst. 2 Lisxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxvším je nezbytné, aby se domáhal tohoto práva u nezávislého orgánu stanoveným postupem. (čl. 36 odst. 1 Listiny). Procesní předpisy umožňují soudu nezxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxem povinného právního zastoupení ve správním soudnictví, ale také v řízení o dovolání a v řízení o ústavních stížnostech, je právě zajištění všech nálexxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxla být považována za návrh ve smyslu § 249 o.s.ř. Stěžovateli lze snad přisvědčit v tom, že usnesení soudu o zastavení řízení mělo být ve svém odůvodnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x x x x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí se nelze odvolat.
V Brně dne 20. února 1995