KCP/12/2001

Podklady pro rozhodnutí ve správním řízení a zavedení nucené správy

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx" však musí být omezen na věci, které jsou podkladem rozhodnutí. Přesné a úplné zjišťování neomezeného okruhu informací by bylo nesmyslné a v rozporu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxledku závažného porušení informační povinnosti investičního fondu rozhodli o likvidaci společnosti na základě chybných a zavádějících informací) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxřů), není Komise podle § 37d odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech vázána při zavádění nucené správy podmínkou, že předtxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx odst. 2 a 3 ve spojení s § 26a odst. 5 zákona o investičních společnostech a investičních fondech tím, že nezasílal Středisku jedenkrát týdně údaje o výxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxy v majetku v rozporu se zákonem a vyhláškou č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu. Tím byxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxými právními předpisy.
Společnost podala proti rozhodnutí rozklad. Hájí se tím, že mezi zahájením řízení a vydáním rozhodnutí došlo ke změně skutkoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxí a následkům protiprávního jednání. Také nebyly splněny podmínky pro zavedení nucené správy, aniž by předcházela jiná nápravná opatření nebo sankcex xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxky by bylo zjevně nepřiměřené v případech, kdy se zjišťuje hodnota budoucího likvidačního zůstatku. Komise měla navíc vyčkat se zavedením nucené spráxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx odst. 3 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Z uvedených důvodů společnost navrhuje napadené rozhodnutí zrušit.
Prezídiux xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xřed vydáním rozhodnutí konala mimořádná valná hromada, která není v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxně zjištěného stavu věcí (§ 46 správního řádu). Tento "stav věcí" však musí být omezen na věci, které jsou podkladem rozhodnutí. Přesné a úplné zjišťovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxodem pro zavedení nucené správy bylo soustavné neplnění některých zákonem uložených povinností, zkoumala Komise pouze, zda společnost tyto povinnoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxlně a spolehlivě.
Stanoví-li zákon o investičních společnostech a investičních fondech v § 17 odst. 4 způsob výpočtu hodnoty cenných papírů, jsou invxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxírů, ale jen se souhlasem depozitáře, kterého společnost nemá. Proto byla povinna ocenit neveřejně obchodovatelné cenné papíry v majetku nulou v soulxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxdnotu majetku investičního fondu. Pokud se osoby jednající jejím jménem domnívaly, že předmětné cenné papíry je možné prodat za cenu vyšší než nulovoux xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xyto osoby zamlčely akcionářům nejen informaci o tom, že cenné papíry v majetku společnosti jsou oceňovány v rozporu s vyhláškou, ale rovněž informace o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxkud by tedy vyhláška nevyžadovala souhlas depozitáře k jinému než nulovému ocenění neveřejně obchodovatelných cenných papírů, byla by hodnota uvedexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxkvidačního zůstatku činí 400 Kč na jednu akcii, dotazy akcionářů týkající se struktury aktiv nebyly odpovězeny a akcionáři byli odkázáni na řádnou valxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxlečnostech a investičních fondech). Stejně nesprávné a zavádějící byly i údaje poskytnuté na řádné valné hromadě. Prezídium proto potvrzuje názor Koxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxsadní vliv na rozhodování akcionářů na valné hromadě a byla také důvodem, proč bylo usnesení mimořádné valné hromady napadeno žalobou akcionáře.
Spoxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxny podmínky, aby Komise zavedla nucenou správu podle § 37d odst. 2 druhé části věty zákona o investičních společnostech a investičních fondech (jestlxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxm uloží jiná opatření xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxází jej především v tom, že společnost neplnila svou informační povinnost podle § 26 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a posxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxti o odnětí povolení ke vzniku investičního fondu a likvidace společnosti, je nutná maximální a samozřejmě správná informovanost akcionářů. Komise txxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxcionářů (tím, že se budou chybně rozhodovat na základě zavádějících informací) a zároveň nebezpečí z prodlení (společnost směřovala k likvidaci, touxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xámitka, že Komise měla se zavedením nucené správy vyčkat až na konec šestiměsíční lhůty, ve které měla společnost neveřejně obchodovatelné cenné papíxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxávy proto, že společnost držela neveřejně obchodovatelné cenné papíry v rozporu se zákonem, ale proto, že je nesprávně oceňovala. Vyčkáváním do doby pxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxzhodnutí.
Závažnost protiprávního jednání spatřuje prezídium v tom, že rozdíl mezi správným oceněním majetku společnosti a oceněním, jaké udávalax xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informační povinnosti je typicky ohrožovacím deliktem. Doba protiprávního jednání trvala přesně čtvrt roku, což prezídium považuje za značně dlouhxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxčně.
Při řízení v prvním stupni nebylo společnosti nijak vytknuto nesprávné oceňování neveřejně obchodovatelných cenných papírů. Tím Komise poruxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xrezídium za to, že se jedná o procesní vadu, která neměla vliv na zákonnost rozhodnutí. Vyjádření k podkladům provedla společnost ve svém rozkladu, čímx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxm uznává námitku společnosti, že výrok 3. napadeného rozhodnutí ohledně placení nákladů nucené správy není v souladu s § 37e odst. 4 zákona o investičnxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxo rozhodnutí v průběhu nucené správy ve smyslu § 37f odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech." Náklady nuceného správce poxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxzídium proto změnilo znění výroku 3. tak, aby byla povinnost hrazení nákladů uložena v souladu se zákonem. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx